11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011"

Transkript

1 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 63

2 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 63

3 Indholdsfortegnelse Datablad...5 Indledning...6 Faktablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Afgørelse om miljøgodkendelse Vilkår Offentlighed Klagevejledning Baggrund for miljøgodkendelsen Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge og beskyttelseslinjer, fredninger m.v Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand og regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast husdyrgødning og dybstrøelse Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlæg og maskiner Støv fra anlæg og maskiner...41 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 63

4 6.7. Lys Påvirkning fra arealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgers BAT redegørelse Kommunens vurdering af anvendelse af BAT Alternative løsninger og 0-alternativ Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation...52 Bilag 1 situationsplan...54 Bilag 2 3 beskyttet natur...55 Bilag 3 beredskabsplan...57 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 63

5 Datablad Godkendelsesdato 1. juni 2011 Afgørelsestype Husdyrbrugets navn Husdyrbrugets adresse Husdyrbrugets ejer og kontaktperson Brugstype 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ( DE) Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Karen Munch Agerskov E- mail: Kvægbrug (slagtekalve) CVR nr. / P nr / CHR nr Ejendomsnr Matrikel nr. 7 Den vestlige Del, Resen Husdyrbrugets miljøkonsulent Slagtekalverådgivningen, Herningvej 23, 7300 Jelling Konsulent Thomas B. Jacobsen Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler Struer Kommune Natur- og Miljøafdelingen, Østergade 11-15, 7600 Struer Kristian Iversen Næste revurdering af miljøgodkendelsen 2019 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 63

6 Indledning Karen Munch Agerskov har den 2. september 2009, ansøgt om 11 godkendelse, jf. husdyrgodkendelsesloven 1 af bedriften Esthauge beliggende Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Husdyrbruget er større end 75 DE og er derfor omfattet af 11 i husdyrgodkendelsesloven. Husdyrbruget er ikke omfattet af reglerne for IPPC, jf. IPPC direktivet 2, idet kvægbruget er mindre end 250 DE. Der ansøges om en driftsmæssig ændring af eksisterende besætning fra nuværende dyrehold svarende til 178,07 DE, fordelt på 103 årskøer, 27 kviekalve (1-5 mdr.) og 78 kvier (10-19 mdr.) til et dyrehold på 415 slagtekalve ( kg) svarende til 133,65 DE. Ændringen finder sted i eksisterende bygninger. Al husdyrgødning afsættes som udgangspunkt til Lemvig Biogas. Jord, ensilageplads og gyllebeholdere er bortforpagtet. Godkendelsen bygger på husdyrbrugets ansøgning med bilag 3, tilsyn på ejendommen den 15. december 2010 og supplerende oplysninger indkommet i forbindelse med sagsbehandlingen. Seneste version af ansøgningen er indsendt den 25. maj I miljøgodkendelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af udvidelsen af husdyrbruget, herunder også om husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Der er i godkendelsen stillet en række vilkår som sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø samt ressourceforbrug. Bedriften har ikke biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt. 1 LBK nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 2 Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet). Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september Ansøgningsskema af 30. juni 2010, med seneste justering i version 4 af 25. maj TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 63

7 Faktablad Dyreenheder Antal dyr fordelt på dyretype Udbringningsareal 133,65 DE i slagtekalve (12.557,40 kg N og 2.001,33 P) 415 slagtekalve ( kg) 415 slagtekalve ( kg) 0 ha Aftaler Opland Generelt ammoniakreduktionskrav 25 % Afsætning af 133,65 DE til Lemvig Biogas (12.557,40 kg N og 2.001,33 P) Limfjorden. Fuglebeskyttelsesområde nr. 28, Nissum Bredning EF-habitatområde nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Ammoniakfordampning (samlet) Meremission fra anlæg (kg N/år) BAT Lugt 1235,70 (kg N/år) -486,88 (kg N/år) BAT niveau er opfyldt Lugtgenekriterierne er opfyldt Ansøgningsnummer og version 11789, version 4 ( ) TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 63

8 1. Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Struer Kommune har den 2. juni 2009 modtaget en ansøgning om 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget Esthauge beliggende Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Der ansøges om en driftmæssig ændring af kvægproduktionen fra 178,07 DE til 133,65 DE 4. Da ejendommen ikke tidligere er miljøgodkendt, er hele husdyrbruget omfattet af godkendelsespligt. Miljøgodkendelsen bygger på en ansøgning, som er indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem med skema nr Seneste version af ansøgningen er modtaget den 25. maj Struer Kommune har desuden gennemført et tilsyn på ejendommen den 15. december Ikke teknisk resumé Miljøgodkendelsen omfatter driftsbygninger og anlæg på Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Struer Kommune har vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte udvidelse i henhold til gældende regler 5. Produktion og anlæg Ejendommen har 55 ha, der sammen med gyllebeholder (nr. 12 på situationsplanen, bilag 1) er bortforpagtet til Martin Agerskov, Langergårdvej 8, Resen, 7600 Struer. Ejendommens køresiloer er bortforpagtet til Poul Nygaard, Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer. Ejendommens sengebåsestald, silohus og møddingspladser er bortforpagtet til Claus Buchhave, Lindevej 33, Fousing, 7600 Struer. Den ansøgte og godkendte samlede husdyrproduktion er på 415 slagtekalve ( kg) svarende til 133,65 DE. Ændringen medfører en reduktion på i alt 44,42 DE. Ansøgningen er foranlediget af at produktionsanlægget tidligere var bortforpagtet til en mælkeproducent, men nu ønskes en produktion af slagtekalve. Kvægbedriftens nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel. 4 Bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 5 Lovbekendtgørelse nr.1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 63

9 Nudrift Ansøgt Dyretype Antal dyr DE Antal dyr DE Staldanlæg Stald Malkekøer Tyrekalve (0-6 mdr.) 103 (8745 kg mælk) 44 (43-65 kg) 133,3 0 0 Sengestald, spalter 0,6 0 0 Dybstrøelse Kvier (6 mdr. kælvning) Kvier (6 mdr. kælvning) 15 (12-19 mdr.) 19 (12-19 mdr.) 7,2 0 0 Sengestald, spalter 9,2 0 0 Dybstrøelse Ungtyre (6 mdr.-slagt. 440 kg) ( kg) 103,7 Sengestald, spalter Ungtyre (6 mdr.-slagt. 440 kg) ( kg) 9,6 Dybstrøelse Stald Tyrekalve (0-6 mdr.) Stald Småkalve (0-6 mdr.) Stald (1-5 mdr.) ( kg) 20,3 Dybstrøelse 7,3 0 0 Dybstrøelse Kvier (6 mdr. -kælvning) 24 (6-21 mdr.) 10,8 0 0 Bindestald med grebning Kvier (6 mdr. -kælvning) 20 (12 mdr.-19 mdr.) 9,7 0 0 Fuldspalter Total antal DE 178,1 133,6 Staldnummer refererer til nummerering i ansøgningssystemet Produktionen finder sted i eksisterende staldanlæg. I den tidligere kostald går slagtekalvene ( kg) i sengebåsestald med spalter og en mindre del på dybstrøelse, se tabel ovenfor. I ungdyrstalden går kalvene ( kg) på dybstrøelse. Opbevaringsanlæg til husdyrgødningen består af en gyllebeholder fra 1999 på 1550 m 3 og en gyllebeholder fra 1989 på 550 m 3, samt gyllekanaler på ca. 490 m 3 og en fortank på ca. 85 m 3. En møddingsplads på ca. 165 m 2 og en mindre på ca. 40 m 2 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 63

10 Staldanlæg, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning samt ansøgt husdyrproduktion er vurderet i forhold til bl.a.: Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj, støv og skadedyr fra stalde/opbevaringsanlæg. Forbrug af energi og vand Anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT) Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af bl.a. affald, olie og kemikalier Håndtering af spildevand Risikoforhold og beredskab (uheld og driftsforstyrrelser) Landskabelige og kulturhistoriske forhold Dyretryk og udspredningsarealer Al den producerede husdyrgødning, 133,65 DE afsættes til Biogas, der tages ikke afgasset biomasse retur. Al jord er bortforpagtet til anden side, der indgår således ingen udbringningsarealer i projektet. Transport Der udføres ca. 254 transporter med dyr, foder og husdyrgødning årligt. De fleste transporter vil foregå mod syd, dog vil transport af husdyrgødning til Lemvig Biogas gå mod nord. Lugt Husdyrbruget overholder lugtgeneafstanden til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 337 m fra gylletanken. Afstanden til samlet bebyggelse og byzone er hhv og m fra anlægget. Den beregnede konsekvensafstand er på 180 m. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Da ammoniakfordampningen fra staldanlæg og gødningslagre reduceres betydeligt (med 487 kg N årligt) vil ammoniakdepositionen på naturområder, der ligger tæt på anlægget, også reduceres. Naturlokaliteterne vil derfor ikke påvirkes negativt af omlægningen. Det vurderes desuden at ammoniakfordampningen fra anlægget vil være på et niveau som ikke vil kunne påvirke naturområderne væsentligt. Afstanden fra anlægget til nærmeste 7-beskyttede naturområde er ca. 2 km og afstanden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er mere end 3 km. På grund af afstanden og som følge af at omlægningen giver anledning til et fald i ammoniakdepositionen på naturarealer, er det vurderet, at produktionsomlægningen ikke kan give anledning til nogen væsentlig påvirkning af disse områder. Yderligere vurderes det, at produktionsændringen ikke vil have indflydelse på bilag IVarter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister som findes eller kan forventes af leve i området omkring husdyrbruget. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 63

11 Næringsstoffer til overfladevand og grundvand Der indgår ingen udbringningsarealer i projektet. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelserne m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Bedst anvendelig teknik (BAT) Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til anvendelsen af BAT indenfor områderne management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Husdyrbrugets BAT-niveau for udledning af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg, er beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik indenfor hver dyretype. For ungtyre, hvor det bedste staldsystem er trædeudmugning, er det dog ikke teknisk muligt at reducere ammoniaktabet. Følgelig fritages ungtyre på gyllesystem for reduktionskrav. (jf. bilag 5 i miljøstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug) Idet der ikke findes emmisionsgrænseværdier for ungtyre i sengebåse med spalter, har Struer Kommune valgt at anvende den samme procentvise mindre emmisionsgrænseværdi som for opdræt i sengebåse contra dybstrøelse (27,5 % færre kg NH 3 -N for sengebåse med spalter end for dybstrøelse), (ved malkekøer er forskellen 26,1 %). Med ovenstående forudsætninger bliver BAT-emmisionskravet således: Tabel x. BAT - emissionsniveau for ammoniak Ansøgt dyrehold Antal i hver dyregruppe Udgangspunkt for BAT-emission pr. årsdyr (kg NH3-N) BAT-emission pr. ungtyr produceret (kg NH3-N) Samlet BATemission (kg NH3-N) 380 slagtekalve i eksisterende staldanlæg, sengebåse med spalter 380 Norm 05/06 Dybstrøelse - 27,5 % 1, slagtekalve i eksisterende staldanlæg, dybstrøelse 35 Norm 05/06 Dybstrøelse 2, tyrekalve i eksisterende staldanlæg, dybstrøelse 415 Norm 05/06 Dybstrøelse 1,22 506,3 Sum for anlægget, BAT-niveau 1337 Sum jf. ansøgning 1236 Mangler BAT-emissionskrav -101 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 63

12 Bat-emmisionskravet på maks kg NH 3 -N er således opfyldt, også selvom ungtyrene i sengebåsestalden ikke fritages for emmisionskrav. Struer Kommune vurderer at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Det vurderes, at husdyrbruget efter ændringen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i godkendelsen overholdes. 1.3 Afgørelse om miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Struer Kommune hermed godkendelse til bedriften på en række vilkår. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget på Langergårdvej 12, Resen. Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000 områder 6, og natur i øvrigt, overfladevand, nitratfølsomme indvindingsområder, landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer). De generelle beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, nitrat, og fosforoverskud i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt. Struer Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet, ligesom husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen. Tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. Byggeloven, Planloven, m.v. samt afledning af spilde- og overfladevand efter Miljøloven) skal søges separat og der skal bl.a. indhentes byggetilladelse inden evt. byggeri må igangsættes. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Med mindre andet er anført, gælder vilkårene straks fra driften omlægges herunder i indkøringsperioden. Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i Husdyrgodkendelsesloven 1 med tilhørende bekendtgørelse 7 samt vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen jf. reglerne i habitatbekendtgørelsen 8. Jf. denne skal kommunen før der træffes afgørelse til et husdyrbrug, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 6 Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. 7 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 8 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 63

13 Endvidere skal virksomheden og kommunen i forbindelse med godkendelse foretage en vurdering af virksomhedens teknologi i forhold til det, som beskrives som Bedst Tilgængelige Teknologi (jf. BAT-notat/BREF-dokument for svine- og fjerkræbrug). TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 63

14 1.4 Vilkår Husdyrproduktion og staldindretning 1. Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 415 slagtekalve ( kg) Der accepteres en variation i ind- og afgangsvægt på 10 % over et planår, dog må det maksimale dyrehold ikke overstige det godkendte antal DE. 2. Staldindretning og placering af dyretyper skal være som beskrevet i tabellen side 24 og som opgivet i ansøgningen Driftsforstyrrelser eller uheld 3. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med eventuelle ansatte mindst 1 gang om året. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften. Planen skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand o.lign. Husdyrgødning 4. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles. 5. Påfyldning af gyllevogn o.lign. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. 6. Minimum 86 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte. Lugt 7. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 63

15 Fluer og skadedyr 8. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i henhold til Statens Skadedyrslaboratoriums retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr. 9. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Ved mistanke eller konstatering af rotter skal iværksættes rottebekæmpelse, enten ved kommunens rottebekæmpelse eller ved et autoriseret firma. Støj fra anlæg og maskiner 10. Driften af husdyrbruget må ikke medføre, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastning i omgivelserne overstiger værdierne angivet i tabel i afsnit side 40, målt ved nabo beboelser eller deres opholdsarealer. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. Bedst tilgængelig teknik (BAT) 11. Glødepærer opsat i kontoret, erstattes med A-pærer Husdyrbrugets ophør 12. Ved ophør af bedriften skal nedenstående forureningsbegrænsende foranstaltninger udføres. Struer Kommune skal kontaktes ved ophør. - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. - Hvis gyllebeholderne ikke skal anvendes, skal de rengøres og sløjfes. - Foderbeholdere tømmes. - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes efter gældende regler. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 63

16 Egenkontrol og dokumentation 13. Husdyrbruget skal underrette tilsynsmyndigheden, når dyreholdet er nået op på det godkendte antal DE og tilsvarende oplyse produktionsstørrelsen den 1. juni I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn, skal der foreligge dokumentation for produktionsstørrelsen. Det være sig afregning fra slagteriet, opgørelser fra CHR, eller lignende. Opgørelsen skal dække de seneste 3 års produktion. Slagteriafregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede kalve (med gennemsnitlig levende vægt) de pågældende år. 15. Der skal føres journal over afsætning af husdyrgødning til Biogas. 16. Mindst en gang pr. kvartal skal bedriftens forbrug af energi og vand registreres. Registreringerne skal opbevares i fem år, og skal ved tilsyn kunne fremvises på forlangende. 1.5 Offentlighed Partshøring og nabohøring Udkastet til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos ansøger og dennes konsulent i 14 dage. Efterfølgende har udkastet været i 3 ugers nabo/partshøring fra den 15. april 2011 til den 9. maj 2011 (sagsparter fremgår af listen herunder). Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Lemvig Biogas bemærker, at det kan opfattes som om afsætning af husdyrgødning alene kan ske til Lemvig Biogas. Lemvig Biogas ønsker ikke en sådan monopol-status. Det er naturligvis ikke hensigten at husdyrgødningen kun kan afsættes til Lemvig Biogas. Afsætning til et andet Biogasselskab eller evt. til godkendte arealer, vil efter Kommunens godkendelse også være en mulighed. De indkomne bemærkninger har enkelte steder i godkendelsen medført omformulering af teksten, men der er ingen ændring af vurdering eller vilkår. I høringsperioden er der endvidere sket det, at det elektroniske ansøgningssystem (husdyrgodkendelse.dk) er blevet opdateret, bla. er normtallene opdaterede. For nærværende godkendelse har det betydet at beregningen af ammoniakfordampningen fra stald og lager er ændret en anelse. For ikke at overstige den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager (1265,16 kg N/år) der lå til grund for høringsudkastet af miljøgodkendelsen, har ansøger valgt at udbringe en større andel af dybstrøelsen direkte (86 % mod oprindeligt 80 %). Herved bliver den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager på 1235,70 kg N/år. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 63

17 Struer Kommune vurderer, at der blot er tale om en mindre ændring, i forhold til høringsudkastet, og at det er en ændring, der ikke vil påvirke omgivelserne negativt. Ændringen har enkelte steder i godkendelsen medført en opdatering af tallene, men der er ingen ændring af vurdering. Dog har Kommunen valgt at stille et fastholdelsesvilkår vedr. andel af dybstrøelse der udbringes direkte (vilkår nr. 6). Struer Kommune vurderer, at der ikke er tale om en væsentlig ændring, i forhold til høringsudkastet, der vil kræve fornyet partshøring og derfor, har kommunen valgt at meddele godkendelse uden fornyet høring. Offentliggørelse Godkendelsen er offentliggjort ved annonce i Ugeavisen Struer den 8. juni Afgørelsen er tilgængelig på Struer Kommunes hjemmeside på Følgende har modtaget kopi af afgørelsen: Ansøger Karen Munch Agerskov, Langergårdvej 8, Resen, 7600 Struer Slagtekalverådgivningen, Herningvej 23, 7300 Jelling, att.:thomas B. Jacobsen, Forpagter af anlæg Claus Buchhave, Lindevej 33, Fousing, 7600 Struer (staldanlæg) Poul Nygaard, Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer (siloanlæg) Martin Agerskov, Langergårdvej 8, Resen, 7600 Struer (jord og gyllebeholder) Naboer (indenfor konsekvensområdet, som er beregnet til 180 m). Charlotte og Jan Lisbjerg, Langergårdvej 10, Resen, 7600 Struer Gyllemodtager Lemvig Biogasanlæg, Pillevej 12, Rom, 7620 Lemvig Øvrige parter Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Birch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator distrikt 3, Erik Schou Nielsen, Rosenvej 18, 8240 Risskov, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Struer, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4b, 2200 København N, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Dansk Ornitologisk Forening, Peder Pedersen, Mejdalvej 14, 7500 Holstebro, Holstebro Museum, Museumsvej 2, 7500 Holstebro, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 63

18 1.6 Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Struer Kommune, Østergade 11-15, 7600 Struer eller pr. mail til som videresender klagen med sagens akter. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Natur- og Miljøklagenævnet udsender en opkrævning på gebyrer, når nævnet har modtaget klagen fra Struer Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved betaling af gebyret, idet Natur- og Miljøklagenævnet ikke modtager checks eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves klagen får helt eller delvist medhold i klagen klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Klagen skal være modtaget af Struer Kommune senest den 6. juli 2011 inden kontortids ophør kl En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. På Struer Kommunes vegne: Kristian Iversen Agronom Kurt Vanggaard Natur og Miljøchef TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 63

19 2. Baggrund for miljøgodkendelsen I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved miljøgodkendelsen. Herunder faktuelle oplysninger vedrørende husdyrbruget, meddelelsespligt, gyldighed, retsbeskyttelse og revurdering. 2.1 Beskrivelse af husdyrbruget Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget Esthauge, Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer (CVR nr og CHR nr ) med tilhørende anlæg. Godkendelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter som finder sted på ejendommen. Ejendommen har ejendomsnummer og består af matrikel nr. 7 Den vestlige Del, Resen. Husdyrbruget er ændret fra mælkeproduktion (178,07 DE) til produktion af 415 slagtekalve ( kg) svarende til 133,65 DE. Ind- og afgangsvægt kan variere med 10 %, dog uden det samlede godkendte antal DE overskrides. Nærmeste nabo ligger ca. 337 m fra gyllebeholder og ca. 357 m fra staldanlæg. Afstanden til nærmeste samlede bebyggelse og byzone er hhv m og m. Der ligger et husdyrbrug større end 75 DE indenfor 300 m af ejendommen. 2.2 Meddelelsespligt husdyrproduktion, anlæg, arealer, ejerforhold Godkendelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsareal, aftager af husdyrgødning og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Kommunen skal underrettes ved ændringer i ejerforhold eller hvem der er ansvarlig for den daglige drift af husdyrbruget. Tilsvarende skal der ske underretning, hvis driften indstilles for en længere periode. 2.3 Gyldighed Godkendelsen eller dele heraf bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra afgørelsens meddelelse. Med udnyttet menes, at staldanlægget er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til den ansøgte produktion Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Det er ikke hensigten at afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 63

20 2.4 Retsbeskyttelse Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse fra den dato godkendelsen meddeles. 2.5 Revurdering af miljøgodkendelsen Godkendelsen skal, jvf. 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 63

21 3. Beliggenhed og planmæssige forhold I det følgende beskrives og vurderes ejendommens placering i relation til de i husdyrgodkendelseslovens fastlagte afstandskrav. Ejendommens placering vurderes bl.a. i forhold til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. 3.1 Bygge og beskyttelseslinjer, fredninger m.v Miljøteknisk redegørelse Ejendommen ligger i landzone. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Resenborgvej 2, ca. 337 m sydvest for husdyrbruget. Der er ca m til nærmeste samlede bebyggelse (Resenstad) nordøst for husdyrbruget og ca m mod øst til byzone (Bremdal). Afstandskrav om 50 m til byzone, nabobeboelse m.v. jf. husdyrgodkendelseslovens 6 er overholdt. Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, skal overholde nedenstående afstandskrav. De faktiske afstande fremgår af tabellen. Afstandskrav (m) Afstand fra anlæg (m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg Almene vandforsyningsanlæg 50 >2000 Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsvirksomhed 25 >400 Beboelse på samme ejendom 15 >45 Naboskel 30 >75 Afstandskrav jf. 8 i husdyrgodkendelsesloven, sammenholdt med aktuel afstand fra anlæg til det pågældende punkt Vurdering De generelle afstandskrav i henhold til husdyrgodkendelseslovens 6 og 8 er overholdt. Dog med undtagelse af afstand til ejendommens egen vandforsyningsanlæg. Idet ændringen sker i eksisterende, lovligt opførte anlæg, og idet ændringen medfører en mindre produktion i forhold til nudriften vurderes det, at ændringen ikke vil medføre en øget risiko i forhold til vandforsyningen. Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand-, klit-, sø-, å-, og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt udenfor kirke- og skovbyggelinjer. Ændringen sker i eksisterende bygninger TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 63

22 På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. 3.2 Placering i landskabet Under afsnittet beskrives ejendommens anlæg og arealer i relation til de landskabelige og kulturhistoriske værdier Miljøteknisk redegørelse Esthauge er beliggende i et kuperet terræn ca m sydvest for landsbyen Resenstad. Ejendommen er beliggende vest for Langergårdvej, tæt på denne vej. Der er ikke nogen afskærmende beplantning ud over enkelte spredte træer omkring have og indkørsel til den ældre gårdsplads. Bygningsmassen er placeret med god sammenhæng mellem ældre og nyere bygninger. Alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, ensilagesiloer m.v. er placeret vest for bygningerne og dermed ikke dominerende set fra Langergårdvej. Husdyrbruget ligger i et åbent landskab med dyrkede marker og læhegn. Afstand til nærmeste naboer uden landbrugspligt er relativ stor. Ejendommen ligger udenfor værdifulde kulturmiljøer og geologisk interesseområde., men i landskabeligt interesseområde jf. Struer kommuneplan Der er ikke registreret fortidsminder eller diger nær ejendommens driftsbygninger Vurdering Struer Kommune vurderer, at idet ændringen sker i eksisterende bygninger vil det ikke forringe de landskabelig, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 63

23 4. Husdyrhold, staldanlæg og drift I det følgende beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, kemikalier, driftsforstyrrelser og uheld. 4.1 Husdyrhold og staldindretning Miljøteknisk redegørelse Den oprindelige malkekvægsproduktion er godkendt til 178,07 DE. Kvægproduktionen ønskes ændret til 133,65 DE i slagtekalve svarende til en produktion af 415 slagtekalve ( kg). Ind- og afgangsvægt kan variere med 10 %, dog uden det samlede godkendte antal DE overskrides. Staldanlægget Den ansøgte produktion holdes indenfor eksisterende staldanlægs bygninger Kostald (stald ) Eksisterende kostald på 1296 m 2 med sengebåse og spalter, samt et mindre areal med dybstrøelse anvendes til færdigfedning af kalvene fra ca. 150 kg til slagtning ved ca. 420 kg. Eneste omforandring i stalden vil være justering af sengebøjlerne så sengebåsenes bredde passer til slagtekalvene. Ungdyrstald (stald ) Stalden på ca. 450 m 2 er indrettet med dybstrøelse, hvor de mindre kalve går fra de indsættes ved ca. 75 kg til de flyttes til færdigfedning ved ca. 150 kg. Gyllebeholder (opbevaringslager ) Gyllebeholder fra 1999 på 1550 m 3. Gyllebeholderen er bortforpagtet til svineproducent, der lejlighedsvis anvender beholderen som ekstra lagerkapacitet. Gyllebeholder (opbevaringslager ) Gyllebeholder fra 1989 på 550 m 3. Gyllebeholderen anvendes til opsamling af overfladevand fra møddingspladserne. Møddingsplads 1 (opbevaringslager (1.1.8.) Mindre møddingsplads på ca. 40 m 2 med afløb til gyllebeholder. Møddingspladsen anvendes til oplag af dybstrøelse, fra slagtekalveproduktionen. Møddingsplads 2 (opbevaringslager (1.1.6.) Møddingspladsen er på ca. 165 m 2 med afløb til gyllebeholder. Møddingspladsen anvendes til oplag af dybstrøelse. Der henvises i øvrigt til senere afsnit 8, hvor der er en udførlig beskrivelse af BAT i relation til staldindretning og opbevaring af husdyrgødning. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 63

24 Af øvrige bygninger på ejendommen er en gammel kostald fra 1927 på ca. 364 m 2, en gammel lade fra 1964 på ca. 225 m 2, en gammel svinestald på ca. 187 m 2 og en maskinhus på ca. 132 m 2. Den ældre bygningsmasse er forbundet med de nyere mod syd med en mellembygning på ca. 15 m 2. I alt er der på Esthauge en bygningsmasse på ca m 2. Situationsplanen er vist i bilag 1. Slagtekalveproduktionens størrelse og sammensætning efter ændringen fremgår af nedenstående tabel fordelt på de enkelte staldanlæg (Staldnummer refererer til nummerering i ansøgningssystemet). Stald Dyretype og staldgulv Antal dyr Vægtinterval DE Slagtekalve, sengebåse og spalter ,7 Slagtekalve, dybstrøelse , Slagtekalve, dybstrøelse ,3 Godkendt antal dyreenheder 133,6 Nedenstående tabel er en oversigt over opbevaringsanlæggene på ejendommen (anlægsnummer som i ansøgningssystemet). Anlæg Anlægstype Størrelse (m 3 ) Næste beholderkontrol Beskrivelse Gyllebeholder Bortforpagtet Møddingsplads m Gyllebeholder Møddingsplads 1 40 m Gyllekanaler og fortank 575 Biogas-selskabet henter gyllen direkte i fortanken Samlet kapacitet 2675 m 3 til flydende m 2 til fast TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 63

25 Vurdering Den ansøgte produktionsændring sker i eksisterende staldanlæg. Der stilles vilkår til produktionsomfanget og størrelsen af dyreholdet. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 1. Husdyrbruget tillades drevet med en maksimal årsproduktion på 415 slagtekalve ( kg) Der accepteres en variation i ind- og afgangsvægt på 10 % over et planår, dog må det maksimale dyrehold ikke overstige det godkendte antal DE. 2. Staldindretning og placering af dyretyper skal være som beskrevet i tabellen side 24 og som opgivet i ansøgningen 4.2 Ventilation Miljøteknisk redegørelse I begge stalde er der naturlig ventilation, der sikre et stort luftskifte, uden brug af energi Vurdering Naturlig ventilation er ifølge BREF-dokumentet bedst tilgængelig teknologi. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 63

26 4.3 Fodring Afsnittet indeholder beskrivelse af foder Miljøteknisk redegørelse Slagtekalvene fodres med eget korn der valses i bygning nr. 7 på situationsplanen (bilag 1), indkøbt proteinfoder og halm til foder og strøelse opbevares i samme bygning. Der anvendes ikke ensilage i foderrationen, ensilagesiloerne er bortforpagtet til en mælkeproducent i nærheden. Transport til og fra dette anlæg er medtaget i transportopgørelsen Vurdering Struer kommune vurderer, at idet der alene er tale om tørfoder er foderopbevaringen relativ enkel og opbevaringen sker på forsvarlig vis. Anvendelse af bedst tilgængelig teknik BAT i forbindelse med fodring er beskrevet i afsnit 8. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. 4.4 Energi- og vandforbrug I dette afsnit redegøres for forventet forbrug af el og vand på årsplan Miljøteknisk redegørelse Husdyrbrugets årlige forbrug af energi og vand fremgår af tabellen herunder. Energiforbrug Nudrift Ansøgt drift Stigning (%) Dieselolie 0 l 0 l Ingen Elforbrug kwh kwh - 68,5 Vandforbrug Nudrift (m 3 /år) Ansøgt drift (m 3 /år) Stigning (%) Drikkevand, stalde ,7 Vaskevand, stalde ,1 Vandspil fra drikkekopper ,3 Andet Ingen I alt vandforbrug ,1 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 63

27 Energi Energiforbruget forventes at falde med 68,5 %, der er stor forskel på energiforbruget i en mælkeproduktion og en slagtekalveproduktion. I ansøgt drift valses korn og pumpes gylle, derudover er der alene forbrug af energi til belysning. Der er intet diselforbrug på Esthauge, da markbruget er bortforpagtet og drives fra anden ejendom. Forpagtere af stalde, køresiloanlæg og gyllebeholdere anvender egne traktorer. Vand Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses dagligt med henblik på at undgå spil. Evt. lækager identificeres og repareres straks Vurdering Struer Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget er minimeret, og at det vil være vanskeligt at reducere vand- og energiforbrug yderligere i denne type produktion. Ved jævnlig aflæsning af energimålere og vandmålere kan man hurtigt danne sig et overblik over forbruget, og samtidig sikre sig mod utilsigtet overforbrug. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet skærpende vilkår. 4.5 Spildevand og regnvand I dette afsnit beskrives produktionen af spildevand fra produktionen, herunder overfladevand fra f.eks. tage og belægninger, indretning af vaskeplads, mængder, sammensætning, afløb Miljøteknisk redegørelse Spildevands mængder Nudrift m 3 Ansøgt m 3 Staldrengøring samt spil fra drikkekopper, ledes til gyllekanaler Ensilageplads (ledes til gyllebeholder) Møddingspladser (ledes til gyllebeholder) TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 63

28 Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Mængden af spildevand forventes at falde med 46 % i forbindelse med den ansøgte ændring Vurdering Struer Kommune vurderer at den anførte mængden af spildevand fra produktionen er realistisk. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. 4.6 Affald I dette afsnit beskrives affaldstyper, mængder, modtagere, hyppighed for bortskaffelse, faste aftaler (f.eks. DAKA), kommunale regulativer og lignende Miljøteknisk redegørelse Døde dyr Døde dyr anbringes på hævet bund og med kadaverdække indtil afhentning af DAKA. Pladsen hvor de døde dyr opbevares ligger bag ved stalden og kan ikke ses fra offentlig vej eller naboer. (bilag 1). Ufarligt emballageaffald De væsentligste mængder foder leveres i løs vægt uden emballage. Enkelte specialprodukter leveres som sækkevarer/storsække eller i plastdunke. Emballageaffald fra medicinpakninger i begrænsede mængder. Al ufarligt emballageaffald medtages til forpagterens ejendom på Lindevej 33 til en 800 l container, hvor det afhentes hver 14. dag af godkendt transportør. Veterinært affald. Omfatter medicinrester og medicinsk udstyr i form af brugte, sprøjter og kanyler. Brugte kanyler, skalpeller og sprøjter vurderes ikke at udgøre en generel miljøtrussel, men skal af arbejdsmiljømæssige årsager, for at undgå skader på medarbejdere, dyr og andre, der håndterer affaldet, håndteres forsvarligt. Opsamling sker derfor i egnede plastbeholdere, som bortskaffes gennem Dyrlægegruppen Vestjylland. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 63

29 Mængden af medicinrester vil være små, idet alt indkøbt medicin normalt vil blive anvendt til behandling. Eventuelle rester bortskaffes via Dyrlægegruppen Vestjylland. Olie og kemikalieaffald Der er ikke olie eller kemikalieaffald på ejendommen. Affaldsmængder Affaldstype EAK-koder Affaldsfraktioner Årlig mængde Bortskaffelse Animalsk affald (Døde dyr) Emballage fra foderleverancer m.m Varierende Skøn: ca kg Ca. 100 kg Plast Ca. 200 kg Medicinrester < 1 kg Medicinsk udstyr < 1 kg DAKA kommunal anvist ordning kommunal anvist ordning Dyrlægegruppen Vestjylland Dyrlægegruppen Vestjylland Andet ikke brændbart affald, eks. lysstofrør Begrænset kommunal anvist ordning Figur Affaldstyper og mængder Vurdering Struer Kommune vurderer, at de miljømæssige krav til affaldshåndtering er opfyldt, og at de i ansøgningen anførte typer og mængder er realistiske. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 63

30 4.7 Råvarer og hjælpestoffer Miljøteknisk redegørelse Kemikalier: Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler til staldrengøring, konserveringsmidler til foderbrug og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, skal håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet. Oplag af olie og kemikalier: Der findes ikke oplag af olie eller kemikalier på ejendommen. Foderopbevaring: Korn og foderstoffer opbevares indendørs i bygning 7 på situationsplanen (bilag 1) Vurdering Struer Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer sker på en forsvarlig måde og at forholdet er tilstrækkeligt reguleret i gældende lovgivning, hvorfor der ikke stilles skærpende vilkår. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. 4.8 Driftsforstyrrelser eller uheld I dette afsnit redegøres for hvordan husdyrbruget forholder sig i unormale driftssituationer Miljøteknisk redegørelse Redegørelse for mulige uheld Håndteringen af gylle er altid forbundet med en risiko for uheld, enten som overløb eller brud på rør. Minimering af risiko for uheld. For at minimere risikoen for uheld med gylle er det nødvendigt at der altid er personale i stalden når der pumpes gylle. Minimering af gene ved uheld. I tilfælde af brand følger personalet denne procedure: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 63

31 Ring til brandvæsenet, telefon 112. Nærmeste telefon findes i stuehuset, ellers brug mobiltelefon. Begræns branden ved hjælp af pulverslukker. Hvis der mod forventning skulle ske udslip af gylle vil personalet afhjælpe spildet bedst muligt. Den kommunale miljøvagt kontaktes. Udenfor kommunal åbningstid eller ved brud på selve gylletanken kontaktes alarmcentralen på 112 Der er udarbejdet en beredskabsplan/driftsforskrift (bilag 3), som oplyser, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen vil som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m. En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen er indsendt til tilsynsmyndigheden Vurdering Struer Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående at ejendommen drives miljømæssigt forsvarligt i forhold til håndtering af uheld og afværgeforanstaltninger. Der stilles vilkår til den udarbejdede beredskabsplan om tilgængelighed, revidering/kontrol m.v. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 3. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med eventuelle ansatte mindst 1 gang om året. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften. Planen skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand o. lign. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 63

32 5 Gødningsproduktion og håndtering I dette kapitel beskrives og vurderes den husdyrgødning, der produceres på ejendommen og evt. afsættes og modtages fra anden side, og om mulighed for modtagelse af større mængder husdyrgødning. Husdyrgødningens opbevaring, håndtering og evt. teknisk forarbejdning indgår også Gødningstyper og mængder I dette afsnit er redegjort for den årlige produktion af kvælstof og fosfor i de forskellige typer husdyrgødning på bedriften Miljøteknisk redegørelse Gødningstype Kg N Kg P DE Kvæggylle 9.355, ,28 103,75 Dybstrøelse 3.201,47 395,05 29,90 Afsat gødningsmængde Kvæggylle 9.355, ,28 103,75 Dybstrøelse 3.201,47 395,05 29,90 Total gødningsmængde Total sum af gødningsmængde til udbringning på egne og forpagtede arealer Tabel Oversigt over de forskellige typer husdyrgødning m.v. der produceres, modtages og afsættes i den ansøgte produktion Hele den producerede mængde husdyrgødning opbevares på ejendommen indtil afhentning af Biogas-selskabet. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 63

33 5.2. Flydende husdyrgødning Miljøteknisk redegørelse Produktionen af flydende husdyrgødning på ejendommen opbevares i gyllekanaler og fortank indtil det afhentes af Lemvig Biogas, eller anden godkendt aftager. Den årlige produktion af flydende husdyrgødning er beregnet til ca ton. Kanaler og fortank har en kapacitet på 575 m 3. Ved afhentning suges gyllen direkte fra fortanken. Afsætning til Biogas sker løbende hen over året Vurdering Struer Kommune vurderer at den flydende husdyrgødning håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt. Idet afsætning af gylle til Biogas foregår løbende hen over året anses opbevaringskapaciteten at være tilstrækkeligt Fast husdyrgødning og dybstrøelse Miljøteknisk redegørelse Håndtering fra stald til lager sker ved udmugning med gummiged der læsser dybstrøelsen direkte på lastbil, dog lægges ca. 14 % af dybstrøelsen i depot på møddingspladserne indtil afhentning. Den årlige produktion af dybstrøelse er beregnet til ca. 326 ton. Opbevaring af dybstrøelsen sker altså for ca. 86 % vedkommende i stalden og den resterende del opbevares på de to møddingspladser indtil afhentning af Biogas-selskabet Vurdering Struer Kommune vurderer at den faste husdyrgødning håndteres og opbevares miljømæssigt forsvarligt. Idet afsætning af dybstrøelse til Biogas foregår løbende hen over året anses opbevaringskapaciteten at være tilstrækkeligt. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 4. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles. 5. Påfyldning af gyllevogn o. lign. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. 6. Minimum 86 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 63

34 6. Forurening og gener fra husdyrbruget 6.1. Ammoniak og natur Miljøteknisk redegørelse og vurdering Da der er tale om ændring af et husdyrbrug over 75 DE, hvor ansøgningen er indsendt i 2009, er der et generelt krav om 25 % reduktion af ammoniakemissionen i forhold til det tidssvarende staldsystem. Produktionsanlæggets samlede ammoniaktab til omgivelserne er beregnet til at være 1235,70 kg N/år fra staldanlæg og gødningslagre, hvilket er en meremision på kgn/år. I en afstand af 1000 m fra anlægget (staldanlæg plus gødningslagre) forekommer naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig om moseområder, enge, et lille overdrev, vandhuller og et par mindre søer (se kort bilag 2). De fleste af naturarealerne i området er i Kommuneplanen C-målsatte, og arealerne er ikke tidligere undersøgte, hvorfor deres tilstand ikke kendes på nuværende tidspunkt. Nærmeste (potentielle) ammoniakfølsomme naturområde er et mindre C-målsat overdrev, som findes i en afstand af ca. 275 m vest for anlægget. Overdrevet er ikke omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7-beskyttelse. Kommunen har ingen botaniske registreringer fra overdrevet, men vurderer at produktionsomlægningen ikke kan give anledning til en negativ tilstandsændring, som følge af at anlæggets ammoniakemission årligt reduceres med 487 kg N i forhold til nudriften. Cirka 200 m vest for anlægget ligger det nærmeste naturområde, som er en C-målsat eng. Det eneste B-målsatte naturområde i nærheden er en eng beliggende ca. 510 m syd-vest for anlægget. Engen er delvis en hængesæk på vældeng, hvor der er registreret mose-troldurt og klokkelyng. Baggrundsbelastningen i Struer Kommune er ca. 14 kg N/ha/år (gennemsnit for perioden ). Tålegrænsen for enge er på kg N/ha/år, tålegrænsen for mose (herunder hængesæk, fattigkær, kalkrige moser og væld samt rigkær) er på kg N/ha og tålegrænsen for overdrev ligger på kg N/ha/år. Da anlæggets samlede ammoniakfordampning reduceres betydeligt (med 487 kg N årligt) vil ammoniakdepositionen på naturområder, der ligger tæt på anlægget, således også reduceres. Naturlokaliteterne vil derfor ikke påvirkes negativt af omlægningen. Det vurderes desuden at ammoniakfordampningen fra anlægget vil være på et niveau som ikke vil kunne påvirke naturområderne væsentligt. Vandhullerne i området vurderes ikke at være ammoniakfølsomme og de mindre søer Marslund Sø og Engborg Sø, som ligger hhv. ca. 600 m og ca. 850 m nord-øst for anlægget, er næringsrige (eutrofe) søer. Struer Kommune besigtigede søerne i september 2010, hvor TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 63

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3. Store Skikkild Timlingvej 1, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, efter 12, stk. 3

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Ballevej 48, 8400 Ebeltoft

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper på Ballevej 48, 8400 Ebeltoft Heine Hvitved Madsen 29-10-2013 Ballevej 48 Sagsnr.: 13/20050 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift i dyretyper

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Klosterhedevej 35,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Lavbjergvej 9, 7790

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014 Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev roslevvej@hotmail.com Den 30. juni 2014 Roslevvej 38 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldeordningen 29 - Etablering af gyllebeholder Uden nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af pelseri

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af pelseri 1 of 7 Flemming J. Nielsen 06-07-2012 Ballevej 15 Sagsnr.: 12/17303 8560 Kolind Sagsbehandler: Trine W. Jensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse

Læs mere

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013 Aleida og Arjen Bakker Nissumvej 26 7870 Roslev mussin@hotmail.com Den 30. juli 2013 Nissumvej 26 7870 Roslev - Anmeldelse 19 C - Dyrevelfærd udvidelse - Afgørelse Skive Kommune har den 24. maj og 9. juli

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere