Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker"

Transkript

1 Udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune. Inge Henningsen, Statistikker Notat udarbejdet til møde i Københavns Kommunes ligestillingsudvalg den 10. april Københavns Kommune arbejdede i foråret 2013 med udarbejdelse af ligestillingsmål for kønsbalanceret ledelse. Formålet var dobbelt. At fastsætte principper for, hvad man ville forstå ved kønsbalanceret ledelse, og at udarbejde måltal for kønsfordelingen i chef- og lederstillinger. Udgangspunktet var en tvivl om, hvorvidt en 40-60% målsætning på chefniveau ville give det mest retfærdige rekrutteringssystem og den bedste talentudnyttelse, når 70 % af medarbejderne i kommunen var kvinder. I det følgende diskuteres en målfastsættelse, hvor kvindeandelen i chefstillinger reflekterer kvindeandelen i rekrutteringsgrundlaget. Da kvindeandelen i Københavns Kommune, som i andre kommuner, varierer en hel del mellem forvaltningerne (se tabel 1), var hensigten at formulere måltal for de enkelte forvaltninger. Andel kvinder blandt medarbejdere og på chef- og lederniveau er angivet tabel 1 1. Tabel 1 Kvindeprocent blandt ansatte og ledere opdelt på forvaltning. Københavns Kommune Forvaltning Antal Procent kvinder ansatte Alle ansatte Niveau 3: Øvrige ledere Niveau 2: Chefer Niveau 1: Topchefer TMF (50) ØKF (33) KFF (50) BIF (0) SOF (33) BUF (33) SUF (100) Alle Antal i alt Tal i parentes er baseret på mindre end 5 observationer. Umiddelbart kan man se, at kvindeandelen blandt medarbejdere i Københavns Kommune bliver lavere, jo højere niveau man kommer op på. Dette gælder også for alle kommuner samlet 2. I 1 Denne og de følgende tabeller er udarbejdet på grundlag af data indsamlet i forbindelse med mødet den 10. april og kan primært siges at repræsentere regneeksempler. Den endelige målfastsættelse skal naturligvis baseres på en nøjere gennemgang af tallene fra de enkelte forvaltninger. 1

2 Københavns Kommune genfindes tendensen også for de enkelte forvaltninger, bortset fra lederniveau 1, hvor procentandelene dog er behæftet med stor usikkerhed, da der kun er 2 eller 3 topchefer i hver forvaltning. Ofte anses kønsbalance at være opnået, hvis man har mellem 40 % og 60 % kvinder i ledelsen. Med et sådant udgangspunkt kunne Københavns Kommune slappe helt af bortset fra at man skulle skaffe nogle flere mandlige ledere på niveau 3. I en organisation, hvor 70 % af de ansatte er kvinder, kan man imidlertid stille spørgsmålstegn ved om et sådant mål er udtryk for reel ligestilling. I det følgende udredes derfor en målsætning om, at kvindeandelene på ledelsesniveau skal afspejle kønsfordelingen i organisationen. Ikke forstået på den måde, at der nødvendigvis skal være 70 % kvinder blandt lederne, men at man vil sigte efter, at kønsfordelingen på de forskellige ledelseniveauer afspejlede kønsfordelingen i rekrutteringslaget, altså at man havde en situation, hvor kvinder og mænd havde samme chance for at avancere. Måltal på ledelseniveau 2 Da chefer på ledelsesniveau 2 næsten alle var akademikere fastlagdes rekrutteringsgrundlaget i udgangspunktet til at være akademikere i den pågældende forvaltning. I tabel 2 er tallene fra tabel 1 suppleret med kvindeandelen blandt AC-ere i de enkelte forvaltninger.. Tabel 2 Kvindeprocent blandt alle ansatte, blandt AC-ere og blandt ledere på niveau 2. Alle og hver forvaltning for sig. Københavns Kommune Forvaltning Procent kvinder Alle ansatte AC-ere Niveau 2: Chefer Forskel (pct-point) TMF ØKF KFF BIF SOF BUF SUF Alle Antal Umiddelbart kan man se, at kvindeandelen blandt ledere på niveau 2 er betydeligt lavere end kvindeandelen i AC-gruppen ( 43 % kvinder blandt cheferne mod 62 % blandt AC-erne, altså en forskel på 19 pct-point). Dette gælder også når man ser på de enkelte forvaltninger. Forskellene er angivet i sidste kolonne i tabellen. ØKF og SUF skiller sig ud med henholdsvis en noget højere og noget lavere forskel. Ellers ligger forskellene på samme niveau, omkring 20 procentpoint. Samlet 2 I 2011 var de samlede kvindeprocenter i kommunerne: 76 % for alle ansatte og for ledere på niveau 1, 2 og 3 var de henholdsvis 25%, 47% og 65%. KK har således lidt flere mandlige medarbejdere og flere mandlige chefer (undtagen på niveau 3). 2

3 sker der altså en underrekruttering af kvinder, der kan beskrives ved, at odds for at en mandlig ACer har en lederstilling på niveau 2 er 2,2 gange så store som odds for en at en kvinde har en lederstilling på niveau 2. (Beregninger er vist i bilag 1.) Gør det en forskel, at man ser på AC-erne i stedet for alle medarbejdere? Ja, det gør det. Samlet set er kvindeprocenten blandt AC-ere lavere end kvindeprocenten blandt alle medarbejdere (62 % kvinder blandt AC-ere mod 70 % blandt alle medarbejdere), og de kvindelige AC-ere er jævnere fordelt over forvaltninger end den totale medarbejderstab. Havde man relateret kvindeandelen blandt ledere på niveau 2 til kvindeandelen blandt alle medarbejdere ville den totale underrekruttering have været på 27 procentpoint, altså højere end underrekrutteringen i forhold til AC-erne. Men det ville også have ændret billedet i forhold til de enkelte forvaltninger. SUF ville have haft den største underrekruttering (29 procentpoint) i stedet for den mindste, mens TMF kun ville have haft en underrekruttering på 8 procentpoint. Man kan spørge om AC-erne i de enkelte forvaltninger repræsenterer det reelle rekrutteringsgrundlag, idet der kan være tale om at rekruttere chefer udefra og fra andre grupper af ansatte. I forhold til det første kan man konstatere, at andre kommuner har nogenlunde samme kvindeandel i AC-gruppen som København, så den eksterne rekruttering vil næppe ændre væsentligt ved kønsammensætningen i rekrutteringsgrundlaget. I forhold til rekruttering fra andre grupper af medarbejdere må disse formodes primært at være medarbejdere med mellemlange uddannelser (socialrådgivere eller sygeplejersker), der har videreuddannet sig f.eks. ved at tage en mastergrad. Disse grupper har generelt højere kvindeandele end AC-erne, så ved at vælge ACgruppen som reference underestimerer man snarest forskellen mellem kvindeandelen i ledergruppen og i rekrutteringsgrundlaget. Måltal på ledelsesniveau 1 Gruppen er så lille (18 personer) at det kun giver mening at se på den samlet. Kvindeandelen blandt topchefer er 39 % (7 kvinder ud af de 18). Sammenligner man med AC-gruppen er underrekrutteringen på 23 procentpoint, svarende til at odds for at en mandlig AC-er har en lederstilling på niveau 1 er 2,5 gange så stor som odds for en at en kvinde har en lederstilling på niveau 1. I forhold til topchefer kan ovenstående summariske statistiske overvejelser med fordel suppleres med mere konkrete undersøgelser. Måltal på ledelesniveau 3 Rekrutteringsgrundlaget for ledere på niveau 3, der blandt andet omfatter institutions- og afdelingsledere, err vanskeligere at bestemme, bl.a. fordi sammensætningen må formodes at variere fra forvaltning til forvaltning. Her er forslaget, at man for hver forvaltning beregner en ansættelsesstandardiseret kvindeprocent i rekrutteringslaget ved at vægte kvindeprocenterne i de forskellige overenskomstgrupper med den andel af lederne på niveau 3, der er rekrutteret fra den pågældende gruppe. Som eksempel kan man se på BIF, hvor 60 % af lederne var rekrutteret fra HKgruppen, der i BIF havde en kvindeprocent på 81 %, mens de resterende 40 % af lederne var 3

4 rekrutteret fra AC-gruppen med en kvindeprocent på 65 %. Den standardiserede kvindeprocent i BIF blev derfor 75 %. (Se bilag 2 for beregninger.) Tabel 3 Kvindeprocent blandt alle ansatte, i det standardiserede rekrutteringslag og blandt lederne på niveau 3. Alle og hver forvaltning for sig. Københavns Kommune Forvaltning Procent kvinder Alle ansatte Standardiseret rekrutteringslag Niveau 3: Ledere Forskel (pct-point) TMF ØKF KFF BIF SOF BUF SUF Alle Tabellen viser kvindeprocent blandt ledere på niveau 3 i forhold til standardiseret kvindeprocent 3 blandt alle ansatte opdelt på forvaltning. Igen skiller SUF sig ud med en høj kvinderepræsentation blandt ledere (negativ forskel). Ellers er forskellene positive, men mindre end for lederne på niveau 2. Med den anvendte beregningsmetode sker der samlet en underrekruttering af kvinder på 10 procentpoint ved lederansættelser på niveau 3. Dette kan også beskrives ved at odds for at en mand i rekrutteringslaget har en lederstilling på niveau 3 er ca 1,6 gange så stor som tilsvarende odds for en at en kvinde har en lederstilling. (Se bilag 2) Det bemærkes, at de standardiserede kvindeandele i tabel 3 generelt er højere end kvindeandelene blandt alle medarbejdere, hvad der tyder på, at kvinderne i gennemsnit er ansat i mere ledernære stillinger. Ser man på forskellene mellem kvindeprocent blandt niveau 3 ledere i forhold til kvindeprocent blandt alle medarbejdere, finder man således, at er der stort set ikke er nogen forskel. Så i modsætning til lederniveau 2 finder vi altså for lille underrekruttering, hvis man sætter kvindeandele blandt ledere på niveau 3 i forhold til kvindeandele blandt alle ansatte. Det må imidlertid antages, at den mest retvisende sammenligning er mellem kvindeandele blandt niveau 3 ledere i forhold til de standardiserede kvindeandele. Kilder: Alle tal er opgjort forår 2013 og stillet til rådighed af Sarah Højgaard Cawood. 3 Standardiseringen er foretaget ved, at kvindeprocenterne i de for skellige overenskomstgrupper er vægtet med den andel af lederne på niveau 3, der er rekrutteret fra den pågældende gruppe. 4

5 Bilag 1 Beregning af odds-ratio for lederstillinger på niveau 2. Beregning af odds-ratio for at mandlige hhv. kvindelige AC-ere har en lederstilling på niveau 2 bygger på følgende tabel, hvor det antages at niveau 2 ledere er AC-ere. Tabel 4 Niveau 2 ledere og ansatte i AC-gruppen fordelt på køn. AC-ere Niveau 2 ledere Ansatte i AC-gruppen I alt Kvinder Mænd I alt Odds for at en kvindelig AC-er leder= 62/1828=0,034 Odds for at en mandlig AC-er leder= 82/1113=0,074 Odds-ratio= 0,074/0,034=2,2. Det bemærkes, at denne odds-ratio også kan beregnes som q m *(1- q l )/(q l *(1-q l )), hvor q l er kvindeandelen blandt lederne og q m er kvindeandelen blandt ACmedarbejderne. I den følgende tabel er angivet odds-ratio for de enkelte forvaltninger. Tabel 5 Forvaltningsspecifikke odds-ratioer for niveau 2 ledere. Forvaltning Procent kvinder Odds-ratio AC-ere Niveau 2: Chefer TMF ,5 ØKF ,7 KFF ,0 BIF ,4 SOF ,3 BUF ,3 SUF ,7 Alle ,2 5

6 Bilag 2 Beregning af standardiseret rekrutteringsgrundlag for niveau 3 ledere. For hver forvaltning beregnes en ansættelsesstandardiseret kvindeprocent i rekrutteringslaget ved at vægte kvindeprocenterne i de forskellige overenskomstgrupper med den andel af lederne på niveau 3, der er rekrutteret fra den pågældende gruppe. Som eksempel vises beregninger for BIF og BUF. Fagruppe Faggruppens andel af ledere på niveau 3 (vægte) Kvindeandelen i faggruppen BIF AC 40% 65% HK 60% 81% BUF Lærere 40% 64% Pædagoger 53% 80% AC 6% 68% Beregninger af kvindeprocent i standardiseret rekrutteringsgrundlag BIF: 75 %= 0,4*65 %+ 0,6x81 %. BUF: 72 %=0,4*64 %+ 0,53x80 %.+ 0,06*68 %. Beregning af oddsratio for lederansættelser på niveau 3: Da vi anvender et standardiseret rekrutteringsgrundlag kan man ikke beregne en sædvanlig oddsratio. Her er valgt at beregne en tilnærmet odds-ratio ved at bruge formlen q m *(1-q l )/(q l *(1-q l )), hvor q l er kvindeandelen blandt lederne på niveau 3 og q m er kvindeandelen i det standardiserede rekrutteringsgrundlag. For niveau 3 ledere får vi derfor en samlet (tilnærmet) odds-ratio på 1,6 beregnet som 0,78*0,32/(0,22*0,68)=1,6. 6

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere