Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013"

Transkript

1 Vedtægter Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Gældende fra 23/

2 Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Buen Hjørring Tlf CVR Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

3 Vedtægter 1 3 Navn, hjemsted og formål Medlemmerne og deres hæftelse Regnskabsår, regnskab og revision Selskabets repræsentantskab Selskabets bestyrelse Vedtægtsændringer Selskabets forhold til Hjørring kommune Selskabets opløsning Valgregulativ Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

4 Navn, hjemsted og formål Selskabets navn er HJØRRING VARMEFORSYNING A.m.b.a. Dets hjemsted er Hjørring. Selskabet er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg og distributionsanlæg samt forsyne medlemmerne med varme til opvarmning af rum og brugsvand så godt og så billigt som muligt. 2.2 I lejemål med selvstændig stikledning og/eller registreret forbrug over en måler tilhørende selskabet, er lejeren i et direkte afregningsforhold til dette og underlagt selskabets almindelige og tekniske bestemmelser uden i øvrigt at have medlemmernes rettigheder og pligter ifølge vedtægten. 2.3 Leverancen og det direkte afregningsforhold kan betinges af, at lejer og udlejer underskriver leveringsaftale. 2.4 Levering til ikke-medlemmer kan ske i det omfang og på sådanne vilkår, som bestyrelsen bestemmer. 2.5 Selskabet er til fremme af hovedformålet berettiget til at samarbejde med andre energiforsyningsvirksomheder Forsyningsområdet fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til, hvad der i såvel lovgivningsmæssig, teknisk som økonomisk henseende er formålstjenligt. 3.2 Såfremt det ikke kan sandsynliggøres, at en udvidelse af forsyningsområdet vil kunne forrente sig efter 3 års forløb efter mulighed for tilslutning, kan bestyrelsen ikke uden repræsentantskabets samtykke udvide med sådanne områder. 4 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

5 Medlemmerne og deres hæftelse Enhver grundejer eller ejer af bygning på lejet grund, som kontraktligt har forpligtet sig til at aftage varme, er medlem og dermed andelshaver i selskabet. 4.2 Et medlem kan efter ansøgning - godkendt af bestyrelsen - opnå status som hvilende medlem, hvorved vedkommende er uden medlemsrettigheder/pligter udover retten til at fordre retablering af varmeforsyningen og derved blive almindeligt medlem uden af den grund at skulle tilsvare ny tilslutningsafgift for samme tilsluttede effekt som den oprindelige Ethvert medlem er pligtig at bidrage til fremskaffelse af anlægsog driftskapitalen, som tilvejebringes på følgende måde: 5.2 Hvert medlem betaler en tilslutningsafgift, der beregnes på grundlag af den tilsluttede effekt. Den tilsluttede effekt udregnes efter de af bestyrelsen fastsatte og af repræsentantskabet godkendte, ensartede regler, og ethvert medlem er pligtigt at meddele selskabet de for udregningerne nødvendige oplysninger, samt løbende at underrette selskabet om enhver bygningsforandring eller tilbygning, som medfører forøgelse af den tilsluttede effekt. 5.3 Et medlems undladelse af at anmelde sådan ændring berettiger selskabet til at kræve sig skadesløsholdt for ethvert tab i den anledning, samt efter bestyrelsens skøn at kræve en bod, der dog aldrig kan overstige tillægstilslutningsafgiften. 5.4 Bestyrelsen er i kampagneøjemed - efter generelle regler som repræsentantskabet fastsætter - berettiget til at yde tilslutningsrabatter. 5.5 Såfremt selskabet ikke er selvfinansierende, er bestyrelsen indenfor rammer fastsat af repræsentantskabet berettiget til at optage lån. Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

6 6 6.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til 3. mand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser. 6.2 Ethvert medlem er forpligtet til at have den pågældende ejendom tilsluttet Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Med mindre selskabet samtidigt opløses, kan et medlem kun udtræde med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 6.3 Andelshavere, der alene aftager varme til privat forbrug, og som måtte være indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan dog udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. 6.4 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a) Skyldige bidrag i henhold til årsopgørelsen. b) Eventuelt skyldige beløb c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d) Selskabets omkostninger ved evt. fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: e) En godtgørelse for udtrædelse. godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen. 6 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

7 6.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 6.6 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningslovens kapitel 3 anvendes Ved ejendomsovergang er medlemmet forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i selskabet. Forinden det gamle medlem kan frigøres over for selskabet, skal medlemmet inddække eventuelle restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning. 7.2 Det er en forudsætning for medlemskab, at tilslutningsafgift og udgift til stikledning er betalt eller godkendt sikkerhedsstillelse præsteret. 7.3 Nærværende vedtægt suppleres af de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte og gældende almindelige og tekniske bestemmelser, som enhver varmeforbruger er pligtig at efterkomme Disse vedtægter kan med påtaleret for bestyrelsen af selskabet fordres servitutstiftende tinglyst på den tilsluttede ejendom. Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

8 Regnskabsår, regnskab og revision Selskabets regnskabsår går fra den til den i det efterfølgende kalenderår. 9.2 Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. 9.3 Årsregnskabet skal senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb forelægges repræsentantskabet til godkendelse, og regnskabet skal fremlægges på selskabets kontor senest 8 dage, før det i 18 nævnte regnskabsmøde afholdes. 9.4 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Selskabets repræsentantskab Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 61 medlemmer Repræsentantskabet vælges med hele selskabets forsyningsområde som valgområde, og de 61 medlemmer fordeler sig på 4 grupper således: Gruppe 1 5 medlemmer, som vælges af kommunalbestyrelsen Gruppe 2 12 medlemmer, som vælges af de almene boligorganisationer. Gruppe 3 7 medlemmer, som vælges af storforbrugerne. Gruppe 4 37 medlemmer, som vælges af de øvrige andelshavere. Ingen person kan kandidere til valg i mere end én gruppe. 8 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

9 11.2 Repræsentantskabet kan tiltrædes af to af Hjørring Lejerforening udpegede personer, der skal indkaldes til alle repræsentantskabsmøder, og som deltager i disse med ytringsret, men uden stemmeret. De pågældende skal repræsentere lejere i de private udlejningsejendomme og skal selv være lejere i sådanne Repræsentanterne i gruppe 1 behøver ikke at være andelshavere. Repræsentanterne i gruppe 2 skal være lejere, funktionærer eller bestyrelsesmedlemmer i en almen boligorganisation, og repræsentanterne i gruppe 3 og 4 skal være andelshavere jfr. dog 16 stk.4 -, eller disses ægtefæller, i Hjørring Varmeforsyning. Andelshavere, der er på valg eller valgt til repræsentantskabet må ikke være i restance med nogen ydelse til selskabet Valgene, der foretages i forbindelse med et kommunalvalg i tiden fra den 1. oktober i et kalenderår og til en 31. december samme år, gælder for en 4-årig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode De af kommunalbestyrelsen udpegede 5 repræsentanter behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen Repræsentanterne udpeges af kommunalbestyrelsen straks efter hvert kommunalvalg, hvorefter de fungerer i kommunalbestyrelsens valgperiode, medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer andet De almene boligorganisationers 12 repræsentanter vælges af boligorganisationerne efter en valgforordning, der - tiltrådt af alle - anmeldes til varmeforsyningens kontor inden hvert valg jfr. 12 med oplysning om kontaktperson. Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

10 14.2 Valgforordningen skal tage skyldigt hensyn til en ligelig repræsentation af boligorganisationerne efter tilsluttede boligenheder Stemmeberettigede i gruppe 3 er andelshavere med større tilsluttet effekt end 200 Mcal. pr. time pr. kontrakt, og valg af de 7 repræsentanter i gruppe 3 finder sted efter samme principper som anført i 16, dog at der til valg kan opstilles én person fra den pågældende storforbruger pr. påbegyndt 1500 Mcal. pr. time pr. kontrakt i tilsluttet effekt Valg til gruppe 4 af 37 repræsentanter finder sted blandt selskabets øvrige andelshavere efter de nedenfor fastsatte regler, således at de almene boligorganisationer, Hjørring kommune og storforbrugerne ikke har stemmeret til denne gruppe Stemmeret har enhver øvrig andelshaver, der fuldt ud har betalt tilslutningsafgift. Hver af disse tillægges et antal stemmer svarende til vedkommendes tilsluttede effekt, således at der til hver kontrakt er knyttet én stemme pr. påbegyndt 100 Mcal. pr. time. beregnet efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte opmålingsregler Hver stemmeberettiget andelshaver tilsendes én stemmeseddel for hver stemme, han efter ovenstående beregningsmåde er berettiget til. Stemmesedlen skal i sit udseende klart adskille sig fra stemmesedlerne i gruppe Andelshavere i gruppe 3 og 4, der måtte ønske at opstille til selskabets repræsentantskabsvalg eller bestyrelsesvalg og som måtte have flere ejere eller tegningsberettigede ifølge samme kontrakt med selskabet, har pligt til overfor varmeforsyningens kontor forud for opstillingen at anmelde, hvilken person der på kontrakthaverens vegne er bemyndiget til at udøve dennes rettigheder i henhold til selskabets vedtægt. 10 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

11 Inden den 1. oktober i år, hvor de i 15 og 16 nævnte repræsentanter skal vælges, bekendtgøres det i de lokale dag- og ugeblade, at valg skal finde sted, og samtidig oplyses navnene på de nuværende repræsentanter I annoncen indkaldes forslag til repræsentanter med oplysning om valgbarhedsbetingelserne Kandidaterne i gruppe 4 kan herefter bringes i forslag på den måde, at vedkommende anbefales af mindst 6 stillere, som selv er valgbare. Ingen kan være stillere for sig selv / sin ægtefælle eller for mere end én kandidat Annoncen skal fastsætte en frist på mindst 3 uger til indsendelse af forslag og oplyse det sted, hvortil forslag skal sendes Indkommer ingen forslag, skal de siddende medlemmer af repræsentantskabet betragtes som genvalgt for den kommende periode, forudsat at de stadig er valgbare Indkommer der kun forslag til det antal repræsentanter, som skal vælges, betragtes disse som valgt I begge tilfælde skal de hidtidige suppleanter fungere for den kommende periode, forudsat at de stadig er valgbare. Indkommer der forslag til flere repræsentanter, end der skal vælges, afholdes afstemning mellem de foreslåede kandidater, og denne afstemning skal være afsluttet inden 15. december samme år, som annoncering foretages jfr. ovenfor. De kandidater, som ikke har opnået valg, udgør repræsentantskabets suppleanter i den rækkefølge, hvori de har modtaget flest stemmer, og suppleanterne indtræder i denne rækkefølge for de repræsentanter, som i løbet af en valgperiode måtte være afgået ved døden, være fraflyttet forsyningsområdet eller ikke længere være valgbare. Såfremt der ikke i gruppe 4 er valgt 37 repræsentanter, henholdsvis 7 i gruppe 3, udpeger det afgående repræsentantskab i de 2 grupper resten samt et passende antal suppleanter. Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

12 17.8 Afstemningen sker ved, at der til hver enkelt stemmeberettiget andelshaver udsendes en stemmeseddel indeholdende stillingsbetegnelse, navn og adresse på de foreslåede kandidater i alfabetisk orden På stemmesedlen angives en frist af mindst 14 dage, inden hvilken den skal fremsendes i afkrydset stand til selskabets revisor, der forestår optælling og er valgbestyrer. Optællingen skal overvåges og kontrolleres af 2 af det siddende repræsentantskab valgte repræsentanter blandt medlemmer i gruppe For at en stemmeseddel er gyldig i gruppe 4, skal der være afgivet stemme på mindst 6 og højst 18 kandidater, og i gruppe 3 skal der være afgivet stemme på mindst én og højst 3 kandidater Efter fristens udløb foretages af selskabets revisor samt de i stk. 9 nævnte repræsentanter optælling af stemmerne, og de kandidater, som har fået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget mellem 2 eller flere kandidater ved lodtrækning Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange om året, dels inden udgangen af maj, hvor selskabets budget skal godkendes, og derefter når regnskabet foreligger til godkendelse, samt i januar måned hvert fjerde år, når bestyrelsen vælges og i øvrigt, når det begæres af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet Regnskabsmødet vil være at annoncere i samme tidsskrifter som anført i 17 stk. 1, og mødet er tilgængeligt for enhver andelshaver dog uden stemmeret, men med ytringsret til dagsordenens punkter umiddelbart efter valget af dirigent og på ny i forbindelse med mødets afslutning. 12 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

13 Bestyrelsens formand indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel repræsentantskabet med angivelse af dagsorden og leder dirigentvalget. På januarmødet hvert fjerde år vælger repræsentantskabet varmeforsyningens bestyrelse for den kommende 4-årige periode Alle repræsentantskabsmøder ledes af en dirigent, der vælges ved simpelt, relativt flertal (d.v.s. det forslag, der har fået flest stemmer, er vedtaget uanset, hvor mange stemmer forslaget har fået, blot det har fået flere stemmer end noget andet forslag). Dirigenten behøver ikke selv være repræsentant Diæter til repræsentantskabets medlemmer fastsættes efter de til enhver tid gældende kommunale regler for byrådsmedlemmer Over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og formanden eller dirigenten og 2 medlemmer af bestyrelsen Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved simpelt relativt stemmeflertal, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Hvis stemmerne ved en afstemning står lige, bortfalder forslaget Dirigenten dekreterer afstemningsmåden, men 10 medlemmer af repræsentantskabet kan altid forlange skriftlig afstemning Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

14 Selskabets bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der samtidig er repræsentanter, og som vælges på et januarrepræsentantskabsmøde hvert fjerde år. jfr. 18. Grupperne vælger således til bestyrelsen: Gruppe 1 Hjørring kommune har afstået særskilt bestyrelsesrepræsentation. Gruppe 2 De af almene boligorganisationer valgte: 2 medlemmer samt 2 suppleanter. Gruppe 3 De af storforbrugerne valgte: 1 medlem samt 1 suppleant. Gruppe 4 De af de øvrige andelshavere valgte: 4 medlemmer samt 2 suppleanter Gruppe 2 vælger selv sin valgmetode og sine bestyrelsesmedlemmer indenfor gruppen Gruppe 3 vælger sin bestyrelsesrepræsentant (og suppleanten) ved absolut flertal blandt gruppens medlemmer Gruppe 4 vælger blandt gruppens medlemmer i henhold til valgregulativet herom, der er en integreret del af vedtægten Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved relativt flertal Ved stemmelighed bortfalder forslaget Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 14 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

15 20.9 Dens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag og afstemninger indført Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden Bestyrelsen antager og afskediger personale og træffer aftale om lønninger og ansættelsesvilkår med ret til delegation til selskabets direktør Bestyrelsens medlemmer oppebærer diæter efter de kommunale regler for byrådsmedlemmer Bestyrelsesformandens honorar fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens forudgående indstilling Bestyrelsen fastsætter de for selskabet gældende almindelige og tekniske bestemmelser I forhold til tredjemand, herunder tinglysningsmyndighederne, forpligtes selskabet ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand og eet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog - enkelt eller kollektivt meddele prokura. Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

16 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen Herudover kan et medlem af repræsentantskabet fremsætte forslag til vedtægtsændring ved henvendelse til bestyrelsens formand inden den 1. oktober i et kalenderår, hvorefter forslaget behandles på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræves, at mindst 44 repræsentanter er til stede, og at mindst ¾ majoritet af de fremmødte stemmer for forslaget, dog jfr. 23. Selskabets forhold til Hjøring Kommune Hjørring Kommune har sæde i repræsentantskabet som anført i Så længe kommunegaranterede lån er løbende, kan vedtægtsændringer kun gennemføres med kommunalbestyrelsens samtykke. Selskabets opløsning Repræsentantskabet kan med ¾ majoritet af det samlede repræsentantskab beslutte selskabets opløsning eller overdragelse Vedtagelse herom skal for at være gyldig på samme måde stadfæstes på et nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden 2 måneder efter det første, og hvortil der skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 16 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

17 Med samme varsel har bestyrelsen pligt til at bekendtgøre det første repræsentantskabsmødes beslutning i de lokale dag- og ugeblade. Samtidig med indkaldelse til det andet repræsentantskabsmøde har bestyrelsen pligt til at indkalde til et medlemsmøde, som skal afholdes senest 3 dage før det andet repræsentantskabsmøde. På medlemsmødet foranstaltes blandt de tilstedeværende en afstemning, hvis udfald alene skal være vejledende Til et repræsentantskabsmøde, hvor sådanne forslag er på dagsordenen, har repræsentanterne tilmeldingspligt. Manglende tilmelding medfører indkaldelse af suppleanter I tilfælde af opløsning foretages denne gennem et særligt udvalg, hvis formand skal være jurist Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til disses andele af selskabets for brugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt større beløb end svarende til vedkommendes indbetalte tilslutningsafgift. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse Opløsning af selskabet kan så længe kommunegaranterede lån er løbende kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke. Vedtaget på generalforsamlingerne i Hjørring Varmeforsyning d. 15/ og d. 13/ Revideret af repræsentantskabet d. 20/6-1985, d. 27/ , d. 26/ , 24/ og d. 22/ Godkendt af Hjørring Byråd i møder d. 12/5-1982, d. 14/8-1985, d. 16/ , den 15/ og d. 25/ Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

18 Valgregulativ 1 Afstemning foregår således, at hvert medlem stemmer på 2 af de foreslåede kandidater. Stemmesedlen er kun gyldig, såfremt den indeholder netop 2 navne. Blanke stemmesedler betragtes som ikke afgivet. Den/de med flest stemmer er herefter valgt i første valgrunde, forudsat vedkommende har opnået mindst 35% af stemmerne. 2 Såfremt der ikke på denne måde er valgt 4 bestyrelsesmedlemmer, foretages en ny afstemning om de resterende bestyrelsespladser. Skal der således vælges 2 eller færre, må der kun afgives stemme på en enkelt kandidat. Skal der vælges 3 eller flere, skal der afgives stemme på 2 kandidater. Den/de med flest stemmer er herefter valgt. 3 Står stemmerne ved én af valgrunderne lige blandt 2 eller flere, der opfylder valgbetingelserne i den pågældende runde, afgøres valget mellem de 2 eller flere ved lodtrækning. 4 Ved valget af de 2 suppleanter foregår afstemningen tilsvarende som for bestyrelsesmedlemmerne, dog således at der ved afstemning i første valgrunde kun må afgives stemme på én af de foreslåede kandidater. 18 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning 2013

19 Vedtægter for Hjørring Varmeforsyning

20 Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Buen Hjørring Tlf

VEDTÆGTER. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

VEDTÆGTER. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning VEDTÆGTER Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning VEDTÆGTER 1 3 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 4 8 MEDLEMMERNE OG DERES HÆFTELSE 9 REGNSKABSÅR, REGNSKAB OG REVISION 10 19 SELSKABETS REPRÆSENTANTSKAB 20

Læs mere

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Greve Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Greve Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Side 1 VEDTÆGTER FOR AALBORG-NØRRESUNDBY ANTENNEFORENING

Side 1 VEDTÆGTER FOR AALBORG-NØRRESUNDBY ANTENNEFORENING Side 1 VEDTÆGTER FOR AALBORG-NØRRESUNDBY ANTENNEFORENING 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1.1. Foreningens navn er Aalborg-Nørresundby Antenneforening. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter Energi Vegger A.m.b.a Vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Industrivej 40, 9440 Aabybro. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon Vedtægter Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej 10 8544 Mørke Telefon 86 37 72 30 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 4 2 Formål og forsyningsområde... 4 3 Andelshaverne/varmeaftagerne... 4 4 Andelshavernes

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bredebro Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1 NAVN OG HJEMSTED. 1.1 Selskabets navn er Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE. 2.1 Selskabets

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Vedtægter for Østbirk Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østbirk Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 10-10-2006 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a..

Karup Varmeværk. Vedtægter. November Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. Karup Varmeværk Vedtægter November 2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Karup Varmeværk A.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5 Udtrædelsesvilkår

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune

1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tønder kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Randers Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 VEDTÆGTER FOR BRANDE FJERNVARME A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Brande Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ikast-Brande kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HIRTSHALS FJERNVARME a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HIRTSHALS FJERNVARME a.m.b.a. Side 1 af 6 VEDTÆGTER FOR HIRTSHALS FJERNVARME a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hirtshals i Hjørring Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Foto forsiden: Fjernvarmehuset Nørrekobbel 54, Sønderborg

Foto forsiden: Fjernvarmehuset Nørrekobbel 54, Sønderborg Vedtægter Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 www.sonderborg-fjernvarme.dk 2 Foto forsiden: Fjernvarmehuset Nørrekobbel 54, Sønderborg Vedtægter 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er Gram. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Morsø kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg

Læs mere

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægter 2014. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Vedtægter 2014 Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1- Navn og hjemsted 1 2 - Formål og forsyningsområde 1 3 - Andelshavere 1 4 - Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014. Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014. Side 1 af 9

Vedtægter Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014. Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014. Side 1 af 9 Vedtægter Mølholm Varmeværk 29. okt. 2014 Side 1 af 9 Selskabets navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er: Mølholm Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabet har sit hjemsted i Vejle Kommune. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter 2012. Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægter 2012. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Vedtægter 2012 Solrød Fjernvarme a.m.b.a. 1 - Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Solrød Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Solrød Kommune. 2 - Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1: NAVN OG HJEMSTED Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune 2: FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER for FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER for FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. oktober 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Andelshavernes hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter. for NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK

Vedtægter. for NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK Vedtægter for NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDER

Læs mere

Vedtægter for. Rundhøj Fjernvarme

Vedtægter for. Rundhøj Fjernvarme Vedtægter for Rundhøj Fjernvarme 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 25. september 2012 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Vedtægter for. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Vedtægter for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. Indholdsfortegnelse. 1. Navn, selskabsform og hjemsted... side 1 2. Formål og forsyningsområde... side 1 3. Andelshavere/Varmeaftagere... side 2 4. Andelshavernes

Læs mere

Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 7 Generalforsamling 2 Formål og forsyningsområde 8 Bestyrelsen 3 Andelshaverne 9 Selskabets ledelse 4 Andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Lem Varmeværk

Vedtægter for Lem Varmeværk Vedtægter for Lem Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Lem varmeværk 1.2 Selskabets hjemsted er Askevej 5, 6940 Lem. Ringkøbing Skjern kommune 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødding Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune.

Indholdsfortegnelse. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødding Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshavere/varmeaftagere 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamling 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skærbæk Fjernvarme Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Skærbæk, 6780 Skærbæk 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed

Vedtægter. Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Vedtægter Vedtægter for Skive Fjernvarme a.m.b.a. hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Haderslev Fjernvarme VEDTÆGTER

Haderslev Fjernvarme VEDTÆGTER Haderslev Fjernvarme VEDTÆGTER 2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Aalestrup Vand a.m.b.a.

Vedtægter for Aalestrup Vand a.m.b.a. Vedtægter for Aalestrup Vand a.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshavere 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamling

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere... 3 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere