Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler"

Transkript

1 Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September

2 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar For 2012 udarbejdes der særskilt årsrapport for stiftsmidlerne i forhold til fællesfondsmidlerne. Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 4,6 milliarder kr. Stiftsrådet har overladt forvaltningen af Roskilde Stifts stiftsmidler til bestyrelsen for Fælles Kapitalforvaltning. Denne bestyrelse forvalter samtlige stifters midler. 2

3 2 Regnskab for stiftsmidler Beretning 2012 har været præget af stigning i såvel ind- som udlån. Det samlede indlån har en beskeden stigning med t.kr fra t.kr til t.kr hvilket svarer til samme stigning i forhold til Det samlede udlån er steget med t.kr fra t.kr til t.kr svarende til en stigning på knap 34 procent, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til sidste år hvor udlånet var faldende med t.kr Ændringen i udlånet skal ses i lyset af det stigende træk der er på lånet til Fælleskrematoriet i Ringsted. Udlånsprocenten udgør 53,8 procent pr , hvilket er en stigning på 13 procent i forhold til sidste år. Beholdningen af investeringsbeviser er faldet med t.kr fra t.kr til t.kr Reduktionen af investeringsbeviser er sket som følge af en tilsvarende forøgelse af udlån Der er sket en forøgelse af likviditeten pr som følge af at udbetaling af renter for andet halvår af 2012 først blev overført til menighedsrådene primo januar Som følge af problemer med renteudbetalingen samt opkrævning af terminen pr er henholdsvis skyldige renter af stiftsmidler og tilgodehavende renter og afdrag på udlån optaget som statusposter under hhv. debitorer og leverandører af varer og tjenesteydelser i balancen pr Forrentningen af stiftsmidler 2012 Roskilde Stiftsråd har besluttet at forrentningsprocenten i 2012 fortsat skal være 3½ procent for indlån og 4 procent for udlån. Efter afholdelse af administrationsudgifter til Fællesfonden og Fælles Kapitalforvaltning på i alt t.kr. 828, hvilket er t.kr. 204 mindre end sidste år udviser stiftsmiddelregnskabet et overskud på t.kr før urealiserede kursreguleringer. Urealiseret kursregulering udgør et samlet kurstab på t.kr i forhold til ultimo 2011, hvorefter det samlede overskud for 2012 reduceres til t.kr Pr udgjorde den fri egenkapital (egenkapital ekskl. reserve for urealiserede kursavancer) t.kr og den samlede egenkapital (egenkapital inkl. reserve for urealiserede kursavancer) udgjorde t.kr Årets samlede resultat på t.kr overføres med t.kr til fri egenkapital medens t.kr overføres til reserve for urealiserede kursavancer. Efter overførsel af årets resultat udgør den fri egenkapital (egenkapital ekskl. reserve for urealiserede kursavancer) pr t.kr , 3

4 medens den samlede egenkapital (egenkapital inkl. reserve for urealiserede kursavancer) pr udgør t.kr Den samlede forrentning i 2012 inkl. realiserede kursgevinster er opgjort til 4,39 procent, hvilket Roskilde Stiftsråd anser for meget tilfredsstillende i forhold til det generelle renteniveau/benchmarking. 2.3 Regnskabspraksis Ifølge 23a, stk. 5 i lov om folkekirkens økonomi aflægger stiftsrådet regnskab for kirkernes og præsteembedernes øvrige kapitaler efter bestemmelser fastsat af ministeren for ligestilling og kirke. Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr fra 2010 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Kapitel 4 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser som bogføres til kostpris. På balancedagen værdisættes de børsnoterede obligationer og investeringsbeviser til ultimo kursens dagsværdi (børskursen). Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Fra 2012 opgøres urealiserede kursændringer ultimo i resultatopgørelsen som ændring fra ultimo året før til ultimo indeværende år. Under balancen opgøres de urealiserede kursændringer fortsat fra købstidspunkt til ultimo regnskabsåret. 4

5 Tabel Resultatopgørelse Roskilde Stifts stiftsmidler Regnskab 2011 Regnskab 2012 Stiftsmidlernes resultat kr. Renteindtægter udlån Renteindtægter værdipapirer/bank Renteindtægter i alt Øvrige indtægter Indtægter i alt Renteudgifter - indlån Administrationsomkostninger (inkl. kurtage) Omkostninger i alt Resultat ordinær drift Realiserede kursgevinster Realiserede kurstab Driftsresultat til udlodning Urealiserede kursgevinster ultimo Urealiserede kursgevinster i alt Samlet resultat

6 Tabel Balance for Roskilde Stifts stiftsmidler Aktiver (t. kr.) Konto Primo 2012 Ultimo 2012 Finansielle anlægsaktiver Udlån Bevilget udlån ej udbetalt Investeringsbeviser Investeringsbeviser urealiseret tab/gevinst til pari Investeringsbeviser urealiseret tab/gevinst ultimo Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Debitorer Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger 63XX Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver (t. kr.) Konto Primo 2012 Ultimo 2012 Egenkapital Egenkapital Egenkapital ureal.kursv. ultimo Egenkapital i alt Hensættelser 76-77XX Langfristede gældsposter Gravstedskapitaler Anden indlån Langfristede gældsposter i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 95XX Periodeafgrænsningsposter 96XX Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

7 2.4. Påtegning af stiftsrådet Det tilkendegives hermed, 1. at regnskabet for Roskilde Stifts stiftsmidler er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Roskilde, den 12. oktober 2013 Henrik Stubkjær 7