STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement"

Transkript

1 STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning (tabeller) 4 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab 7 Bilag 1. Noter til balancen 8 STATSMINISTERIET 2 ÅRSRAPPORT

3 Indledning Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal alle statslige virksomheder aflægge årsrapport. I henhold til Modemiseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra januar 2016 skal departementerne dog som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport. Som led i regnskabsaflæggelsen for finansåret udarbejder departementer et finansielt regnskab (årsrapport), der omfatter tabellerne fra beretningsdelen, det fulde regnskabsafsnit herunder relevante bilag og noter, regnskabsmæssige forklaringer samt påtegning i overensstemmelse med kravene i vejledning om årsrapport. 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statsministeriets departement, CVRnr , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret : Departementet Tilskud Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den " ^ l ^ K ø b e n h a v n, den ^j^uffile Christian Kettel Thomsen Departementschef Hanne Lynges Administrationschef STATSMINISTERIET 3 ÅRSRAPPORT

4 2. Beretning (tabeller) Tabel 1. Departementets økonomiske hoved og nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Ordinære driftsomkostninger Resultat af ordinære drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Egenkapital Langftistet gæld Kortfristet gæld Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Bevillinesandel Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Tabel 2: Departementets ,8 87,2 2,6 2,2 1,8 89,0 89,3 0,2 1,0 86,1 85,1 1,0 0,8 11,7 2,8 18,1 11,7 17,5 9,8 2,1 18,6 1 10,8 7,3 1,5 18,9 7,3 12,6 74,4 99,8 55,1 99,7 41,4 99,9 75 0,7 74 0,7 71 0,7 hovedkonti Drift Bevilling Drift Departementet Administrerede Administrerende ordninger Tilskud Regnskab Udgifter 89,1 3,0 Finansårets bevilling i alt 86,1 Indtægter 0,1 0,1 0,4 Regnskab FL TB 86,1 Overført overskud ultimo 17,3 ordninger Bevilling Udgifter Indtægter Finansårets bevilling i alt FL TB Overført overskud ultimo Tabel 3: Forventninger til det kommende år Bevilling og øvrige indtægter Udgifter Resultat STATSMINISTERIET Regnskab 86,4 86,1 Grundbudget ,7 95,5 1,8 ÅRSRAPPORT

5 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Det finansielle regnskab for departementet er udarbejdet efter omkostningsprincipper i overensstemmelse med retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning og med udgangspunkt i data fra SKS Resultatopgørelse mv. Tabel 4 viser resultatopgørelsen for 2014 og samt den budgetterede resultatopgørelse for Tabel 4. Resultatopgørelse R2014 R B2016 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling: Bevilling (FL+TB) 88,8 86,0 93,6 Indtægtsført bevilling i alt 88,8 86,0 93,6 Salg af varer og tjenesteydelser 0,2 0,1 0,1 Ordinære driftsindtægter i alt 89,0 86,1 93,7 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger: Husleje 7,5 7,4 7,6 Forbrugsomkostninger i alt 7,5 7,4 7,6 Personale omkostninger: Lønninger 44,9 45,3 46,3 Pension 6,6 6,5 6,8 Lønrefiision 1,2 1,4 0,7 Andre personaleomkostninger 0,1 0,6 Personaleomkostninger i alt 50,9 50,2 52,9 Af og nedskrivninger 2,6 2,8 2,3 Andre ordinære driftsomkostninger 28,3 24,6 32,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 89,3 85,1 94,9 Resultat af ordinær drift 0,2 1,0 1,2 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 1,5 Andre driftsomkostninger 0,2 0,2 Resultat før finansielle poster 1,0 0,8 1,4 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 0,4 0,4 Resultat før ekstraordinære poster 1,8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkosminger Årets resultat 03 1,8 Det fremgår af tabel 4, at departementet har realiseret et overskud i på mio. kr., svarende til mindre end 1 % af årets bevilling. STATSMINISTERIET ÅRSRAPPORT

6 Tabel 5. Resultatdisponering Disponeret til bortfald Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud Departementets akkumulerede uforbrugte DOLmidler (Den Offentlige Lederuddannelse) på i alt kr. disponeres til bortfald. Overskuddet på mio. kr. disponeres til det overførte overskud Balancen Tabel 6 viser balancen for 2014 og. Tabel 6. Balancen Note Aktiver (mio.kr.) Anlægsaktiver 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter mv. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt 2 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infiastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og ITudstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto ,1 1,1 4,4 0,2 Note Passiver (mio.kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) Opskrivninger 0,9 Reserveret egenkapital Bortfald Udbytte til staten 0,9 Overført overskud 3,8 Egenkapital i alt 3 Hensatte forpligtelser 4,1 2,6 8,6 6,5 11,4 17,0 17,3 18,6 1,2 18,9 1 7,3 1 7,3 4,4 6,1 5,1 7,0 1,1 8,9 1,7 0,4 1,2 15,4 9,9 FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt 11,7 27,1 29,2 Aktiver i alt 40,6 STATSMINISTERIET Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld Donationer Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt ,6 29,5 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fi"emmed regning Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt 10,8 12,6 31,0 Gæld i alt 20,8 19,9 39,9 Passiver i alt 40,6 39,9 ÅRSRAPPORT

7 Det fremgår af tabel 6, at balancesummen er faldet fra 40,6 mio. kr. ultimo 2014 til 39,9 mio. kr. ultimo Egenkapitalforklaring Tabel 7. Egenkapitalforklaring Egenkapital (mio. kr.) 2014 Reguleret egenkapital (startkapital) Overført overskud primo 16,5 17,0 + Overført fra årets resultat Bortfald Overført overskud ultimo 17,0 17,3 Egenkapital ultimo 18,6 18,9 Det fremgår af tabel 7, at egenkapitalen er steget fra 18,6 mio. kr. ultimo 2014 til 18,9 mio. kr. ultimo Likviditet og låneramme Tabel 8. Udnyttelse af låneramme Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 7,3 Låneramme 17,7 Udnyttelsesgrad i pet. 41,4 Det fremgår af tabel 8, at summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver ikke overskred lånerammen ultimo Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto (Mio.kr.) Lønsumsloft FL 54,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 53,9 Lønforbrug under lønsumsloft 50,2 Difference (mindreforbrug) 3,7 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Akkumuleret opsparing ultimo 32,1 Det fremgår af tabel 9, at den akkumulerede opsparing af lønsum er steget fra 28,4 mio. kr. ultimo 2014 til 32,1 mio. kr. ultimo Bevillingsregnskab Tabel 10. Bevillingsregnskab Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Regnskab Departementet Driftsbev. Udgifter 86,1 86,1 Indtægter 0,1 0, Tilskud Anden bevilling Udgifter Indtægter STATSMINISTERIET ÅRSRAPPORT

8 Bilag 1. Noter til balancen Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. lait Kostpris 1,5 1,5 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr ,4 1,4 Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr ,9 0,9 Årets afskrivninger 0,2 0,2 Årets nedskrivninger Årets af og nedskrivninger 0,2 0,2 Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Transportmateriel Inventar og ITudstyr lait Kostpris 7,8 0,8 15,4 24,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang 4,1 4,1 Kostpris pr ,8 1 20,2 Akkumulerede afskrivninger 4,0 0,7 8,8 13,5 Akkumulerede nedskrivninger 0,2 0.2 Akkumulerede af og nedskrivninger ,7 9,0 13,7 Regnskabsmæssig værdi pr ,8 2,6 63 Årets afskrivninger 0,1 2,5 1,8 Årets nedskrivninger 0,2 0,2 Årets af og nedskrivninger 0,1 2,3 Note 3. Hensatte forpligtigelser Departementets hensatte forpligtigelser vedrører fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte. STATSMINISTERIET ÅRSRAPPORT

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2017 Departementet

Årsrapport 2017 Departementet Årsrapport 2017 Departementet Marts 2018 2 Miljø- og Fødevareministeriet / Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Reservation, hovedkonto Departementet Forventninger til kommende år 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Reservation, hovedkonto Departementet Forventninger til kommende år 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 28 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Reservation, hovedkonto 12.11.1. Departementet 6 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2018 Departementet

Årsrapport 2018 Departementet Årsrapport 2018 Departementet Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Ledelsesberetning 4 2.3 Kerneopgaver og ressourcer 6 2.4 Forventninger

Læs mere

2018 Finansielt regnskab

2018 Finansielt regnskab 2018 Finansielt regnskab Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement... 4 2.2 Ledelsesberetning... 5 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet Marts 2018. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning. Påtegning. Det tilkendegives hermed:

1. Påtegning. Påtegning. Det tilkendegives hermed: Årsrapport 2016 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Affrapportering og offentliggørelse af temaet lastbilulykker... 4 2.2.2 Arbejdet

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2015 De Økonomiske Råd Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Ledelsesberetning... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

2017 Finansielt regnskab

2017 Finansielt regnskab 2017 Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2017 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Det finansielle regnskab for Skatteministeriets departement 2017 er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2016

Finansiel årsrapport 2016 Finansiel årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Social- og Indenrigsministeriet... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver

Læs mere

Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2009

Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2009 År sr appor t2009 f or Under vi sni ngsmi ni st er i et sdepar t ement Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af departementet...2 2.2 Årets økonomiske resultat...3 2.3

Læs mere

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag

Læs mere

Finansiel årsrapport 2017

Finansiel årsrapport 2017 Finansiel årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd. Amaliegade København K CVR.nr

Årsrapport for De Økonomiske Råd. Amaliegade København K CVR.nr Årsrapport for 2016 De Økonomiske Råd Amaliegade 44 1256 København K CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2012 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2012 April 2013 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenheden. Årsrapport for 2008

Nordsøenheden. Årsrapport for 2008 Nordsøenheden Årsrapport for 2008 Indholdsfortegnelse 1. Beretning........................................................ 3 2. Målrapportering.................................................. 6 3. Regnskab........................................................

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2017 De Økonomiske Råd Amaliegade 44 1256 København K CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

2. Beretning Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte

2. Beretning Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte... 3 2.1.1. Mission... 3 2.1.2. Vision... 3 2.1.3. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Finansielt regnskab 2017

Finansielt regnskab 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement Marts 2017 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Studievalg Danmark. Marts [Billedetekst]

Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Studievalg Danmark. Marts [Billedetekst] Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Marts 2019 [Billedetekst] Udgivet af Amfipladsen 6, 1. sal 5000 Odense C Tel.: 3333 2000 sekretariatet@studievalg.dk www.studievalg.dk Publikationen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Det Centrale Handicapråd er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne påhviler det rådet:

Det Centrale Handicapråd er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne påhviler det rådet: Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Det Centrale Handicapråd... 3 2.2. Ledelsesberetning... 3 2.2.1 Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver og Ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal

Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal Marts 2018 2 Miljø- og Fødevareministeriet / Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATO s militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2018 De Økonomiske Råd Emil Møllers Gade 41B 7800 Horsens CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Beretning... 4 2.1 Præsentation af

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport for CPR-administrationen

Årsrapport for CPR-administrationen Årsrapport for 2014 CPR-administrationen 1.0 Påtegning... 3 2.0 Beretning... 4 2.1 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.2 Formål og mission... 4 2.3 Vision og strategi... 4 2.4 Hovedopgaver... 4

Læs mere

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr Årsrapport Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4,4 1105 København K CVR-nr. 11 83 52 28 Marts 2018 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport for Kompetencesekretariatet. Marts 2017

Årsrapport for Kompetencesekretariatet. Marts 2017 Årsrapport for Kompetencesekretariatet Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2 Ledelsesberetning 8 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Læs mere

Årsrapport for 2018 CPR-administrationen, Slotsholmsgade 10, 1216 KBH K.

Årsrapport for 2018 CPR-administrationen, Slotsholmsgade 10, 1216 KBH K. Årsrapport for 2018 CPR-administrationen, Slotsholmsgade 10, 1216 KBH K. Indhold: 1.0 Påtegning... 3 2.0 Beretning... 4 2.1 Præsentation af CPR-administrationen... 4 Formål og mission... 4 Vision og strategi...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark. Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark. Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013 CPR-administrationen

Årsrapport for 2013 CPR-administrationen Årsrapport for 2013 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

Årsrapport for Landsskatteretten

Årsrapport for Landsskatteretten Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 196 Offentligt LANDSSKATTERETTEN Sekretariatet Den 4. marts 2014 /Årsrapport2013 Årsrapport 2013 for 09.11.02. Landsskatteretten 2 Indholdsfortegnelse Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2017 Skatteankestyrelsen Indhold Påtegning af det samlede regnskab... 2

Årsrapport 2017 Skatteankestyrelsen Indhold Påtegning af det samlede regnskab... 2 2017 ÅRSRAPPORT Årsrapport 2017 Skatteankestyrelsen Indhold 1 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Skatteankestyrelsen... 3 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2013 De Økonomiske Råd Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 3 1.2 Virksomhedens omfang... 4 1.3 Årets faglige resultater... 4 1.4 Årets

Læs mere

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017 EVENTS FYN ApS Sdr. Højrupvejen 114 5750 Ringe Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2018 Pia Vind Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 7

1. Beretning 1.1 Præsentation Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 211 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 2. Regnskab

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

BILPAVILLONEN ApS. Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund. Årsrapport 1. oktober september 2018

BILPAVILLONEN ApS. Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund. Årsrapport 1. oktober september 2018 BILPAVILLONEN ApS Skovholmvej 7 A 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. oktober 2017-30. september 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2019 Joanna Stuhr

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018

PN1 HOLDING IVS. Lemnosvej København S. Årsrapport 1. januar december 2018 PN1 HOLDING IVS Lemnosvej 5 2300 København S Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06/2019 Andre Nesgaard Dirigent

Læs mere

DEPARTEMENTET. Årsrapport for 2018

DEPARTEMENTET. Årsrapport for 2018 DEPARTEMENTET Årsrapport for 2018 Erhvervsministeriet Årsrapport 2018 Februar 2019 Udgiver: Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon: 33 92 33 50 Fax: 33 12 37 78 E-mail: em@em.dk

Læs mere

Børnerådet Årsrapport 2017

Børnerådet Årsrapport 2017 Børnerådet Årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Børnerådet... 3 2.1.1. Mission... 3 2.1.2. Vision... 3 2.1.3. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere