Inspektion & vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion & vedligeholdelse"

Transkript

1 Inspektion & vedligeholdelse af legepladser og udearealer I overensstemmelse med Dansk Standard og Europanormen DS/EN

2 Regler for Danmark - og for hele Europa Fra januar og frem til maj 1999 indføres nye sikkerhedsregler for legepladser. Reglerne er meget omfattende, og det kræver tilbundsgående kendskab, hvis man skal have alle detaljer med. I dette skrift har vi medtaget de væsentligste punkter fra normen. Såfremt man skal gennemføre et fuldt dækkende sikkerhedseftersyn, kan dette skrift ikke benyttes som grundlag. Det kan derfor blive nødvendigt at studere reglerne nærmere eller deltage i et kursus. Reglerne er delt op i 7 dele, som omfatter almindelige sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, specielle krav til gynger, rutschebaner, svævebaner, karruseller, vippegynger og sidst men ikke mindst regler for installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. Ud over disse dele findes en speciel standard DS/EN 1177 for faldunderlag. DS/EN 1176 Del 1 Generelle krav Del 2 Gynger Del 3 Rutschebaner Del 4 Svævebaner Del 5 Karruseller Del 6 Vippegynger Del 7 Installation, vedligeholdelse, inspektion, drift DS/EN 1177 Faldunderlag, sikkerhedskrav, prøvningsmetoder EN Inspektion, vedligeholdelse & drift Inspektion og vedligeholdelse Installation skal udføres af kompetente personer jævnfør producentens anvisninger. For at opretholde sikkerheden og funktionerne i legeredskaber kræves at inspektion og vedligehol delse sker kontinuerligt. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres af kompetente personer, idet kompetencen skal passe til den opgave, der skal udføres. Opgaven skal udføres jævnfør producentens anvisninger eller oftere. Faktorer som påvirker dette er f.eks. stor belastning, vandalisme, placering nær kysten, redskabets alder osv. Drift og ejeransvar Driftsansvarlig eller ejer af legeredskaber, skal oprette rutiner og skemaer for tilsyn, vedligeholdelse og eftersyn. Driftsansvarlig skal sikre, at personalet er uddannet til den opgave, de er blevet pålagt, og at de har fået tilstrækkelig information, hvad gælder ansvar og beføjelser. Driftsansvarlig skal sikre, at der føres protokol ved inspektion og vedligeholdelse, samt at der oprettes et dokument som arkiveres således, at det er tilgængelig for berørt personale. Hvis der opdages fejl på et redskab, som kan forårsage skade ved brug, skal redskabet afspærres for brug, indtil fejlen er udbedret. 2

3 Et godt miljø - barnets rettighed Et godt børnemiljø er en forudsætning for, at barnet skal kunne udvikle sig og leve under sikre forhold. Mere end 190 lande har underskrevet FN s Børne- Konvention, som skal sikre barnets opvækstvilkår. Retten til leg tages op i artikel 31, idet legens betydning for barnets udvikling er kendt og godt dokumenteret. At barnet skal have ret til et sikkert miljø er en teoretisk selvfølge; men sådan er det desværre endnu ikke i praksis. Al lovgivning bygger på, at få mennesker til at efterstræbe tryghed og sikkerhed. I flere lande findes i dag et veludviklet regelsæt, som beskytter de små i samfundet. Børnenes sikkerhed er de voksnes ansvar! Et rent miljø - vort fælles ansvar Interessen for miljøspørgsmål og kendskabet hertil er steget kraftigt i hele samfundet. Tidligere var det ofte myndigheder og specielle interesseorganisationer, som var drivkraften. I dag er privatpersoner og forbrugere meget medvidende, og de har fået øjnene op for miljøets betydning. HAGS virksomhed har hele tiden været rettet mod barnet og de voksnes totale miljø. Betydningen af den grønne del kan der ikke lægges nok vægt på. Naturen forstærket med specielle legefunktioner giver en helhed, som er det bedste legemiljø. Naturen, vandet og luften er forudsætningen for alt liv, men det tåler ikke hvad som helst. At være bekymret for miljøet er forståeligt, men at gøre noget effektivt ved problemet, kræver kundskab og struktureret arbejde. I større perspektiv kræver hele vort liv miljøressourcer på en eller anden måde. At sikre miljøet er en opgave som er sværd at løfte alene. Det forandrede miljøsyn skal forankres hos hver og en. På side finder du HAGS information om produktgenvinding. I stort set alle råvarer, som indgår i produkter fra HAGS, indgår genvinding i form af energi eller genbrug. HAGS har været miljøcertificeret jævnfør ISO siden sommeren

4 Barnets sikkerhed - et spørgsmål om at ville Vi vil sandsynligvis aldrig få nok kendskab til at kunne eliminere alle farer. Det generelle farebegreb omfatter ud over fysiske farer også udviklingsfarer. Ambitionen må altid være, at skabe interessante og stimulerende legemiljøer med farer, som barnet kan overvinde eller forudse. Men det er først når vi bruger vor kundskab, at vi viser, at vi bryder os om barnet. HAGS udbyder sikkerhedskurser og legepladsseminarer -. kontakt os for nærmere information. Løbende kontrol og tilsyn Dette er et spørgsmål som vedrører alle voksne, som har relation til børn i hverdagen - forældre, lærere, pædagoger, institutionsledere, parkpersonale, varmemestre, inspektører m.fl. Ansvarsbevidste og engagerede kan vi sammen udrette meget positivt. Et knækket bræt, et tyndslidt tov, vandalisme som har skabt farlige åbninger, er meget vigtig at opdage, så man kan slå alarm eller selv rette fejlen, inden ulykken sker. Der findes også andre grunde til at gribe direkte ind. Et nedslidt og kedeligt produkt indbyder til fortsat vandalisering. Checklisten på de følgende sider giver yderligere tips og instruktioner. Tekst og billeder giver for følsomme områder tips og fremgangsmåde for, hvorledes der kontrolleres og tages forholdsregler. OBS! Den efterfølgende checkliste gør det ikke ud for den komplette norm. HAGS Katalog giver information om, hvor ofte tilsyn og vedligehold skal foretages for hver enkelt legeredskab. 4

5 Yderligere - vigtige sikkerhedsaspekter Yderligere vigtige sikkerhedsaspekter man bør tænke på i udemiljøet: *Træer planter og bevoksning bør bevares i størst mulig omfang, men: En del planter, f.eks. de planter som afgiver pollen kan være problematiske for allergikere. Man bør også være opmærksom på forekomst af giftige planter. *Brønde og riste skal være sikret, så de ikke kan åbnes. *Vær opmærksom på ting som forandrer barnets egen opfattelse af sin krop. Børn vil klatre, krybe, undersøge og afprøve. Dette fører til, at børn udsætter sig selv for farer, som de ikke selv er bevidste om. Som voksen har du ansvaret for barnet, og du kan nedsætte faren ved at: Forvisse dig om at barnet ikke har snore i tøjet, halstørklæder, fastsyede vanter, cykelhjælm eller lignende, som kan sætte sig fast under legen. * Trafikskader Trafikulykker er ofte alvorligere end andre ulykker. Mere end halvdelen af dødsulykkerne for børn sker i trafikken. Små børn udsættes for trafikale farer, når de leger i nærheden af hjemmet på fortove og veje. Trafikmiljøerne er ikke skabt med henblik på børns behov og sikkerhed. Dårlig planlægning af trafik miljøer betyder, at små børn alt for tidligt må begive sig ud på egen hånd i trafikken for at komme hen til legepladsen. Checkliste Integrerede legepladser Det kan være svært at angive præcise mål, hældninger etc. for handicaptilpassede legepladser. Meningen er jo, at legepladserne skal være udfordrende og interessante for både handicappede og ikke handicappede. Følgende mål skal anses som vejledende og skal altid sættes i relation til totalløsningen. 1. Ramper må have en hældning på max. 6%. 2. Spalter og åbninger mellem gulvbrædder må ikke overstige 8 mm. 3. Kanter ved ramper, som forhindrer at man kører af, skal have en højde af mindst 100 mm. Kanterne skal helst være i en kontrastfarve, hvilket letter orienteringen for den synshandicappede. 4. To rullestole ved siden af hinanden, kræver mindst en gulvbredde på 1,8 meter. 5. Arealer, som er beregnet for retningsændringer, ophold, ind- og udgange til legeudstyr, skal have et areal på 1,5 x 1,5 m. Andre arealer skal have en bredde på 1,2 m. 6. Håndtag monteres når faldhøjden er mellem 0,15 og 1.00 m. Håndtag skal have en diameter på mm for at være håndrigtige. 7. Sikkerhedsskærme monteres når faldhøjden er over 0,6 m. 8. Spil og lignende skal placeres således, at en rulle stol kan køre ind under. 9. Stier belægges f.eks. med træ eller fliser for at øge fremkommeligheden til legeopstillingerne. INSPEKTION 5 & DAGS VEDLIGEHOLDELSE ATT ÖVER 5

6 Checkliste-Inspektion & vedligehold I forbindelse med inspektion og vedligeholdelse er der nogle vigtige punkter, som skal kontrolleres på alle typer legepladser. Bolte og skruer Efterspændes efter behov. Løse bolte er grundlag for et voksende kvalitetsproblem, og er altid en risiko for sikkerheden specielt i trækonstruktioner eller konstruktioner, hvor der er bevægelige dele. Kontroller om der mangler skruer eller bolte. Et tomt hul signalerer, at en skrue mangler. Åbningsmål Fingre: Åbninger i frirummet, hvor brugeren er udsat for tvungne bevægelser, som f.eks. ved rutschebaner, brandmandsstænger o.l.., og åbninger, hvis laveste kant er mere end 1200 mm over det potentielle stødområde må ikke være mellem 8 og 25 mm. Åbningerne skal prøves i overenstemmelse med DS/EN , pkt og D.4. Fod: Med undtagelse af hængebroer må overflader med en hældning på op til 45 grader ikke have åbninger, der er større end 30 mm målt i en retning. Hovedmål: Der må ikke være åbningsmål på mellem mm i legeopstillinger, som er let tilgængelige for børn i alle aldre, og som er 0,6 meter eller mere over det potentielle stødområde. Afprøvning foretages jævnfør DS/EN , pkt og D.2.. For legeopstillinger som ikke er let tilgængelige for børn under 36 måneder gælder mm. Anm.: Standarden tager ikke hensyn til hjelmmål!!! Åbninger bør ikke have dele, som mødes i nedadgående retning i en vinkel på mindre end 60 grader. Forankring Legeredskaber og -udstyr skal være fast forankret. Se fig. Stabilitet og risiko for at vælte kontrolleres. Maling Kontroller eventuelle opståede rådangreb. Savede og høvlede trækonstruktioner og plywood olieres og træbehandles hvert tredje år. Lakerede stålkonstruktioner lakeres afhængig af slitage. Pulver lakerede stålkonstruktioner vedligeholdes bedst ved udbedrende, Hele Kroppen Hoved/hals Hovedet først opmaling af skader. Normal levetid inden total ommalinger er, afhængig af miljøet, mellem 5 og 10 år. Kontroller at drænhuller ikke er til stoppede. Underlag - stødabsorbering Største fri faldhøjde er 3,0 meter. Støddæmpende underlag i overensstemmelse med EN Gummifliser skal være godkendte til de respektive faldhøjder. Faldunderlaget skal mindst gå 1,5 meter uden for opstillingen. Ved faldhøjder på over 1,5 m ; se tabel C side 8. ( For gynger, rutschebaner, svævebaner og karruseller er der specielle krav). Hoved/hals Fødderne først Arm og hånd Ben og fod Fingre Bevægelige legeredskaber Beklædningsgenstande Hår Min 200 mm Gummifliser Min 400 mm Her er der risiko for ulykker!! Helt omsluttede åbninger Faste Fleksible Delvis omsluttede åbninger V - formede åbninger Fremskudte dele 6

7 Hårde eller kantede genstande må ikke findes i området. Anmærkning: Sikkerhedsarealerne for legeredskaber kan i nogle tilfælde overlappe hinanden. Vær opmærksom på at dette ikke gælder legefunktioner med såkaldt tvungen bevægelse som f.eks. rutschebane eller gynge. Reservedele Benyt altid originale eller sikkerhedstestede reservedele. Bevægelige dele Smør med jævne mellemrum. Udskift slidte dele. Mellem bevægelige og faste dele må der ikke være klemfælder eller skarpe kanter. Viren i svævebaner inspiceres, smøres og efter spændes efter behov. Checkliste Legeredskaber Stolper og bomme Kontroller befæstninger, skruer og beslag samt slitage i forborede huller. Emner som stikker op eller frem indenfor hoved og fodområdet er ikke tilladte. Se fig. 1. Cykelkarussel Kontroller at hjulene har friløbsnav. En vigtig sikkerhedsfaktor. Undersøg om dæk og pedaler er slidte. Kontroller at afdækningen ved hjulhuset er intakt. Smør centrumlejerne. Kontroller at sæderne er intakte. Gulve Kontroller skruer, beslag og brædder. For legeredskaber som ikke er let tilgængelige for børn under 36 måneder: Platforme højere end 1,0 meter skal være beskyttet mod fald i form af et gelænder i en højde af mm. Platforme højere end 2,0 meter skal have beskyttelse i mod fald i form af skærme, som er mindst 700 mm høje. Se fig. 2. For legeredskaber som er tilgængelige for alle aldre: Platforme som er højere end 600 mm, skal have skærme som er mindst 700 mm høje. Se fig. 3. Skærme kontrolleres for befæstning, skruer, beslag. Skadede brædder udskiftes. Skærme må ikke indeholde mellemliggende horisontale stænger, som opmuntrer til at klatre op. Gynger Kontroller ophængene for slitage. Anvend kæde med lille åbning. Maksimalt to gynger pr. overlægger. Fri afstand mellem underlag og gynge skal mindst være 350 mm. For gyngedæk skal afstanden mindst være 400 mm. Mindste afstand mellem gyngerne: se tabel A side 8. Mindste frie areal og faldunderlagets størrelse foran gyngen: se tabel B side 8. Gynge for små børn må ikke monteres ved siden af gynge for store børn på sammen overlægger. Hængebro Kontroller hængebroens gelænder og forbindelseskæder. Udskift plastovertrukket kæde såfremt plasten er beskadiget. Kontroller alle befæstninger. Undersøg om der mangler gangbrædder, om de er >2000 >2000 Fig.2 Fig.3 Fig.1 Beskyttelse mod fald Redskab som ikke er let tilgængelig for børn yngre end 36 måneder. Beskyttelse mod fald Redskab let tilgængelig for alle aldre. 7

8 i stykker eller meget slidte. Udskift med nye. Kontroller at der ikke er farlige åbningsmål mellem stive og elastiske dele i belastet og ube lastet tilstand Idrætsmaterel Undersøg idrætsmateriel som kræver kontinuerlig tilsyn. Undersøg nettene og udskift, hvis det er nødvendigt. Karrusel Kontroller funktionerne og specielt centrifugalbremsen. Klatrenet, rebstiger og lejdere Kontroller alle klatredetaljer som bruges ved intensiv leg. Reb - klatrenet - rebstiger - lejdere - trapezer - romerringe. Trin/håndgreb skal være mm. i diameter. Kæder Skal være af kortllænket type med en maksimal åbning på 8,6 mm. Kontroller slitage ved fæstningspunkter. Kæder må ikke være så lange, at der kan opstå løkker (risiko for kvælning). Check forankring i jorden. Svævebane Kontroller at svævebanevognen kan køre friktionsfrit. Kontroller om der stikker tråde ud af viren, og om der er andre skader, som betyder, at den skal udskiftes. Smør efter behov. Undersøg om sædet har plastbetrukket kædeophæng eller lignende. Er nogle af ovenstående detaljer defekte - anskaf et renoveringssæt til svævebanen. Sædet skal hænge mindst 2,1 meter under den bærende vire. Fri afstand under sædet skal være mindst 400 mm Tabel C* Faldhøjde Sikkerhedmeter (y) afstand meter(x) 0,6-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 Formel for sikkerhedsafstand y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 ved en belastning på 130 kg. Efterspænd viren, om nødvendigt. Fri faldhøjde max 2,0 meter siddende, og 3,0 meter armhængende. Virens befæstningspunkt skal være mindst 2,5 meter over mark. Der skal være et friareal på 1,5 meter, såfremt svævebanen har en platform. Der skal være 2,0 meter på hver side af bæreviren, samt 2,0 meter ved endestationen når sædet er i yder stilling. Rutschebaner/Åben rutschebane Rutschebaner, som er sat på en legeopstilling, skal være forsynet med en sikkerhedsstang ved starten. Undersøg om der er sidebeskyttelse af den gamle åbne type - de bør af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes med tætte. Det er en god ide at opsætte en trappe ved en terrænrutschebane. Denne må dog ikke være tæt x y x L 1 Gælder for løst underlagsmateriale. L 2 gælder for syntetiske materialer L 1, L 2 l l Tabel A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 Mål i meter Tabel B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Mål i meter y X 8

9 tere på rutschebanen end 1 meter. Kontroller at hældningen for terrænrutschebaner er således, at der ikke lægger sig vand på udkør selsslidsken. Forhøj i givet fald den øvre ende af rutschebanen. Kontroller at rutschebanen overholder kravene for en normgodkendt bane. Sikkerhedsområdet skal være 1,5 meter omkring opstillingen og mindst 2,0 meter fremfor rutschebanens udmunding samt 1,0 meter på hver side af rutschebanen. Det støddæmpende underlag ved rutschebanens udmunding skal overholde kravene svarende til 1,0 meters faldhøjde. Der mangler ofte sand ved rutschebanens udmunding - fyld eventuelt mere sand på. Kontroller at der ikke findes nogen kileformede åbninger ved rutschebanens start (snører i tøj). Udmundingsdelen må ikke slutte mere end 350 mm over underlaget. I sikkerhedsarealet må der ikke være nogen hårde genstande. Rutschebanens udløbsdel bør altid vende i mod nord, for i videst mulig omfang at undgå, at pla derne bliver for varme af den direkte sol. Tunnelrutschebane Kontroller alle samlinger. Efterspænd efter behov. Bolt hovederne skal vende op af. Kontroller at det sidste rør ved udmundingen er forsynet med rød beskyttelsesbue, eller ny vinklet tunnelafslutning. Monter et skilt som forbyder at klatre oven på tunnelrutschebanen. Besigtig samlingerne indvendig. Tag Kontroller befæstninger, skruer og beslag og udskift skadede brædder. Trapper og stiger Hvis trappen/stigen er konstrueret af træmateriale, skal trinnene være forsænket i sidestykkerne HAGS Prøvesonder Et godt hjælpemiddel for uddannet personale! Hos Hags kan du købe prøvesonder i overensstemmelse med DS/EN Leveres komplet i taske med instruktion. Bestillings nr HAGS (det er ikke tilstrækkeligt, at de er sat fast med søm eller skruer). Stige trin må ikke kunne rotere. Der skal være gelænder såfremt trappens højde er mere end en 1,0 meter over terræn, eller såfremt trappen er beregnet for børn som er yngre end 36 måneder. Trapper slides ofte hårdt. Udskift nedslidte trappetrin. Terræntrapper - hårdt slidte trappetrin udskiftes separat. Sand- og vandleg Kontroller sandlegespladsens bevægelige dele. Kontroller øseskåle med kæde - lukkemekanismerne til sandlommerne - sandrørene - svingkranens befæstninger. Kontroller tilslutninger, lukkemekanismer (flydere). Tøm for vand før vinterperioden. Når vandet tilsluttes ved forårstid, bør man kontrollere om pumpen fungerer, eller om den skal udskiftes. Kontroller vandrennernes tilstand. Bænke Kontroller om bænkebrædderne er ødelagte eller grimme. Mal eller udskift med nye om nødvendigt. Bænke skal under normale forhold males hvert tredje år. Læskærme/stakit Vurder om legepladser og sandkasser er meget vindomsuste. Opsæt eventuelt læskærme på en sådan måde, at der er åbent mod syd. Undersøg stakit og afspærringer - reparer, udskift og mal om nødvendigt. Undersøg om der er lukket af mod trafikale områder. 9

10 Generelle basisfakta Materiale For at kunne leve op til vores krav til holdbarhed, finish og funktion er materialerne, der anvendes i vores produkter, af høj kvalitet. Plywood er af udendørskvalitet. Plademateriale af High Pressure Laminate - HPL - anvendes, hvor kvalitetskravene er ekstra høje. Det træ, vi anvender, er tætvokset svensk fyrretræ, fortrinsvis fra det nordlige Sverige. Certificeret iht. FSC eller PEFC. Beklædningen høvles og kanterne rundes. Sandkasser fremstilles bl.a. af eg. Skruer og møtrikker beskyttes mod hærværk af HAGS dækhætte i plast. Net og reb er fremstillet af galvaniseret kæde overtrukket med solid polyuretan. Dette giver slidstyrke og minimal følsomhed over for temperatursvingninger. Mønstervalset rustfri plade på rutschebaner giver lang levetid og lav friktion. Beslag er forzinkede for at give god rustbeskyttelse. Rør og plader er fremstillet af højstyrkestål. Træbeskyttelse Alt materiale af træ er træbeskyttelsesbehandlet iht. EN351, klasse P5 og Nordisk Træbeskyttelsesråds anvisninger. Behovet for kemisk træbeskyttelse varierer alt efter risikoen for angreb af træødelæggende organismer i forskellige miljøer. Træbeskyttelsesklasse P5 gælder for trækonstruktioner over jorden, og trykimprægneringen udføres efter bearbejdning af materialet. Til denne imprægneringsmetode anvendes olie med aktive stoffer, som er biologisk nedbrydelige. Olien beskytter desuden træet mod fugt, udtørring og mod, at træets fibre rejser sig. Metoden er skånsom både over for træet og miljøet. I de produkter, som har direkte kontakt med jorden, anvender HAGS beskyttelsesbehandlet eg. Overfladebehandling Træmaterialerne er behandlet med 1 lag lasurgrunder samt 1 lag filmdannende toplasur, hvilket garanterer høj vejr- og vindbestandighed. Behandlingen med lasurfarve betyder, at træets struktur bevares. Eftersom træmaterialet skyllemales to gange, får træet en høj farvemætning, hvilket giver høj kvalitet. Stålmaterialet lakeres med pulver af polyestertypen eller varmgalvaniseres. Ved pulverlakering anvendes der forzinket stål. Kvalitetssystem og miljøsystem HAGS er certificeret i henhold til SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:1996. Garanti Klassificering af materiale i forhold til antal garantiår: * 10 år mod fejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på alle galvaniserede og øvrige ulakerede stål- og metaldele, massive plast- og HPL-paneler og bearbejdet træ. * 5 år mod fejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på fjedre, lakerede metaldele, støbte plastdele og netkonstruktioner. * 2 år mod funktionsfejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på bevægelige plast- og metaldele. Garantien gælder kun kunder, der har købt fra HAGS eller autoriseret forhandler. Garantien gælder ikke: - naturlig slitage der opstår ved beregnet anvendelse. - hvis produkterne forsømmes, behandles uforsigtigt, udsættes for unormal anvendelse eller udsættes for hærværk, - hvis køberen ikke har gennemført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse ifølge anvisningerne i Generelle basisfakta, Vejledning til drift af Legeplads i offentligt miljø samt produkternes vedligeholdelses anvisninger, - hvis produktet er monteret på en måde, der strider mod vores instruktioner, - hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som HAGS ikke har kunnet forudse, - hvis produktet er brugt sammen med og/eller er bygget sammen med produkter, der ikke godkendes af HAGS ANEBY AB, - hvis købere ikke underretter HAGS eller vores autoriserede forhandler om fejlen inden for 3 måneder fra den dag, hvor fejlen blev opdaget eller burde være opdaget, - hvis køberen ikke overholder instruktioner, som HAGS eller deres autoriserede forhandlere udfærdiger med henblik på håndteringen af reklamationen. Under garantiperioden påtager HAGS sig efter eget valg enten at erstatte den defekte del med en ny eller reparere den defekte del. Erstatningsdelen skal sendes, eller reparationen skal udføres uden unødigt ophold. Hvis HAGS anmoder om det, skal udskiftede dele returneres til HAGS. For udskiftet henholdsvis repareret del gælder tilsvarende garanti, dog ikke længere end den tid, der er tilbage af den oprindelige garantiperiode. For at kunne fremstille et garantikrav skal kunden fremvise læselig, uændret garantibevis eller original faktura over for HAGS eller vores autoriserede forhandler. Udover dette skal HAGS på anmodning modtage en kopi af det dokument, der viser, hvordan tilsyn og vedligeholdelse er foregået. Hvis der opstår en tvist vedrørende garantien, skal en sådan tvist afgøres ved voldgift i Sverige på et sted, som HAGS bestemmer. Sikkerhed En velfungerende sikkerhedsstandard er blevet udviklet med henblik på at skabe så sikre legepladser som muligt, uden at legekvaliteten og dermed tiltrækningskraften går tabt. Vores produkter opfylder de sikkerhedskrav, der stilles i standarden EN 1176 og EN 1177, og er certificerede af TÜV. De produkter, som også er certificerede i henhold til gældende amerikansk standard, ASTM F1487, er angivet på IPEMA s hjemmeside. HAGS har i mange år deltaget i det europæiske sikkerhedsarbejde, der arbejder for kontinuerlig opdatering af gældende sikkerhedsstandarder. Pladsbehov Redskabernes sikkerhedsareal kan i visse tilfælde overlappe hinanden. Dette gælder dog ikke sikkerhedsarealer for rutschebaner, gynger, karruseller, svævebaner og andre redskaber, hvor der sker en tvungen bevægelse. Støddæmpende underlag Det materiale, der bruges til underlaget under legeredskabet, skal opfylde kravene ifølge EN 1176 og EN Området skal, om nødvendigt indrettes med dræn. Gummi Præfabrikerede plader som lægges på et godt udjævnet og drænet underlag. Granulat som lægges på et godt udjævnet og drænet underlag. Andre syntetiske materialer Se de respektive producenters anvisninger. Løst fyldmateriale som sand, grus, bark og træflis. For sand- og grusmateriale anbefaler HAGS en kornstørrelse på mellem 0,5-5 mm, så homogen som muligt. Egenskaberne for andre materialer er angivet i EN 1176 og EN Anbefalede fyldningstykkelser vedrørende løst fyldmateriale: Tykkelse på løst fyldmateriale faldhøjde op til 100 mm mm 1,00 m 200 mm mm 2,00 m 300 mm mm 3,00 m De ovennævnte værdier tager hensyn til, at løst fyldmateriale flyttes ved ofte leg. Andre typer løst fyldmateriale 10

11 Støddæmpende materiale af en type, der ikke nævnes i EN 1176 og EN1177, skal afprøves og certificeres af autoriseret prøvningsinstitut inden for EU. Montering Af transportmæssige og miljømæssige årsager leveres HAGS legeopstillinger på tre måder: 1 umonteret byggesæt, fx gyngestativ 2 monterede sektioner, fx legesystem 3 helt eller næsten helt færdigmonteret enhed, fx rutschebaner. Forankring i jord/fundament Sikkerhedskrav, stabilitet og risikoen for tyveri kræver, at legeredskabet forankres på en tilfredsstillende måde. Mangelfuld forankring indebærer risiko for alvorlige ulykker. HAGS legeredskaber leveres til forskellige typer jordinstallationer: Præfabrikeret jordforankring. Medmindre andet angives, skal forankring ske i sand/grusmateriale, forankring over jorden mod fx betongulv, forankring gennem nedstøbning. Visse produkter kræver jordforankring med beton støbt på stedet. Indstøbningsdelene fastgøres på stedet, inden betonarbejdet påbegyndes. Betonstyrken skal mindst svare til forskrifterne for det pågældende produkt. Betonarbejdet skal udføres af personer, der har den påkrævede kompetence. Ved jordforankring i løst fyldmateriale som bark, træflis eller lignende kræves der nogle gange et dybere grundlægningsniveau. Kontakt din HAGS-forhandler. Monteringsanvisning For at sikre at legeredskabet monteres på en sikker og rigtig måde, skal montering ske i overensstemmelse med den monteringsvejledning, som følger med leveringen. Personalet skal have den påkrævede viden. Montering på en måde, der afviger fra monteringsanvisningen, kan indebære sikkerhedsrisici, men også at garantien ikke gælder. Hvis du får brug for ekstra monteringsvejledning, kontakt din HAGSforhandler. Sørg for, at der ikke er uvedkommende i nærheden af legeredskabet, når der er monteringsarbejde i gang, så risikoen for ulykker kan undgås. Inspektion Efter tilendebragt montering skal legeredskabet altid inspiceres med henblik på sikkerhed, funktion og montage. Eventuelle afvigelser skal altid bringes i orden, inden legeredskabet tages i brug. Vejledning til drift af legeplads Information om drift - Montering - Vedligeholdelse - Inspektion: se Vejledning til drift af legeplads i offentligt miljø, som du finder på vores hjemmeside, Vedligeholdelse af HAGS laserede træprodukter Vedligeholdelse er en forudsætning for, at træets udseende og funktion skal kunne bevares. Tidsintervaller og valg af vedligeholdelse beror på slitage, og hvor produktet er placeret. Inden vedligeholdelse påbegyndes, skal der foretages en vurdering af overfladebehandlingens tilstand. Overfladebehandling med mindre mekaniske skader, men med et i øvrigt intakt farvelag, behandles med et transparent lasurfarvesystem, (A). Overfladebehandling med stor beskadigelse af farvelaget behandles med et dækkende lasurfarvesystem, (B). A. Transparent lasurfarvesystem. Undgå overfladebehandling i direkte solskin og ved temperaturer under +10 C. 1. Den gamle overfladebehandling eller skaden rengøres nøje med for eksempel malervask. Skyl forsigtigt med vand. Rengør efter behov mellem brædderne, så vandet render af som tilsigtet. 2. Lad tørre til maks. 18 % fugtindhold. 3. Slib eller skrab let misfarvede (sorte) områder rene, og giv dem 2 lag grundolie. Alternativt behandles hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 4. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. 5. Giv derefter de beskadigede områder 2 lag lasurfarve, indtil den rette farve opnås. Et sidste lag kan ved behov påføres hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 6. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. B. Dækkende lasurfarvesystem. Undgå overfladebehandling i direkte solskin og ved temperaturer under +10 C. 1. Den gamle overfladebehandling eller skaden rengøres nøje med for eksempel malervask. Skyl forsigtigt med vand. Rengør efter behov mellem brædderne, så vandet render af som tilsigtet. 2. Lad tørre til maks. 18 % fugtindhold. 3. Slib eller skrab let misfarvede (sorte) områder rene, og giv dem 2 lag grundolie. Alternativt behandles hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 4. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. 5. Giv derefter de beskadigede områder 2 lag dæklasurfarve. Et sidste lag kan ved behov påføres hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 6. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. Farverne på dæklasurfarverne er afstemt efter vores transparente lasurfarver. Der kan imidlertid forekomme mindre farveforskelle, eftersom en heldækkende lasurfarve aldrig kan blive helt lig en transparent lasurfarve. Maling til vedligeholdelse, træ. HAGS kan levere farver til vedligeholdelse af træ. - Grundolie (farveløs), HAGS , i 5-liters bøtter. - Lasurfarve kan leveres i aktuelle farver, 0,75 l bøtter - Dæklasurfarve kan leveres i aktuelle farver, 0,75 l bøtter. Kontakt din HAGS-repræsentant for yderligere oplysninger. Udbedring af pulverlakerede ståldele HAGS kan levere udbedringsmaling til reparation af små skader på pulverlakerede overflader. Minimumstemperatur + 10 grader C. Undgå at arbejde i direkte solskin. 1. Slib forsigtigt skarpe kanter ved skaden ned. 2. Rengør med terpentin. 3. Påfør udbedringsmaling, og lad tørre i 8 timer. Materialegenvinding HAGS bruger materialer, som opfylder fastsatte tekniske krav med mindst mulig miljøpåvirkning i løbet af produktets levetid. De fleste af produkterne kan demonteres i deres forskellige dele for enkel materialegenvinding. Nedenstående materialefortegnelse viser eksempler på genvindingsmetoder for de pågældende materialer. Materiale Træ (impr. klasse B) Metaller HPL energiudvinding Plastdele Opskummet plast Genvindingsmetode genvinding, energiudvinding genvinding genvinding, energiudvinding energiudvinding Konstruktionsændringer. Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer uden forudgående varsel. 11

12 En god legeplads - gennemtænkte funktioner Aktiv leg - motorisk træning Rolleleg Konstruktionsleg - kreativitetstræning Regellege Sansetræning Småbørnstræning Handicaptilpasning Sikkerhed Attraktion Samvær Grønt miljø Lækroge Sammenlign eventuelt din legeplads med funktionslisten ovenfor. Udbyg for at øge anvendeligheden og stimuler for at give en rigere oplevelse. En stor variationsrigdom er den bedste måde hvorved legepladsen bliver attraktiv. Giv legepladsen større tiltrækningskraft end andre steder hvor børn ellers leger - veje, fortove, forretningscentre, byggepladser etc. Billedet ovenfor viser forskellige funktioner i et legeanlæg. Tænk på at indretningen af uderummet skal passe til det aktuelle miljø. Bevar træer og planter i så høj grad som det er muligt, og skab en oase hvor hele familien trives. HAGS ISO 9001 ISO 14001

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug Vigtigt! Bør opbevares til senere brug I denne manual vises vejen til sikker kørsel på cyklen. Selv om man har kørt på cykel i mange år, er det vigtigt for ALLE, at læse Kapitel, før man begynder at køre

Læs mere

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikspring

Brugsvejledning for Elastikspring - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Tekst: Ernærings- og husholdningsøkonomomer Annelise Bunch og Malene Teller Blume Forbrugerinformationen, februar 2003 Teksten er opdateret af Sikkerhedsstyrelsen,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL67708603

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere