RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) 1. EU-SAFA-PROGRAMMET 1.1. Luftfartssikkerhed som vigtig prioritet for Den Europæiske Union og dens medlemsstater Luftfartssikkerhed udgør en vigtig prioritet for Den Europæiske Union (EU) og dens medlemsstater. På den baggrund er EU's program for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (SAFA) et afgørende instrument. Med programmet pålægges deltagende stater at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer med henblik på at verificere, at luftfartøjer, besætninger og operationer overholder internationale sikkerhedskrav. Helt tilbage fra SAFA-programmets begyndelse i 1996 under ledelse af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC) har det i stigende grad vist sig at være spydspids i bestræbelserne på at forbedre luftfartssikkerheden i Europa og internationalt. Inden for rammerne af Fællesskabets overordnede strategi med henblik på at fastlægge og opretholde et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa vedtog Fællesskabet den 21. april 2004 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne 1 (det såkaldte "SAFA-direktiv"). Ved dette direktiv pålægges EU-medlemsstaterne at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der lander i deres lufthavne, idet tredjelands luftfartøj skal forstås som et luftfartøj, der ikke benyttes af eller flyves under tilsyn af en kompetent myndighed i en EU-medlemsstat; direktivet forbyder dog ikke på nogen måde EUmedlemsstater at inspicere luftfartøjer fra andre EU-medlemsstater. EU-medlemsstaterne fik to år til at gennemføre direktivet i national lovgivning 2. Derudover og efter en beslutning truffet af ECAC-medlemsstaternes generaldirektører blev SAFA-programmet underlagt Fællesskabets kompetence fra den 1. januar 2007, hvor ansvaret for forvaltningen og den videre udvikling af programmet påhviler Europa-Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 768/ Den fortsatte deltagelse af de 15 ECAC-stater, som ikke er medlemmer af EU, og dermed programmets paneuropæiske dimension er sikret med undertegnelsen af en samarbejdsaftale mellem hver enkelt af disse individuelle stater og EASA. Med de 27 EU-medlemmer findes EUT L 143 af , s. 76. Se bl.a. Kommissionens rapport om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne af K(2008) 5265 endelig (foreligger ikke på dansk). EUT L 134 af , s. 16. DA 1 DA

3 der i alt 42 deltagende stater i EU-SAFA-programmet (se tillæg A i det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene) Hvorfor udarbejdes denne rapport? Den offentlige tillid til, at lufttransport er sikker, afhænger af, at der er adgang til hensigtsmæssige oplysninger om gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder. I den forbindelse pålægger artikel 6, stk. 2, i direktiv 2004/36/EF Kommissionen hvert år at offentliggøre en sammenfattende informationsrapport, som er tilgængelig for offentligheden og erhvervslivets aktører. Dette er den femte årlige rapport, der dækker perioden 1. januar til 31. december EU-SAFA-programmets funktion I stater, der deltager i SAFA, kan luftfartøjer (tredjelandsluftfartøjer for EU-stater eller udenlandske luftfartøjer for ECAC-stater uden for EU) underkastes rampeinspektioner - først og fremmest i forbindelse med luftfartøjets dokumenter og håndbøger, flyvebesætningscertifikater, luftfartøjets umiddelbart synlige tilstand og at obligatorisk sikkerhedsudstyr i kabinen forefindes og er i god stand. Referencedokumenterne til disse inspektioner findes i organisationen for international civil luftfarts (ICAO's) standarder, henholdsvis bilag 1 (besætningens certifikater), bilag 6 (flyveoperationer) og bilag 8 (luftfartøjers luftdygtighed). Disse inspektioner udføres efter en procedure, der er fælles for alle deltagende stater. Resultaterne nedfældes efterfølgende i rapporter, som også følger et fælles format. Hvis der konstateres betydelige uregelmæssigheder, kontaktes operatøren og den relevante luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat), så der kan opnås enighed om korrigerende handlinger, ikke alene for det inspicerede luftfartøj, men også for andre luftfartøjer, som kunne være berørt i tilfælde af generiske uregelmæssigheder. Alle data fra rapporterne og de supplerende oplysninger deles og centraliseres i en edb-database, som EASA har oprettet og forvalter. EU-SAFA-programmets funktionsmåde kan sammenfattes på følgende måde: det anvendes af alle 42 stater, som deltager i SAFA det sikrer en bred formidling af SAFA-rampeinspektionsresultater via en central database der benyttes en bottom up-tilgang programmet er bygget op omkring rampeinspektioner af luftfartøjer det målretter primært opmærksomheden på tredjelandes luftfartøjer, som flyver til EU og stater, der deltager i SAFA (skønt SAFA-inspektioner fortsat kan udføres på luftfartøjer fra EU-medlemsstater) dets naturlige formål, som er at kontrollere overholdelsen af internationale sikkerhedsregler (ICAO). 4 SWD(2012) 38. DA 2 DA

4 1.4. EU-SAFA-programmets betydelige bidrag til luftfartssikkerheden Erfaringerne fra SAFA-inspektionerne viser, at disse giver et generelt indtryk af udenlandske operatørers sikkerhedsniveau. Dette indtryk er dog begrænset, idet de ikke giver noget fuldstændigt billede af sikkerheden for et givet luftfartøj eller hos en given operatør. Dette skyldes, at det er vanskeligt at vurdere visse aspekter i forbindelse med en inspektion (f.eks. forvaltning af besætningsressourcer og fuld luftdygtighedsstatus), da den disponible tid til at udføre en inspektion er begrænset, og dette begrænser mulighederne for at gå i detaljer i forbindelse med en sådan inspektion. Disse indikatorer kan få endnu større betydning, hvis harmoniseringsniveauet i de deltagende stater i forbindelse med udøvelse af SAFAinspektioner øges. En fyldestgørende vurdering af et givet luftfartøj eller en given operatør kan alene opnås med et løbende tilsyn, som foretages af den kompetente nationale civile luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat). Oplysningerne, som opnås gennem EU-SAFAprogrammet, kommer på den måde til nytte: først og fremmest som et foregribende værktøj til at udpege potentielle negative sikkerhedsrelaterede udviklingstendenser, idet flere og/eller gentagne konstateringer ( findings ) vedrørende en given operatør er en meget god indikator for potentielle strukturelle svagheder såvel med hensyn til denne operatørs styring af kvalitetskontrollen som det sikkerhedsmæssige tilsyn, der udøves af de kompetente civile luftfartsmyndigheder i den stat, hvor operatøren har fået sin licens. SAFA-inspektionerne kan umiddelbart bidrage til en sikker drift af det specifikke luftfartøj, som netop er inspiceret, og give inspektionsmyndighederne anledning til at sikre, at der omgående foretages korrigerende handlinger, før der foretages nye operationer. Efter at forordning (EF) nr. 2111/ om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet er trådt i kraft, har resultaterne af SAFAinspektionerne fået større betydning som et af de kriterier, Kommissionen inddrager i sine afgørelser om at optage luftfartsselskaber på den sikkerhedsrelaterede fællesskabsliste Programmets fremskridt i 2010 I samarbejde med EASA overvåger Kommissionen løbende det nuværende SAFA-programs funktionsmåde med henblik på at afdække yderligere forbedringsmuligheder navnlig i) hvad angår den måde, hvorpå inspektionerne gennemføres, ii) hvad angår den måde, hvorpå oplysninger i forbindelse med inspektioner efterfølgende indsamles og analyseres, og iii) med henblik på at inddrage tredjelande i SAFA-systemet og derved bidrage til at styrke den civile luftfarts sikkerhed i hele Europa. Som en nyskabelse blev der i løbet af 2010 opnået enighed om (fra og med 2011) at indføre et pointsystem for inspektionerne, hvor hver SAFA-medlemsstat frivilligt skal nå et antal point. Disse point for de nationale inspektioner beregnes under hensyn til den internationale trafiks forskelligartethed og omfang. Inspektionerne vurderes også forskelligt alt efter 5 EUT L 344 af , s. 15. DA 3 DA

5 overensstemmelsen med forskellige kriterier, som hænger direkte sammen med styrkelsen af sikkerheden (opprioriteret inspektion, afstand fra hovedkontoret og inspektionstidspunkt). En række initiativer, som blev truffet i 2007, videreførtes også i Det drejer sig om EASA's arbejde med databasekvalitetskontrollen af de deltagende staters rapporter. Denne EASA-analyse foretages hver fjerde måned og tager sigte på, at potentielt negative sikkerhedsbetænkeligheder og -tendenser så hurtigt som muligt identificeres, så de kan imødegås i tide, før de bliver en trussel for den internationale luftfartssikkerhed. I 2010 benyttede Kommissionen fortsat konklusionerne i disse rapporter til at udarbejde sine afgørelser om at optage luftfartsselskaber på den sikkerhedsrelaterede fællesskabsliste i forordning (EF) nr. 2111/2005. Efter Kommissionens anmodning herom videreførte EASA i 2010 desuden sine forhandlinger med forskellige luftfartsmyndigheder verden over for at få flere til at deltage i EU's SAFAsystem. I lyset af EU's SAFA-programs kollektive karakter er det ekstremt vigtigt, at alle SAFAinspektioner udføres på en standardiseret måde i alle stater, der deltager i SAFA. I 2010 videreførte EASA sit standardiseringsprogram i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2006. Der blev bl.a. gennemført 24 audits i: Albanien, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Østrig. Endelig videreførte EASA i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2008/49/EF 6 gennemgangen af anden udgave af et udførligt vejledende materiale om rampeinspektionsprocedurer, der er offentliggjort i Indførelse af en risikobaseret indfaldsvinkel. Prioritering af inspektioner Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/ indføres begrebet opprioritering af SAFA-inspektion ud fra et paneuropæisk perspektiv. De deltagende stater pålægges at opprioritere en del af deres rampeinspektioner af visse operatører. Opprioriteringslisten udfyldes af Kommissionen ud fra de oplysninger, som forelægges af EASA efter analysen af SAFA-databasen, som fremkommer på møderne i Udvalget for Luftfartssikkerhed, eller som modtages fra medlemsstaterne. Desuden gennemføres opprioriterede inspektioner for operatører, som er opført i bilag B til fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der har driftsforbud (oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005), samt de andre operatører, der er certificeret i samme stat som operatører, der på det pågældende tidspunkt er opført på fællesskabslisten. Opprioriteringslisten ajourføres løbende, og SAFA-databasen, som EASA har ansvaret for, giver alle deltagende stater mulighed for at se hele opprioriteringsprocessen i et paneuropæisk perspektiv. Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (EUROCONTROL) støtter dette prioriteringskoncept yderligere i kraft af sit europæiske ATM-system, der leverer 6 7 EUT L 109 af , s. 17. EUT L 109 af , s. 7. DA 4 DA

6 tidstro oplysninger til deltagende stater om opprioriterede operatørers planlægning af flyvninger. I 2010 blev (18,9 %) ud af i alt SAFA-inspektioner udført på operatører, der var medtaget på opprioriteringslisten. 2. DEN CENTRALE SAFA-DATABASE EASA har forvaltet den centrale SAFA-database siden december 2006, hvor den blev overdraget fra de centrale fælles luftfartsmyndigheder (CJAA) i Nederlandene til EASA i Köln, Tyskland. Databasens data betragtes som fortrolige. Adgang til databasen gives kun til de deltagende staters nationale luftfartsmyndigheder via en sikret internetforbindelse. En ny funktion er gennemført i 2010, og den giver tredjelandes luftfartsmyndigheder mulighed for at få online adgang til EASA's SAFA-database; dog kun til rapporter om operatører med licens fra det pågældende land. Ved udgangen af 2010 benyttede 10 tredjelandes luftfartsmyndigheder denne funktion. Desuden gives Europa-Kommissionen og ICAO læseadgang. 3. INSPEKTIONSOMRÅDER Ifølge SAFA-direktivet skal medlemsstaterne inspicere luftfartøjer, der mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder (baseret på f.eks. EASA's jævnlige analyser af databasen). Derudover kan der anvendes spottjekprocedurer til udførelse af SAFA-rampeinspektioner. Det kan efterfølgende besluttes at målrette inspektionen efter nærmere bestemte kriterier som anført nedenfor. Sådanne beslutninger bygger på Europa-Kommissionens henstillinger eller nationale politikker og prioriteter. Inspektionerne kan målrettes mod fem områder: 1) specifikke hjemstater (kontrol af operatører fra en specifik stat) 2) specifikke luftfartøjstyper 3) specifikke former for operationer (ruteflyvning, ikke-planmæssig flyvning, fragtflyvning, osv.) 4) specifikke tredjelandes operatører 5) specifikke luftfartøjer, som identificeres ved deres individuelle registreringsmærker. I tillæg B, C og D til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument 8 inspicerede hjemstater, luftfartøjstyper og operatører i opsummeres de 8 SWD(2012) 38. DA 5 DA

7 Programmets gnidningsløse afvikling fremgår også af tabel 1, der samler oplysningerne i tillæggene og giver en oversigt over aktiviteterne i Tabel 1: SAFA-programmets fremskridt i 2010 Antal udførte inspektioner Antal inspicerede luftfartøjer luftfartøjer er registreret Inspicerede operatører mere end Inspicerede hjemstater Inspicerede luftfartøjstyper 130 stater og territorier 219 forskellige luftfartøjstyper og varianter SAFA-direktivet giver hjemmel til at gennemføre rampeinspektioner på tredjelandes luftfartøjer, og anerkender også medlemsstaternes ret til at inspicere luftfartøjer, som opereres af operatører, der er certificeret i en anden medlemsstat. I 2011 blev lidt over halvdelen af det samlede antal SAFA-inspektioner udført på EU-operatører. Det må dog bemærkes, at EUoperatører foretager ca. fire gange så mange landinger (i andre europæiske stater), som tredjelandsoperatører foretager i europæiske stater. Tabel 2: Inspektioner af EU og tredjelandsoperatører Inspektioner af EUoperatører Inspektioner af tredjelandsoperatører Procent 51,2 % 48,8 % Af inspektioner blev (83,4 %) udført af EU-medlemsstater (se tillæg A). 48,8 % (5 713) blev udført på operatører med licens fra tredjelande, og de resterende 51,2 % (5 990) blev udført på EU-operatører. Disse tal viser bl.a. EU-SAFA-programmets brede dækning og den ikke-diskriminerende anvendelse på operatører i og uden for EU. 4. SAFA-INSPEKTIONERNES HOVEDRESULTATER 4.1. Konstateringer ved inspektionerne generelt I forbindelse med en SAFA-inspektion benytter SAFA-inspektøren en tjekliste med i alt 54 forskellige inspektionspunkter til at undersøge, om luftfartøjet opfylder de internationale bestemmelser (ICAO's standarder). Disse inspektioner kan afsløre en række konstateringer (også kaldet "afvigelser fra ICAO's standarder"). I tabel 3 vises det samlede antal konstateringer (F) sammenholdt med det samlede antal inspektioner (I) og de inspicerede punkter (II). Men i de fleste tilfælde kontrolleres alene en del af punkterne i forbindelse med en inspektion, fordi tiden mellem luftfartøjets ankomst og afgang ikke er tilstrækkelig til at udføre en komplet inspektion. Derfor kunne forholdet mellem det samlede antal konstateringer og det samlede antal inspicerede punkter muligvis give et bedre billede end det forholdstal, som alene er baseret på antallet af inspektioner. DA 6 DA

8 Tabel 3: Oversigt over SAFA-konstateringer og punkter, som er inspiceret inden for rammerne af SAFA Periode Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt (F) januar december 2010 Gennemsnitligt antal inspicerede punkter under en inspektion 37,39 Konstateringer/Inspektioner (F/I) 0,942 Konstateringer/Inspicerede punkter (F/II) 0, Konstateringer ved inspektionerne og kategorier heraf Det er ikke alene nødvendigt at se på det samlede antal konstateringer ved inspektionerne, men også på, hvor alvorlige de er. Der er til dette formål opstillet tre kategorier af konstateringer. Kategori 1 er en konstatering af mindre betydning; Kategori 2 er en mere betydelig konstatering, og Kategori 3 er en konstatering, som har alvorlig indflydelse på sikkerheden. Udtrykkene mindre, mere betydelige og alvorlige hænger sammen med graden af afvigelse fra ICAO-standarden. Hovedformålet med at opdele konstateringerne i kategorier er at klassificere overensstemmelsen med en standard og graden af manglende opfyldelse af denne standard. Inspektionerne og kategorierne af konstateringer sammenfattes i nedenstående tabel: Tabel 4: SAFA-konstateringer opdelt på kategori Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) År Antal inspektioner (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere betydelige) Kat. 3 (alvorlige) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i ,293 0,403 0,246 0, % 42,8% 26,1% 100,00 % 4.3. Historisk overblik En historisk oversigt over udviklingen siden 1996 med hensyn til de ovennævnte tal kan være nyttig. DA 7 DA

9 Tabel 5: Oversigt over udviklingen af SAFA-konstateringer År I alt Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt (F) Konstateringer/ Inspektioner (F/I) 2,8267 1,1161 0,9299 0,9287 1,0806 1,0536 0,9474 0,9499 1,4884 1,5562 1,6704 1,405 1,093 0,854 0,942 1,194 Konstateringer/Inspicerede punkter 0,127 0,062 0,029 0,028 0,032 0,034 0,033 0,032 0,046 0,047 0,048 0,040 (F/II) 0,032 0,024 0,025 0,036 DA 8 DA

10 Tabel 6: Antal årlige SAFA-inspektioner siden Tabel 7: Gennemsnitligt antal konstateringer pr. inspektion ( ) 3,00 2,83 2,50 2,00 1,50 1,49 1,56 1,67 1,40 1,00 1,12 0,93 0,93 1,08 1,05 0,95 0,95 1,09 0,85 0,94 0,50 0, DA 9 DA

11 Som det fremgår af tabel 7, er antallet af konstateringer pr. inspektion efter at være faldet i tre på hinanden følgende år steget med 13 % i Denne stigning er tilsyneladende en direkte følge af de retsinstrumenter, som blev vedtaget i 2008 (Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008 med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner og Kommissionens direktiv 2008/49/EF, hvorved der er indført mere detaljerede proceduremæssige elementer), EASA's offentliggørelse af et meget udførligt vejledende materiale og medlemsstaternes anvendelse heraf, samt EASA's lancering af et SAFA-standardiseringsprogram. Alle disse foranstaltninger har bidraget til, at udførelsen af inspektionerne højnes i de 42 deltagende SAFA-stater Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner Af tabel 8, 9 og 10 nedenfor fremgår det, at selv om det gennemsnitlige antal konstateringer (pr. inspektion) steg i 2010, er tendensen over en femårsperiode faldende for alle geografiske regioner. Ud fra disse tabeller kan det sluttes, at: operatører fra stater i EU, ECAC og Oceanien har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet skønt gennemsnittet for afrikanske operatører i 2009 udviste den største forbedring, vendte denne tendens i 2010, hvor tallene viser, at den største gennemsnitlige stigning er sket for de afrikanske operatører. Tabel 8: Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i EU 9 EUROPA (ECAC) 10 Den Russiske Føderation, ,22 0,33 0,20 0, ,24 0,34 0,21 0, ,47 0,48 0,23 1, EU Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Europa (ECAC) - Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Georgien, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Serbien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig. DA 10 DA

12 Belarus og Centralasien 11 Nordamerika 12 Latinamerika & Caribien 13 Mellemøsten og Nordafrika 14 Afrika 15 Asien 16 Oceanien ,34 0,31 0,29 0, ,49 0,57 0,47 1, ,38 0,58 0,35 1, ,27 0,69 0,48 1, ,44 0,61 0,34 1, ,13 0,20 0,20 0,53 Gennemsnit/alle stater 0,29 0,40 0,25 0, Den Russiske Føderation, Belarus og Centralasien (SNG) - Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Den Russiske Føderation, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Nordamerika (NA) - Bermuda, Canada og USA. Latinamerika og Caribien (LAC) - Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanøerne, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, De Nederlandske Antiller, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne, Uruguay og Venezuela. Mellemøsten og Nordafrika (MENA) - Algeriet, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Tunesien og Yemen. Afrika (AFR) - Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Tchad, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Ækvatorialguinea. Asien (AS) - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Hong Kong (Det Særlige Administrative Område), Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Timor-Leste og Vietnam. Oceanien (OC) - Australien, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. DA 11 DA

13 Tabel 9: Udviklingen med hensyn til konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 EU Europe (ECAC) CIS NA LAC MENA AFR AS OC 0,50 0, Ved sammenligning af EU-operatørers SAFA-resultater med tredjelandsoperatørers bemærkes det, at det samlede gennemsnitlige F/I er betydeligt lavere (35 %). Tabel 10 viser disse resultater i mere detaljeret form. Tabel 10: Sammenligning af EU, ECAC og resten af verden Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige ) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i EU ,22 0,33 0,2 0,75 Resten af EUROPA (ECAC-stater uden for EU) ,32 0,39 0,23 0, Fordeling på ICAO-regioner Tabellerne i punkt 4.4 indeholder resultaterne af SAFA-inspektioner i 2010 på grundlag af en alment accepteret opdeling i geografiske regioner, men i dette afsnit angives de samme data for inspektionerne i 2010 opdelt på regioner ifølge ICAO's definition, hvor grupperingen adskiller sig fra den ovennævnte og derfor giver andre resultater. Disse forskelle påvirker ikke de konklusioner, der drages i denne rapport. Ud fra tabel 11 og 12 kan det således bemærkes, at: DA 12 DA

14 operatører fra stater tilhørende regionerne EUR 18 og ESAF 19 har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet operatører fra stater tilhørende regionerne MID 20, SAM 21, WACAF 22, NACC 23 og APAC 24 har flere konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet. Forholdstallet Konstateringer/Inspektioner er stigende for næsten alle regioner. Regionen SAM er eneste undtagelse, men forholdstallet for denne region er dog stadig højere end gennemsnittet. Regionen WACAF har fortsat langt det højeste gennemsnit. 18 EUR - ICAO-regionen i Europa og det nordatlantiske område: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Det Forenede Kongerige (bortset fra Caymanøerne, Bermuda), Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Island, Irland, Italien, Kasakhstan, Kirgisistan, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Marokko, Nederlandene (bortset fra de nederlandske Antiller), Norge, Polen, Portugal, Republikken Moldova, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tadsjikistan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Usbekistan. 19 ESAF - ICAO-regionen i det østlige og sydlige Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychellerne, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Den Forenede Republik Tanzania, Zambia og Zimbabwe. 20 MID - ICAO-regionen i Mellemøsten: Afghanistan, Bahrain, Cypern, Egypten, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Den Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Den Syriske Arabiske Republik, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen. 21 SAM - ICAO-regionen i Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela. 22 WACAF - ICAO-regionen i det vestlige og centrale Afrika: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Cote d Ivoire, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, São Tomé og Principe, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo og Ækvatorialguinea. 23 NACC - ICAO-regionen i Nordamerika, Mellemamerika og Caribien: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Trinidad og Tobago, USA. 24 APAC - ICAO-regionen i Asien og Stillehavsområdet: Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Cookøerne, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Fiji, Indien, Indonesien, Japan, Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Malaysia, Maldiverne, Marshalløerne, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Filippinerne, Republikken Korea, Samoa, Singapore, Salomonøerne, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu og Vietnam. DA 13 DA

15 Tabel 11: Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner (ICAO-regioner) Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindr e) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorli ge) I alt F kat.1/ I F kat.2/ I F kat.3/ I F i alt/i APAC ,42 0,49 0,29 1,21 ESAF ,15 0,36 0,34 0,85 EUR ,28 0,38 0,22 0,88 MID ,31 0,51 0,32 1,15 NACC ,37 0,35 0,34 1,06 SAM ,54 0,63 0,47 1,64 WACAF ,55 1,48 0,80 2,84 All States ,29 0,40 0,25 0,94 Tabel 12: Gennemsnitligt antal konstateringer opdelt på ICAO-region udviklingen i de seneste 5 år Average Number of Findings by ICAO Region - Evolution over the last 5 year 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 APAC ESAF EUR/NAT MID NACC SAM WACAF 0,50 0, DA 14 DA

16 4.6. Konstateringer ved inspektionerne vedr. punkter på tjeklisten Tillæg F til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument 25 indeholder resultaterne for hvert af de inspicerede inspektionspunkter (III). Heri angives antal gange et inspektionspunkt blev kontrolleret, antallet af konstateringer og forholdstallet F/III. De fleste konstateringer vedrører luftfartøjets generelle tilstand (C01), konstatering og udbedring af fejl (A23), flyvebesætningscertifikater (A20) og cockpittets generelle tilstand (A01) Top 3 over mere betydelige og alvorlige konstateringer vedr. tjeklistens punkter Tjeklisten til inspektion består af fire hoveddele. Del A omhandler punkter, som inspiceres i luftfartøjets cockpit. Tjeklistens del B omhandler punkter, der skal kontrolleres i (passager) kabinen, hovedsagelig sikkerhedsudstyr. Del C vedrører luftfartøjets generelle tekniske tilstand, som verificeres med et walk around check. Tjeklistens punkter i del D omhandler luftfartøjets lastrum og den transporterede fragt. Eventuelle generelle konstateringer, der ikke hører under del A, B, C eller D, kan indgives i tjeklistens del E (generelt). I vurderingen af konstateringer ved en SAFA-inspektion tillægges konstateringer i kategori 2 (mere betydelige) og kategori 3 (alvorlige) den største betydning med hensyn til behovet for udbedring. Top 3 over konstateringer i kategori 2 og 3 for hver del af tjeklisten i forhold til antallet af inspektioner findes i tabellerne under tillæg D og E til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument FORANSTALTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ RAMPEINSPEKTIONER Alt efter konstateringernes kategori, antal og art kan de nationale kompetente myndigheder træffe forskellige foranstaltninger. Hvis konstateringerne indebærer, at sikkerheden for luftfartøjet og personer, som befinder sig heri, er bragt i fare, stilles der krav om korrigerende handlinger. Luftfartøjets kaptajn vil normalt blive anmodet om at afhjælpe alvorlige mangler, som han er blevet gjort opmærksom på. I sjældne tilfælde, hvor inspektørerne har grund til at antage, at luftfartøjets kaptajn ikke har til hensigt at træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til de mangler, som han er blevet gjort opmærksom på, udsteder de et formelt startforbud for luftfartøjet. En anden type foranstaltning kaldes korrigerende handlinger, før der gives flyvetilladelse corrective actions before flight authorised. Inden luftfartøjet tillades at genoptage flyvningen, er korrigerende handlinger påkrævet for at udbedre de påpegede mangler. I andre tilfælde kan luftfartøjet fortsætte flyvningen med driftsmæssige begrænsninger. Et eksempel på en sådan begrænsning kunne være tilfælde, hvor der er konstateret en mangel angående passagerers sæder SWD(2012) 38. SWD(2012) 38. DA 15 DA

17 Det er normal praksis, at kaptajnen på det luftfartøj, som netop er inspiceret, orienteres om konstateringerne. Desuden meddeles konstateringer i kategori 2 og kategori 3 til den kompetente luftfartsmyndighed og operatørens hjemsted sammen med en anmodning om at træffe egnede foranstaltninger for at undgå en gentagelse. For bedst muligt at opfylde EU-SAFA-programmets målsætninger er det bydende nødvendigt med et nært samarbejde mellem de civile luftfartsmyndigheder i alle de stater, hvis operatører og luftfartøjer er underkastet SAFA-inspektioner. Disse civile luftfartsmyndigheder anmodes derfor om at sikre en korrekt gennemførelse af de korrigerende handlinger, så de rapporterede SAFA-konstateringer afhjælpes. I nogle tilfælde, når konstateringerne vedrørende et luftfartøj anses for væsentlige, kan de enkelte stater, der deltager i SAFA, beslutte at tilbagekalde dette luftfartøjs indflyvningstilladelse. Dette indebærer, at dette specifikke luftfartøj ikke længere har tilladelse til at lande i denne stats lufthavne eller flyve i statens luftrum. Et sådant forbud kan ophæves, når luftfartøjets operatør beviser, at problemerne er løst på korrekt vis. Følgerne af sådanne tilbagekaldelser af tilladelser til at flyve i en stat kan derfor være og er normalt af midlertidig karakter. Hvad angår sådanne forbud og den efterfølgende ophævelse, skal de stater, der både deltager i SAFA og tilhører EU, handle i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2111/2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet. Antal inspektioner Antal konstateringer TRUFNE FORANSTALTNINGER Information af myndigheden & operatøren Begrænsning af luftfartsoperationer Korrigerende handlinger, før der gives flyvetilladelse Udstedelse af startforbud for et luftfartøj Umiddelbart driftsforbud 0* * omfatter ikke forbud/driftsmæssige begrænsninger, som EF har pålagt i medfør af forordning (EF) Nr. 2111/2005. I henhold til kravene i Kommissionens direktiv 2008/49/EF sender de stater, som deltager i SAFA, en månedlig rapport til EASA om status over de opfølgningsforanstaltninger, som de har truffet. Disse oplysninger indikerer, om operatørerne formår og er indstillet på at afhjælpe de konstateringer, som påpeges i forbindelse med SAFA-inspektioner. DA 16 DA

18 6. KONKLUSIONER Et rekordstort antal inspektioner blev udført i 2010, og sammenlignet med tidligere år dækkede de et stort antal operatører og inspektionspunkter. Denne stigning er tilsyneladende en direkte følge af de retsinstrumenter, som blev vedtaget i Desuden viser tallene i denne rapport EU-SAFA-programmets brede dækning og den ikke-diskriminerende anvendelse på operatører i og uden for EU. Som følge af disse forbedringer er programmet blevet et endnu bedre redskab til at udpege potentielle negative udviklingstendenser mht. sikkerheden verden over, samtidig med at der i real tid bidrages til, at de inspicerede luftfartøjer opererer på sikker vis. I 2010 blev der gjort en indsats for at forbedre EU-SAFA-programmet bl.a. i henseende til inspektionernes effektivitet (der er indført en mindstekvote af inspektioner, som de stater, der deltager i SAFA, skal udføre frivilligt) og færdiggørelsen af et standardiseringsprogram. I 2010 benyttede Kommissionen fortsat resultaterne af EASA s jævnlige analyser af de rapporter, hvori der påpeges alvorlige sikkerhedsmangler eller gentagen manglende udbedring fra luftfartsselskabets side af mangler, der er afdækket i forbindelse med SAFA-programmets rampeinspektioner, til at opstille fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, jf. forordning (EF) nr. 2111/2005. DA 17 DA

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013 Management outlook 2013 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook 2013. Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2012. Notatet er disponeret efter de tre faglige områder i undersøgelsen og består

Læs mere

Telefoni igennem din Boligforening

Telefoni igennem din Boligforening Telefoni igennem din Boligforening 0806 Kære beboer Cirque leverer telefoni igennem din boligforenings netværk og er den fortrukne teleleverandør i din boligforening. Ved at tilmelde dig en telefonordning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere