RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) 1. EU-SAFA-PROGRAMMET 1.1. Luftfartssikkerhed som vigtig prioritet for Den Europæiske Union og dens medlemsstater Luftfartssikkerhed udgør en vigtig prioritet for Den Europæiske Union (EU) og dens medlemsstater. På den baggrund er EU's program for sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer (SAFA) et afgørende instrument. Med programmet pålægges deltagende stater at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer med henblik på at verificere, at luftfartøjer, besætninger og operationer overholder internationale sikkerhedskrav. Helt tilbage fra SAFA-programmets begyndelse i 1996 under ledelse af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC) har det i stigende grad vist sig at være spydspids i bestræbelserne på at forbedre luftfartssikkerheden i Europa og internationalt. Inden for rammerne af Fællesskabets overordnede strategi med henblik på at fastlægge og opretholde et højt, ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa vedtog Fællesskabet den 21. april 2004 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne 1 (det såkaldte "SAFA-direktiv"). Ved dette direktiv pålægges EU-medlemsstaterne at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der lander i deres lufthavne, idet tredjelands luftfartøj skal forstås som et luftfartøj, der ikke benyttes af eller flyves under tilsyn af en kompetent myndighed i en EU-medlemsstat; direktivet forbyder dog ikke på nogen måde EUmedlemsstater at inspicere luftfartøjer fra andre EU-medlemsstater. EU-medlemsstaterne fik to år til at gennemføre direktivet i national lovgivning 2. Derudover og efter en beslutning truffet af ECAC-medlemsstaternes generaldirektører blev SAFA-programmet underlagt Fællesskabets kompetence fra den 1. januar 2007, hvor ansvaret for forvaltningen og den videre udvikling af programmet påhviler Europa-Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 768/ Den fortsatte deltagelse af de 15 ECAC-stater, som ikke er medlemmer af EU, og dermed programmets paneuropæiske dimension er sikret med undertegnelsen af en samarbejdsaftale mellem hver enkelt af disse individuelle stater og EASA. Med de 27 EU-medlemmer findes EUT L 143 af , s. 76. Se bl.a. Kommissionens rapport om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne af K(2008) 5265 endelig (foreligger ikke på dansk). EUT L 134 af , s. 16. DA 1 DA

3 der i alt 42 deltagende stater i EU-SAFA-programmet (se tillæg A i det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene) Hvorfor udarbejdes denne rapport? Den offentlige tillid til, at lufttransport er sikker, afhænger af, at der er adgang til hensigtsmæssige oplysninger om gennemførelsen af internationale sikkerhedsstandarder. I den forbindelse pålægger artikel 6, stk. 2, i direktiv 2004/36/EF Kommissionen hvert år at offentliggøre en sammenfattende informationsrapport, som er tilgængelig for offentligheden og erhvervslivets aktører. Dette er den femte årlige rapport, der dækker perioden 1. januar til 31. december EU-SAFA-programmets funktion I stater, der deltager i SAFA, kan luftfartøjer (tredjelandsluftfartøjer for EU-stater eller udenlandske luftfartøjer for ECAC-stater uden for EU) underkastes rampeinspektioner - først og fremmest i forbindelse med luftfartøjets dokumenter og håndbøger, flyvebesætningscertifikater, luftfartøjets umiddelbart synlige tilstand og at obligatorisk sikkerhedsudstyr i kabinen forefindes og er i god stand. Referencedokumenterne til disse inspektioner findes i organisationen for international civil luftfarts (ICAO's) standarder, henholdsvis bilag 1 (besætningens certifikater), bilag 6 (flyveoperationer) og bilag 8 (luftfartøjers luftdygtighed). Disse inspektioner udføres efter en procedure, der er fælles for alle deltagende stater. Resultaterne nedfældes efterfølgende i rapporter, som også følger et fælles format. Hvis der konstateres betydelige uregelmæssigheder, kontaktes operatøren og den relevante luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat), så der kan opnås enighed om korrigerende handlinger, ikke alene for det inspicerede luftfartøj, men også for andre luftfartøjer, som kunne være berørt i tilfælde af generiske uregelmæssigheder. Alle data fra rapporterne og de supplerende oplysninger deles og centraliseres i en edb-database, som EASA har oprettet og forvalter. EU-SAFA-programmets funktionsmåde kan sammenfattes på følgende måde: det anvendes af alle 42 stater, som deltager i SAFA det sikrer en bred formidling af SAFA-rampeinspektionsresultater via en central database der benyttes en bottom up-tilgang programmet er bygget op omkring rampeinspektioner af luftfartøjer det målretter primært opmærksomheden på tredjelandes luftfartøjer, som flyver til EU og stater, der deltager i SAFA (skønt SAFA-inspektioner fortsat kan udføres på luftfartøjer fra EU-medlemsstater) dets naturlige formål, som er at kontrollere overholdelsen af internationale sikkerhedsregler (ICAO). 4 SWD(2012) 38. DA 2 DA

4 1.4. EU-SAFA-programmets betydelige bidrag til luftfartssikkerheden Erfaringerne fra SAFA-inspektionerne viser, at disse giver et generelt indtryk af udenlandske operatørers sikkerhedsniveau. Dette indtryk er dog begrænset, idet de ikke giver noget fuldstændigt billede af sikkerheden for et givet luftfartøj eller hos en given operatør. Dette skyldes, at det er vanskeligt at vurdere visse aspekter i forbindelse med en inspektion (f.eks. forvaltning af besætningsressourcer og fuld luftdygtighedsstatus), da den disponible tid til at udføre en inspektion er begrænset, og dette begrænser mulighederne for at gå i detaljer i forbindelse med en sådan inspektion. Disse indikatorer kan få endnu større betydning, hvis harmoniseringsniveauet i de deltagende stater i forbindelse med udøvelse af SAFAinspektioner øges. En fyldestgørende vurdering af et givet luftfartøj eller en given operatør kan alene opnås med et løbende tilsyn, som foretages af den kompetente nationale civile luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat). Oplysningerne, som opnås gennem EU-SAFAprogrammet, kommer på den måde til nytte: først og fremmest som et foregribende værktøj til at udpege potentielle negative sikkerhedsrelaterede udviklingstendenser, idet flere og/eller gentagne konstateringer ( findings ) vedrørende en given operatør er en meget god indikator for potentielle strukturelle svagheder såvel med hensyn til denne operatørs styring af kvalitetskontrollen som det sikkerhedsmæssige tilsyn, der udøves af de kompetente civile luftfartsmyndigheder i den stat, hvor operatøren har fået sin licens. SAFA-inspektionerne kan umiddelbart bidrage til en sikker drift af det specifikke luftfartøj, som netop er inspiceret, og give inspektionsmyndighederne anledning til at sikre, at der omgående foretages korrigerende handlinger, før der foretages nye operationer. Efter at forordning (EF) nr. 2111/ om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet er trådt i kraft, har resultaterne af SAFAinspektionerne fået større betydning som et af de kriterier, Kommissionen inddrager i sine afgørelser om at optage luftfartsselskaber på den sikkerhedsrelaterede fællesskabsliste Programmets fremskridt i 2010 I samarbejde med EASA overvåger Kommissionen løbende det nuværende SAFA-programs funktionsmåde med henblik på at afdække yderligere forbedringsmuligheder navnlig i) hvad angår den måde, hvorpå inspektionerne gennemføres, ii) hvad angår den måde, hvorpå oplysninger i forbindelse med inspektioner efterfølgende indsamles og analyseres, og iii) med henblik på at inddrage tredjelande i SAFA-systemet og derved bidrage til at styrke den civile luftfarts sikkerhed i hele Europa. Som en nyskabelse blev der i løbet af 2010 opnået enighed om (fra og med 2011) at indføre et pointsystem for inspektionerne, hvor hver SAFA-medlemsstat frivilligt skal nå et antal point. Disse point for de nationale inspektioner beregnes under hensyn til den internationale trafiks forskelligartethed og omfang. Inspektionerne vurderes også forskelligt alt efter 5 EUT L 344 af , s. 15. DA 3 DA

5 overensstemmelsen med forskellige kriterier, som hænger direkte sammen med styrkelsen af sikkerheden (opprioriteret inspektion, afstand fra hovedkontoret og inspektionstidspunkt). En række initiativer, som blev truffet i 2007, videreførtes også i Det drejer sig om EASA's arbejde med databasekvalitetskontrollen af de deltagende staters rapporter. Denne EASA-analyse foretages hver fjerde måned og tager sigte på, at potentielt negative sikkerhedsbetænkeligheder og -tendenser så hurtigt som muligt identificeres, så de kan imødegås i tide, før de bliver en trussel for den internationale luftfartssikkerhed. I 2010 benyttede Kommissionen fortsat konklusionerne i disse rapporter til at udarbejde sine afgørelser om at optage luftfartsselskaber på den sikkerhedsrelaterede fællesskabsliste i forordning (EF) nr. 2111/2005. Efter Kommissionens anmodning herom videreførte EASA i 2010 desuden sine forhandlinger med forskellige luftfartsmyndigheder verden over for at få flere til at deltage i EU's SAFAsystem. I lyset af EU's SAFA-programs kollektive karakter er det ekstremt vigtigt, at alle SAFAinspektioner udføres på en standardiseret måde i alle stater, der deltager i SAFA. I 2010 videreførte EASA sit standardiseringsprogram i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2006. Der blev bl.a. gennemført 24 audits i: Albanien, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Grækenland, Irland, Norge, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Østrig. Endelig videreførte EASA i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2008/49/EF 6 gennemgangen af anden udgave af et udførligt vejledende materiale om rampeinspektionsprocedurer, der er offentliggjort i Indførelse af en risikobaseret indfaldsvinkel. Prioritering af inspektioner Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 351/ indføres begrebet opprioritering af SAFA-inspektion ud fra et paneuropæisk perspektiv. De deltagende stater pålægges at opprioritere en del af deres rampeinspektioner af visse operatører. Opprioriteringslisten udfyldes af Kommissionen ud fra de oplysninger, som forelægges af EASA efter analysen af SAFA-databasen, som fremkommer på møderne i Udvalget for Luftfartssikkerhed, eller som modtages fra medlemsstaterne. Desuden gennemføres opprioriterede inspektioner for operatører, som er opført i bilag B til fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der har driftsforbud (oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005), samt de andre operatører, der er certificeret i samme stat som operatører, der på det pågældende tidspunkt er opført på fællesskabslisten. Opprioriteringslisten ajourføres løbende, og SAFA-databasen, som EASA har ansvaret for, giver alle deltagende stater mulighed for at se hele opprioriteringsprocessen i et paneuropæisk perspektiv. Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (EUROCONTROL) støtter dette prioriteringskoncept yderligere i kraft af sit europæiske ATM-system, der leverer 6 7 EUT L 109 af , s. 17. EUT L 109 af , s. 7. DA 4 DA

6 tidstro oplysninger til deltagende stater om opprioriterede operatørers planlægning af flyvninger. I 2010 blev (18,9 %) ud af i alt SAFA-inspektioner udført på operatører, der var medtaget på opprioriteringslisten. 2. DEN CENTRALE SAFA-DATABASE EASA har forvaltet den centrale SAFA-database siden december 2006, hvor den blev overdraget fra de centrale fælles luftfartsmyndigheder (CJAA) i Nederlandene til EASA i Köln, Tyskland. Databasens data betragtes som fortrolige. Adgang til databasen gives kun til de deltagende staters nationale luftfartsmyndigheder via en sikret internetforbindelse. En ny funktion er gennemført i 2010, og den giver tredjelandes luftfartsmyndigheder mulighed for at få online adgang til EASA's SAFA-database; dog kun til rapporter om operatører med licens fra det pågældende land. Ved udgangen af 2010 benyttede 10 tredjelandes luftfartsmyndigheder denne funktion. Desuden gives Europa-Kommissionen og ICAO læseadgang. 3. INSPEKTIONSOMRÅDER Ifølge SAFA-direktivet skal medlemsstaterne inspicere luftfartøjer, der mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder (baseret på f.eks. EASA's jævnlige analyser af databasen). Derudover kan der anvendes spottjekprocedurer til udførelse af SAFA-rampeinspektioner. Det kan efterfølgende besluttes at målrette inspektionen efter nærmere bestemte kriterier som anført nedenfor. Sådanne beslutninger bygger på Europa-Kommissionens henstillinger eller nationale politikker og prioriteter. Inspektionerne kan målrettes mod fem områder: 1) specifikke hjemstater (kontrol af operatører fra en specifik stat) 2) specifikke luftfartøjstyper 3) specifikke former for operationer (ruteflyvning, ikke-planmæssig flyvning, fragtflyvning, osv.) 4) specifikke tredjelandes operatører 5) specifikke luftfartøjer, som identificeres ved deres individuelle registreringsmærker. I tillæg B, C og D til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument 8 inspicerede hjemstater, luftfartøjstyper og operatører i opsummeres de 8 SWD(2012) 38. DA 5 DA

7 Programmets gnidningsløse afvikling fremgår også af tabel 1, der samler oplysningerne i tillæggene og giver en oversigt over aktiviteterne i Tabel 1: SAFA-programmets fremskridt i 2010 Antal udførte inspektioner Antal inspicerede luftfartøjer luftfartøjer er registreret Inspicerede operatører mere end Inspicerede hjemstater Inspicerede luftfartøjstyper 130 stater og territorier 219 forskellige luftfartøjstyper og varianter SAFA-direktivet giver hjemmel til at gennemføre rampeinspektioner på tredjelandes luftfartøjer, og anerkender også medlemsstaternes ret til at inspicere luftfartøjer, som opereres af operatører, der er certificeret i en anden medlemsstat. I 2011 blev lidt over halvdelen af det samlede antal SAFA-inspektioner udført på EU-operatører. Det må dog bemærkes, at EUoperatører foretager ca. fire gange så mange landinger (i andre europæiske stater), som tredjelandsoperatører foretager i europæiske stater. Tabel 2: Inspektioner af EU og tredjelandsoperatører Inspektioner af EUoperatører Inspektioner af tredjelandsoperatører Procent 51,2 % 48,8 % Af inspektioner blev (83,4 %) udført af EU-medlemsstater (se tillæg A). 48,8 % (5 713) blev udført på operatører med licens fra tredjelande, og de resterende 51,2 % (5 990) blev udført på EU-operatører. Disse tal viser bl.a. EU-SAFA-programmets brede dækning og den ikke-diskriminerende anvendelse på operatører i og uden for EU. 4. SAFA-INSPEKTIONERNES HOVEDRESULTATER 4.1. Konstateringer ved inspektionerne generelt I forbindelse med en SAFA-inspektion benytter SAFA-inspektøren en tjekliste med i alt 54 forskellige inspektionspunkter til at undersøge, om luftfartøjet opfylder de internationale bestemmelser (ICAO's standarder). Disse inspektioner kan afsløre en række konstateringer (også kaldet "afvigelser fra ICAO's standarder"). I tabel 3 vises det samlede antal konstateringer (F) sammenholdt med det samlede antal inspektioner (I) og de inspicerede punkter (II). Men i de fleste tilfælde kontrolleres alene en del af punkterne i forbindelse med en inspektion, fordi tiden mellem luftfartøjets ankomst og afgang ikke er tilstrækkelig til at udføre en komplet inspektion. Derfor kunne forholdet mellem det samlede antal konstateringer og det samlede antal inspicerede punkter muligvis give et bedre billede end det forholdstal, som alene er baseret på antallet af inspektioner. DA 6 DA

8 Tabel 3: Oversigt over SAFA-konstateringer og punkter, som er inspiceret inden for rammerne af SAFA Periode Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt (F) januar december 2010 Gennemsnitligt antal inspicerede punkter under en inspektion 37,39 Konstateringer/Inspektioner (F/I) 0,942 Konstateringer/Inspicerede punkter (F/II) 0, Konstateringer ved inspektionerne og kategorier heraf Det er ikke alene nødvendigt at se på det samlede antal konstateringer ved inspektionerne, men også på, hvor alvorlige de er. Der er til dette formål opstillet tre kategorier af konstateringer. Kategori 1 er en konstatering af mindre betydning; Kategori 2 er en mere betydelig konstatering, og Kategori 3 er en konstatering, som har alvorlig indflydelse på sikkerheden. Udtrykkene mindre, mere betydelige og alvorlige hænger sammen med graden af afvigelse fra ICAO-standarden. Hovedformålet med at opdele konstateringerne i kategorier er at klassificere overensstemmelsen med en standard og graden af manglende opfyldelse af denne standard. Inspektionerne og kategorierne af konstateringer sammenfattes i nedenstående tabel: Tabel 4: SAFA-konstateringer opdelt på kategori Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) År Antal inspektioner (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere betydelige) Kat. 3 (alvorlige) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i ,293 0,403 0,246 0, % 42,8% 26,1% 100,00 % 4.3. Historisk overblik En historisk oversigt over udviklingen siden 1996 med hensyn til de ovennævnte tal kan være nyttig. DA 7 DA

9 Tabel 5: Oversigt over udviklingen af SAFA-konstateringer År I alt Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt (F) Konstateringer/ Inspektioner (F/I) 2,8267 1,1161 0,9299 0,9287 1,0806 1,0536 0,9474 0,9499 1,4884 1,5562 1,6704 1,405 1,093 0,854 0,942 1,194 Konstateringer/Inspicerede punkter 0,127 0,062 0,029 0,028 0,032 0,034 0,033 0,032 0,046 0,047 0,048 0,040 (F/II) 0,032 0,024 0,025 0,036 DA 8 DA

10 Tabel 6: Antal årlige SAFA-inspektioner siden Tabel 7: Gennemsnitligt antal konstateringer pr. inspektion ( ) 3,00 2,83 2,50 2,00 1,50 1,49 1,56 1,67 1,40 1,00 1,12 0,93 0,93 1,08 1,05 0,95 0,95 1,09 0,85 0,94 0,50 0, DA 9 DA

11 Som det fremgår af tabel 7, er antallet af konstateringer pr. inspektion efter at være faldet i tre på hinanden følgende år steget med 13 % i Denne stigning er tilsyneladende en direkte følge af de retsinstrumenter, som blev vedtaget i 2008 (Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008 med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner og Kommissionens direktiv 2008/49/EF, hvorved der er indført mere detaljerede proceduremæssige elementer), EASA's offentliggørelse af et meget udførligt vejledende materiale og medlemsstaternes anvendelse heraf, samt EASA's lancering af et SAFA-standardiseringsprogram. Alle disse foranstaltninger har bidraget til, at udførelsen af inspektionerne højnes i de 42 deltagende SAFA-stater Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner Af tabel 8, 9 og 10 nedenfor fremgår det, at selv om det gennemsnitlige antal konstateringer (pr. inspektion) steg i 2010, er tendensen over en femårsperiode faldende for alle geografiske regioner. Ud fra disse tabeller kan det sluttes, at: operatører fra stater i EU, ECAC og Oceanien har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet skønt gennemsnittet for afrikanske operatører i 2009 udviste den største forbedring, vendte denne tendens i 2010, hvor tallene viser, at den største gennemsnitlige stigning er sket for de afrikanske operatører. Tabel 8: Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i EU 9 EUROPA (ECAC) 10 Den Russiske Føderation, ,22 0,33 0,20 0, ,24 0,34 0,21 0, ,47 0,48 0,23 1, EU Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Europa (ECAC) - Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Georgien, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Serbien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig. DA 10 DA

12 Belarus og Centralasien 11 Nordamerika 12 Latinamerika & Caribien 13 Mellemøsten og Nordafrika 14 Afrika 15 Asien 16 Oceanien ,34 0,31 0,29 0, ,49 0,57 0,47 1, ,38 0,58 0,35 1, ,27 0,69 0,48 1, ,44 0,61 0,34 1, ,13 0,20 0,20 0,53 Gennemsnit/alle stater 0,29 0,40 0,25 0, Den Russiske Føderation, Belarus og Centralasien (SNG) - Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Den Russiske Føderation, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Nordamerika (NA) - Bermuda, Canada og USA. Latinamerika og Caribien (LAC) - Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanøerne, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, De Nederlandske Antiller, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne, Uruguay og Venezuela. Mellemøsten og Nordafrika (MENA) - Algeriet, Bahrain, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Tunesien og Yemen. Afrika (AFR) - Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Tchad, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Ækvatorialguinea. Asien (AS) - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Hong Kong (Det Særlige Administrative Område), Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Timor-Leste og Vietnam. Oceanien (OC) - Australien, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. DA 11 DA

13 Tabel 9: Udviklingen med hensyn til konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 EU Europe (ECAC) CIS NA LAC MENA AFR AS OC 0,50 0, Ved sammenligning af EU-operatørers SAFA-resultater med tredjelandsoperatørers bemærkes det, at det samlede gennemsnitlige F/I er betydeligt lavere (35 %). Tabel 10 viser disse resultater i mere detaljeret form. Tabel 10: Sammenligning af EU, ECAC og resten af verden Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige ) I alt F kat.1/i F kat.2/i F kat.3/i F i alt/i EU ,22 0,33 0,2 0,75 Resten af EUROPA (ECAC-stater uden for EU) ,32 0,39 0,23 0, Fordeling på ICAO-regioner Tabellerne i punkt 4.4 indeholder resultaterne af SAFA-inspektioner i 2010 på grundlag af en alment accepteret opdeling i geografiske regioner, men i dette afsnit angives de samme data for inspektionerne i 2010 opdelt på regioner ifølge ICAO's definition, hvor grupperingen adskiller sig fra den ovennævnte og derfor giver andre resultater. Disse forskelle påvirker ikke de konklusioner, der drages i denne rapport. Ud fra tabel 11 og 12 kan det således bemærkes, at: DA 12 DA

14 operatører fra stater tilhørende regionerne EUR 18 og ESAF 19 har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet operatører fra stater tilhørende regionerne MID 20, SAM 21, WACAF 22, NACC 23 og APAC 24 har flere konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet. Forholdstallet Konstateringer/Inspektioner er stigende for næsten alle regioner. Regionen SAM er eneste undtagelse, men forholdstallet for denne region er dog stadig højere end gennemsnittet. Regionen WACAF har fortsat langt det højeste gennemsnit. 18 EUR - ICAO-regionen i Europa og det nordatlantiske område: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Det Forenede Kongerige (bortset fra Caymanøerne, Bermuda), Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Island, Irland, Italien, Kasakhstan, Kirgisistan, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Marokko, Nederlandene (bortset fra de nederlandske Antiller), Norge, Polen, Portugal, Republikken Moldova, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tadsjikistan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Usbekistan. 19 ESAF - ICAO-regionen i det østlige og sydlige Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychellerne, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Den Forenede Republik Tanzania, Zambia og Zimbabwe. 20 MID - ICAO-regionen i Mellemøsten: Afghanistan, Bahrain, Cypern, Egypten, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Den Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Den Syriske Arabiske Republik, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen. 21 SAM - ICAO-regionen i Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela. 22 WACAF - ICAO-regionen i det vestlige og centrale Afrika: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Cote d Ivoire, Den Demokratiske Republik Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, São Tomé og Principe, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo og Ækvatorialguinea. 23 NACC - ICAO-regionen i Nordamerika, Mellemamerika og Caribien: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Trinidad og Tobago, USA. 24 APAC - ICAO-regionen i Asien og Stillehavsområdet: Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodja, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Cookøerne, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Fiji, Indien, Indonesien, Japan, Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Malaysia, Maldiverne, Marshalløerne, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Filippinerne, Republikken Korea, Samoa, Singapore, Salomonøerne, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu og Vietnam. DA 13 DA

15 Tabel 11: Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner (ICAO-regioner) Antal konstateringer (F) Forholdstal for konstateringer (Fkat./I) Område Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindr e) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorli ge) I alt F kat.1/ I F kat.2/ I F kat.3/ I F i alt/i APAC ,42 0,49 0,29 1,21 ESAF ,15 0,36 0,34 0,85 EUR ,28 0,38 0,22 0,88 MID ,31 0,51 0,32 1,15 NACC ,37 0,35 0,34 1,06 SAM ,54 0,63 0,47 1,64 WACAF ,55 1,48 0,80 2,84 All States ,29 0,40 0,25 0,94 Tabel 12: Gennemsnitligt antal konstateringer opdelt på ICAO-region udviklingen i de seneste 5 år Average Number of Findings by ICAO Region - Evolution over the last 5 year 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 APAC ESAF EUR/NAT MID NACC SAM WACAF 0,50 0, DA 14 DA

16 4.6. Konstateringer ved inspektionerne vedr. punkter på tjeklisten Tillæg F til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument 25 indeholder resultaterne for hvert af de inspicerede inspektionspunkter (III). Heri angives antal gange et inspektionspunkt blev kontrolleret, antallet af konstateringer og forholdstallet F/III. De fleste konstateringer vedrører luftfartøjets generelle tilstand (C01), konstatering og udbedring af fejl (A23), flyvebesætningscertifikater (A20) og cockpittets generelle tilstand (A01) Top 3 over mere betydelige og alvorlige konstateringer vedr. tjeklistens punkter Tjeklisten til inspektion består af fire hoveddele. Del A omhandler punkter, som inspiceres i luftfartøjets cockpit. Tjeklistens del B omhandler punkter, der skal kontrolleres i (passager) kabinen, hovedsagelig sikkerhedsudstyr. Del C vedrører luftfartøjets generelle tekniske tilstand, som verificeres med et walk around check. Tjeklistens punkter i del D omhandler luftfartøjets lastrum og den transporterede fragt. Eventuelle generelle konstateringer, der ikke hører under del A, B, C eller D, kan indgives i tjeklistens del E (generelt). I vurderingen af konstateringer ved en SAFA-inspektion tillægges konstateringer i kategori 2 (mere betydelige) og kategori 3 (alvorlige) den største betydning med hensyn til behovet for udbedring. Top 3 over konstateringer i kategori 2 og 3 for hver del af tjeklisten i forhold til antallet af inspektioner findes i tabellerne under tillæg D og E til Kommissionens ledsagende arbejdsdokument FORANSTALTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ RAMPEINSPEKTIONER Alt efter konstateringernes kategori, antal og art kan de nationale kompetente myndigheder træffe forskellige foranstaltninger. Hvis konstateringerne indebærer, at sikkerheden for luftfartøjet og personer, som befinder sig heri, er bragt i fare, stilles der krav om korrigerende handlinger. Luftfartøjets kaptajn vil normalt blive anmodet om at afhjælpe alvorlige mangler, som han er blevet gjort opmærksom på. I sjældne tilfælde, hvor inspektørerne har grund til at antage, at luftfartøjets kaptajn ikke har til hensigt at træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til de mangler, som han er blevet gjort opmærksom på, udsteder de et formelt startforbud for luftfartøjet. En anden type foranstaltning kaldes korrigerende handlinger, før der gives flyvetilladelse corrective actions before flight authorised. Inden luftfartøjet tillades at genoptage flyvningen, er korrigerende handlinger påkrævet for at udbedre de påpegede mangler. I andre tilfælde kan luftfartøjet fortsætte flyvningen med driftsmæssige begrænsninger. Et eksempel på en sådan begrænsning kunne være tilfælde, hvor der er konstateret en mangel angående passagerers sæder SWD(2012) 38. SWD(2012) 38. DA 15 DA

17 Det er normal praksis, at kaptajnen på det luftfartøj, som netop er inspiceret, orienteres om konstateringerne. Desuden meddeles konstateringer i kategori 2 og kategori 3 til den kompetente luftfartsmyndighed og operatørens hjemsted sammen med en anmodning om at træffe egnede foranstaltninger for at undgå en gentagelse. For bedst muligt at opfylde EU-SAFA-programmets målsætninger er det bydende nødvendigt med et nært samarbejde mellem de civile luftfartsmyndigheder i alle de stater, hvis operatører og luftfartøjer er underkastet SAFA-inspektioner. Disse civile luftfartsmyndigheder anmodes derfor om at sikre en korrekt gennemførelse af de korrigerende handlinger, så de rapporterede SAFA-konstateringer afhjælpes. I nogle tilfælde, når konstateringerne vedrørende et luftfartøj anses for væsentlige, kan de enkelte stater, der deltager i SAFA, beslutte at tilbagekalde dette luftfartøjs indflyvningstilladelse. Dette indebærer, at dette specifikke luftfartøj ikke længere har tilladelse til at lande i denne stats lufthavne eller flyve i statens luftrum. Et sådant forbud kan ophæves, når luftfartøjets operatør beviser, at problemerne er løst på korrekt vis. Følgerne af sådanne tilbagekaldelser af tilladelser til at flyve i en stat kan derfor være og er normalt af midlertidig karakter. Hvad angår sådanne forbud og den efterfølgende ophævelse, skal de stater, der både deltager i SAFA og tilhører EU, handle i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2111/2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet. Antal inspektioner Antal konstateringer TRUFNE FORANSTALTNINGER Information af myndigheden & operatøren Begrænsning af luftfartsoperationer Korrigerende handlinger, før der gives flyvetilladelse Udstedelse af startforbud for et luftfartøj Umiddelbart driftsforbud 0* * omfatter ikke forbud/driftsmæssige begrænsninger, som EF har pålagt i medfør af forordning (EF) Nr. 2111/2005. I henhold til kravene i Kommissionens direktiv 2008/49/EF sender de stater, som deltager i SAFA, en månedlig rapport til EASA om status over de opfølgningsforanstaltninger, som de har truffet. Disse oplysninger indikerer, om operatørerne formår og er indstillet på at afhjælpe de konstateringer, som påpeges i forbindelse med SAFA-inspektioner. DA 16 DA

18 6. KONKLUSIONER Et rekordstort antal inspektioner blev udført i 2010, og sammenlignet med tidligere år dækkede de et stort antal operatører og inspektionspunkter. Denne stigning er tilsyneladende en direkte følge af de retsinstrumenter, som blev vedtaget i Desuden viser tallene i denne rapport EU-SAFA-programmets brede dækning og den ikke-diskriminerende anvendelse på operatører i og uden for EU. Som følge af disse forbedringer er programmet blevet et endnu bedre redskab til at udpege potentielle negative udviklingstendenser mht. sikkerheden verden over, samtidig med at der i real tid bidrages til, at de inspicerede luftfartøjer opererer på sikker vis. I 2010 blev der gjort en indsats for at forbedre EU-SAFA-programmet bl.a. i henseende til inspektionernes effektivitet (der er indført en mindstekvote af inspektioner, som de stater, der deltager i SAFA, skal udføre frivilligt) og færdiggørelsen af et standardiseringsprogram. I 2010 benyttede Kommissionen fortsat resultaterne af EASA s jævnlige analyser af de rapporter, hvori der påpeges alvorlige sikkerhedsmangler eller gentagen manglende udbedring fra luftfartsselskabets side af mangler, der er afdækket i forbindelse med SAFA-programmets rampeinspektioner, til at opstille fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, jf. forordning (EF) nr. 2111/2005. DA 17 DA

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2009 KOM(2009)627 endelig RAPPORT RA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DET EUROPÆISKE

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere