Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0627 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009)627 endelig RAPPORT RA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DET EUROPÆISKE ÆLLESSKABS SAA-PROGRAM [SEK(2009) 1576 endelig] DA DA

2 RAPPORT RA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DET EUROPÆISKE ÆLLESSKABS SAA-PROGRAM Hvorfor udarbejdes denne rapport? (EØS-relevant tekst) Ifølge artikel 6, stk. 2, i direktiv 2004/36/E gælder følgende: Kommissionen offentliggør hvert år en sammenfattende informationsrapport, som er tilgængelig for offentligheden og erhvervslivets aktører, med en analyse af alle oplysninger, der modtages i henhold til artikel 5. Analysen skal være enkel og letforståelig, og den skal i givet fald angive, hvorvidt der er en øget sikkerhedsrisiko for flypassagerer. I denne analyse skal oplysningernes kilde være anonymiseret. Dette er den tredje årlige rapport, der dækker perioden 1. januar til 31. december EU-SAA-PROGRAMMET 1.1. EU-SAA-programmets oprindelse SAA-programmet blev oprindeligt iværksat af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC) i SAA-programmet byggede ikke på et europæisk bindende retsgrundlag, men på en forpligtelse, som generaldirektørerne for de deltagende ECACmedlemsstater påtog sig. Inspektionerne af udenlandske luftfartøjer omfattede de luftfartøjer, der ikke benyttes af eller flyves under tilsyn af en kompetent myndighed i den stat, hvor inspektionen finder sted. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/E om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter ællesskabets lufthavne (det såkaldte SAA-direktiv ), blev offentliggjort den 30. april 2004, og herved pålægges det EU-medlemsstaterne at udføre rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der lander i deres lufthavne, idet tredjelands luftfartøj skal forstås som et luftfartøj, der ikke benyttes af eller flyves under tilsyn af en kompetent myndighed i en EU-medlemsstat, skønt direktivet ikke på nogen måde forbyder EU-medlemsstater at inspicere luftfartøjer fra andre EU-medlemsstater. EU-medlemsstaterne fik to år til at gennemføre direktivet i national lovgivning. Efter beslutning af ECAC-medlemsstaternes generaldirektører blev SAA-programmet underlagt Det Europæiske ællesskabs (E's) kompetence fra den 1. januar 2007, og ansvaret for forvaltningen og den videre udvikling af EU-SAA-programmet påhviler Europa- Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA). EASA er et af Europa-Kommissionens agenturer og har sæde i Köln. Det har ansvaret for den daglige forvaltning af EU-SAA-programmet på vegne af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (E) nr. 768/2006. Indtil 2006 blev SAA-programmets daglige drift varetaget af de centrale fælles luftfartsmyndigheder (CJAA). Ved udgangen af 2006 blev SAA's koordineringsaktiviteter, herunder den centrale database, overdraget fra CJAA til EASA. Den fortsatte deltagelse af de 15 ECAC-medlemsstater, som ikke er medlemmer af EU, og dermed programmets paneuropæiske dimension er sikret med undertegnelsen af en DA 2 DA

3 samarbejdsaftale mellem hver enkelt af disse individuelle stater og EASA. Med de 27 EUmedlemmer findes der i alt 42 deltagende stater i EU-SAA-programmet (se tillæg A) EU-SAA-programmets funktion I stater, der deltager i SAA, kan luftfartøjer (tredjelands for EU-stater eller udenlandske for ECAC-stater uden for EU) underkastes rampeinspektioner, først og fremmest i forbindelse med luftfartøjets dokumenter og manualer, flyvebesætningscertifikater, luftfartøjets umiddelbart synlige tilstand og kontrol af, at obligatorisk sikkerhedsudstyr i kabinen forefindes og er i god stand. Referencerne til disse inspektioner findes i organisationen for international civil luftfarts (ICAO's) standarder, henholdsvis bilag 1 (besætningens certifikater), bilag 6 (flyveoperationer) og bilag 8 (luftfartøjers luftdygtighed). Disse inspektioner udføres efter en procedure, der er fælles for alle deltagende stater. Resultaterne nedfældes efterfølgende i rapporter, som også følger et fælles format. Hvis der konstateres betydelige uregelmæssigheder, kontaktes operatøren og den relevante luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat), så der kan nås til enighed om korrigerende handlinger, ikke alene for det inspicerede luftfartøj, men også for andre luftfartøjer, som kunne være berørt i tilfælde af generiske uregelmæssigheder. Alle data fra rapporterne og de supplerende oplysninger deles og centraliseres i en edb-database, som EASA har oprettet og forvalter. EU-SAA-programmets vigtigste elementer kan sammenfattes på følgende måde: det anvendes af alle stater, som deltager i SAA i princippet alle 42 ECACmedlemsstater (EU-medlemsstater og ECAC-medlemsstater uden for EU, som har undertegnet EASA-samarbejdsaftalen) det sikrer en bred formidling af SAA-rampeinspektionsresultater via en central database det benytter en bottom-up -fremgangsmåde, idet programmet er bygget op omkring rampeinspektioner af luftfartøjer det målretter opmærksomheden, navnlig ved at fokusere på tredjelandes luftfartøjer, som flyver til EU, og stater, der deltager i SAA (skønt SAAinspektioner fortsat kan udføres på luftfartøjer fra EU-medlemsstater) dets naturlige formål er at kontrollere opfyldelsen af ICAO's standarder, som er alment gyldige for alle inspektioner af luftfartøjer på internationalt niveau Integrationen af EU-SAA-programmet i den overordnede luftfartssikkerhedskæde Erfaringerne fra de seneste års SAA-inspektioner viser, at disse giver et generelt indtryk af udenlandske operatørers sikkerhedsniveau. Dette indtryk er dog begrænset, idet de ikke giver noget fuldstændigt billede af sikkerheden for et givet luftfartøj eller hos en given operatør. Dette skyldes, at det er vanskeligt at vurdere visse aspekter i forbindelse med en inspektion (f.eks. forvaltning af besætningsressourcer, fuld luftdygtighedsstatus mv.), da den disponible tid til at udføre en inspektion er begrænset, og dette begrænser mulighederne for at gå i detaljer i forbindelse med en sådan inspektion. Disse indikatorer kan få endnu større DA 3 DA

4 betydning, hvis harmoniseringsniveauet i de deltagende stater i forbindelse med udøvelse af SAA-inspektioner øges. En fyldestgørende vurdering af et givet luftfartøj eller en given operatør kan alene opnås med et løbende tilsyn, som foretages af den kompetente nationale civile luftfartsmyndighed (operatørens hjemstat eller registreringsstat). Oplysningerne, som opnås gennem SAAprogrammet, er nyttige på to måder: først og fremmest som et foregribende værktøj til at udpege potentielle negative sikkerhedsrelaterede udviklingstendenser, idet flere og/eller gentagne konstateringer ( findings ) vedrørende en given operatør er en meget god indikator for potentielle strukturelle svagheder såvel med hensyn til denne operatørs styring af kvalitetskontrollen som det sikkerhedsmæssige tilsyn, der udøves af de kompetente civile luftfartsmyndigheder i den stat, hvor operatøren har fået sin licens. Tilsvarende kan negative udviklingstendenser også påpeges for specifikke luftfartøjstyper SAA-inspektionerne kan mere direkte bidrage til en sikker drift af det specifikke luftfartøj, som netop er inspiceret, og give inspektionsmyndighederne anledning til at sikre, at der omgående foretages korrigerende handlinger, før dette luftfartøj på ny kan operere. Efter at forordning (E) nr. 2111/2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i ællesskabet er trådt i kraft, har resultaterne af SAAinspektionerne endvidere fået større betydning som et af de kriterier, Kommissionen inddrager i sine beslutninger om at optage luftfartsselskaber på fællesskabslisten. Dette har været tilfældet siden opstillingen af den første fællesskabsliste i marts 2006 og i de efterfølgende jævnlige ajourføringer af denne Udviklingen af programmet i 2008 Den 16. april 2008 vedtog Kommissionen to vigtige retsakter, som tog sigte på en yderligere styrkelse af EU-SAA-programmet: Kommissionens direktiv 2008/49/E, som indeholder hovedelementerne i SAAproceduremanualen og sørger for harmoniserede bestemmelser for udførelsen af SAA-inspektionerne, herunder opfølgningsforanstaltninger, obligatorisk rapporteringsfrist (15 arbejdsdage) og en obligatorisk meddelelse af inspektionsresultaterne til de inspicerede operatører via udstedelsen af et inspektionsbevis efter et fælles format. Herudover indføres der med ovennævnte direktiv en række fælles kriterier for SAA-inspektørernes kvalifikationer. EASA fik til opgave at støtte de deltagende stater ved at udarbejde udførligt vejledende materiale i tråd med de hovedelementer, der er fastlagt i direktivet. Kommissionens forordning (E) nr. 351/2008, som indfører en struktureret, paneuropæisk indfaldsvinkel til opprioriteringen af SAA-rampeinspektioner af potentielt usikre emner, tager sigte på at fremme en bedre udnyttelse af de inspektionsressourcer, der er til rådighed. DA 4 DA

5 EASA har, sådan som det fik til opgave i Kommissionens direktiv 2008/49/E, udarbejdet og offentliggjort udførligt vejledende materiale om SAA-rampeinspektørernes kvalifikationer, hvor der opstilles fælles standarder for de deltagende stater. I kvalifikationskriterierne fokuseres der på inspektørernes kvalifikationer, uddannelse (herunder efteruddannelse) og erfaring. Inspektørernes uddannelse skal omfatte det pensum, som EASA har fastlagt, og uafhængige uddannelsesudbydere skal have kvalifikationer, der følger en række specifikke fælles kriterier. En række initiativer, der startede i 2007, er fortsat i 2008 og er blevet regulære standardaktiviteter under EU-SAA-programmet, f.eks. kvalitetskontrollen af de rapporter, som de deltagende stater indfører i SAA-databasen, og databaseanalysen. Denne analyse bliver foretaget hver fjerde måned og tager sigte på, at man så hurtigt som muligt identificerer potentielt negative sikkerhedsbekymringer og -tendenser, så de kan imødegås i tide, før de reelt bliver en trussel for den internationale luftfartssikkerhed. Metoden, som denne analyse foretages efter, blev videreudviklet og forbedret yderligere for at maksimere brugen af tilgængelige SAA-data. I oktober 2008 blev der foretaget en større opgradering af SAA-databasen, som muliggjorde en bedre rapportering, støtte til overvågningen af opprioriteringsprocessen (som blev indført med Kommissionens forordning (E) nr. 351/2008) og forbedrede arbejdsgange. Med opgraderingen implementerede man ikke bare de ændringer, der var taget højde for i Kommissionens direktiv 2008/49/E, nemlig obligatorisk rapportering af aktionstype 3, men indførte også et vigtigt nyt element, der havde til formål at forbedre konstateringernes konsekvens ved hjælp af en række allerede beskrevne konstateringer, som EASA fastlægger og viderefører. SAA-databasen blev også fastslået som et fuldt ud fungerende uddannelsesmiljø, der giver brugerne mulighed for praktisk uddannelse Indførelse af en risikobaseret indfaldsvinkel Kommissionens nyligt vedtagne forordning (E) nr. 351/2008 (som trådte i kraft i april 2008) indfører begrebet opprioritering af SAA-inspektion ud fra et paneuropæisk perspektiv, hvor de deltagende stater skal opprioritere en del af deres rampeinspektioner af visse emner (enten individuelle operatører eller alle de operatører, der er certificeret i en bestemt stat). Opprioriteringslisten udfyldes af Europa-Kommissionen og opdateres efter behov i overensstemmelse med de kriterier, der er opstillet i nævnte forordning, nemlig: oplysninger fremsendt af EASA efter analysen af SAA-databasen oplysninger, der stammer fra møderne i Udvalget for Luftfartssikkerhed oplysninger, som Kommissionen har fået af medlemsstaterne. Desuden er operatører, som er opført på fællesskabslistens bilag B over luftfartsselskaber, der har driftsforbud (oprettet i henhold til forordning (E) nr. 2111/2005), samt de andre operatører, der er certificeret i samme stat som operatører, der samtidig er opført på fællesskabslisten, ligeledes genstand for opprioriterede inspektioner. DA 5 DA

6 Den første opprioriteringsliste blev udstedt den 20. april 2008 og blev efterfølgende gennemgået to gange det pågældende år. I 2008 blev ud af i alt SAAinspektioner foretaget af emner, der var medtaget på den udstedte opprioriteringsliste. 2. DEN CENTRALE SAA-DATABASE EASA har forvaltet den centrale SAA-database siden december 2006, hvor den blev overdraget fra de centrale fælles luftfartsmyndigheder (CJAA) i Nederlandene til EASA i Köln, Tyskland. Skønt EASA forvalter og vedligeholder basen, ligger ansvaret for at indføre rapporter i databasen fortsat hos de enkelte nationale luftfartsmyndigheder (NAA) i de 42 stater, som deltager i SAA. I 2008 udførte staterne, som deltager i SAA, hele inspektioner, hvor der blev afsløret ca konstateringer eller findings (se tillæg A). Data i databasen betragtes som fortrolige i den forstand, at de alene deles med de øvrige deltagende stater og ikke er tilgængelige for offentligheden. Adgang til databasen gives kun til de deltagende staters nationale luftfartsmyndigheder via en sikret internetforbindelse. 3. INSPEKTIONSOMRÅDER Ifølge SAA-direktivet skal medlemsstaterne give inspektion af luftfartøjer, der mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder (baseret på f.eks. EASA's jævnlige analyser af databasen), førsteprioritet. Derudover kan der anvendes spottjekprocedurer til udførelse af SAA-rampeinspektioner. Inspektionerne kan målrettes mod fem områder: (1) specifikke hjemstater (kontrol af operatører fra en specifik stat) (2) specifikke luftfartøjstyper (3) specifikke former for operationer (ruteflyvning, ikke-planmæssig flyvning, fragtflyvning osv.) (4) specifikke tredjelandes operatører (5) specifikke luftfartøjer, som identificeres ved deres individuelle registreringsmærker. I tillæg B, C og D opsummeres de inspicerede hjemstater, luftfartøjstyper og operatører i De viser tydeligt EU-SAA-programmets brede dækning og den ikke-diskriminerende anvendelse. Programmets gnidningsløse afvikling fremgår også af nedenstående tabel, der samler oplysningerne i tillæggene og giver en oversigt over aktiviteterne. DA 6 DA

7 Skønt EU-medlemsstaternes hovedopgave i henhold til SAA-direktivet består i at inspicere tredjelandes luftfartøjer, der ankommer til EU-lufthavne, vil luftfartøjer fra operatører i EU også fortsat blive underkastet inspektioner. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: Inspektioner Operatør inspektioner....på forskellige operatører.. Operatørens hjemstat..fra 131 stater.. Luftfartøjstype..der opererer 220 forskellige (under)typer af luftfartøjer Nedenstående tabel afspejler imidlertid det forhold, at langt størsteparten af alle flyvninger inden for EU-medlemsstaterne foretages af EU-operatører, og at de stater, der deltager i SAA, generelt set stadig anvendte de bredere kriterier i det tidligere ECAC-SAA-program. Inspektioner af EUoperatører Inspektioner af tredjelandsoperatører Procentvis andel 56,87 % 43,13 % Ud af de inspektioner, der fandt sted i 2008, blev udført af EU-medlemsstater: 42,7 % (3 857) blev foretaget på operatører, som er certificeret i tredjelande (lande uden for EU), mens de resterende 57,3 % (5 183) blev foretaget på EU-operatører. I 2008 foretog tredjelandsoperatørerne ca landinger i ællesskabets lufthavne, hvilket giver en inspektionsrate (antal inspektioner/antal landinger) på ca. 0,5 % (dvs. 5 inspektioner for hver landinger). EU-operatørernes landinger i en anden EU-medlemsstat (end den, der er ansvarlig for tilsynet med deres sikkerhed) nåede op på over , hvilket giver en inspektionsrate på 0,17 % for EU-operatører. DA 7 DA

8 4. SAA-INSPEKTIONERNES HOVEDRESULTATER 4.1. Konstateringer ved inspektionerne generelt Den kvantitative metode udgør en første indfaldsvinkel til konstateringerne, dvs. konstaterede afvigelser fra ICAO's standarder. Det samlede antal konstateringer () sammenlignes med det samlede antal inspektioner (I) og de inspicerede punkter (II). I forbindelse med inspektionen benyttes en tjekliste, der omfatter i alt 54 forskellige inspektionspunkter. I de fleste tilfælde kontrolleres alene en del af punkterne i forbindelse med en inspektion, fordi tiden mellem luftfartøjets ankomst og afgang ikke er tilstrækkelig til at udføre en komplet inspektion. Derfor kunne forholdet mellem det samlede antal konstateringer og det samlede antal inspicerede punkter muligvis give et bedre billede end det forholdstal, som alene er baseret på antallet af inspektioner. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel: Periode Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt () januar december 2008 Gennemsnitligt antal inspicerede punkter under en inspektion 34,64 Konstateringer/Inspektioner (/I) 1,093 Konstateringer/Inspicerede punkter (/II) 0,0315 DA 8 DA

9 4.2. Konstateringer ved inspektionerne og kategorier heraf Det er ikke alene nødvendigt at se på det samlede antal konstateringer ved inspektionerne, men også på, hvor alvorlige de er. Der er til dette formål opstillet tre kategorier af konstateringer. Kategori 1 er mindre uregelmæssigheder; Kategori 2 er mere betydelige fejl/mangler, og Kategori 3 er alvorlige fejl/mangler. Udtrykkene mindre, mere betydelige og alvorlige hænger sammen med graden af afvigelse fra ICAO-standarden. Hovedformålet med at opdele konstateringerne i kategorier er at klassificere overensstemmelsen med en standard og graden af manglende opfyldelse af denne standard. Inspektionerne og kategorierne af konstateringer registreres i databasen, og resultaterne er fremlagt i nedenstående tabel: Antal konstateringer () orholdstal for konstateringer (kat./i) År Antal inspektioner (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere betydelige) Kat. 3 (alvorlige) I alt kat.1 / I kat.2 / I kat.3 / I i alt / I ,451 0,440 0,202 1,093 41,26% 40,28% 18,46% 100,00% 4.3. Historisk overblik År I alt Inspektioner i alt (I) Inspicerede punkter i alt (II) Konstateringer i alt () Konstateringer/Inspektioner (/I) 2,8267 1,1161 0,9299 0,9287 1,0806 1,0536 0,9474 0,9499 1,4884 1,5562 1,6704 1,405 1,093 1,264 Konstateringer/inspicerede punkter (/II) 0,127 0,062 0,029 0,028 0,032 0,034 0,033 0,032 0,046 0,047 0,048 0,040 0,032 0,039 DA 9 DA

10 Antal SAA-inspektioner siden starten af programmet i ,00 2,83 2,50 2,00 1,67 1,49 1,50 1,00 1,12 1,08 1,05 1,56 1,40 1,09 0,93 0,93 0,95 0,95 0,50 0, Gennemsnitligt antal konstateringer pr. inspektion ( ) DA 10 DA

11 Region 4.4. Konstateringer ved inspektioner opdelt på regioner Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Antal konstateringer () Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige) I alt orholdstal for konstateringer (kat./i) kat.1/i kat.2/i kat.3/i EU (27) ,390 0,358 0,144 0,892 Europa 2 (ECAC) ,406 0,377 0,155 0,938 Den Russiske øderation, Belarus & ,453 0,540 0,270 1,263 Centralasien 3 Nordamerika ,568 0,445 0,289 1,303 Latinamerika 5 & Caribien ,687 0,939 0,454 2,080 Mellemøsten 6 og Nordafrika ,578 0,587 0,301 1,466 Afrika ,880 0,990 0,583 2,453 Asien ,608 0,581 0,296 1,485 Oceanien ,094 0,469 0,219 0,781 Gennemsnit/alle stater 0,451 0,440 0,202 1,093 i alt/i EU - Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det orenede Kongerige, Estland, inland, rankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Europa (ECAC) - Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, inland, Det orenede Kongerige, rankrig, Georgien, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien og Montenegro, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig. Den Russiske øderation, Belarus og Centralasien (SNG) - Belarus, Kazakhstan, Kirgisistan, Den Russiske øderation, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Nordamerika (NA) - Bermuda, Canada og USA. Latinamerika og Caribien (LAC) - Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanøerne, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, De Nederlandske Antiller, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøerne, Uruguay og Venezuela. Mellemøsten og Nordafrika (MENA) - Algeriet, Bahrain, Egypten, De orenede Arabiske Emirater, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocco, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Tunesien og Yemen. Afrika (AR) - Angola, Benin, Botswana, Burkina aso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Côte d'ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Tchad, Togo, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Ækvatorialguinea. Asien (AS) - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Hong Kong (Det Særlige Administrative Område), Indien, Indonesien, Japan, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Philippinerne, Singapore, Sri Lanka, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Timor-Leste og Vietnam. Oceanien (OC) - Australien, iji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. DA 11 DA

12 Af denne tabel fremgår det, at: operatører fra stater i EU, ECAC og Oceanien har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet operatører fra Afrika, Den Russiske øderation/belarus/den centralasiatiske gruppe, Asien, Mellemøsten, Nordamerika og Nordafrika har flere konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet. Gennemsnitligt antal konstateringer efter region - Udvikling i de sidste 5 år 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 AR AS CIS Europa (ECAC) EU LAC MENA NA OC 0, De fem års udvikling viser, at det gennemsnitlige antal konstateringer (pr. inspektion) er faldet for næsten alle geografiske regioner, navnlig for de operatører, der har fået licens i Den Russiske øderation, Belarus og de centralasiatiske stater (CIS). Den eneste undtagelse er Latinamerika og Caribien (LAC). DA 12 DA

13 ordeling på ICAO-regioner Antal konstateringer () orholdstal for konstateringer (kat./i) Region Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige) I alt kat.1/i kat.2/i kat.3/i i alt/i APAC ,565 0,587 0,292 1,443 ESA ,725 0,962 0,573 2,260 EUR/NAT ,420 0,405 0,173 0,998 MID ,515 0,533 0,299 1,347 NACC ,581 0,517 0,337 1,436 SAM ,937 1,076 0,380 2,392 WACA ,213 1,049 0,607 2,869 Alle stater ,451 0,440 0,202 1, APAC - ICAO-regionen i Asien og Stillehavsområdet: Australien, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Kina (inkl. Hong Kong og Macao), Cookøerne, Den Demokratiske olkerepublik Korea, iji, Indien, Indonesien, Japan, Kiribati, Den Demokratiske olkerepublik Laos, Malaysia, Maldiverne, Marshalløerne, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Salomonøerne, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu, Vietnam. ESA - ICAO-regionen i det østlige og sydlige Afrika: Angola, Botswana, Burundi, Comorerne, Djibouti, Eritrea, Ethiopien, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychellerne, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Den orenede Republik Tanzania, Zambia, Zimbabwe. EUR/NAT - ICAO-regionen i Europa og det nordatlantiske område: Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, inland, rankrig, Georgien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Kasakhstan, Kirgisistan, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Marokko, Nederlandene (herunder De Nederlandske Antiller), Norge, Polen, Portugal, Republikken Moldova, Rumænien, Den Russiske øderation, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tadsjikistan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, Det orenede Kongerige (herunder Caymanøerne, Bermuda), Usbekistan. MID - ICAO-regionen i Mellemøsten: Afghanistan, Bahrain, Cypern, Egypten, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Den olkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Sudan, Den Syriske Arabiske Republik, De orenede Arabiske Emirater, Yemen. NACC - ICAO-regionen i Nordamerika, Mellemamerika og Caribien: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Trinidad og Tobago, USA. SAM - ICAO-regionen i Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela. WACA - ICAO-regionen i det vestlige og centrale Afrika: Benin, Burkina aso, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo, Cote d Ivoire, Den Demokratiske Republik Congo, Ækvatorialguinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, São Tomé og Principe, Senegal, Sierra Leone, Togo. DA 13 DA

14 Af denne tabel fremgår det, at: operatører fra stater tilhørende EUR/NAT har færre konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet operatører fra stater tilhørende MID, SAM, WACA, NACC, APAC og ESA har flere konstateringer pr. inspektion end gennemsnittet. Gennemsnitligt antal konstateringer efter ICAO-region - Udvikling i de sidste 5 år 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 APAC ESA EUR/NAT MID NACC SAM WACA 0,50 0, Denne graf viser, at for NACC og APAC-regionerne ligger det gennemsnitlige antal konstateringer (samlet antal konstateringer/samlet antal inspektioner) på et nogenlunde konstant niveau. Tallene for EUR/NAT-, MID-, og WACA-regionerne er blevet bedre, hvorimod ESA- og SAM-regionenerne viser en stigning i gennemsnittet, hvilket betyder, at det foregående års positive tendens er vendt. Sammenligning af EU, ECAC og resten af verden Antal konstateringer () orholdstal for konstateringer (kat./i) Region Antal inspicerede stater Antal inspicerede operatører Inspekt. (I) Kat. 1 (mindre) Kat. 2 (mere bet.) Kat. 3 (alvorlige) I alt kat.1/i kat.2/i kat.3/i i alt/i EU ,390 0,358 0,144 0,892 Resten af EUROPA (ECAC-stater ,468 0,455 0,200 1,124 uden for EU) EUROPA (ECAC) ,406 0,377 0,155 0,938 Stater for EU uden ,531 0,549 0,277 1,358 Alle stater ,451 0,440 0,202 1,093 DA 14 DA

15 4.5. Konstateringer ved inspektionerne vedr. punkter på tjeklisten Tillæg indeholder resultaterne for hvert af de inspicerede inspektionspunkter (III). ølgende angives: antal gange et inspektionspunkt blev kontrolleret, antallet af konstateringer og forholdstallet /III. Tillæg G indeholder en detaljeret opdeling af konstateringerne for 2008 i kategorier Top 3 over mere betydelige og alvorlige konstateringer vedr. tjeklistens punkter Tjeklisten til inspektion består af fire hoveddele. Del A omhandler punkter, som inspiceres i luftfartøjets cockpit. Tjeklistens del B omhandler punkter, der skal kontrolleres i (passager) kabinen, hovedsagelig sikkerhedsudstyr. Del C vedrører luftfartøjets generelle tekniske tilstand, som verificeres med et walk around check. Tjeklistens punkter i del D omhandler luftfartøjets lastrum og den transporterede fragt. Eventuelle generelle konstateringer, der ikke hører under del A, B, C eller D, kan indgives i tjeklistens del E (generelt). I vurderingen af konstateringer ved en SAA-inspektion tillægges konstateringer i kategori 2 (mere betydelige) og kategori 3 (alvorlige) den største betydning med hensyn til behovet for udbedring. Top 3 over konstateringer i kategori 2 og 3 for hver del af tjeklisten i forhold til antallet af inspektioner findes i tabellerne under tillæg D og E. 5. ORANSTALTNINGER ETER RAMPEINSPEKTIONER Ud fra konstateringernes kategori, antal og art kan der træffes forskellige foranstaltninger. Hvis konstateringerne indebærer, at sikkerheden for luftfartøjet og personer, som befinder sig heri, er bragt i fare, stilles der krav om korrigerende handlinger. Luftfartøjets kaptajn vil normalt blive anmodet om at afhjælpe alvorlige mangler, som han er blevet gjort opmærksom på. I sjældne tilfælde, hvor inspektørerne har grund til at antage, at luftfartøjets kaptajn ikke har til hensigt at træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til de mangler, som han er blevet gjort opmærksom på, udsteder de et formelt startforbud for luftfartøjet. Inspektionsstatens formelle udstedelse af et startforbud er ensbetydende med, at luftfartøjet ikke kan genoptage flyvningen, før der er foretaget passende korrigerende handlinger. En anden type foranstaltning kaldes korrigerende handlinger før udstedelse af flyvetilladelse corrective actions before flight authorised. Inden luftfartøjet tillades at genoptage flyvningen, er det påkrævet med korrigerende handlinger for at udbedre de påpegede mangler. I andre tilfælde kan luftfartøjet fortsætte flyvningen med driftsmæssige begrænsninger. Et eksempel på en sådan begrænsning kunne være tilfælde, hvor der er konstateret en mangel angående passagerers sæder. Luftfartøjet kan operere på den betingelse, at de mangelbehæftede sæder ikke benyttes af passagerer. Det er normal praksis, at kaptajnen på det luftfartøj, som netop er inspiceret, orienteres om konstateringerne. Desuden meddeles konstateringer i kategori 2 og kategori 3 til den kompetente luftfartsmyndighed og operatørens hjemsted sammen med en anmodning om at træffe egnede foranstaltninger for at undgå en gentagelse. DA 15 DA

16 or bedst muligt at opfylde EU-SAA-programmets målsætninger er det bydende nødvendigt med et nært samarbejde mellem de civile luftfartsmyndigheder i alle de stater, hvis operatører og luftfartøjer er underkastet SAA-inspektioner. Som en del af deres ansvar for sikkerhedstilsynet med deres nationale operatører i henhold til de relevante internationale sikkerhedsstandarder anmodes disse civile luftfartsmyndigheder om at sikre en korrekt gennemførelse af de korrigerende handlinger, så de rapporterede SAA-konstateringer afhjælpes. I nogle tilfælde, når konstateringerne på et luftfartøj anses for væsentlige, kan de enkelte stater, der deltager i SAA, beslutte at tilbagekalde dette luftfartøjs tilladelse til at flyve i den pågældende stat. Dette indebærer, at dette specifikke luftfartøj ikke længere har tilladelse til at lande i denne stats lufthavne eller flyve i statens luftrum. Et sådant forbud kan ophæves, når luftfartøjets operatør beviser, at problemerne er løst på korrekt vis. ølgerne af sådanne tilbagekaldelser af tilladelser til at flyve i en stat kan derfor være og er normalt af midlertidig karakter. Hvad angår sådanne forbud og den efterfølgende ophævelse, skal de stater, der både deltager i SAA og tilhører Det Europæiske ællesskab, handle i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (E) nr. 2111/2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i ællesskabet. Antal inspektioner Antal konstateringer TRUNE ORANSTALTNINGER Information af myndigheden & operatøren Begrænsning af luftfartsoperationer Korrigerende handlinger før tilladelse til at flyve Udstedelse af startforbud for et luftfartøj Umiddelbart driftsforbud 10* *omfatter ikke forbud/driftsmæssige begrænsninger, som EU har pålagt i medfør af forordning (E) nr. 2111/2005. DA 16 DA

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang

Priser og vilkår. Priser. Direkte Adgang Priser Den samlede pris for en Direkte adgang til Telenors SMSC består af fire forskellige afgifter: En engangsafgift for installation. Månedlige abonnementsafgifter. Ændringsafgifter. Forbrug (pris pr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere