Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 ,e FREDNINGSNÆVNET>

3 ~ ~ I E K S T R A K T,u n s K, R. I ]' ~' fredningsprotokollen for Skanderborg amt. af -.K e,n"d e l s e afsegt 1. december' Thi cestemmes: Det på vedhæftede kort med grøn skygge betegnede areal omkring Tamdrup kirke af størrelse 54,5 ha. af matr. nr. la Tamdrup Bisgård, Tamdrup sogn, tilhørende godsejer fru Ane Johanne Cecilie Lorenzen, født Ibsen, Tamdrup Bisgård fredes således, at der ikke på arealet må foretages bebyggelse eller beplantning af nogen art. løvrigt gøres der vej fredningen ingen indskrænkning i ejerens ret til at udnytte arealet. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt eventuelt nationalmuseet. tine,lyses KendelsenYsom hæftelse på matr. nr. la TBmdrup Bisgård, Tamdrup sogn, med prioritet forud f~r pantegæld, men med respekt ~f de på ejendommen hvilende servitutter nemlel lig: l. forlig lyst 16. oktober 1835 angående en kirkesti. 2. brugskontrakt til Tamdrup sogneråd lyst 15. januar 1915

4 angående afbenyttelse af et stykke jord til byggegrund for en kirkestald i 35 år fra l. januar dokument lyst 9. december 1935 ang6ende sikring af den frie udsigt på matr. nr. lc og 12b. 4.dokument lyst 15. januar 1948 angående byggelinie p& la, for s~ vidt disse bestemmelser vedrører det fredede areal. Fredningen sker uden vederlag til ejeren, panthavere eller andre i ejendommen berettigede. M. K. Andersen. Hans Mikkelsen. Jens Kjær Laurbjerg.

5 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

6 FREESNÆVNET FOR VEJL S NORDLIGE FREDNINGSKREDS RETT RSENS3. AFD HORSENS _,.F. (05) (KUN FORMIDDAG) REG NR 1/&7A HORSENS,DEN3o. november FA. NR. 37/1983. Nævnetsafgørelse kanefter naturfredningslovens 58 indbringes for Overfredningsnævnet (adr. AmalIegade 13, 1256 KøbenhavnK)afbl.a. den,derharbegæretfredningsnævnets afgørelse, og forskellig Hr. gårdejer Jens Laursen myndigheder., Klagefristen er4 ugerfraden dag,afgørelsen ermeddeltden Tamdrup Bisgaard, M fit pågældendeklageberettigede. O age~l~rnfiiiifiqcs'ie!froc~::i~~ En tilladelse kanikkeudnyttes førudløbetafklagefristen. Erklage Bisgaardsvej 2, iværksat, kantilladelsen Ikkeudnyttes medmindredenopretholdes af C> Overfredningsnævnet. n 'J Dfe, 'I.~~31 Dettilføjes, atnævnetstilladelse ikkefritager foratindhente fornøden 8700 Horsens..., o.,~, tilladelse fraandremyndigheder, og atforpligtelser ifølge tinglyst servitutter erforbeholdt. Ifølge naturfredningslovens 64 a bortfalder en tilladelse, derer meddeltaffredningsnævnet elteroverfredningsnævnet i henholdtil kap.vi eller 53, såfremt denikkerudnyttet Inden5 årfratilladeise Fremsendes til underretning. --~meddelelse. bettegælderogsåandretilladelser samtdispensatione derermeddeltefterdennelovellerudstedti henholdtil loven,en fredningskendelse eller enfredningsbestemmelse. -Ang. kendelse af 1/ om fredning af arealer omkring Tamdrup kirke. l Ved skrivelse af 6. september 1983 har De ansøgt om dispensation til t tilplante dele af det fredede areal på matr. nr. l a Tamdrup Bisgaard, Tamdrup. Det fremgår af ansøgningen, at det drejer sig om arealer syd-vest og syd-øst for kirken, hvor der allerede er etabler.et',solbærplantage med enkelte læhegn. Det tilplantede areal strækker sig delvis ind i det ved kendelsen af l. december 1948 fredede område. Det drejer sig endvidere om et areal nord for kirken, hvor det er planlagt at plante lavt voksende juletræer i efteråret Sagen har været forelagt Vejle amtskommune s fredningsafdeling, som i en skrivelse af 30. september 1983 udtaler: "Det fremgår bl.a. af fredningskendelsen, at Tamdrup kirke hører til landets allerældste og største stenkirker fra middelalderen os beplantning laf de store, åbne marker, der omgiver kirken, på afgørende vis vil forringe værdien af dette nationale mindesmærke. Beplantning af nogen art må ikke finde sted... Med baggrund i ovenstående synes det ikke muligt at meddele dispensation til det ansøgte, uden at komme i afgørende strid med fredningens formålt (Naturfredningslovens 34 ses derfor ikke at kunne bringes i anvendelse)." Fredningsnævnet har den 24, november 1983 afholdt møde på ejendommen. Efter at nævnet havde tilkendegivet, at der ikke kunne forventes at blive givet tilladelse til beplantning med juletræer på arealet nord for kirken, frafaldt ansøgeren sin ansøgning herom. Der foretoges besigtigelse af en del af det allerede med solbærbuske tilplantede areal. Det oplystes, at omdriftstiden for denne afgrøde er 10- ttr5 år, og at der har været tale om en meget betydelig investering, samt at de etablerede læhegn er af væsentlig betydning for udbyttet.

7 ., ' 2 " tf Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ville under hensyn til buskenes ringe højde og det foran oplyste ikke modsætte sig en tidsbegrænset dispensation. Han henstillede at nogle selvsåede træer i en beplantning foran graverboligen samt resterne af en fyrretræsbeplantning i grænsen mellem kirkens parkeringsplads og ansøgerens arealer nord for kirken blev fjernet. Ansøgeren erklærede sig indforstået med at fjerne den nævnte bevoksning. Det hedder i den omhandlede kendelse bl.a. "at der ikke på arealet må foretages bebyggelse eller beplantning af nogen art. løvrigt gøres..rer ved fredningen ingen indskrænkning i ejerens ret til at udnytte area- ~et" Fredningsnævnet har truffet følgende afgørelse: Under hensyn til, at let forekommer tvivlsomt om beplantning med solbærbuske er i strid med 'redningskendelsen samt til de beplantede arealers beliggenhed i forhold til kirken, findes det ansøgte ikke at komme i strid med fredningens formål, hvorfor nævnet finder at kunne meddele dispensation til den allerede skete beplantning på betingelse af, at denne ikke udvides og, at såvel buske som læhegn fjernes inden den l. januar Det pålægges ejeren at fjerne en træbevoksning foran graverboligen samt en fyrretræsbeplantning nord for parkeringspladsen inden l. april Nærværende afgørelse vil være at tinglyse på ejendommen matr. nr. l a Tamdrup Bisgaard, Tamdrup. J. Bruun

8 Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Retten i Århus Tinghuset, Vester Alle 10 Århus C Birch & Svenning Allégade Horsens Tlf Fax CVR Den 28. marts Vedrørende journal nr , Ombygning af graverhus og opførelse af værkstedsbygning. Horsens Kommune har den 4. marts 2011 fremsendt følgende til fredningsnævnet: Horsens Kommune har den 15. februar 2011 modtaget ansøgning fra Birch og Svenning v/mia Rahbek Andersen om ombygning af graverhus og opførelse af værkstedsbygning ved Tamdrup Kirke, matr. nr. 1e,Tamdrup Bisgård, Tamdrup, Tamdrup Kirkevej 1, 8700 Horsens. Ombygning af eksisterende graverbygning Bygningens areal er på 57 m², ydermurene er hvidkalkede og taget er med røde teglsten. Bygningen istandsættes med nyt tegltag, vinduerne i gavlen mod nord ændres til døre og den nuværende dør mod vest ændres til et vindue. Porten i gavlen mod syd tilmures, men døren bibeholdes. Indvendigt indrettes bygningen med kirkegårdstoilet og indgang til graverkontoret ud mod p-pladsen. I tilknytning til indgangen mod syd etableres entre med adgang til kontor/mødelokale, tekøkken og fyrrum. Opførelse af ny redskabs- og værkstedsbygning Bygningens areal bliver på 86,4 m². Bygningen opføres i samme proportioner og materialer som eksisterende graverbygning. Bygningen indrettes med omklædningsrum med adgang fra nord samt et redskabsrum med hems for opbevaring hen over omklædningsrummene. Kommuneplanens retningslinier Ejendommen ligger i et område med kulturhistorisk interesse, Tamdrup Kirke og Tamdrup Bisgård. Kirke og hovedgård er udpeget som en kulturhistorisk helhed med 2 enkeltmiljøer, der tidligere havde tæt tilknytning til hinanden. Området mellem gård og kirke er sårbart overfor ændringer, der vil sløre den kulturhistoriske fortælleværdi om sammenhængen mellem hovedgård og kirke. Området ligger desuden indenfor Tamdrup Kirkes nærområde og særlige kirkeområde samt indenfor højdebyggelinie omkring kirken. Fredning Ejendommen er omfattet af fredningskendelse afsagt af fredningsnævnet for Skanderborg Amt den 1. december Det fremgår af fredningen, at det indenfor fredningen ikke er tilladt at etablere eller opføre bebyggelse uden særlig dispensation fra fredningsnævnet.

9 Fredninger som denne er gennemført for at beskytte vore landsbykirkers omgivelser mod indgreb, der kan ødelægge deres smukke placering i landskabet. På baggrund af ansøgningsmaterialet og besigtigelse af området den 3. marts 2011 vurderer Horsens Kommune, at det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål og ej heller mod kommuneplanens retningslinier. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål. Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte. Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Med venlig hilsen Per Holkmann Olsen Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: Birch & Svenning v/mia Rahbek Andersen, Allégade 45, 8700 Horsens Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite,

10 Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, Det kommunevalgte medlem af nævnet, Ole Pilgaard Andersen, Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, Helle Kousholt, Horsens Kommune,

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen 01597.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03 Fredningen vedrører: Tranbjerg Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-04-1952, 02-08-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme 02641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00 Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-05-1962,30-01-1964 I e Fredningsnævnet 20-01-1961,

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05237.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00 Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 19-01-1971 Fredningsnævnet 25-10-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MATRI KE L FORTEG N E L S E

MATRI KE L FORTEG N E L S E 03663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03663.00 Fredningen vedrører: Helligdommen Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet 26-06-1995 Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-03-1913,

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere