Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning"

Transkript

1 Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

2 Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER 2 MODEL FOR ARBEJDET MED LIGESTILLINGSVURDERING 3 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED LIGESTILLINGSVURDERING Politik og målsætninger for ligestillingsvurdering af kerneydelser Målsætninger for ligestillingsvurdering af kerneydelser Redskaber til arbejdet med ligestillingsvurderinger Resultater og effekter og dokumentation heraf 7 YDERLIGERE VIDEN 10 1

3 Ligestilling i en tværnordisk kontekst De nordiske lande er generelt karakteriseret ved et omfattende fokus på kønsligestilling og har historisk haft en høj grad af ligestilling mellem kvinder og mænd og piger og drenge sammenlignet med andre lande. Dette gør sig gældende i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i det politiske system og i samfundet generelt. Dette afspejles ligeledes ved, at de nordiske lande ligger højt på the Global Gender Gap Index, hvor Island bl.a. har ligget nummer ét fem år i træk 1. Til trods for de nordiske landes høje rangeringer i internationale sammenligninger vedrørende ligestilling mellem kønnene, er det forsat vigtigt at have fokus på at styrke arbejdet med ligestilling/ligestillingsvurdering, da kvinder og mænd har forskellige behov og adfærd, som kan påvirke deres muligheder for at udnytte deres ressourcer fuldt ud i samfundet og deres hverdag. Denne pjece sætter fokus på resultaterne af en kortlægning af arbejdet med ligestillingsvurderinger af kerneydelser på statsligt niveau på tværs af de nordiske lande. Kortlægningen blev iværksat af det danske ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for at få viden om, hvordan de offentlige myndigheder i praksis benytter ligestillingsvurderinger i forhold til politikområder og kerneydelser. Kortlægningen er økonomisk støttet af Nordisk Ministerråd. Kortlægningen er gennemført af Oxford Research. Kortlægningen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de nordiske ministerier samt studier af 11 good practice eksempler for ligestillingsvurdering af statslige myndigheders kerneydelser 2. Kerneydelser dækker i denne forbindelse over lovforslag, programmer, indsatser og kampagner. Fokus er særligt på, hvordan køn og ligestilling kan tænkes ind i kerneydelserne ved brug af ligestillingsvurdering som metode, samt hvilke resultater og effekter dette kan medføre. På denne baggrund gives der anbefalinger og inspiration til, hvordan offentlige myndigheder bedst kan arbejde med ligestillingsvurderinger. Formålet er at inspirere beslutningstagere såvel som praktikere til at øge fokus på ligestilling og ligestillingsvurdering af de statsliges myndigheders kerneydelser. Pjecen indeholder først en beskrivelse af, hvad der ligger i begrebet ligestillingsvurdering. Dernæst beskrives det udbytte, som kortlægningen viser, at de statslige myndigheder kan opnå ved at foretage ligestillingsvurderinger. Herefter præsenteres en model for arbejdet med ligestilling, som kan anvendes for at opnå bedst mulige resultater af arbejdet med ligestillingsvurdering, og endelig gives der eksempler på arbejdet med ligestillingsvurdering af kerneydelser samt anbefalinger til, hvordan dette arbejde kan gribes an. HVAD ER LIGESTILLINGSVURDERING? Begrebet ligestillingsvurdering dækker over en metode, som handler om at indarbejde et køns- og ligestillingsperspektiv i offentlig forvaltning og planlægning, hvor køn kan have en betydning. Det handler om, at politiske beslutninger og kerneydelser udarbejdes på baggrund af et oplyst grundlag og på baggrund af en bevidsthed om, at køn er en faktor, der har betydning for alle politikområder. Når ligestilling indarbejdes i lovgivning og aktiviteter, fokuseres der på, hvorvidt de forskelle, der kan være mellem køn på et givent fagområde, giver anledning til særlige indsatser eller til, at indsatser skal udformes anderledes for at nå den relevante målgruppe. Det vil ofte være nødvendigt at koble køn med andre parametre fx uddannelse, civilstand, etnicitet, alder mv. for at få et tilstrækkeligt præcist billede af målgruppen og dermed grundlag for at målrette indsatsen mv. Begrebet ligestillingsvurdering bruges i Danmark. I de andre nordiske lande benyttes begreberne Jämstallhetsintegrering (SE), Sektoransvar for integrering av kjønnslikestilling (NO), Jämställdhetsintegrering/Könskonsekvensbedömning (FI) og Kynjasamþætting/kønsintegrering (IS). 1 The World Economic Forum, 2013, The Global Gender Gap Report Ser mere under afsnittet: Yderligere viden 1 1

4 Udbytte af at foretage ligestillingsvurderinger Kortlægningen viser, at de statslige myndigheder kan opnå resultater i form af øget kvalitet i kerneydelsen og lige muligheder for borgere, som leder til effekt i form af øget ligestilling, såfremt de foretager ligestillingsvurderinger i forbindelse med deres arbejde. Kvalitet i kerneydelsen Kerneydelsen kvalificeres og målrettes som følge af ligestillingsvurderingen, hvorved kvaliteten øges. Lige muligheder Øget kvalitet i kerneydelsen betyder, at den indsats, som tilbydes, kan udvikles således, at den er tilpasset kønsforskelle. Derved skabes lige muligheder for begge køn. Øget ligestilling Lige muligheder fører til øget ligestilling, fordi kønnenes muligheder for at agere uafhængigt af deres køn øges. Som ved alle andre indsatser er det nødvendigt at have blik for, hvilke ressourcer og omfanget at disse, som afsættes til arbejdet med ligestillingsvurderinger. Ressourcer fx i form af afsatte økonomiske midler, medarbejdertimer eller ekstern sparring. Kortlægningen viser, at det er muligt at skabe resultater både ved et begrænset og ved et nævneværdigt brug af ressourcer, hvad end det er økonomiske midler, medarbejdertimer eller ekstern sparring. Det er dog væsentligt at afstemme forventninger til udbyttet med graden af afsatte ressourcer.

5 Model for arbejdet med ligestillingsvurdering På baggrund af kortlægningen af good practice eksempler er der udviklet en model for arbejdet med ligestillingsvurderinger. Modellen viser, hvordan forskellige led i arbejdet med ligestillingsvurdering hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Model for ligestillingsvurdering Dokumentation Resultater/ effekter Politik for ligestilling Redskaber Målsætninger for ligestilling Første led i arbejdet med ligestillingsvurdering er brugen af dokumentation i form af kønsopdelt data. Data kan enten basere sig på kvantitative eller kvalitative undersøgelser. Disse data bruges til at gennemføre en kønsanalyse. I en kønsanalyse analyseres data i forhold til, om der er forskelle på mænd/drenge og kvinder/pigers adfærd og præferencer, som der skal tages højde for i udviklingen af indsatsen, lovforslaget, kampagnen m.v. Køn kan have betydning i tilfælde, hvor det ikke umiddelbart er synligt eller oplagt, og det er derfor væsentligt at foretage kønsanalyser for at skabe høj kvalitet i indsatsen. Dokumentation af eventuelle kønsforskelle bør benyttes, når der udvikles politikker, således at politikker på et givent område udvikles på et veldokumenteret grundlag. Når der er opstillet politikker, formuleres konkrete målsætninger nemmere. Det er væsentligt, for at der kan arbejdes med køn og ligestilling i de forskellige initiativer, at der opsættes konkrete målsætninger og målbare indikatorer for disse. Målsætninger skaber forudsætninger for, at indsatserne kan målrettes og ramme de relevante personer. Desuden er de også en forudsætning for, at der kan måles og konkluderes på resultater og effekter af indsatser i forhold til ligestilling, og at disse resultater og effekter kan dokumenteres. Fjerde led i modellen er redskaber. Udvikling og anvendelse af redskaber er essentielt for, at ledere og medarbejdere i offentlige myndigheder har de fornødne kompetencer til at gennemføre ligestillingsvurderinger. Redskaber dækker over uddannelse i ligestilling og ligestillingsvurdering, procedurer for gennemførelsen af ligestillingsvurderinger samt konkrete værktøjer hertil. Femte led er resultater og effekter. For at kunne opnå resultater i forhold til kerneydelsen (øget kvalitet) og effekter på ligestilling af en given indsats, er det nødvendigt, at de foregående led i modellen er gennemført. 3 3

6 Det vil sige, at der er udarbejdet politikker for ligestilling, opstillet målsætninger og indikatorer, samt at ledere og medarbejdere i offentlige myndigheder har de fornødne redskaber og kompetencer til at foretage ligestillingsvurderinger. Hvis disse elementer er til stede, og processen følges, vil ministerierne i følge kortlægningen opnå resultater i forhold til kerneydelsen og effekter for ligestilling. Sidste led i modellen er (igen) dokumentation, idet det er væsentligt, at de opnåede resultater og effekter af en given indsats dokumenteres, således at der bl.a. genereres kønsopdelt data, der aktivt kan anvendes til kønsanalyser i forbindelse med iværksættelsen af nye initiativer. Ved at benytte modellen for ligestillingsvurderinger kan offentlige myndigheder opnå resultater i form af øget kvalitet i kerneydelsen samt øget ligestilling. Modellen kan anvendes til at opnå bedst mulige resultater af arbejdet med ligestillingsvurderinger.

7 Anbefalinger til arbejdet med ligestillingsvurdering I det følgende afsnit præsenteres anbefalinger og konkrete eksempler på arbejdet med ligestillingsvurderinger med udgangspunkt i modellen for arbejdet med ligestillingsvurdering. Anbefalingerne og de konkret eksempler er udledt af kortlægningens analyse. De konkrete eksempler er derfor good practice eksempler på, hvordan forskellige offentlige myndigheder foretager ligestillingsvurderinger Politik og målsætninger for ligestillingsvurdering af kerneydelser At der er opstillet en politik på ressortområdet eller for udvalgte fagområder indikerer, at der er politisk fokus på ligestilling. Ved at have en politik for ligestilling skabes der i højere grad legitimitet omkring ligestilling, da det er prioriteret fra politisk hold. Politikker skaber en overordnet ramme for ministeriernes ligestillingsarbejde, herunder ligestillingsvurderinger af kerneydelser. Det politiske fokus på ligestilling betyder endvidere, at der i højere grad afsættes ressourcer til ligestillingsarbejdet. Praksiseksemplet illustrerer, hvordan udmøntning af en overordnet politik og en konkret indsats kan gribes an, og hvad det kan bidrage til. Praksiseksempel Projektet Gender Budgeting i Island viser, at der ved systematisk at indtænke køn i offentlige budgetter kan opnås en optimal udnyttelse af ressourcer gennem øget kvalitet i kerneydelser. Gender Budgeting er led i udmøntningen af den islandske regerings ligestillingspolitik. Indsatsen består i, at samtlige islandske ministerier og styrelser deltager i en systematisk strukturændring i forhold til arbejdet med budgetter. Dette for at sætte fokus på, hvordan budgetter er med til at skabe ulighed mellem kønnene. Konkret handler Gender Budgeting om at analysere og monitorere de nuværende forhold for at have et kvalificeret grundlag at foretage ændringer ud fra. Det langsigtede mål er således at ændre de offentlige budgetter på en sådan måde, at der i fordelingen af midler sikres ligestilling mellem kønnene. Alle ministerier udpegede et område, hvor kønsdiskrimination er til stede. Formålet med at udpege ét fokusområde, som der arbejdes målrettet med, er at få omfattende analyser af politiske områder, hvor der er en betragtelig påvirkning på kønnenes status, og hvor redefinering af politikker og allokering af midler er relevant. Ved at analysere, hvilke økonomiske uligheder der er mellem kønnene, og hvordan offentlige budgetter og udmøntning af midler påvirker dette, skabes der synlighed om eventuelle kønsdiskriminerende forhold, som kan adresseres. Derved kan det dels sikres, at kønnene ikke diskrimineres, dels at ressourcerne optimeres, fordi ressourcerne kan anvendes på de målgrupper/det køn, der får mest ud af indsatserne. Konkret i forhold til politikker anbefales det: at der udarbejdes politikker for ligestilling for de respektive ressortområder, så der skabes en overordnet ramme for arbejdet med ligestilling, således at der opstår øget legitimitet omkring ligestilling. 5 5

8 1.1.2 Målsætninger for ligestillingsvurdering af kerneydelser Udover at opstille politikker i forhold til køn og ligestilling, anbefales det, at der opstilles konkrete målsætninger samt målbare indikatorer, således at det er muligt at vurdere og dokumentere resultaterne. Målsætninger kan være meget konkrete, fx at andelen af mandlige pædagoger skal øges til 20 procent, som tilfældet er i nedenstående praksiseksempel. Mindre konkrete målsætninger kan også udfylde samme rolle, så længe der kan opstilles målbare indikatorer for målsætningen. En målbar indikator for øget ligestilling i børnehaver kan fx være, at flere mænd har søgt ind på pædagogstudiet end året tidligere, eller at flere mænd ansættes som pædagoger i børnehaverne. Praksiseksemplet viser, hvorfor opstilling af målsætninger er vigtigt for at skabe resultater af ligestillingsarbejdet. Praksiseksempel Eksemplet Kompetanseheving i barnehagene statlige likestillingstiltak fra Norge viser, at opstilling af målsætninger er vigtigt for at skabe resultater af ligestillingsarbejdet. Der er opstillet en helt konkret målsætning om, at andelen af mandlige pædagoger i børnehaverne skal være 20 pct. Derudover er der en målsætning om, at læringsmiljøet i børnehaverne skal fremme ligestilling. Således er der både opstillet konkrete og direkte målbare målsætninger samt mere overordnede målsætninger. Den konkrete målsætning om en andel af mandlige pædagoger på 20 pct. bevirker, at projektets resultater hele tiden bliver holdt op imod denne målsætning. Det bliver derfor let at vurdere, om målet er nået. Konkret i forhold til målsætninger anbefales det: at der opstilles konkrete målsætninger og operationelle, målbare indikatorer, således at der kan måles og konkluderes på resultater og effekter af indsatser i forhold til ligestilling Redskaber til arbejdet med ligestillingsvurderinger Faste procedurer og redskaber til brug for ligestillingsarbejdet bidrager til at udvikle og forankre arbejdet med ligestillingsvurdering i ministerierne. Procedurer og redskaber gør det nemmere for medarbejdere og ledelse at arbejde med ligestillingsvurdering, fordi de har konkrete greb at tage fat i, og derved få hjælp til, hvordan de skal gribe arbejdet an. Derudover bidrager faste procedurer til at fastholde fokus på arbejdet med ligestilling i ministerierne. Men det er ligeledes nødvendigt, at de ledere og medarbejdere, der foretager ligestillingsvurderinger, har de fornødne kompetencer hertil. Derfor er det essentielt, at både ledere og medarbejdere uddannes i dette arbejde de skal uddannes/trænes i dels at foretage kønsanalyser, dels gennemføre ligestillingsvurderinger. Et led heri kan ligeledes være, at ledere og medarbejdere uddannes i ligestilling, for at der skabes et fælles ståsted og forståelse for vigtigheden af ligestillingsvurderinger. Tillige kan ligestillingsenheder eller interne ligestillingsrådgivere (fx i ministerierne) have en fremmende faktor for arbejdet med ligestillingsvurderinger, da de gennem rådgivning bidrager til at give de offentlige myndigheder de fornødne kompetencer til at foretage ligestillingsvurderinger. Praksiseksemplet viser, hvilke redskaber en offentlige institution har udviklet til arbejdet med ligestillingsvurderinger.

9 Praksiseksempel Som led i den finske handlingsplan for reduktion af social eksklusion, fattigdom og helbredsproblemer blev der udstukket retningslinjer for, hvordan ligestilling kan inkorporeres i forberedelsen af lovforslag, budgetforslag, resultatledelse og planlægning af initiativer samt ved produktion af statistik og data. Desuden indgår ligestillingsvurdering i oplæringen af ministerielle medarbejdere, og der er udarbejdet en håndbog med vejledning i ligestillingsvurdering, og hvordan kønsopdelt data kan bruges i denne sammenhæng. Håndbogen er et konkret værktøj og opslagsværk til arbejdet med ligestilling i ministerierne. I forhold til redskaber til arbejdet med ligestillingsvurderinger anbefales det: at ledere og medarbejdere, der foretager ligestillingsvurderinger, uddannes i ligestilling og udarbejdelsen af ligestillingsvurderinger af kerneydelser, idet det kræver specifikke kvalifikationer at arbejde med ligestilling og foretage ligestillingsvurderinger. at der udarbejdes og benyttes metoder, redskaber og procedurer for arbejdet med ligestillingsvurdering af kerneydelser, idet det sikrer forankring af ligestillingsvurderinger i ministeriet. at relevante ligestillingsaktører indgår aktivt som rådgivere i forhold til ministeriernes arbejde med ligestillingsvurderinger. Dette bidrager til at sikre, at ministerierne har de fornødne kompetencer til at foretage ligestillingsvurderinger Resultater og effekter og dokumentation heraf Det er væsentligt at dokumentere og dermed synliggøre, at ligestillingsvurderinger påvirker resultater og effekter af en given indsats. I en indsats, hvor ligestillingsvurderingen har vist, at køn er en relevant faktor, er det væsentligt at dokumentere indsatsens resultater og effekter i forhold til ligestilling. På den måde kan resultaterne fremadrettet bruges i udviklingen af politikker, handlingsplaner og konkrete indsatser. Brugen af kønsopdelt data er ligeledes væsentligt i forhold til at målrette initiativer. Ved at benytte dokumentation som grundlag for et givent initiativ skabes der legitimitet i forhold til initiativet, fordi det baserer sig på et veldokumenteret grundlag. Desuden skabes der legitimitet i forhold til i højere grad at indtænke et ligestillingsperspektiv i udviklingen af initiativer, politikker, handlingsplaner m.m. Det er derfor essentielt, at der løbende genereres kønsopdelt data i forhold til adfærd, behov og præferencer samt udbytte og effekt af konkrete indsatser, som kan danne udgangspunkt for fremtidige indsatser. Praksiseksemplet illustrerer, hvordan kønsopdelt data er brugt til udvælgelse af målgruppe til en kampagne. 7 7

10 Praksiseksempel I nøglehulsmærkets kampagne Herrefedt! er der gennemført en kønsanalyse på baggrund af kønsopdelt statistik om mænd og kvinders sundhed og spisevaner til at udvælge målgruppen for kampagnen. Kampagnen er målrettet ufaglærte og kortuddannede mænd +35 år, idet dokumentation (kvalitativt og kvantitativt) viser, at denne gruppe har et dårligere helbred end andre grupper i samfundet, samt at målgruppen i mindre grad har kendskab til nøglehulsmærket. Kampagnen havde til formål at få særligt denne målgruppe til at handle sundere og træffe sundere fødevarevalg. Kampagnen hedder Herrefedt for at fange mændenes opmærksomhed blandt andet via en brochure med forsidebillede af en mandearm med en stor kødkniv i hånden, og der er benyttet mørke farver, som via anden dokumentation er bevist tiltaler mænd. Desuden er der afholdt en række events rundt omkring i landet med blandt andet en mandlig kok, der laver mad med Nøglehulsprodukter. Dette er begrundet i, at kampagneteamet har været bevidste om, at det var vigtigt at opsøge mændene, idet det er en svær målgruppe at nå. Kampagnen er et godt eksempel på, hvilke overvejelser der ligger bag en kampagne, der primært er målrettet mænd, og dermed hvordan kønsaspektet er tænkt ind i udviklingen af kampagnemateriale og events. Desuden er kampagnen et godt eksempel på et initiativ, der er målrettet det ene køn, men hvor det sikres, at det andet køn (i dette tilfælde kvinder) ikke ekskluderes ved også at tænke dette køn ind ved udvikling af kampagnematerialet. Inddragelse af målgruppens køn i udarbejdelsen af kommunikationsmateriale kan bidrage til i højere grad at målrette et givent materiale og dermed i højere grad ramme den specifikke målgruppe af borgere. Ressourcerne anvendes derfor optimalt. Et eksplicit fokus på ligestilling i kommunikationsmateriale kan ligeledes bidrage til at synliggøre, at der er et ønske fra myndigheden i forhold til at skabe ligestilling. I forhold til resultater og effekter anbefales det: at der indsamles kønsopdelt data. Der kan eksempelvis stilles krav om kønsopdelt data ved afrapportering af resultater og effekter af de statslige myndigheders arbejde. at kønsopdelt data benyttes til foranalyser, inden indsatser iværksættes, således at det sikres, at kønsaspektet er indtænkt i indsatsen, da det skaber øget kvalitet i kerneydelsen. at resultater og effekter i forhold til øget bevidsthed om ligestilling dokumenteres. Dette kan synliggøre, at indsatser iværksat af ministerierne skaber øget ligestilling og lige muligheder for kønnene. at resultater og effekter af arbejdet med ligestillingsvurdering i højere grad synliggøres og udbredes til relevante aktører. Dette gælder på flere niveauer, på politisk, ledelses- og medarbejderniveau samt i forhold til borgere og interessenter. En synliggørelse heraf vil bidrage til, at der skabes opbakning til ligestillingsarbejdet.

11 9 9

12 Yderligere viden For mere viden om kortlægningen og resultaterne heraf henvises til rapporten Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - statsligt niveau. Rapporten er udarbejdet af Oxford Research A/S, september Kortlægningen indeholder en analyse af de statslige myndigheder arbejde med ligestillingsvurdering i Norden på baggrund af dels en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige ministerier i Norden, dels 11 good practice eksempler på nordiske myndigheders arbejde med ligestillingsvurderinger. Derudover bygger analysen på en gennemgang af de politiske, juridiske, økonomiske og kulturelle hovedtræk i de nordiske lande (nationale kontekster) for arbejdet med ligestillingsvurdering. DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde. Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde. Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde Resultater og anbefalinger fra

Læs mere

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner APPENDIKS 1: KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Appendiks 1: Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hk@kea.dk for Københavns Erhvervsakademi 2013-11-07 14:12 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold Status om ligestilling fra Institut for Menneskerettigheder 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders

Læs mere

Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder

Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter af offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Udfyldt af psl@faaborgmidtfyn.dk for Faaborg-Midtfyn Kommune 2013-09-26 13:51 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle kommuner

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Danske Filminstitut 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Danske Filminstitut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Det Danske Filminstitut Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af omma@sa.dk for Statens Arkiver 2013-10-28 09:07 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Søfartsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Søfartsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Søfartsstyrelsen Vores gode eksempler for Søfartsstyrelsen

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

Dtp/grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS. Tryk og bogbind: Kailow Graphic. Udgave, oplag: 1. udgave, 500 eksemplarer ISBN 87-91292-09-3

Dtp/grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS. Tryk og bogbind: Kailow Graphic. Udgave, oplag: 1. udgave, 500 eksemplarer ISBN 87-91292-09-3 Gode råd om mainstreaming en ny strategi for ligestilling Udgivelsesår: Februar 2003 Udgiver: Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Tlf. 33 92 33 11 Fax 33 91 31 15 lige@lige.dk

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af spk@socialstyrelsen.dk for Socialstyrelsen 2013-09-27 11:56 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lo@ams.dk for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2013-11-10 23:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af maria.kapsali-ibsen@natmus.dk for Nationalmuseet 2013-09-23 11:48 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hban@langelandkommune.dk for Langeland Kommune 2013-10-28 16:30 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Kystdirektoratet 1 Indhold Status om ligestilling fra Kystdirektoratet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Kystdirektoratet Vores gode eksempler for Kystdirektoratet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - på kommunalt

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - på kommunalt Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - på kommunalt niveau Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Digitaliseringsstyrelsen 2013-11-08 08:31 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Social- og Integrationsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Social- og Integrationsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lyos@trafikstyrelsen.dk for Trafikstyrelsen 2013-09-26 09:48 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Regeringens muligheder for at nå globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest iværksættere, har

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 IT-Universitetet i København 1 Indhold Status om ligestilling fra IT-Universitetet i København 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for IT-Universitetet i København

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hki@evm.dk for Erhvervstyrelsen 2013-10-16 11:13 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Medie- og Journalisthøjskolen 1 Indhold Status om ligestilling fra Medie- og Journalisthøjskolen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Medie- og Journalisthøjskolen

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere