PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter."

Transkript

1 PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte af produktet og unødige service- og reparationsomkostninger undgås. PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon Hvidovre Telefax CVR.nr /2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Modtagelse af produktet Side 3 Installation Side 3 Opstart Side 3 Daglig anvendelse Side 4 Temperaturindstilling SIDE 5 Fejlkoder Side 5 Køleaggregatet Side 6 Demontage af skuffer Side 6 Demontage af teleskopbæringer Side 7 Rengøring af kølebordet Side 7 Funktionsfejl Side 7 PRODUKTINFORMATION Produkt type Serienummer Leveringsdato Leverandør

3 MODTAGELSE AF PRODUKTET Undersøg produktet grundigt før De godkender modtagelsen. I tilfælde af skader SKAL dette noteres på fragtbrevet, og fragtfører samt Deres leverandør skal straks orienteres om skaden og dennes omfang. Transportskader dækkes ikke under garantien. INSTALLATION - Udpak kølebordet på montagestedet. - Fjern beskyttelsesfilmen på alle ydre overflader. - Monter kølebordet vandret ved hjælp af de justerbare ben. Korrekt justering af bordet sikrer at dørene og eventuel låseanordning fungerer optimalt. - Køleborde med hjul placeres på et plant gulv. En ujævn overflade kan vride kølebordets chassis og forårsage niveauforskelle mellem flere enheder. Når kølebordet er placeret låses de to låsbare hjul. - Det er vigtigt, at der er fri ventilation fra kondensatoren. Luften blæses ud under kølebordets forreste (betjeningssiden) underkant. - Omgivelsestemperaturen må ikke overstige +25 C og ikke komme under +5 C. - Hvis kølebordet har stået koldt før monteringen, kan der forekomme kondensvand på kølebordets ydersider. Tilslut ikke før kølebordets overflade er tør og bordet har opnået rumtemperatur. - Beskyt kølebordet mod direkte sollys og andre varmekilder som ovne, radiatorer mv. Kraftig luftcirkulation fra klimaanlæg og lignende kan påvirke kølebordets funktion. - Tilslut kølebordet til 230V / 50 Hz med jordbeskyttelse og med 10 A sikring. OPSTART PORKKA køleborde er bygget til opbevaring af kølede produkter. Produkter, der indeholder eddike, som agurkesalat, salatdressinger og lignende, SKAL opbevares i tæt lukkede beholdere, da der ellers kan forekomme syre-skader på fordamper mv. Før opstart rengøres kølebordet grundigt udvendigt og indvendigt med en mild opløsning af opvaskemiddel eller lignende. Lad dørene stå åbne indtil al fugt er borte. Brug ALDRIG skurepulver eller lignende til rengøringen. Start kølebordet i henhold til næste afsnit og vent med at fylde produkter i skabe og skuffer til kølebordet har nået sin driftstemperatur. 3

4 DAGLIG ANVENDELSE WING kontrolpanel DIXELL XW60L Trykknapperne: TRYKKNAP FOR VISNING OG ÆNDRING AF TEMPERATURINDSTILLINGEN. VED PROGRAMMERING VÆLGES PARAMETRE ELLER KVITTERES FOR VALGTE INDSTILLINGER. MAX OG MIN TEMPERATURINDSTILLING SOM ER LAGRET I STYRINGENS HUKOM- MELSE SLETTES VED AT TRYKKE MERE END 3 SEK. PÅ KNAPPEN. TRYKKNAP FOR VISNING AF MAX TEMPERATURINDSTILLING. VED PROGRAMMERING VÆLGES PARAMETRE ELLER DEN VALG- TE VÆRDI ØGES. TRYKKNAP FOR VISNING AF MIN TEMPERATURINDSTILLING. VED PROGRAMMERING VÆLGES PARAMETRE ELLER DEN VALGTE VÆRDI ØGES. KØLESYSTEMET HAR AUTOMATISK AFRIMNING OG GENFORDAMPNING. VED BEHOV FOR EKSTRA AFRIMNING TRYKKES PÅ KNAPPEN I MERE END 3 SEK. TRYKKNAP FOR BELYSNING. ANVENDES KUN PÅ MODELLER MED BELYSNING. HOVEDAFBRYDER. AFBRYDER IKKE EVENTUELT TÆNDT BELYSNING. SE OVENFOR. Symboler for LED-visning: LYSER NÅR KOMPRESSOR ER I DRIFT. BLINKER SAMTIDIGT MED SYMBOLET STYRINGEN ER UNDER PROGRAMMERING. BLINKER. FORPROGRAMMERET TIDSFORSINKELSE ER AKTIVERET. LYSER NÅR FORDAMPERBLÆSER ER I DRIFT. BLINKER SAMTIDIGT MED SYMBOLET STYRINGEN ER UNDER PROGRAMMERING. LYSER NÅR KØLESYSTEMET ER UNDER AFRIMNING ANVENDES IKKE. LYSER VED ALARM (SE KODER PÅ OMSTÅENDE SIDE) LYSER NÅR BELYSNINGEN ER AKTIVERET. ANVENDES ALENE PÅ MODELLER MED BELYSNING. 4

5 TEMPERATURINDSTILLING INDSTILLING AF DRIFTSTEMPERATUR. TRYK PÅ KNAPPEN OG DISPLAYET VISER DEN FORPROGRAMMEREDE VÆRDI OG LED-LAMPEN SET BEGYNDER AT BLINKE. INDSTILLINGEN ÆNDRES VED INDENFOR 10 SEK. AT TRYKKE PÅ ELLER KNAPPEN. DEN NYE VÆRDI LAGRES I STYRINGENS HUKOMMELSE VED ET FORNYET TRYK PÅ HVOREFTER STYRINGEN VENDER TILBAGE TIL NORMAL DRIFTSFUNKTION. KNAPPEN ELLER VED AT VENTE I 10 SEK., MIN TEMPERATUREN, SOM ER LAGRET I STYRINGENS HUKOMMELSE KONTROLLERES VED ET KORT TRYK PÅ KNAPPEN. DIS- PLAYET VISER LO OG VÆRDIEN SOM ER LAGRET. STYRINGEN VENDER TILBAGE TIL NORMALINDSTILLING EFTER 5 SEK. ELLER VED IGEN AT TRYKKE PÅ KNAPPEN. MAX TEMPERATUREN, SOM ER LAGRET I STYRINGENS HUKOMMELSE KONTROLLERES VED ET KORT TRYK PÅ KNAPPEN. DIS- PLAYET VISER HI OG VÆRDIEN SOM ER LAGRET. STYRINGEN VENDER TILBAGE TIL NORMALINDSTILLING EFTER 5 SEK. ELLER VED IGEN AT TRYKKE PÅ KNAPPEN. MIN ELLER MAX VÆRDIERNE NULSTILLES I STYRINGENS HUKOMMELSE VED TRYK PÅ DISPLAYET. KNAPPEN INDTIL RST BLINKER I FEJLKODER Ved fejl på køleaggregatet vil der lyde en akustisk alarm samtidigt med at en alarmkode blinker i styringens display. Alarmkoder: P1 P2 P3 HA LA HA2 LA2 EE FEJL I TEMPERATURSENSOR. TILKALD ET AUTORISERET KØLEFIRMA. FEJL I AFRIMNINGSSENSOR. KØLEBORDET VIL FUNGERE, MEN DER VIL IKKE VÆRE TEMPERATURUDLÆSNING I DISPLAYET. DER AFRIMES SOM FORPROGRAMMERET. TILKALD ET AUTORISERET KØLEFIRMA. FEJL I KONDENSATORTEMPERATURSENSOR. TILKALD ET AUTORISERET KØLEFIRMA. TEMPERATUREN I KØLEBORDET ER FOR HØJ I FORHOLD TIL DEN FORUD INDSTILLEDE VÆRDI. TEMPERATUREN I KØLEBORDET ER FOR LAV I FORHOLD TIL DEN FORUD INDSTILLEDE VÆRDI. TEMPERATUREN PÅ KONDENSATOREN ER FOR HØJ. KONDENSATOREN TRÆNGER TIL AT BLIVE RENSET. SE SIDE 6. TEMPERATUREN PÅ KONDENSATOREN ER FOR LAV. PROGRAMFEJL. PROGRAMMET GENINSTALLERES VED TRYK PÅ EN VILKÅRLIG KNAP. DISPLAYET VISER RST I 3 SEK. ALARMEN AFBRYDES VED TRYK PÅ EN VILKÅRLIG KNAP. ALARMERNE HA, LA, HA2 OG LA2 STOPPER AUTOMATISK NÅR DEN PROGRAMMEREDE VÆRDI NÅS ELLER NÅR AFRIMNING PÅBEGYNDES. 5

6 KØLEAGGREGATET Køleaggregatet kan enkelt og uden brug af værktøj demonteres for rengøring og vedligeholdelse (se fig.): - Afbryd køleaggregatet ved tryk på hovedafbryderen indtil displayet viser 5 OFF. - Afmonter frontgitteret (1) - Tag el-stikket ud af stikket (2) 3 - Afmonter filtret (3) - Afmonter montageskruerne (4) - Tag køleaggregatet ud 4 (5) 2 1 Montering af køleaggregatet sker i omvendt rækkefølge. V EDLIGEHOLDELSE AF KØLEAGGREGATET Filtret: Kondensatoren: Filtret (3) bør rengøres mindst 2 gange om måneden. Afmonter filtret og skyl det under rindende vand og monter filtret efter tørring. Kondensatoren (5) bør ligeledes rengøres mindst 2 gange om måneden. Dette gøres nemmest med en støvsuger med en påmonteret børste. Står kølebordet i et meget støvet område, bør rengøringen foretages oftere. Det anbefales at køleaggregatet afmonteres og åbnes 1-2 gange om året for indvendig rengøring. Dette bør kun udføres af et autoriseret kølefirma. OBS! Anvend aldrig rindende vand ved rengøring af kølebordet, når køleaggregatet er tilsluttet el. Følges de anførte anvisninger ikke, kan dette væsentligt påvirke køleaggregatets funktion og levetid. D EMONTAGE AF SKUFFER A. Åbn skuffen 5 til 10 cm og træk kraftigt opad. Skuffens front løsnes fra teleskopbæringerne. B. Træk skuffen helt ud og træk den bagerste del ud af teleskopbæringerne. C. Løft skuffen vertikalt op og tag den af. Monter skuffen i omvendt rækkefølge. Kontroller at skuffen sidder korrekt efter montagen. 6

7 DEMONTAGE AF TELESKOPBÆRINGER FOR SKUFFER A. Træk teleskopbæringen helt ud og vrid teleskopbæringen som vist på billedet. B. Træk samtidigt kraftigt op i bæringen og den forreste befæstigelse løsgøres fra monterings-stedet i bordet. C. Træk teleskopbæringen horisontalt ud og den bagerste befæstigelse løsgøres fra monteringsstedet i bordet. Monter teleskopbæringen i omvendt rækkefølge. Kontroller at bæringen sidder korrekt efter montagen. A B C RENGØRING AF KØLEBORDET indtil displayet viser OFF og tag el- Afbryd køleaggregatet ved tryk på hovedafbryderen stikket ud af kontakten. Brug aldrig rindende vand til rengøring af køleaggregatet eller af kølebordet så længe køleaggregatet er monteret eller tilsluttet el. Rengøring af kølebordets overflader, skuffer og låger. Rustfrie overflader: Hvide overflader: Tætningslister: Anvend aldrig skuremiddel. Anvend vandopløseligt rengøringsmiddel eller godkendt middel til vedligeholdelse af rustfrit stål. Anvend aldrig opløsningsmiddel, syre, skuremiddel eller skarpe genstande til rengøringen. Anvend vandopløseligt rengøringsmiddel eller godkendt middel til vedligeholdelse af akryloverflader. Antistatisk rengøringsmiddel gør overfladerne støv- og smudsafvisende. Anvend aldrig opløsningsmiddel, syre, skuremiddel eller skarpe genstande til rengøringen. Anvend vandopløseligt rengøringsmiddel. Silikonespray efter rengøring gør tætningslisterne smidige og smudsafvisende. FUNKTIONSFEJL Køleaggregatet ude af drift: Kontroller at hovedafbryderen (knap 6 på side 4) er aktiveret og at indikatorlampen lyser. Kontroller at el-tilslutningen er monteret og tændt Kontroller sikringen. Kølebordet køler ikke/ikke nok: Kontroller at hovedafbryderen (knap 6 på side 4) er aktiveret og at indikatorlampen lyser. Kontroller at el-tilslutningen er monteret og tændt. Kontroller sikringen. Viser kontrolpanelet en fejlkode (se side 5) Kontroller temperaturindstillingen (se side 5) Kontroller kondensatorfiltret (se side 6) Kontroller at der er fri og uhindret luftcirkulation omkring kølebordet. 7

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Afd. 28-30 - Sammenlægning

Afd. 28-30 - Sammenlægning AAB Afd. 28-30 Brugervejledning Afd. 28-30 - Sammenlægning BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere