Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes."

Transkript

1 Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt før anvendelse. Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted. Om ikonerne Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert. Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer oplysningerne. Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, FORSIGTIG hvis du ignorerer oplysningerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ( Vigtigt ). Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ( Forbudt ). Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ( Påkrævet ). Hvis der opstår problemer, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Hvis du bliver ved med at anvende kameraet, når der kommer røg eller usædvanlig lugt fra det, eller Træk stikket ud hvis kameraet på anden vis er i en unormal tilstand, kan det medføre brand af stikkontakten eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Lad ikke vand eller fremmedlegemer trænge ind i kameraet. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i kameraet, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Fortsat anvendelse af kameraet kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Anvend det ikke i badeværelset eller under bruseren Skil ikke kameraet ad Rør ikke ved de indvendige dele Anvend ikke kameraet i badeværelset eller under bruseren. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at ændre eller skille kameraet ad (åbn aldrig kamerahuset). Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der kommer til syne. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt batteriet ud - pas på, at du ikke kommer til skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til eftersyn på købsstedet. Du må ikke ændre, opvarme eller unødigt vride eller trække i forbindelseskablet, og du må ikke sætte tunge genstande på det. Disse handlinger kan beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler. Sæt ikke kameraet på en ustabil overflade. Dette kan få kameraet til at vælte eller tippe ned og medføre personskade. Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Anvend ikke kameraet, mens du går eller kører. Dette kan gøre, at du falder eller bliver involveret i en trafikulykke. Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når det er tordenvejr. Dette kan medføre elektrisk stød som følge af induceret strøm fra lynnedslag. Anvend kun batteriet på angivne vis. Isæt batteriet som vist af indikatoren. Du må ikke opvarme, ændre eller skille batteriet ad. Du må ikke tabe batteriet eller udsætte det for stød. Du må ikke opbevare batteriet sammen med metalgenstande. En vilkårlig af disse handlinger kan få batteriet til at sprænges eller lække og medføre brand eller personskade. Anvend kun batterier eller lysnetadaptere, der er beregnet til anvendelse med dette kamera. Anvend kun den viste forsyningsspænding. Anvendelse af andre strømkilder kan medføre brand. Hvis batteriet lækker, og du får væske i øjnene, på huden eller på dit tøj, skal du skylle det pågældende område med rent vand og omgående søge lægehjælp eller foretage et nødopkald.

2 Anvend kun opladeren til opladning af de batterier, der angives her. Den medfølgende oplader er kun beregnet til anvendelse med den batteritype, der leveres med kameraet. Hvis du anvender opladeren til opladning af almindelige batterier eller andre typer genopladelige batterier, kan det få batteriet til at lække, blive overophedet eller sprænges. Må ikke anvendes i nærheden af brændbare genstande, eksplosive gasser eller støv. Ved transport af batteriet skal du sætte det i et digitalkamera eller opbevare i et hårdt etui. Du skal opbevare batteriet i det hårde etui. Ved bortskaffelse skal du sætte isoleringstape på batteripolerne. Kontakt med andre metalgenstande eller batterier kan medføre antændelse eller sprængning af batteriet. Opbevar hukommelseskort utilgængelige for små børn. Da hukommelseskort er små, kan små børn sluge dem. Sørg for at opbevare hukommelseskort utilgængelige for små børn. Hvis et barn sluger et hukommelseskort, skal du søge lægehjælp eller foretage nødopkald. Sluk kameraet, når du er i forsamlinger. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan påvirke pacemakeres funktion. Sluk kameraet, når du er i nærheden af automatiserede døre, dørtelefoner og andre automatisk styrede enheder. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan give funktionsfejl i disse enheder. Hold kameraet mindst 22 cm væk fra mennesker, der har pacemaker. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan påvirke pacemakeres funktion. FORSIGTIG Anvend ikke dette kamera på steder med oliedampe, dampe, fugtighed eller støv. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Efterlad ikke dette kamera på steder med ekstremt høje temperaturer. Efterlad ikke kameraet på steder såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Dette kan medføre brand. Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn. Dette produkt kan medføre personskade, når det er i hænderne på børn. Læg ikke tunge genstande på kameraet. Dette kan få den tunge genstand til at tippe eller vælte ned og medføre personskade. Flyt ikke kameraet, mens lysnetadapteren stadig er tilsluttet. Træk ikke i forbindelseskablet for at frakoble lysnetadapteren. Dette kan beskadige netledningen eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød. Tildæk ikke kameraet eller lysnetadapteren, og pak dem ikke ind i en klud eller et tæppe. Dette kan medføre varmeophobning og gøre kamerahuset deformt eller forårsage brand. Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal anvende kameraet i længere tid, skal du tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Manglende overholdelse heraf kan medføre brand eller elektrisk stød. Efter endt opladning skal du tage opladeren ud af stikkontakten. Hvis du lader opladeren sidde i stikkontakten, kan det medføre brand. Hvis du anvender en flash for tæt på en persons øjne, kan det medføre midlertidige synsforstyrrelser. Vær særligt forsigtig, når du fotograferer babyer og små børn. Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortpladsen. Anvend din finger til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud. Hvis det udskubbede kort rammer personer, kan de komme til skade. Anmod om regelmæssig test af kameraets indvendige dele og rengøring af dit kamera. Ophobning af støv kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler for at anmode om indvendfig rengøring af kameraet hvert andet år. Bemærk, at denne service ikke er gratis. Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må kun udskiftes med batterier af samme type. Hold fingrene fra flashruden, når flashen går af. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger. Hold flashruden ren, og anvend ikke flashen, hvis ruden er blokeret. Overholdes dette ikke, kan der ske røgudvikling eller forekomme misfarvning.

3 Batteriet og strømforsyningen Bemærk: Kontrollér den anvendte batteritype i kameraet, og læs de relevante afsnit. Følgende beskriver korrekt anvendelse af batterier samt forlængelse af deres levetid. Forkert anvendelse kan forkorte batteriets levetid eller medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion. Li-ion-batterier Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender et genopladeligt Li-ion-batteri. Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Opbevar batteriet i dets etui, når det ikke anvendes. Bemærkninger om batteriet Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse. Du kan forlænge batteriets levetid ved at slukke kameraet, når det ikke anvendes. Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer; et afladet batteri fungerer muligvis ikke, når det er koldt. Opbevar et fuldt opladet batteri på et varmt sted, og skift det efter behov, eller hav batteriet i lommen eller på et andet varmt sted, og sæt det kun i kameraet ved fotografering. Lad ikke batteriet komme i direkte kontakt med håndvarmere eller andet varmegenererende udstyr. Opladning af batteriet Opladningstiderne forlænges ved omgivende temperaturer på under +10 C eller over +35 C. Forsøg ikke at oplade batteriet ved temperaturer på over 40 C; ved temperaturer på under 0 C lades batteriet ikke op. Forsøg ikke at genoplade et fuldt opladet batteri. Batteriet behøver dog ikke at være afladet fuldstændigt, før det lades op. Batteriet kan være varmt at røre ved umiddelbart efter opladning eller anvendelse. Dette er normalt. For din sikkerheds skyld Batteriets levetid Ved normale temperaturer kan batteriet genoplades omtrent 300 gange. Et mærkbart fald i den tid, et batteri kan holde, angiver, at det har nået slutningen af dets levetid og bør udskiftes. Opbevaring Ydeevnen kan forringes, hvis batteriet efterlades ubrugt i længere tid, når det er fuldt opladet. Aflad batteriet helt, før du lægger det til opbevaring. Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det på et tørt sted med en omgivende temperatur på mellem +15 C og +25 C. Du må ikke opbevare batteriet på steder med ekstreme temperaturer. Forholdsregler: Håndtering af batteriet Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle. Udsæt ikke batteriet for åben ild eller varme. Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer af det. Anvend kun batteriet med udpegede opladere. Bortskaf brugte batterier korrekt. Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for kraftige, fysiske stød. Udsæt ikke batteriet for vand. Hold polerne rene. Batteriet og kamerahuset kan blive varmt at røre ved efter længere tids anvendelse. Dette er normalt. AA alkaliske/genopladelige Ni-MH-batterier Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender AA alkaliske eller genopladelige AA Ni-MH-batterier. Du kan muligvis finde oplysninger om kompatible batterityper andetsteds i brugervejledeningen til kameraet. Forholdsregler: Håndtering af batterierne Udsæt ikke batterierne for vand, åben ild eller varme, og opbevar dem ikke under varme eller fugtige forhold. Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle. Skil ikke batterierne ad, og foretag ikke ændringer af batterierne eller kamerahuset. Udsæt ikke batterierne for kraftige, fysiske stød.

4 Anvend ikke batterier, der lækker, er deforme eller misfarvede. Batterierne skal opbevares utilgængeligt for babyer og små børn. Isæt batterierne, så de vender rigtigt. Bland ikke gamle og nye batterier, batterier med forskellige opladningsniveauer eller forskellige typer batterier. Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud. Bemærk, at kameraets ur nulstilles. Batterierne kan være varme at røre ved umiddelbart efter anvendelse. Sluk kameraet, og lad batterierne køle af inden håndtering. Batterikapaciteten har tendens til at falde ved lave temperaturer. Hav ekstrabatterier i lommen eller på et andet varmt sted, og skift dem efter behov. Kolde batterier kan muligvis genvinde noget af deres ladning, når de varmes op. Fingeraftryk eller andre pletter på batteripolerne kan forringe batteriets ydeevne. Rengør polerne grundigt med en blød, tør klud, før du sætter batterierne i kameraet. Hvis batterierne lækker, skal du rengøre batterirummet grundigt, før du sætter nye batterier i. Hvis der kommer væske fra batteriet på huden eller tøjet, skal du skylle det pågældende område med vand. Hvis du får væske fra batteriet i øjnene, skal du skylle det pågældende område med vand og søge lægehjælp. Gnid dig ikke i øjnene. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre permanent skade på synet. Ni-MH-batterier Ni-MH-batteriernes kapacitet kan midlertidigt reduceres, når de er helt nye, efter længere tid uden anvendelse, eller hvis de gentagne gange genoplades, før de er helt afladede. Dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl. Du kan øge kapaciteten ved gentagne gange at aflade batterierne med afladningsfunktionen i kameraets opsætningsmenu og genoplade dem ved hjælp af en batterioplader. Q FORSIGTIG: Anvend ikke afladningsfunktionen til alkaliske batterier. Kameraet anvender en lille smule strøm, selv når det er slukket. Ni-MH-batterier, der har siddet i kameraet i længere tid, kan muligvis blive drænet til et niveau, hvor de ikke længere kan holde en ladning. Batteriets ydeevne forringes muligvis også, hvis batterierne er blevet afladet i en enhed såsom et flashlys. Anvend afladningsfunktionen i kameraets opsætningsmenu til afladning af Ni-MH-batterier. Batterier, der ikke længere holder en ladning efter gentagne ganges afladning og genopladning, har nået slutningen af deres levetid og skal udskiftes. Ni-MH-batterier kan genoplades i en batterioplader (forhandles separat). Batterierne kan blive varme at røre ved efter opladning. Se vejledningen, der følger med opladeren, for yderligere oplysninger. Anvend kun opladeren med kompatible batterier. Ni-MH-batterierne mister gradvist deres ladning, når de ikke anvendes. Bortskaffelse FORSIGTIG: Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. Lysnetadaptere (forhandles separat) Lysnetadaptere (forhandles separat) Dette afsnit gælder for alle kameramodeller. Anvend kun FUJIFILM-lysnetadaptere, der er udpeget til anvendelse med dette kamera. Andre adaptere kan beskadige kameraet. Lysnetadapteren er kun til indendørs brug. Sørg for, at jævnstrømsstikket er tilsluttet sikkert til kameraet. Sluk kameraet, før du frakobler adapteren. Frakobl adapteren ved at tage fat i stikket, ikke i kablet. Må ikke anvendes med andre enheder. Skil ikke adapteren ad. Udsæt ikke adapteren for høj varme og fugtighed. Udsæt ikke adapteren for kraftige, fysiske stød. Adapteren kan summe eller blive varm at røre ved under anvendelse. Dette er normalt. Hvis adapteren forårsager radiointerferens, skal du dreje eller flytte modtagerantennen.

5 Anvendelse af kameraet Ret ikke kameraet mod meget stærke lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraets billedsensor. Kraftigt sollys, der fokuseres gennem søgeren, kan skade den elektroniske søgers (EVF) panel. Ret ikke den elektroniske søger mod solen. Tag prøvebilleder Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom til bryllupper, eller før du tager kameraet med på rejse), skal du tage et prøvebillede og få vist resultaterne for at sikre dig, at kameraet fungerer normalt. FUJIFILM Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller tabt fortjeneste som følge af funktionsfejl ved produktet. Bemærkninger om ophavsret Medmindre det udelukkende er til personlig brug må billeder optaget med dit eget digitale kamerasystem ikke anvendes på måder, der er i strid med ophavsretlige love uden samtykke fra ejeren. Bemærk, at visse restriktioner gælder for fotografering af sceneforestillinger, underholdning og udstillinger, selv når det udelukkende er til personlig brug. Brugere bedes ligeledes bemærke, at overførsel af hukommelseskort med billeder eller data beskyttet af ophavsretlige love kun er tilladt inden for restriktionerne pålagt af disse ophavsretlige love. Håndtering For at sikre, at billederne optages korrekt, må du ikke udsætte kameraet for tryk eller fysiske stød, mens der optages billeder. Flydende krystal Hvis skærmen beskadiges, skal du passe på ikke at komme i kontakt med flydende krystal. Træf omgående de angivne foranstaltninger, hvis én af følgende situationer skulle opstå: Hvis du får flydende krystal på huden, skal du rense området med en klud og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis du får flydende krystal i øjnene, skal du skylle pågældende øje med rent vand i mindst 15 minutter og derefter søge lægehjælp. Hvis du sluger flydende krystal, skal du skylle din mund grundigt med vand. Drik store mængder vand, fremkald opkastning, og søg derefter lægehjælp. Selvom skærmen er produceret ved hjælp af ekstrem højpræcisionsteknologi, kan den indeholde pixels, der altid lyser, eller som slet ikke lyser. Dette er ikke en funktionsfejl, og billeder optaget med dette produkt påvirkes ikke. For din sikkerheds skyld Varemærkeinformation Digitalt opdelt billede er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation. xd-picture Card og E er varemærker tilhørende FUJIFILM Corporation. De heri inkluderede skriftsnit er udelukkende udviklet af DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Windows 8, Windows 7, Windows Vista og Windows -logoet er varemærker tilhørende Microsoft-selskaberne. Wi-Fi og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Adobe og Adobe Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI-logoet er et varemærke. YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc. Alle øvrige navne på varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Elektrisk interferens Dette kamera kan forstyrre hospitals- og luftfartsudstyr. Forhør dig på hospitalet eller hos flyselskabets personale, før du anvender kameraet på et hospital eller et fly. Farve-tv-systemer NTSC (National Television System Committee) er en farve-tv-specifikation til tvudsendelser vedtaget i primært USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et farve-tv-system vedtaget primært i europæiske lande og Kina. Elektrisk interferens Elektrisk interferens Exif Print er et nyligt revideret filformat til digitalkameraer, hvor oplysningerne lagret sammen med billeder anvendes til optimal farvegengivelse ved udskrivning.

6 BEMÆRKNINGER For at undgå brand eller fare for elektrisk stød må du ikke udsætte enheden for regn eller fugt. Læs Bemærkninger om sikkerhed, og sørg for at sætte dig ind i disse, før du anvender kameraet. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. Dette symbol på batterier eller akkumulatorer betyder, at disse batterier ikke bør behandles som husholdningsaffald. Hvis dit udstyr indeholder let udtagelige batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaffe disse særskilt i henhold til lokale regler. Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvist den korrekte bortskaffelsesprocedure. I Japan: Dette symbol på batterierne indikerer, at de skal bortskaffes særskilt.

7 Bemærkning om EU-regulering Dette produkt overholder følgende EU-direktiver: Direktiv om lav spænding 2006/95/EC EMC-direktiv 2004/108/EC R & TTE-direktiv 1999/5/EC Overholdelse af disse direktiver medfører overensstemmelse i harmoni med gældende europæiske standarder (europæiske normer), der er fremført på EUoverensstemmelseserklæringen udstedt af FUJIFILM Corporation vedrørende dette produkt eller denne produktfamilie. Denne overholdelse angives af følgende overensstemmelsesmærkning placeret på produktet: Denne mærkning er gyldig for ikke-telecomprodukter samt Telecom-produkter, der harmonerer med EU (f.eks. Bluetooth). For konformitetserklæringen kan du besøge digital_cameras/x/fujifilm_x30/pdf/index/fujifilm_x30_cod.pdf. VIGTIGT: Læs følgende bemærkninger før anvendelse af kameraets indbyggede trådløse sender. Q Dette produkt, der indeholder funktionen kryptering udviklet i USA, kontrolleres af de amerikanske eksportbestemmelser og må ikke eksporteres eller eksporteres på ny til noget land, hvorfra USA forbyder varer. Må kun anvendes som del af et trådløst netværk. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for skader, der hidrører fra uautoriseret brug. Må ikke anvendes i programmer, der kræver en høj grad af pålidelighed, eksempelvis i medicinsk udstyr eller i andre systemer, der direkte eller indirekte kan bringe menneskeliv i fare. Ved anvendelse af enheden i computeren og i andre systemer, der kræver en højere grad af pålidelighed end trådløse netværk, skal du sørge for at tage alle fornødne forholdsregler for at opretholde sikkerheden og undgå funktionsfejl. Må kun anvendes i det land, hvor enheden er købt. Denne enhed lever op til regulativerne om enheder i trådløse netværk i det land, hvor enheden er købt. Overhold alle placeringsregulativer ved anvendelse af enheden. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for problemer, der hidrører fra anvendelse på andre retsområder. Trådløse data (billeder) kan opsnappes af tredjemænd. Der garanteres ikke for sikkerheden af data, der sendes via trådløse netværk. For din sikkerheds skyld Enheden må ikke anvendes på steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens. Senderen må ikke anvendes i nærheden af mikrobølgeovne eller på andre steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens, som kan hindre modtagelse af trådløse signaler. Der kan opstå gensidig interferens, når senderen anvendes i nærheden af andre trådløse enheder på 2,4 GHz-båndet. Den trådløse sender kører på 2,4 GHz-båndet ved hjælp af DSSS- og OFDM-modulering. Trådløse netværksenheder: Forholdsregler Denne enhed kører på samme frekvens som erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og medicinske enheder samt trådløse sendere. Den kører også på samme frekvens som licenserede sendere og særlige ikke-licenserede sendere med lav spænding, der anvendes i RFID-sporingssystemer på samlebånd og i andre lignende programmer. For at hindre interferens med ovenstående enheder skal du tage følgende forholdsregler. Bekræft, at RFID-senderen ikke kører før anvendelse af denne enhed. Hvis du oplever, at enheden forårsager interferens i licenserede sendere, der anvendes til RFIDsporing, skal du omgående vælge ny driftsfrekvens til denne enhed for at hindre yderligere interferens. Hvis du oplever, at denne enhed forårsager interferens i RFID-systemer med lav spænding, bedes du kontakte en FUJIFILM-repræsentant. 2.4DS/OF4 Dette mærkat indikerer, at denne enhed kører på 2,4 GHzbåndet ved hjælp af DSSS- og OFDM-modulering og muligvis forårsager interferens på op til 40 meters afstand.

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-C03 DA DIGITAL CAMERA X-T10 Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Grundlæggende fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01071-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brugermanual Tak fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering

FINEPIX S2900-serien. Brugermanual DIGITAL CAMERA. Før du begynder. De første trin. Normal fotografering og afspilning. Mere om fotografering BL01246-H00 DA DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender dit FUJIFILM FinePix S2900 digitalkamera og den medfølgende

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x. BL04650-C01 DA DIGITAL CAMERA X100T Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) Tak, fordi du har købt dette produkt. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x100t/ Før du starter De første trin Grundlæggende

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere