Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes."

Transkript

1 Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt før anvendelse. Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted. Om ikonerne Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert. Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer oplysningerne. Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, FORSIGTIG hvis du ignorerer oplysningerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ( Vigtigt ). Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ( Forbudt ). Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ( Påkrævet ). Hvis der opstår problemer, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Hvis du bliver ved med at anvende kameraet, når der kommer røg eller usædvanlig lugt fra det, eller Træk stikket ud hvis kameraet på anden vis er i en unormal tilstand, kan det medføre brand af stikkontakten eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Lad ikke vand eller fremmedlegemer trænge ind i kameraet. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i kameraet, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Fortsat anvendelse af kameraet kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler. Anvend det ikke i badeværelset eller under bruseren Skil ikke kameraet ad Rør ikke ved de indvendige dele Anvend ikke kameraet i badeværelset eller under bruseren. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at ændre eller skille kameraet ad (åbn aldrig kamerahuset). Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der kommer til syne. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt batteriet ud - pas på, at du ikke kommer til skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til eftersyn på købsstedet. Du må ikke ændre, opvarme eller unødigt vride eller trække i forbindelseskablet, og du må ikke sætte tunge genstande på det. Disse handlinger kan beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler. Sæt ikke kameraet på en ustabil overflade. Dette kan få kameraet til at vælte eller tippe ned og medføre personskade. Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Anvend ikke kameraet, mens du går eller kører. Dette kan gøre, at du falder eller bliver involveret i en trafikulykke. Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når det er tordenvejr. Dette kan medføre elektrisk stød som følge af induceret strøm fra lynnedslag. Anvend kun batteriet på angivne vis. Isæt batteriet som vist af indikatoren. Du må ikke opvarme, ændre eller skille batteriet ad. Du må ikke tabe batteriet eller udsætte det for stød. Du må ikke opbevare batteriet sammen med metalgenstande. En vilkårlig af disse handlinger kan få batteriet til at sprænges eller lække og medføre brand eller personskade. Anvend kun batterier eller lysnetadaptere, der er beregnet til anvendelse med dette kamera. Anvend kun den viste forsyningsspænding. Anvendelse af andre strømkilder kan medføre brand. Hvis batteriet lækker, og du får væske i øjnene, på huden eller på dit tøj, skal du skylle det pågældende område med rent vand og omgående søge lægehjælp eller foretage et nødopkald.

2 Anvend kun opladeren til opladning af de batterier, der angives her. Den medfølgende oplader er kun beregnet til anvendelse med den batteritype, der leveres med kameraet. Hvis du anvender opladeren til opladning af almindelige batterier eller andre typer genopladelige batterier, kan det få batteriet til at lække, blive overophedet eller sprænges. Må ikke anvendes i nærheden af brændbare genstande, eksplosive gasser eller støv. Ved transport af batteriet skal du sætte det i et digitalkamera eller opbevare i et hårdt etui. Du skal opbevare batteriet i det hårde etui. Ved bortskaffelse skal du sætte isoleringstape på batteripolerne. Kontakt med andre metalgenstande eller batterier kan medføre antændelse eller sprængning af batteriet. Opbevar hukommelseskort utilgængelige for små børn. Da hukommelseskort er små, kan små børn sluge dem. Sørg for at opbevare hukommelseskort utilgængelige for små børn. Hvis et barn sluger et hukommelseskort, skal du søge lægehjælp eller foretage nødopkald. Sluk kameraet, når du er i forsamlinger. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan påvirke pacemakeres funktion. Sluk kameraet, når du er i nærheden af automatiserede døre, dørtelefoner og andre automatisk styrede enheder. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan give funktionsfejl i disse enheder. Hold kameraet mindst 22 cm væk fra mennesker, der har pacemaker. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan påvirke pacemakeres funktion. FORSIGTIG Anvend ikke dette kamera på steder med oliedampe, dampe, fugtighed eller støv. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Efterlad ikke dette kamera på steder med ekstremt høje temperaturer. Efterlad ikke kameraet på steder såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Dette kan medføre brand. Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn. Dette produkt kan medføre personskade, når det er i hænderne på børn. Læg ikke tunge genstande på kameraet. Dette kan få den tunge genstand til at tippe eller vælte ned og medføre personskade. Flyt ikke kameraet, mens lysnetadapteren stadig er tilsluttet. Træk ikke i forbindelseskablet for at frakoble lysnetadapteren. Dette kan beskadige netledningen eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød. Tildæk ikke kameraet eller lysnetadapteren, og pak dem ikke ind i en klud eller et tæppe. Dette kan medføre varmeophobning og gøre kamerahuset deformt eller forårsage brand. Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal anvende kameraet i længere tid, skal du tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Manglende overholdelse heraf kan medføre brand eller elektrisk stød. Efter endt opladning skal du tage opladeren ud af stikkontakten. Hvis du lader opladeren sidde i stikkontakten, kan det medføre brand. Hvis du anvender en flash for tæt på en persons øjne, kan det medføre midlertidige synsforstyrrelser. Vær særligt forsigtig, når du fotograferer babyer og små børn. Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortpladsen. Anvend din finger til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud. Hvis det udskubbede kort rammer personer, kan de komme til skade. Anmod om regelmæssig test af kameraets indvendige dele og rengøring af dit kamera. Ophobning af støv kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler for at anmode om indvendfig rengøring af kameraet hvert andet år. Bemærk, at denne service ikke er gratis. Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må kun udskiftes med batterier af samme type. Hold fingrene fra flashruden, når flashen går af. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre forbrændinger. Hold flashruden ren, og anvend ikke flashen, hvis ruden er blokeret. Overholdes dette ikke, kan der ske røgudvikling eller forekomme misfarvning.

3 Batteriet og strømforsyningen Bemærk: Kontrollér den anvendte batteritype i kameraet, og læs de relevante afsnit. Følgende beskriver korrekt anvendelse af batterier samt forlængelse af deres levetid. Forkert anvendelse kan forkorte batteriets levetid eller medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion. Li-ion-batterier Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender et genopladeligt Li-ion-batteri. Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Opbevar batteriet i dets etui, når det ikke anvendes. Bemærkninger om batteriet Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse. Du kan forlænge batteriets levetid ved at slukke kameraet, når det ikke anvendes. Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer; et afladet batteri fungerer muligvis ikke, når det er koldt. Opbevar et fuldt opladet batteri på et varmt sted, og skift det efter behov, eller hav batteriet i lommen eller på et andet varmt sted, og sæt det kun i kameraet ved fotografering. Lad ikke batteriet komme i direkte kontakt med håndvarmere eller andet varmegenererende udstyr. Opladning af batteriet Opladningstiderne forlænges ved omgivende temperaturer på under +10 C eller over +35 C. Forsøg ikke at oplade batteriet ved temperaturer på over 40 C; ved temperaturer på under 0 C lades batteriet ikke op. Forsøg ikke at genoplade et fuldt opladet batteri. Batteriet behøver dog ikke at være afladet fuldstændigt, før det lades op. Batteriet kan være varmt at røre ved umiddelbart efter opladning eller anvendelse. Dette er normalt. For din sikkerheds skyld Batteriets levetid Ved normale temperaturer kan batteriet genoplades omtrent 300 gange. Et mærkbart fald i den tid, et batteri kan holde, angiver, at det har nået slutningen af dets levetid og bør udskiftes. Opbevaring Ydeevnen kan forringes, hvis batteriet efterlades ubrugt i længere tid, når det er fuldt opladet. Aflad batteriet helt, før du lægger det til opbevaring. Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det på et tørt sted med en omgivende temperatur på mellem +15 C og +25 C. Du må ikke opbevare batteriet på steder med ekstreme temperaturer. Forholdsregler: Håndtering af batteriet Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle. Udsæt ikke batteriet for åben ild eller varme. Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer af det. Anvend kun batteriet med udpegede opladere. Bortskaf brugte batterier korrekt. Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for kraftige, fysiske stød. Udsæt ikke batteriet for vand. Hold polerne rene. Batteriet og kamerahuset kan blive varmt at røre ved efter længere tids anvendelse. Dette er normalt. AA alkaliske/genopladelige Ni-MH-batterier Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender AA alkaliske eller genopladelige AA Ni-MH-batterier. Du kan muligvis finde oplysninger om kompatible batterityper andetsteds i brugervejledeningen til kameraet. Forholdsregler: Håndtering af batterierne Udsæt ikke batterierne for vand, åben ild eller varme, og opbevar dem ikke under varme eller fugtige forhold. Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle. Skil ikke batterierne ad, og foretag ikke ændringer af batterierne eller kamerahuset. Udsæt ikke batterierne for kraftige, fysiske stød.

4 Anvend ikke batterier, der lækker, er deforme eller misfarvede. Batterierne skal opbevares utilgængeligt for babyer og små børn. Isæt batterierne, så de vender rigtigt. Bland ikke gamle og nye batterier, batterier med forskellige opladningsniveauer eller forskellige typer batterier. Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batterierne ud. Bemærk, at kameraets ur nulstilles. Batterierne kan være varme at røre ved umiddelbart efter anvendelse. Sluk kameraet, og lad batterierne køle af inden håndtering. Batterikapaciteten har tendens til at falde ved lave temperaturer. Hav ekstrabatterier i lommen eller på et andet varmt sted, og skift dem efter behov. Kolde batterier kan muligvis genvinde noget af deres ladning, når de varmes op. Fingeraftryk eller andre pletter på batteripolerne kan forringe batteriets ydeevne. Rengør polerne grundigt med en blød, tør klud, før du sætter batterierne i kameraet. Hvis batterierne lækker, skal du rengøre batterirummet grundigt, før du sætter nye batterier i. Hvis der kommer væske fra batteriet på huden eller tøjet, skal du skylle det pågældende område med vand. Hvis du får væske fra batteriet i øjnene, skal du skylle det pågældende område med vand og søge lægehjælp. Gnid dig ikke i øjnene. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre permanent skade på synet. Ni-MH-batterier Ni-MH-batteriernes kapacitet kan midlertidigt reduceres, når de er helt nye, efter længere tid uden anvendelse, eller hvis de gentagne gange genoplades, før de er helt afladede. Dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl. Du kan øge kapaciteten ved gentagne gange at aflade batterierne med afladningsfunktionen i kameraets opsætningsmenu og genoplade dem ved hjælp af en batterioplader. Q FORSIGTIG: Anvend ikke afladningsfunktionen til alkaliske batterier. Kameraet anvender en lille smule strøm, selv når det er slukket. Ni-MH-batterier, der har siddet i kameraet i længere tid, kan muligvis blive drænet til et niveau, hvor de ikke længere kan holde en ladning. Batteriets ydeevne forringes muligvis også, hvis batterierne er blevet afladet i en enhed såsom et flashlys. Anvend afladningsfunktionen i kameraets opsætningsmenu til afladning af Ni-MH-batterier. Batterier, der ikke længere holder en ladning efter gentagne ganges afladning og genopladning, har nået slutningen af deres levetid og skal udskiftes. Ni-MH-batterier kan genoplades i en batterioplader (forhandles separat). Batterierne kan blive varme at røre ved efter opladning. Se vejledningen, der følger med opladeren, for yderligere oplysninger. Anvend kun opladeren med kompatible batterier. Ni-MH-batterierne mister gradvist deres ladning, når de ikke anvendes. Bortskaffelse FORSIGTIG: Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. Lysnetadaptere (forhandles separat) Lysnetadaptere (forhandles separat) Dette afsnit gælder for alle kameramodeller. Anvend kun FUJIFILM-lysnetadaptere, der er udpeget til anvendelse med dette kamera. Andre adaptere kan beskadige kameraet. Lysnetadapteren er kun til indendørs brug. Sørg for, at jævnstrømsstikket er tilsluttet sikkert til kameraet. Sluk kameraet, før du frakobler adapteren. Frakobl adapteren ved at tage fat i stikket, ikke i kablet. Må ikke anvendes med andre enheder. Skil ikke adapteren ad. Udsæt ikke adapteren for høj varme og fugtighed. Udsæt ikke adapteren for kraftige, fysiske stød. Adapteren kan summe eller blive varm at røre ved under anvendelse. Dette er normalt. Hvis adapteren forårsager radiointerferens, skal du dreje eller flytte modtagerantennen.

5 Anvendelse af kameraet Ret ikke kameraet mod meget stærke lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraets billedsensor. Kraftigt sollys, der fokuseres gennem søgeren, kan skade den elektroniske søgers (EVF) panel. Ret ikke den elektroniske søger mod solen. Tag prøvebilleder Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom til bryllupper, eller før du tager kameraet med på rejse), skal du tage et prøvebillede og få vist resultaterne for at sikre dig, at kameraet fungerer normalt. FUJIFILM Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller tabt fortjeneste som følge af funktionsfejl ved produktet. Bemærkninger om ophavsret Medmindre det udelukkende er til personlig brug må billeder optaget med dit eget digitale kamerasystem ikke anvendes på måder, der er i strid med ophavsretlige love uden samtykke fra ejeren. Bemærk, at visse restriktioner gælder for fotografering af sceneforestillinger, underholdning og udstillinger, selv når det udelukkende er til personlig brug. Brugere bedes ligeledes bemærke, at overførsel af hukommelseskort med billeder eller data beskyttet af ophavsretlige love kun er tilladt inden for restriktionerne pålagt af disse ophavsretlige love. Håndtering For at sikre, at billederne optages korrekt, må du ikke udsætte kameraet for tryk eller fysiske stød, mens der optages billeder. Flydende krystal Hvis skærmen beskadiges, skal du passe på ikke at komme i kontakt med flydende krystal. Træf omgående de angivne foranstaltninger, hvis én af følgende situationer skulle opstå: Hvis du får flydende krystal på huden, skal du rense området med en klud og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis du får flydende krystal i øjnene, skal du skylle pågældende øje med rent vand i mindst 15 minutter og derefter søge lægehjælp. Hvis du sluger flydende krystal, skal du skylle din mund grundigt med vand. Drik store mængder vand, fremkald opkastning, og søg derefter lægehjælp. Selvom skærmen er produceret ved hjælp af ekstrem højpræcisionsteknologi, kan den indeholde pixels, der altid lyser, eller som slet ikke lyser. Dette er ikke en funktionsfejl, og billeder optaget med dette produkt påvirkes ikke. For din sikkerheds skyld Varemærkeinformation Digitalt opdelt billede er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation. xd-picture Card og E er varemærker tilhørende FUJIFILM Corporation. De heri inkluderede skriftsnit er udelukkende udviklet af DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Windows 8, Windows 7, Windows Vista og Windows -logoet er varemærker tilhørende Microsoft-selskaberne. Wi-Fi og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Adobe og Adobe Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI-logoet er et varemærke. YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc. Alle øvrige navne på varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Elektrisk interferens Dette kamera kan forstyrre hospitals- og luftfartsudstyr. Forhør dig på hospitalet eller hos flyselskabets personale, før du anvender kameraet på et hospital eller et fly. Farve-tv-systemer NTSC (National Television System Committee) er en farve-tv-specifikation til tvudsendelser vedtaget i primært USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et farve-tv-system vedtaget primært i europæiske lande og Kina. Elektrisk interferens Elektrisk interferens Exif Print er et nyligt revideret filformat til digitalkameraer, hvor oplysningerne lagret sammen med billeder anvendes til optimal farvegengivelse ved udskrivning.

6 BEMÆRKNINGER For at undgå brand eller fare for elektrisk stød må du ikke udsætte enheden for regn eller fugt. Læs Bemærkninger om sikkerhed, og sørg for at sætte dig ind i disse, før du anvender kameraet. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt. Dette symbol på batterier eller akkumulatorer betyder, at disse batterier ikke bør behandles som husholdningsaffald. Hvis dit udstyr indeholder let udtagelige batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaffe disse særskilt i henhold til lokale regler. Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvist den korrekte bortskaffelsesprocedure. I Japan: Dette symbol på batterierne indikerer, at de skal bortskaffes særskilt.

7 Bemærkning om EU-regulering Dette produkt overholder følgende EU-direktiver: Direktiv om lav spænding 2006/95/EC EMC-direktiv 2004/108/EC R & TTE-direktiv 1999/5/EC Overholdelse af disse direktiver medfører overensstemmelse i harmoni med gældende europæiske standarder (europæiske normer), der er fremført på EUoverensstemmelseserklæringen udstedt af FUJIFILM Corporation vedrørende dette produkt eller denne produktfamilie. Denne overholdelse angives af følgende overensstemmelsesmærkning placeret på produktet: Denne mærkning er gyldig for ikke-telecomprodukter samt Telecom-produkter, der harmonerer med EU (f.eks. Bluetooth). For konformitetserklæringen kan du besøge digital_cameras/x/fujifilm_x30/pdf/index/fujifilm_x30_cod.pdf. VIGTIGT: Læs følgende bemærkninger før anvendelse af kameraets indbyggede trådløse sender. Q Dette produkt, der indeholder funktionen kryptering udviklet i USA, kontrolleres af de amerikanske eksportbestemmelser og må ikke eksporteres eller eksporteres på ny til noget land, hvorfra USA forbyder varer. Må kun anvendes som del af et trådløst netværk. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for skader, der hidrører fra uautoriseret brug. Må ikke anvendes i programmer, der kræver en høj grad af pålidelighed, eksempelvis i medicinsk udstyr eller i andre systemer, der direkte eller indirekte kan bringe menneskeliv i fare. Ved anvendelse af enheden i computeren og i andre systemer, der kræver en højere grad af pålidelighed end trådløse netværk, skal du sørge for at tage alle fornødne forholdsregler for at opretholde sikkerheden og undgå funktionsfejl. Må kun anvendes i det land, hvor enheden er købt. Denne enhed lever op til regulativerne om enheder i trådløse netværk i det land, hvor enheden er købt. Overhold alle placeringsregulativer ved anvendelse af enheden. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for problemer, der hidrører fra anvendelse på andre retsområder. Trådløse data (billeder) kan opsnappes af tredjemænd. Der garanteres ikke for sikkerheden af data, der sendes via trådløse netværk. For din sikkerheds skyld Enheden må ikke anvendes på steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens. Senderen må ikke anvendes i nærheden af mikrobølgeovne eller på andre steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens, som kan hindre modtagelse af trådløse signaler. Der kan opstå gensidig interferens, når senderen anvendes i nærheden af andre trådløse enheder på 2,4 GHz-båndet. Den trådløse sender kører på 2,4 GHz-båndet ved hjælp af DSSS- og OFDM-modulering. Trådløse netværksenheder: Forholdsregler Denne enhed kører på samme frekvens som erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og medicinske enheder samt trådløse sendere. Den kører også på samme frekvens som licenserede sendere og særlige ikke-licenserede sendere med lav spænding, der anvendes i RFID-sporingssystemer på samlebånd og i andre lignende programmer. For at hindre interferens med ovenstående enheder skal du tage følgende forholdsregler. Bekræft, at RFID-senderen ikke kører før anvendelse af denne enhed. Hvis du oplever, at enheden forårsager interferens i licenserede sendere, der anvendes til RFIDsporing, skal du omgående vælge ny driftsfrekvens til denne enhed for at hindre yderligere interferens. Hvis du oplever, at denne enhed forårsager interferens i RFID-systemer med lav spænding, bedes du kontakte en FUJIFILM-repræsentant. 2.4DS/OF4 Dette mærkat indikerer, at denne enhed kører på 2,4 GHzbåndet ved hjælp af DSSS- og OFDM-modulering og muligvis forårsager interferens på op til 40 meters afstand.

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/

X-E2S. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-e2s/ BL00004738-C00 DA DIGITAL CAMERA X-E2S Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-E2S digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-C03 DA DIGITAL CAMERA X-T10 Brugervejledning Tak, fordi du har købt dette produkt. Denne brugervejledning beskriver hvordan du anvender dit FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for, at du har

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Produktsikkerhedsguide PJ-

Produktsikkerhedsguide PJ- Produktsikkerhedsguide PJ- 722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere