JC925 JPL91430A, JPL92530A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JC925 JPL91430A, JPL92530A"

Transkript

1 LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (EUROPÆISK websted) (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT websted) DANSK /02 ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTID REFERENCE. DEFINITIONER AF SIGNALORD ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre personskade. BEMÆRK: Fremhæver væsentlige informationer.

2 1. VIGTIGE SIKKERHEDSIN STRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER 1.Denne manual indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til batterioplader model JC Før brug af batteriopladeren skal alle instruktioner og forsigtighedsanmærkninger om batteriopladeren, batteriet og det produkt, hvor batteriet anvendes, læses. 3.Oplad kun MAX JPL9***** genopladelige batterier for at reducere risikoen for personskader. Andre typer af batterier kan gå i stykker, hvilket kan forårsage personskader eller skader. Brug ikke ild eller røg i nærheden af batteriet. Oplad ikke batteriet på dårligt ventilerede steder. Oplad aldrig et frossent batteri. Apparatet må ikke bruges af børn eller personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion. Følg disse instruktioner og dem, der er markeret på batteriet, for at reducere risikoen for, at batteriet eksploderer. SIKKERHEDSADVARSLER FOR BATTERI OG OPLADER BORTSKAF IKKE BATTERIET/ BATTERIERNE VED BRUG AF ILD ELLER VAND. Batteriet/batterierne skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på en miljøvenlig måde. BESKYT BATTERIET MOD VARME, KONSTANT SOLBESTRÅLING OG ILD. Der er fare for eksplosion. OPLAD BATTERIET I ET OMRÅDE, HVOR TEMPERATUREN ER MELLEM 0 C (32 F) OG 40 C (104 F) 1. Brug en specificeret batterioplader. Brug ikke en ikke-specificeret oplader til opladning af batteriet. Opladning er ikke mulig med en ikke-specificeret oplader, og brug af en sådan oplader kan beskadige batteriet og potentielt føre til brand eller unormal ophedning af batteriet. 2. Batteriopladning - foranstaltninger Strømforsyningen, der anvendes til denne oplader, skal have den nominelle værdi. Brug ikke transformere, som f.eks. en forstærker, jævnspændingsforsyning eller motorgenerator til denne oplader. Ved at bruge en sådan strømforsyning kan opladeren blive beskadiget eller forårsage brand pga. unormal varme. Sørg for at oplade batteriet et godt udluftet sted. Tildæk ikke batteriet eller opladeren med et klæde eller lignende genstand under opladningen. Sker det, kan det forårsage, at batteriet eller opladeren går i stykker, eller der opstår brand. Når opladeren ikke er i brug, skal stikket tages ud af stikkontakten. Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller forårsage brand.

3 Lad ikke fremmedlegemer komme ind i opladerens ventilationshul eller batteriets installationsport. Ellers kan det resultere i elektrisk stød, eller det kan resultere i fejl på udstyret. 3. Kortslut ikke batteriklemmerne Kortslutning af batteriet - genstande, som f.eks. søm, eller at udsætte batteriet for regn eller vand kan potentielt udvikle røg, brand eller forårsage, at batteriet går i stykker. 4. Undgå elektrisk stød Rør ikke opladerens stik med våde hænder. Dette kan resulterer i et elektrisk stød. 5. Vær opmærksom på arbejdsstedets omgivende miljø Opladeren er til indendørs brug. Anvend ikke opladeren eller batteriet i regn eller damp eller på våde steder. Dette kan resultere i et elektrisk stød eller forårsage, at enhederne begynder at udsende røg. Dit arbejdssted skal være tilstrækkeligt oplyst. Brug ikke opladeren eller batteriet på et sted, hvor der anvendes eller opbevares brandbare væsker eller gasser. Dette kan resulterer i en eksplosion eller brand. 6. Brænd ikke batteriet Det kan eksplodere i en brand og/eller lække en giftig substans. 7. Oplad det ikke på et sted, hvor der opbevares eller anvendes lak, maling, benzen, fortynder, brændbare gasser eller klæbemidler Ellers kan det resultere i en eksplosion eller forårsage brand. 8. Undgå at: Oplade batteriet på brandbare materialer, som f.eks. en papkasse, puder, vinyl osv. Anbring batteriet inden for 5 cm fra væggen, når det oplades. Tilstoppe opladerens ventilationshul (ventilatorvindue), hvis det findes, under opladning. Indsætte metaller eller brændbare genstande i ventilationshullet. Oplade batteriet på et sted med fnug eller andre lignende genstande. 9. Foretag følgende handlinger, hvis batteriets elektrolyt lækker. Berør den ikke med dine bare hænder Du kan miste synet, hvis der sprøjter elektrolyt i øjnene. Gnid ikke øjnene. Skyl dine øjne med rindende vand, og søg straks læge. Elektrolyt på kroppen eller tøjet kan forårsage inflammation af huden og andre personskader. Skyl det af med tilstrækkeligt vand, og søg derefter straks læge. Hold op med at bruge et batteri, hvis der opstår en lækage, og hold det væk fra ild. Kontakt straks din forhandler. 10. Brug ikke et batteri, når levetiden er udløbet. Dette vil forårsage funktionelle problemer i værktøjets hovedenhed. Også opladning af et batteri, der er ud over dets levetid, kan føre til funktionelle problemer i batteriopladeren. 11. Brug aldrig en oplader eller et batteri, hvis der registreres en defekt Hold straks op med at bruge en oplader eller et batteri, hvis der registreres en defekt. Hvis der registreres en defekt, skal det sendes tilbage til forhandleren for at blive undersøgt eller repareret. At bruge opladeren eller batteriet, som det er, kan forårsage, at der udsendes røg, at batteriet går i stykker, eller at der opstå brand. 12. En opladerklemme findes i batteriets indgang på opladeren. Undgå, at der kommer fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande og vand ind i klemmen. 13. Brug ikke opladeren til andre formål end opladning. 14. Sæt hætten på batteriet, når det ikke er i brug 15. Hold altid din arbejdsplads ren. 16. Tillad ikke børn at komme ind på arbejdspladsen. Tillad ikke andre end autoriserede arbejdere at røre ved opladeren eller netledningen. Tillad ingen at komme ind på arbejdspladsen undtagen autoriserede arbejdere. Manglende overholdelse af ovenstående regel kan resultere i, at uautoriserede arbejdere får personskader. 17. Opbevar opladeren og batteriet korrekt, når disse ikke er i brug. Opbevar dem på et tørt, sikkert sted, der kan låses, så børn ikke kan få fat i dem. Opbevar ikke opladeren og batteriet på et sted, hvor den omgivende temperatur kan blive 40 C (112 F) eller over (f.eks. i en metalæske eller bil om sommeren). Dette kan resultere i, at batteriet forringes, hvilket kan resultere i udsendelse af røg, eller der kan opstå brand.

4 18. Vedligehold omhyggeligt opladeren. Kontroller regelmæssigt opladerens netledning for fejl. Hvis den er beskadiget, skal du kontakte forhandleren angående reparation. Kontroller forlængerledningen regelmæssigt, hvis den anvendes, og hvis der opdages fejl, skal den udskiftes med en ny. 19. Tag ikke hårdhændet på netledningen til opladeren. Undgå at holde eller bære opladeren i netledningen eller trække i ledningen for at frakoble opladeren fra stikket. Udsæt ikke netledningen for høje temperaturer, olie eller skarpe hjørner. Vælg et sted til opladning, så netledningen beskyttes mod, at der bliver trådt på den, trukket i den, eller den bliver beskadiget ved overdreven kraft. Manglende overholdelse af ovenstående regler kan resultere i elektrisk stød eller en brand på grund af kortslutning. 20. Kontroller dele for skader. Brug ikke en oplader, når den ved et uheld er blevet tabt og beskadiget, eller når dens stik eller netledning er blevet ødelagt. 21. Kontakt, hvis det er nødvendigt, de autoriserede distributører hos MAX CO., LTD. eller andre specialister. Det er kun serviceteknikere, som må udføre adskillelse, reparation og efterfølgende montering af opladningsværktøjet, oplader eller batteri. Ingen andre personer bør forsøge ovenstående. Hvis der registreres unormale varmeniveauer eller andre unormalheder på opladeren eller batteriet, skal dette undersøges eller repareres. Dette produkt er produceret i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandard, og ingen efterfølgende montering tillades. Sørg for kun at anvende originale dele til reparation, vedligeholdelse og justering. Sørg for at kontakte din forhandler vedr. reparation. Reparationer, der udføres af en person, der ikke har tilstrækkelig kendskab eller erfaring, kan ikke kun forhindre produktet i at levere den forventede ydelse, men kan også resultere i ulykker og personskader. 22. Undgå at oplade ikke-genopladelige batterier med denne oplader. 23. Opladeren er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller handicappede personer uden vejleder. 24. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med opladeren. Opbevar denne instruktionsmanual omhyggeligt. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: USA Det købte litium-ion-batteri kan genbruges. Når det er opbrugt, kan det være ulovligt at bortskaffe dette batteri i kommunens renovation, i henhold til forskellige statslige og lokale love. Ring til BATTERY angående oplysninger om, hvordan dette batteri genbruges. EUROPA Det købte produkt indeholder en genopladelig battericelle. Batteriet er genopladeligt. Når det er opbrugt, kan det være ulovligt at bortskaffe dette batteri i kommunens renovation, i henhold til forskellige landes love og lokale love. Kontakt den lokale genbrugsplads i dit område angående oplysninger om muligheder for genbrug eller korrekt bortskaffelse.

5 2. Navn på dele LITHIUM-ION-BATTERI (JPL91430A, JPL92530A) Hætte Knap til kontrol af batteriniveau Klemmeområde Ventilationshul (ventilatorvindue) (bagside) Batteriniveaumåler LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER (JC925) Lås Navneplade (bagside) Indgang til batteri Ventilationshul Navneplade (bagside) CE (VDE) Stik Connector Statusindikatorlampe ved opladning Indikatorlampe (orange) Statusindikatorlampe ved opladning Netledning 3. Specifikationer og tilbehør <Batterioplader> USA CE Produktnavn LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER Produktkode JC925 JC925 (CE) Input AC 120 V 60 Hz 2,6 A 160 W AC V 50/60 Hz 1,4 A 160 W Output DC 14,4 V 7,5 A DC 18 V 5,4 A DC 25,2 V 4,5 A Vægt 1,5 kg 1,5 kg Driftstemperatur interval Luftfugtighedsin terval ved drift 32 F til 104 F (0 C til 40 C) DC 14,4 V 7,5 A DC 18 V 5,4 A DC 25,2 V 4,5 A 0 C til 40 C (32 F til 104 F) 80% RF eller mindre 80% RF eller mindre Batteritype LITHIUM-ION-BATTERI LITHIUM-ION-BATTERI Spænding 14,4 V 18 V 25,2 V Antal celler Kapacitet 1,5 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah Stik

6 <Batteri> Produktnavn LITHIUM-ION-BATTERI Produktkode JPL91430A JPL92530A Batteritype Lithium-ion-batteri Lithium-ion-batteri Nominel spænding DC 14,4 V (3,6 V x 4 celler) DC 25,2 V (3,6 V x 7 celler) Nominel kapacitet 3,0 Ah (3.000 mah) 3,0 Ah (3.000 mah) Opladningstid Hurtig opladning - ca. 30 minutter (ca. (når opladeren 90% af kapaciteten) JC925 anvendes) Fuld opladning - ca. 45 minutter (100% af kapaciteten) Bemærk, at hovedfunktioner, faconer og andre features i de ovenstående specifikationer kan ændres af hensyn til forbedring. Angivelse af lamper til hurtig opladning Hurtig opladning - ca. 45 minutter (ca. 90% af kapaciteten) Fuld opladning - ca. 60 minutter (100% af kapaciteten) Tilbehør Hætte (til forhindring af kortslutning) Hætte (til forhindring af kortslutning) Vægt 0,5 kg (1,1 lbs) 0,9 kg (2,4 lbs) Indikatorlampe til oplader Rød lampe blinker. Den blinker hvert sekund. Rød lampe lyser. Den bliver ved med at lyse. Den grønne lampe blinker. Den blinker hvert sekund. Summelyd Netledningen er sat i opladningsholderen. To korte bip (bip, bip) Batteriet monteres. Ét kort bip (bip) Batteriet er blevet genopladet. Et langt bip i ca. 2 sekunder (bip...) Den grønne lampe lyser. Fuldt genopladet. Den bliver ved med at lyse. Et langt bip i ca. 2 sekunder (bip...) Den røde lampe lyser. Den orange lampe lyser. De bliver ved med at lyse. Den orange lampe lyser. Den bliver ved med at lyse. Genopladningsstatus Opladeren Opladerens netledning er strømforsynes. sat i et vægstik. Batteriet genoplades. Batteriet er blevet genopladet. Batteriet er "fuldt" genopladet. Beskyttet opladning Standby Hurtigopladningen fortsætter. Batteriet er blevet genopladet til ca. 90% af kapaciteten. Hvis du efterlader batteriet på opladeren, fortsætter genopladningen. Genopladet 100% af kapaciteten. Batteriet genoplades ved en lav strømstyrke for at beskytte opladeren og batteriet. (Hvis batteriet er koldt eller totalt afladet). Hvis batteriets temperatur er for høj: Batterigenopladning starter automatisk, når temperaturen falder under grænsen. Hvis batteriets temperatur er for lav: Anbring batteriet i et stykke tid på et sted med rumtemperatur og forsøg derefter at genoplade det igen.

7 Indikatorlampe til oplader Den orange lampe blinker. Den blinker hurtigt (0,1 sek. ON og 0,1 sek. OFF). Summelyd Ikke muligt at foretage genopladning. Korte konstante bip i ca. 10 sekunder (bip, bip, bip, bip,...) Ikke muligt at foretage genopladning. Genopladningsstatus Ikke i stand til at genoplade batteriet. Batteriåbningen er forurenet, eller der er fejl ved batteriet. For batterier, der befinder sig ved lave temperaturer (10 C (50 F) eller lavere), skal opladningstiden forlænges. 4. BETJENING Batteri Oplader Når det orange standbylys er tændt Når batteriet er varmt (efter konstant brug eller udsat for direkte lys), skifter opladeren automatisk til standby for at beskytte batteriet. Det orange standbylys vil være tændt, indtil batteriets temperatur sænkes til et sikkert niveau. Batteriet oplades derefter automatisk. Oplad batteriet. 1 En hætte, der anvendes til at forhindre kortslutning, skal fjernes fra batteriets klemme. Ved installation af et engangsbatteri på maskinen, skal batteriet fjernes fra maskinen. 2 Sæt batteriet helt ind i holderen på opladeren, indtil det sidder fast i enden. 3 Opladningen starter automatisk, og indikeres af den røde opladningslampe. Bipperen lyder (bip). 4 Opladningstiden er ca. 30 minutter (90% af kapaciteten). Dette kan variere efter temperatur og kildespænding. 5 For batterier, der befinder sig ved lave temperaturer (10 C (50 F) eller lavere), skal opladningstiden forlænges. Når der oplades ved lave temperaturer, lyser både det røde og det orange opladningslys. Når batteriet har en lav temperatur Når batteriet har en lav temperatur (mindre end 0 C (32 F)), afbrydes den automatiske opladning, indtil temperaturen øges, for at beskytte det, selvom det anbringes i opladeren. Efterlad batteriet ved normal temperatur i rummet i nogen tid, og oplad det derefter igen. Når det orange standbylys blinker Dette indikerer, at batteriet ikke kan oplades. Træk stikket ud af opladeren, og kontroller opladningsholderen. Hvis der er fremmedlegemer, fjernes de med en blød, tør klud. Hvis det orange lys fortsat blinker, og der ikke er nogen fremmede genstande, kan der være et problem med batteriet eller opladeren. Returner opladeren til forhandleren for service. Når batteriet er opladet ca. 90% af kapaciteten, finder reserveopladningstilstanden sted og giver mulighed for brug af batteriet.

8 Om batteriniveauindikatoren (JPL91430A, JPL92530A) Knap til kontrol af batteriniveau Batteriniveaumåler 1 Tryk på knappen til kontrol af batteriniveau for at kontrollere batteriniveauet (undtagen under opladning, eller mens værktøjet betjenes). 2 Batteriniveaumåleren lyser i overensstemmelse med batteriniveauet. 0% ca. 0 til 10% ca. 10 til 40% ca. 40 til 70% ca. 70 til 100% Angivelse af batteriniveau Alle indikatorerne OFF Én rød indikator blinker Én rød indikator ON To røde indikatorer ON Tre røde indikatorer ON Nedbrud på batteriet Hvis følgende tilstande opstår, skal du aflevere batteriet og opladeren til forhandleren. Den røde opladningslampe blinker ikke, når opladerens stik sættes i stikkontakten (når batteriet ikke er sat i opladeren). Hverken den røde opladningslampe eller den orange standbylampe lyser eller blinker, når batteriet er sat i opladeren. Den orange standbylampe skifter ikke til den røde opladningslampe selv efter mere end 1 time. (undtagen ved lave temperaturer) Den røde opladningslampe skifter ikke fra konstant til blinkende lys selv efter mere end 90 minutter. Tip til maksimal batterilevetid Brug to batterier skiftevis. For at øge batterilevetiden, skift mellem de to medfølgende batterier. Batteriets levetid Hvis batteriet er korrekt opladet (fuldt opladet), men bliver fladt hurtigere end normalt. Batteriets levetid er ved at være opbrugt. Udskift det med et nyt.

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL RB397(CE) RB217(CE) VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN RB397 RB217 ORIGINAL BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN RB517 RB397 RB217 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere