Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:"

Transkript

1 TA - information udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: Date: Service - reparation - repair a a Reparation af høstebjælker må kun foretages af faguddannet service-folk med kendskab til sikker brug af værkstedsudstyr, og som er uddannet i at udføre reparationer af landbrugsmaskiner på en sikker og ansvarlig måde. Repair of cutter bars must only be carried out by competent service people with experience of using workshop equipment and trained in the repair of agricultural machinery in a safe and responsible way. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: A Tryk på inderring, når lejet skal presses på en akseltap. B Tryk på yderring, når lejet skal presses i et lejehus. C Anvend modhold på lejets inderring, når en akseltap skal presses ned i et leje, som er monteret i lejehus. A Push on the inner race, when the bearing is to be pressed on to a stub shaft. B Push on the outer race, when the bearing is to be pressed into a bearing housing C Use a support on the inner race of the bearing, when a stub shaft is to be pressed into a bearing, which has been mounted in a bearing housing.

2 2 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 8 V 6 o Complete No V 7

3 3 Generelt 1-4 Vejledningen er baseret på en total adskillelse/samling af en høstebjælke. Nødvendigt hjælpeværktøj (V 1, V 2 o.s.v.) er vist på foto 1. Værktøjssættet har bestillingsnr Udover dette kræves almindeligt værktøj, lejeaftrækker, vist på foto 7, samt en presse. Olie aftappes lettest ved at demontere endedæksel. Aftag skruen A - den modsat siddende skrue løsnes lidt, og herefter kan dæksel inklusive pakning trækkes ud. Vær sikker på, at der ikke er metalspåner indvendig i høstebjælken. Om nødvendigt foretages en eller flere udskylninger med skråtstillet bjælke før nye dele monteres. Bemærk: Halslejerne B kan demonteres uden at olie aftappes og inspektion af mellemhjul kan foretages ned gennem halslejehullerne. Specielt for høstebjælker med samroterende skiver, - se side 19. Halslejer med 2 enkeltradede kuglelejer Demontering og udskiftning af lejer ved høsteskiver 5-8 Demonter låsebolt og pres akselflange ud af lejehuset. Bræk lejetætning C ud af leje, - træk lejet af med lejeaftrækker. General 1-4 These instructions are based on the total dismantling/assembling of a cutter bar. Necessary service tools (V 1, V 2 etc.) shown on photo 1. The tool kit have No Ordinary tools, bearing puller, shown on photo 7, as well as a press are also required. The oil will drain out more easily, when end cover is removed. Remove the screw A - the opposite screw is slackened a little, and the cover including the gasket can be removed. Ensure that no metal filings are hidden inside the cutter bar. If necessary, flush the cutter bar out several times before new parts are fitted. Note: The disc drive assemblies B can be removed without draining out the oil and inspection of the intermediate gears can be effected down through the holes of the disc drive. For cutter bars with co-rotating discs - see page 19. Disc drive assemblies with 2 single-row ball bearings Removing and replacement of disc drive bearings 5-8 Remove the lock bolt and press the disc drive flange out of the bearing housing. Remove the bearing seal C from the bearing - pull the bearing off with a bearing puller.

4 4 V 1 V 3 V 5 V 1 V 4

5 5 1-3 Slå tandhjul/leje ud af huset og bræk lejetætning E ud af leje. Træk lejet af med lejeaftrækker. Pas på at tandhjul ikke beskadiges. Anvend kobberbakker på skruestikkens kæber, som vist ved F. 4 Monter nyt leje G, - pres kun på lejets yderring, - anvend værktøj V 1 og V Anvend hjælpeværktøj V 5 som understøtning af lejets inderring, når tandhjul H presses på plads. 7-8 Anbring hjælpeværktøj V 4 under lejehuset, som vist. Øverste leje K presses ned i lejehuset, - anvend hjælpeværktøj V 1 ved denne operation, - se foto Knock out the gear wheel/bearing from the housing and remove the bearing seal E from the bearing. Pull off the bearing with a bearing puller. Take care that the gear wheel is not damaged. Use soft jaws on the jaws of the vice, as shown at F. 4 Mount new bearing G, - press only on the outer race of the bearing, - use tools V 1 and V Use service tool V 5 as a support for the inner race of the bearing, when the gear wheel H is pressed back. 7-8 Place auxiliary tool V 4 under the bearing housing, as shown. The upper bearing K is pressed down into the bearing housing, - use auxiliary tool V 1 for this operation, - see photo 8.

6 6 Loctite 242 Nm = 50 ( 37 Ft. Lbs. )

7 7 1-3 Anbring federen L i tandhjulsnavet. Fyld flangens hulrum ca. 1/4 op med en god kvalitet fedt, som vist ved M. Pres forsigtigt delene sammen, vist ved N, - vær sikker på, at federen glider korrekt ind i akslens notgang. 4-5 Låsebolt påføres lidt LOCTITE 242 og spændes med momentnøgle til Nm = 50 (50 Ft.Lbs.). Hærdetiden for Loctiten er ca. 15 minutter. Halslejer med 1 dobbeltradet kugleleje Demontering og udskiftning af halslejer. 6-7 Demonter låsebolten og pres lejeflangen ud af lejehuset. 1-3 Place the key L in the gear wheel hub. Fill approx. 1/4 of the hollow space of the flange with grease of high quality, as shown at M. Carefully press the parts together shown on N, - be sure that the key slides correctly into the keyway of the shaft. 4-5 Apply a little LOCTITE 242 to the retaining bolt and tighten with a torque wrench to Nm = 50 (37 Ft.Lbs.). The hardening time for LOCTITE is approx. 15 min. Disc drive assemblies with one double row ball bearing Removing and replacement of disc drive bearings 6-7 Remove the lock bolt and press the disc drive flange out of the bearing housing.

8 8 V 8 V 5

9 9 1-2 Demonter fjederringen Sog pres lejet ud af lejehuset. 3-4 Monter kj nyt leje T. Pres kun på lejets yderring - anvend værktøj V1 til denne operation. Monter låsering. 5-7 Fyld ca. 1/4 af hulrummet i lejet med fedt af god kvalitet som vist ved M. Anvend hjælpeværktøj V8 og V5 under lejets inderring, når lejeflangen presses på plads. 1-2 Remove the circlip Sand press the disc drive out of the bearing housing. 3-4 Mount new bearing T. Press only on the outer race of the bearing - use tool V1 for this operation. Mount lock ring. 5-7 Fill approx. 1/4 of the hollow space of the flange with grease of high quality as shown at M. Use service tool V8 and V5 as a support for the inner race of the bearing when pressing the disc drive flange back.

10 10 Loctite 242 Nm = 50 ( 37 Ft. Lbs. )

11 Anbring feder L i akslen for halslejet. Pres tandhjulet forsigtigt på akslen - vær sikker på, at federen glider korrekt ind i notgangen på tandhjulet. 4-5 Låsebolten påføres LOCTITE 242 og spændes med momentnøgle til Nm = 50 (37 Ft.Lbs.). Hærdetiden kj for LOCTITE er ca. 15 min. 5-6 Demontering og udskiftning af lejer i mellemhjul Demonter bolten under mellemhjulet - skru en længere bolt A ind i akseltappen på mellemhjuletog demonter det ved at banke det opad. Tag mellemhjulet ud gennem bjælken. 1-2 Place the key L in the shaft for the disc drive. Carefully press the gear wheel onto the shaft - be sure that the key slides correctly into the keyway of the gear wheel, 4-5 Apply a little LOCTITE 242 to the retaining bolt and tighten with a torque wrench to Nm = 50. (37 Ft. Lbs.). The kj hardening time for LOCTITE is approx. 15 min. kj 5-6 Removal and replacement of bearings in intermediate gears Remove thebolt under the intermediate gear - screw a longer bolt A into the stub shaft of the intermediate gear and then remove it by knocking it upwards. Remove the intermediate gear through the opening in the cutterbar.

12 12 V 1 V 2 V 3 V 2 V 1

13 Anbring værktøj V 2 under mellemhjul, - ringens største åbning skal vende opad. Læg værktøj V 1 oven på lejet og slå lejet ud, som vist på foto 2. Kontroller at alle dele fra den sprængte låsering B bliver fjernet. Kontroller at rillen i tandhjul er fri for snavs. 4-8 Placer værktøj V 3 under tandhjul, - den neddrejede flade C skal vende opad. Kontroller at tandhjul og det nye leje vender rigtigt, riller skal være nederst, som vist ved D. Anbring hjælpeværktøj V 2 oven på tandhjul, - læg den nye låsering E ind i rillen, som vist og sænk lejet ned i den konusformede ring. Anbring værktøj V 1 over lejet og slå lejet i bund, som vist på foto Place service tool V 2 under the intermediate gear, - the larger diameter of the ring must face upwards. Place tool V 1 on the bearing and knock out the bearing as shown on photo 2. Ensure that all parts from the broken locking ring B are removed. Ensure that the groove in the gear wheel is clean. 4-8 Place tool V 3 under the gear wheel, - the stepped surface must face upwards as indicated at C. Ensure that the gear wheel and the new bearing turn correctly, the grooves must be at the bottom, as shown at D. Place the tool V 2 on the gear wheel, - place a new locking ring E in the groove, as shown and push the bearing down into the cone-formed ring. Place tool V 1 on top of the bearing and press the bearing in position, as shown on photo 8.

14 14 Loctite 242 Nm = 90 (67 Ft.Lbs.) V 6 V 7

15 15 1 Kontroller at lejet er låst, slå på begge sider af lejet, som vist ved F. Montering af mellemhjul og halslejer i høstebjælken 2-4 Monter først alle mellemhjul. Ved genmontering anvendes altid 2 nye O-ringe G. Låsebolten J påføres LOCTITE 242 og spændes Nm = 90 (67 Ft.Lbs.). 5-6 Påfyld olie. Iagttag at der skal anvendes ny pakning K ved endedæksel. Dækslet føres skråt ind i åbningen, som vist. Oliemængder : Se side 3. Olietype : BP Hypogear 80 W EP eller tilsvarende, - se maskinens brugsanvisning. Bestillingsnr. for 5 liter olie: Anvend altid nye O-ringe L ved gevindtappe. Med værktøj V 7, presses pladekant lidt op, således gevindtappe kan skubbes ind, uden at O-ringen beskadiges. Hold gevindtappe i position med værktøj V 6. 1 Ensure that the bearing is locked in position, knock on both sides of the bearing, as shown atf. Mounting of intermediate gears and disc drive assemblies in the cutter bar 2-4 Mount all the intermediate gears first. Always use 2 new O-rings G, when reassembling. Apply LOCTITE 242 to the locking bolt J and tighten it Nm = 90 (67 Ft.Lbs.). 5-6 Oil is added. Fit a new gasket K at the end cover. The cover is fitted by inserting it at an angle into the opening, as shown. Oil quantities : See page 3. Oil type : BP Hypogear 80 W EP or similar, - see the Operator's Manual for the machine. Ordering number for 5 litre oil: Always use new O-rings L in the locating nuts. Using tool V 7, the edge of the top plate is levered upwards to assist the fitting of the special nuts, without damaging the O-ring. Keep the nuts in its position with tool V 6.

16 16

17 Monter ny O-ring M, - kontroller at ringen ligger korrekt i rillen hele veje rundt. Monter halslejer, - iagttag synkroniseringsmærke N på flangerne. Disse mærker skal henholdsvis pege frem og bagud, som vist ved P og R på illustration 3. Denne synkronisering er meget vigtig mellem samroterende skiver (samme omdrejningsretning). En for dårlig synkronisering vil være årsag til, at høsteskivernes knive rammer hinanden. 4-6 Anvend altid nye bolte og nyt låseblik Q. Tilspændingsmoment: M 10 = 80 Nm (59 Ft.Lbs.) M 12 = 90 Nm (67 Ft.Lbs.) Der må ikke anvendes Loctite 242 eller tilsvarende, da boltene herved ikke kan skrues af igen. Låseblik bukkes helt op langs boltehoved, som vist ved P. 1-3 Mount new O-ring M, - ensure that the ring is sitting correctly in the groove all the way round. Mount the disc drive assemblies, - observe the timing mark N on the flanges. The marks must face forwards and backwards respectively, as shown on P and R on illustration 3. This timing is very important between co-rotating discs (same direction of rotation). Incorrect synchronization will cause the knives of the discs to touch each other. 4-6 Always use new bolts and a new nab Q. Torque moment: M 10 = 80 Nm (59 Ft.Lbs.) M 12 = 90 Nm (67 Ft.Lbs.) Loctite 242 or similar must not be used, as otherwise it will be impossible to unscrew the bolts again. Bend the nab all the way up along the bolt head, as shown at P.

18

19 19 Specielt for udførelse af service på høstebjælker med samroterende skiver 1 Disse bjælker har tre mellemhjul mellem de høsteskiver, som har samme omdrejningsretning. Placering af disse mellemhjul er vist ved A. Hjulene er mindre end de øvrige mellemhjul og kan demonteres fra bjælken gennem en halslejeåbning. Høsteskiver m.m. 2 Kontroller høsteskiver, knive og bolte for slid og beskadigelser, - udskift om nødvendigt. Anvend værktøj B (ekstraudstyr nr ) til låsning af høsteskiver, når bolte spændes. Placering af høsteskiver, - se maskinens brugs- og reservedelsanvisning. Tilspændingsmoment C : Nm = 80 (59 Ft.Lbs.) D : Nm = 95 (70 Ft.Lbs.) a Anvend kun originale reservedele. Maskinens høsteskiver roterer med 3000 omdrejninger pr. minut, - gå aldrig på kompromis med sikkerheden. Efter alt servicearbejde med høsteskiver og knive skal bolte efterspændes efter ca. én driftstime. 3-4 Tegningerne viser henholdsvis mellemhjul og halslejer med 2 enkeltradede kuglelejer og halslejer med dobbeltradet kugleleje. For servicing cutter bars with co-rotating discs 1 These bars have three intermediate wheels between the cutting discs, which have the same direction of rotation. The location of these intermediate wheels is shown at A. The wheels are smaller in size than the other intermediate wheels and can be detached from the bar through a collar abearing opening. Discs etc. 2 Check discs, knives and bolts for wear and damage, replace if necessary. Use B (optional equipment No ) for locking of the discs, when the bolts are tightened. Location of discs, - see the Operator's Manual and spare parts list for the machine. Torque moment C : Nm = 80 (59 Ft.Lbs.) D : Nm = 95 (70 Ft. Lbs.) a Use only original spare parts. The discs of the machine are rotating at 3000 r.p.m., always operate safely. After all service work on discs and knives the bolts must be retightened after approx. one working hour. 3-4 The drawings show respectively intermediate gear and disc drive assemblies with two single-row ball bearings and disc drive assemblies with one double row ball bearing respectively.

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

SKF Smørefedttestsæt TKGT 1. Brugervejledning

SKF Smørefedttestsæt TKGT 1. Brugervejledning SKF Smørefedttestsæt TKGT 1 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...4 1. Indledning...5 1.1 Funktionsprincip... 5 2. Indhold...6 2.1 Tekniske data... 8 3. Analyseprotokol...9 3.1

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves

Enkelt sæde ventiler Single Seat valves Enkelt sæde ventiler Single Seat valves ZP ZP Ventil Enkeltsæde ventil esignet til anvendelse i alle sanitære applikationer, er ZP ventilen med dets moderne design velkendt for sin ekstreme fleksibilitet,

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere