NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Jubilæumsnummer 50 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl (samt efter aftale) Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2008 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Indhold Forord... 3 Glostrup Apotek... 5 Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Glostrup Apotek umiddelbart efter opførelsen i 1908

3 Forord Med dette nr. af Nyt Fra Arkivet kan vi fejre et dobbeltjubilæum. Dels er bladet udsendt i alt 50 gange, dels kan vi fejre apoteksbygningens 100 års jubilæum. Apoteket på Hovedvejen 101 er kendt af hvert barn i Glostrup. Den smukke bygnings oprindelse rækker længere tilbage, end nogen kan huske, ja faktisk blev den indviet allerede 2. oktober Denne begivenhed bør selvfølgelig markeres, og efter aftale med apotekeren, der beredvilligt viste rundt i sin smukke og gennemmoderne virksomhed, vil nærværende blad være en gennemgang af både husets og apoteksvirksomhedens historie. Sidstnævnte startede så tidligt som i 1863, men læs selv nedenfor om en både spændende og betydningsfuld virksomhed. Lokalhistorisk Arkiv forsøger, som tidligere omtalt, at søsætte en lokalhistorisk publikation hvert år i november. Af forskellige grunde er arbejdet med årets bog om Glostrup Brandkorps blevet forsinket, og det betyder desværre, at den ikke vil nå at komme på gaden inden jul. Det kan ikke siges, hvornår præcis den så vil udkomme, men det vil ske engang i det nye år. Udskydelsen vil også påvirke udgivelsen af den store bog om Glostrups historie, som undertegnede allerede er begyndt at arbejde på. Arbejdet med billeder og layout til bøger er meget stort, og det må derfor påregnes, at bogen ikke vil udkomme før engang i

4 Glostrup Apotek 100 år på Hovedvejen 101 Det første forsøg på oprettelse af et apotek i Glostrup skete i En række kommuner på Vestegnen mente, at tiden måtte være moden til, at man her vest for København fik mulighed for egen apoteksbetjening. Da det nærmeste apoteksudsalg befandt sig helt inde på Vesterbro i København, måtte ministeriet også kunne se det rimelige i ønsket, har man vel tænkt. I øvrigt kunne man henvise til, at distriktslægeembedet for samme kommuner befandt sig i Glostrup, og et apotek måtte med fordel kunne placeres samme sted. Den 18. juni 1859 afslog ministeriet ansøgningen. 4

5 Udsigten til en mulig senere godkendelse af et apotek i Glostrup, fik Frederiksberg Kommune til at reagere. Man mente ikke overraskende, at et eventuelt nyt apotek burde placeres på Frederiksberg frem for i Glostrup. Striden bølgede frem og tilbage i nogle år, indtil en resolution af 13. marts 1863 endelig bestemte, at Glostrup skulle have bevillingen. På Frederiksberg var man selvfølgelig skuffet, men allerede i 1867 fik man også her bevilling til oprettelse af eget apotek. Privilegiet til at drive et kommende apotek i Glostrup blev herefter opslået ledigt, og efter nogle måneder fandt man den rette mand til jobbet. Hans navn var Hans Henrik Anton Siegumfeldt ( ), og han kunne 14. maj 1864 åbne landets 109. apotek på Hovedvejen 179. Hans Henrik Anton Siegumfeldt Bygningen, som ikke må forveksles med den nuværende på Hovedvejen 101, findes endnu, idet Hovedvejens udvidelse i dog fjernede et stykke af den. Siegumfeldt fik i 1886 en ny opgave, nemlig da Glostrup fik sine første telefoner. Der var til en start tre abonnenter, et tal der snart voksede. Apoteket fik herefter omstillingsbord, og Glostrup Telefoncentral var en realitet. 5

6 Ved Hr. Apotheker Siegumfeldt s Bortrejse fra Glostrup Vor gamle Apotheker snart Jo Glostrup vil forlade; Til Gilde med os, - der er klart! Ham flux vi os udbade! En virksom Mand han altid var Og flink og hjælpsom aa, saa rar! Fornøje, Trods Møje, Saa gjærne han vilde Enhver især! Melodi: Vor gamle Karo gjorde Støj Oplysning og han tænkte paa, Da Glostrup laa i Mørke: De Lygter højt vi prise maa! Han Kundskab og mon dyrke: Før Skolen kom, han sa e ej Stop Og Kirken fik han varmet op: Han virked Og lirked Ved Mangt og Meget i Glostrup By! Han strax afhjalp et dybtfølt Savn, Da Apothek han grunded; Thi Medicin fra Kjøbenhavn Ej altid let blev vundet! Naar Lægen nu Recepten skrev Flux Giften ogsaa færdig blev: Han kjørte Og rørte I Pulver og Krukker med Salve omkring! Og derfor vi i Gjæld til ham Os sikkert Alle føle: Naar Tak vi bringe, Den faa Skam, Som dermed monne nøle! Dog, derfor er vist fare ej; Thi Alle sikkert følge mig: Tilhobe Vi raabe For Siegumfeldt et højt Hurra! Det herlige digterværk rummer vigtige lokalhistoriske oplysninger. Det er forfattet af Johan Christian Georg Bencke, der i årene var distriktslæge i Glostrup Da man i 1903 passerede 53 abonnenter, blev centralen dog overflyttet til dyrlæge Lars Hansen. Apoteker Siegumfeldt beholdt bevillingen til sin død i 1907, og han havde da været byens apoteker i 43 år. Fra 1894 havde han dog overladt den daglige ledelse til forskellige forpagtere og bestyrere. Glostrup var i løbet af de mange vokset betragteligt, og der hævede sig derfor røster for opførelse af en ny apoteksbygning i det centrale Glostrup. Det havde været hensynet til de øvrige kommuner, ikke mindst Taastrup, som i sin tid havde bestemt placeringen af distriktslægeboligen og på den baggrund også apoteksbygningen. 6

7 Men disse hensyn måtte med Glostrups nye betydning anses for mindre vigtige, og det lykkedes at få ministeriet med på planerne. Den næste apoteker, Ulrich Fritz Jacob Sprechler ( ) fik bevillingen med tilhørende forpligtelse til i løbet af ét år at opføre en ny apoteksbygning et centralt sted i Glostrup samt erklære sig villig til at at oprette et hjælpeapotek i Taastrup, når ministeriet måtte ønske det. Ulrich Fritz Jacob Sprechler Placeringen af det nye apotek blev fundet på hjørnet af Roskilde Landevej (Hovedvejen) og Solvej. Grunden blev erhvervet fra gartner Carl Rathsack, der ejede jorderne på begge sider af Solvej. Arkitekten på det kommende byggeri var en mand ved navn Erik Woldbye, og han valgte nationalromantikkens byggestil. I løbet af 1908 blev huset opført, og 2. oktober 1908 fandt indvielsen sted. Den samlede pris for grund, bygning og inventar løb op i det formidable beløb af kr. Men for pengene havde apotekeren fået en ualmindelig smuk bygning, som endnu på sin 100-års fødselsdag både står og anvendes efter sin bestemmelse. Huset er uden overdrivelse et af de smukkeste i Glostrup og fortjener i allerhøjeste grad at blive bevaret for eftertiden. 7

8 Arkitekt Erik Woldbyes tegninger til den nye apoteksbygning 8

9 Handelsgartner Ove Nielsen havde store gartneriarealer ved Solvej. Her en gruppe børn og voksne med det nye apotek som baggrund. Set mod nordvest, 1917 Apotekeren havde fået god plads til både erhverv og beboelse. Han indrettede apoteksudsalget i stueetagen, medens han anvendte første sal som sin private beboelse. Huset tag har en imponerende rejsning. Årsagen var ønsket om god plads til opbevaring af planter til tørring. Børn og koner fik i de følgende år mulighed for at tjene en skilling ved at indsamle de kamilleblomster, som voksede overalt på de omgivende marker. Efter tørring blev planterne solgt til produktion af kamillete, og denne forretning fik efterhånden et ganske stort omfang. Da Glostrup Station i 1918 opførte ny stationsbygning, lejede apotekeren ekstra loftsplads til sine mange planter. 9

10 Sprechler selv blev kun få år i Glostrup. Allerede i december 1914 søgte og fik han bevilling til St. Stefans Apotek i København, og han forlod derfor byen. Som ny apoteker valgtes Christian Julius Bølling Vilstrup ( ). Han havde været apoteker i Århus i 20 år, da han pr. 1. januar 1916 overtog Glostrup Apotek. Han kunne glæde sig over et næsten nyt hus, og han har sikkert været godt tilfreds med forholdene. I hvert fald blev han på posten til sin død i Den gamle apoteksbygning på Hovedvejen 179 blev i 1916 overdraget til frøken Frederikke Lorentzen, som indrettede et såkaldt hvile- og plejehjem kaldet Eben-Ezer. Huset blev senere kendt som Arendse Plejehjem. Vilstrups afløser hed Sophus Johannes Holm ( ). Hans tidlige død betød, at han ikke kunne nå at præge udviklingen særligt. Det gamle apotek som rekreationshjem under navnet Eben-Ezer,

11 Albert Georg Brofeldt ( ) blev farmaceutisk kandidat i Han var i mange tilknyttet apoteket Svalen i København, inden han i 1942 fik bevilling til Glostrup Apotek. Hans første tiltag var en omfattende modernisering af huset som arbejdsplads. Den gamle vognport med tilhørende stald og karlekammer blev fjernet, hvil- Albert Georg Brofeldt ket gav mulighed for en stor udvidelse af apotekets ekspedition. Personale og brugere kunne derefter glæde sig over meget bedre forhold. Apotekerne fremstillede dengang selv tabletter m.m., og Brofeldt udskiftede den tilhørende maskinpark. Kældermagasinerne blev udvidet, og en nyanlagt nedgang fra Solvej lettede tilførslerne fra leverandørerne. I 1952 blev Glostrup Apotek pga. sin centrale beliggenhed udpeget til at være nattevagtsapotek. Glostrup Apotek er et af de få apoteker, som stadig har forpligtelsen, til stor glæde for mange kunder. Brofeldt havde som sine forgængere privatbolig på første sal, og herfra styrede han indtil 1964 en stadig mere omfattende virksomhed, hvis pladsforhold blev stadig mere problematiske. 11

12 Fra apotekets hverdag i 1950 erne 12

13 13

14 Johannes Heinrich Faber var født på St. Croix i 1917 og blev farmaceutisk kandidat i Han overtog Glostrup Apotek i 1964, og pladsforholdene, ikke mindst i ekspeditionen, var nu blevet et så alvorligt problem, at den lokale presse var begyndt at skrive om det. Der måtte gøres noget hurtigt, Johannes Heinrich Faber og et andragende om lov til at nedlægge privatboligen til fordel for apoteksvirksomheden blev afsendt. Det blev imødekommet, og allerede i 1965 var hele bygningen inddraget til egentlig apoteksvirksomhed. De nye muligheder blev bl.a. udnyttet til udvidelser i ekspeditionen, og de forbedrede forhold for publikum fik kritikken i den lokale presse til at forstumme. Bag apoteket ses Solvej og lidt af Vinkelvej, 12. september

15 I 1969 fortsatte moderniseringerne, da der i den tidligere garage blev indrettet et nyt og større laboratorium for tabletfremstilling. Glostrup Centret åbnede i 1972, og apotekeren ønskede at være med fra første færd. Han indrettede derfor en filial her. En yderligere istandsættelse og modernisering i 1975 gav bygningen et godt løft med yderligere forbedringer i ekspeditionen samt en ny indgangsdør. De mange ændringer har heldigvis ikke ødelagt husets udseende, således som det ses så mange andre steder i Danmark. Alt er sket i pietetsfuld ånd og med blik for at bevare bygningens unikke særpræg. Faber fik 20 år som apoteker i Glostrup. Han afgik med årets udgang i De smukke sten-opstandere stod foran den oprindelige port (se forsidefoto),

16 Steen Mejlgaard Jensen som nyudnævnt apoteker i Glostrup, december 1984 Som ny apoteker valgtes den da 40-årige Steen Mejlgaard Jensen. Han havde tilbragt sine barneår i Glostrup, og det var ham derfor en særlig glæde, da han fik mulighed for at overtage apoteket i sin barndoms by. På et tidligt tidspunkt begyndte han at lægge planer for fremtiden. Filialen i Glostrup Centret var ikke rentabel, og med den korte afstand mellem de to udsalgssteder synes det også rimeligt at samle kræfterne på ét sted. Filialen blev derfor nedlagt allerede i Til gengæld blev der nogle år senere råd til en omfattende modernisering af huset på Hovedvejen. I 1988 blev seks pavilloner opstillet som midlertidigt apotek på parkeringspladsen bag det gamle hus, som til gengæld blev indtaget af håndværkerne. 16

17 Pavilloner som ekspeditionslokaler under apotekets store renovering, 24. juni 1988 Renoveringsarbejder fandt også sted på apotekets bagside, 24. juni

18 Apoteker Steen Mejlgaard Jensen og personale efter renoveringen, september 1988 Den 11. september samme år kunne personale og kunder atter indtage det kendte apotek, som udefra lignede sig selv. Indvendig var der til gengæld skabt store forandringer: bedre plads i ekspeditionen, selvbetjening af en række varer og etablering af et særligt samtalerum for kunder med særlige behov. Apoteket var indvendigt næsten ikke til kende igen, og det var fuldt fortjent, at man i april 1989 modtog en pris fra foreningen, Bevar Det Gamle Glostrup. Det var derfor med stor tilfredshed, at man 12. maj 1989 kunne fejre institutionens 125-års jubilæum med en lang række aktiviteter. Fem år senere udvidedes med en filial i Granskoven 24 i Hvissinge. De seneste års stærke udvikling inden for edb og robotteknologi er også nået til Glostrup. Et blik på aktiviteterne kan kun fremkalde beundring. 18

19 Glostrup Apotek er med på det nyeste: Her arbejder robotterne, 10. juni 2008 To robotter på første sal styrer og ekspederer fra lageret, og edb-maskiner er selvfølgelig placeret alle nødvendige steder. 19

20 Et særligt tiltag er den såkaldte Glostrup Dosispak. Det betyder, at den enkelte kunde får sin medicin i engangsposer. Der er en pose for hvert indtagelsestidspunkt, f.eks. morgen, middag og aften, og systemet kører blot videre, indtil nye ordrer modtages. Apoteker Steen Mejlgaard Jensen, 10. juni

21 Apoteker Steen Mejlgaard Jensen ved sit skrivebord, 10. juni 2008 Der er travlhed i lokalerne bag apotekets publikumsekspedition, 10. juni

22 Den digitale verden har selvfølgelig også erobret Glostrup Apotek, 10. juni 2008 Den megen nye teknologi har bestemt ikke drænet virksomheden for medarbejdere. I huset er ansat ca. 40 mennesker, hvortil kommer ca. 30 på Paul Bergsøes Vej, hvor man beskæftiger sig med fremstilling af piller. Glostrup Apotek er et ud af blot to i Danmark, som endnu har bevaret den opgave. Med 70 personer ansat er Glostrup Apotek en af byens rigtig store virksomheder. Vor bys apotek må siges at være rigtig godt rustet til fremtidens krav. Bemærk ovenstående tekst over lampen på foto nederst side 12. Den latinske indskrift lyder i dansk oversættelse således: Vi har midlet, Gud har frelsen 22

23 23

24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 30 2003 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 26 2002 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Nye åbningstider gældende

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 53 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 34 2004 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen.

GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. GASA I HORSENS. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. I Horsens gik en gruppe gartnere sammen og etablerede et afsætningssted, hvor man kunne komme af med sine

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK September 2009 No. 53 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Kilde: De danske Apotekers Historie og Vendsyssel Tidende. Det gamle apotek i Østervrå. Efter at der den 28. juni 1891 var

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Ørum skoles historie

Ørum skoles historie Ørum skoles historie af Sv. Haakon Jensen. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om Ørum skoles historie. Desværre er det begrænset, hvad jeg har af materiale om skolens historie, og på lokalhistorisk

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

NOGET NYT HAR VIST SIG stærkt og smukt!

NOGET NYT HAR VIST SIG stærkt og smukt! NOGET NYT HAR VIST SIG stærkt og smukt! festskrift til Grejsdal Kirkes 50 års jubilæum 1. søndag i advent 2011 1 50 år med Grejsdal Kirke I 50 år har den ligget og lyst op i alt det grønne på vestsiden

Læs mere