Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ"

Transkript

1 Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00

2 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset DK-0 Hirtshals Rekvirent : Hanne Kristoffersen, Niras Udgivelsesdato :. oktober 00 Projekt :.0. Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : Lars Brønnum Fisker, direkte tlf.:, : Poul O. Jørgensen : Lars Brønnum Fisker INDLEDNING UNDERSØGELSER RESULTATER VURDERINGER OG ANBEFALINGER UDFØRELSE SUPPLERENDE UNDERSØGELSER KONTROL MILJØFORHOLD 0 DIVERSE 0 Bilag nr. Boreprofiler, Carl Bro as - Boreprofiler, GEO - Signaturforklaring A Principskitse, Sandpudefundering B Tegning nr. Situationsplan 0 Carl Bro as Sofiendalsvej Tlf. 00 Direkte fax Aalborg SV Direkte tlf. CVR-nr. Danmark Mobiltlf. tversted-re00.doc

3 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport INDLEDNING. Formål Undersøgelsens formål er ved en placeringsundersøgelse, at orientere om jordbundsog funderingsforholdene i forbindelse med anlæg af parcelhusgrunde, veje og kloak for en ny udstykning ved Gl. Skagenvej i Tversted. Der er parcelhusgrunde på den nye udstykning. Der haves ingen kendskab til konkrete projekter på byggegrundene. Udgangspunktet for den foreløbige vurdering er en forventning om bebyggelse med traditionelt muret byggeri af enfamiliehuse i et plan uden kælder. Der er tidligere udført orienterende jordbundsundersøgelser i området. De relevante boringer er medtaget i den samlede vurdering af jordbundsforholdene. Den aktuelle geotekniske projektundersøgelse er i henhold til DS afsnit.. en placeringsundersøgelse.. Reference // Hirtshals. Tversted. Gl. Skagensvej. Ny Boligudstykning. Geoteknisk Placeringsundersøgelse. Udarbejdet af GEO. Dateret // Situationsplan, Tversted. Dateret. sep. 00. Udarbejdet af Birk & BO I/S. Resumé Der er i boringerne generelt truffet postglaciale marine sandaflejringer med indslag af betydende gytjeaflejringer. Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at parceller i området kan funderes vha. direkte fundering, sandpudefundering eller pælefundering afhængigt af de trufne jordbundsforhold for de enkelte parceller. Der skal gennemføres en vurdering af funderingsforholdene i hvert enkelt tilfælde for de konkrete byggeprojekter - Der anbefales ubetinget udført en supplerende boringer for samtlige parceller. Det må forventes at jordbundsforholdene kan ændres indenfor selv ganske korte afstande. Et fuldstændigt sætningsfrit vejanlæg vil kræve at vejanlægget etableres på bæredygtige aflejringer under de trufne gytjeaflejringer. Såfremt der kan accepteres visse sætninger og skævheder i veje kan disse udføres efter afrømning af øvre muldlag. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

4 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport UNDERSØGELSER. Markarbejde Der er i oktober 00 gennemført undersøgelsesboringer til m s dybde under eksisterende terræn uden anvendelse af foringsrør. I forbindelse med borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk klassifikation. Der er udført enkelte in situ vingeforsøg til bedømmelse af de trufne kohæsive jordarters styrkeegenskaber. Boreprogrammet er fastsat og udført som følgende: Gennemgang af tidligere jordbundsundersøgelse. Hvor den eksisterende boring er retvisende for parcellen udføres ikke en ny boring. På resterende parceller udføres én boring til ca.,0 m s dybde i alt boringer. Boringsnumre refererer til parcelnumre. Borepunkterne er afsat og indmålt med GPS, højdesystem DVR0. Boringernes placering fremgår af situationsplanen, tegning 0. Resultatet af undersøgelsesboringerne fremgår af boreprofilerne, bilag -. Der henvises i øvrigt til signaturforklaring, bilag A.. Laboratoriearbejde Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet. På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultater af det udførte laboratoriearbejde fremgår af boreprofilerne, bilag -. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

5 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport RESULTATER. Topografi og geologi Arealet er beliggende i et fladt terræn omkring kote + m DVR0. Området er generelt præget af postglaciale marine sandaflejringer. I denne type aflejringer er der stor risiko for indslag af gytje og tørv. Foto : Området for udstykningen oktober 00. Der er i boringerne truffet et relativt beskedent mulddække til ca. 0, á 0, m under terræn. Det forventes, at muldmægtigheder kan variere regelløst i området og også til større dybder end truffet i boringerne. Under mulden er der generelt truffet postglaciale marine sandaflejringer. De postglaciale aflejringer er ikke gennemboret ved bunden af boringerne. Der er truffet gytjeaflejringer stedvist sandet, leret i varierende mægtigheder i langt de fleste boringer og op til ca. m s dybde. Gytjeaflejringer er stærkt sætningsgivende. Der er tendens til, at mægtigheden af gytje øges mod nordøst. I boring, og, udført af GEO, er der ikke truffet gytje, men aflejringer af siltet ler og leret silt. Aflejringer er stedvist gytjeprægede og organiskholdige og dermed også sætningsgivende. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de optegnede boreprofiler, bilag -.. Vandspejlsforhold Der er under borearbejdet generelt observeret et vandspejl ca., m til,0 m under terræn. Det vurderes, at dette er det primære vandspejl. Det kan forventes, at området undertiden kan være påvirket af sekundære vandspejl, hvilket kan forekomme ved ler-, silt- og gytjeholdige aflejringer. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

6 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Der er etableret et pejlerør i alle boringerne. Yderligere pejlinger anbefales udført, således vandspejlets beliggenhed kan undersøges nærmere. VURDERINGER OG ANBEFALINGER. Projektbeskrivelse Projektet omhandler anlæg af parcelhusgrunde, veje og kloak for en ny udstykning ved Gl. Skagenvej i Tversted. Udstykningen forventes bebygget med enfamiliehuse i et plan uden kælder, jf. afsnit.. Der foreligger ingen konkrete projekter. Der forudsættes en maksimal regningsmæssig belastning på 0 kn/m for et lodret og centralt belastet stribefundament, og at der ikke udføres særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Det forudsættes, at fremtidigt terræn ved husene er svarende til nuværende terræn.. Vurderingsgrundlag Med den aktuelle projektbeskrivelse vurderes overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) ved de udførte boringer at være beliggende som angivet i skema. Boring Terrænkote OSBL Forventet fundering m DVR0 m u.t. kote m DVR0 B +,, +, Pælefundering B +,,0 +, Pælefundering B +,0, +, Sandpudefundering B +,, +, Pælefundering B +,, +, Pælefundering B0 +,, +, Pælefundering B +,, /,? + 0, / +,? Direkte fundering / Sandpudefundering? B +,, +, Sandpudefundering / Pælefundering? B +,,0 +, Pælefundering B +,, +, Sandpudefundering / Pælefundering? B +,, +, Sandpudefundering B +,,0 +, Sandpudefundering * +,0,0 / 0,? +,0 / + 0,? Sandpudefundering / Direkte fundering? * +,, +, Pælefundering * +,0 0, /,? + 0, / +,? Direkte fundering / Sandpudefundering? * +,, +, Pælefundering * +,, / 0,? +, / + 0,? Sandpudefundering / Direkte fundering? * +,, +, Sandpudefundering / Pælefundering? Skema Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL). *Boring udført af GEO. Variationer kan forekomme mellem boringerne, herunder større dybde til OSBL. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

7 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport. Boliger Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at parceller i området kan funderes vha. direkte fundering, sandpudefundering eller pælefundering afhængigt af jordbundsforholdene for de enkelte parceller. Ved en direkte fundering placeres fundamenterne direkte i intakte bæredygtige aflejringer under hensyntagen til frostfri dybde. Ved en sandpudefundering foretages en fuldstændig udskiftning af samtlige sætningsgivende aflejringer med sundt velkomprimeret sand-/grusfyld. Ved en pælefundering overføres alle belastninger til jorden via pælene. Fundamenter og gulve skal derfor udføres selvbærende mellem pælene. Der er for hvert parcel udarbejdet en kort beskrivelse af den pågældende grund, der henvises generelt til disse grundkøbsundersøgelser. Der skal gennemføres en vurdering af funderingsforholdene i hvert enkelt tilfælde for de konkrete byggeprojekter - Der anbefales ubetinget udført en supplerende boringer for samtlige parceller. Det må forventes at jordbundsforholdene kan ændres indenfor selv ganske korte afstande. Når de postglaciale aflejringer ikke er gennemboret, er der fortsat risiko for organiskholdige aflejringer under bunden af boringerne. Jf. DS... () er der følgende vejledning: Dybden, hvortil sætningsgivende jordlag bør tages i betragtning, afhænger af størrelse og form af fundamentet, variationen i jorden stivhed med dybden samt afstanden mellem fundamenterne. Normalt kan denne dybde antages at svare til dybden, hvor den effektive lodrette tillægsspænding fra fundamentet er 0 % af den effektive in situ-spænding. Dette er svarende til en m dyb boring ved et traditionelt enfamiliehus. Yderfundamenter skal altid som minimum føres til frostfrit dybde, der kan fastsættes til 0, m under fremtidig terræn, dog, m for fritstående uopvarmede konstruktioner (f.eks. uopvarmede garager, carporte, havemure etc.)... Direkte fundering Funderingen kan gennemføres iht. DS :, i normal funderingsklasse. Skønnede regningsmæssige bæreevner af fundamenter er angivet under de enkelte grundkøbsundersøgelser. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, kan etableres direkte som terrændæk. Risikoen for, hvorvidt der opstår sætninger og differenssætninger, der overskrider de anførte vejledende værdier for almindelig husbygning i DS : afsnit..., kan først klarlægges på baggrund af supplerende undersøgelser. Der skal påregnes revnefordelende armering i såvel fundamenter som gulve. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

8 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport.. Sandpudefundering Funderingen kan gennemføres iht. DS : i normal funderingsklasse. Sandpudefunderingen udføres iht. vedlagte bilag B. Sandpuden skal føres minimum 0, m udenfor ydersiden af fundamenter og etableres med anlæg a, regnet fra yderside af fundamenter og ned på OSBL. Sandfylden skal komprimeres svarende til gennemsnitlig % Standard Proctor under funderingsniveau, målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under %). Gulve kan etableres direkte som terrændæk på den opbyggede sandpude. For korrekt dimensionerede og veludført sandpudefundering vurderes der ikke at ville optræde sætninger og differenssætninger udover de anførte vejledende værdier for almindelig husbygning i DS : afsnit... Kosmetiske revnedannelser kan optræde, men vurderes uden konstruktiv betydning for byggeriet. Der skal påregnes revnefordelende armering i såvel fundamenter som gulve... Pælefundering. Veje Dimensioneringen gennemføres iht. DS, norm for fundering af april. Idet jordbundsforholdene ikke er kendt ned til et stykke under forventet pælespidsniveau, skal funderingen henføres til lempet funderingsklasse, dvs. partialkoefficienter øges med % jf. DS. Der anbefales udført en supplerende boring til ca. - m under terræn på de berørte parceller, således projektet kan behandles i normal funderingsklasse. De trufne stærkt sætningsgivende aflejringer kan give anledning til en negativ overflademodstand på pælene, hvilket kan betyde en reduktion af pælenes bæreevne. Det er ved asfaltering af pælene gennem de sætningsgivende lag muligt at reducere den negative overflademodstand, såfremt pælenes bæreevne forventes fuld udnyttet. Pælebæreevner fastlægges vha. den danske rammeformel. For korrekt dimensionerede og veludført pælefundering vurderes der ikke at ville optræde sætninger og differenssætninger udover de anførte vejledende værdier for almindelig husbygning i DS : afsnit... Fundamenter og gulve skal udføres selvbærende mellem pælene. Boligveje og pladser, hvortil der ikke stilles særlige krav til jævnhed, kan opbygges i terræn iht. gældende vejregler. Et fuldstændigt sætningsfrit vejanlæg vil kræve at vejanlægget etableres på bæredygtige aflejringer som angivet i skema. Såfremt der kan accepteres sætninger og skævheder i veje kan disse udføres efter afrømning af øvre muldlag. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

9 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Generel opfyldning på arealet frarådes, da dette vil medfører yderligere sætninger i gytjeaflejringerne, og risiko for yderligere differenssætninger og lunker i belægninger. Jordbundsforholdene betragtes som dårlig underbund. Af hensyn til frost bør opbygningen for mindre boligveje, stamveje og p-pladser, udføres med en mægtighed på mindst 0, m. Der skal sikres god afvanding og dræning.. Ledningsanlæg Krav til lægning af ledninger i jord DS 0, DS og DS skal overholdes. Placeres ledninger i fyld- og blødbundsaflejringer, vil der forekomme sætninger af disse. Dette medfører risiko for differenssætninger i veje og pladser. Overgange til pælefunderede bygninger skal overvejes nøje. Ledningerne skal sikres tilstrækkelig jorddækning afhængig af den fremtidige anvendelse af planum. Jorddækningen bør ikke være mindre end 0, m, medmindre der foreligger nærmere beregninger. Komprimeringskrav til jorddækningen afhænger ligeledes af den fremtidige anvendelse. Ved ledninger i veje og stier skal tilfyldningen foretages på en sådan måde, at planum opnår tilnærmelsesvis de samme egenskader som udenfor ledningsgravens område. UDFØRELSE. Udgravning Vedr. anlægstekniske forhold for de enkelte parceller henvises til grundkøbsundersøgelser. Der forventes ingen særlige udførelsesmæssige problemer ved anlægsarbejderarbejder i indtil normal frostfri dybde. Arbejdet anbefales gennemført i en tør periode. Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede flader indeholdende ler og silt undgås. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

10 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport. Grundvandssænkning Ved anlægsarbejder af kloakker og lignende samt ved udførelse af sandpudefundering kan det blive aktuelt med grundvandssænkning. En midlertidig grundvandssænkning vurderes med de trufne aflejringer at kunne udføres vha. af nedspulede sugespidser. Opmærksomheden henledes på, at en grundvandssænkning skal begrænses mest muligt i tid og omfang af hensyn til risiko for utilstrækkelig funderet nabobyggeri. I henhold til byggelovens skal berørte naboer varsles skriftligt dage forinden arbejdet igangsættes. Carl Bro as har ikke kendskab til, hvorledes nabobygninger er funderet, hvilket skal undersøges nærmere, inden sænkning iværksættes. Der henvises generelt til DS:.. ()P. Det anbefales, at der indledningsvist foretages en udvendig visuel gennemgang af nabobygninger. Der bør ubetinget ske en fotoregistrering af berørte bygninger.. Genindbygning Opgravede rene sandmaterialer kan påregnes genindbygget. De bedste materialer, velgradueret sand, bør indbygges i toppen for sikring af så god en bæreevne som muligt tilsvarende det omkringliggende planum og afhængig af den fremtidige anvendelse. Materialer der skal genindbygges skal holdes adskilt fra øvrige (muld- og organiskholdige) materialer. Materialerne bør holdes afdækket. SUPPLERENDE UNDERSØGELSER For hver enkelt bebyggelse på de parceller skal der ske en individuel vurdering af projektet og jordbundsforholdene. Der anbefales ubetinget udført supplerende boringer for samtlige parceller. Det må forventes at jordbundsforholdene kan ændres indenfor selv ganske korte afstande. KONTROL. Generelt Kontrolarbejder udføres iht. jf. DS: afsnit, og skal udføres af en geoteknisk sagkyndig person.. Kontrol for veje og ledningsanlæg Efter udgravning til OSBL skal det ved inspektion sikres, at der overalt er sket en tilstrækkelig udskiftning af muldholdige aflejringer. Ved kontrollen skal materialernes anvendelighed til genindbygning også vurderes. Indbygget sandfyld med mægtigheder på mere end 0, m skal kontrolleres med isotopsonde for eftervisning af tilstrækkelig fasthed i relation til de opstillede krav. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

11 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side 0 Geoteknisk undersøgelsesrapport. Sandpude og direkte fundering Der skal ved sandpudefundering og direkte fundering gennemføres en grundig geoteknisk udgravningskontrol til verificering af de forudsatte jordbundsforhold. Det indbyggede sandfyld kontrolleres iht. Vedlagte bilag B.. Pælefundering Der skal udføres prøveramning af pæle. Tilsynet skal gives den nødvendige tid til fastlæggelse af bæreevner/nødvendige tiltag inden produktionsramningen opstartes. Det kan være nødvendigt med efterramning af produktionspælene. Rammearbejdet bør derfor tilrettelægges således, at pælene kan henstå dage før efterramning gennemføres. Ingen pæle må kappes, før pælebæreevner er godkendt af tilsynet. MILJØFORHOLD I henhold til jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af jord, som deponeres udenfor matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden projektet opstartes i marken. Det skal bemærkes, at der ikke er observeret lugt eller misfarvning af jorden, der kan indikere tilstedeværelse af forurening. Ved eventuel flytning af jord, som skal deponeres udenfor matriklen, skal overfladejorden undersøges nærmere ved kemisk analyse for indhold af miljøfremmede stoffer (tungmetaller, PAH-forbindelser og oliekomponenter), idet disse stoffer normalt ikke er synlige eller lugtbare. DIVERSE Carl Bro as deltager gerne i sagens videre forløb, f.eks. i forbindelse med: Udførelse af supplerende boringer for de aktuelle byggerier Dimensionering af fundamenter og evt. grundvandsænkning Udførelse af udgravnings- og komprimeringskontrol Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse. r:\projects\aal\\0\0_output\tversted-re00.doc

12 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, meget lyst brunt, kfr. Vi Pg =. 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, velsorteret, gytjestribe, træ, mørkt gråbrunt, kfr. Vi/ Ma Pg GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. GYTJE - " - =0. GYTJE - " - Cv =. 000 GYTJE, sandet, gråt, sv. khl. =. GYTJE - " - 0 SAND, mellem, sorteret, plr., mørkt gråbrunt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, plr., gråt, kfr. SAND, fint, sorteret, plr., gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, meget lyst brunt, kfr. Vi Pg Vi Pg 0 SAND, fint, sorteret, siltet, sv. gytjeh., mørkt gulbrunt, kfr. Vi/ Ma Pg =0. GYTJE, sandet, gråt, sv. khl. GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. =0. GYTJE, sandet, gråt, sv. khl. 0 GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. 000 =. GYTJE - " - SAND, mellem, sorteret, plr., mørkt gråt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, plr., mørkt gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :0:0 Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 00 (m) Plan : Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +,0 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg 0 SAND, fint, velsorteret, grålig brunt, kfr. Vi Pg =. GYTJE, leret, lerede klp., olivenbrunt, kfr. Cv 0 GYTJE, st. sandet, olivenbrunt, kfr. =. GYTJE, leret, sandet, gråt, kfr. Cv SAND, mellem, sorteret, grålig brunt, kfr. 000 SAND, mellem, sorteret, brunlig gråt, kfr. SAND, mellem, sorteret, mørkt gråt, kfr. SAND, fint, sorteret, mørkt gråt, kfr. SAND, mellem, sorteret, mørkt gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 00 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 00 (m) Plan : Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re 0 SAND, fint, velsorteret, meget lyst brunt, kfr. Vi Pg =0. 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg GYTJE, leret, sandet, gråt, kfr. GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. =. GYTJE, st. sandet, enk. skaldele, gråt, sv. khl. 000 =. GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. SAND, mellem, sorteret, enk. skaldele, plr., gråt, sv. khl. SAND, fint til mellem, sorteret, plr., gråt, sv. khl. SAND, mellem, sorteret, plr., gråt, kfr. 0 SAND, fint, sorteret, plr., gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, mørkt gulbrunt, kfr. Vi Pg LER, st. siltet, gråt, kfr. Ma/ Fe Pg Cv 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg =. GYTJE, leret, sandet, gråt, sv. khl. =. GYTJE - " - =. GYTJE, leret, sandet, enk. skaldele, gråt, sv. khl. =. GYTJE, leret, sandet, gråt, sv. khl. Cv =. GYTJE, leret, sandet, enk. skaldele, gråt, sv. khl. 0 SAND, fint til mellem, sorteret, gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 ::0 Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, velsorteret, meget lyst brunt, kfr. Cv 0 GYTJE, st. sandet, sandstriber, meget lyst brunt, kfr. GYTJE, st. sandet, meget lyst brunt, sv. khl. GYTJE - " - =. 0 GYTJE, leret, sandet, meget lyst brunt, sv. khl. 000 GYTJE - " - Cv SAND, mellem, sorteret, skaldele, plr., meget lyst brunt, kfr. SAND, fint, sorteret, plr., meget lyst brunt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :0: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B0 Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re LER, siltet, sandet, grålig brunt, kfr. Vi Pg 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, sorteret, lerstribe, grålig brunt, kfr. Vi Pg LER, siltet, sandet, sandstribe, gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, velsorteret, lys grålig brunt, kfr. Vi Pg 000 SAND, fint, velsorteret, mørkt gulbrunt, kfr. Vi Pg Vi Pg GYTJE, st. sandet, gråt, kfr. SAND, fint, velsorteret, grålig brunt, kfr. Vi/ Ma Pg 00 Vi/ Ma Pg 0 Vi/ Ma Pg 0 Vi/ Ma Pg (%) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, sorteret, enk. lerstribe, lyst gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, velsorteret, lyst gulbrunt, kfr. Vi Pg 0 0 GYTJE, st. sandet, enk. sandstribe, gråt, kfr. GYTJE, st. sandet, enk. sandstribe, gråt, sv. khl. =. GYTJE, sandet, skalrester, gråt, sv. khl. =. GYTJE, sandet, enk. skalrester, gråt, sv. khl. 000 SAND, mellem, sorteret, enk. skalrester, gråt, kfr. SAND, mellem, sorteret, plr., gråt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, plr., gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg 0 Vi Pg 0 0 SAND, fint, velsorteret, mange plr., gråt, kfr. Vi Pg =. 0 GYTJE, st. sandet, enk. skalrester, gråt, sv. khl. =. 0 GYTJE - " GYTJE - " - 0 GYTJE - " - SAND, fint, sorteret, gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 00 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg SAND, fint, sorteret, enk. lerstribe, grålig brunt, kfr. Vi Pg 0 =. GYTJE, leret, sandet, gråt, kfr. GYTJE, st. sandet, gråt, sv. khl. Cv =. 0 GYTJE - " SAND, mellem, sorteret, plr., lyst brunlig gråt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, gråt, kfr (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 0 S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re 0 SAND, fint, velsorteret, gulbrunt, kfr. Vi Pg Cv SAND, fint, velsorteret, lyst gråt, kfr. Vi Pg =. 0 LER, siltet, sandet, gytjeh., olivenbrunt, kfr. Cv SAND, mellem, sorteret, lyst brunlig gråt, kfr. SAND, mellem, sorteret, lyst gråt, kfr. SAND, mellem, sorteret, lyst brunt, kfr. SAND, fint, sorteret, lyst brunt, kfr. SAND, fint, sorteret, lyst gråt, kfr. 0 SAND, fint, sorteret, lyst gråt, khl (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

23 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR0 +, 0 MULD, sandet, meget mørkt brunt, kfr. O Re SAND, fint, velsorteret, brunt, kfr. Vi Pg =. 0 GYTJE, leret, sandet, sandstribe, mørkt brunt, kfr. =. 0 GYTJE, leret, sandet, gråt, sv. khl. SAND, mellem, sorteret, gulbrunt, kfr. SAND, mellem, sorteret, grålig brunt, kfr. 000 SAND, fint til mellem, sorteret, enk. plr., mørkt brunt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, enk. plr., gråt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, gråt, kfr. SAND, fint til mellem, sorteret, gråt, khl (%) Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK.0 - /0/00 :: Sag :.0. Tversted, Gl. Skagensvej Boremetode : Tørboring uden foring X : 0 (m) Geolog : JBM Boret af : JRJ Dato : 0000 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : HLa Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. / Tlf. 00, Fax 0 Sofiendalsvej, 00 Aalborg SV Y : 0 (m) Plan : Boreprofil

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Geoteknik - Carl Bro as Gulvopbygning F r e m t i d i Sandfyld (B) Armering min. 0, m min. 0, m Jordfyld eller sandfyld (C) " B l ł :, Sandfyld (A) U d g r a v n i n g Norm for Fundering, DS, Anneks A B r e d y g Komprimeringskrav A ( u n d e r f u n d a m e n t s u n d e r k a n t ) : T ł r r u m v g t m l t g e n n e m s n i t, s a m t i n g e n e S a n d p u d e n f ł r e s m i n. 0, m u S a n d p u d e n s k a l h a v e e t B ( o v e r f u n d a m e n t s u n d e r k a n t ) : T ł r r u m v g t m l t g e n n e m s n i t, s a m t i n g e n e C ( u n d e r u d v e n d i g t t e r r n ) : F y l d e n s a r t o g Kontrolafsnit H v e r t k o n t r o l a f s n i t b ł r f a s t s t t e s t i l a t o m f a t t e k o m p r i m e r i n g s m e t o d A n t a l m l i n g e r p M i n i m u m s t k. T i l f l d i g t f o r d e l t o v e r h e l e k o n t r o Armering: D e r i n d l g g e s r e v n e f o r d e l e n d e a r m e r i n g, s v a r e n d e t i Andet: S f r e m t g r u s p u d e n s t y k k e l s e u n d e r f u n d a m e n t e r n e e f o r e t a g e s e n u n d e r s ł g ( * ) : % a f m a k s i m a l t ł r r u m v g t b e s t e m t v e d S t a n d a r d stenindhold > mm. Sandpudefundering, principskitse G l d e n d e f o r a l m i n d e l i g h u s b y g n i n g, Bilag B Rev..0.0

33 bc Gl. Skagensvej 0. Delnr. af 0a. Delnr. af 0a 0. B Delnr. af 0a B Delnr. af 0a... R=uend. R= R= R=uend... R=uend. 0 R= R= R=uend..0. R=uend. R=0.00. R=0.00 R=uend m bred kommunevej...0 0m.0. 0as Delnr. af 0a B. B Delnr. af 0a.0. Delnr. af 0a Delnr. af 0a.. R=uend. R=0.00 R=0.00 R=uend m bred kommunevej.... B. 0. B0. 0av.. Delnr. af 0a 0y Delnr. 0 af 0a Delnr. af 0a. Delnr. af 0a R=uend. R= m bred kommunevej R=0.00 R=uend bi B. Delnr. af 0a..00. B. Delnr. af 0a.0.0. Delnr. af 0a Delnr. af 0a R=uend. R= R=0.00 R=uend bk.... B B... Delnr. af 0a Delnr. af 0a 0bo Delnr. af 0a m bred kommunevej R=uend. R=0.00 R=0.00 R=uend.. B E k s i s t. b o r i n B o r i n g u d f N y b o r i n g u d f ł januar B B.00 Delnr. af 0a.00 Delnr. 0 af 0a bp Delnr. af 0a B B o r i n g u d f ł r t oktober Delnr. af 0a 0 Sag Sag nr. Dato Tversted, Gl. Skagensvej Emne Tegn. nr. M Side Situationsplan 0 :000

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere