Odder, Smedegade 89, Ørting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder, Smedegade 89, Ørting"

Transkript

1 Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1

2 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag nr. : Udarbejdet : Jan Klausen, direkte tlf.: Kontrolleret : Lene Nørgaard Andersen Godkendt : Lene Nørgaard Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 UNDERSØGELSER 2 3 RESULTATER 3 4 FUNDERINGSFORHOLD 4 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 7 6 KONTROL 8 7 MILJØFORHOLD 8 8 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER 8 9 DIVERSE 9 Bilag 109 Boreprofil, B109 A Signaturforklaring Tegninger 01 Situationsplan

3 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 2 1 INDLEDNING 1.1 Formål Undersøgelsens formål er at orientere om jordbunds- og funderingsforholdene i forbindelse med salg af en parcelhusgrund beliggende Smedegade 89, Ørting. Det forventes at der opføres et enfamiliehus på grunden som traditionelt muret byggeri i 1 á 1½ plan uden kælder. Der forudsættes en maksimal regningsmæssig belastning på max. 150 kn/m 2 (svarende til 45 kn/m for et lodret og centralt belastet 0,3 m bredt stribefundament. Der forudsættes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Den fremtidige gulvkote er ikke oplyst, men det forudsættes, at gulve udlægges tæt på eksisterende terræn. Undersøgelsen er udført som en del af en orienterende jordbundsundersøgelse for parcellerne Smedegade 75-89, og der er således udført tilsvarende boringer på de øvrige parceller. 1.2 Resumé I den udførte boring er intakte funderingsfaste aflejringer truffet ca. 0,5 m under eksisterende terræn. I den udførte boring er der truffet fede leraflejringer. Som udgangspunkt kan der foretages en direkte fundering i de trufne aflejringer, når der i øvrigt tages forholdsregler som beskrevet i rapporten. De særlige forholdsregler omfatter blandt andet øget funderingsdybde og øget armering. Begrænsning i beplantning samt eventuelt udlægning af plastmembran på afrømningsfladen. Det skal understreges, at der kun er udført én boring på parcellen, hvorfor eventuelle variationer ikke er belyst. 2 UNDERSØGELSER 2.1 Feltarbejde Efter aftale er der i maj 2007 udført en boring til 4,0 meters dybde under eksisterende terræn (m u.t.). Boringen er udført som uforet boring iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk klassifikation. Der er udført in situ vingeforsøg til bedømmelse af de trufne kohæsive jordarters styrkeegenskaber. Borepunktet er afsat og nivelleret af landinspektør. Alle koter er angivet i DVR90. Boringens placering fremgår af vedlagte tegning 01. Resultatet af den udførte boring fremgår af boreprofilet bilag 109. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

4 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Laboratoriearbejde Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet iht. dgf-bulletin 1. På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilet. 3 RESULTATER 3.1 Eksisterende forhold Grunden er en del af en større udstykning beliggende nord for Horsensvej i den sydvestlige del af Ørting. Grunden er relativ plan og beliggende i kote ca m DVR90. På nedenstående kortudsnit er det aktuelle areal vist med en pil. Figur 1 Kortudsnit af det aktuelle område.

5 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Geologi og vandspejlsforhold I det undersøgte område træffes der overvejende glaciale leraflejringer under overjorden. Herunder ses tertiært ler. Generelt er såvel de tertiære som de glaciale leraflejringer meget plastiske. I boring B109 er der under ca. 0,4 m muld/overjord truffet sandet moræneler til ca. 0,7 m. Herunder er der truffet en siltet ler ned til ca. 1,1 m. I den resterende del af boringen er truffet marine aflejringer i form af fedt ler fra oligocæn-tiden. Det må påregnes, at der kan forekomme områder med andre mægtigheder af muld eller overjord end truffet ved boringen. I de trufne leraflejringer er der målt vingestyrker mellem ca. 130 og 250 kn/m 2. Der er etableret pejlerør i den udførte boring. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet (GVS) forsøgt pejlet, men på daværende tidspunkt kunne der ikke registreres et frit vandspejl. Ler truffet tæt under terræn i boringen, kan erfaringsmæssigt give anledning til sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder, herunder vand i terræn. Leraflejringer er ikke selvdrænende. Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i det nedsatte pejlerør. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til det optegnede boreprofil, bilag FUNDERINGSFORHOLD 4.1 Vurderingsgrundlag I den udførte boring er der truffet fedt ler. Som udgangspunkt kan der foretages en direkte fundering i de trufne aflejringer, når der i øvrigt tages forholdsregler som beskrevet i de følgende afsnit. Fundering på fedt og meget fedt ler indebærer den særlige problemstilling, at lerets volumen ændrer sig stærkt med ændringer i vandindholdet. Lerets volumen mindskes ved udtørring, sædvanligvis i sommerperioder, og øges ved tilførsel af vand i våde og nedbørsrige perioder, normalt i vinterhalvåret. Omfanget af beplantninger, specielt løvfældende træer, buske og lignende, har også kraftig indflydelse på volumenændringer i ler. Volumenændringerne i leret vil betyde hævninger/sætninger af bygværker og være forbundet med betydelig risiko for revneskader og skævheder af disse bygværker.

6 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 5 Skadesfrekvensen øges kraftigt jo federe leret er og i det aktuelle tilfælde er skadesrisikoen beliggende i den høje kategori. Det er erfaringen, at bygningsskader opstår, når plasticitetsindekset I P > 25 %. Ved fundering i fedt og meget fedt ler er det derfor nødvendigt at træffe en række forholdsregler for om muligt at reducere skadesrisikoen på bygværker mest muligt. Det skal dog understreges, at disse forholdsregler ikke er ensbetydende med, at funderingen bliver helt risikofri. Bygherren må således være indstillet på den særlige risiko fundering i fedt og meget fedt ler indebærer. Under forudsætninger som beskrevet i afsnit 1.1 vurderes overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved den udførte boring at være beliggende som angivet i skema 1. Boring Terrænkote OSBL AFRN Aflejringer i OSBL m DVR90 m u.t. kote m DVR90 m u.t. kote m DVR90 B ,4 0,5 +14,9 0,4 +15,0 Moræneler, sandet Skema 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringen (OSBL) og afrømningsniveau for gulve (AFRN). Muld må forventes at kunne variere regelløst i området Det anbefales, at der benyttes en øget funderingsdybde (udtørringssikker dybde), ligesom der skal indføres restriktioner for beplantning. Der skal desuden træffes særlige tiltag under udførelsen. Som alternativ til en direkte fundering i de fede leraflejringer kan der i stedet foretages en udskiftning af ler til 1,5 m under fremtidigt terræn. Herefter kan der opbygges en sandpude efter udlægning af en vandtæt membran på leroverfladen og etablering af drænforanstaltninger. Der kan herefter funderes i normal frostfri dybde i sandpuden. 4.2 Direkte fundering på fedt ler Dimensioneringen gennemføres i henhold til DS 415, Norm for Fundering, af april Nedenstående forholdsregler gælder for fundering i fedt ler. Det skal bemærkes at der er truffet meget fedt ler i boringerne syd for parcellen, og at der i fundering i meget fedt ler er skærpede forholdsregler. Ændringer i lerets vandindhold skal begrænses mest muligt. For fundamenterne gennemføres dette ved brug af en udtørringssikker funderingsdybde. Denne udtørringssikre funderingsdybde er helt afhængig af bevoksningens højde og omfang samt jordens plasticitetsindeks. Løvfældende og visse arter stedsegrøn bevoksning skal fældes, inden deres højde bliver lige så stor hhv. dobbelt så stor som afstanden til bygningen. Såfremt ovennævnte begrænsning i beplantning overholdes, kan den udtørringssikre funderingsdybde sættes til 1,2 m under fremtidigt terræn. Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne i størrelsen R d /A 150 kn/m 2, svarende til belastninger som forudsat i afsnit 1.1. Den oplyste bæreevne svarer til en karakteristisk forskydningsstyrke på ca. 55 kn/m 2.

7 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Gulve De nederste 0,3 m af fundamentet skal støbes direkte mod intakt jord. Ved foden af fundamentet lægges et omfangsdræn med forbindelse til det kapillarbrydende lag under gulvene. Der henvises endvidere til SBI-anvisning 181. Fundamenter skal forstærkes ved armering, svarende til 3 Y14 i top og bund. Der anvendes beton 12 MN. Stødning skal foregå som for armeret beton, og armeringen skal føres ubrudt om hjørner. Gulve kan etableres efter bortgravning af muld og overjord til niveau som angivet i skema 1. Såfremt der træffes fedt ler i afrømningsfladen skal denne afdækkes med en ekstra damptæt membran direkte på leroverfladen, uanset der indgår anden fugtspærre i gulvkonstruktionen. Membranen skal være fuldstændig tæt og udføres med stor omhyggelighed mod fundamenter, således at der ikke kan ske diffusion gennem gulvfladen. Før eventuel udlægning af membran skal eventuelle sten eller andet, som kan beskadige membranen, fjernes. Det skal tilstræbes, at den tætte membran placeres i en sådan dybde under færdig gulv, at der er plads til kloak mv. uden at membranen skal brydes. Alternativt skal det ved gennembrydninger sikres, at der foretages tætning omkring gennembrydningerne. Som erstatningsfyld over den udlagte membran, kan anvendes sundt velgradueret sandfyld. Sandfylden må ikke indeholde sten eller andet, som kan punktere den udlagte membran. Sandfylden komprimeres effektivt i tynde lag. Komprimeringen skal foretages svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %). Der indbygges kapillarbrydende lag på normal vis. Det kapillarbrydende lag placeres over den tætte membran og sandfylden. Der skal ilægges en revnefordelende armering i gulvkonstruktionen Deformationer Det vurderes, at det primært vil være ændringer i lerets vandindhold, som vil give anledning til hævninger eller sætninger. Såfremt retningslinier for fundering i fedt ler følges og fundamenter i øvrigt udføres korrekt, forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som anført i DS 415, afsnit Dette i øvrigt under forudsætning af, at funderingsniveauer og fundamentsbelastninger er så ensartede som muligt.

8 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 7 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 5.1 Generelle udførelsesforhold Det anbefales, at kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede flader undgås. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbør) må det forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede. Ved midlertidige udgravninger for kloakledninger mv. forventes udgravninger over grundvandsspejlet at kunne udføres med skråningsanlæg a 0,8 i ler. Skråningsanlæg er under forudsætning af ubelastet skråningstop, ingen tilstrømmende overfladevand og at grundvandspejlet er sikret. Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af på hvilken årstid arbejderne skal udføres. Ved funderingsarbejder i indtil normal frostfri dybde vurderes der ikke at ville opstå problemer med grundvand, når fundamentsrender udgraves og udstøbes hurtigt. Det vurderes, at der hovedsageligt vil forekomme sekundære vandspejl, og eventuelt grundvand forventes at kunne bortledes ved lænsepumpning fra pumpesumpe. 5.2 Anlægsarbejder i fedt ler Som tidligere beskrevet ændrer lerets volumen sig med årtids- og nedbørsforhold. En opstart umiddelbart efter en periode med megen nedbør eller en lang varmeperiode kan have afgørende indflydelse på projektet. Udførelsen af funderings- og jordarbejder i fedt ler kræver stor omhu og er forbundet med en række forholdsregler. Forholdsreglerne gælder for alle jordarbejder på pladsen: Der må ikke køres på afrømmede/afgravede leroverflader Udgravningsarbejder skal foretages med maskine placeret i eksisterende terræn. Udstøbninger mod jord skal ske straks efter udgravning Der må aldrig opgraves/afrømmes mere, end hvad der straks kan udstøbes/afdækkes Leret må ikke udsættes for opfugtning eller udtørring, hvorfor det i perioder med særlig stærk varme eller megen nedbør kan være nødvendigt at indstille arbejdet Større afrømningsflader skal gives svagt fald, således at eventuelt overfladevand kan bortledes Den tætte membran under gulve skal udlægges straks efter afrømning Udgravning for fundamenter, gulve, kloaker eller andet, som ikke udstøbes eller tilfyldes straks, skal afdækkes effektivt med en diffusionstæt membran, der fastholdes tæt mod den intakte leroverflade. Uanset at udgravninger skal holdes afdækket, må ingen udgravning eller afrømning henligge åben i mere end 24 timer før permanent sikring foretages. Generelt skal byggepladsen sikres mod opblødning.

9 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 8 6 KONTROL 6.1 Generelt Indbygget sandfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav. 6.2 Fundering i fedt ler En effektiv kontrol af de udførte arbejder vil være af afgørende betydning for sikring af et veludført arbejde i fedt ler. Kontrollen skal omfatte besigtigelse af alle fundamentsrender og planum for gulve. Det bør nøje overvejes at etablere et permanent tilsyn på pladsen under funderings- og jordarbejderne. Kontrollen skal ubetinget gennemføres af en sagkyndig geotekniker med erfaring i tilsvarende jordarter. 6.3 Vedligeholdelse For eventuelle dræn skal der udarbejdes en vedligeholdelsesvejledning. Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan, der sikrer, at beplantningen i fremtiden overholder det forudsatte krav ved dimensioneringen af fundamenterne. Der skal stilles krav til beplantningens højde og afstand til bygninger. 7 MILJØFORHOLD 7.1 Overskudsjord I henhold til jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af jord, som deponeres udenfor matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden projektet opstartes i marken. Det skal bemærkes, at der ikke er observeret lugt eller misfarvning af jorden, der kan indikere tilstedeværelse af forurening. 8 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Det anbefales, at der foretages supplerende undersøgelser når et konkret byggeprojekt foreligger. I nærværende orienterende undersøgelse er der kun udført én boring, hvorfor eventuelle variationer i jordbundsforholdene på parcellen ikke er belyst. De supplerende undersøgelser kan enten omfatte supplerende boringer i byggefeltet, eller alternativt en grundig udgravningskontrol når byggeriet igangsættes.

10 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 9 De supplerende undersøgelser skal specielt udføres for at fastlægge omfanget af fedt og meget fedt ler i byggefeltet. 9 DIVERSE Grontmij Carl Bro as deltager gerne i sagens videre forløb, f.eks. i forbindelse med: Supplerende undersøgelser Supplerende beregninger og vurderinger, herunder sætningsberegninger og stabilitetsberegninger Udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med fundamentsudgravninger og afrømning for gulve Udførelse af komprimeringskontrol og/eller forsøg med let faldlod Vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedr. bortskaffelse af jord Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse. Optagne prøver opbevares i 14 dage fra dato.

11 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag nr. : Udarbejdet : Jan Klausen, direkte tlf.: Kontrolleret : Lene Nørgaard Andersen Godkendt : Lene Nørgaard Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 UNDERSØGELSER 2 3 RESULTATER 3 4 FUNDERINGSFORHOLD 4 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 7 6 KONTROL 8 7 MILJØFORHOLD 8 8 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER 8 9 DIVERSE 9 Bilag 109 Boreprofil, B109 A Signaturforklaring Tegninger 01 Situationsplan

12 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 2 1 INDLEDNING 1.1 Formål Undersøgelsens formål er at orientere om jordbunds- og funderingsforholdene i forbindelse med salg af en parcelhusgrund beliggende Smedegade 89, Ørting. Det forventes at der opføres et enfamiliehus på grunden som traditionelt muret byggeri i 1 á 1½ plan uden kælder. Der forudsættes en maksimal regningsmæssig belastning på max. 150 kn/m 2 (svarende til 45 kn/m for et lodret og centralt belastet 0,3 m bredt stribefundament. Der forudsættes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Den fremtidige gulvkote er ikke oplyst, men det forudsættes, at gulve udlægges tæt på eksisterende terræn. Undersøgelsen er udført som en del af en orienterende jordbundsundersøgelse for parcellerne Smedegade 75-89, og der er således udført tilsvarende boringer på de øvrige parceller. 1.2 Resumé I den udførte boring er intakte funderingsfaste aflejringer truffet ca. 0,5 m under eksisterende terræn. I den udførte boring er der truffet fede leraflejringer. Som udgangspunkt kan der foretages en direkte fundering i de trufne aflejringer, når der i øvrigt tages forholdsregler som beskrevet i rapporten. De særlige forholdsregler omfatter blandt andet øget funderingsdybde og øget armering. Begrænsning i beplantning samt eventuelt udlægning af plastmembran på afrømningsfladen. Det skal understreges, at der kun er udført én boring på parcellen, hvorfor eventuelle variationer ikke er belyst. 2 UNDERSØGELSER 2.1 Feltarbejde Efter aftale er der i maj 2007 udført en boring til 4,0 meters dybde under eksisterende terræn (m u.t.). Boringen er udført som uforet boring iht. dgf-bulletin 14. I forbindelse med borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget omrørte prøver til laboratorieforsøg og geologisk klassifikation. Der er udført in situ vingeforsøg til bedømmelse af de trufne kohæsive jordarters styrkeegenskaber. Borepunktet er afsat og nivelleret af landinspektør. Alle koter er angivet i DVR90. Boringens placering fremgår af vedlagte tegning 01. Resultatet af den udførte boring fremgår af boreprofilet bilag 109. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A.

13 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Laboratoriearbejde Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet iht. dgf-bulletin 1. På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilet. 3 RESULTATER 3.1 Eksisterende forhold Grunden er en del af en større udstykning beliggende nord for Horsensvej i den sydvestlige del af Ørting. Grunden er relativ plan og beliggende i kote ca m DVR90. På nedenstående kortudsnit er det aktuelle areal vist med en pil. Figur 1 Kortudsnit af det aktuelle område.

14 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Geologi og vandspejlsforhold I det undersøgte område træffes der overvejende glaciale leraflejringer under overjorden. Herunder ses tertiært ler. Generelt er såvel de tertiære som de glaciale leraflejringer meget plastiske. I boring B109 er der under ca. 0,4 m muld/overjord truffet sandet moræneler til ca. 0,7 m. Herunder er der truffet en siltet ler ned til ca. 1,1 m. I den resterende del af boringen er truffet marine aflejringer i form af fedt ler fra oligocæn-tiden. Det må påregnes, at der kan forekomme områder med andre mægtigheder af muld eller overjord end truffet ved boringen. I de trufne leraflejringer er der målt vingestyrker mellem ca. 130 og 250 kn/m 2. Der er etableret pejlerør i den udførte boring. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet (GVS) forsøgt pejlet, men på daværende tidspunkt kunne der ikke registreres et frit vandspejl. Ler truffet tæt under terræn i boringen, kan erfaringsmæssigt give anledning til sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder, herunder vand i terræn. Leraflejringer er ikke selvdrænende. Det anbefales, at der udføres supplerende pejlinger i det nedsatte pejlerør. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til det optegnede boreprofil, bilag FUNDERINGSFORHOLD 4.1 Vurderingsgrundlag I den udførte boring er der truffet fedt ler. Som udgangspunkt kan der foretages en direkte fundering i de trufne aflejringer, når der i øvrigt tages forholdsregler som beskrevet i de følgende afsnit. Fundering på fedt og meget fedt ler indebærer den særlige problemstilling, at lerets volumen ændrer sig stærkt med ændringer i vandindholdet. Lerets volumen mindskes ved udtørring, sædvanligvis i sommerperioder, og øges ved tilførsel af vand i våde og nedbørsrige perioder, normalt i vinterhalvåret. Omfanget af beplantninger, specielt løvfældende træer, buske og lignende, har også kraftig indflydelse på volumenændringer i ler. Volumenændringerne i leret vil betyde hævninger/sætninger af bygværker og være forbundet med betydelig risiko for revneskader og skævheder af disse bygværker.

15 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 5 Skadesfrekvensen øges kraftigt jo federe leret er og i det aktuelle tilfælde er skadesrisikoen beliggende i den høje kategori. Det er erfaringen, at bygningsskader opstår, når plasticitetsindekset I P > 25 %. Ved fundering i fedt og meget fedt ler er det derfor nødvendigt at træffe en række forholdsregler for om muligt at reducere skadesrisikoen på bygværker mest muligt. Det skal dog understreges, at disse forholdsregler ikke er ensbetydende med, at funderingen bliver helt risikofri. Bygherren må således være indstillet på den særlige risiko fundering i fedt og meget fedt ler indebærer. Under forudsætninger som beskrevet i afsnit 1.1 vurderes overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved den udførte boring at være beliggende som angivet i skema 1. Boring Terrænkote OSBL AFRN Aflejringer i OSBL m DVR90 m u.t. kote m DVR90 m u.t. kote m DVR90 B ,4 0,5 +14,9 0,4 +15,0 Moræneler, sandet Skema 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringen (OSBL) og afrømningsniveau for gulve (AFRN). Muld må forventes at kunne variere regelløst i området Det anbefales, at der benyttes en øget funderingsdybde (udtørringssikker dybde), ligesom der skal indføres restriktioner for beplantning. Der skal desuden træffes særlige tiltag under udførelsen. Som alternativ til en direkte fundering i de fede leraflejringer kan der i stedet foretages en udskiftning af ler til 1,5 m under fremtidigt terræn. Herefter kan der opbygges en sandpude efter udlægning af en vandtæt membran på leroverfladen og etablering af drænforanstaltninger. Der kan herefter funderes i normal frostfri dybde i sandpuden. 4.2 Direkte fundering på fedt ler Dimensioneringen gennemføres i henhold til DS 415, Norm for Fundering, af april Nedenstående forholdsregler gælder for fundering i fedt ler. Det skal bemærkes at der er truffet meget fedt ler i boringerne syd for parcellen, og at der i fundering i meget fedt ler er skærpede forholdsregler. Ændringer i lerets vandindhold skal begrænses mest muligt. For fundamenterne gennemføres dette ved brug af en udtørringssikker funderingsdybde. Denne udtørringssikre funderingsdybde er helt afhængig af bevoksningens højde og omfang samt jordens plasticitetsindeks. Løvfældende og visse arter stedsegrøn bevoksning skal fældes, inden deres højde bliver lige så stor hhv. dobbelt så stor som afstanden til bygningen. Såfremt ovennævnte begrænsning i beplantning overholdes, kan den udtørringssikre funderingsdybde sættes til 1,2 m under fremtidigt terræn. Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne i størrelsen R d /A 150 kn/m 2, svarende til belastninger som forudsat i afsnit 1.1. Den oplyste bæreevne svarer til en karakteristisk forskydningsstyrke på ca. 55 kn/m 2.

16 Odder, Smedegade 89, Ørting Side Gulve De nederste 0,3 m af fundamentet skal støbes direkte mod intakt jord. Ved foden af fundamentet lægges et omfangsdræn med forbindelse til det kapillarbrydende lag under gulvene. Der henvises endvidere til SBI-anvisning 181. Fundamenter skal forstærkes ved armering, svarende til 3 Y14 i top og bund. Der anvendes beton 12 MN. Stødning skal foregå som for armeret beton, og armeringen skal føres ubrudt om hjørner. Gulve kan etableres efter bortgravning af muld og overjord til niveau som angivet i skema 1. Såfremt der træffes fedt ler i afrømningsfladen skal denne afdækkes med en ekstra damptæt membran direkte på leroverfladen, uanset der indgår anden fugtspærre i gulvkonstruktionen. Membranen skal være fuldstændig tæt og udføres med stor omhyggelighed mod fundamenter, således at der ikke kan ske diffusion gennem gulvfladen. Før eventuel udlægning af membran skal eventuelle sten eller andet, som kan beskadige membranen, fjernes. Det skal tilstræbes, at den tætte membran placeres i en sådan dybde under færdig gulv, at der er plads til kloak mv. uden at membranen skal brydes. Alternativt skal det ved gennembrydninger sikres, at der foretages tætning omkring gennembrydningerne. Som erstatningsfyld over den udlagte membran, kan anvendes sundt velgradueret sandfyld. Sandfylden må ikke indeholde sten eller andet, som kan punktere den udlagte membran. Sandfylden komprimeres effektivt i tynde lag. Komprimeringen skal foretages svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %). Der indbygges kapillarbrydende lag på normal vis. Det kapillarbrydende lag placeres over den tætte membran og sandfylden. Der skal ilægges en revnefordelende armering i gulvkonstruktionen Deformationer Det vurderes, at det primært vil være ændringer i lerets vandindhold, som vil give anledning til hævninger eller sætninger. Såfremt retningslinier for fundering i fedt ler følges og fundamenter i øvrigt udføres korrekt, forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som anført i DS 415, afsnit Dette i øvrigt under forudsætning af, at funderingsniveauer og fundamentsbelastninger er så ensartede som muligt.

17 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 7 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 5.1 Generelle udførelsesforhold Det anbefales, at kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede flader undgås. Specielt i forbindelse med vand (grundvand/nedbør) må det forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede. Ved midlertidige udgravninger for kloakledninger mv. forventes udgravninger over grundvandsspejlet at kunne udføres med skråningsanlæg a 0,8 i ler. Skråningsanlæg er under forudsætning af ubelastet skråningstop, ingen tilstrømmende overfladevand og at grundvandspejlet er sikret. Grundvandsspejlets beliggenhed afhænger af på hvilken årstid arbejderne skal udføres. Ved funderingsarbejder i indtil normal frostfri dybde vurderes der ikke at ville opstå problemer med grundvand, når fundamentsrender udgraves og udstøbes hurtigt. Det vurderes, at der hovedsageligt vil forekomme sekundære vandspejl, og eventuelt grundvand forventes at kunne bortledes ved lænsepumpning fra pumpesumpe. 5.2 Anlægsarbejder i fedt ler Som tidligere beskrevet ændrer lerets volumen sig med årtids- og nedbørsforhold. En opstart umiddelbart efter en periode med megen nedbør eller en lang varmeperiode kan have afgørende indflydelse på projektet. Udførelsen af funderings- og jordarbejder i fedt ler kræver stor omhu og er forbundet med en række forholdsregler. Forholdsreglerne gælder for alle jordarbejder på pladsen: Der må ikke køres på afrømmede/afgravede leroverflader Udgravningsarbejder skal foretages med maskine placeret i eksisterende terræn. Udstøbninger mod jord skal ske straks efter udgravning Der må aldrig opgraves/afrømmes mere, end hvad der straks kan udstøbes/afdækkes Leret må ikke udsættes for opfugtning eller udtørring, hvorfor det i perioder med særlig stærk varme eller megen nedbør kan være nødvendigt at indstille arbejdet Større afrømningsflader skal gives svagt fald, således at eventuelt overfladevand kan bortledes Den tætte membran under gulve skal udlægges straks efter afrømning Udgravning for fundamenter, gulve, kloaker eller andet, som ikke udstøbes eller tilfyldes straks, skal afdækkes effektivt med en diffusionstæt membran, der fastholdes tæt mod den intakte leroverflade. Uanset at udgravninger skal holdes afdækket, må ingen udgravning eller afrømning henligge åben i mere end 24 timer før permanent sikring foretages. Generelt skal byggepladsen sikres mod opblødning.

18 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 8 6 KONTROL 6.1 Generelt Indbygget sandfyld med mægtigheder større end 0,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav. 6.2 Fundering i fedt ler En effektiv kontrol af de udførte arbejder vil være af afgørende betydning for sikring af et veludført arbejde i fedt ler. Kontrollen skal omfatte besigtigelse af alle fundamentsrender og planum for gulve. Det bør nøje overvejes at etablere et permanent tilsyn på pladsen under funderings- og jordarbejderne. Kontrollen skal ubetinget gennemføres af en sagkyndig geotekniker med erfaring i tilsvarende jordarter. 6.3 Vedligeholdelse For eventuelle dræn skal der udarbejdes en vedligeholdelsesvejledning. Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan, der sikrer, at beplantningen i fremtiden overholder det forudsatte krav ved dimensioneringen af fundamenterne. Der skal stilles krav til beplantningens højde og afstand til bygninger. 7 MILJØFORHOLD 7.1 Overskudsjord I henhold til jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af jord, som deponeres udenfor matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden projektet opstartes i marken. Det skal bemærkes, at der ikke er observeret lugt eller misfarvning af jorden, der kan indikere tilstedeværelse af forurening. 8 SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Det anbefales, at der foretages supplerende undersøgelser når et konkret byggeprojekt foreligger. I nærværende orienterende undersøgelse er der kun udført én boring, hvorfor eventuelle variationer i jordbundsforholdene på parcellen ikke er belyst. De supplerende undersøgelser kan enten omfatte supplerende boringer i byggefeltet, eller alternativt en grundig udgravningskontrol når byggeriet igangsættes.

19 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 9 De supplerende undersøgelser skal specielt udføres for at fastlægge omfanget af fedt og meget fedt ler i byggefeltet. 9 DIVERSE Grontmij Carl Bro as deltager gerne i sagens videre forløb, f.eks. i forbindelse med: Supplerende undersøgelser Supplerende beregninger og vurderinger, herunder sætningsberegninger og stabilitetsberegninger Udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med fundamentsudgravninger og afrømning for gulve Udførelse af komprimeringskontrol og/eller forsøg med let faldlod Vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedr. bortskaffelse af jord Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse. Optagne prøver opbevares i 14 dage fra dato.

20 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +15,4 0 Ø25 Cvr W Cv MULD, sandet, leret, meget mørkt grålig brunt, kfr. O Re MORÆNELER, sandet, ret fede partier, olivenbrunt, kfr. Gl Gc 1 30 LER, siltet, sandet, sv. lagdelt, lyst olivenbrunt, kfr. Sm Gc LER, fedt, rustne slirer, mørkt grålig brunt, kfr. Ma Ol 2 32 LER, fedt, sv. lagdelt, enk. siltslire, sv. glimmerh., mørkt grålig brunt, kfr. Ma Ol LER, fedt, små skalstk., sv. glimmerh., gråsort, kfr. Ma Ol 3 34 LER, fedt, sv. glimmerh., gråsort, kfr. Ma Ol LER - " - Ma Ol 4 Cvr Cv W Tør LER, fedt, små skaller, gråsort, kfr. Ma Ol W (%) Cv,Cvr (kn/m²) BRegister - PSTGDK /06/ :51:26 Sag : Odder, Smedegade, Ørting Boremetode: X : (m) Tlf , Fax Kokbjerg 5, 6000 Kolding Y : (m) UTM32/EUREF89 (East,North) Geolog : PES Boret af : PRU Dato : Boring : B109 Udarb. af : JFK Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 109 S. 1 / 1 Boreprofil

21 Geoteknik - Grontmij Carl Bro Dybde Boreprofil T e r r DVR P e j Kote (m) Jordartssignatur P r ł v P r ł S y m b o l e r p w Vandindhold, w g R u m Glr 0 9 G l ł 1 L a g g N S P T - f o 1 Vandspejl med pejledato S t o r p o s e L i l l e p o s e Cv Cvr Intakt vingestyrke, cv O m r ł r t v i n vr qc CPT, spidsmodstand I n t a k S 5 Rammesonde Filter L a b. S y m b o l e r p 7 iht. oversigt Boring uden p r ł v e o Boring med p r ł v e o J o r d a r t s s i g n a t Gravning Gravning med STEN FYLD p r ł v e o GRUS MULD Drejesondering SAND T CPT / Tryksondering SILT T R V SPT / Rammesondering LER GYTJE V i n g e KALK / KRIDT SKALLER B e l a s t n i M O R PLANTERESTER S t n i n M O R I m o r n a l e a f l forventes indhold af sten og blokke P o r e t r y Signaturforklaring og definitioner Bilag A Geoteknisk profil Rev. 7. februar 2007

22 Geologiske betegnelser og forkortelser Alder D a n n e l Re: Recent Mi: M i Br: Brakvand Sk: Skredjord Pg: Postglacial Ol: O l i Fe: Ferskvand Sm: Smeltevand Sg: Senglacial Eo: E o Fl: Flydejord Vi: Vindaflejret Al: A l l PI: P a l Gl: Gletscher Vu: Vulkansk Gc: Glacial Sl: Selandien Ma: Marin Ig: Interglacial Da: Danien Ne: Nedskyl Is: Interstadial Kt: Kridt O: Overjord Te: T e r Se: Senon PI: P l i K o r n s t Sorteringsgrader Fint Finkornet Usort. Usorteret U > 7 Mellem Mellemkornet Ringe sort. Ringe sorteret 3.5 < U < 7 Groft Grovkornet Sort. Sorteret 2 < U < 3.5 Velsort. Velsorteret U < 2 H r d n i n Bikomponenter H1 U h gytjeh. Gytjeholdig plr. Planterester H2 S v a g t kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange H3 H r khl. Kalkholdig rodtr. R o d t H4 S t r k t muldstr. Muldstriber skalh. Skalholding H5 Forkislet organiskh. Organiskholdig t ł r T ł r v e v r i g e f o enk. Enkelte klp. Klumper part. Partier udb. U d b hom. Homogent m. Med sli. Slirer u.t. U n d e r indh. Indhold misf. Misfarvet stk. Stykker vs. Vandspejl inhom. Inhomogent omdan. Omdannet st. S t veks. Vekslende k. Korn o.t. O v e r sv. Svag(t) v.f. V a n d f Definitioner Vandindhold W = V a n d v g t e n i p r o c F l y d e WL = V a n d i n d h o l d P l a s t i c i WP = V a n d i n d h o l d v e d Plasticitetsindeks R u m K o r n r Poretal IP g g s e = w L- w P = F o r h o l d e t m e l l e m t o t a l v g t v e d n = K o r n r = F o r h o l d e t m e l l e m p o r e L ł s / f a s e max/emin = P o r e t a l l e t i l ł s e s t e / f a s t e s t L e j r i n ID = R e l a t i v l e j r i nmax g s t t hmax e d ( min e G l ł gl r = V g t t a b v e d l a n g v a r i g g l ł d n i n g i % Kalkindhold ka = V g t e n a3 f C a C O Rev. 7. februar 2007

23 c a c a c a c a. 60 c a. 1 c E B c a. B106 R=2.50m R=2.50m c a c a B U d s t y k n i a B105 B109 c a. 1 B101 c a E n t r e p r B B E n t r e p r i s 10 a P l a c e r i n g a f b o r i n g t i Vejkote c a T e r r c a B Horsensvej c a. 1 Sti afsluttes i stabil grus 40 B b d 140 c ,6 Skibhusvej 52A 5000 Odense C Telefon: Telefax: Sag O D D E R, S m e d Emne Udarb./Tegn. JFK/LNM M Sag nr Tegn. nr. Situationsplan 1: Kontrol Godkendt Dato

24 Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52A 5000 Odense C Danmark T F CVR-nr

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 23 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt Rådhusgade

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 25 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 25 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 25 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 25, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT Vedr.: Hasselbakken 1-32, Fensmark, 4684 Holmegaard. Med bilag nr. 1: Signaturer og definitioner.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 14 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 UNDERSØGELSENS

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere