KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19"

Transkript

1 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt august 2

2 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup Murerforretning Aps Skrivevej Kjellerup Udgivelsesdato : 24. august 2 Sag nr. : Udarbejdet : Marie Rande, direkte tlf.: Kontrolleret : Marianne Bondo Hoff Godkendt : Marie Rande INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 2 UNDERSØGELSER 3 3 RESULTATER 3 4 FUNDERINGSFORHOLD 5 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 6 6 KONTROL 7 7 MILJØFORHOLD 8 8 DIVERSE 8 Bilag 4 Boreprofiler, B - B /6 Boreprofil, B /8 Boreprofil, B8 A B Signaturforklaring Sandpudefundering Tegninger Situationsplan r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

3 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 2 Geoteknisk undersøgelsesrapport INDLEDNING. Formål Undersøgelsens formål er at belyse jordbunds- og funderingsforholdene i forbindelse med opførelse af et nyt enfamiliehus. Huset forventes opført som traditionelt muret byggeri i ét plan uden kælder. Der forudsættes en maksimal regningsmæssig belastning på 35 kn/m 2 (svarende til 4 kn/m for et lodret og centralt belastet,3 m bredt stribefundament). Der forudsættes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Det er planlagt at regulere terrænet i forbindelse med byggeriet, således at fremtidigt terrænniveau/gulvniveau vil være omkring kote 34,7..2 Resumé På Jytte Borbjergs Vej 9 er det planlagt at opføre et -plans parcelhus. Grunden er let skrånende og umiddelbart syd for grunden findes en mindre å. I de udførte boringer er truffet muld, fyld og sætningsgivende aflejringer til,4 2,6 m under eksisterende terræn. Mod vest er truffet funderingsegnet smeltevandssand og moræneler umiddelbart under et mindre muldlag. På den resterende del af byggefeltet er der truffet postglaciale aflejringer over moræneler. Mod syd er de postglaciale aflejringer sætningsgivende ler og gytje som skal udskiftes. Mod nord er de postglaciale aflejringer sand uden væsentligt organisk indhold som vurderes at være funderingsegnet til det aktuelle byggeri. Med de trufne jordbundsforhold vurderes det således, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en kombination af en normal direkte fundering og sandpudefundering efter udskiftning af de sætningsgivende aflejringer. Det anbefales, at der ilægges revnefordelende armering, svarende til,2% af betontværsnittet både foroven og forneden og at der anvendes beton 2 MN i fundamenter. Alle gulve med flisebelægninger ilægges rionet. Udgravningsarbejdet skal planlægges og udføres så det sikres at alle sætningsgivende aflejringer fjernes. Der bliver nødvendigt at udføre en grundvandssænkning i forbindelse med funderingsarbejderne både i forbindelse med udskiftning af blødbund og i forbindelse med kontrolarbejderne. Der skal udføres geoteknisk kontrol i forbindelse med funderingsarbejdet, blandt andet i form af håndboringer, for at sikre at alle sætningsgivende aflejringer bliver fjernet. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

4 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 3 Geoteknisk undersøgelsesrapport 2 UNDERSØGELSER 2. Feltarbejde Vi har i august 2 udført 4 boringer til 3 á 4 meters dybde under eksisterende terræn (m u.t.). Boringerne er udført som geotekniske boringer iht. dgf-bulletin 4. Borepunkterne er afsat ud fra modtaget situationsplan. Der er foretaget nivellement til terræn ved borepunkterne med udgangspunkt i fixpunkt i form af en brønd på Jytte Borbjergs Vej med kote + 35,7 DVR9. Boringernes og fixpunktets placering fremgår af vedlagte tegning. Resultatet af de udførte boringer fremgår af boreprofilerne, bilagene - 4. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A. Grontmij l Carl Bro har tidligere udført boringer nær grunden i forbindelse med byggemodning i området. Resultaterne heraf er medtaget i relevant omfang blandt andet i form af boringerne B6 og B8, hvis placering ses på tegning og boreprofilerne er vedlagt som bilag. 2.2 Laboratoriearbejde Samtlige udtagne omrørte prøver er beskrevet og geologisk klassificeret i laboratoriet iht. dgf-bulletin. På udvalgte prøver er der foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Resultaterne af det udførte laboratoriearbejde er optegnet på boreprofilerne. 3 RESULTATER 3. Eksisterende forhold Det undersøgte areal er i dag ubebygget. På nedenstående foto er det aktuelle areal vist. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

5 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 4 Geoteknisk undersøgelsesrapport Figur Foto af det aktuelle område. 3.2 Geologi og vandspejlsforhold Ældre kortmateriale viser at området er præget af dels postglaciale aflejringer med risiko for blødbund og dels glaciale aflejringer. I boring B, B3 og B4 i byggefeltets østlige og centrale del, er der under,4,7 muld og fyld truffet postglaciale aflejringer, hovedsagelig af sand dog er der længst mod syd truffet både et ler- og et gytjelag. Alle boringer afsluttes i moræneler. I den tidligere udførte boring B8 syd for grunden er der truffet tørv og gytje indtil 2,4 m under terræn hvor der træffes flydesand over moræneler. I boring B2 i byggefeltets vestlige del er der under,4 m muld, truffet smeltevandssand og -grus over moræneler. I den tidligere udførte boring B6 vest for grunden er truffet moræneler umiddelbart under,4 m fyld. Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med lokalt andre muld-, fyld- og blødbundstykkelser end truffet ved boringerne. Der er etableret pejlerør i boring B og B2, mens vandspejlet er indmålt i det åbne borehul ved boring B3 og B4. Umiddelbart efter endt borearbejde er vandspejlet (GVS) indmålt,4, m u.t. I de tidligere udførte boringer er der indmålt vandspejl i cirka samme niveau i hhv. juni 25 (B6) og juli 28 (B8). For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold henvises til de optegnede boreprofiler i de vedlagte bilag. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

6 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 5 Geoteknisk undersøgelsesrapport 4 FUNDERINGSFORHOLD 4. Vurderingsgrundlag I flere boringer er der truffet postglaciale aflejringer af sand. Fordi det trufne postglaciale sand er uden væsentligt organisk indhold, kan det benyttes som funderingsunderlag for det aktuelle byggeri. Postglacialt ler og gytje er sætningsgivende og skal fjernes da det ikke er funderingsegnet. Med de trufne jordbundsforhold, hvor intakte funderingsegnede aflejringer er truffet ca.,4 á 2,6 m u.t., vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en kombination af en normal direkte fundering og sandpudefundering. Ved en sandpudefundering foretages en fuldstændig udskiftning af samtlige muld-, fyld- og sætningsgivende aflejringer med sundt velkomprimeret sand-/grusfyld. Når udskiftningen er foretaget, kan der gennemføres en direkte fundering i normal frostsikker dybde i den udførte sandpude. Gulve vil kunne udføres som terrændæk, jf. afsnit Under forudsætninger som beskrevet i afsnit. vurderes overside af bæredygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve og sandpude at være sammenfaldende for det aktuelle byggeri. Niveauerne er angivet i skema. Boring Terrænkote OSBL/AFRN Aflejringer i OSBL/AFRN m DVR9 m u.t. kote m DVR9 Forventet funderingsmetode B + 33,5 2,6 +3,9 Moræneler Sandpudefundering B2 +34,8,4 +34,4 Smeltevandssand Direkte fundering B3 +34,,4 +33,7 Postglacialt sand Direkte fundering B4 +34,7,7 +34, Postglacialt sand Direkte fundering Skema Overside af bæredygtige aflejringer og afrømningsniveau for gulve og sandpude (OSBL/AFRN) ved boringerne. Der kan forventes variationer i jordbundsforholdene mellem boringerne, herunder større dybde til OSBL/AFRN. Fundamenter skal føres til OSBL eller placeres i sandpude, dog minimum i frostsikker dybde, som er,9 m under fremtidig terræn. For fritliggende (uopvarmede) fundamenter skal benyttes en frostsikker dybde på,2 m. 4.2 Fundering Projektet kan gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN997- (Eurocode 7, del ) og DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). Funderingen forventes at ville foregå i vekslende aflejringer af smeltevandssand, postglacialt sand og indbygget sandfyld. Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne på minimum R d /A = 35 kn/m 2, svarende til belastninger som forudsat i afsnit.. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

7 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 6 Geoteknisk undersøgelsesrapport Fundamenter udføres med en langsgående revnefordelende armering, svarende til,2 % af betontværsnittet både foroven og forneden. For traditionelle stribefundamenter i frostsikker dybde svarer det til 2 Y4 i top og bund. Der anvendes beton 2 MN. Ved udskiftning af sætningsgivende aflejringer skal sandpuden føres minimum,5 m udenfor ydersiden af fundamenter og etableres med anlæg a,5 regnet fra yderside af fundamenter og ned på OSBL. Sandfylden skal komprimeres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor under funderingsniveau, målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 97 %). Sandpudefunderingen udføres i øvrigt iht. vedlagte bilag B. Terræn skal gives fald bort fra bygningerne. Afhængigt af fremtidige belægninger og terrænforløb skal det overvejes, hvor og hvordan der eventuelt skal etableres dræn. Vedrørende eventuelle drænarrangementer henvises til SBI-anvisning nr Deformationer Gulve For korrekt dimensionerede og veludførte fundamenter og gulve forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som anført i EN997-, Anneks H. Dette i øvrigt under forudsætning af ensartede belastningsfordelinger indenfor de enkelte bygningsafsnit og dimensionering under hensyn til de laveste styrkeparametre generelt. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed jf. ovenstående afsnit, kan etableres direkte som terrændæk i niveauer som anført i skema eller på den indbyggede sandpude. Alle gulve med flisebelægninger ilægges rionet. Som eventuelt erstatningsfyld anvendes sunde sandmaterialer, der udlægges og komprimeres effektivt i tynde lag. Komprimeringen skal udføres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %). Der indbygges kapillarbrydende lag under alle terrændæk. Det kapillarbrydende lag skal sikres tørholdelse. 5 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD 5. Udgravninger I forbindelse med udgravningsarbejder skal det sikres, at alt postglacialt sand med væsentligt organisk indhold, postglacialt ler, gytje og andre sætningsgivende aflejringer fjernes. Det anbefales at udgravningsarbejderne påbegyndes ved boring B, hvor de sætningsgivende aflejringer er truffet. Det sætningsgivende gytjelag skal følges i hele sin udstrækning og afgrænses. Først når der udelukkende træffes postglacialt sand uden væsentligt organisk indhold over moræneler kan der funderes i det postglaciale sand. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

8 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 7 Geoteknisk undersøgelsesrapport Det skal sikres ved udgravningskontrol, at alle sætningsgivende aflejringer er fjernet under fundamenter og gulve. Omfanget af kontrollen er beskrevet i afsnit 6. Eventuelle løse, frosne eller opblødte materialer skal fjernes inden udstøbning. 5.2 Grundvand Ved funderingsarbejderne skal der forventes udført en midlertidig grundvandssænkning. Sænkningen skal gennemføres så både funderings- og kontrolarbejderne kan udføres. Kontrolarbejderne omfatter blandt andet håndboringer, der føres ned i moræneleren. Håndboringerne forventes ikke at kunne udføres med mindre vandet er sænket i sandaflejringerne. En mindre grundvandssænkning kan muligvis udføres ved pumpning i brønde med tilsluttede dræn. Større sænkninger udføres sandsynligvis mest hensigtsmæssigt ved hjælp af sugespidser. Opmærksomheden henledes på, at eventuelt berørte naboer iht. byggelovens 2 skal varsles om en eventuel grundvandssænkning mindst 4 dage, før dette opstartes. Varslet skal ske skriftligt. Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens KONTROL 6. Generelt Der skal udføres en geoteknisk kontrol i forbindelse med udgravnings- og funderingsarbejderne. Kontrollen skal omfatte alle udgravninger for fundamenter og gulve. Kontrollen skal sikre, at der foretages en tilstrækkelig udskiftning af ikke-bæredygtige aflejringer, og at de trufne aflejringer er i overensstemmelse med det forudsatte. Ved fundering i postglacialt sand er kontrollen særdeles vigtig. Ved kontrollen skal der blandt andet udføres håndboringer så det sikres at alle sætningsgivende aflejringer er fjernet, herunder at det postglaciale sand ikke har for stort organisk indhold. Håndboringerne skal føres ned i moræneaflejringerne. Kontrolarbejder foretages som udgangspunkt iht. EN997-, afsnit 4. Kontrolarbejdet skal gennemføres af en geoteknisk kyndig person, med erfaring indenfor bedømmelse af postglaciale aflejringer. Det må forventes at håndboringerne ikke kan udføres i sandaflejringer under grundvandsspejlet, hvorfor en grundvandssænkning i de postglaciale sandaflejringer er nødvendig. Indbygget sandfyld med mægtigheder større end,6 m kontrolleres ved stikprøvekontrol med isotopsonde for at sikre en ensartet høj lejringstæthed i relation til de opstillede krav. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

9 Sag Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side 8 Geoteknisk undersøgelsesrapport 6.2 Geoteknisk projekteringsrapport I forbindelse med projekteringen skal de geotekniske forhold og forudsætninger dokumenteres og beskrives i en geoteknisk projekteringsrapport jf. EN997-, afsnit 2.8. Ved traditionelt byggeri og forudsætninger som beskrevet i afsnit., vurderes det, at den geotekniske projekteringsrapport vil kunne bestå af denne geotekniske rapport, suppleret med dokumentation af supplerende beregninger samt dokumentation af den udførte udgravningskontrol. 7 MILJØFORHOLD I henhold til jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af jord, som deponeres udenfor matriklen. Krav til jordhåndteringen kan have indflydelse på projektets tidsplan og økonomi og anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden projektet opstartes i marken. Det skal bemærkes, at der ikke er observeret lugt eller misfarvning af jorden, der kan indikere tilstedeværelse af forurening. Ved eventuel flytning af jord, som skal deponeres udenfor matriklen, skal overfladejorden undersøges nærmere ved kemisk analyse for indhold af miljøfremmede stoffer (tungmetaller, PAH-forbindelser og oliekomponenter), idet disse stoffer normalt ikke er synlige eller lugtbare. 8 DIVERSE Grontmij Carl Bro deltager gerne i sagens videre forløb, f.eks. i forbindelse med: Supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger. Udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med fundamentsudgravninger og afrømning for gulve og sandpude. Udførelse af komprimeringskontrol af sandpude Vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedr. bortskaffelse af jord Vi er naturligvis også til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne undersøgelse. Optagne prøver opbevares i 4 dage fra dato. r:\projects\aar\25\2575\6_output\25.7.5_re_mra.doc

10 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR9 +33,5 Cv> MULD, sandet, leret, mørkt brunt, kfr. O Re SAND, mellem, sorteret, olivenbrunt, kfr. Fe Pg Cv>7 Cv>7 3 SAND, mellem, ringe sorteret, sv. gruset, brunlig gråt, kfr. Fe Pg 32 4 LER, st. siltet, sandstriber, gråt, kfr. Fe Pg 2 5 SAND, mellem, sorteret, gråt, kfr. Fe Pg Cv>7 = GYTJE, sandet, meget mørkt olivengråt, khl. Fe Pg 3 7 MORÆNELER, sandet, gråt, khl. Gl Gc Cv> MORÆNELER, sandet, mørkt brunlig gråt, khl. Gl Gc 4 9 MORÆNELER - " - Gl Gc (%) 2 3 Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 :7:47 Boremetode : Tørboring uden foring X : 5278 (m) Y : (m) Plan : Sag : Kjellerup, Jytte Borbjergs Vej 9 Geolog : JBM Boret af : LER Dato : 285 DGU-nr.: Boring : B Udarb. af : FiP Kontrol : MRA Godkendt : MRA Dato :3.8.2 Bilag : S. / Boreprofil

11 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR9 +34,8 MULD, sandet, leret, meget mørkt brunt, kfr. O Re 34 SAND, mellem til groft, ringe sorteret, gruset, gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc 85 2 GRUS, ringe sorteret, sandet, gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc 2 Cv SAND, usorteret, gruset, sv. leret, gulbrunt, kfr. Sm Sg/ Gc MORÆNELER, sandet, mørkt brunlig gråt, khl. Gl Gc 5 MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc Cv MORÆNELER - " - Gl Gc 3 7 MORÆNELER - " - Gl Gc (%) 2 3 Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 :9:3 Boremetode : Tørboring uden foring Plan : Sag : Kjellerup, Jytte Borbjergs Vej 9 Geolog : JBM Boret af : LER Dato : 285 DGU-nr.: Boring : B2 Udarb. af : FiP Kontrol : MRA Godkendt : MRA Dato :3.8.2 Bilag : 2 S. / Boreprofil

12 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR9 +34, 34 8 MULD, sandet, leret, meget mørkt brunt, kfr. O Re 9 SAND, mellem, sorteret, sv. siltet, grålig brunt, kfr. Fe Pg 85 Cv 33 2 SAND, fint, sorteret, siltet, lerstriber, brunlig gråt, kfr. Fe Pg Cv>7 2 SAND, mellem, sorteret, brunlig gråt, kfr. Fe Pg SAND, fint, ringe sorteret, st. siltet, lerstribe, meget svovljern, plr., gråsort, kfr. Fe Pg 23 MORÆNELER, sandet, meget mørkt gråt, khl. Gl Gc 3 Cv 3 24 MORÆNELER - " - Gl Gc (%) 2 3 Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 ::28 Boremetode : Tørboring uden foring Plan : Sag : Kjellerup, Jytte Borbjergs Vej 9 Geolog : JBM Boret af : LER Dato : 285 DGU-nr.: Boring : B3 Udarb. af : FiP Kontrol : MRA Godkendt : MRA Dato :3.8.2 Bilag : 3 S. / Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR9 +34, FYLD: MULD, sandet, leret, meget mørkt brunt, kfr. FYLD: SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, muldbl. enk. tegl, meget mørkt gråbrunt, kfr. SAND, mellem, ringe sorteret, gruset, lerstribe, gråt, kfr. Fy Fy Fe Re Re Pg SAND, mellem til groft, ringe sorteret, gruset, gulbrunt, kfr. Fe Pg 2 Cv 29 SAND, groft, ringe sorteret, gruset, gulbrunt, kfr. Fe Pg Sten 32 3 SAND, usorteret, gruset, sv. leret, gulbrunt, kfr. Fe Pg 3 3 MORÆNELER, sandet, lidt rust, mørkt brunlig gråt, khl. Gl Gc 3 32 MORÆNELER, sandet, mørkt brunlig gråt, khl. Gl Gc 4 33 MORÆNELER, sandet, mørkt gråt, khl. Gl Gc Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 7::47 Boremetode : Tørboring uden foring Plan : Sag : Kjellerup, Jytte Borbjergs Vej 9 Geolog : JBM Boret af : LER Dato : 285 DGU-nr.: Boring : B4 Udarb. af : FiP Kontrol : MRA Godkendt : MRA Dato :3.8.2 Bilag : 4 S. / Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DNN +35, FYLD: SAND, mellem, ringe sort., gruset, sv. muldbl., mørkt gulbrunt, kfr. MORÆNELER, st. sandet, m. manganplt., m. sandfyldte sprækker, olivenbrunt, kfr. Fy Gl Re Gc Cv>333 >333 6 MORÆNELER, sandet, sv. lagdelt, m. rust og mangan, olivenbrunt, kfr. Gl Gc 34 6 MORÆNELER, sandet, opblødt, mørkt grålig brunt, kfr. Gl Gc 2 62 MORÆNELER, sandet, meget mørkt gråt, sv. khl. Gl Gc MORÆNELER, sandet, meget mørkt gråt, khl. Gl Gc 3 64 MORÆNELER - " - Gl Gc MORÆNELER - " - Gl Gc 4 Cv Tør MORÆNELER - " - Gl Gc (%) 2 3 Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 :35:58 Sag : Kjellerup, H.C. Andersensvej Boremetode : Tørboring uden foring Geolog : PES Boret af : PRU Dato : 2562 DGU-nr.: Boring : B6 Udarb. af : SuD Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 6 S. / Tlf , Fax Dusager 2, 82 Århus N Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR9 +32,8 = MULD, tørvepræget, gytjeklp., mørkt brunt, kfr. O Re Cv = = TØRV, gytjestriber, meget mørkt brunt, kfr. Fe Pg GYTJE, tørvepræget, meget mørkt gråbrunt, kfr. Fe Pg = GYTJE, st. leret, mørkt olivengråt, kfr. Fe Pg 2 = TØRV, gytjeklp., sort, kfr. Fe Pg Cv 5 SAND, usorteret, leret, plr., grønlig gråt, kfr. Fl Sg SAND, usorteret, leret, plr., sandbelagte sprækker, grønlig gråt, kfr. Fl Sg 53 SAND, groft, ringe sorteret, sv. gruset, lerslirer, enk. plr., gråt, kfr. Sm Sg/ Gc SAND - " - Sm Sg/ Gc (%) 2 3 Cv, (kn/m²) BRegister - PSTGDK /8/2 9:44:3 Boremetode : Tørboring uden foring Sag : Kjellerup, Digterparken - vej 5 & 6 Geolog : PLD Boret af : KJJ Dato : DGU-nr.: Boring : B8 Udarb. af : HLa Kontrol : HLa Godkendt : Dato : Bilag : 8 S. / Boreprofil

16 Geoteknik - Grontmij Carl Bro Dybde Boreprofil T e r r DVR9 +9. P e j Kote (m) Jordartssignatur P r ł v P r ł S y m b o l e r p w Vandindhold, w g R u m Glr 9 G l ł L a g g N S P T - f o Vandspejl med pejledato S t o r p o s e L i l l e p o s e Cv Intakt vingestyrke, cv O m r ł r t v i n vr qc CPT, spidsmodstand I n t a k S 5 Rammesonde Filter L a b. S y m b o l e r p 7 iht. oversigt Boring uden p r ł v e o Boring med p r ł v e o J o r d a r t s s i g n a t Gravning Gravning med STEN FYLD p r ł v e o GRUS MULD Drejesondering SAND T CPT / Tryksondering SILT T R V SPT / Rammesondering LER GYTJE V i n g e KALK / KRIDT SKALLER B e l a s t n i M O R PLANTERESTER S t n i n M O R I m o r n a l e a f l forventes indhold af sten og blokke P o r e t r y Signaturforklaring og definitioner Bilag A Geoteknisk profil Rev. 6. juli 27

17 Geologiske betegnelser og forkortelser Alder D a n n e l Re: Recent Mi: M i Br: Brakvand Sk: Skredjord Pg: Postglacial Ol: O l i Fe: Ferskvand Sm: Smeltevand Sg: Senglacial Eo: E o Fl: Flydejord Vi: Vindaflejret Al: A l l PI: P a l Gl: Gletscher Vu: Vulkansk Gc: Glacial Sl: Selandien Ma: Marin Ig: Interglacial Da: Danien Ne: Nedskyl Is: Interstadial Kt: Kridt O: Overjord Te: T e r Se: Senon PI: P l i K o r n s t Sorteringsgrader Fint Finkornet Usort. Usorteret U > 7 Mellem Mellemkornet Ringe sort. Ringe sorteret 3.5 < U < 7 Groft Grovkornet Sort. Sorteret 2 < U < 3.5 Velsort. Velsorteret U < 2 H r d n i n Bikomponenter H U h gytjeh. Gytjeholdig plr. Planterester H2 S v a g t kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange H3 H r khl. Kalkholdig rodtr. R o d t H4 S t r k t muldstr. Muldstriber skalh. Skalholding H5 Forkislet organiskh. Organiskholdig t ł r T ł r v e v r i g e f o enk. Enkelte klp. Klumper part. Partier udb. U d b hom. Homogent m. Med sli. Slirer u.t. U n d e r indh. Indhold misf. Misfarvet stk. Stykker vs. Vandspejl inhom. Inhomogent omdan. Omdannet st. S t veks. Vekslende k. Korn o.t. O v e r sv. Svag(t) v.f. V a n d f Definitioner Vandindhold = V a n d v g t e n i p r o c F l y d e L = V a n d i n d h o l d P l a s t i c i P = V a n d i n d h o l d v e d Plasticitetsindeks R u m K o r n r Poretal IP g g s e = w L- w P = F o r h o l d e t m e l l e m t o t a l v g t v e d n = K o r n r = F o r h o l d e t m e l l e m p o r e L ł s / f a s e max/emin = P o r e t a l l e t i l ł s e s t e / f a s t e s t L e j r i n ID = R e l a t i v l e j r i nmax g s t t hmax e d ( min e G l ł gl r = V g t t a b v e d l a n g v a r i g g l ł d n i n g i % Kalkindhold ka = V g t e n a3 f C a C O Rev. 6. juli 27

18 Geoteknik - Grontmij Carl Bro Gulvopbygning min.,5 m Fremtidigt terr n Fald bort fra bygning Sandfyld (B) Armering min.,9 m Jordfyld eller sandfyld (C) Omfangsdr n "Blłdbund" :,5 Sandfyld (A) Udgravning iht. DS/EN 997- B redygtig bund Komprimeringskrav A (under fundamentsunderkant): Tłrrumv gt m lt i marken med isotopudstyr, minimum 98 % SP i gennemsnit, samt ingen enkeltv rdi under 97 % SP. Sandpuden fłres min.,5 m udenfor yderside af fundament. Sandpuden skal have et resulterende anl g a=,5. B (over fundamentsunderkant): Tłrrumv gt m lt i marken med isotopudstyr, minimum 98 % SP i gennemsnit, samt ingen enkeltv rdi under 96 % SP. C (under udvendigt terr n): Fyldens art og komprimering tilpasses arealets anvendelse. Kontrolafsnit Hvert kontrolafsnit błr fasts ttes til at omfatte materiale af ens kvalitet og indbygget efter samme komprimeringsmetode, dog hłjst 5 m. Antal m linger pr. kontrolafsnit: Minimum 5 stk. Tilf ldigt fordelt over hele kontrolafsnittet i s vel horisontal som vertikal retning. Armering: Der indl gges revnefordelende armering, svarende til,2 % af betontv rsnittet b de foroven og forneden. Andet: S fremt gruspudens tykkelse under fundamenterne er mindre end,5 gange fundamentsbredden, skal der foretages en undersłgelse for gennemlokning. Afvanding og dr ning: Omfangsdr n skal l gges, n r der er risiko for badekarseffekt i sandpuden. Der skal altid sikres god og effektiv afvanding af bel gninger og terr n. Dr ning skal udfłres iht. g ldende normer og SBI-anvisninger. Sandpudefundering, principskitse G ldende for almindelig husbygning, max. fundaments-belastning 2 kn/m 2 Bilag B Rev. 3. marts 29

19 Fixpunkt Fixkote + 35,7 DVR9 Nord B6 B8 Signatur: Geoteknisk boring med vingeforsøg og prøveudtag Sag Sag nr. Dato Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej Emne Tegn. nr. Mål Side Situationsplan Byggefelt

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 23 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 1. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 23. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Odder, Vesterhåb 31. Geoteknisk rapport nr. 1

Odder, Vesterhåb 31. Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 31 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.83 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Vesterhåb 31 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune Teknisk Afdeling Att: Esben Kindt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 14 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 14 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Teknisk notat (Datarapport) Grontmij A/S Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pindstrup bæk regnvandsbassin 16. september 2015 Vores reference:

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere