Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje"

Transkript

1 1 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Havnevej Hellerup CVR-nr: Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Årsrapport regnskabsår

2 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning Koncernregskab 7 Koncernoverblik 8 Hovedaktiviteter 8 Årets resultater, udlodning og formue 9 Begivenheder i Begivenheder efter statusdagen 15 Investeringsstrategi og porteføljesammensætning 15 Forventninger til Indre værdi 17 Særlige risici 17 Forsikringsforhold 17 Påvirkning af det eksterne miljø 18 Foreningsforhold 18 Corporate Governance 18 Redegørelse for virksomhedsledelse 18 Redegørelse for samfundsansvar 20 Koncern- og årsregnskab Totalindkomstopgørelse for Balance pr. 31. december Opgørelse af medlemmernes formue 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noteoversigt 27

3 3 Foreningsoplysninger Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Havnevej Hellerup CVR-nr: Hjemsted: Gentofte Telefon: Telefax: Internet: Foreningens beviser er noteret på OMX Den Nordiske Børs Fondskode/ISIN, DK Navn, Fast Ejendom DEP BU Kortnavn, FEIDE Bestyrelse Direktør Niels Roth, formand Adm. direktør Flemming Borreskov, næstformand Direktør Jesper Bo Hansen, bestyrelsesmedlem Finansdirektør Søren Schjødt-Hansen, bestyrelsesmedlem Adm. direktør Henning Balle Kristensen, bestyrelsesmedlem Lektor Frank Pedersen, bestyrelsesmedlem Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 26. april 2011 kl. 16:00 på adressen Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

4 4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af foreningens og koncernens finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen og koncernen står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. marts 2011 Direktion Lars Frederiksen Bestyrelse Niels Roth Flemming Borreskov Frank Pedersen formand næstformand Jesper Bo Hansen Henning Balle Kristensen Søren Schjødt-Hansen

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter totalindkomstopgørelse, balance, opgørelse af medlemmernes formue, pengestrømsopgørelse og noter for såvel Koncernen som Foreningen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

6 6 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens og Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Koncernens og Foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, den 29. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev statsaut. revisor Anders Stig Lauritsen statsaut. revisor

7 Koncern- og årsregnskab 7 Koncernregskab Koncernens hoved- og nøgletal t.kr Hovedtal Totalindkomstopgørelse Lejeindtægter Resultat af ejendommenes drift Værdireguleringer af investeringsejendomme Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Resultat før skat og før dagsværdireguleringer (EBVAT) Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Foreningskapital incl. andre reserver Medlemmernes formue Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investering i langfristede aktiver Antal foreningsbeviser, stk Nøgletal Ejendomsafkast før værdiregulering (Afkastgrad 1) (pct.) 4,32 4,51 3,70 3,50 2,80 Ejendomsafkast efter værdiregulering (Afkastgrad 2) (pct.) 3,62 0,22-1,56 8,70 8,72 Årets forrentning målt på indre værdi 6,13-9,16-9,84 13,48 10,23 Forrentning af medlemmernes formue (pct.) 5,95-9,52-10,45 13,12 9,15 Dagsværdirisiko (mio.kr.) Renterisiko (t.kr.) Areal ultimo (kvm.) *) Udlejningsgrad (pct.) 94,4 96,3 96,4 98,0 96,5 Gennemsnitligt vægtet afkastkrav excl. udviklingsejendomme (pct.) 6,79 7,01 6,61 6,08 5,95 Resultat af ejendomme (kr. pr. kvm.) *) Husleje (kr. pr. kvm) *) Resultat af ejendomme inkl. værdiregulering (kr. pr. kvm.) *) Dagsværdi af ejendomme (kr. pr. kvm.) *) Omkostningsprocent (pct.) 1,49 1,57 1,59 1,25 1,63 Udskudt skatteforpligtelse (kr. pr. foreningsbevis) 0,00 0,00 1,04 5,92 8,91 Indre værdi 97,29 91,66 103,88 120,78 110,68 Børskurs 45,00 59,00 100,00 112,00 108,50 Udbytte pr. foreningsbevis (kr.) **) 0,00 0,00 2,91 4,65 4,00 Resultat pr. foreningsbevis (kr.) 5,62-9,30-11,55 15,45 9,75 Gennemsnitlig lånerente (pct.) 2,34 5,20 6,30 3,63 5,04 Definitioner og beregningsformler fremgår af note 1 under anvendt regnskabspraksis. *) Nøgletal for 2008 og 2009 er tilpasset efter præcisering af kvm. **) Indstillet til generalforsamling

8 Koncern- og årsregnskab 8 Koncernoverblik Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Fast Ejendom Holding A/S Fast Ejendom Danmark 1 ApS Fast Ejendom Danmark 2 ApS Foreningen Fast Ejendom koncernen (i det følgende benævnt Koncernen ) udgøres af Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. (i det følgende benævnt Foreningen ), det helejede hol- dingselskab (Fast Ejendom Holding A/S i det følgende benævnt Holding ) og de helejede datterselska- ber Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark 2 ApS (i det følgende benævnt FED 1 og FED 2 og tilsammen Datterselskaberne ) Koncernen har ingen ansatte, men har indgået en administrationsaftale med Cura Management A/S (i det følgende benævnt Managementselskabet ), der er et selvstændigt selskab uden for koncernen. Direktør Lars Frederiksen, Cura Management A/S, underskriver Foreningens årsrapport som direktion på vegne af Managementselskabet. Foreningen ledes af en bestyrelse, der er identisk med bestyrelsen i Holding. Der er ikke etableret besty- relse i Datterselskaberne. Managementselskabet fungerer som daglig ledelse for Koncernen, Holding og Datterselskaberne med reference til Foreningens bestyrelse. Hovedaktiviteter Koncernens hovedaktivitet består i at investere i erhvervs- og boligejendomme i Danmark. Foreningen blev stiftet den 26. januar 2005 og perioden 1. januar 31. december 2010 er således Foreningens sjette regnskabsår.

9 Koncern- og årsregnskab 9 Årets resultater, udlodning og formue Koncernens resultat efter skat er et overskud på 21,0 mio. kr. (2009: -34,7 mio. kr.) Resultatet for 2010 svarer til en forrentning målt på indre værdi på 6,1 pct. mod -9,2 pct. i Resultatet før værdiregulering, finansielle poster og skat er 49,4 mio. kr. (2009: 52,4 mio. kr.) svarende til bestyrelsens forventning, som senest offentliggjort i fondsbørsmeddelelse af 26. oktober Ejendommenes driftsresultat (lejeindtægter med fradrag af driftsomkostninger) er et overskud på 66,6 mio. kr. mod 70,2 mio. kr. i Det lavere resultat af ejendommenes drift skyldes dels faldende lejeindtægter, dels stigende omkostninger. Ejendommenes lejeindtægter faldt således fra 91,5 mio. kr. i 2009 til 88,6 mio. kr. i 2010, mens driftsomkostningerne steg fra 21,2 mio. kr. i 2009 til 22,1 mio. kr. i De faldende lejeindtægter skyldes faldende markedsleje og stigende tomgang. I løbet af 2010 har det på nogle ejendomme været nødvendigt at give lejerabatter for at fastholde lejerne eller tiltrække nye lejere. På trods af disse tiltag er tomgangen i løbet af året steget fra 3,7 pct. primo året til 5,6 pct. ved årets slutning. Den stigende tomgang medfører også stigende driftsudgifter, idet en del af driftsudgifterne midlertidigt skal afholdes af Koncernen, indtil ejendommene er genudlejet. Ejendommenes dagsværdi udgør pr. 31. december mio. kr. (2009: mio. kr.). Værdiforøgelsen skyldes primært færdiggørelsen af ombygningen af ejendommen Rådhusvej i Charlottenlund. Ved værdiansættelsen ultimo året er ejendommen værdiansat som færdigudviklet ejendom, mens den tidligere var værdiansat til et højere afkastkrav som projektejendom. Det gennemsnitlige krav til ejendommenes forrentning, målt som den interne rente over 10 år, er faldet svagt i forhold til sidste år og udgør 6,8 % (2009: 7,0 %). Faldet i det gennemsnitlige vægtede forrentningskrav i forhold til 2009 skyldes primært den nævnte ejendom, der tidligere var værdiansat som udviklingsejendom, men efter færdiggørelsen ultimo 2010 er værdiansat til et lavere forrentningskrav. Værdiansættelsen er i forbindelse med årsafslutningen gennemgået af et eksternt valuarfirma jfr. den nærmere omtale nedenfor under begivenheder i På baggrund af den økonomiske krise og de fortsat vanskelige vilkår for ejendomsmarkedet betragtes årets resultat som tilfredsstillende. Foreningen er i skattemæssig henseende udloddende, og der udloddes minimum det i henhold til Ligningslovens 16 udlodningspligtige beløb med henblik på at sikre, at Koncernen ikke bliver skattepligtig. Det udlodningspligtige beløb for 2010 er opgjort til t. kr. og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2010 udloddes 0 kr. pr. foreningsbevis. (2009: 0 kr. pr. foreningsbevis.) Medlemmernes formue udgør pr. 31. december ,9 mio. kr. (2009: 341,9 mio. kr.)

10 Koncern- og årsregnskab 10 Begivenheder i 2010 Det danske ejendomsmarked har i 2010 været præget af en fortsat usikkerhed omkring den økonomiske udvikling. Antallet af konkurser og tvangsauktioner ligger fortsat højt sammenlignet med det langsigtede gennemsnit. Det har været medvirkende til et reduceret behov for erhvervslokaler og faldende lejeniveauer. Koncernens drift har i 2010 været påvirket af krisen. I en række tilfælde har det, som ovenfor nævnt, været nødvendigt at genforhandle kontraktvilkårene for bedst muligt at fastholde lejerne i koncernens ejendomme. I forbindelse med genforhandlingerne er der så vidt muligt indgået aftale om forlængelse af lejernes uopsigelighedsperioder med henblik på at sikre indtægtsgrundlaget i de kommende år. Trods krisen er det lykkedes at fastholde en relativ høj udlejningsgrad i Koncernens portefølje. Målt på lejeindtægten var udlejningsgraden ultimo 2010 på 94,4 pct., hvilket er et beskedent fald på 1,9 procentpoint i forhold til ultimo Til sammenligning kan nævnes, at ifølge Oline-Lokalebørs Statistikken (nr. 17, januar 2011) var udlejningsgraden på landsplan for kontorlokaler ultimo 2010 på 91,9 pct., mens det tilsvarende tal for lager- og produktionslokaler var 95,8 pct. Tomgang målt på lejeværdi jan dec (pct.) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan apr jul okt 06 jan apr jul okt 07 jan apr jul okt 08 jan apr jul okt 09 jan apr jul okt Kilde: Egne tal Som følge af krisen er koncernen meget opmærksom på udviklingen i lejerestancer, der ofte er et varsel om fremtidig tomgang. Som følge af en tæt dialog med og opfølgning på lejerne, har restancerne generelt været faldende henover året. Ultimo 2010 udgør lejerestancerne 0,7 mio. kr. (2009: 2,1 mio.kr.), der er fuldt dækket af indbetalte deposita.

11 Koncern- og årsregnskab 11 Lejerestancer jan dec (mio. kr.) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Egne tal Koncernens gældsportefølje udgør 786,4 mio.kr. (nominel værdi) pr. 31. december Gælden er optaget som realkreditbelåning i Realkredit Danmark og Nykredit med 30 års løbetid og rentefastsættelse hver 6. måned (CIBOR 6). Ca. 2 pct. af gælden amortiseres, mens de resterende 98 pct. er optaget med udsat amortisering. Med henblik på at afbøde effekten af eventuelle kortvarige renteudsving i forbindelse med de halvårlige rentefastsættelser, har Koncernen indgået en swapaftale med Danske Bank, der betyder, at 375 mio.kr. af gælden rentefastsættes hvert år ultimo marts og oktober, mens den resterende del rentefastsættes ultimo juni og december. I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør gælden (Loan To Value, LTV) ultimo året 68,5 pct. Med henblik på bedst muligt at sikre Koncernens evne til gældsservicering og refinansiering, har bestyrelsen besluttet et nyt LTV mål på omkring 60 pct. Ultimo 2010 udgør den gennemsnitlige vægtede rentesats inklusiv bidrag på koncernens realkreditgæld 1,86 pct. (2009: 2,04 pct.) En ændring på 1,0 procentpoint i det generelle renteniveau vil medføre en ændring i Foreningens årlige renteomkostninger før skat på ca. 7,9 mio. kr. Bestyrelsen følger nøje udviklingen på de finansielle markeder og overvejer, hvornår og i hvilket omfang det vil være relevant med indgåelse af rentesikringsaftaler. Koncernen har ikke optaget bankgæld, idet bestyrelsen ikke finder bankfinansiering hensigtsmæssig til langsigtet finansiering af illikvide aktiver som fast ejendom. Koncernen har en kreditfacilitet i Danske Bank på 30,0 mio. kr. Kreditten er ikke udnyttet pr

12 Koncern- og årsregnskab 12 Det positive resultat af ejendommenes drift sammenholdt med de fortsat lave finansieringsomkostninger, sikrer Koncernen en betydelig positiv likviditet efter finansiering. De likvide beholdninger udgør ultimo ,7 mio. kr. (2009: 24,3 mio. kr.) Likvider ultimo dec dec (mio. kr.) dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Egne tal Bestyrelsen lægger afgørende vægt på at fastholde et positiv likviditets flow efter finansiering, idet denne i kombination med lange finansieringstilsagn historisk har vist sig at være et effektivt værn mod et i perioder turbulent ejendoms- og finansmarked. Mens der fortsat er pres på lejeniveauerne, ser det ud til, at de markedsbestemte stigende afkastkrav i 2008 og 2009 nu er afløst af mere stabile værdier. Koncernens ejendomsportefølje er ultimo 2010 værdiansat til en dagsværdi på mio. kr. (2009: mio.kr.) ved et gennemsnitligt forrentningskrav, målt som kravet til intern rente over 10 år, på 6,8 % (2009: 7,0 %) Værdien svarer til kr. pr. m2 (2009: kr. pr. m2). For en nærmere gennemgang af metode og principper ved den interne værdiansættelse henvises til note 1 nedenfor. I det nuværende, svage ejendomsmarked med få handler er der fortsat en relativ stor usikkerhed ved værdiansættelsen. Derfor har Koncernen indgået en aftale med ejendomsmægler- og valuarfirmaet DTZ Egeskov & Lindquist A/S (DTZ) om at gennemgå og kommentere værdiansættelserne på alle foreningens ejendomme. DTZ har gennemført denne desk top vurdering i december måned På baggrund af de foretagne analyser, herunder værdien af lignende ejendomme, nybyggerier og det aktuelle udbud af ejendomme og de aktuelle markedsforhold samt DTZ s øvrige markedskendskab, har DTZ skønnet, at porteføljen samlet set repræsenterer en værdi i intervallet mio. kr. DTZ

13 Koncern- og årsregnskab 13 har på den baggrund konkluderet, at ejendommene og dermed porteføljen er korrekt værdiansat pr. 31. december Koncernen har i lighed med 2009 ikke købt eller solgt ejendomme i løbet af Koncernens indre værdi har som følge af de stabiliserede ejendomsværdier og det positive driftsresultat udviklet sig positivt i Ultimo året er indre værdi 97,29 mod 91,66 ultimo 2009, svarende til en stigning på 6,1 %. Der er ikke udbetalt udbytte i Derimod har udviklingen i børskursen på Foreningens foreningsbeviser ikke været tilsvarende positiv gennem året. I løbet af 2010 har der således været handlet foreningsbeviser på kurser under 40. Ultimo året var børskursen 45,0 (2009: 59,0), hvilket modsvarer en rabat i forhold til indre værdi på 53,8 % (2009: 35,6 %). En så stor forskel er ikke i længden hensigtsmæssig. Det bemærkes dog, at der er tale om en meget beskeden likviditet i foreningsbeviserne, og at kursdannelsen derfor efter bestyrelsens opfattelse mere afspejler enkelthandler, end det er udtryk for en egentlig prissætning af Foreningen. Børskurs og indre værdi 1. januar december Børskurs Indre værdi Kilde: Børskurs: NASDAQ OMX Copenhagen, indre værdi: egne tal Den betydelige rabat på børskursen i forhold til indre værdi hænger sammen med, at indløsningsadgangen, som giver investorerne ret til at få indløst deres investeringsbeviser i foreningen til indre værdi med et fradrag på maksimalt 15 %, siden efteråret 2008 har været suspenderet. Bestyrelsen besluttede at suspendere indløsningen under indtryk af de særlige forhold på ejendomsmarkedet i kølvandet på finanskrisen, som har medført en yderst begrænset omsættelighed af ejendomme. På generalforsamlingen i 2009 blev bestyrelsen bemyndiget til at opretholde suspensionen indtil den ordinære generalforsamling i 2011.

14 Koncern- og årsregnskab 14 Efter at have revurderet den vedtægtsmæssige indløsningsadgang er bestyrelsen nået til den konklusion, at indløsningsretten grundliggende er uhensigtsmæssig. Det har vist sig uholdbart at have kortsigtede forpligtelser i form af en indløsningsforpligtelse over for investorerne, når de modstående aktiver er ejendomme, som er kendetegnet ved at være langsigtede investeringer med begrænset likviditet. Bestyrelsen vil derfor på den kommende ordinære generalforsamling stille forslag om at ændre Foreningens vedtægter, således at indløsningsretten ophæves. Bestyrelsen vil i stedet introducere en ny udbyttepolitik, der medfører, at en andel af Foreningens likvide resultat løbende kanaliseres tilbage til investorerne som udbytte eller alternativt via et tilbagekøbsprogram af foreningsbeviser. Formålet er, dels at sikre en likviditet for de investorer, der tvunget eller frivilligt ønsker at sælge foreningsbeviser, dels gennem opkøb af beviser til kurser under indre værdi og efterfølgende nedskrivning af beviserne at fremme en bedre sammenhæng mellem børskurs og indre værdi. Foreningens løbende beslutninger om at udlodde udbytte eller foretage tilbagekøb af investeringsbeviser vil altid ske under hensyntagen til Foreningens kapitalstruktur, likviditetssituation og planer om investeringer På generalforsamlingerne i 2010 blev Foreningens vedtægter ændret således, at en kapitaludvidelse fremover kan ske til markedskurs, med mindre bestyrelsen beslutter, at en emission skal ske til favørkurs, idet emissionen i så fald skal udbydes med fortegningsret for foreningens eksisterende medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at de aktuelle markedsvilkår byder på interessante investeringsmuligheder inden for Foreningens investeringsstrategi, hvilket tilsiger en udvikling af Foreningen gennem en kapitaludvidelse. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at Foreningen hensigtsmæssigt vil kunne udnytte disse markedsmæssige muligheder, og Foreningen gennem aktivt management af en diversificeret portefølje vil kunne sikre et stabilt cash flow og en investering med et attraktivt risikojusteret afkast under stabile og kontrollerede rammer. Endelig vil en udvidelse af ejendomsporteføljen sikre en yderligere effektivisering af omkostningsstrukturen. Der er som meddelt i årsrapporten for 2009 sket genforhandling af honoraret til Managementselskabet og opsigelse af distributionsaftaler med pengeinstitutter, der tilsammen sikrer en betydelig omkostningsreduktion med virkning fra 1. januar 2011 og med fuld effekt pr. 30. juni På den ordinære generalforsamling i 2010 blev Niels Roth og Frank Pedersen genvalgt til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i En nærmere omtale af bestyrelsens tillidshverv m.v. kan findes i note 25. Foreningen har væsentlige samarbejdsaftaler med Realkredit Danmark og Nykredit (finansiering og udstederaftale), Danske Bank (finansiering og gældsovervågning), Managementselskabet (investeringsrådgivning og foreningsadministration) samt Dan Ejendomme (ejendomsforvaltning).

15 Koncern- og årsregnskab 15 Begivenheder efter statusdagen Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb og frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker resultatet eller balancen. Investeringsstrategi og porteføljesammensætning Koncernens strategi er uændret at investere i danske ejendomme, hvor der efter bestyrelsens opfattelse er et gunstigt forhold mellem på den ene side det forventede afkast og på den anden side den risiko, der er forbundet med investeringen. Koncernen fokuserer på investering i sekundære ejendomme med et relativt højt direkte afkast og deraf følgende cash flow. Det er ved gennemførelse af en investering efter Foreningens opfattelse afgørende, at det løbende cash flow er i stand til at servicere fremmedfinansieringen. Sekundære ejendomme er typisk karakteriseret ved en beliggenhed udenfor centrum af de større byer, en flerhed af korte til mellemlange lejekontrakter og et højere direkte afkast end primære ejendomme. Primære ejendomme er karakteriseret ved en beliggenhed i centrum af de større byer, få og lange lejekontrakter og et relativt lavt direkte afkast. Da Koncernen primært investerer i sekundære ejendomme med højt direkte afkast er risikoen ved den enkelte investering højere end ved investering i primære ejendomme. Denne risiko håndteres ved at opbygge en portefølje af mindre ejendomme på flere lokaliteter udlejet til en række lejere i forskellige brancher. Det er et selvstændigt mål for Koncernen at undgå at påtage sig for stor enkeltrisiko ved investering i en enkelt beliggenhed, anvendelse og/eller virksomhed. Foreningens største ejendom udgør 15,9 % af den samlede ejendomsværdi (2009:15,8 %). Lejeindtægten herfra er fordelt på fire lejere i tre forskellige brancher, hvoraf den ene er en offentlig lejer. Koncernen ejede ved årsskiftet 2010/11 i alt 34 ejendomme og to mindre byggegrunde. Investeringerne er koncentreret i Storkøbenhavn, Fyn, Århus og Trekantområdet.

16 Koncern- og årsregnskab 16 Ejendomstype Øvrigt Detail 8% 2% Bolig 11% Lager 28% Produktion 16% Kontor 35% Århus 11% Trekant området 10% Beliggenhed Øvrige Jylland 9% Fyn 15% Øvrige Sjælland 7% Storkøbenhavn 48% Ejendomstype (pct. af værdi) Andel Langsigtet ramme Bolig Kontor Lager og produktion Detail Øvrigt Total 100 Kilde: Egne tal Forventninger til 2011 For året 2011 forventer bestyrelsen et resultat af primær drift før værdireguleringer og finansielle poster i niveauet 53 mio. kr. (2010: 49,4 mio. kr.). Forbedringen af resultatet skyldes den reforhandling af managementaftalen og opsigelse af distributionsaftaler med medvirkende pengeinstitutter, der blev gennemført i Disse tiltag medfører isoleret set en omkostningsbesparelse i niveauet 6 mio. kr. i Der er i forventningen forudsat en gennemsnitlig tomgang for hele 2011 på 10,9 pct. Den gennemsnitlige tomgang i Koncernens portefølje ultimo 2010 er som ovenfor anført 5,6 pct. Som følge af allerede modtagne opsigelser samt et større lejemål, hvor lejer er gået konkurs, må der imidlertid forudses en højere tomgang i Af forsigtighedshensyn forudsættes den aktuelle tomgang, som er 10,9 pct., derfor at være den gennemsnitlige tomgang i hele Der er i forbindelse med budgetteret tomgang ved udløb af uopsigelighedsperioder forudsat genudlejning til forventet markedsleje, hvilket typisk er lavere end den leje, der hidtil er blevet betalt. For ledige lejemål under udlejning, er som budgetleje anvendt den leje, lejemålene aktuelt udbydes til. Som inflationsforudsætning er anvendt 2,0 pct. Forventningen er påvirket af den faktiske inflationsregulering samt udviklingen i leje, tomgang og lejernes betalingsevne. I den nuværende økonomiske situation må det konstateres, at der er betydelig usikkerhed om alle disse forhold.

17 Koncern- og årsregnskab 17 Resultatet efter skat vil i betydelig grad være påvirket af Koncernens finansieringsomkostninger, herunder renteudviklingen i 2011, samt værdiregulering af Koncernens ejendomsportefølje. Da Koncernens ejendomme udelukkende er finansieret med 30 årige realkreditlån, vil der ikke opstå behov for refinansiering af ejendomme i løbet af Foreningens pengestrøm fra driftsaktivitet forventes i 2011 at være positivt i niveauet 36 mio. kr. (2010: 29,2 mio. kr.). Der henvises i øvrigt til følsomhedsberegningerne i note 20. Indre værdi Foreningens indre værdi beregnes og offentliggøres dagligt via OMX Den Nordiske Børs, København. Ved opgørelse af indre værdi indregnes ændringer i værdien af Foreningens aktiver og forpligtelser opgjort til dagsværdi samt resultatet af den løbende drift. Særlige risici Forretningsmæssige risici Foreningens driftsmæssige risici er primært svigtende lejeindtægter eller stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. De væsentligste risici for svigtende lejeindtægter er lejers opsigelse af lejemål eller manglende betalingsevne ved betalingsstandsning eller konkurs. I de fleste lejeforhold er effekten af svigtende lejeindtægter reduceret gennem forudbetaling, garantier og/eller deposita. Langt de fleste lejeindtægter reguleres én gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Desuden indeholder en del lejekontrakter betingelser om en minimumsregulering uafhængig af den generelle prisudvikling. Denne type vilkår reducerer samlet den driftsmæssige risiko i perioder med lav inflation. Endelig er der i den nuværende økonomiske situation risiko for, at et faldende markedsbestemt lejeniveau vil reducere Foreningens lejeindtægter. De væsentligste risici vedrørende drifts- og vedligeholdelsesudgifter relaterer sig til større vedligeholdelsesarbejder og ombygningsudgifter i forbindelse med udskiftning af lejere. Forsikringsforhold Alle ejendomme i porteføljen er forsikret til deres fulde nyværdi.

18 Koncern- og årsregnskab 18 Påvirkning af det eksterne miljø Det er ledelsens vurdering, at koncernen ikke har nævneværdige påvirkninger på det eksterne miljø udover almindelig drift og vedligeholdelse af fast ejendom. Foreningsforhold Foreningens kapital udgør nominelt 414 mio. kr. og består af foreningsbeviser á 100 kr. Foreningsbeviserne er ikke opdelt i klasser. Foreningsbeviserne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København under fondskode/isin, DK og navnet Fast Ejendom DEP BU, kortnavn, FEIDE. Redegørelse for virksomhedsledelse Foreningen følger anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af OMX Den Nordiske Børs København og offentliggjort på bortset fra, at Foreningen ikke offentliggør årsrapporter og selskabsmeddelelser på engelsk, idet det vurderes, at Foreningens nuværende investorsammensætning ikke nødvendiggør dette. Foreningen vurderer jævnligt, om der er anledning til at begynde offentliggørelse på engelsk. En nærmere redegørelse for Foreningens virksomhedsledelse og afvigelser fra anbefalingerne kan findes på Hovedelementerne i Koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen (compliance). Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen inkl. bl.a. it og skat er designet med henblik på effektivt at styre snarere end at eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen kan alene skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås.

19 Koncern- og årsregnskab 19 Der er nedsat et revisionsudvalg, der refererer til bestyrelsen. Der henvises til omtalen på Bestyrelsen og revisionsudvalget vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med Koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst årligt Koncernens organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocesser inkl. bl.a. it og skat. Bestyrelsen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Risikovurdering Bestyrelsen og revisionsudvalget foretager mindst årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at styre henholdsvis eliminere og/eller reducere risiciene. Herunder vurderer bestyrelsen Managementselskabets mulighed for at tilsidesætte kontroller og for at udøve upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. De væsentligste risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremgår af ledelsesberetningen og note 20, hvortil henvises. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med Koncernens kontrolaktiviteter er at sikre, at de af bestyrelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer m.v. opfyldes og rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser, mangler m.v. Managementselskabet har etableret en formel koncernrapporteringsproces, der omfatter budgetrapportering og månedlig rapportering inkl. afvigelsesrapporter med kvartalsvis ajourføring af skøn for året. Rapporteringen omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse samt noter.

20 Koncern- og årsregnskab 20 Information og kommunikation Bestyrelsen har overordnet fastlagt kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Et af målene med de fastlagte krav er at sikre, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, og at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Overvågning Bestyrelsen og revisionsudvalget modtager løbende rapportering fra Managementselskabet om overholdelse af udstukne retningslinjer m.v. og om konstaterede svagheder, mangler og/eller overtrædelser af vedtagne politikker, forretningsgange og interne kontroller. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollen til bestyrelsen om væsentlige svagheder i koncernens interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i Management Letters til Managementselskabet. Bestyrelsen og revisionsudvalget overvåger, at Managementselskabet reagerer effektivt på eventuelle svagheder og/eller mangler, og at aftalte tiltag i relation til styrkelse af risikostyring og interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen implementeres som planlagt. Managementselskabet følger op på implementeringen af konstaterede svagheder i datterselskaber og på forhold, der er omtalt i Management Letters m.v. Redegørelse for samfundsansvar Der er ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en del af koncernens strategi og aktiviteter. Derfor afgives der ikke særskilt redegørelse for samfundsansvar.

21 Koncern- og årsregnskab 21 Totalindkomstopgørelse for 2010 Moderforening Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme Omkostninger vedrørende investeringsejendomme Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift (EBIT) Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Ændring i medlemmernes formue (Årets resultat) Anden totalindkomst efter skat 0 0 Ændring i medlemmernes formue (Totalindkomst i alt) Resultat pr. foreningsbevis kr. 5,62 kr. -9,30 7 Udvandet resultat pr. foreningsbevis kr. 5,62 kr. -9, Udbytte pr. foreningsbevis Forslag til fordeling af årets resultat 0 0 Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år

22 Koncern- og årsregnskab 22 Balance pr. 31. december 2010 Moderforening Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Investeringsejendomme Langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Ansvarlig lånekapital til dattervirksomheder Finansielle aktiver Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver Tilgodehavender fra lejere Tilgodehavender hos dattervirksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

23 Koncern- og årsregnskab 23 Balance pr. 31. december 2010 Moderforening Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Foreningskapital Andre reserver Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Medlemmernes formue Udskudte skatteforpligtelser Prioritetsgæld Langfristede forpligtelser Skyldig selskabsskat Prioritetsgæld Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Passiver

24 Koncern- og årsregnskab 24 Opgørelse af medlemmernes formue Koncern Medlemmernes formue, primo Totalindkomst i alt Medlemmernes formue, ultimo Fore- Medlem- Forenings- Andre Overført slået mernes kapital reserver resultat udbytte formue 2010 t.kr. t.kr. t.kr t.kr. t.kr. Fore- Medlem- Forenings- Andre Overført slået mernes kapital reserver resultat udbytte formue 2009 t.kr. t.kr. t.kr t.kr. t.kr. Medlemmernes formue, primo Totalindkomst i alt Foreningens andel af udbytte Udbetalt udbytte Medlemmernes formue, ultimo

25 Koncern- og årsregnskab 25 Opgørelse af medlemmernes formue Moderforening Medlemmernes formue, primo Totalindkomst i alt Medlemmernes formue, ultimo Fore- Medlem- Forenings- Andre Overført slået mernes kapital reserver resultat udbytte formue 2010 t.kr. t.kr. t.kr t.kr. t.kr. Fore- Medlem- Forenings- Andre Overført slået mernes kapital reserver resultat udbytte formue 2009 t.kr. t.kr. t.kr t.kr. t.kr. Medlemmernes formue, primo Totalindkomst i alt Modtaget udbytte for egne beviser Udbetalt udbytte Medlemmernes formue, ultimo

26 Koncern- og årsregnskab 26 Pengestrømsopgørelse Moderforening Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Resultat af primær drift (EBIT) Tilbageførsel af dagsværdiregulering Ændring i driftskapital Betalt selskabskat Pengestrøm fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Tilbageførsel af værdiregulering af prioritetsgæld Tilbageførsel af dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Pengestrøm fra driftsaktivitet Nedbringelse af mellemværende med dattervirksomhed Køb og forbedringer af investeringsejendomme Salg af investeringsejendomme Pengestrøm til investeringsaktivitet Betalt udbytte til medlemmerne i moderforening Optagelse af prioritetsgæld Afdrag og indfrielse på prioritetsgæld Indfrielse af renteswap Deposita, lejere Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider Likvider

27 27 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Administrationsomkostninger 4. Finansielle indtægter 5. Finansielle omkostninger 6. Skat af årets resultat 7. Resultat pr. foreningsbevis 8. Udlodning 9. Investeringsejendomme 10. Kapitalandele i dattervirksomheder 11. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12. Andre tilgodehavender 13. Likvide beholdninger 14. Foreningskapital 15. Udskudt skat 16. Prioritetsgæld 17. Anden gæld 18. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 19. Ændring i driftskapital 20. Finansielle instrumenter og risici 21. Nærtstående parter 22. Medlemsforhold 23. Begivenheder efter balancedagen 24. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 25. Bestyrelsens tillidshverv, kapitalandele og valgbarhed i Foreningen

28 28 1. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2010 for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a., der omfatter både årsregnskab for moderforening og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsregnskabet opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Koncern- og årsregnskabet præsenteres i danske kroner afrundet til nærmeste kr. Foreningen og dets datterselskaber har danske kroner som funktionel valuta. Ændringer til anvendt regnskabspraksis Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har med virkning fra 1. januar 2010 implementeret: IFRS 3 (ajourført 2008) Virksomhedssammenslutninger Amendments to IAS 27 (ajourført 2008) Koncernregnskaber og separate årsregnskaber Flere amendments to IAS 39 Finansielle Instrumenter: Indregning og måling samt IFRIC 9 Revurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter Amendments to IFRS 2 Group Cash-settled Share-based Payment transactions Flere amendments to IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS Dele af Improvements to IFRSs May 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. juli 2009 Improvements to IFRSs April 2009 IFRIC 17 Udlodning af andre værdier end kontanter til ejere IFRIC 18 Overførsel af aktiver fra kunder IFRIC 18 "Overførsel af aktiver fra kunder" og dele af Improvements to IFRSs April 2009 er godkendt med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende IFRIC som udstedt af IASB. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. har derfor førtidsimplementeret disse IFRIC pr. 1. januar 2010, så implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer." For Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. gælder IFRS 3 (2008) og IAS 27 (2007) for transaktioner, der gennemføres 1. januar 2010 eller senere. Standarderne indeholder en række nye bestemmelser, hvoraf de væsentligste er:

29 29 Valgmulighed med hensyn til indregning af goodwill relateret til minoritetsinteressers andel af den overtagne virksomhed. Valget træffes transaktion for transaktion. Købsomkostninger og ændringer til betingede købsvederlag indregnes direkte i resultatopgørelsen. Præcisering af krav om udskillelse af overtagne immaterielle aktiver. Trinvise overtagelser medfører værdiregulering til dagsværdi direkte i resultatopgørelsen af de hidtidigt ejede kapitalandele. Avance/tab ved salg af kapitalandele, hvorved kontrol mistes, indregnes i resultatopgørelsen. Samtidigt skal eventuelle bibeholdte kapitalandele i den pågældende virksomhed, genmåles til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen. Køb/salg af minoritetsandele, uden at kontrol mistes, indregnes direkte på egenkapitalen. De nye standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling i Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der ikke er obligatoriske for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010: IFRS 9, amendment to IFRIC 14, IFRIC 19, revised IAS 24, amendments to IFRS 1, amendment to IFRS 7, amendment to IAS 32, improvements to IFRSs (May 2010), amendments to IAS 12 og amendments to IFRS1. IFRS 9, amendments to IFRS1, IFRS 7 og IAS 12 er endnu ikke godkendt af EU. De standarder og fortolkningsbidrag, der godkendes med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende ikrafttrædelsesdatoer fra IASB, førtidsimplementeres, så implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdatoer ikrafttrædelsesdatoer for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2011 eller senere. Bortset fra nedenstående forventes ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag at få væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen for Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.: Som en del af Annual Improvement 2010 ændres IAS 34: Præsentation af delårsregnskaber. Standarden påvirker alene koncernens oplysninger i delårsregnskaber. De krævede oplysninger efter standarden får betegnelsen "minimumsoplysninger" og ikke som hidtil "udvalgte forklarende noter", hvilket medfører, at oplysningskravene udvides. Der er tilføjet yderligere eksempler på væsentlige begivenheder og transaktioner, der medfører oplysningskrav. Desuden skal der foretages relevante opdateringer om væsentlige begivenheder og transaktioner, hvorom der har været oplyst i seneste koncernregnskab og årsregnskab. Ændringerne gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2011 eller senere.

30 30 Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Foreningen og de dattervirksomheder, som kontrolleres af Foreningen. Foreningen anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Foreningen og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Skat Foreningen Foreningen foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningsloven 16c. Foreningen skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen. En eventuel afvigelse mellem det regnskabsmæssige resultat og udlodningen tillægges, henholdsvis fradrages medlemmernes formue. Foreningen indgår således ikke i sambeskatningen mellem datterselskaberne Fast Ejendom Holding A/S og dettes datterselskaber Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark 2 ApS. Dattervirksomheder Årets skat i dattervirksomheder, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på medlemmernes formue med den del, der kan henføres til posteringer direkte på medlemmernes formue. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter.

31 31 Ved beregning af årets skattepligtige indkomst anvendes de på balancedagen gældende skattesatser. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv, henholdsvis afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det revurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. Totalindkomstopgørelsen Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme indeholder årets indtægter ved udlejning af ejendomme. Hertil kommer opkrævede bidrag til dækning af fællesomkostninger. Indtægter vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen og påvirker således ikke driftsresultatet. Omkostninger vedrørende investeringsejendomme Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder alle omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, fællesomkostninger samt omkostninger til skatter, afgifter samt andre omkostninger. Dog afregnes omkostninger vedrørende varmeregnskabet over balancen. Omkostninger ved salg af ejendomme Omkostninger ved salg af ejendomme omfatter eksterne omkostninger afholdt ved salg af investeringsejendomme. Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Dagsværdiregulering af investeringsejendomme indeholder regulering af investeringsejendomme til dagsværdi og kompensation til reetablering fra fraflyttede lejere.

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 49 07 47 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Årsrapport 2011 7. regnskabsår Vedtaget

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Delårsrapport, 3. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 3. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 13 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

AIS HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AIS HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AIS HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13

Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13 Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13 (regnskabsår 18/9 2012-31/12 2013) CVR-nr. 34 71 03 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/5 2014 Ida Hother Jensen

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. CVR-nr. 28 49 07 47 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den 29 april 2009 Dirigent Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere