Ligestillingsredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsredegørelse"

Transkript

1 Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 for Nyborg Kommune

2 Ligestillingsredegørelse for Nyborg Kommune 2009 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik... 4 Mainstreaming... 8 MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet... 8 Konkrete initiativer på ligestillingsområdet... 9 Lokal opfølgning på ligestillingsarbejdet Statistik om ligestilling Annoncer

3 Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner Mindst hvert andet år skal kommunalbestyrelserne redegøre for ligestillingssituationen i kommunen. Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling. Der skal udarbejdes ligestillingsredegørelser i Formålet med kommunernes ligestillingsredegørelser er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og dels at give indblik i kommunalbestyrelsens indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelserne bidrager også til vidensdeling og erfaringsudveksling kommunerne imellem, og god praksis fremhæves i den samlede rapport på Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af kommunalbestyrelsen inden den sendes til ministeren for ligestilling. Kommunens ligestillingsredegørelse skal beskrive perioden 1. november 2007 til 31. oktober Redegørelsen skal indeholde følgende: Har kommunen formuleret en ligestillingspolitik? Hvad er den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier? Er der andre forhold, som har betydning for kommunens indsats på ligestillingsområdet, herunder kommunens indsats på mainstreamingsområdet, jf. ligestillingslovens 4 (Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.) Den kønsmæssige sammensætning af udvalg, råd og nævn nedsat af kommunalbestyrelsen, jf. 5a, stk. 2, nr. 3. Næste redegørelse skal sendes til ligestillingsministeren inden 1. november Annoncer [3]

4 Ligestillingspolitik Ligestillingsudvalg i Nyborg Kommune og ligestillingspolitik Udvalgets sammensætning Udvalget er sammensat af ledelses- og medarbejder repræsentanter fra kommunens Hovedsamarbejdsudvalg samt medlemmer af Byrådet. Byrådsrepræsentanter: Vibeke Ejlertsen (formand) og Søren Svendsen Ledelsesrepræsentant: Søren Møllegård Hansen Medarbejderrepræsentanter: Kirsten Pedersen Sekretær: Uffe Hvidkær Udvalgets arbejde Ligestillingspolitikken udtrykker de holdninger, som byrådet har vedtaget skal være retningsgivende for arbejdet i Nyborg Kommune på ligestillingsområdet. Ligestillingspolitikken omfatter holdninger til såvel de administrative det faglige som det politiske arbejde i kommunen Ligestillingsudvalget koordinerer arbejdet med at føre politikken ud i praksis gennem udarbejdelse af arbejdsprogrammer, handlingsplaner og anden vejledende indsats. I ligestillingspolitikken lægges der vægt på tre vigtige og forskellige sider af ligestilling. Ligestilling handler om både: Ligeberettigelse i kommunen: at stille lige Dvs. ligestilling betyder, at der skal være samme vilkår, rettigheder og muligheder i kommunen for begge køn. Ligeværd på arbejdspladsen: at være lige Dvs. ligestilling betyder, at begge køn oplever ligeværdighed på deres arbejdsplads, fordi alle arbejdsområder, arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver uanset om de udføres af kvinder eller mænd er lige værdsat. Ligestilling i arbejdet: at gøre lige Dvs. ligestilling betyder, at den kommunale service til borgere og brugere skal være præget af ligebehandling og ligeværd mellem kønnene og at politiske beslutninger skal kønsscreenes I ligestillingspolitikken er udtrykt nogle grundlæggende holdninger, der gælder for: [4]

5 - ansatte ledere og medarbejdere i kommunen, - de politisk valgte og udpegede i byråd, udvalg, styrelser og nævn, - de brugervalgte repræsentanter i råd og udvalg og - afdelingernes handlingsplaner Ligestillingspolitikkens 5 søjler: Lige muligheder og lige rettigheder for begge køn Nyborg Kommune behandler kvindelige og mandlige ansatte på alle niveauer lige, således at begge køn er sikret de samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, forfremmelse m.v. Medarbejdere og ledere af begge køn skal have gode muligheder for at forene familieliv og arbejdsliv. Nyborg Kommune vil ikke kun følge eksisterende lovgivning eller aftaler på disse områder, men sikre, at forhold der direkte eller indirekte diskriminerer det ene køn, fjernes. Det er målet, at samarbejdsudvalgene i deres handlingsplaner og personalepolitik sikrer lige muligheder og lige rettigheder. Charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune har i 2008 tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse. Målet er: At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer. Konkret er det målet at fastholde den høje andel af kvindelige ledere både på chefniveau og for øvrige ledere. Desuden er det målet, at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef- og lederstillinger. Det skal være muligt at forene ambitioner med livsbalance (privatliv) i Nyborg Kommune. Karrierebegrebet skal rumme flere veje, dvs. at det er lige så acceptabelt at gå fra at være leder til specialist/medarbejder som at gå efter avancementsstillinger eller sideordnede stillinger (altså at kunne gå både opad, sidelæns eller nedad i organisationen). Charter for flere kvinder i ledelse betyder fx: 1. At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse, eller fastholde en lige balance, samt igangsætte initiativer herfor. 2. At udvikle og opstille mål og/eller måltal for kvinder i ledelse og for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer. 3. At sikre en personalepolitik som fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder. 4. At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering. 5. At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer. [5]

6 6. At dele erfaringer og resultater fra den indsats som sker på baggrund af charteret, f.eks. ved at bidrage til ligestillingsministerens tema-side på internettet om kvinder og ledelse. Der vil løbende blive udarbejdet statistikker på antallet af kvindelige ledere på de 3 ledelsesniveauer. Der vil også blive lavet statistik over ansøgere til lederstillinger. Der skal ske en synliggørelse af tilbud til ledere om at deltage i kommunes ledernetværk og mentorordninger for ledere. Der skal ske en synliggørelse af Nyborg Kommunes guide om ligestilling og ansættelse. Nyborg Kommune vil deltage i netværk og møder med andre virksomheder for at opnå inspiration og erfaringsudveksling om charter for flere kvinder i ledelse. Mere lige kønsfordeling blandt de ansatte Nyborg Kommune ønsker mere lige kønsfordeling blandt de ansatte i kommunen, herunder specielt en mere lige blandt ledere og blandt de politiske og brugervalgte repræsentanter. Begge køn skal hvis det er muligt være repræsenteret inden for alle sektorer, arbejdsområder, i alle udvalg og grupper og på alle ledelsesniveauer. Det er målet, at arbejdsområder, udvalg eller arbejdspladser med meget ulige kønsfordeling udarbejder retningslinjer eller handlingsplaner, der tilgodeser målsætningen om en mere lige kønsfordeling. Ligeværdighed mellem kønnene I Nyborg Kommune behandles og vurderes mandlige og kvindelige ansatte og politisk valgte ligeværdigt, således at begge køn i deres arbejde oplever respekt og ligeværd på arbejdet. Udvikling og understøtning af en ligeværdig arbejdspladskultur sker ud fra en forståelse af kønnenes forskellighed, men også på baggrund af værdsættelse af alle arbejdsopgaver i kommunen. Det er målet, at forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligeværdet mellem kønnene, skal drøftes nærmere på den enkelte arbejdsplads, udvalg eller gruppe. Forskellighed mellem kønnene Nyborg Kommune ønsker, at den enkelte arbejdsplads, udvalg eller gruppe tilrettelægger arbejdet således, at begge køns forskellige ressourcer, metoder og erfaring værdsættes, og at de udnyttes bedst muligt. Ved arbejdets tilrettelæggelse tages ud over faglige kvalifikationer udgangspunkt i den ansattes eller den valgtes behov og forudsætninger. Kønnenes forskellighed og mangfoldighed skaber udvikling og fornyelse. Det betyder en styrkelse af arbejdspladsen og er ofte en forudsætning for en udviklende og velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Der er både plads til og brug for kvinders og mænds ressourcer og egenskaber: Forskellighed tilfører arbejdet og den kommunale service flere kvaliteter og sikre bedre opgaveløsning. [6]

7 Forskellighed sikre flere vinkler/ideer i udvikling og problemløsning Forskellighed rummer mulighed for kompetenceudvikling Forskellighed er med til at sikre retfærdighed i behandling af borgere og sager Der er derfor brug for både kvinder og mænd både på den enkelte arbejdsplads og i alle grupper og udvalg. Det er målet, at denne holdning kommer til udtryk i handlingsplaner og personalepolitik. Serviceydelser til borgerne og brugerne med udgangspunkt i ligestilling og ligeværd mellem kønnene Nyborg Kommune arbejder for, at kommunale aktiviteter, ydelser og service i øvrigt hvad enten der er tale om skoleundervisning, børnepasning, ældreomsorg, sagsbehandling eller byplanlægning er præget at målsætningerne om ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Kunder, borgere og brugere skal mærke og have gavn af, at den kommunale service og aktivitet bygger på ligebehandling, ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Det opnås bl.a. ved, at de ansatte og det politiske system i deres daglige arbejde inddrager og indarbejder procedurer, der sikrer at kommunens ligestillingspolitik indtænkes. Konkrete opgaver At sikre, at der tilvejebringes datamateriale til belysning af lønudviklingen med henblik på at vurdere og hen ad vejen udligne lønforskelle mellem kvinder og mænd. At sikre, at der udarbejdes procedurer for hvorledes man i praksis er opmærksom på at kønsscreene forslag og beslutninger. At medvirke til at sikre, at de enkelte afdelinger lever op til Nyborg Kommunes politik på området. [7]

8 Mainstreaming Nyborg Kommune arbejder med kønsmainstraming. Området er beskrevet i ligestillingslovens 4: Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen indgår kønsopdelt statistik på følgende områder: Lønudvikling Kønsfordeling på arbejdsområder Kønsfordeling i udvalg, råd og nævn samt politiske udvalg og MEDhovedudvalg Kommunen vil også sætte fokus på følgende personalepolitiske emner i forhold til kønsmainstreaming, dvs. at have en særlig kønsopmærksomhed i forbindelse med rekruttering, herunder annoncering, samtaleudvalg og ansættelser. Nyborg Kommune har lavet 2 guider om ligestilling, ansættelse og kønsmainstreaming. Begge guider ligger på Nyborg Kommunes hjemmeside og på Nyborg Kommunes intranet for de ansatte. Desuden laver kommunen en henvisning til ligestillingsloven, når der indkaldes forslag fra andre myndigheder, organisationer, foreninger mv. om nedsættelse af råd, nævn eller udvalg. MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet Referater fra ligestillingsudvalget sættes på dagsordenen i hovedudvalget til drøftelse. Referater fra Ligestillingsudvalget udsendes via Hovedudvalget (intranet) til alle arbejdspladser/med-udvalg. De lokale MED-udvalg er blevet opfordret til at komme med input til ligestillingsudvalg. MED-organisationen vil også blive involveret i forhold til at arbejde aktivt med diverse indsatsområder. Annoncer [8]

9 Konkrete initiativer på ligestillingsområdet Her oplistes en række aktiviteter, som kommunen er i gang med på ligestillingsområdet: Rammer for en positiv sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv (politikker for ansatte og charter for flere kvinder i ledelse). Ansatte i kommunen bør afspejle befolkningens sammensætning i kommunen. (det sociale kapitel). Rekruttering på områder med ulige kønsfordeling og markedsføring af kommunen som en god arbejdsplads, der aktivt arbejder for ligestilling, fx projekt for mænd i omsorgsjob og charter for flere kvinder i ledelse. Der er fx 6 mænd ud af 26 nye social- og sundhedshjælperelever, som starter i Nyborg Kommune. Antal mænd på SOSU-området er steget fra 31 i 2008 til 37 i I dagplejen er antal mænd steget fra 1 mand i 2008 til 2 mænd i Forskelligheden blandt kommunens ansatte betragtes som en styrke, der giver gode muligheder, fx har kommunen medvirket i udviklingen af et uddannelsesmodul om mangfoldighed til samarbejdsudvalg (MED-Udvalg) Ligestilling skal konkret fremmes i forbindelse med generelle ansættelsesvilkår, besættelse af stillinger og nedsættelse af udvalg etc. (lokale pjecer) Arbejdet med ligestilling skal være en naturlig del af ledelses- og personaleudviklingen samt indgå naturligt i kommunens beslutningsprocesser (fx i lokalt lederudviklingsprogram) Ligestilling er et obligatorisk emne i MED-uddannelsen (MEDbestemmelse og MEDindflydelse) i Nyborg Kommune. Deltagelse i landsdækkende netværk for at tiltrække mænd til SOSUområdet (social- og sundhedspersonale) Foredrag om ligestilling, fx i fagligt netværk om kønsligestilling, i undervisernetværk, i Aalborg Kommune vedr. ligestillingsarbejde i kommuner samt oplæg i LO-regi om ligestillingsarbejde for byrådsmedlemmer Erfa-møder mellem ligestillingsudvalg i Nyborg og Køge Kommuner. Minister for ligestilling har udsendt en Perspektiv- og handlingsplan Plan gennemgås for at lave lokal information til arbejdspladser i Nyborg Kommune samt evt. indarbejdelse i ligestillingspolitik Institut for Menneskerettigheder har givet Nyborg Kommune feedback på det lokale mangfoldighedsarbejde. Der laves lokal information om dette samt evt. tilpasning af ligestillingspolitik. KL har mangfoldiggjort Nyborg Kommunes guider om ligestilling via mail og internet. Nyborg Kommune har bidraget med interviews i en pjece om kvinder i politik. Nyborg Kommune holder møde med Vejle Kommune vedr. oprettelse og erfaring med ligestillingsudvalg [9]

10 Annoncer [10]

11 Lokal opfølgning på ligestillingsarbejdet Arbejdet med ligestilling i Nyborg Kommune skal i høj grad forankres lokalt. Det betyder, at ligestilling er et lokalt fokusområde for den enkelte afdeling og for det lokale MED-udvalg. De overordnede forhold drøftes i Hovedudvalg, Ligestillingsudvalg og Byråd. På baggrund af de overordnede målsætninger drøftes lokal status og mulige tiltag på de enkelte arbejdspladser, herunder i de respektive MED-udvalg. [11]

12 Statistik om ligestilling I dette afsnit kan du se statistik om ligestilling i Nyborg Kommune. Kønsopdelt lønudvikling Hovedtal for Nyborg Kommune (februar 2009 sammenlignet med februar 2008) Medarbejdergruppe, fuldtidslønninger Gennemsnitsløn Kvinder februar 09 Pr. måned Gennemsnitsløn Mænd februar 09 Pr. måned Gennemsnitlig lønstigning i % Kvinder februar Gennemsnitlig lønstigning i % Mænd februar Alle ansatte kr kr. 7,0 % 6,1 % Akademikere kr kr. 7,6 % 7,8 % Chefer kr kr. 1,9 % 6,8 % Dagplejere kr kr. 6,4 % 5,7 % Kontorpersonale kr kr. 5,1 % 6,3 % Lærere kr kr. 7,0 % 6,3 % Pædagoger, dagtilbud kr kr. 6,5 % 5,1 % Pædagoger døgntilbud kr kr. 8,3 % 3,9 % Pædagogmedhjælpere kr kr. 8,4 % 10,0 % Rengøringsassistenter kr kr. 7,4 % 6,4 % SOSU-personale kr kr. 7,3 % 11,5 % Socialrådgivere mv kr kr. 7,5 % 7,2 % Specialarbejdere kr kr. 5,0 % 5,4 % Syge- /sundhedsplejersker kr kr. 4,8 % 8,8 % Kilde: FLD, Fælleskommunale Løndatakontor Kønsfordeling på arbejdsområder Kønsfordelingen for kommunens ansatte Procentvis fordeling 2007 Procentvis fordeling 2008 Procentvis fordeling 2009 Fuldtidsstillinger Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Direktion % % % Chefer 45,5 % 54,5 % 45,5 % 54,5 % 41,7 % 58,3 % Administrative område 76,6 % 23,4 % 75,4 % 24,6 % 75,9 % 24,1 % Teknisk drift 28,6 % 71,4 % 28,5 % 71,5 % 28,8 % 71,2 % Skole og kultur 65,9 % 34,1 % 65,7 % 34,3 % 66,3 % 33,7 % Børn og unge 84,9 % 15,1 % 85,6 % 14,4 % 85,0 % 15,0 % Ældreområdet 94,9 % 5,1 % 95,1 % 4,9 % 95,1 % 4,9 % Ansatte total 76,4 % 23,6 % 77,2 % 22,8 % 77,3 % 22,7 % [12]

13 Kilde: FLD, Fælleskommunale Løndatakontor Sammensætning af udvalg, råd og nævn nedsat af kommunalbestyrelsen Udvalg Antal mænd Antal kvinder Beredskabskommissionen 6 0 Børn og unge-udvalg 2 1 Grundlisteudvalg 4 1 Folkeoplysningsudvalg 12 4 Bevillingsnævn 5 1 Klageråd 1 1 Beboerklagenævn 1 2 Huslejenævn 2 1 Handicapråd 5 5 Beskæftigelsesråd 7 4 Ligestillingsudvalg 2 2 Ældreråd 6 5 Sammensætning af politiske udvalg og MED-hovedudvalg Udvalg Antal mænd Antal kvinder Byråd 19 6 Økonomiudvalg 8 1 Børne- og Familieudvalg 6 1 Socialudvalg 5 4 Sundhedsudvalg 5 2 Beskæftigelse-/Erhvervsudvalg 5 2 Teknik og Miljø 6 3 Kultur- og Fritidsudvalg 6 1 MED-Hovedudvalg Annoncer [13]

14 Annoncer Torvet Nyborg [14]

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik... 5 Mainstreaming... 9 MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet...

Læs mere

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Udgangspunkt i Nyborg Ingen politik på området Ingen opmærksomhed fra hverken politikere, ledere eller medarbejdere Modstand Åbenhed Nysgerrighed

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse

31.hl 5-5 k 1 afi Gr Ligestillingsredegørelse Grafik 15-531.hl Ligestillingsredegørelse 2015 1 Indhold Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2015 3 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 3 Politikker på personaleområdet 4 Handlinger

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Rødovre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Rødovre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Rødovre Kommune Vores gode eksempler for Rødovre Kommune

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Stevns Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Faxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Egedal Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kerteminde Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herning Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Silkeborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Formålet med Charter for flere kvinder i ledelse er: At sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hjørring Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tårnby Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fanø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Rudersdal Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Udfyldt af lowor@mariagerfjord.dk for Mariagerfjord Kommune 2013-09-10 09:53 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle kommuner

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Vejledning til indberetningsskema angående kommuner og regioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2009

Vejledning til indberetningsskema angående kommuner og regioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2009 Vejledning til indberetningsskema angående kommuner og regioners indberetning af ligestillingsredegørelser 2009 1 Indhold Indledning... 3 Vejledningens indhold... 3 Ligestillingsredegørelser 2009... 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Jammerbugt Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Jammerbugt Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Jammerbugt Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 University College Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra University College Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for University College Nordjylland

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vordingborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere