Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund"

Transkript

1 Ordensreglement Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken 20. januar 2015 Fælles leveregler. En boligforening udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn, social- og kulturel baggrund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting. Det er derfor naturligt, at opstille regler, for at skabe et godt klima i beboelsen. Disse regler er fastsat for at beskytte dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis ALLE erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden og til bebyggelsen. Det er forældrenes pligt at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det skal være til gavn for børn og voksne at holde bygninger, fællesområder og friarealer i god og ordentlig stand. Ved grove tilfælde af ødelæggelse og hærværk, kan det medføre, at du selv kommer til at betale for skaderne. Efter reglerne er beboerne forpligtet til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i afdelingen. Overtrædelse af de aftaler - som beboerne i afdelingen selv har vedtaget - samt grov tilsidesættelse af god skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Ordensreglementet er ikke noget, man som beboer tænker over i det daglige - sådan skal det også være. Men kommer det til uoverensstemmelse mellem beboerne, vil det være reglementet, som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er: Vis hensyn og gør dit til, at Maglehøjparken bliver et rart sted at bo. Side 1

2 Alle beboere i Maglehøjparken, skal følge de gældende regler, vedtaget på beboermøde 20. januar Affald. Alt affald skal i de hertil opsatte containere. Køkkenaffald skal sorteres og altid af hygiejniske årsager være i plastposer og må under ingen omstændigheder placeres i containergården. Aviser og blade, samt glas, flasker og batterier skal i de opsatte affaldscontainere, som er placeret i bebyggelsen. Andet glas stilles i containergården. Storskrald skal placeres i containergården. Det er kun brændbart materiale, som skal i den store container. Alt andet større affald, skal sorteres og placeres på de anførte pladser. Vi henstiller til, så vidt det er muligt, at man selv kører storskrald på den kommunale genbrugsplads. Varmemesteren vil i tvivlspørgsmål være behjælpelig med nærmere vejledning om, hvor du skal placere affaldet. 2. Antenner og paraboler. Udvendige antenner og paraboler af enhver art, må ikke opsættes uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Kontakt FAB s administrationskontor. 3. Bad og toilet. Genstande, der kan stoppe afløbet, f.eks. bleer, hygiejnebind, avispapir og lignende, må ikke skylles ud i toilettet. Eventuelle utætheder i installationerne, såsom vand der løber fra toilet eller vandhaner, skal straks meddeles til varmemesteren. 4. Faste installationer. Ved opsætning af større brugsgenstande, som f.eks. trappelift eller lignende, der skal fastgøres eller boltes på murværk og lofter, skal FAB s administrationskontor kontaktes inden arbejdet udføres. Side 2

3 5. Fællesarealer. Det er i alles interesse, at vi passer på planter og græs på fællesarealerne. Efter endt brug af fællesarealer skal brugeren selv sørge for oprydning, så arealerne ikke virker skæmmende. Grill kan benyttes, når det sker under konstant overvågning. Røg og lugt må ikke være til gene for naboerne. Grillpladsen er til fri afbenyttelse for beboerne. Oprydning efter endt brug påhviler brugeren. Forurening (graffiti) og anden ødelæggelse af bygninger, samt fællesfaciliteter er ikke tilladt. Istandsættelse af sådanne hærværk vil ske for den ansvarlige lejers regning. Cykler skal placeres i cykelstativerne og ikke på gangarealerne eller i haverne. Gamle ubenyttede og defekte cykler, skal fjernes fra cykelstativerne. Knallertkørsel på stierne er ikke tilladt. 6. Garager. Det er muligt for beboere i Maglehøjparken, at leje en garage til bil eller motorcykel. Det er en forudsætning at køretøjet er indregistreret og at det tilhører den enkelte beboer. Garagen skal benyttes til opbevaring af køretøjet og ikke kun til andet oplagring. Såfremt man ikke længere har et indregistreret køretøj, eller ikke benytter garagen til opbevaring af dette køretøj, vil lejemålet ophøre. Ønsker du at leje en garage, kontakt da FAB s administrationskontor. 7. Husdyr og skadedyr. Det er tilladt at have mindre, ikke støjende kæledyr. Dette kan f.eks. være; fugle, fisk, hamster, marsvin og lignende. Hund og kat, samt krybdyr og slanger, er ikke tilladt. Det er beboerens ansvar at sikre, at husdyret ikke støjer, laver hærværk (misligholde lejemål), samt sikrer at der ikke sker indtrængen i andres haver/lejligheder, eller på anden vis er til gene for de øvrige beboere. Hvis det bliver aktuelt, at en beboer skal passe en hund eller kat i kortere tid, dog max. 3 uger, skal afdelingsbestyrelsen have skriftlig meddelelse om dette. Alle husdyr skal så vidt muligt holdes inde. Hunde må ikke "luftes" på Maglehøjparkens område. Hunde der færdes på området, skal altid føres i snor. Husk, at samle hundens efterladenskaber op, hvis der skulle ske et "uheld". Det er ikke tilladt at fodre vildkatte eller andre udefra kommende dyr. Hvis du konstaterer rotter, kakerlakker eller andre skadedyr, skal det omgående meddeles til varmesteren på ejendomskontoret. Side 3

4 8. Leg og boldspil. Al leg skal foregå så det ikke er til væsentlig gene for naboer eller beskadiger ejendom og fællesarealer. Husmure og gavle må ikke bruges til boldspil men benyt i stedet fællesarealer og boldbane. 9. Markiser. Det er tilladt at opsætte markiser under forudsætning af at opsætningen er udført håndværksmæssigt korrekt. Det skal skriftligt meddeles, når der ønskes opsætning af markiser. Fortrykt skema forefindes hos varmemesteren på ejendomskontoret og skal altid benyttes. 10. Parkering. Parkering skal altid ske inden for de markerede båse og må ikke være til gene for andre. Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, autocampere, trailere og lignende på parkeringspladserne. Det er dog tilladt i forbindelse med ferie, at parkere max 48 timer, både inden afrejse og efter hjemkomst. Køretøjer over 3500 kg, eller af en størrelse der overstiger båsens længde og bredde, må ikke parkeres på parkeringspladserne. Køretøjet skal altid være indregistreret og med påmonterede nummerplader. 11. Råderet Forbedring af dit lejemål. Du har råderet og dermed mulighed for at udføre enhver form for forbedring inde i boligen. Forbedringerne gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser, eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. Der skal være tale om forbedringer, som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi. Kontakt FAB s administrationskontor for mere information. Side 4

5 12. Selskabslokaler. Der forefindes 2 selskabslokaler, som kan udlejes til beboere i Maglehøjparken. Et stort lokale med plads til 50 personer og med gode køkkenfaciliteter, samt et lille lokale med plads til 30 personer, med 2 kogeplader og 1 ovn, og dermed ikke de store muligheder for madlavning eller lignende. Det store lokale skal reserveres på FAB s administrationskontor og prisen er 750,- kr. med 250,- kr. i depositum. Det lille lokale reserveres hos ejendomsmesteren og prisen er 200,- kr. med 100,- kr. i depositum. I tilfælde af manglende rengøring eller ødelagte effekter, vil udgiften hertil blive trukket af depositummet. Såfremt en evt. yderligere udgift overstiger depositum, vil denne blive pålagt lejeren af lokalet. Såfremt det konstateres, at lokalerne er lejet af en beboer i Maglehøjparken men bruges af andre udefra kommende personer uden lejerens deltagelse, vil den reelle udgift for brug af lokalerne blive opkrævet, hvilket vil svare til leje af et tilsvarende erhvervsmæssigt selskabslokale ude i byen. Af hensyn til de omkringboende, må der ikke spilles høj musik eller anden støjende adfærd, for åbne vinduer og døre efter kl. 24:00 på fredage og lørdage, og efter kl. 22:00 på alle andre dage. De opsatte anvisninger i selskabslokalerne skal altid overholdes. Lejekontrakt udleveres og underskrives på FAB s kontor ved afhentning af nøgle. 13. Støj, musik og lys. Radio, tv og lign. samt musikinstrumenter skal anvendes med hensyntagen til de omkring-boende. Støjende adfærd, f.eks. i forbindelse med selskabelighed skal begrænses mest muligt. Der må ikke spilles høj musik eller være anden støjende adfærd efter kl. 24:00 på fredage og lørdage, og efter kl. 22:00 på alle andre dage. Skal du holde fest, så husk at advisere dine naboer. Opsætning af lyskæder eller lignende lyskilder, herunder blinkende, både ud- og indvendigt, skal ske med hensynstagen til både dine naboer og genboer. Såfremt lyskilderne vender ud mod andre beboere/lejligheder, så undlad at lade disse være tændt i de sene aften- og nattetimer. 14. Vaskeri. De opsatte anvisninger i vaskeriet skal altid overholdes. Maskinerne må kun benyttes af personer over 16 år, i henhold til Arbejdstilsynets regler. Børn har kun adgang til vaskeriet sammen med en voksen. Side 5

6 15. Vaskemaskiner i lejligheder. Det er tilladt at opsætte vaskemaskine, kondens tørretumbler og opvaskemaskine i lejligheden, når det enten er forberedt eller forudsætninger herfor er opfyldt. Opsætning skal altid ske på sådan en måde, at det ikke støjmæssigt er til gene for andre beboere. Der henstilles til, at der ikke vaskes og tørres i nattetimerne. Det skal skriftligt meddeles, når der ønskes opsætning af vaskemaskine, kondens-tørretumbler, opvaskemaskine og lignende. Fortrykt skema forefindes hos varmemesteren på ejendomskontoret og skal altid benyttes. 16. Værktøj. Brug af slagboremaskine, hammer og andet støjende værktøj, må kun finde sted på følgende tidspunkter: Hverdage mellem kl. 8:00 og 18:30, samt lørdage mellem kl. 9:00 og 14:00. Du må ikke benytte støjende værktøj på søndage og helligdage. 17. Haver Generelt. Vores haver er til rekreative formål og må ikke anvendes til f.eks. oplagsplads, cykler, bure til husdyr, drivhuse, skure og lignende. Deponering af affald er ikke tilladt. Permanente installationer, såsom flagstænger, større legeredskaber eller lignende, må ikke opsættes i haverne. Alle af lejerne opsatte genstande/materialer m.v. skal vedligeholdes på behørig vis, og tilsvarende skal haver renholdes på en sådan måde, at alt fremtræder ordentligt og ryddeligt. 18. Hække. Hækken skal klippes mindst én gang om året og normalt senest sidst i juli. Hækken skal klippes både ind- og udvendigt. Hækken i baghaven må i højden max være 180 cm. og i bredden max 60 cm, målt ved bunden af denne. I forhaverne må der plantes hæk, der må have en højde på max 120 cm. Klipning af hæk skal foregå i tidsrummet 8:00 18:00 på hverdage og lørdage mellem kl. 9:00 og 14:00. Søn- og helligdage må der ikke klippes hæk, af hensyn til de omkringboende. Den nuværende hæk må ikke fjernes og erstattes af hegn. Såfremt hækken går ud og visner, skal der altid etableres/plantes ny hæk. Henvend dig hos varmemesteren på ejendoms-kontoret for bestilling af nye planter. Side 6

7 19. Græsplæne. Græsplænen skal altid fremstå klippet og velholdt. Klipning af græs med græsslåmaskine (både motor- og håndklipper), skal foregå i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 18:00 på hverdage og lørdag mellem kl. 9:00 og 14:00. Søn- og helligdage må der ikke slås græs, af hensyn til de omkringboende. 20. Beplantning. Haverne er til rekreative formål, samt prydhaver og må derfor ikke anvendes som nyttehaver. Brug evt. plantekasser elle lignende. Du må plante blomster, buske og små træer på sådan en måde, at det ikke er til gene for naboer eller færdsel på stier og i området. Beskæring af træer og buske påhviler den enkelte beboer. Beplantning må max være 3 meter i højden og skal sættes min. 1 meter fra hækken eller således at trækrone eller busk med tiden ikke gror ind i hækken. Slyng- og klatreplanter må ikke plantes op ad murværk, da disse kan vokse ind i revner og hulrum, og sætter varige mærker på murværk, samt give rotter og mus adgang til bygningen under taget. Der må ikke plantes buske eller træer, som det med tiden kan være svært at fjerne igen, såsom f.eks. bambus eller lignende. Ydermere må der ikke sættes poppel eller pil, da deres rødder kan beskadige kloaksystemet. 21. Vanding af haver. Af hensyn til vandforbruget, er det ikke tilladt at vande med haveslange. Brug vandkande eller lignende. 22. Legepladser i haver. Legepladser må ikke være permanente og af en størrelse hvor det er nødvendigt at fastgøre dem. Det er tilladt at have mindre legeredskaber der henvender sig til småbørn, som har en alder, hvor de ikke selvstændigt kan opholde sig på den fælles legeplads. Opstilles der en trampolin, skal denne dog altid fastspændes af sikkerhedsmæssige årsager, da den er meget sårbar over for kraftige vindstød. Af hensyn til vandforbruget, må badebassiner højst være af en størrelse, der ikke overstiger 500 liter. Side 7

8 23. Hegn. I forhaverne må der opsættes hegn mellem lejemålene med en højde på max 120 cm. og fortil mod stien, må der kun plantes hæk, der ligeledes må have en højde på max 120 cm. I de lejemål, hvor der allerede fra start er etableret hegn som afgrænsning mellem bag-haverne, må det max have en højde på 180 cm. Det er tilladt at opsætte læhegn omkring terrasser i baghave og må max have en højde på 180 cm. Hegnet skal opsættes på sådan en måde, så det stadig er muligt at klippe hækken. Følgende typer hegn må opsættes: Ordinært flethegn i træ eller pil, samt typen forskudt bræddehegn. Det er endvidere tilladt at opsætte hegn af typen flettet kunststof. Træhegn skal være imprægneret og behandles løbende. Er du i tvivl, kontakt da varmemesteren på ejendomskonteret for mere information. Hvor der opsættes hegn, påhviler det beboeren at sørge for, at hegnet altid fremtræder i velholdt stand. Farver på hegn skal holdes i afdæmpede nuancer, der falder naturligt i omgivelserne. Hegn der opsættes, sker for lejers egen regning og vil fremover tilhøre lejemålet. Lejer kan derfor ikke kræve betaling eller kompensation ved evt. fraflytning og ej heller medtage det. 24. Haveaffald. Det er beboerens pligt at bortskaffe haveaffald og dette kan anbringes i kompostbunken ved containergården. Her står også trillebør, som kan lånes og denne skal stilles tilbage aflåst og i rengjort stand. 25. Grill. Det er tilladt at benytte grill i haver og på fællesområder. Lugt og røg kan ikke altid undgås men grillen skal placeres, så den er til mindst mulig gene for andre beboere. Af hensyn til brandfare, skal grillen placeres i forsvarlig afstand til boliger og andre brandbare emner. 26. Klager. Klager der vedrører beboere, varmemester eller andet, skal sendes/afleveres til FAB s administrationskontor. HUSK, at alle klager skal være skriftlige og altid indeholde klagerens fulde navn og adresse. Hvis muligt, påfør da altid sted og tidspunkt for den hændelse klagen vedrører. Afleveres klagen personligt på papir, skal den endvidere også være underskrevet. Vedtaget på beboermøde den 20. januar Afdelingsbestyrelsen Side 8

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne Rødovre almennyttige Boligselskab Afdeling Carlsro en grøn by Ordensreglement og Serviceguide for beboerne Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 1 Carlsro

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang Ordensreglement for afd. 14 - Navervang ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere