Årsberetning og regnskab 2007 Fyns Telefons Pensionskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 2007 Fyns Telefons Pensionskasse"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 2007 Fyns Telefons Pensionskasse

2 Årsberetning og regnskab for Fyns Telefons Pensionskasse 2007 BESTYRELSE Udpeget af TDC A/S: Adm. direktør Finn Schkolnik, formand Vicedirektør Peer Schaumburg-Müller Vicedirektør Flemming Jacobsen Valgt på generalforsamling: Servicetekniker Steen Jacobsen Servicekonsulent Ida Kastberg DIREKTION Poul Jessen-Klixbüll REVISION Deloitte Revisionsinstituttet AKTUAR Cand.act. Peter Melchior GENERALFORSAMLING 6. maj 2008 INDHOLD 2 Direktionens og bestyrelsens beretning Anvendt regnskabspraksis Påtegninger Resultatopgørelse Balance Noter Pensionskassens virke Foto: Geert Mørk

3 Direktionens og bestyrelsens beretning FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING På generalforsamlingen i maj sidste år omtalte formanden, at der i retssagen om finansiering af utilregnelighedspensioneringer blev afsagt dom den 15. marts 2007, som frifandt Jydsk Telefons Pensionskasse, og at sagsøgeren med Dansk Metal som mandatar har valgt at anke Vestre Landsrets dom til Højesteret. Sagen domsforhandles 20. oktober Formanden orienterede også om sagen vedrørende dis pensation for fastsættelse af reguleringstakten ved beregning af pensionshensættelser. Herunder, at Pensionskassen fik afslag på sin anmodning om dispensation, så den af Pensionskassen hidtil anvendte metode også fremover kunne anvendes. Pensions kassen har på baggrund af en juridisk vurdering af afslaget besluttet at anke Finanstilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet. Der foreligger endnu ikke en afgørelse på anken, men da den ikke har opsættende virkning, anmeldtes ultimo september 2007 et nyt teknisk økonomisk grundlag til Finanstilsynet, hvor reguleringstakten er hævet fra 1,5% til 2,0%. Generalforsamlingen godkendte beretning og årsregnskab 2006, og Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisorer. PENSIONSKASSENS FINANSIELLE SITUATION I RELATION TIL FINANSTILSYNETS TRAFIKLYS Pensionskassens investeringer omfattede ultimo 2007 fast ejendom, danske stats- og realkreditobligationer, højrenteobligationer og europæiske kreditobligationer udstedt af større internationale virksomheder, aktieoptioner mv. I relation til Finanstilsynets "trafiklys", hvor der er mulighed for at være i rødt, gult eller grønt lys afhængig af, hvor godt rustet Pensionskassen er til at klare pludselige ændringer i aktie- og valutakurser, renter og ejendomspriser, klarede Pensionskassen sig godt i Siden indgåelsen af aftalerne om afdækning af renterisikoen på passivsiden i marts 2005 og til dato har Pensionskassen været i grønt lys, som indikerer, at Pensionskassen kan modstå betydelige ændringer i rente- og kursniveauet. PERSONALEREDUKTIONERNE I TDC TDC s personalereduktioner i 2007 medførte utilregnelighedspensionering af 17 af Pensionskassens medlemmer. TDC har i forbindelse med personalereduktionerne anvendt samme fremgangsmåde over for Pensionskassen som ved tidligere personalereduktioner. Det betyder, at finansiering af utilregnelighedspensioneringer sker ved anvendelse af Pensions kassens frie reserver i det omfang aktuaren, efter en 3

4 4 samlet vurdering af Pensionskassens økonomiske situation, finder det betryggende, således som det er fastlagt i Pensionskassens tekniske grundlag. Pensionskassens økonomiske situation har ikke muliggjort en sådan finansiering af utilregnelighedspensioneringer. TDC har derfor til Pensionskassen indbetalt 15 mio.kr. i ekstraordinære bidrag i forbindelse med fratrædelserne i LOVGIVNINGEN OM FIRMAPENSIONSKASSER Den 24. april 2007 blev en ændring af den lov, som regulerer firmapensionskasser vedtaget i Folketinget. Loven er baseret på et forarbejde, hvor alle interessenter har haft lejlighed til at fremkomme med synspunkter. Resultatet er blevet en række justeringer, der kun i begrænset omfang vil få betydning for Pensionskassen. Der har i forbindelse med lovens behandling været debat om en række specielle forhold, herunder især muligheden for, at sponsorvirksomheden kan trække midler ud af pensionskassen. Med lovændringen vil der ikke fra Pensionskassens side være mulighed for at tilbagebetale midler til TDC med mindre generalforsamlingen giver tilslutning til dette. I Pensionskassens vedtægter er fastsat, at ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. I den ændrede lov om tilsyn med firmapensionskasser er det fastsat, at ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Lovændringen vil således kræve en vedtægtsændring. AKTUAROPGØRELSE OG PENSIONSHENSÆTTELSE I opgørelsen af pensionshensættelserne indgår en rentekurve som opgørelsesgrundlag. Endvidere indgår i det tekniske beregningsgrundlag for pensionshensættelser forudsætninger om bl.a. medlemmernes overlevelses- og invaliditetssandsynlighed. Disse forudsætninger er fastlagt af Pensionskassens aktuar, der overfor Finanstilsynet er ansvarlig for, at Pensionskassens pensionstekniske beregninger er opgjort korrekt, og at der er betryggende sikkerhed for pensionerne. Med virkning fra den 1. november 2007 anmeldtes et nyt teknisk grundlag, hvor pensionshensættelserne for tjenestegørende medlemmer baseres på den optjente pensionsalder på opgørelsestidspunktet mod hidtidig den optjente pensionsalder ved 60 år. Samtidig ændredes bidraget fra en fast procentsats på 20% af de pensionsgivende lønninger til en variabel procentsats, der afhænger af udviklingen i de tjenestegørendes pensionsalder. Bidraget udgør nu ca. 25%. I det omfang aktuaren efter en samlet vurdering af Pensionskassens økonomiske situation finder det betryggende, kan akkumuleret overskud (frie reserver) anvendes til dækning af utilregnelighedspensionering. En sådan anvendelse af akkumuleret overskud (frie reserver) anmeldes for ét år ad gangen til Finanstilsynet og vedlægges aktuarens dokumentation for, at Pensionskassens økonomiske situation er betryggende. Pensionskassen har ultimo 2007 ikke anmeldt et beløb til imødegåelse af uforudsete utilregnelighedspensioneringer i løbet af INVESTERINGSSTRATEGI Medio 2006 vedtog bestyrelsen en ny investeringsstrategi, hvorefter Pensionskassen indenfor fastlagte rammer kan investere i danske stats- og realkreditobligationer, emerging markets obligationer, højrenteobligationer, europæiske kreditobligationer, aktieoptioner, hedge fonde samt fast ejendom. Investeringsstrategien er fastlagt således, at de enkelte aktivgrupper er udvalgt efter størrelsen af den risiko, de pågældende aktivgrupper påfører Pensionskassen i forhold til det forventede afkast af aktivgruppen. Investeringsstrategien er under implementering. Det sker løbende under hensyntagen til de muligheder, der er på markedet for at gennemføre effektive omlægninger af porteføljen. MEDLEMSUDVIKLINGEN Den 31. december 2007 var der i Pensionskassen 972 medlemmer samt 110 børnepensionister, hvilket er 26 personer færre end ved årets begyndelse. Antallet af tjenestegørende incl. opsatte pensioner er faldet med 25 personer fra 423 til 398, mens antallet af pensionister er steget med 12 fra 562 til 574. Antallet af børnepensionister er faldet med 9 personer fra 119 til 110. BESTYRELSE Der har i 2007 ikke været ændringer i Pensionskassens bestyrelse. Bestyrelsen udgøres af adm. direktør Finn Schkolnik, vicedirektør Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør Flemming Jacobsen, servicetekniker Steen Jacobsen samt servicekonsulent Ida Kastberg. Bestyrelsen har i 2007 afholdt 6 møder, hvor Pensionskassens forhold er blevet behandlet, herunder Pensionskassens budget, perioderegnskaber og investeringsstrategi samt andre forhold, der har haft indflydelse på Pensionskassens økonomi. ADMINISTRATION Pensionskassen varetager alle forhold vedr. pensionsberegninger og udbetalinger, og den administrerer de ejendomme, der er erhvervet, herunder udlejning og huslejeopkrævning. Endvidere forvaltes Pensionskassens aktiver i henhold til den vedtagne investeringsstrategi. Der har i 2007 udover direktøren været ansat 4 personer i Pensionskassens administration samt 2 viceværter til Pensionskassens boligudlejningsejendomme. INVESTERINGER OG AFKAST Afkastet på beholdningen af værdipapirer har været påvirket af den finansielle krise, der har hersket på de globale markeder siden efteråret Danske obligationer, der har givet et afkast på ca. 2%, og ejendomme, der har givet et afkast på ca. 4%, er de eneste aktivklasser, der har givet et positivt afkast i Det samlede afkast uden de finansielle instrumenter, der bruges til afdækning af passivsiden, er på knap 1,5%, hvilket ikke er tilfredsstillende. Ejendommene er som hidtil værdisat efter den såkaldte afkastmetode dvs. på grundlag af en afkastprocent. Under hensyntagen til renteudvikling og udvikling i ejendomspriser er der ikke sket regulering af ejendomsværdierne i Afdækningen af renterisikoen på passivsiden dvs. anvendel sen af finansielle instrumenter har givet et afkast på -119,2 mio.kr., hvilket skal sammenholdes med, at pensionshensættelserne alene på grund af rentestigninger er faldet med 158,8 mio.kr. ÅRSREGNSKABET Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2007 er der ikke ændret regnskabspraksis i forhold til De ordinære pensionsbidrag har i 2007 udgjort 18,2 mio.kr. mod 19,2 mio.kr. i Faldet skal ses på baggrund af antallet af pensioneringer i 2006 og Ekstraordinære bidrag som følge af utilregnelighedspension e- ringer mv., der er finansieret af TDC, udgør i ,7 mio.kr. mod 31,1 mio.kr. i 2006, som anført i resultatopgørelsen under posten ekstraordinære bidrag. Resultatet af investeringsvirksomhed før pensionsafkastbeskatning udgør -97,8 mio.kr. i 2007 mod et resultat i 2006 på -11,2 mio.kr.

5 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 Pensionsafkastskat er i 2007 opgjort til -15,8 mio.kr., hvilket er på niveau med året før. Årets udbetalte pensionsydelser udgør 80,2 mio.kr., hvilket er 5,2 mio.kr. mere end i De løbende pensionsudbetalinger er steget med 5,0 mio.kr., mens sumudbetalinger mv. er steget med 0,1 mio.kr. Refusion fra overførte P&T-medarbejdere er faldet med 0,1 mio.kr. Pensionshensættelserne udviser et fald på 50,6 mio.kr. mod et fald på 104,7 mio.kr. i Stigningen i renteniveauet udtrykt ved en forskydning opad af rentekurven har medført et fald på 159 mio.kr. Ændringen i det tekniske grundlag ultimo september 2007, hvor reguleringstakten blev forhøjet fra 1,5% til 2,0% bevirkede en forhøjelse af pensionshensættelserne med 127,2 mio.kr., mens ændringen primo november 2007 bevirkede en nedsættelse af hensættelserne med 34,4 mio.kr. Efter fradrag af administrationsomkostninger mv. udgør årets nettoresultat et underskud på 80,7 mio.kr. Årets resultat, der efter regulering med -2,6 mio.kr. for hensættelse til opfyldelse af solvenskravet på 4,015 % af pensionshensættelserne, udgør -78,0 mio.kr., som henføres til overført overskud. Pensionskassens aktiver ultimo 2007 udgør 1.880,7 mio.kr. mod 2.003,2 mio.kr. primo året svarende til et fald på 122,5 mio.kr. Af investeringsaktiverne er 403,3 mio.kr. investeret i bygninger og grunde og 1.203,9 mio.kr. i danske obligationer. Investeringer i high yield obligationer og europæiske kreditobligationer udgør henholdsvis 115,3 mio.kr. og 105,9 mio.kr. Finansielle instrumenter, der dækker over indgåede aftaler vedr. afdækning af passivsiden, udgør -198,5 mio.kr., mens likvide beholdninger mv. udgør 49,5 mio.kr. Pensionskassens egenkapital udgør 150,1 mio.kr. mod 230,8 mio.kr. ultimo Egenkapitalen svarer til 8,0% af aktiver ne mod 11,5% ultimo

6 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2007 er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Pensionskassens vedtægter, pensionsregulativ og økonomisk/teknisk grundlag samt loven om tilsyn med firmapensionskasser med tilhørende bekendtgørelser. Pensionskassens regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. GRUNDE OG BYGNINGER Grunde og bygninger er værdiansat til beregnet markedsværdi i henhold til Finanstilsynets vejledning om værdiansættelse af fast ejendom. VÆRDIPAPIRER Obligationer og andele i investeringsforeninger er værdisat til markedskurs ultimo året. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab medregnes i resultatopgørelsen. Balanceposter i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner med de ved regnskabsårets udløb officielt noterede valutakurser. Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner ved anvendelsen af transaktionsdagens valutakurs. Realiserede og urealiserede gevinster og tab på udenlandsk valuta medregnes i resultatopgørelsen. Finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. PENSIONSHENSÆTTELSER Pensionshensættelserne er opgjort af Pensionskassens aktuar i overensstemmelse med det til Finanstilsynet anmeldte teknisk økonomiske grundlag. SOLVENSMARGEN Solvensmargen beregnes som 4,015% af pensionshensættelserne. PENSIONSAFKASTBESKATNING Den afkastbeskatning, der påhviler regnskabsårets afgiftspligtige afkast, er udgiftsført i resultatopgørelsen. Den del af afkastbeskatningen, der vedrører senere perioder, er enten hensat som udskudt pensionsafkastskat eller som tilgodehavende i balancen. 6

7 Ledelsespåtegning FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Fyns Telefons Pensionskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og eventuelle krav i vedtægter eller aftale. Vi erklærer, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultater pr. 31. december Endvidere erklæres, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Pen sionskassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, Pensionskassen kan påvirkes af. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 10. marts 2008 DIREKTION Poul Jessen-Klixbüll BESTYRELSE Finn Schkolnik, formand Steen Jacobsen fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Pensionskassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Pensionskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Peer Schaumburg-Müller Flemming Jacobsen Ida Kastberg KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Pensionskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Pensionskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om tilsyn med firmapensionskasser. Odense, den 10. marts 2008 Den uafhængige revisors påtegning TIL MEDLEMMERNE I FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Vi har revideret årsregnskabet for Fyns Telefons Pensionskasse for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om tilsyn med firmapensionskasser. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om tilsyn med firmapensionskasser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henning Jensen Statsautoriseret revisor Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Torben Aasberg Statsautoriseret revisor 7

8 Resultatopgørelse for perioden Note kr MEDLEMSBIDRAG Ordinære bidrag Ekstraordinære bidrag MEDLEMSBIDRAG I ALT INVESTERINGSVIRKSOMHED 1 Renter mv Kursgevinster og -tab mv Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Pensionsafkastskat RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED EFTER BESKATNING Pensionsydelser Ændring i pensionshensættelser Administrationsomkostninger PRIMÆRT RESULTAT Andre skatter og afgifter ÅRETS NETTORESULTAT OVERSKUDSDISPONERING Henlagt til reserver (solvensmargen) Henlagt til overført overskud I ALT

9 Balance pr. 31. december 2007 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 Note kr AKTIVER INVESTERINGSAKTIVER 9 Grunde og bygninger Obligationer Finansielle instrumenter Likvide beholdninger INVESTERINGSAKTIVER I ALT ANDRE AKTIVER Tilgodehavende renter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter ANDRE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 13 Reserver Overført overskud EGENKAPITAL I ALT PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER 6 Pensionshensættelser PENSIONSMÆSSIGE HENSÆTTELSER I ALT GÆLD Efterstillet lånekapital Anden gæld Periodeafgrænsningsposter GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

10 Noter 1. Renter mv kr Renter af værdipapirer Renter af udlån Udbytte af aktier mv Overskud af fast ejendom før fradrag af prioritetsrenter Renteudgifter I ALT Kursgevinster og tab mv. Stats- og realkreditobligationer High Yield obligationer Europæiske kreditobligationer Hedge fonde Emerging markets Aktieoptioner Finansielle instrumenter Valutakursreguleringer Værdiregulering, ejendomme I ALT Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsaftaler mv Gebyr og kurtage I ALT Pensionsafkastskat Beskatning vedrørende indeværende år Beskatning vedrørende tidligere år I ALT Afkastet af 79% af investeringsaktiverne mod 80% i 2006 indgår i afgiftsgrundlaget for Af det afgiftsbelagte afkast er 6% som i 2006 friholdt for afkastskat i

11 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Pensionsydelser kr Pensionsydelser Engangssum ved pensionering Refusion for overførte P&T medarbejdere I ALT Pensionshensættelser Pensionshensættelser, primo Ændring i pensionshensættelser PENSIONSHENSÆTTELSER, ULTIMO Administrationsomkostninger Løn, social sikring og pension Bestyrelse Revision Advokat Aktuar Databehandling Øvrige TDC s andel af administration I ALT Pensionskassen har i 2007 udover direktøren beskæftiget 6 medarbejdere. Der er udbetalt 60 t.kr. i vederlag til bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer og 748 t. kr. i løn mv. til direktionen. 8. Andre skatter og afgifter Lønsumsafgift Bidrag til Finanstilsynet I ALT

12 9. Grunde og bygninger kr Anskaffelsessum, primo Årets tilgang 0 0 Opskrivning til markedsværdi Årets afgang BOGFØRT VÆRDI ULTIMO OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING ULTIMO ÅRET Værdipapirer Nettoinv. Stats- og realkreditobligationer Hedge fonde High Yield obligationer Emerging markets Europæiske kreditobligationer Aktieoptioner VÆRDIPAPIRER I ALT Andre tilgodehavender Tilgodehavende pensionsafkastskat Øvrige tilgodehavender I ALT Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte pensioner og lønninger Øvrige I ALT

13 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Reserver kr Overført fra tidligere år Overført af årets resultat I ALT Ifølge bekendtgørelse om solvensmargen for pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser skal der beregnes solvensmargen svarende til 4,015% af pensionshensættelserne. 14. Overført overskud Overført fra tidligere år Overført af årets resultat I ALT Anden gæld Skat og afgifter Depositum Ejendomsdrift Revision Aktuar 0 46 Feriepengeforpligtelse Øvrige I ALT Sikkerhedsstillelse For de finansielle kontrakter med Goldman Sachs International har Goldman Sachs International stillet sikkerhed i form af obligationer for 50,0 mio.kr. For de finansielle kontrakter med Nordea har Pensionskassen stillet sikkerhed i form af obligationer for 135,0 mio.kr. 13

14 Pensionskassens virke LOVGRUNDLAG Pensionskassen er af Finanstilsynet den 28. februar 1992 i henhold til Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. Lov nr. 326 af 24. maj 1989, meddelt koncession til at drive pen - sionskassevirksomhed. Generalforsamlingen godkendte på den ekstraordinære generalforsamling i marts 1994, at der skulle ske en ekstraordinær indbetaling fra Fyns Telefon A/S til Pensionskassen som følge af dels ændringer i det teknisk økonomiske grund - lag dels indfrielse af lånet til Pensionskassen. Det blev samtidig godkendt, at TDC indestår for Fyns Telefon A/S opfyldelse af medlemmernes rettigheder på pension og andre ydelser i henhold til pensionsregulativet. Pensionskassens vedtægter og pensionsregulativ blev også ændret på generalforsamlingen den 10. maj 1995, hvor det blev vedtaget at ændre vedtægter og pensionsregulativ, så de i det væsentlige svarer til tjenestemandspensionsloven jf. Lov nr. 447 af 30. juni På generalforsamlingen den 22. maj 1996 godkendte generalforsamlingen ændringer i vedtægter og pensionsregu lativ, der alene var en tilpasning til de selskabsmæssige forhold, der gælder efter fusioneringen af stamselskaberne. På den ekstraordinære generalforsamling den 3. februar 1998 godkendte generalforsamlingen ændringer af pensionsregulativet, så medlemmer under 60 år kunne tillægges forhøjet pensionsalder i forbindelse med aftaler om fratrædelsesordninger indgået mellem TDC og de forhandlingsberettigede organisationer. Ved samme lejlighed blev det godkendt at udskyde tidspunktet for valg af engangsydelse til det 60. år for medlemmer, der pensioneres før dette tidspunkt. Den 3. december 1998 blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at ændre vedtægter og pensionsregulativ, som følge af, at staten giver garanti for den del af pensionsydelserne, der skyldes pensionering af utilregnelig årsag før det fyldte 60. år. Godkendelsen af forslaget indebærer bl.a., at der ikke kan optages nye medlemmer i Pensionskassen, og at vedtægtsog regulativændringer først har gyldighed, når de udover at være godkendt af TDC og organisationerne også er godkendt af Forskningsministeriet efter forhandling med Finansministeriet. Forskningsministeren udstedte garantien i januar På den ordinære generalforsamling i maj 1999 blev reglerne for udbetaling af engangsbeløb ved pensionering ændret, så det ikke længere er nødvendigt at være tilmeldt ordningen hvert år. Størrelsen af engangsbeløbet baseres på det antal år, medlemmet har deltaget i ordningen. Folketinget vedtog den 28. maj 1999 ændringer i Loven om tjenestemandspension. Pensionskassens vedtægter indebærer, at reglerne for statstjenestemænd automatisk følges. Dog inde holder vedtægterne bestemmelser, som giver medlemmer 14

15 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 adgang til individuelt at tage stilling til de ændrede vilkår, såfremt ændringerne ud fra en samlet vurdering indebærer væsentlige forringelser af medlemmernes pensionstilsagn. På den ordinære generalforsamling i 2002 godkendte generalforsamlingen en tilføjelse til pensionsregulativet om kritisk sygdom, så der kan ske udbetaling af et engangsbeløb ved livstruende sygdom inden det fyldte 65. år. FORMÅL Pensionskassens formål er at sikre medlemmernes pension i henhold til de til enhver tid gældende regler. Medlemmerne er det tidligere Fyns Telefon A/S pensionsberettigede tjenestemænd, overførte eller udlånte tjenestemænd til andre selskaber under TDC koncernen, andre pensionsberettigede ansatte ved det tidligere Fyns Telefon A/S og i tidligere datterselskaber efter særlig overenskomst, tidligere ansatte samt ægtefæller efter pensionsberettigede, der er afgået ved døden. Pensionskassen er en tilsagnskasse, hvor pensionernes størrelse alene afhænger af pensionsancienniteten og de pensionsgivende løndele på pensioneringstidspunktet. Pensionskassens indtægter, der skal medgå til dækning af pensionsforpligtelserne, består af ordinære bidrag afhængig af de tjenestegørendes pensionsalder, ekstraordinære bidrag fra TDC til utilregnelighedspensioneringer og afkastet fra Pensionskassens investeringer. Er Pensionskassens indtægter ikke tilstrækkelige til at dække den aktuarmæssige opgørelse af de fremtidige pensionsforpligtelser, påhviler det TDC at yde et ekstraordinært bidrag til Pensionskassen, så forpligtelserne over for medlemmerne altid kan overholdes. TABEL 1. PENSIONSKASSENS MEDLEMMER PR Tjenestegørende Tjenestemænd Opsatte pensioner TJENESTEGØRENDE I ALT Pensionister Pensionerede tjenestemænd Ægtefæller efter tjenestemænd Gratialeberettigede Børn PENSIONISTER I ALT MEDLEMMER I ALT FIG. 1. FORDELING AF TJENESTEGØRENDE MEDLEMMER PÅ AKTUELT SKALATRIN Antal medlemmer MEDLEMSFORHOLD Pr. 31. december 2007 havde Fyns Telefons Pensionskasse 972 medlemmer samt 110 børnepensionister. Antal tjenestegørende udgør 322 medlemmer og 76 opsatte pensioner. Antal pensionister udgør 574 medlemmer. Der har i 2007 været en afgang i antallet af medlemmer i Pensionskassen på 13. Antallet af tjenestgørende og opsatte pensioner er faldet med 25, mens antallet af pensionister er steget med 12. Ultimo året er medlemsbestanden fordelt på 33% tjenestegørende medlemmer, 8% opsatte pensioner og 59% pensionister. Pensionshensættelserne er i Pensionskassen opgjort på grundlag af fordelingen af Pensionskassens medlemmer pr. 31. december 2007, som den fremgår af tabel 1. Som det fremgår af figur 1, er 74% af de 322 tjeneste - g ørende medlemmer indplaceret på skalatrin fra Den aldersmæssige fordeling af de tjenestegørende medlemmer er vist i figur 2. 63% af de tjenestegørende er i aldersgrupperne fra 50 år og opefter, mens 13% er under 45 år. Der er ingen tjenestegørende medlemmer under 40 år. Sumudbetaling i forbindelse med egenpensionering har været en stor succes, siden der blev åbnet mulighed herfor i Pensionering før det 60. år har fået enkelte til at udskyde modtagelse af sumudbetaling til det 60. år FIG. 2. FORDELING AF TJENESTEGØRENDE MEDLEMMER PÅ ALDER Antal medlemmer Skalatrin PENSIONSHENSÆTTELSER 40 Pensionshensættelserne i Pensionskassen er opgjort som nutidsværdien af de løbende fremtidige pensioner til pensionisterne og af de fremtidige pensionsforpligtelser til tjeneste- 20 gørende fratrukket nutidsværdien af de fremtidige ordinære pensionsbidrag. Pensionshensættelserne opgøres af Pensionskassens aktuar, som er ansvarlig over for Finanstilsynet for Alder 0 opgørelsen og for de pensionstekniske beregninger. 15

16 FIG. 3. OBLIGATIONSBEHOLDNING FORDELT PÅ OBLIGATIONSTYPER FIG. 4. FORDELING AF OBLIGATIONER EFTER NOMINEL RENTE Realkreditobligationer 76% High Yield Erhvervsobligationer Statsobligationer 9% 16

17 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 Opgørelsen af pensionshensættelserne sker blandt andet ved anvendelse af følgende tre elementer: - normalbidraget pr. tjenestegørende - opgørelsesrenten - den beregningstekniske pensionsalder Normalbidraget beregnes pr. 31. december 2007 ud fra de tjenestegørendes pensionsalder. Normalbidraget betales af TDC og datterselskaber, der har ansatte, der er medlemmer af Pensionskassen. Opgørelsesrenten har siden 16. marts 2005 været Finanstilsynets dagligt offentliggjorte rentekurve, hvor der tidligere blev benyttet ét rentepunkt. Herudover indgår der i Pensionskassens tekniske beregningsgrundlag forudsætninger om medlemmernes overlevelses-, ægteskabs- og invaliditetssandsynlighed. Disse forudsætninger er fastsat af Pensionskassens aktuar. Pensionshensættelserne er i 2007 faldet med ca. 51 mio.kr. Faldet fremkommer hovedsagelig som følge af det stigende renteniveau, mens regulering af pensioner og ændring i teknisk grundlag trækker modsat. De samlede pensionshensættelser fremgår af tabel 2. INVESTERINGER Pensionskassens midler er placeret i investeringsaktiver i overensstemmelse med Lov om tilsyn med firmapensionskasser. Det er Pensionskassens politik at føre en investerings politik, der til enhver tid er afpasset Pensionskassens økonomiske fundering og de risici, der er ved investering i de forskellige aktivtyper. Investeringernes sammensætning fremgår af tabel 3. Der investeres i danske stats- og realkreditobligationer, high yield obligationer og europæiske virksomhedsobligationer samt finansielle instrumenter m.m. Hertil kommer investering i ejendomme. OBLIGATIONER Fordelingen af investeringer i danske obligationer på obligationstyper ud fra kursværdien pr fremgår af figur 3. Den danske obligationsbeholdnings sammensætning på nominel rente pr fremgår af figur 4. Den danske obligationsbeholdnings sammensætning på restløbetid pr fremgår af figur 5. TABEL 2. PENSIONSHENSÆTTELSER PR (MIO.KR.) 2007 Ændring 2006 Ændring 2005 Ændring 2004 Ændring 2003 Ændring 2002 Ændring 2001 Ændring 2000 Tjenestegørende Pensionister Pensionsforpligtelser i alt Solvensmargen Pensionshensættelser i alt TABEL 3. INVESTERINGSAKTIVERNES SAMMENSÆTNING PR (MIO.KR.) Danske obligationer % % % % % % % % % Eur. Kreditobligationer 106 6% 115 6% 115 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% High Yield obligationer 115 6% 106 5% 99 5% 97 5% 89 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Emerging markets 81 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Hedge fonde 52 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Aktieoptioner 12 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % Finansielle instrumenter % -79-4% 60 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Likv. beholdninger mv. 50 3% 41 2% 24 1% 15 1% 22 1% 15 1% 19 1% 20 1% 8 0% Fast ejendom % % % % % % % % % I alt % % % % % % % % % 17

18 FAST EJENDOM Pensionskassen har i 2007 ikke iværksat nye udlejningsbyggerier, men har forbedret de eksisterende byggerier. Alle byggerier har været så godt som fuldt udlejet fra starten. Udover boligejendomme ejer Pensionskassen erhvervsejendommene Klingenberg i Odense samt Birkelund ved Aabenraa. Klingenberg og Birkelund er udlejet til TDC. Østerbro er solgt i Af tabel 4 fremgår Pensionskassens ejendomme. Ældreboligerne er udlejet til Odense kommune på 20-årige lejekontrakter, mens de øvrige boligejendomme udlejes og administreres af Pensionskassen. Medlemmerne af Pensionskassen har fortrinsret til boligerne, men de kan også lejes ud til andre ansatte i TDC og til personer uden tilknytning til Pensionskassen eller TDC, hvis interessen fra medlemmerne ikke er tilstrækkelig til, at der hele tiden er fuldt udlejet. TABEL 4. EJENDOMME PR Antal Ejendomsvurdering Etagelejligheder meter Boligejendomme Ældreboliger Astrupvej, Odense 22 9,8 mio.kr Dalumvej, Odense 36 12,8 mio.kr Nyborgvej, Odense 40 17,0 mio.kr Boliger for unge Sdr. Boulevard, Odense 32 8,9 mio.kr Alm. udlejning Råstruplund, Svendborg 46 55,9 mio.kr Skræddervænget, Nyborg 20 20,8 mio kr Monbergsvej, Odense 24 12,1 mio.kr Lindevangsvej, Odense 36 24,0 mio.kr Filosofgangen, Odense 27 14,9 mio.kr Erhvervsejendomme Klingenberg, Odense 80,0 mio.kr Birkelund, Aabenraa 17,0 mio.kr

19 FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE 2007 FIG. 5. OBLIGATIONER EFTER UDLØBSÅR (MIO.KR.)

20 April stk. Fyns Telefons Pensionskasse Klingenberg Odense C Telefon: Telefax: CVR:

Indhold. Side Direktionens og bestyrelsens beretning... 3. Årsregnskabet... 5. Anvendt regnskabspraksis... 6. Resultatopgørelse for 2007...

Indhold. Side Direktionens og bestyrelsens beretning... 3. Årsregnskabet... 5. Anvendt regnskabspraksis... 6. Resultatopgørelse for 2007... Jydsk Telefons Pensionskasse Årsberetning 2007 Indhold Side Direktionens og bestyrelsens beretning... 3 Årsregnskabet... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for 2007... 8 Balance pr. 31.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 Fyns Telefons Pensionskasse

Årsrapport 2009 Fyns Telefons Pensionskasse Årsrapport 2009 Fyns Telefons Pensionskasse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling 2009 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 5 Personalereduktioner i TDC 6 Aktuaropgørelse og pensionshensættelse

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere