Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4."

Transkript

1 Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Tlf: GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: maj 2014 Eksp. Tid: Mandag - Onsdag Torsdag Fredag Byggetilladelse Deres ansøgning om byggetilladelse i henhold til kapitel 1.3 i Bygningsreglementet (BR 10) er modtaget af Høje-Taastrup Kommune den 25. februar Endvidere supplerende projekt modtaget den 14. marts 2014 og 9. april Ansøgningen omfatter: Etablering af solcelleanlæg (2,2 MW) på ejendommen: adresse: City 2, Taastrup. matr.nr.: 4 ao Høje Taastrup By, Høje Taastrup ejendoms.nr.: Der meddeles herved byggetilladelse, jf. kapitel 1.4 i BR 10. Byggetilladelsen er givet på følgende grundlag: Lokalplan Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan Vurdering af brandforholdene, jf. BR 10, kap. 5 er foretaget på baggrund af Energistyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Byggeriet er godkendt til anvendelseskategori 3. Dispensation: Der er med denne tilladelse ikke givet nogen form for dispensation. Gebyr Opkrævning af gebyr for byggetilladelse på ,00 kr. fremsendes særskilt. Byggetilladelsen er givet på følgende vilkår: Administrative bestemmelser 1. Der skal ske anmeldelse til Teknik- og Miljøcentret, når arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er færdigt (benyt vedlagte kort). 2. Såfremt der sker ændringer i projektet, skal inden sagens afslutning fremsendes endelige rettede hovedtegninger. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Orla Riis / /0103

2 Byggeplads 3. Høje-Taastrup Kommune tillader ikke, at der sker overnatning på byggepladsen i forbindelse med byggeriet. 4. Der skal inden arbejdets begyndelse fremsendes byggepladsindretning. 5. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde skal overholdes. 6. Der skal i forbindelse med vejbetjening til- og fra byggepladsen/området træffes foranstaltninger til sikring af eksisterende bebyggelse. 7. Der skal foretages passende forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger, før arbejdet påbegyndes således, at der ydes størst mulig sikkerhed mod personskade. 8. Centret skal sikres under arbejdets udførelse og ingen adgangs- og/eller flugtveje må benyttes til stillads eller andet materiel eller materialer eller spærres på anden måde. Konstruktioner 9. Der skal fremsendes dokumentation for, at eksistenrende tagkonstruktion kan modstå belastningen fra de enkelte solcelleanlæg. 10. Der skal fremsendes statikske beregninger for fastgørelse af de enkelte solcelleanlæg. 11. Der skal fremsendes statiske beregninger for vindbelastning for de enkelte solcelleanlæg. 12. Sker der konstruktionsændringer i byggefasen, skal der fremsendes dokumentation for at ændringerne ikke har konsekvenser for bygningens bæreevne og stabilitet. Dokumentationen skal attesteres af den person som er ansvarlig for den samlede statiske redegørelse. 13. Bygningskonstruktionerne skal udføres efter normkravene i BR 10 kapitel 4.2 eller der fremsendes dokumentation, såfremt disse normer afviges. Brandforhold 14. Gennemføringer for installationen skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egebnskaber ikke forringes (brandmodstandsevnen ikke forringes). 15. Der skal fremsendes rederørelse/projekt for pkt. 13. Installationer 16. Solcelleanlægget skal udføres, så de ikke giver anledning til temperaturforårsagede skader på bygningen. 17. Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 6.Elektriske installationer samt afsnit 6A skal nøje overholdes. Afgørelse om ikke VVM-pligt Den ansøgte etablering af solceller på taget af City 2 kræver ikke VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Gennemførelse af projektet forudsætter tilladelse efter anden lovgivning, herunder bl.a. bygningsreglementet. Høje-Taastrup Kommune har modtaget en anmeldelse om at etablere solceller på taget af City 2, Hveen Boulevard, 2630 Taastrup. Anmeldelsen er indsendt af GreenGo Energi A/S og udført i henhold til bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Solcellerne placeres på tagfladen af City 2 og monteres på profiler. Solcellepanelerne er vinklet med 15 grader og anlæggets maksimale højde er 31 cm over tagfladen. Kommunen vurde- 2

3 rer på baggrund af anmeldelsen, at projektet ikke vil have nogen væsentlig virkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3 a om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Kommunens vurdering kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter for at få en vurdering. Offentliggørelse af VVM-afgørelse Denne afgørelse kan fra tirsdag den 6. maj 2014 ses på kommunens hjemmeside under Miljø og under Nyheder. Afgørelsen bliver samme dag offentliggjort ved annoncering i Taastrup Avis. Kommunen gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Henvendelser vedrørende VVM-screeningen kan ske til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon eller Med venlig hilsen Orla Riis Bygningskonstruktør 3

4 Generelle oplysninger vedrørende byggetilladelse og byggearbejde Byggetilladelsen består af dokumentet Byggetilladelse samt de vedlagte bilag, der er forsynet med bygningsmyndighedens stempel. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt de oplysninger, der er angivet i tilladelsen, og ændring i forhold til det godkendte projekt må ikke foretages uden tilladelse. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra byggetilladelsen, jf. byggelovens 16 stk. 7. Arbejdet på byggepladsen, samt til og fra denne, skal planlægges, så der tages et rimeligt hensyn til de omkringboende, og det er ikke tilladt, at anvende gade, sti eller andre arealer, der ikke hører under ejendommen, til oplag af materialer samt henstilling af materiel. Evt. skader på fortov og kørebane i forbindelse med byggearbejdet, skal udbedres for bygherrens regning. For kommunale vejes vedkommende ved kommunens foranstaltning. De til byggeriet anvendte materialer skal være CE-mærket, jf. Byggevaredirektivet, samt Bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Miljø Kommunens regulativ for erhvervsaffald skal overholdes. Regulativ, vejledning og anmeldelsesskemaer for bygge- og anlægsaffald kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, under Teknik, miljø og bolig/affald. Der gøres opmærksom på, at ved brug af underentreprenør, skal disse på ansøgers vegne udfylde anmeldelsesskemaet. Alternativt kan skemaer rekvireres ved henvendelse til Morten Marcher på tlf Museumsloven Høje-Taastrup Kommune har, jf. Museumslovens 24, givet meddelelse til Kroppedal, Museum for Astronomi-Nyere tid- Arkæologi, om det ansøgte byggearbejde. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet, og museet på Kroppedal skal kontaktes. Se endvidere vedlagt orientering om Museumslovens betydning for bygge- og anlægsarbejder. Klagevejledning Byggeloven Du kan klage over kommunens afgørelse hvad angår retslige spørgsmål efter reglerne i byggeloven 23. Det vil sige, hvis du mener, at kommunen har truffet afgørelsen på et forkert grundlag eller ikke har overholdt gældende love og bestemmelser. Der kan ikke klages til anden administrativ myndighed over kommunens skønsmæssige afgørelser. Klagen skal være skriftlig og sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Allé 177, blok D-E, 2400 København NV eller e-post: Klagen skal være modtaget af Statsforvaltningen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Eventuel klage bliver afgjort af Statsforvaltningen, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev, jf. byggelovens 25, stk. 1. Planloven Du kan klage over kommunens afgørelse hvad angår retslige spørgsmål efter reglerne i lov om planlægning 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, hvis du mener, at kommunen har truffet afgørelsen på et forkert grundlag eller ikke har overholdt gældende love og bestemmelser. Klagen skal være skriftlig og sendes til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenteret, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på inden fire uger efter, at du har modtaget dette brev. Klagen skal være modtaget inden kontortids ophør. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. (2012- niveau), som tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Nævnet vil sende dig en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Den aktuelle størrelse på klagegebyret er offentliggjort på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside hvor du også kan finde vejledning om gebyrordningen, sagsgang og klagereglerne. Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev, jf. planlovens 62, stk. 1. VVM Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en VVM-redegørelse, jf. reglerne i planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål i sagen. Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje- Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail inden 4 uger efter annoncering. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturog Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan også klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens 58 og 59. Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 4

5 Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens 62, stk. 1. 5

6 6

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kim Lyberg Gl Skovvej 33 4470 Svebølle DATO 19. september 2014 SAGS NR. 326-2014-97523 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere mindre

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere