ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014"

Transkript

1 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET Dato: 11. marts 015 Dokument: Årsberetning er begyndelsen på ny valgperiode. Efter revisionen af vedtægten, består Ældrerådet nu af 13 medlemmer, der har konstitueret sig med: Kirsten Feld, formand, medlem af valgbestyrelsen, medlem af Regionsældrerådet, kontakt til Margrethe Hjemmet. Ole Nyholm-Pedersen, næstformand, medlem af valgbestyrelsen, stedfortræder i Regionsældrerådet, medlem af Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til Toftehøjen Erik Strand, kasserer, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen Ann Marie Cordua, medlem af redaktionen, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen, kontakt til Gundsø Omsorgscenter. Michael Dyre-Ousted, medlem af redaktionen, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen, kontakt til Kastanjehaven og Asterscentret Dorthe Friis, medlem af redaktionen, medlem af Sundheds- og Socialgruppen Eva Hansen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen Marie Jørgensen, medlem af Sundheds- og Socialgruppen, kontakt til Sct. Jørgensbjerg Anne-Marie Kristensen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til Oasen Jens T. Larsen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til Kristiansminde Mariann Mehder, medlem af redaktionen, medlem af Sundheds- og Socialgruppen, kontakt til Trekroner Jakob Thielsen, medlem af Sundheds- og Socialgruppen, bestyrelsesmedlem Højvanggård, kontakt til Himmelev gl. Præstegård Fritz Voss, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen, medlem af borgerdialogforum for ny svømmehal, Kontakt til Bernadottegården Ældrerådets sekretær er Chefkonsulent Jens Lykke Hansen, Sekretariatet Velfærd.

2 INTRODUKTION Ved det konstituerende møde fik Ældrerådet en introduktion om rådets opgaver og arbejde. Der blev uddelt aktuelt materiale om Byrådets vedtagne politikker, Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionens rapporter og Roskildes Kvalitetsstandarder vedr. pleje og praktisk hjælp. Ældrerådet arrangerede en turné rundt til de forskellige plejecentre, et hjemmehjælpsområde og sygeplejeklinik. I forlængelse af et par af efterårets ældrerådsmøder, har vi haft besøg af henholdsvis Det Danske Madhus og Din Private Kok for at få en præsentation af deres leverancer til visiterede borgere, vi havde tillige lejlighed til at smage på maden, vi har lavet tilbagemeldinger på vores oplevelser. MØDER OG ARRANGEMENTER Ældrerådet har afholdt 11 ordinære møder og ekstraordinære møder. Forretningsudvalget har haft 10 møder. dialogmøder Der har været dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Ældrerådet har haft en åben og spændende dialog med Borgmesteren. Der har været en dialog med formanden for Plan- og Teknikudvalget, senere har vi haft en lignende dialog med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget. Som i de foregående år har Ældrerådet haft et fællesmøde med Handicaprådet. Borgermøder I anledning af 014 var byrådsperiodens første år handlede forårets cafémøde om Fremtiden for ældre borgere i Roskilde udfordring og udvikling. Formænd og / eller næstformænd for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget gav deres bud på fremtiden. De mange fremmødte borgere var ivrige debattører efterfølgende. Igen i år markerede Ældrerådet FN s ældredag 1. oktober sammen med Ældre- og Omsorgsudvalget, Ældre Sagen, Ældre hjælper ældre, Roskilde Ældre Motion, LO - Faglige Seniorer og OK klubben. Årets tema: Et samfund for alle ingen skal være udenfor gav Hanne Reintoft et engageret og stærkt bud på. Det gav stof til snakken ved ÆLDRERÅDET side

3 kaffen. Morten Gjerskov og Kirsten Feld gav to korte oplæg til debat i grupper om revisionen af kommunens Ældrepolitik. Eftermiddagen fik alt for hurtigt ben at gå på, debatten kunne snildt fortsætte. I samarbejde med Movia arrangerede Ældrerådet, i april, et velbesøgt møde på Biblioteket om Rejsekortet. Andre møder: Både nye og gamle ældrerådsmedlemmer er enige om at den årlige Sundhedsdag den sidste lørdag i august er en god lejlighed til at komme i kontakt med borgerne. Ældrerådet deltog igen i år i Roskildes store arrangement på frivillig fredag, der i år fandt sted i Roskilde Hallerne. AD HOC GRUPPER, FØLGEGRUPPER OG KONTAKTPERSONER Der har været stor forskel på, hvor mange opgaver, der har været i løbet af året i de forskellige grupper. Sundheds- og Omsorgsgruppen har haft flest opgaver i det forløbne år. Sundheds- og omsorgsgruppen Gruppen har i årets løb bidraget med oplæg til høringssvar og kommentarer vedrørende sager, der hører under Sundheds- og omsorgsudvalget: Anvendelse af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven for 014 samt finanspuljen 015. Udbud af mad for hjemmeboende borgere Budget Analyse af genoptræningsområdet Sundhedsaftalen Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp Modeller for udbud af genoptræningen Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Kvalitetsstandarder 015 Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp som alternativ til godkendelsesmodellen Anvendelse af mio. til ældreindsats (budget 015) Nye indsatser i den patientrettede forebyggelse i Roskilde kommune i 015 Derudover har gruppen lavet oplæg til Ældrerådet om vores forventninger / krav til det nye plejecenter med 100 pladser og stillet forslag om etablering af tryghedspladser. ÆLDRERÅDET side

4 Teknik- og Miljøgruppen Gruppen har i årets løb bidraget med høringssvar samt deltaget i møder indkaldt af Plan- og Teknikudvalget såvel som udvalgets dagsordener er gennemgået med henblik på evt. punkter til drøftelse i Ældrerådet: Deltagelse i møde 11. april om forberedelse til kommende Trafiksikkerhedsplan for Roskilde Kommune Høringssvar i forbindelse med Roskilde Kommunes budget 015 om infrastruktur, grøn og blå strategi, cyklistplan og tilgængelighedsprojekter. Deltagelse i møde 18. september om udkast til endelig Trafiksikkerhedsplan for Roskilde Kommune. Kultur- og Fritidsgruppen Gruppen har i årets løb bidraget med aktiv deltagelse i gennemgang af budgettet for 015 og kvitteret med udtalelse om tilfredshed med budgetterede tilskud i hele kommunens område. Af særlige emner vil vi fremhæve: Flerårigt medlem fra Ældrerådet i Borger-Dialogforum for ny svømmehal med tilfredsstillende beslutninger. Arrangeret Ældrerådets stand på den årlige sundhedsdag på Hestetorvet med godt besøg. Ældrerådet har støttet at Borgerservice flytter til Kommunens biblioteker. Gruppen har besøgt bibliotekerne. Kontaktpersoner Bruger- og pårørenderådene ved plejecentrene i Roskilde kommune har alle valgt at have kontaktpersoner (uden stemmeret) fra Ældrerådet. Det giver Ældrerådet værdifuld viden, om livet på plejecentrene til vores høringssvar fx vedr. Embedslægen og Kommunens uanmeldte tilsyn. I efteråret har der været valg til Bruger- og pårørenderådene. 60PLUS 60PLUS Informationsavisen er en god måde for Ældrerådet at nå ud til borgerne med aktuelle emner indenfor ældreområdet. Der har været nogle gennemgående emner i 014 vedrørende digital post og computerhjælp samt den frivillige indsats indenfor ældreområdet. Redaktionen har holdt fast i vigtigheden af portrætter fra den mangfoldighed af aktiviteter, der trækker folk af huse i Roskilde Kommune. Endvidere har redaktionen fundet det vigtigt, at Kommunen er kommet til orde med nye relevante tiltag på området samt det rige foreningsliv, som vi er så stolte af her i Roskilde. Endnu et spændende år for Roskilde. ÆLDRERÅDET side

5 BUDGET OG KVALITETSSTANDARDER Ældrerådet har haft lejlighed til at drøfte og kommentere budgettet for 015. Det er lykkedes Byrådet at konsolidere Kommunens økonomi gennem de seneste år. Det afspejler sig i det kommende års budget, der fastholder serviceniveauet for ældreplejen, samtidig med at man løbende udvikler indsatsen. I forbindelse med at der er budgetteret med opførelse af et nyt plejecenter i årene , drøfter Ældrerådet hvordan vi tænker os fremtidens plejeboliger, så vi er rustede til den kommende dialog Da der ikke er sket ændringer i serviceniveauet i forbindelse med budget 015 og i lyset af ændringer af serviceloven i begyndelsen af 015, er der ikke ændringer i Kommunens Kvalitetsstandarder. En egentlig revision er skubbet til begyndelsen af det nye år hvortil Ældrerådet er inviteret. HØRINGER Ældrerådet har løbende haft sager til høring fra de politiske udvalg, hvilket fremgår af ad hoc gruppernes arbejde. Det er en arbejdsform, der fungerer godt. Gennemgående er der meget kort frist til at lave gennemarbejdede høringssvar. Til gengæld sikrer mødetilrettelæggelsen, at høringssvarene når frem til de politiske gruppemøder. TILSYN Rapporterne fra Embedslægen og Kommunens uanmeldte tilsyn på plejecentrene har gennemgående været opmuntrende læsning. De få alvorlige anmærkninger, der er enkelte steder understreger betydningen af tilsynene. Tilsynene giver de enkelte plejecentre anledning til at revurdere deres praksis. Tilsynspolitikken for personlig pleje og praktisk bistand 014, har været til høring i forbindelse med budgettet. Ældrerådet efterlyser, at brugerne inddrages mere i lighed med tilsynene på plejecentrene, vi anbefaler, at det overvejes, hvordan det kan ske fremover. ÆLDRERÅDET side REGIONSÆLDRERÅD Regionsældrerådet er sammensat af et medlem fra hvert af ældrerådene i Regionens 17 kommuner. Rådet har afholdt rådsmøder. Regionsældrerådet har en repræsentant Patientinddragelsesudvalget i Regionen og i Den tværfaglige Demensstyregruppe, hvor Roskildes medlem har sæde. Regionsældrerådet har afholdt 1 temamøde for en bredere kreds af ældrerådsmedlemmer med besøg af regionsformand Jens Stenbæk, samt et møde med sundhedsminister Nick Hækkerup, om Ulighed i

6 sundhedsvæsenet nu og i fremtiden, for en bredere kreds af politikere og ældrerådsmedlemmer. Der er afgivet flere høringssvar til Regionen bl.a. vedr. Sundhedsplanen. DANSKE ÆLDRERÅD Ældrerådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD. Udover at deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, har medlemmer deltaget i temadage, dels for nye ældrerådsmedlemmer og dels om de kommunale budgetter. Samt de to konferencer: Det gode liv som gammel hvad skal der til og Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo I september fik DANSKE ÆLDRERÅD overrakt en international førstepris af Statsministeren ved en ceremoni i FN-bygningen i New York for ældrerådenes andel i det danske demokrati. FREMTIDEN Et år er gået og et år ligger foran os med flere spændende opgaver. Øverst på listen står det kommende plejecenter som Ældrerådet er meget optaget af. Den kommende svømmehal, dialogen om detaljerne deltager Ældrerådet aktivt i. Tilgængelighed er en tredje overskrift for det kommende år, Det gælder både den fysiske tilgængelighed rundt om i Kommunen og den digitale tilgængelighed, ikke mindst efter at den offentlige verden er blevet digital. Tilpasning af Kvalitetsstandarderne til ny lovgivning. Miljø- og klima spørgsmål. Dialogen med politikere og forvaltning såvel som dialogen med borgerne rundt om i kommunen er grundlaget for Ældrerådets arbejde. Kirsten Feld formand ÆLDRERÅDET side

7 ÆLDRERÅDET side

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG

NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG NR. 1 - FEB. 2014-8. ÅRGANG Informationsavis til seniorborgere Henning Smidt bruger næsten 10 timer om ugen på at snedkere både i Hal 1 på Musicon. Den pensionerede bådbygger nyder stadig at være i gang.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen 8. 2. Høringssvar 8. 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9. 4. Boliger for ældre 9

Indholdsfortegnelse. 1. Samarbejde med kommunen 8. 2. Høringssvar 8. 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9. 4. Boliger for ældre 9 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 A. Ældrerådet 5 B. Møder 7 C. Emner: 8 1. Samarbejde med kommunen 8 2. Høringssvar 8 3. Tilsyn med institutioner for ældre 9 4. Boliger for ældre 9 5. Kontakt til pressen

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social- og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Seniorrådet Årsberetning 2013

Seniorrådet Årsberetning 2013 Seniorrådet Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 A. Seniorrådet 7 B. Møder 9 C. Emner: 9 1. Samarbejde med kommunen 9 2. Høringssvar 10 3. Tilsyn med institutioner for ældre 10 4. Boliger

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10.

Nyhedsbrev 3. Nye Udfordringer. I dette nummer Leder side 1 Nyt fra ministerierne side 2 Sundhed på spil side 3 Kommunalt nyt side 10. 8. årgang juni 2006 Nummer Nyhedsbrev 3 Nye Udfordringer Repræsentanter og gæster fra 251 medlemsældreråd strømmede til Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2006. Det blev det største og sidste af sin art.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere