Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

2 Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Levuk STU er en 3-årig ungdomsuddannelse rettet mod unge med behov for særligt tilrettelagt uddannelsesforløb efter folkeskole/specialskole. Målsætningen er at give de unge kompetencer, indsigt i egne ressourcer og adgang til at mestre deres eget liv. Vi har fokus på at opbygge de unges selvtillid og styrke deres muligheder for at være selvhjulpne, så de opnår en større livskvalitet i voksenlivet. I uddannelsen er der især lagt vægt på, at eleverne undervises af professionelle undervisere fra ind- og udland samt at de unge får adgang til Levuks velfungerende ungdomsmiljø. Idrætsguide Den unge har idræt som hovedfag. Eleverne undervises i flere idrætsgrene og outdoor aktiviteter som f.eks. klatring og kanosejlads. Teori og forskellige træningsprincipper er en væsentlig del af undervisningen. Der arbejdes med at blive bevidst om egne ressourcer og om vigtigheden af et sundt og aktivt liv, personlig hygiejne og sund kost. Kommunikation og formidling indgår som et væsentligt element i målet om at kunne guide andre unge i idrætssammenhænge. LEVUK STU samarbejder med Dansk Handicap Idræts Forbund. Eleverne bliver eksamineret af og modtager efter endt uddannelse kompetencebevis fra DHIF. Alle elever på Idrætslinjen modtager en outdoorpakke ved uddannelsens start: En sportstaske med T-shirts, shorts, træningsdragt, badetøj og håndklæde. Inspirerende grundfag Mandag torsdag undervises eleverne i hovedfaget idræt samt dansk og samfundsfag. Vi tager udgangspunkt i aktuelle nyheder via radio, TV og Internet og undersøger de emner, der interesserer de unge. Fredag er der fælles undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og historie, hvor omdrejningspunktet er praktiske opgaver med relation til de unges hverdag og til voksenlivet. Desuden undervises der i konflikthåndtering, bo-træning og seksualundervisning. Praktikforløbene afsluttes med en opgave og prøve, der bedømmes af interne censorer. Eleverne modtager en praktikudtalelse efter endt praktikforløb. Ekskursioner i ind- og udland Levuk har mangeårig erfaring med ekskursioner i ind- og udland, hvor unge med særlige behov får udfordringer og oplevelser på linje med andre unge. I løbet af STU uddannelsen tager vi bl.a. til Club La Santa, og eleverne kan desuden tilmelde sig Levuks øvrige ture, herunder snetur i Norge, alpint skikursus i Frankrig eller sommerkoloni i Nordjylland. Ungdomsliv i klubben Levuks ungdomsklub har et levende ungdomsmiljø med et væld af aktiviteter. Klubben har åbent alle hverdage og 3 aftner om ugen har vi fællesspisning og efterfølgende klubaften. På klubaftnerne er der mulighed for at spille i Levuks band, deltage i sportsaktiviteter eller på et af klubbens mange værksteder. Elever på LEVUK STU har mulighed for at blive medlem i klubben, og skabe relationer og nye venskaber blandt de mere end 80 medlemmer. Eleverne inviteres altid med til de månedlige temafester i Levuk Ungdomsklub. Interne og eksterne praktikforløb Der er praktikforløb af kortere og længere varighed gennem hele uddannelsesperioden. Praktikforløbene tilrettelægges individuelt for den unge sammen med LEVUK STUs samarbejdspartnere på specialskoler, værksteder og institutioner. Levuk STU 2

3 Ungdomsuddannelsens rammer Målgruppe LEVUK STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bredden er stor når det gælder de unges funktionsevne. I Levuk har vi stor erfaring med at inkludere unge handicappede i forskellige aktiviteter. Afklaringsforløb LEVUK STU tilbyder et afklaringsforløb på 12 uger. Her udarbejdes en uddannelsesplan og målsætninger sammen med den unge. Individuelle uddannelsesplaner Det er kontaktlæreren og eleven, der udarbejder uddannelsesplan for den unge, i samarbejde med forældrene. Uddannelsesplanen opdateres løbende i forhold til elevens personlige, faglige og sociale udvikling. Elevens forestillinger og ønsker Elevens udgangspunkt og forudsætninger Uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem elev, forældre og lærere Skolens målsætning Kompetencebevis Efter endt uddannelse modtager eleven kompetencebevis som idrætsguide eller naturguide. Hvis den unge stopper før den 3-årige uddannelse er afsluttet, udstedes kompetencebevis for gennemførte moduler. Fast kontaktlærer Alle elever får en kontaktlærer, som følger den unge gennem hele uddannelsen og deltager i udarbejdelsen af uddannelses- og undervisningsplaner. Kontaktlæreren har løbende samtaler med den unge, for at følge op på personlige, sociale og faglige mål og udvikling. Professionelle undervisere LEVUK STU tilbyder undervisning af høj kvalitet, bl.a. ved at have professionelle naturvejledere og idrætsudøvere tilknyttet som undervisere. Visitation LEVUK STU optager studerende hele året, med primær opstart i august og januar. Bevillingen af ungdomsuddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Alle er velkomne til at besøge Levuk STU, og inden opstart inviteres den unge og forældre automatisk til et møde med ledelsen, hvor også elevens kontaktlærer deltager. Levuk STU 3

4 De fysiske rammer LEVUK STU har til huse i to lokaliteter: I Hillerød har vi 750 m2, indrettet med grupperum, værksted og fællesarealer. I midten af huset ligger caféen, som kan ændres til udstillingshal med AV-udstyr, scene m.m. Vi har direkte adgang til Frederiksborg Centrets sportshaller og grønne områder. Stængehus ligger 100 m fra vandet i Tisvilde hegn og er et fredet hus, vi lejer af Naturstyrelsen. Huset har hyggekrog, brændeovn, plads til overnatning og et væld af muligheder for outdoor aktiviteter i et af Danmarks skønneste naturområder. Begge lokaliteter har fuld handicaptilgængelighed. Transport Vi lægger vægt på at eleverne kan blive selvhjulpne, og opfordrer de unge til brug af offentlig transport til og fra Levuk, gerne sammen med andre. Det sker for at styrke fællesskab og ansvarsfølelse hos de unge, og give dem oplevelsen af frihed. Vi samarbejder med LOF Øresund om kurset Unge i fart, hvor eleverne bl.a. lærer at bruge Rejseplan og GPS. Der er fælles kørsel med Levuks busser til og fra Hillerød Station morgen og eftermiddag. Timetal Der undervises 40 uger årligt, med 28 lektioner pr. uge, svarende til 840 timers undervisning årligt. Undervisningen foregår mandag-torsdag fra , fredag fra Varighed Ungdomsuddannelsen kan vare fra ½ til 3 år. Den unge kan enten tage en hel faguddannelse på 3 år eller vælge et eller flere moduler fra begge faglinjer samt integreret praktikforløb. Priser STU pr. semester (6 måneder) pr. elev STU pr. måned pr. elev kr kr. Prisen inkluderer undervisning samt personaledækning i forbindelse med rejser i ind- og udland, festivaler, koncerter og idrætsstævner og andre aktiviteter ud af huset. Levuk STU 4

5 Vision Visionen for LEVUK STU er at skabe en uddannelses institution, hvor unge med særlige behov bliver udfordret, og får øget bevidsthed om egne ressourcer i et levende og engageret læringsmiljø. De unge skal opleve glæden ved at tilegne sig ny viden og færdigheder gennem fordybelse og praksis, formidlet af professionelle undervisere og udøvere af fagene. En uddannelse fra LEVUK STU skal knytte konkrete færdigheder til oplevelsen af at kunne mestre. Vi vil give eleverne muligheden for at skabe nye historier og fortællinger om sig selv, og opnå fornyet indsigt i hvem man er og hvad man kan. Læringssyn og pædagogik Visionen afspejler vores syn på unge i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Det er unge med samme basale behov som alle andre unge for viden, relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden. Unge, som har behov for selvindsigt om egne ressourcer, så de kan udvikle sig til handlekraftige voksne. Vores 3-årige ungdomsuddannelse giver den unge mulighed for fordybelse i og mestring af specifikke fag og færdigheder f.eks. at være selvtransporterende, kunne læse en køreplan eller igangsætte en idrætsaktivitet. Eleverne mødes i læring med andre ligestillede unge, og udvikler sig personligt og socialt i relationen med dem. Det er vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for, at relationen kan trives og udvikles i et levende læringsmiljø. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til, at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner, og styrke sin identitet. Det er desuden grundlæggende at eleverne oplever en større grad af selvhjulpenhed igennem uddannelsen. Det er et vilkår for mange af vores unge, at de har været afhængige af andre, hvilket kan være en forhindring i at frigøre sig og opnå oplevelsen af selvstændighed. LEVUK STU anvender en narrativ tilgang til undervisning og pædagogik. Vi har fokus på: At synliggøre ressourcer og udnytte potentialer At skabe trygge, strukturerede rammer med til plads de unges udvikling af egen identitet At de unge får venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces Levuk STU 5

6 Organisation Levuk er en privat, selvejende institution, oprindeligt oprettet i et samarbejde mellem Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune. Vores bestyrelse består af medlemmer fra LEV, Hillerød Kommune, Halsnæs Kommune og medarbejder- og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelse ledelse køkken administration stu idrætsguide ungdomsklub sport teater/musik horsebohus KREA Levuk STU 6

7 Lovgrundlag Levuk STU er baseret på Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. Bekendtgørelse nr. 974 for ungdomsuddannelse STU 1. Ungdomsuddannelsen gives til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Dermed ligestilles disse unge med andre unge, således at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 2. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om ungdomsuddannelsen, jf. 1, stk. 3, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Orienteringen gives i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. Stk. 2. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud umiddelbart efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuelt fortsat undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. og indtil det fyldte 25. år, jf. 2 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 36 for unge op til 18 år 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 65 og 66 i dagtilbudsloven. Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Servicelovens 104 for unge over 18 år 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Levuk STU 7

8 Eksterne samarbejdspartnere Det er en pædagogisk målsætning, at vores medlemmer møder verden og skaber relationer. Det kræver, at vi som institution har et bredt netværk, som giver medlemmerne adgang til de bedste praktiksteder, undervisere og ekskursioner. Som institution har Levuk siden 2005 arbejdet for at op- og udbygge et netværk, som stadig vokser. Vi har stor glæde af de gode samarbejdsrelationer med blandt andre: Lavuk Landsforeningen LEV SAC Støtte og Aktivitet Naturstyrelsen Pensionatet Trekløveret Aktivitetshus FrederiksborgCentret Hillerød Hillerød Fysioterapi Hillerød Sportsklub Dansk Handicap Idræts Forbund Hillerød Handicapidræt Hillerød kommune Hvidovre Kommune Allerød Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Helsingør Kommune Hørsholm Kommune Egedal Kommune Halsnæs Kommune Fredensborg Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune British Council Engelsk organisation, der arbejder for at udvikle kulturelle relationer og uddannelsesmuligheder internationalt. Mind the Gap Engelsk teater baseret i Bradford. Har produceret teater i mere end 25 år med udviklingshæmmede som primære medvirkende. Pix Svensk teaterprojekt for unge udviklingshæmmede. Det danske kulturinstitut GLAD Teater Center for Kulturel Udvikling Kulturministeriet, Huskunsterpuljen Akademiet for uhæmmet kreativitet Animationshuset Kofoeds Skole Danske Daginstitutioner LOF Øresund Dansk jagt- og skovbrugsmuseum Mooms Teatern Svensk teater i Malmø med forestillinger nationalt og internationalt. Uddanner bl.a. udviklingshæmmede til professionelle skuespillere. Dissimilis Norsk kultur- og kompetencecenter for udviklingshæmmede. Internationale optrædener, lokal TV-serie og Dissimilis Internationale Råd med 14 medlemslande er nogle af aktiviteterne hos vores Oslo baserede samarbejdspartner. Levuk STU 8

9 Levuk STU Idrætsguide Efter endt uddannelse er den unge i stand til: At guide andre unge i idrætsaktiviteter At planlægge og udføre idrætsaktiviteter Indhold: Undervisning og træning i forskellige idrætsgrene og outdoor aktiviteter DHIFs grundkursus som instruktør Konditionstræning, Koordinationstræning Styrketræning, Bevægelighedstræning Mentaltræning Førstehjælpskursus, Idrætsskadekursus Kommunikationstræning, Retorik og formidling Personlig fremtoning Idrætsteori Planlagt eksursion Club La Santa 1 uges træning i forskellige idrætsgrene på Lanzarote Ugeprogram Kl Kl Kl Kl Kl Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgenmøde med elever på alle linjer Gennemgang af dagens program med et overblik over de udfordringer der venter Dansk og samfundsfag Vi hører, ser og læser nyheder, og bruger det som udgangspunkt for undervisningen Idræt Undervisning i praksis. Idrætstræning, hvor eleven på egen krop mærker effekten af at dyrke specifikke idrætsgrene og træningsprincipper Ernæring Vi fremstiller ernæringsrigtig og energifyldt mad. Vi afprøver, rører, lærer og smager hvad der er godt at spise, når man vil leve et godt og sundt liv Frokost Alle elever spiser frokost sammen Idrætsteori Vi gennemgår træningsprincipper og teori for dagens idrætsoplevelser Afslutning af dagen og forberedelse til næste dags oplevelser og udfordringer Matematik Engelsk Historie Levuk STU 9

10 Grundfag Undervisningen i LEVUK STU tager altid afsæt i en anerkendende pædagogisk tilgang. Vi vælger at have fokus på potentialerne og ressourcerne. Det betyder, at undervisningen foregår differentieret og tilpasset hvert enkelt elev. Den bedste undervisning foregår i et læringsmiljø, hvor alle føler sig godt tilpas og hvor nysgerrigheden og den umiddelbare glæde kan trives. Derfor foregår undervisningen i hyggelige lokaler, hvor ungdommen har sat sit præg. Alle grundfagene benytter ipads og PC i undervisningen. Dansk Vi arbejder med læsning, og benytter f.eks. internettet, IT baserede værktøjer og spil. Der er også fokus på formidling af oplevelser fra det praktiske arbejde i hovedfagene bl.a. gennem dagbog og skriftlig bearbejdning af aktiviteterne. Vi benytter foto og video i vores arbejde, dels som metode til at forstærke indtrykket og dels som metode til formidling. Samfundsfag Gennem arbejde med radioavis, TV nyheder og Internetnyheder sættes fokus på eksempelvis lokalpolitik, nationalpolitik og verden omkring os. Vi tager afsæt i hverdagen og prøver derigennem at skabe en forståelse af den verden, der omgiver os. At være en del af lokalmiljøet prioriteres højt, derfor besøger vi institutioner og virksomheder, som har en betydning i de unges dagligdag. Vi prioriterer at benytte offentlig transport, når vi arrangerer ture ud af huset og inddrager eleverne i planlægningen. Historie Livshistorie, verdenshistorie, idrætshistorie, naturhistorie. I historietimerne har vi fokus på, at vi og vores omgivelser er skabt af vores historie. Vi ser på hvilken historie der er blevet skrevet og hvorfor historien er som den er. Historietimerne tager afsæt i hverdagen, de nære historier og dem, der opleves som spændende. Matematik Der arbejdes med personlig økonomi, købekraft og budgetlægning. Vi prøver at knytte en forbindelse mellem matematikken og det praktiske hverdagsliv. Engelsk Vi arbejder med engelsk på begynderniveau. Vi bygger videre på det kendskab eleverne har til engelsk gennem spil, film og tv. Vi vægter hverdagskommunikation og muligheden for at gøre sig forståelig på et andet sprog. Hovedvægten ligger på det mundtlige arbejde og der arbejdes med konkrete dagligdags situationer. Meget af arbejdet foregår i mindre grupper eller parvis og vi træner samtalefærdigheder på mange forskellige måder fx sange, leg, rollespil og smalltalk. Levuk STU 10

11 Fællesfag Bo-undervisning Der arbejdes med forskellige boformer i voksenlivet, at finde sin egen boligform eller en boligform, der passer. Vi besøger forskellige bosteder. Vi laver gruppearbejde og fremlægger hvordan vi gerne vil bo i fremtiden. Derudover arbejder vi med rengøring, tøjvask, økonomi, posthusbesøg, biblioteksbesøg og brugen af offentlig trafik. Seksualundervisning Seksualvejledning gennem samtale om prævention, kærester, at være uden kæreste og generelt om seksualitet. Vi arbejder med forumteater hvor vanskelige emner omkring seksualitet håndteres og bearbejdes. Madlavning Fremstilling af sunde livretter, viden om kostpyramide, køkkenhygiejne. Levuk har fra starten haft en tydelig kostprofil. I vores lille og hyggelige køkken bliver der produceret økologisk og sund kost. Eleverne deltager i planlægningen og fremstillingen af maden. Her får de kendskab til ernæring, fremstilling og hygiejne af Levuks faguddannede kok. Voksenidentitet, selvfølelse og selvtillid Vi arbejder med voksenidentiteten, selvfølelsen og selvtilliden, gennem afprøvninger af rolletyper og gennem refleksion og bevidning af hinanden. Vi arbejder med hvilken voksen vi ønsker at blive, hvad vi vil kendes for, og det at blive mødt af andre, på den måde man selv ønsker. Konflikthåndtering Eleverne gennemgår konflikthåndteringsmodeller, der muliggør at alle parter kan tåle at være i en konflikt. Vi arbejder med bevidstheden om at konflikter ikke er noget der altid kan løses, men altid skal håndteres. Det sker gennem forskellige former for visualisering, som f.eks. forumteater, gruppesamtaler og interviews med bevidning, ud fra en narrativ model. Sorg og krise Vi oplever alle sorg og kriser i livet. Vi arbejder med sorg og krise som et vilkår, der kan bearbejdes f.eks. gennem eksternaliserende samtaler. Når det er et ønske fra eleven, kan der trækkes på de øvrige elevers oplevelser af noget tilsvarende. Levuk STU 11

12 Kontakt Kontakt leder Benjamin Goings eller souschef Steen Sørensen for aftale om besøg på Levuk eller for tilmelding til LEVUK STU. LEVUK STU Milnersvej 39A 3400 Hillerød Telefon

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog STU i byen www.csu-slagelse.dk STU-Erhvervs tilbudskatalog 2014 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Rosenkilde Ungdomsuddannelse Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Indholdsfortegnelse Indledning... 5

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere