Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT"

Transkript

1 Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011)

2 Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser reglementet og efterlever det. Reglementet er udformet som en opslagsliste, idet de omhandlede emner er anført i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor let at finde frem til netop det, man i en given situation ønsker at få kendskab til. Affald Affaldscontainere er placeret i gårdene. Større ting, som møbler eller andet, der skal fjernes, må man aftale med varmemesterpersonalet om placering og afhentning af sådanne effekter. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb med vandskade til følge. Altaner må vaskes, men ikke spules. Det er tilladt at anbringe altankasser på den indvendige side af altanen. Markiser og solsejl må kun opsættes efter afdelingsbestyrelsens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte foderbræt og lignende uden for vinduer og altaner. Opstilling og henstilling af genstande samt tøjtørring på altaner skal foretages på en sådan måde, at det ikke kan ses fra gaden. Tæpperystning fra altaner er ikke tilladt. Antenner Da vi har installeret fællesantenneanlæg for radio og TV, må tilslutning kun ske med originale antennestik og -kabler. Det er ikke tilladt selv at åbne det faste antennestik, og det er ikke tilladt at opsætte radioamatørantenne uden speciel, skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Efter at have indhentet tilladelse hos afdelingsbestyrelsen, er det tilladt for de beboere, som ikke kan tage deres hjemlands signaler på det installerede fællesantenneanlæg, at opsætte parabolantenne. Parabolen opsættes efter anvisning fra afdelingen. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Èngangsbleer, vat, køkkenrulle og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Utætheder i installationerne skal omgående meldes til varmemesterpersonalet eller afdelingsbestyrelsen. Det henstilles, at man benytter badeforhæng foran døren, for at beskytte denne. Til rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun anvendes skånsomme - og aldrig slibende eller ætsende - rengøringsmidler. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Sådanne ting må ikke henstilles i kældergange, trappegange og på andre steder, hvor den almindelige færdsel indenfor afdelingens område foregår, men henvises til de pladser og rum, der er indrettet hertil. Genstande, der er henstillet i strid med disse regler, fjernes

3 Boremaskiner Brugen af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl og og lørdage mellem kl og kl På søn- og helligdage må boremaskine og lignende ikke benyttes. Campingvogne, trailere m.v. Campingvogne og trailere må kun parkeres i afdelingen, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max. 12 timer iflg. politivedtægten. Døre Viborggaarden er forsynet med dørtelefoner og gadedørene er derfor låste. Det er ikke tilladt at holde gadedørene åbne med anbringelse af sten, træstykker, dørmåtte eller lignende. Det er ikke tilladt at opklæbe mærkater eller lignende på dørene. Pulterrumsdøre skal altid være låste. El- og rørinstallationer Beboerne må ikke foretage ændringer eller indgreb i lejlighedens installationer, og eventuelle fejl skal omgående meldes til varmemesterpersonalet eller afdelingsbestyrelsen. Erhvervsmæssig virksomhed Uden boligforeningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra boligen samt fra andre lejede lokaler. Falck Boligforeningen har tegnet abonnement hos Falck. Ordningen er nærmere beskrevet i udleverede Falck-folder. Erhvervslejemål og institutioner er ikke dækket af AAB s falckabonnement. Fodring af fugle og dyr Af hensyn til bl.a. rottefaren er opsætning af foderbræt og fodring af f.eks. vildkatte ikke tilladt. Forsikringer Samtlige afdelinger i Arbejdernes Andels Boligforening er omfattet af fælles forsikringer, som dækker brand, ansvar og bygningsbeskadigelse. Afdelingen har ikke tegnet sanitets- og glasforsikring, idet afdelingen dækker udgiften til håndvask, toiletkumme og vinduesglas, hvis uheldet er ude for dig eller dine børn

4 Men hvis uheldet sker uden for lejligheden, er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Vandskade på indbo som følge af fx. rør- eller radiatorsprængning er ikke dækket af afdelingens forsikring, men dækkes almindeligvis af en familieforsikring. Det anbefales på det kraftigste, at beboerne selv tegner en ansvarsforsikring. Vægbeklædninger, gulvbelægninger og skabe m.v. i kældre er ikke dækket af boligforeningens forsikring. Opstår der en skade, bør det straks meldes til varmemesterpersonalet eller afdelingsbestyrelsen og dit forsikringsselskab. Fremleje Beboeren har ret til at fremleje det lejede efter reglerne herom i lejeloven. Beboeren har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse, når det samlede antal personer, der herefter kommer til at bo i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Beboeren har også ret til at fremleje hele lejligheden, dog kun i indtil 2 år og kun under forudsætning af, at beboerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Ved hel eller delvis fremleje er det beboerens pligt at meddele boligforeningen, til hvem fremleje finder sted og vilkårene her for. Overtrædelse af reglerne medfører opsigelse af beboeren. Gårde Det er ikke tilladt at køre- eller parkere motorcykler og knallerter i gårdene eller portene. Portene er aflåste. Hvis man har særligt ærinde i gården med bil til af- eller pålæsning, kan nøglen lånes hos varmemesteren eller et afdelingsbestyrelsesmedlem. Hobbyrum Alle beboere er velkomne til hobbyrummets aktiviteter. Regler vedtaget af Vifa og afdelingsbestyrelsen skal overholdes. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund, kat, krybdyr, slanger og lignende. Det er ikke tilladt at færdes med hund i gården eller i kælderen. Forbud mod at holde husdyr omfatter også dyr, som tages i pleje. Det betyder, at ingen husdyr må overnatte i afdelingen. Det er tilladt at have en hund på besøg/gæstevisit, men kun ifølge med ejer

5 Kælder- og pulterrum Kælder- og pulterrum må ikke indrettes til beboelse, og overnatning i rummene må ikke finde sted. Kælder- og pulterrum skal altid holdes aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer være lukkede. Komfurer For at få fuldt udbytte af komfuret, bør beboeren sætte sig ind i brugsanvisninger for dette. I tvivlstilfælde vil varmemesterpersonalet eller afdelingsbestyrelsen være behjælpelig. Normal drift og vedligeholdelse af komfuret afholdes af afdelingen, men beboeren betaler for skader, som måtte skyldes forkert brug og misligholdelse. Alle uregelmæssigheder skal straks meldes til varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen. Lofter Det er ikke tilladt at opmagasinere ting på lofter eller loftsgange. Lys på trappe og i kælder Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl og uregelmæssigheder meldes til varmemesterkontoret. Maskiner Symaskiner og andre maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et støjdæmpende underlag. Se under Boremaskiner. Musik Benyttelse af radio, video, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboer. Efter kl bør der vises særligt hensyn til naboer ved at skrue ned, så beboere, der ønsker nattero, ikke forstyrres. Navneskilte Hvor navneskilte er opsat må ingen anden type anvendes. Hold altid navneskiltet ajourført. Nøgler Boligforeningen har gennem sit abonnement med Falck en nøgleserviceordning. Ordningen er nærmere beskrevet i udleverede Falck-folder. Opslagstavler Opslagstavlerne må kun anvendes til afdelingens og fritidsklubbens meddelelser

6 Opvaske- og vaskemaskiner Der skal søges om tilladelse til opsætning af opvaske- og vaskemaskiner hos lokalinspektøren. Opvaskemaskiner må kun benyttes mellem kl og kl på alle dage. Vaskemaskiner må kun benyttes mellem kl og kl på alle hverdage søn- og helligdage mellem kl Parkering, cykling og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Busser, trailere, last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser. (Vi er omfattet af de offentlige parkeringsvagter). Pulterrum Se under Kælder- og pulterrum. Skadedyr Hvis der observeres skadedyr (fx. rotter, kakerlakker og lignende), bedes dette omgående meddelt varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen. Skiltning Opsætning af skilte og reklamer må kun ske efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Trapper Det er ikke tilladt at henstille ting på trapperne, såsom skaldeposer, blomster, fodtøj, bæreposer og lignende. Udluftning For at undgå emdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal der sørges for effektiv udluftning gennem vinduerne. Det sker bedst ved at åbne for gennemtræk i nogle få minutter flere gange om dagen. Når der luftes ud, bør der lukkes for varmen samtidig. Udluftningsventiler i køkken og toilet må ikke tilstoppes. Vandsenge Af hensyn til bygningskonstruktionen må vandsenge ikke opstilles. I alle tilfælde hæfter beboeren for skader m.v. der opstår, hvis forbudet ikke overholdes

7 Vaskerier Ved benyttelse af afdelingens vaskerier skal de opsatte brugsanvisninger følges nøje. Vaskerierne er beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne, bedes dette meddelt varmemesteren. Bliver vasketøj ødelagt i de af afdelingen opstillede maskiner, vil der kun kunne forventes erstatning, hvis afdelingen har forsømt at reparere maskinen. Hvis f.eks. termostaten svigter og tøjet bliver ødelagt, betragtes dette som hændeligt uheld og der ydes ikke erstatning. Ændringer Boligforeningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedligeholdelsesmoderniserings- og ordensreglerne som måtte blive nødvendige i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, eller som måtte blive forlangt af Boligministeriet

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere