ORDENSREGLER AFD. 9-9C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLER AFD. 9-9C"

Transkript

1 ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ

2 A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber du lidt så ryd venligst op, husk at holde affaldscontainerne lukket. Husk altid at lukke affaldsposerne til. Når større ting som møbler og lignende skal fjernes, bedes du kontakte varmemesteren. Container Indelukket der er til højre for den grønne container, må kun bruges til rent haveaffald. Der må ikke henkastes fliser, jord og plastsække i denne. Det vil sige, kommer I over med jeres haveaffald i plastsække, skal disse tømmes og sækkene lægges i skraldespandene. ANTENNER Der må opsættes antenne og parabol i afdelingen, men ikke før det er godkendt af Boligforeningen Ringgården og opsætningen er sket efter boligforeningens regler. B BAD & TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør, bør du være varsom med, hvad du skyller ud gennem vask og toilet. Husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen. Hvis der er utætheder i installationerne, skal det omgående meldes til varmemesteren. Til rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun bruges skånsomme rengøringsmidler. Der må aldrig bruges saltsyre og skurepulver. BARNE- & KLAPVOGNE Barnevogne, klapvogne, legecykler og lignende må ikke henstilles i kældergangene, men skal anbringes i egne kælderrum.

3 BOREMASKINER M.V. Brug af boremaskine, især slagboremaskine er til stor gene for beboerne i nabolejlighederne, derfor må den kun bruges mellem kl og på hverdage. På lørdag, søndage og helligdage kun mellem kl og BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER Bygningsmæssige ændringer og opsætning af nye installationer kan kun ske efter godkendelse fra administrationen og bygningsmyndighederne og sådanne arbejder skal selvfølgelig udføres fagligt korrekt. C CAMPINGVOGNE M.V. Campingvogne og trailere må kun parkeres i afdelingen, hvis der er pladser indrettet til dette formål. Ved parkering af campingvogne i forbindelse med klargøring henvises til politivedtægten. CYKLER & KNALLERTER Af hensyn til sikkerheden er cykling og knallertkørsel ikke tilladt på gangstier og fortove. Cykler og knallerter må ikke henstilles så de er til gene for de øvrige beboere. Cykler som ikke bliver brugt, men som beboere gerne vil beholde skal opbevares i beboerens kælderrum af hensyn til plads i cykelkælderen. D DØRE Døre der er forsynet med dørpumpe, skal været lukkede og må ikke holdes åbne ved at sætte sten, træstykker og lignende i klemme. Alle aflåsede døre skal låses efter brug. Branddøre må aldrig blokeres. Døre til pulterrum skal holdes aflåste.

4 E EL Beboerne må ikke foretage ændringer i ejendommens installationer. Eventuelle fejl i installationen skal omgående meddeles varmemesteren. Ved brug af el i kælderrum ud over til belysning skal der etableres strøm fra egen måler, således at forbruget ikke belaster fællesudgifterne for el i afdelingen. El regulativ findes på afdelingskontoret. ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED Det er ikke tilladt at drive erhvervsmæssige virksomhed fra lokaler i afdelingen uden skriftlig tilladelse fra foreningen. En sådan tilladelse kan kun søges, til lokaler der i forvejen er beregnet til erhverv. F FORSIKRINGER Før du tegner en glasforsikring eller lignende forsikring, bør du spørge afdelingens inspektør om der er tegnet kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Hvis du eller dine børn slår en rude i stykker eller er årsag til anden skade, er ansvaret dit. Hvis skaden sker uden for egen bolig, vil den under normale forhold blive dækket af din familieansvarsforsikring. En eventuel skade skal omgående meldes til varmemesteren og dit forsikringsselskab. Vi gør samtidig opmærksom på, at skader på eget indbo uanset årsag, ikke er dækket af foreningens forsikring. FORURENING Hvis nogle af familiens medlemmer kommer til at forurene bygninger eller fællesarealer har de pligt til at sørge for rengøring.

5 FÆLLESAREALER På ude og indendørs fællesarealer må der ikke henstilles ejendele, der kan være til gene. Sker det, må du forvente, at disse vil blive fjernet på afdelingens foranledning. FÆRDSEL Vis hensyn når du færdes på foreningens område. G GARAGER & CARPORTE Der henvises til regler vedtaget på afdelingsmøder. GLASFORSIKRING Se under forsikringer. GRILL Der må grilles i haverne og på terrasserne. Dog skal der tages mest mulig hensyn til naboerne og til brandfaren i tørkeperioder. H HAVER Græs og beplantning i og omkring haver, der holdes af beboerne, skal altid fremtræde pænt og vel vedligeholdt. Ved fraflytning kan beboeren medtage supplerende beplantning, som er anskaffet for egen regning, men bedene skal bringes i orden, så haven fremtræder vel vedligeholdt. Haveaffald, se under affald. Afspilning af musik i have og på terrassen, se under musik.

6 HUSDYR Det er kun tilladt at holde, hund, kat og lignende husdyr eller at tage sådanne i pleje, efter henvendelse til boligforeningen eller afdelingsbestyrelsen. Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat pr. husstand, hvis nedenstående regler overholdes: Det er tilladt at holde 1 hund under forudsætning af: At hunden altid føres i snor på afdelingens område. At hunden ikke færdes på legeplads og i sandkasser. At hunden ikke er til gene for andre beboere, ved glubskhed, utidig gøen og hylen m.v. At hunden ikke forretter nødtørft på afdelingens grønne arealer, hvis det sker, skal man selv omgående samle efterladenskaberne op. At der forefindes en ansvarsforsikring på hunden og at policenr. ligger hos varmemesteren senest 8 dage efter anskaffelsen. Det er tilladt at holde 1 kat under forudsætning af: At der i ejeren bolig/have indrettes et toilet til katten. At katten ikke er til gene eller fare for andre beboere. For både hunde og katte gælder: At man senest 8 dage efter anskaffelsen skal hente et navneskilt hos varmemesteren og skrive under på denne husorden, samt at hunden/katten altid har skiltet på. At man betaler kr. 25,00 ekstra om måneden i husleje. At man retter sig efter henstillinger fra afdelingens funktionærer og repræsentanter. At man ikke laver løbegård for dyret, husordenen for haver skal altid overholdes. Navneskilt udleveres af varmemesteren, mod fremvisning af en forsikring på husdyret. Overholdes disse regler ikke, inddrages tilladelsen til husdyrhold og i grovere tilfælde kan lejemålet blive søgt opsagt. K KÆLDERRUM Kælderrum må ikke indrettes til beboelse, og der må ikke overnattes i dem. Generelt gælder, at kælderrum og mellemdøre altid skal holdes aflåste, også selv om rummet ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer holdes lukket. Der må kun opstilles fryser og lignende når strømforholdene er i orden, se under el. Der må ikke stilles møbler eller lignende i kældergangen. Disse kan blive fjernet af varmemesteren uden varsel. Husk at holde kælderdør lukket og låst.

7 L LASTBILER M.V. Parkering af motorkøretøjer over kg. traktor og entreprenørmateriel i afdelingen er forbudt. I øvrigt henvises til politivedtægten. LEG & BOLDSPIL Leg herunder boldspil bør ske på de områder i afdelingen, der er beregnet hertil. Lad derfor ikke børnene opholde sig i kældre og andre steder, hvor det kan være farligt for dem selv og til gene for de voksne beboere. LYS I KÆLDERGANG Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl ved lys installationen skal omgående meldes til varmemesteren. M MASKINER Symaskiner og lignende, der medfører støjgener for naboerne, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. MOTORCYKLER Se parkering. MUSIK Der skal tages hensyn til naboerne ved brug af radio, tv, grammofon, båndoptager og andre musikinstrumenter. Vær opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Vis hensyn I de sene aftentimer bør der vises et særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe lyden, så beboere, der ønsker nattero, ikke bliver forstyrret. I tilfælde af fest og lignende bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj. Særligt hensyn skal tages på varme sommerdage når vinduer og døre er åbne.

8 N NAVNESKILTE Henvendelse kan ske til varmemesteren, når der er behov for at få navneskiltet ændret. NØGLER Skal der bruges en ekstra nøgle skal den rekvireres hos varmemesteren. O OPVASKEMASKINE Hvis der installeres opvaskemaskine i afdelingen, skal der indhentes tilladelse hos foreningen. Installationen skal udføres fagligt korrekt. P PARKERING Der må kun parkeres på de anviste parkeringspladser. Motorcykler og knallerter må ikke henstilles i kældre. Der gøres særligt opmærksomt på at det ikke er tilladt at parkere på brandveje. Køretøjer uden nr. plader må ikke henstilles i afdelingen. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre forsigtig på boligvejene.

9 R ROTTER Se under skadedyr. RÅDERET Der henvises til pjecen fra Boligselskabernes Landsforening, S SKADER Se under forsikringer. SKADEDYR Hvis der observeres skadedyr af nogen art rotter, kakerlakker og lignende, skal det omgående meldes til varmemesteren. SKILTNING Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra foreningen. SNERYDNING Afdeling 9 s beboere skal selv rydde sne på boligens trapper og flisegang, ud til fælles gangareal. Snerydning for villaafdelingen afd. 9C Langt de fleste veje i afdelinger med villaer hører under klasse c, men generelt kan oplyses, at hvor kommunen skal vedligeholde vejen, har den også pligt til at rydde kørebanen for sne. Snerydning og glatføre bekæmpelse vil ske indenfor normal arbejdstid mellem kl og og i den rækkefølge, som kommunen har bestemt. Beboerne har ansvaret for, at fortove er ryddet for sne og saltet/gruset. Det gælder også, selv om man har overladt snerydningen til andre, f.eks. ved fælles snerydning.

10 Af hensyn til postbude og renovation henstilles til, at fortove ryddes og saltes/gruses så tidligt som muligt, og at adgangsforholdene til husene er i orden. På de private veje har beboerne selv pligt til at sørge for snerydningen. Hvis forholdene ikke er i orden, vil beboerne kunne drages til ansvar for evt. skader, ifølge politivedtægterne. Til orientering kan oplyses, at foreningen har tegnet ansvarsforsikring. T TÆPPEBANKNING Der må kun bankes tæpper på de dertil opstillede stativer. TØJTØRRING Der må kun tørres tøj på tørrepladser og i tørrerum aldrig på radiatorer. Tørring af tøj i haverne må kun ske på løse stativer beregnet hertil, det være sig udfoldningsstativer såvel som paraplystativer. U UDLUFTNING Der skal ske en effektiv udluftning gennem vinduer og døre for at undgå fugtdannelser og deraf følge ødelæggelse af træværk, tapet og maling. Ved langvarig udluftning bør der lukkes for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. udluftningsventiler må aldrig stoppes til.

11 V VASKEMASKINER (PRIVATE) Hvis der installeres vaskemaskine i afdelingen, skal der først indhentes tilladelse hos foreningen. Installationen skal udføres fagligt korrekt. VASKEPLADS Bil vaskepladsen må kun benyttes til motorkøretøjer. Efter endt brug skal man sørge for, at vaskepladsen er rengjort. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af eller olieskift på biler, motorcykler og knallerter. Vaskepladsen må kun benyttes af afdelingens beboere, der har tilmeldt sig en lejeordning. Vaskepladsen er lukket i frostvejr. VASKERIER Når afdelingens vaskerier benyttes, skal de opsatte brugsanvisninger og vaskeregulativer følges nøje. Beboerne opfordres til at benytte vaskeposer ved vask af bøjle-bh, tøj med perler m.v. Vaskerierne er beregnet for afdelingens beboere og ikke for familie og venner. Opstår der fejl ved maskinerne så underret varmemesteren. VINDUER Hold ikke vinduerne åbne længere end højst nødvendig for normal udluftning, når vejret er ustadigt. Ændringer vedtaget på ordinært afdelingsmøde den 5. september 2013.

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere