VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante i forbindelse med strukturfondene. Man kan naturligvis ikke påberåbe sig rettigheder på grundlag af disse sammendrag. For at få en mere autoritativ version af støttereglerne på de enkelte områder henvises læseren til de relevante retsakter, som hvert enkelt faktablad indeholder en nøjagtig henvisning til. Denne udgave af vejledningen blev ajourført den

2 1. INDLEDNING Med offentliggørelse af en "handlingsplan på statsstøtteområdet" (i det følgende kaldet "handlingsplanen") 1 lancerede Europa-Kommissionen i juni 2005 en omfattende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne. Kommissionen meddelte, at den især ønskede at sikre, at EF-traktatens statsstøtteregler i højere grad vil kunne anspore medlemsstaterne til at bidrage til Lissabon-strategien, så de retter deres støtte mod forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne og oprettelse af varige job (f.eks. støtte til F & U, innovation og risikovillig kapital til små virksomheder), social og regional samhørighed og forbedring af de offentlige tjenester. Siden planen blev vedtaget, er der udstedt en række nye regler (f.eks. de nye retningslinjer for regionalstøtte), og andre er taget op til revision. Arbejdet skulle i vid udstrækning være afsluttet inden Kommissionen opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at prioritere indsatsen for at styrke den regionale økonomis konkurrenceevne. Statsstøtte til individuelle virksomheder spiller en vigtig rolle i denne forbindelse. Sådanne foranstaltninger fordrejer dog også konkurrencen, da de medfører forskelsbehandling mellem virksomheder, der modtager statsstøtte, og virksomheder, der ikke gør. De kan dermed udgøre en trussel mod det indre marked. Ved udarbejdelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende kun kaldet "traktaten") erkendte man denne risiko, men indførte alligevel ikke et totalt forbud mod statsstøtte. I stedet indførte man en ordning, som bygger på det princip, at statsstøtte er uforenelig med fællesmarkedet, men alligevel kan være berettiget under særlige omstændigheder. Grundreglerne for ordningen er fastlagt i traktatens artikel 87-88, som i årenes løb er blevet udbygget gennem afledt ret og domstolsafgørelser. Denne vejledning skal give en koncis oversigt over de grundlæggende EU-regler for statsstøtte. Det er ikke formålet at give en udtømmende beskrivelse af disse regler, men at sætte fokus på de spørgsmål, der er de mest relevante i forbindelse med programmerne under strukturfondene. I vejledningen behandles følgende emner: de typer foranstaltninger, der er omfattet af EU's statsstøtteregler statsstøtteforanstaltninger, der kan accepteres efter EU-reglerne anmeldelses- og godkendelsesprocedurer statsstøtte i forbindelse med programmerne under strukturfondene faktablade vedrørende de statsstøttespørgsmål, der er mest relevante i forbindelse med strukturfondene. 2. FORANSTALTNINGER, DER ER OMFATTET AF STATSSTØTTEREGLERNE Udgangspunktet for EU's statsstøttepolitik er traktatens artikel 87, stk. 1, hvori det er fastlagt, at statsstøtte principielt er uforenelig med fællesmarkedet. I henhold til traktatens artikel 88 1 SEC(2005) 795- KOM (2005) 107 endelig. 2

3 har Kommissionen til opgave at føre kontrol med statsstøtte, og artiklen pålægger endvidere medlemsstaterne at underrette Kommissionen på forhånd om eventuelle planer om at yde statsstøtte ("anmeldelsespligten" ). Traktatens ophavsmænd foreslog ikke, at Kommissionen skulle forsøge at kontrollere alle typer foranstaltninger, der kunne berøre virksomhederne. Statsstøttereglerne gælder kun for foranstaltninger, som opfylder alle de kriterier, der er fastsat i traktatens artikel 87, stk. 1, og især følgende: (a) Brug af statsmidler: Statsstøttereglerne omfatter kun foranstaltninger, der indebærer overførsel af statsmidler til virksomhederne (herunder midler fra de nationale, regionale eller lokale myndigheder, offentlige banker og fonde osv.). Støtten skal ikke nødvendigvis ydes af staten selv, men kan også ydes af private eller offentlige formidlere, der er udpeget af staten. Dette kan være tilfældet, når en privat bank får overdraget ansvaret for forvaltningen af en statsfinansieret støtteordning til fordel for SMV. Finansielle overførsler, der udgør statsstøtte, kan antage mange former: ikke blot tilskud eller rentetilskud, men også lånegarantier, hurtige afskrivningsordninger, kapitalindskud osv.). (b) Økonomisk fordel: Støtten indebærer en økonomisk fordel, som virksomheden ikke ville have opnået i forbindelse med den normale drift. Her følger en række mindre indlysende eksempler på transaktioner, der opfylder denne betingelse: en virksomhed køber/lejer jord, der ejes af det offentlige, til en pris, der ligger under markedsprisen en virksomhed sælger jord til staten til en pris, der er højere end markedsprisen en virksomhed har privilegeret adgang til infrastruktur uden at skulle betale gebyr en virksomhed får risikovillig kapital fra staten på mere favorable vilkår, end den ville have kunnet opnå hos en privat investor. (c) Selektivitet: Støtten er selektiv og påvirker således forholdet mellem bestemte virksomheder og deres konkurrenter. "Selektivitet" er det, der adskiller statsstøtte fra de såkaldte "generelle foranstaltninger" (dvs. foranstaltninger, der gælder uden forskelsbehandling for alle virksomheder i alle erhvervssektorer i en medlemsstat (f.eks. de fleste nationale skatteforanstaltninger). En ordning anses for at være "selektiv", hvis de myndigheder, der administrerer den, til en vis grad har skønsmæssige beføjelser. Selektivitetskriteriet er også opfyldt, hvis ordningen kun gælder for en del af en medlemsstats område (dette er tilfældet for alle regional- og sektorstøtteordninger). (d) Påvirkning af konkurrencen og samhandelen Støtten kan påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Det er tilstrækkeligt, hvis det kan bevises, at støttemodtageren udøver en økonomisk aktivitet og opererer på et marked, der er omfattet af handelen mellem medlemsstaterne. 3

4 Støttemodtagerens art er ikke relevant i denne forbindelse (selv et almennyttigt foretagende kan udøve en økonomisk aktivitet). Kommissionen er af den opfattelse, at små støttebeløb (de minimis-støtte 2 ) ikke vil kunne påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne, og at en sådan støtte derfor ikke falder ind under traktatens artikel 87, stk. 1. Denne kortfattede beskrivelse af statsstøttekriterierne viser, at Fællesskabets statsstøtteregler har et bredt (men ikke ubegrænset) anvendelsesområde. 3. FRITAGELSE FRA FORBUDDET MOD STATSSTØTTE I henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, er støtteforanstaltninger, der opfylder alle ovennævnte kriterier, principielt uforenelige med fællesmarkedet. Dette princip indebærer dog ikke et totalt forbud mod statsstøtte. I traktatens artikel 87, stk. 2, og 3, anføres en række tilfælde, hvor statsstøtte kan accepteres (de såkaldte "fritagelser"). Disse fritagelser gør det også berettiget, at Kommissionen foretager en kritisk undersøgelse af planlagte statsstøtteforanstaltninger, som fastsat i traktatens artikel 88. I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om alle statsstøtteplaner, inden de iværksætter dem. Bestemmelsen giver desuden Kommissionen beføjelse til at afgøre, om den planlagte støtteforanstaltning kan fritages, eller om "den pågældende stat skal ophæve eller ændre støtteforanstaltningen". I forbindelse med strukturfondene er de mest relevante fritagelsesbestemmelser traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): artikel 87, stk. 3, litra a), omfatter "støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse" artikel 87, stk. 3, litra c), omfatter "støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse". Kommissionen har i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser udviklet særlige metoder, som afhænger af virksomhedens størrelse og beliggenhed, den pågældende industri, støttens formål osv. Af hensyn til gennemsigtigheden, forudsigeligheden og retssikkerheden har Kommissionen offentliggjort de kriterier, den anvender, når den skal afgøre, om anmeldte støtteforanstaltninger kan fritages. Kriterierne er offentliggjort i forordninger, "meddelelser", "rammebestemmelser", "retningslinjer" og breve til medlemsstaterne 3. Der kan skelnes mellem følgende tre hovedkategorier af støtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): (a) Regionalstøtte Statsstøtteforanstaltninger, der tager sigte på at løse regionale problemer, kan godkendes på grundlag af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): 2 Se bilag: faktablad om de minimis-reglen. 3 Alle relevante forordninger, meddelelser, rammebestemmelser og retningslinjer findes på følgende websted: 4

5 Traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), gælder for statsstøtte til fremme af udviklingen i "områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse". Derfor opnår et område status som støtteberettiget efter artikel 87, stk. 3, litra a), på grundlag af et EU-kriterium (NUTS II-regioner med et BNP pr. indbygger (KKS) på under 75 % af gennemsnittet i EU-25 4 ). I perioden er regioner med et BNP pr. indbygger (KKS) på under 75 % af gennemsnittet i EU-15 også støtteberettiget efter artikel 87, stk. 3, litra a) 5. Traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), gælder for støtte til andre typer (nationale) problemområder, nemlig "støtte til fremme af udviklingen i visse økonomiske regioner". Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til regioner, der er dårligt stillede i forhold til det nationale gennemsnit. Kommissionen træffer også afgørelse om listen over regioner, der er berettigede til denne fritagelse, men på forslag fra medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan begrunde deres forslag efter nationale kriterier. De kriterier, der anvendes ved vurdering af regionalstøtte, er samlet i "Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for Retningslinjernes indhold er gengivet i hovedtræk i faktabladet om regionalstøtte i bilaget. (b) Andre horisontale regler: I de "horisontale" regler fastlægges Kommissionens stilling til særlige kategorier af støtte, som skal løse de problemer, der kan opstå i en hvilken som helst industri eller region. Kommissionen har hidtil vedtaget "rammebestemmelser", "retningslinjer" eller "gruppefritagelsesforordninger", som indeholder de kriterier, der skal anvendes på støtte til: små og mellemstore virksomheder forskning og udvikling og innovation miljøbeskyttelse risikovillig kapital tjenester af almindelig økonomisk interesse redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder beskæftigelse uddannelse Et sammendrag af de "forordninger", "rammebestemmelser" og "retningslinjer", der gælder for hver af ovennævnte støttekategorier, findes også i faktabladene i bilaget. (c) Sektorspecifikke regler: Kommissionen har desuden vedtaget "industri- eller sektorspecifikke" regler for sin vurdering af statsstøtte i bestemte sektorer. De mest relevante i denne forbindelse er følgende: Generelle sektorer: 4 Af hensyn til ensartetheden anvendes oplysninger om EU-25 for hele perioden Svarende til 82,2% af det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i EU-25. 5

6 Der er i årenes løb blevet vedtaget særregler for en række sektorer, som er karakteriseret ved bestemte problemer eller forhold. Der er for øjeblikket tale om følgende sektorer: audiovisuel produktion, radio- og tv-virksomhed, kulindustrien, elsektoren (strandede omkostninger), posttjenester og skibsbygning. Der er også fastsat særlige begrænsninger for støtte til stålindustrien og kemofiberindustrien. Landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur: De generelle statsstøtteregler, der er beskrevet i denne vejledning, gælder ikke eller kun i begrænset omfang for produktion og afsætning af landbrugs- og fiskeriprodukter 6. Disse sektorer er omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for og Fællesskabets retningslinjer for behandling af statsstøtte til fiskeri og akvakultur 8. Yderligere oplysninger om reglerne for disse sektorer kan fås ved henvendelse til statsstøttekontorerne i GD for Landbrug og GD for Fiskeri. Transport: Inden for vejtransportsektoren gælder de fleste generelle statsstøtteregler (herunder de minimis-forordningen), selv om der er visse undtagelser (f.eks. er transportudstyr normalt ikke støtteberettiget, støtte til køb af køretøjer til vejgodstransport er udelukket fra de minimis-forordningen, og de minimis-loftet sænkes til EUR inden for vejtransport). De øvrige transportsektorer er omfattet af sektorspecifikke statsstøtteregler (jernbanetransport, lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport). Oplysninger om statsstøttereglerne inden for disse sektorer kan fås ved henvendelse til statsstøttekontoret i GD for Energi og Transport 9. Anvendelsen af statsstøttereglerne for kulindustrien henhører også under GD for Energi og Transport 10. (d) Særlige støtteinstrumenter: Med hensyn til vejledning om anvendelsen af specifikke støtteinstrumenter, såsom garantier, skattemæssige foranstaltninger og kapitalindskud, eller om beregningen af en foranstaltnings støtteelementer, er der offentliggjort en række meddelelser, som også kan ses på GD COMP's websted. 6 De pågældende produkter er opført i en liste i bilag I til EF-traktaten (websted: 7 EUT C 319 af , s EUT C 229 af GD for Energi og Transport er især ansvarlig for de produkter, der falder ind under definitionen i Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien, dvs. højkvalitets-, middelkvalitets- og lavkvalitetskul af kategori A og B i henhold til det internationale kulklassificeringssystem, der er udarbejdet af FN's Økonomiske Kommission for Europa. 6

7 Resumé: Bortset fra de områder, hvor GD for Landbrug, GD for Fiskeri og GD for Energi og Transport har kompetence, som nævnt ovenfor, henhører støtte inden for alle andre sektorer under GD for Konkurrence. Omstående tabel 1 giver en oversigt over de vigtigste støttekategorier, der er omfattet af de "retningslinjer", "rammebestemmelser" eller "gruppefritagelsesforordninger", som Kommissionen hidtil har vedtaget. I tabellen er det endvidere anført, om fritagelsen gælder i hele EU's område, eller om den er begrænset til støtteberettigede områder. Tabellens sidste kolonne angiver det faktablad, hvor støtten er beskrevet (se bilag). 4. ANMELDELSES- OG GODKENDELSESPROCEDURER Fællesskabets kontrol med statsstøtte bygger på et system med forhåndsgodkendelse. Medlemsstaterne har således pligt til at meddele Kommissionen på forhånd ("anmeldelse"), at de påtænker at indføre eller ændre støtteforanstaltninger, og de må heller ikke iværksætte støtteforanstaltninger, før Kommissionen har godkendt dem ("standstill-princippet"). I henhold til traktaten har Kommissionen beføjelser til at afgøre, om den anmeldte foranstaltning skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, og om den i så fald kan fritages efter traktatens artikel 87, stk. 2 eller 3. Medlemsstaterne kan ikke yde nogen form for statsstøtte, medmindre den er blevet anmeldt til og godkendt af Kommissionen. Støtte, der ydes uden Kommissionens godkendelse, klassificeres automatisk som "ulovlig støtte". Ifølge de gældende procedureregler er Kommissionen forpligtet til at kræve den ulovlige støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet, tilbagebetalt af støttemodtagerne. Desuden har Fællesskabets domstole fastslået, at de nationale dommere har kompetence til at afgøre, om anmeldelsesprocedurerne er blevet fulgt og i benægtende fald at kræve støtten tilbagebetalt. Inden for de senere år har Kommissionen iværksat en modernisering og forenkling af statsstøtteprocedurerne. Med dette formål for øje vedtog Rådet den 7. maj 1998 forordning (EF) nr. 994/98, som bemyndiger Kommissionen til at udstede såkaldte "gruppefritagelsesforordninger" vedrørende statsstøtte. Gennem disse forordninger kan Kommissionen erklære visse kategorier af statsstøtte forenelige med traktaten, hvis de opfylder bestemte betingelser, og derved fritage dem for anmeldelsespligten og kravet om forhåndsgodkendelse. Kommissionen har på nuværende tidspunkt udstedt fem gruppefritagelsesforordninger. Tre af disse vedrører støtte til henholdsvis små og mellemstore virksomheder, beskæftigelse og uddannelse (de er alle blevet forlænget indtil den 30. juni 2008). Som følge heraf kan medlemsstaterne yde støtte, der opfylder betingelserne i disse tre forordninger, uden at skulle anmelde den på forhånd og sikre sig Kommissionens godkendelse. En fjerde forordning fritager gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger og visse former for ad hoc-støtte. Denne forordning gælder fra 2007 og indtil udgangen af En femte forordning kodificerer anvendelsen af de minimisreglen. Denne forordning gør det klart, at støtte til en virksomhed, som ikke overstiger tærsklen på EUR i en periode på tre regnskabsår, og som opfylder visse betingelser, ikke skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, da den ikke anses for at kunne påvirke samhandelen eller fordreje konkurrencevilkårene. En sådan støtte skal derfor ikke anmeldes. 7

8 Tabel 1: Støtte til Regionalstøtteområder Andre Relevant faktablad (se bilag) områder 87(3)(a)- 87(3)(c)- områder områder Initialinvesteringer (store virksomheder) Ja Ja Nej Regionalstøtte Hovedkategorier af horisontal og regional støtte, der er tilladt efter EU's retningslinjer, rammebestemmelser eller forordninger Initialinvesteringer (SMV) Ja Ja Ja Regionalstøtte +støtte til SMV Jobskabelse (store virksomheder) Ja Ja Nej Beskæftigelsesstøtte + regionalstøtte Jobskabelse (SMV) Ja Ja Ja Beskæftigelsesstøtte + regionalstøtte + støtte til SMV Jobbevarelse Ja Nej Nej Regional driftsstøtte Miljøudgifter Ja Ja Ja Miljøstøtte Udgifter til F&U&I Ja Ja Ja Støtte til F&U&I Driftsstøtte Ja Nej Nej Regionalstøtte Transportstøtte( ) Ja Ja Nej Regionalstøtte "Blød" støtte (SMV) Ja Ja Ja Støtte til SMV Støtte til risikovillig kapital Ja Ja Ja Støtte til risikovillig kapital Tjenesteydelser af almindelig økonomisk Ja Ja Ja Tjenesteydelser af almindelig interesse økonomisk interesse Uddannelsesstøtte Ja Ja Ja Uddannelsesstøtte Støtte til redning og omstrukturering Ja Ja Ja Støtte til redning og omstrukturering Støtte som kompensation for ekstra transportomkostninger for virksomheder i yderregionerne eller i tyndt befolkede områder. 8

9 Som følge af moderniseringsprocessen må der skelnes mellem følgende to typer støtteforanstaltninger: Støtteforanstaltninger, der er fritaget for anmeldelsespligten Individuelle støtteforanstaltninger eller støtteordninger, som opfylder alle de betingelser, der er fastlagt i en af Kommissionens gruppefritagelsesforordninger, behøver ikke at blive anmeldt til Kommissionen. Når en støtteforanstaltning opfylder alle betingelser i forordningen vedrørende støtte til SMV, uddannelses-, beskæftigelses- eller regionalstøtte, skal den pågældende medlemsstat i stedet forelægge Kommissionen en kortfattet beskrivelse af foranstaltningen inden 20 arbejdsdage efter, at den er iværksat. Når en støtteforanstaltning opfylder alle betingelserne i de minimis-forordningen (jf. faktablad 1), er den pågældende medlemsstat ikke engang forpligtet til at give Kommissionen sådanne kortfattede oplysninger (men dog forpligtet til at føre kontrol med støtten i henhold til forordningen). Anmeldelsespligtige støtteforanstaltninger Den vedtog Rådet forordning (EF) 659/1999 (senere ændret) 11 om de procedureregler, der skal anvendes på statsstøtteområdet. Herefter fulgte Kommissionens forordning (EF) nr. 794/ om gennemførelsen af ovennævnte rådsforordning. Nedenfor gives en kort oversigt over de regler, der gælder for en normal anmeldelsespligtig sag: Anmeldelse: Det er den pågældende medlemsstat (de centrale myndigheder), der skal anmelde planlagte støtteforanstaltninger gennem sin faste repræsentation. For at fremskynde behandlingen har Kommissionen udarbejdet standardiserede anmeldelsesformularer for de fleste typer støtte, og for at lette og fremskynde anmeldelsesprocessen er der stillet et elektronisk anmeldelsessystem ("SANI") til rådighed for medlemsstaterne. Ved en række mindre ændringer i eksisterende støtteforanstaltninger anvendes et forenklet anmeldelsessystem og en hurtigere beslutningsprocedure, som dog kun kan accepteres, hvis Kommissionen er blevet løbende orienteret om gennemførelsen af den pågældende eksisterende foranstaltning. Anmodning om supplerende oplysninger: Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, vil Kommissionen anmode om supplerende oplysninger, som den pågældende medlemsstat normalt skal fremsende inden 20 dage. Undersøgelse og beslutning: Kommissionen har to måneder til at undersøge den planlagte støtte. Denne to måneders periode løber fra det tidspunkt, hvor Kommissionen har modtaget alle de oplysninger, den behøver for at kunne vurdere sagen, og anmeldelsen kan anses for fuldstændig. Undersøgelsen afsluttes normalt med enten en "beslutning om ikke at rejse indsigelse" eller en "beslutning om at indlede en procedure efter artikel 88, stk. 2". 11 EFT L 83 af , s Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EFtraktatens artikel 93, EUT L 140 af , s

10 Hvis Kommissionen beslutter ikke at rejse indsigelse, kan den pågældende støtteforanstaltning gennemføres. Kommissionen indleder proceduren efter artikel 88, stk. 2, hvis den nærer tvivl om, hvorvidt den anmeldte støtteforanstaltning er forenelig med fællesmarkedet. I sådanne tilfælde indleder Kommissionen en "formel undersøgelse". Den offentliggør en beskrivelse af støtten i EUT og på sit websted med en opfordring til den pågældende medlemsstat og andre interesserede parter til at fremsætte bemærkninger dertil. Når undersøgelsen er afsluttet, vedtager Kommissionen en endelig beslutning, som kan være enten positiv (støtteforanstaltningen kan iværksættes), negativ (støtteforanstaltningen kan ikke iværksættes) eller positiv, men på visse betingelser (støtteforanstaltninger kan iværksættes, hvis bestemte betingelser er opfyldt). En sådan undersøgelse varer normalt højst 18 måneder. Alle beslutninger kan prøves ved EF-domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 230. De nationale domstole spiller også en rolle i forbindelse med håndhævelsen af Kommissionens beslutninger om, at støtten skal kræves tilbagebetalt. 5. STATSSTØTTE I FORBINDELSE MED PROGRAMMERNE FOR STRUKTURFONDENE De operationelle programmer under strukturfondene for vil indeholde følgende standardformulering: "Al offentlig støtte, der tildeles under det operationelle program, skal være i overensstemmelse med de formelle og materielle regler for statsstøtte, der er gældende på det tidspunkt, hvor den offentlige støtte bevilges". Det påhviler forvaltningsmyndighederne at sikre, at denne betingelse er opfyldt. 10

11 BILAG FAKTABLADE OM STATSSTØTTE Bilaget består af 11 faktablade, som hver især behandler et statsstøtteemne, der kan være relevant i forbindelse med strukturfondene. Hvert faktablad er et sammendrag af de vigtigste bestemmelser om det pågældende emne. Det indeholder desuden en nøjagtig henvisning til den forordning og de retningslinjer, rammebestemmelser eller meddelelser, som Kommissionen har udstedt på området, og som også findes på følgende websted: (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). Bilaget består af følgende faktablade: Faktablad 1 De minimis-reglen Faktablad 2 Regionalstøtte Faktablad 3 Støtte til SMV Faktablad 4 Støtte til F&U&I Faktablad 5 Støtte til miljøbeskyttelse Faktablad 6 Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Faktablad 7 Beskæftigelsesstøtte Faktablad 8 Uddannelsesstøtte Faktablad 9 Statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger Faktablad 10 Risikokapitalforanstaltninger Faktablad 11 Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante i forbindelse med strukturfondene. Man kan naturligvis ikke påberåbe sig rettigheder på grundlag af disse sammendrag. For at få en mere autoritativ version af støttereglerne på de enkelte områder henvises læseren til de relevante retsakter, som hvert enkelt faktablad indeholder en nøjagtig henvisning til. Denne udgave af vejledningen blev ajourført den

12 Faktablad 1 "DE MINIMIS"-REGLEN Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte" (EUT L 379 af , s. 5) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Anvendelsesområde Forordningen omfatter små støttebeløb ("de minimis-støtte"), der ikke skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, og derfor ikke er omfattet af anmeldelsespligten. De minimis-reglen finder ikke anvendelse på virksomheder inden for fiskeri og akvakultur, inden for kulindustrien eller inden for primærproduktion af de landbrugsprodukter, der er opført i listen i bilag I til traktaten. Den gælder for virksomheder inden for forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter, hvis en række yderligere betingelser er opfyldt. I transportsektoren kan de minimis-reglen ikke anvendes i forbindelse med køb af køretøjer til vejgodstransport. Kriseramte virksomheder er heller ikke omfattet af forordningen. Begreb De minimis-reglen omfatter et loft for anvendelse af traktatens artikel 87, stk. 1, således at støtteforanstaltninger under dette loft ikke længere skal anmeldes til Kommissionen på forhånd. Reglen bygger på den formodning, at små støttebeløb i langt de fleste tilfælde ikke påvirker samhandelen og konkurrencen mellem medlemsstaterne. Kriterier For at være omfattet af de minimis-reglen skal støtten opfylde følgende kriterier: loftet for støtte, der er omfattet af de minimis-reglen, er generelt på EUR (subventionsækvivalent) over en given periode på tre regnskabsår; den relevante treårsperiode er glidende i den forstand, at man, hver gang der ydes ny de minimisstøtte, skal fastlægge den samlede de minimis-støtte, der er ydet i det indeværende og de to foregående regnskabsår loftet gælder for den samlede offentlige støtte, der betragtes som de minimis-støtte; det berører ikke modtagerens muligheder for at få anden statsstøtte i henhold til ordninger, som Kommissionen har godkendt, jf. dog de kumuleringsregler, der er beskrevet nedenfor loftet gælder for alle typer støtte uanset dens form og formål. Den eneste type støtte, der er udelukket fra de minimis-reglen, er eksportstøtte forordningen finder kun anvendelse på "gennemsigtig" støtte, dvs. støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering; dette medfører en række begrænsninger for visse former for støtte, som for eksempel garantier, der kun kan være omfattet af forordningen, hvis de er på under 1,5 mio. EUR Medlemsstaterne kan dog anmelde beregningsmetoder, jf. forordningens artikel 2, stk. 4, litra d). 12

13 Kumulering Ovennævnte loft (de minimis-støtte på EUR over en periode på tre regnskabsår) gælder for den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed. Loftet udgør kun EUR inden for vejgodstransport. Når en medlemsstat yder de minimis-støtte til en bestemt virksomhed, skal den sikre, at den nye støtte ikke medfører, at den samlede de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i den relevante treårsperiode, kommer til at overskride loftet på EUR (eller EUR). Det er medlemsstatens ansvar, at der indføres de nødvendige midler for at sikre en effektiv kontrol med, at loftet for kumulering af de minimis-støtte overholdes. Dette kan gøres på en af følgende måder: medlemsstaten opretter et centralt register med fuldstændige oplysninger om al de minimis-støtte, der er ydet af samtlige myndigheder i den pågældende medlemsstat medlemsstaten meddeler udtrykkeligt virksomheden, at støtten har karakter af de minimis-støtte, og indhenter fuldstændige oplysninger fra virksomheden om al anden de minimis-støtte, som den har modtaget i det indeværende og de to foregående regnskabsår; under alle omstændigheder er medlemsstaten ansvarlig for, at loftet for kumulering overholdes. 13

14 FAKTABLAD 2 REGIONALSTØTTE Referencer Dette faktablad er et sammendrag af: Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for (EUT C 54 af , s.13) (i dette faktablad kaldet "retningslinjerne") Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 af 24. oktober 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte (EUT L 302 af , s.29) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Formål Fremme af udviklingen i dårligt stillede regioner: fortrinsvis gennem støtte til initialinvesteringer (omfattet af både forordningen og retningslinjerne), eller i særlige tilfælde gennem driftsstøtte (kun omfattet af retningslinjerne). Anvendelsesområde Retningslinjerne omfatter investerings- og driftsstøtte til virksomheder i regionalstøtteberettigede områder (se nedenfor). Retningslinjerne finder ikke anvendelse på primærproduktion af landbrugsprodukter, produktion, forarbejdning og afsætning af fiskeriprodukter, der er nævnt i bilag I til traktaten, eller på kulindustrien. Der gælder særregler på følgende områder: transport og skibsbygning regionalstøtte til stål- og kemofiberindustrien er ikke tilladt store investeringsprojekter (jf. afsnittet "Begreber"). Begreber Der kan skelnes mellem to kategorier af støtteberettigede regioner: artikel 87, stk. 3, litra a)-områder: områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse (NUTS II-regioner med et BNP/pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet) artikel 87, stk. 3, litra c)-områder: problemområder defineret på grundlag af (nationale) indikatorer, som foreslås af medlemsstaterne, med forbehold af en maksimal befolkningsdækning og en række minimumsbetingelser, der skal forhindre misbrug. Initialinvestering: investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter eller en grundlæggende ændring i en eksisterede virksomheds samlede produktionsproces Driftsstøtte: støtte, der tager sigte på at nedbringe en virksomheds løbende udgifter (f.eks. lønomkostninger, transportomkostninger og leje) Store investeringsprojekter: initialinvesteringsprojekter med støtteberettigede 14

15 investeringsomkostninger på mindst 50 mio. EUR (støtteberettigede investeringsomkostninger defineres nedenfor) Bruttosubventionsækvivalent: støttens nominelle værdi tilbagediskonteret til dens værdi på det tidspunkt, hvor den ydes Støtteintensitet: Bruttosubventionsækvivalenten udtrykt i procent af de samlede støtteberettigede projektomkostninger. STØTTE TIL INITIALINVESTERINGER Støtteberettigede omkostninger: støtte til en initialinvestering kan beregnes som en procentdel af investeringens værdi eller af lønomkostningerne ved de job, der er knyttet til initialinvesteringen Investering: investering i materielle aktiver (jord, bygninger, anlæg/maskiner) og et begrænset investeringsbeløb i immaterielle aktiver (udgifter i forbindelse med teknologioverførsel). I transportsektoren er udgifter til transportudstyr ikke støtteberettigede Lønomkostninger: bruttolønomkostninger, beregnet over en periode på to år og multipliceret med antallet af nyoprettede job (nettojobskabelsen i den pågældende virksomhed). Maksimal støtteintensitet Regionalt BNP i % af EU-25-gennemsnittet Maksimale støttesatser for store virksomheder Støttesatser i EU's yderregioner > 75% 15% - 10% 40% <75% 30% 50% <60% 40% 60% <45% 50% - De såkaldte "statistisk virkning"-regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-15- gennemsnittet, men på over 75 % af EU-25-gennemsnittet (3,6 % af befolkningen i EU-25) vil som en overgangsordning være omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), indtil den og være støtteberettigede efter den laveste sats, med en sats på 30 % for store virksomheder. Situationen i disse regioner vil blive taget op til vurdering i Hvis situationen er blevet forværret, vil de fortsat være omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). I modsat fald vil de være støtteberettigede efter traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), til en sats på 20 % fra De støtteberettigede områder fastlægges i regionalstøttekortene for de enkelte medlemsstater, som GD COMP offentliggør på sit websted. Der er planlagt overgangsordninger indtil 2010 for regioner, hvor støtteintensiteten nedsættes mest, og indtil 2008 for regioner, der mister deres status som støtteberettigede efter de nye retningslinjer. Disse regioner er fastlagt i regionalstøttekortene. 15

16 I forbindelse med store investeringer nedsættes den maksimale regionalstøtteintensitet således: for den del af de støtteberettigede omkostninger, der udgør mellem 50 mio. EUR og 100 mio. EUR, nedsættes intensiteten til 50 % af regionalstøtteloftet for den del af de støtteberettigede omkostninger, der overstiger 100 mio. EUR nedsættes intensiteten til 34 % af regionalstøtteloftet. Støtteintensiteten kan forhøjes i alle støtteberettigede områder med 20 %, når støtten ydes til små virksomheder, og med 10 %, når støtten ydes til mellemstore virksomheder, medmindre der er tale om store investeringsprojekter. SMV-bonus er ikke tilladt ved store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR. Kumulering Den maksimale støtteintensitet, der er anført i ovennævnte tabel, gælder for den samlede støtte: når der ydes støtte over flere regionalstøtteordninger uanset om støtten ydes af lokale, regionale eller nationale myndigheder eller af Fællesskabet. Når de regionalstøtteberettigede udgifter også er berettigede til anden støtte (f.eks. støtte til F&U&I), anvendes det mest favorable loft i henhold til de pågældende ordninger. Anmeldelsespligten Gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger, som er i overensstemmelse med reglerne for støtteberettigede omkostninger og den maksimale støtteintensitet, der er fastsat i regionalstøttekortet for den pågældende medlemsstat, er i henhold til forordningen fritaget for anmeldelse til Kommissionen. Gennemsigtig ad hoc-støtte, der ydes til en enkelt virksomhed, er også fritaget for anmeldelsespligten, forudsat at den anvendes som supplement til støtte, der er ydet i henhold til støtteordninger, og at ad hoc-komponenten ikke overstiger 50 % af det samlede støttebeløb. De materielle regler for investeringsstøtte er de samme i både forordningen og retningslinjerne, og det medfører således ikke nogen fordele at anmelde en foranstaltning, der er fritaget. Ved gennemsigtig støtte forstås støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. tilskud, rentetilskud, skatte- og afgiftslempelser). Offentlige lån betragtes som gennemsigtige, hvis der er stillet normal sikkerhed for dem, og de ikke er forbundet med en usædvanlig risiko. Støtteordninger, der omfatter statsgarantier, eller offentlige lån med et statsgarantielement betragtes principielt ikke som gennemsigtige. Sådanne støtteordninger kan dog anses for gennemsigtige, hvis metoden til beregning af statsgarantiens støtteintensitet inden ordningens iværksættelse er blevet anmeldt til og godkendt af Kommissionen efter vedtagelsen af forordningen. Store investeringsprojekter skal anmeldes individuelt, hvis støtten overstiger den maksimale støtte, der kan ydes til en investering med støtteberettigede omkostninger på 100 mio. EUR i den pågældende region. 16

17 DRIFTSSTØTTE Generelle bestemmelser Der kan ydes driftsstøtte i regioner, som falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), men kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt: støtten er begrundet i kraft af sit bidrag til regionaludviklingen støttens omfang står i forhold til de ulemper, den skal afhjælpe støtten er tidsbegrænset og degressiv Det er op til medlemsstaterne at påvise disse ulemper og deres omfang. Transportstøtte: støtte som kompensation for meromkostninger ved transport kan kun ydes i yderregionerne og i de regionalstøtteberettigede, tyndt befolkede områder. Støtte som kompensation for affolkningen: der kan ydes permanent støtte som kompensation for affolkningen i de tyndest befolkede områder med en befolkningstæthed på højst 8 indbyggere pr. km². Støtte som kompensation for yderregionernes særlige problemer: der kan ydes permanent støtte som kompensation for yderregionernes særlige problemer (deres afsides beliggenhed, deres ø-status, deres beskedne størrelse, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold samt deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter). Støtte til nyoprettede små virksomheder: - højst 3 mio. EUR pr. virksomhed i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), og højst 2 mio. EUR pr. virksomhed i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra c), - 5% bonus i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), og som har et BNP pr. indbygger på < 60 % af EU-gennemsnittet, tyndt befolkede områder og små øer - intensitet: Artikel 87, stk.3, litra a)- områder Artikel 87, stk. 3, litra c)- områder År 1-3 År % 25% 25% 15% 17

18 FAKTABLAD 3 STØTTE TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder", senere ændret 14 (EUT L 10, af , s.33) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Anvendelsesområde Forordningen omfatter statsstøtte til materielle og immaterielle investeringer samt "blød" støtte til SMV. Der gælder særregler for kulindustrien, skibsbygningsindustrien og sektoren for fiskeriprodukter. Begreber Definition af SMV Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som: - har under 250 ansatte og - har enten en årsomsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årsbalance på højst 43 mio. EUR. Ved små virksomheder forstås virksomheder, som: - har under 50 ansatte og - har enten en årsomsætning eller en samlet årsbalance på højst 10 mio. EUR. Kriterierne anvendes på selskabet som helhed (herunder datterselskaber i andre medlemsstater og i tredjelande). For at der kan foretages en vurdering af den pågældende SMV's faktiske økonomiske stilling, indeholder forordningen en definition af en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed og en tilknyttet virksomhed. Støtteberettigede omkostninger Der kan ydes støtte til følgende udgiftskategorier: 14 Forordningens anvendelsesområde blev udvidet yderligere ved Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 for så vidt angår udvidelse af dens anvendelsesområde til også at omfatte støtte til forskning og udvikling, EUT L 63 af , s , og Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001, EUT L 358 af , s

19 investeringer i materielle aktiver (jord, bygninger, anlæg/maskiner), og i immaterielle aktiver (udgifter i forbindelse med teknologioverførsel) omkostninger ved tjenester, der leveres af eksterne konsulenter, og virksomhedens omkostninger den første gang, den deltager i en bestemt messe eller udstilling. Maksimal støtteintensitet Investering Små virksomheder Mellemstore virksomheder Konsulentbistand og deltagelse i messer 15.0 % 7.5 % Artikel 87(3)(a) (brutto) Områder, der ikke er støtteberettigede Regionalstøtteloft +15 % Artikel 87(3)(c) (brutto) Regionalstøtteloft +10 % 50 % 50 % 50 % Anmeldelse Støtteforanstaltninger, der opfylder forordningens betingelser, er fritaget for anmeldelsespligten. Store projekter, der opfylder følgende tærskler, skal dog anmeldes individuelt: de samlede støtteberettigede udgifter ved hele projektet andrager mindst 25 mio. EUR, og bruttostøtteintensiteten udgør mindst halvdelen af den gældende maksimale støtteintensitet, eller det samlede bruttostøttebeløb andrager mindst 15 mio. EUR. Andre betingelser Inden 20 arbejdsdage efter gennemførelsen af den fritagne støtteordning eller individuelle støtteforanstaltning skal medlemsstaten forelægge Kommissionen en kortfattet beskrivelse af ordningen eller foranstaltningen. 19

20 FAKTABLAD 4 STØTTE TIL FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" (EUT C 323 af , s. 1) (i dette faktablad kaldet "rammebestemmelserne"). Anvendelsesområde Rammebestemmelserne omfatter alle foranstaltninger, hvorved der ydes statsstøtte til virksomhedernes forskning, udvikling og innovation. Støtte til F&U&I, der ikke betragtes som statsstøtte: - offentlig finansiering af forskningsinstitutioners F&U&I-aktiviteter, der ikke er af økonomisk art - F&U, som offentlige myndigheder har bestilt hos virksomhederne på markedsvilkår (offentligt udbud). Sektorer, der er omfattet af særregler: - transport ad jernbane, landevej og indre vandveje - landbrug og fiskeri: maksimal støtteintensitet på 100% i alle tilfælde (på visse betingelser) Begreber Grundforskning: forsøgsmæssigt eller teoretisk arbejde hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny viden om fænomeners og observerbare forholds grundlæggende elementer uden specifik praktisk anvendelse for øje. Industriel forskning: planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden eller nye færdigheder med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Eksperimentel udvikling: erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser (herunder udvikling af kommercielt anvendelige prototyper eller pilotprojekter på visse betingelser). Støtteforanstaltninger En række foranstaltninger betragtes i rammebestemmelserne som støtteberettigede i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), nemlig støtte til: F&U-projekter tekniske gennemførlighedsundersøgelser SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder unge innovative virksomheder proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser 20

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 27.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 198/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Rammebestemmelser

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere