VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante i forbindelse med strukturfondene. Man kan naturligvis ikke påberåbe sig rettigheder på grundlag af disse sammendrag. For at få en mere autoritativ version af støttereglerne på de enkelte områder henvises læseren til de relevante retsakter, som hvert enkelt faktablad indeholder en nøjagtig henvisning til. Denne udgave af vejledningen blev ajourført den

2 1. INDLEDNING Med offentliggørelse af en "handlingsplan på statsstøtteområdet" (i det følgende kaldet "handlingsplanen") 1 lancerede Europa-Kommissionen i juni 2005 en omfattende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne. Kommissionen meddelte, at den især ønskede at sikre, at EF-traktatens statsstøtteregler i højere grad vil kunne anspore medlemsstaterne til at bidrage til Lissabon-strategien, så de retter deres støtte mod forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne og oprettelse af varige job (f.eks. støtte til F & U, innovation og risikovillig kapital til små virksomheder), social og regional samhørighed og forbedring af de offentlige tjenester. Siden planen blev vedtaget, er der udstedt en række nye regler (f.eks. de nye retningslinjer for regionalstøtte), og andre er taget op til revision. Arbejdet skulle i vid udstrækning være afsluttet inden Kommissionen opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at prioritere indsatsen for at styrke den regionale økonomis konkurrenceevne. Statsstøtte til individuelle virksomheder spiller en vigtig rolle i denne forbindelse. Sådanne foranstaltninger fordrejer dog også konkurrencen, da de medfører forskelsbehandling mellem virksomheder, der modtager statsstøtte, og virksomheder, der ikke gør. De kan dermed udgøre en trussel mod det indre marked. Ved udarbejdelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende kun kaldet "traktaten") erkendte man denne risiko, men indførte alligevel ikke et totalt forbud mod statsstøtte. I stedet indførte man en ordning, som bygger på det princip, at statsstøtte er uforenelig med fællesmarkedet, men alligevel kan være berettiget under særlige omstændigheder. Grundreglerne for ordningen er fastlagt i traktatens artikel 87-88, som i årenes løb er blevet udbygget gennem afledt ret og domstolsafgørelser. Denne vejledning skal give en koncis oversigt over de grundlæggende EU-regler for statsstøtte. Det er ikke formålet at give en udtømmende beskrivelse af disse regler, men at sætte fokus på de spørgsmål, der er de mest relevante i forbindelse med programmerne under strukturfondene. I vejledningen behandles følgende emner: de typer foranstaltninger, der er omfattet af EU's statsstøtteregler statsstøtteforanstaltninger, der kan accepteres efter EU-reglerne anmeldelses- og godkendelsesprocedurer statsstøtte i forbindelse med programmerne under strukturfondene faktablade vedrørende de statsstøttespørgsmål, der er mest relevante i forbindelse med strukturfondene. 2. FORANSTALTNINGER, DER ER OMFATTET AF STATSSTØTTEREGLERNE Udgangspunktet for EU's statsstøttepolitik er traktatens artikel 87, stk. 1, hvori det er fastlagt, at statsstøtte principielt er uforenelig med fællesmarkedet. I henhold til traktatens artikel 88 1 SEC(2005) 795- KOM (2005) 107 endelig. 2

3 har Kommissionen til opgave at føre kontrol med statsstøtte, og artiklen pålægger endvidere medlemsstaterne at underrette Kommissionen på forhånd om eventuelle planer om at yde statsstøtte ("anmeldelsespligten" ). Traktatens ophavsmænd foreslog ikke, at Kommissionen skulle forsøge at kontrollere alle typer foranstaltninger, der kunne berøre virksomhederne. Statsstøttereglerne gælder kun for foranstaltninger, som opfylder alle de kriterier, der er fastsat i traktatens artikel 87, stk. 1, og især følgende: (a) Brug af statsmidler: Statsstøttereglerne omfatter kun foranstaltninger, der indebærer overførsel af statsmidler til virksomhederne (herunder midler fra de nationale, regionale eller lokale myndigheder, offentlige banker og fonde osv.). Støtten skal ikke nødvendigvis ydes af staten selv, men kan også ydes af private eller offentlige formidlere, der er udpeget af staten. Dette kan være tilfældet, når en privat bank får overdraget ansvaret for forvaltningen af en statsfinansieret støtteordning til fordel for SMV. Finansielle overførsler, der udgør statsstøtte, kan antage mange former: ikke blot tilskud eller rentetilskud, men også lånegarantier, hurtige afskrivningsordninger, kapitalindskud osv.). (b) Økonomisk fordel: Støtten indebærer en økonomisk fordel, som virksomheden ikke ville have opnået i forbindelse med den normale drift. Her følger en række mindre indlysende eksempler på transaktioner, der opfylder denne betingelse: en virksomhed køber/lejer jord, der ejes af det offentlige, til en pris, der ligger under markedsprisen en virksomhed sælger jord til staten til en pris, der er højere end markedsprisen en virksomhed har privilegeret adgang til infrastruktur uden at skulle betale gebyr en virksomhed får risikovillig kapital fra staten på mere favorable vilkår, end den ville have kunnet opnå hos en privat investor. (c) Selektivitet: Støtten er selektiv og påvirker således forholdet mellem bestemte virksomheder og deres konkurrenter. "Selektivitet" er det, der adskiller statsstøtte fra de såkaldte "generelle foranstaltninger" (dvs. foranstaltninger, der gælder uden forskelsbehandling for alle virksomheder i alle erhvervssektorer i en medlemsstat (f.eks. de fleste nationale skatteforanstaltninger). En ordning anses for at være "selektiv", hvis de myndigheder, der administrerer den, til en vis grad har skønsmæssige beføjelser. Selektivitetskriteriet er også opfyldt, hvis ordningen kun gælder for en del af en medlemsstats område (dette er tilfældet for alle regional- og sektorstøtteordninger). (d) Påvirkning af konkurrencen og samhandelen Støtten kan påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Det er tilstrækkeligt, hvis det kan bevises, at støttemodtageren udøver en økonomisk aktivitet og opererer på et marked, der er omfattet af handelen mellem medlemsstaterne. 3

4 Støttemodtagerens art er ikke relevant i denne forbindelse (selv et almennyttigt foretagende kan udøve en økonomisk aktivitet). Kommissionen er af den opfattelse, at små støttebeløb (de minimis-støtte 2 ) ikke vil kunne påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne, og at en sådan støtte derfor ikke falder ind under traktatens artikel 87, stk. 1. Denne kortfattede beskrivelse af statsstøttekriterierne viser, at Fællesskabets statsstøtteregler har et bredt (men ikke ubegrænset) anvendelsesområde. 3. FRITAGELSE FRA FORBUDDET MOD STATSSTØTTE I henhold til traktatens artikel 87, stk. 1, er støtteforanstaltninger, der opfylder alle ovennævnte kriterier, principielt uforenelige med fællesmarkedet. Dette princip indebærer dog ikke et totalt forbud mod statsstøtte. I traktatens artikel 87, stk. 2, og 3, anføres en række tilfælde, hvor statsstøtte kan accepteres (de såkaldte "fritagelser"). Disse fritagelser gør det også berettiget, at Kommissionen foretager en kritisk undersøgelse af planlagte statsstøtteforanstaltninger, som fastsat i traktatens artikel 88. I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om alle statsstøtteplaner, inden de iværksætter dem. Bestemmelsen giver desuden Kommissionen beføjelse til at afgøre, om den planlagte støtteforanstaltning kan fritages, eller om "den pågældende stat skal ophæve eller ændre støtteforanstaltningen". I forbindelse med strukturfondene er de mest relevante fritagelsesbestemmelser traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): artikel 87, stk. 3, litra a), omfatter "støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse" artikel 87, stk. 3, litra c), omfatter "støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse". Kommissionen har i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser udviklet særlige metoder, som afhænger af virksomhedens størrelse og beliggenhed, den pågældende industri, støttens formål osv. Af hensyn til gennemsigtigheden, forudsigeligheden og retssikkerheden har Kommissionen offentliggjort de kriterier, den anvender, når den skal afgøre, om anmeldte støtteforanstaltninger kan fritages. Kriterierne er offentliggjort i forordninger, "meddelelser", "rammebestemmelser", "retningslinjer" og breve til medlemsstaterne 3. Der kan skelnes mellem følgende tre hovedkategorier af støtte i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): (a) Regionalstøtte Statsstøtteforanstaltninger, der tager sigte på at løse regionale problemer, kan godkendes på grundlag af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): 2 Se bilag: faktablad om de minimis-reglen. 3 Alle relevante forordninger, meddelelser, rammebestemmelser og retningslinjer findes på følgende websted: 4

5 Traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), gælder for statsstøtte til fremme af udviklingen i "områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse". Derfor opnår et område status som støtteberettiget efter artikel 87, stk. 3, litra a), på grundlag af et EU-kriterium (NUTS II-regioner med et BNP pr. indbygger (KKS) på under 75 % af gennemsnittet i EU-25 4 ). I perioden er regioner med et BNP pr. indbygger (KKS) på under 75 % af gennemsnittet i EU-15 også støtteberettiget efter artikel 87, stk. 3, litra a) 5. Traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), gælder for støtte til andre typer (nationale) problemområder, nemlig "støtte til fremme af udviklingen i visse økonomiske regioner". Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til regioner, der er dårligt stillede i forhold til det nationale gennemsnit. Kommissionen træffer også afgørelse om listen over regioner, der er berettigede til denne fritagelse, men på forslag fra medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan begrunde deres forslag efter nationale kriterier. De kriterier, der anvendes ved vurdering af regionalstøtte, er samlet i "Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for Retningslinjernes indhold er gengivet i hovedtræk i faktabladet om regionalstøtte i bilaget. (b) Andre horisontale regler: I de "horisontale" regler fastlægges Kommissionens stilling til særlige kategorier af støtte, som skal løse de problemer, der kan opstå i en hvilken som helst industri eller region. Kommissionen har hidtil vedtaget "rammebestemmelser", "retningslinjer" eller "gruppefritagelsesforordninger", som indeholder de kriterier, der skal anvendes på støtte til: små og mellemstore virksomheder forskning og udvikling og innovation miljøbeskyttelse risikovillig kapital tjenester af almindelig økonomisk interesse redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder beskæftigelse uddannelse Et sammendrag af de "forordninger", "rammebestemmelser" og "retningslinjer", der gælder for hver af ovennævnte støttekategorier, findes også i faktabladene i bilaget. (c) Sektorspecifikke regler: Kommissionen har desuden vedtaget "industri- eller sektorspecifikke" regler for sin vurdering af statsstøtte i bestemte sektorer. De mest relevante i denne forbindelse er følgende: Generelle sektorer: 4 Af hensyn til ensartetheden anvendes oplysninger om EU-25 for hele perioden Svarende til 82,2% af det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i EU-25. 5

6 Der er i årenes løb blevet vedtaget særregler for en række sektorer, som er karakteriseret ved bestemte problemer eller forhold. Der er for øjeblikket tale om følgende sektorer: audiovisuel produktion, radio- og tv-virksomhed, kulindustrien, elsektoren (strandede omkostninger), posttjenester og skibsbygning. Der er også fastsat særlige begrænsninger for støtte til stålindustrien og kemofiberindustrien. Landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur: De generelle statsstøtteregler, der er beskrevet i denne vejledning, gælder ikke eller kun i begrænset omfang for produktion og afsætning af landbrugs- og fiskeriprodukter 6. Disse sektorer er omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for og Fællesskabets retningslinjer for behandling af statsstøtte til fiskeri og akvakultur 8. Yderligere oplysninger om reglerne for disse sektorer kan fås ved henvendelse til statsstøttekontorerne i GD for Landbrug og GD for Fiskeri. Transport: Inden for vejtransportsektoren gælder de fleste generelle statsstøtteregler (herunder de minimis-forordningen), selv om der er visse undtagelser (f.eks. er transportudstyr normalt ikke støtteberettiget, støtte til køb af køretøjer til vejgodstransport er udelukket fra de minimis-forordningen, og de minimis-loftet sænkes til EUR inden for vejtransport). De øvrige transportsektorer er omfattet af sektorspecifikke statsstøtteregler (jernbanetransport, lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport). Oplysninger om statsstøttereglerne inden for disse sektorer kan fås ved henvendelse til statsstøttekontoret i GD for Energi og Transport 9. Anvendelsen af statsstøttereglerne for kulindustrien henhører også under GD for Energi og Transport 10. (d) Særlige støtteinstrumenter: Med hensyn til vejledning om anvendelsen af specifikke støtteinstrumenter, såsom garantier, skattemæssige foranstaltninger og kapitalindskud, eller om beregningen af en foranstaltnings støtteelementer, er der offentliggjort en række meddelelser, som også kan ses på GD COMP's websted. 6 De pågældende produkter er opført i en liste i bilag I til EF-traktaten (websted: 7 EUT C 319 af , s EUT C 229 af GD for Energi og Transport er især ansvarlig for de produkter, der falder ind under definitionen i Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien, dvs. højkvalitets-, middelkvalitets- og lavkvalitetskul af kategori A og B i henhold til det internationale kulklassificeringssystem, der er udarbejdet af FN's Økonomiske Kommission for Europa. 6

7 Resumé: Bortset fra de områder, hvor GD for Landbrug, GD for Fiskeri og GD for Energi og Transport har kompetence, som nævnt ovenfor, henhører støtte inden for alle andre sektorer under GD for Konkurrence. Omstående tabel 1 giver en oversigt over de vigtigste støttekategorier, der er omfattet af de "retningslinjer", "rammebestemmelser" eller "gruppefritagelsesforordninger", som Kommissionen hidtil har vedtaget. I tabellen er det endvidere anført, om fritagelsen gælder i hele EU's område, eller om den er begrænset til støtteberettigede områder. Tabellens sidste kolonne angiver det faktablad, hvor støtten er beskrevet (se bilag). 4. ANMELDELSES- OG GODKENDELSESPROCEDURER Fællesskabets kontrol med statsstøtte bygger på et system med forhåndsgodkendelse. Medlemsstaterne har således pligt til at meddele Kommissionen på forhånd ("anmeldelse"), at de påtænker at indføre eller ændre støtteforanstaltninger, og de må heller ikke iværksætte støtteforanstaltninger, før Kommissionen har godkendt dem ("standstill-princippet"). I henhold til traktaten har Kommissionen beføjelser til at afgøre, om den anmeldte foranstaltning skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, og om den i så fald kan fritages efter traktatens artikel 87, stk. 2 eller 3. Medlemsstaterne kan ikke yde nogen form for statsstøtte, medmindre den er blevet anmeldt til og godkendt af Kommissionen. Støtte, der ydes uden Kommissionens godkendelse, klassificeres automatisk som "ulovlig støtte". Ifølge de gældende procedureregler er Kommissionen forpligtet til at kræve den ulovlige støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet, tilbagebetalt af støttemodtagerne. Desuden har Fællesskabets domstole fastslået, at de nationale dommere har kompetence til at afgøre, om anmeldelsesprocedurerne er blevet fulgt og i benægtende fald at kræve støtten tilbagebetalt. Inden for de senere år har Kommissionen iværksat en modernisering og forenkling af statsstøtteprocedurerne. Med dette formål for øje vedtog Rådet den 7. maj 1998 forordning (EF) nr. 994/98, som bemyndiger Kommissionen til at udstede såkaldte "gruppefritagelsesforordninger" vedrørende statsstøtte. Gennem disse forordninger kan Kommissionen erklære visse kategorier af statsstøtte forenelige med traktaten, hvis de opfylder bestemte betingelser, og derved fritage dem for anmeldelsespligten og kravet om forhåndsgodkendelse. Kommissionen har på nuværende tidspunkt udstedt fem gruppefritagelsesforordninger. Tre af disse vedrører støtte til henholdsvis små og mellemstore virksomheder, beskæftigelse og uddannelse (de er alle blevet forlænget indtil den 30. juni 2008). Som følge heraf kan medlemsstaterne yde støtte, der opfylder betingelserne i disse tre forordninger, uden at skulle anmelde den på forhånd og sikre sig Kommissionens godkendelse. En fjerde forordning fritager gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger og visse former for ad hoc-støtte. Denne forordning gælder fra 2007 og indtil udgangen af En femte forordning kodificerer anvendelsen af de minimisreglen. Denne forordning gør det klart, at støtte til en virksomhed, som ikke overstiger tærsklen på EUR i en periode på tre regnskabsår, og som opfylder visse betingelser, ikke skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, da den ikke anses for at kunne påvirke samhandelen eller fordreje konkurrencevilkårene. En sådan støtte skal derfor ikke anmeldes. 7

8 Tabel 1: Støtte til Regionalstøtteområder Andre Relevant faktablad (se bilag) områder 87(3)(a)- 87(3)(c)- områder områder Initialinvesteringer (store virksomheder) Ja Ja Nej Regionalstøtte Hovedkategorier af horisontal og regional støtte, der er tilladt efter EU's retningslinjer, rammebestemmelser eller forordninger Initialinvesteringer (SMV) Ja Ja Ja Regionalstøtte +støtte til SMV Jobskabelse (store virksomheder) Ja Ja Nej Beskæftigelsesstøtte + regionalstøtte Jobskabelse (SMV) Ja Ja Ja Beskæftigelsesstøtte + regionalstøtte + støtte til SMV Jobbevarelse Ja Nej Nej Regional driftsstøtte Miljøudgifter Ja Ja Ja Miljøstøtte Udgifter til F&U&I Ja Ja Ja Støtte til F&U&I Driftsstøtte Ja Nej Nej Regionalstøtte Transportstøtte( ) Ja Ja Nej Regionalstøtte "Blød" støtte (SMV) Ja Ja Ja Støtte til SMV Støtte til risikovillig kapital Ja Ja Ja Støtte til risikovillig kapital Tjenesteydelser af almindelig økonomisk Ja Ja Ja Tjenesteydelser af almindelig interesse økonomisk interesse Uddannelsesstøtte Ja Ja Ja Uddannelsesstøtte Støtte til redning og omstrukturering Ja Ja Ja Støtte til redning og omstrukturering Støtte som kompensation for ekstra transportomkostninger for virksomheder i yderregionerne eller i tyndt befolkede områder. 8

9 Som følge af moderniseringsprocessen må der skelnes mellem følgende to typer støtteforanstaltninger: Støtteforanstaltninger, der er fritaget for anmeldelsespligten Individuelle støtteforanstaltninger eller støtteordninger, som opfylder alle de betingelser, der er fastlagt i en af Kommissionens gruppefritagelsesforordninger, behøver ikke at blive anmeldt til Kommissionen. Når en støtteforanstaltning opfylder alle betingelser i forordningen vedrørende støtte til SMV, uddannelses-, beskæftigelses- eller regionalstøtte, skal den pågældende medlemsstat i stedet forelægge Kommissionen en kortfattet beskrivelse af foranstaltningen inden 20 arbejdsdage efter, at den er iværksat. Når en støtteforanstaltning opfylder alle betingelserne i de minimis-forordningen (jf. faktablad 1), er den pågældende medlemsstat ikke engang forpligtet til at give Kommissionen sådanne kortfattede oplysninger (men dog forpligtet til at føre kontrol med støtten i henhold til forordningen). Anmeldelsespligtige støtteforanstaltninger Den vedtog Rådet forordning (EF) 659/1999 (senere ændret) 11 om de procedureregler, der skal anvendes på statsstøtteområdet. Herefter fulgte Kommissionens forordning (EF) nr. 794/ om gennemførelsen af ovennævnte rådsforordning. Nedenfor gives en kort oversigt over de regler, der gælder for en normal anmeldelsespligtig sag: Anmeldelse: Det er den pågældende medlemsstat (de centrale myndigheder), der skal anmelde planlagte støtteforanstaltninger gennem sin faste repræsentation. For at fremskynde behandlingen har Kommissionen udarbejdet standardiserede anmeldelsesformularer for de fleste typer støtte, og for at lette og fremskynde anmeldelsesprocessen er der stillet et elektronisk anmeldelsessystem ("SANI") til rådighed for medlemsstaterne. Ved en række mindre ændringer i eksisterende støtteforanstaltninger anvendes et forenklet anmeldelsessystem og en hurtigere beslutningsprocedure, som dog kun kan accepteres, hvis Kommissionen er blevet løbende orienteret om gennemførelsen af den pågældende eksisterende foranstaltning. Anmodning om supplerende oplysninger: Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, vil Kommissionen anmode om supplerende oplysninger, som den pågældende medlemsstat normalt skal fremsende inden 20 dage. Undersøgelse og beslutning: Kommissionen har to måneder til at undersøge den planlagte støtte. Denne to måneders periode løber fra det tidspunkt, hvor Kommissionen har modtaget alle de oplysninger, den behøver for at kunne vurdere sagen, og anmeldelsen kan anses for fuldstændig. Undersøgelsen afsluttes normalt med enten en "beslutning om ikke at rejse indsigelse" eller en "beslutning om at indlede en procedure efter artikel 88, stk. 2". 11 EFT L 83 af , s Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EFtraktatens artikel 93, EUT L 140 af , s

10 Hvis Kommissionen beslutter ikke at rejse indsigelse, kan den pågældende støtteforanstaltning gennemføres. Kommissionen indleder proceduren efter artikel 88, stk. 2, hvis den nærer tvivl om, hvorvidt den anmeldte støtteforanstaltning er forenelig med fællesmarkedet. I sådanne tilfælde indleder Kommissionen en "formel undersøgelse". Den offentliggør en beskrivelse af støtten i EUT og på sit websted med en opfordring til den pågældende medlemsstat og andre interesserede parter til at fremsætte bemærkninger dertil. Når undersøgelsen er afsluttet, vedtager Kommissionen en endelig beslutning, som kan være enten positiv (støtteforanstaltningen kan iværksættes), negativ (støtteforanstaltningen kan ikke iværksættes) eller positiv, men på visse betingelser (støtteforanstaltninger kan iværksættes, hvis bestemte betingelser er opfyldt). En sådan undersøgelse varer normalt højst 18 måneder. Alle beslutninger kan prøves ved EF-domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 230. De nationale domstole spiller også en rolle i forbindelse med håndhævelsen af Kommissionens beslutninger om, at støtten skal kræves tilbagebetalt. 5. STATSSTØTTE I FORBINDELSE MED PROGRAMMERNE FOR STRUKTURFONDENE De operationelle programmer under strukturfondene for vil indeholde følgende standardformulering: "Al offentlig støtte, der tildeles under det operationelle program, skal være i overensstemmelse med de formelle og materielle regler for statsstøtte, der er gældende på det tidspunkt, hvor den offentlige støtte bevilges". Det påhviler forvaltningsmyndighederne at sikre, at denne betingelse er opfyldt. 10

11 BILAG FAKTABLADE OM STATSSTØTTE Bilaget består af 11 faktablade, som hver især behandler et statsstøtteemne, der kan være relevant i forbindelse med strukturfondene. Hvert faktablad er et sammendrag af de vigtigste bestemmelser om det pågældende emne. Det indeholder desuden en nøjagtig henvisning til den forordning og de retningslinjer, rammebestemmelser eller meddelelser, som Kommissionen har udstedt på området, og som også findes på følgende websted: ( Bilaget består af følgende faktablade: Faktablad 1 De minimis-reglen Faktablad 2 Regionalstøtte Faktablad 3 Støtte til SMV Faktablad 4 Støtte til F&U&I Faktablad 5 Støtte til miljøbeskyttelse Faktablad 6 Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Faktablad 7 Beskæftigelsesstøtte Faktablad 8 Uddannelsesstøtte Faktablad 9 Statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger Faktablad 10 Risikokapitalforanstaltninger Faktablad 11 Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante i forbindelse med strukturfondene. Man kan naturligvis ikke påberåbe sig rettigheder på grundlag af disse sammendrag. For at få en mere autoritativ version af støttereglerne på de enkelte områder henvises læseren til de relevante retsakter, som hvert enkelt faktablad indeholder en nøjagtig henvisning til. Denne udgave af vejledningen blev ajourført den

12 Faktablad 1 "DE MINIMIS"-REGLEN Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte" (EUT L 379 af , s. 5) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Anvendelsesområde Forordningen omfatter små støttebeløb ("de minimis-støtte"), der ikke skal betragtes som statsstøtte efter traktatens artikel 87, stk. 1, og derfor ikke er omfattet af anmeldelsespligten. De minimis-reglen finder ikke anvendelse på virksomheder inden for fiskeri og akvakultur, inden for kulindustrien eller inden for primærproduktion af de landbrugsprodukter, der er opført i listen i bilag I til traktaten. Den gælder for virksomheder inden for forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter, hvis en række yderligere betingelser er opfyldt. I transportsektoren kan de minimis-reglen ikke anvendes i forbindelse med køb af køretøjer til vejgodstransport. Kriseramte virksomheder er heller ikke omfattet af forordningen. Begreb De minimis-reglen omfatter et loft for anvendelse af traktatens artikel 87, stk. 1, således at støtteforanstaltninger under dette loft ikke længere skal anmeldes til Kommissionen på forhånd. Reglen bygger på den formodning, at små støttebeløb i langt de fleste tilfælde ikke påvirker samhandelen og konkurrencen mellem medlemsstaterne. Kriterier For at være omfattet af de minimis-reglen skal støtten opfylde følgende kriterier: loftet for støtte, der er omfattet af de minimis-reglen, er generelt på EUR (subventionsækvivalent) over en given periode på tre regnskabsår; den relevante treårsperiode er glidende i den forstand, at man, hver gang der ydes ny de minimisstøtte, skal fastlægge den samlede de minimis-støtte, der er ydet i det indeværende og de to foregående regnskabsår loftet gælder for den samlede offentlige støtte, der betragtes som de minimis-støtte; det berører ikke modtagerens muligheder for at få anden statsstøtte i henhold til ordninger, som Kommissionen har godkendt, jf. dog de kumuleringsregler, der er beskrevet nedenfor loftet gælder for alle typer støtte uanset dens form og formål. Den eneste type støtte, der er udelukket fra de minimis-reglen, er eksportstøtte forordningen finder kun anvendelse på "gennemsigtig" støtte, dvs. støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering; dette medfører en række begrænsninger for visse former for støtte, som for eksempel garantier, der kun kan være omfattet af forordningen, hvis de er på under 1,5 mio. EUR Medlemsstaterne kan dog anmelde beregningsmetoder, jf. forordningens artikel 2, stk. 4, litra d). 12

13 Kumulering Ovennævnte loft (de minimis-støtte på EUR over en periode på tre regnskabsår) gælder for den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed. Loftet udgør kun EUR inden for vejgodstransport. Når en medlemsstat yder de minimis-støtte til en bestemt virksomhed, skal den sikre, at den nye støtte ikke medfører, at den samlede de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i den relevante treårsperiode, kommer til at overskride loftet på EUR (eller EUR). Det er medlemsstatens ansvar, at der indføres de nødvendige midler for at sikre en effektiv kontrol med, at loftet for kumulering af de minimis-støtte overholdes. Dette kan gøres på en af følgende måder: medlemsstaten opretter et centralt register med fuldstændige oplysninger om al de minimis-støtte, der er ydet af samtlige myndigheder i den pågældende medlemsstat medlemsstaten meddeler udtrykkeligt virksomheden, at støtten har karakter af de minimis-støtte, og indhenter fuldstændige oplysninger fra virksomheden om al anden de minimis-støtte, som den har modtaget i det indeværende og de to foregående regnskabsår; under alle omstændigheder er medlemsstaten ansvarlig for, at loftet for kumulering overholdes. 13

14 FAKTABLAD 2 REGIONALSTØTTE Referencer Dette faktablad er et sammendrag af: Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for (EUT C 54 af , s.13) (i dette faktablad kaldet "retningslinjerne") Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 af 24. oktober 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte (EUT L 302 af , s.29) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Formål Fremme af udviklingen i dårligt stillede regioner: fortrinsvis gennem støtte til initialinvesteringer (omfattet af både forordningen og retningslinjerne), eller i særlige tilfælde gennem driftsstøtte (kun omfattet af retningslinjerne). Anvendelsesområde Retningslinjerne omfatter investerings- og driftsstøtte til virksomheder i regionalstøtteberettigede områder (se nedenfor). Retningslinjerne finder ikke anvendelse på primærproduktion af landbrugsprodukter, produktion, forarbejdning og afsætning af fiskeriprodukter, der er nævnt i bilag I til traktaten, eller på kulindustrien. Der gælder særregler på følgende områder: transport og skibsbygning regionalstøtte til stål- og kemofiberindustrien er ikke tilladt store investeringsprojekter (jf. afsnittet "Begreber"). Begreber Der kan skelnes mellem to kategorier af støtteberettigede regioner: artikel 87, stk. 3, litra a)-områder: områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse (NUTS II-regioner med et BNP/pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet) artikel 87, stk. 3, litra c)-områder: problemområder defineret på grundlag af (nationale) indikatorer, som foreslås af medlemsstaterne, med forbehold af en maksimal befolkningsdækning og en række minimumsbetingelser, der skal forhindre misbrug. Initialinvestering: investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter eller en grundlæggende ændring i en eksisterede virksomheds samlede produktionsproces Driftsstøtte: støtte, der tager sigte på at nedbringe en virksomheds løbende udgifter (f.eks. lønomkostninger, transportomkostninger og leje) Store investeringsprojekter: initialinvesteringsprojekter med støtteberettigede 14

15 investeringsomkostninger på mindst 50 mio. EUR (støtteberettigede investeringsomkostninger defineres nedenfor) Bruttosubventionsækvivalent: støttens nominelle værdi tilbagediskonteret til dens værdi på det tidspunkt, hvor den ydes Støtteintensitet: Bruttosubventionsækvivalenten udtrykt i procent af de samlede støtteberettigede projektomkostninger. STØTTE TIL INITIALINVESTERINGER Støtteberettigede omkostninger: støtte til en initialinvestering kan beregnes som en procentdel af investeringens værdi eller af lønomkostningerne ved de job, der er knyttet til initialinvesteringen Investering: investering i materielle aktiver (jord, bygninger, anlæg/maskiner) og et begrænset investeringsbeløb i immaterielle aktiver (udgifter i forbindelse med teknologioverførsel). I transportsektoren er udgifter til transportudstyr ikke støtteberettigede Lønomkostninger: bruttolønomkostninger, beregnet over en periode på to år og multipliceret med antallet af nyoprettede job (nettojobskabelsen i den pågældende virksomhed). Maksimal støtteintensitet Regionalt BNP i % af EU-25-gennemsnittet Maksimale støttesatser for store virksomheder Støttesatser i EU's yderregioner > 75% 15% - 10% 40% <75% 30% 50% <60% 40% 60% <45% 50% - De såkaldte "statistisk virkning"-regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-15- gennemsnittet, men på over 75 % af EU-25-gennemsnittet (3,6 % af befolkningen i EU-25) vil som en overgangsordning være omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), indtil den og være støtteberettigede efter den laveste sats, med en sats på 30 % for store virksomheder. Situationen i disse regioner vil blive taget op til vurdering i Hvis situationen er blevet forværret, vil de fortsat være omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). I modsat fald vil de være støtteberettigede efter traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), til en sats på 20 % fra De støtteberettigede områder fastlægges i regionalstøttekortene for de enkelte medlemsstater, som GD COMP offentliggør på sit websted. Der er planlagt overgangsordninger indtil 2010 for regioner, hvor støtteintensiteten nedsættes mest, og indtil 2008 for regioner, der mister deres status som støtteberettigede efter de nye retningslinjer. Disse regioner er fastlagt i regionalstøttekortene. 15

16 I forbindelse med store investeringer nedsættes den maksimale regionalstøtteintensitet således: for den del af de støtteberettigede omkostninger, der udgør mellem 50 mio. EUR og 100 mio. EUR, nedsættes intensiteten til 50 % af regionalstøtteloftet for den del af de støtteberettigede omkostninger, der overstiger 100 mio. EUR nedsættes intensiteten til 34 % af regionalstøtteloftet. Støtteintensiteten kan forhøjes i alle støtteberettigede områder med 20 %, når støtten ydes til små virksomheder, og med 10 %, når støtten ydes til mellemstore virksomheder, medmindre der er tale om store investeringsprojekter. SMV-bonus er ikke tilladt ved store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR. Kumulering Den maksimale støtteintensitet, der er anført i ovennævnte tabel, gælder for den samlede støtte: når der ydes støtte over flere regionalstøtteordninger uanset om støtten ydes af lokale, regionale eller nationale myndigheder eller af Fællesskabet. Når de regionalstøtteberettigede udgifter også er berettigede til anden støtte (f.eks. støtte til F&U&I), anvendes det mest favorable loft i henhold til de pågældende ordninger. Anmeldelsespligten Gennemsigtige regionale investeringsstøtteordninger, som er i overensstemmelse med reglerne for støtteberettigede omkostninger og den maksimale støtteintensitet, der er fastsat i regionalstøttekortet for den pågældende medlemsstat, er i henhold til forordningen fritaget for anmeldelse til Kommissionen. Gennemsigtig ad hoc-støtte, der ydes til en enkelt virksomhed, er også fritaget for anmeldelsespligten, forudsat at den anvendes som supplement til støtte, der er ydet i henhold til støtteordninger, og at ad hoc-komponenten ikke overstiger 50 % af det samlede støttebeløb. De materielle regler for investeringsstøtte er de samme i både forordningen og retningslinjerne, og det medfører således ikke nogen fordele at anmelde en foranstaltning, der er fritaget. Ved gennemsigtig støtte forstås støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. tilskud, rentetilskud, skatte- og afgiftslempelser). Offentlige lån betragtes som gennemsigtige, hvis der er stillet normal sikkerhed for dem, og de ikke er forbundet med en usædvanlig risiko. Støtteordninger, der omfatter statsgarantier, eller offentlige lån med et statsgarantielement betragtes principielt ikke som gennemsigtige. Sådanne støtteordninger kan dog anses for gennemsigtige, hvis metoden til beregning af statsgarantiens støtteintensitet inden ordningens iværksættelse er blevet anmeldt til og godkendt af Kommissionen efter vedtagelsen af forordningen. Store investeringsprojekter skal anmeldes individuelt, hvis støtten overstiger den maksimale støtte, der kan ydes til en investering med støtteberettigede omkostninger på 100 mio. EUR i den pågældende region. 16

17 DRIFTSSTØTTE Generelle bestemmelser Der kan ydes driftsstøtte i regioner, som falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), men kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt: støtten er begrundet i kraft af sit bidrag til regionaludviklingen støttens omfang står i forhold til de ulemper, den skal afhjælpe støtten er tidsbegrænset og degressiv Det er op til medlemsstaterne at påvise disse ulemper og deres omfang. Transportstøtte: støtte som kompensation for meromkostninger ved transport kan kun ydes i yderregionerne og i de regionalstøtteberettigede, tyndt befolkede områder. Støtte som kompensation for affolkningen: der kan ydes permanent støtte som kompensation for affolkningen i de tyndest befolkede områder med en befolkningstæthed på højst 8 indbyggere pr. km². Støtte som kompensation for yderregionernes særlige problemer: der kan ydes permanent støtte som kompensation for yderregionernes særlige problemer (deres afsides beliggenhed, deres ø-status, deres beskedne størrelse, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold samt deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter). Støtte til nyoprettede små virksomheder: - højst 3 mio. EUR pr. virksomhed i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), og højst 2 mio. EUR pr. virksomhed i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra c), - 5% bonus i regioner, der falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), og som har et BNP pr. indbygger på < 60 % af EU-gennemsnittet, tyndt befolkede områder og små øer - intensitet: Artikel 87, stk.3, litra a)- områder Artikel 87, stk. 3, litra c)- områder År 1-3 År % 25% 25% 15% 17

18 FAKTABLAD 3 STØTTE TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder", senere ændret 14 (EUT L 10, af , s.33) (i dette faktablad kaldet "forordningen"). Anvendelsesområde Forordningen omfatter statsstøtte til materielle og immaterielle investeringer samt "blød" støtte til SMV. Der gælder særregler for kulindustrien, skibsbygningsindustrien og sektoren for fiskeriprodukter. Begreber Definition af SMV Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som: - har under 250 ansatte og - har enten en årsomsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årsbalance på højst 43 mio. EUR. Ved små virksomheder forstås virksomheder, som: - har under 50 ansatte og - har enten en årsomsætning eller en samlet årsbalance på højst 10 mio. EUR. Kriterierne anvendes på selskabet som helhed (herunder datterselskaber i andre medlemsstater og i tredjelande). For at der kan foretages en vurdering af den pågældende SMV's faktiske økonomiske stilling, indeholder forordningen en definition af en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed og en tilknyttet virksomhed. Støtteberettigede omkostninger Der kan ydes støtte til følgende udgiftskategorier: 14 Forordningens anvendelsesområde blev udvidet yderligere ved Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 for så vidt angår udvidelse af dens anvendelsesområde til også at omfatte støtte til forskning og udvikling, EUT L 63 af , s , og Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001, EUT L 358 af , s

19 investeringer i materielle aktiver (jord, bygninger, anlæg/maskiner), og i immaterielle aktiver (udgifter i forbindelse med teknologioverførsel) omkostninger ved tjenester, der leveres af eksterne konsulenter, og virksomhedens omkostninger den første gang, den deltager i en bestemt messe eller udstilling. Maksimal støtteintensitet Investering Små virksomheder Mellemstore virksomheder Konsulentbistand og deltagelse i messer 15.0 % 7.5 % Artikel 87(3)(a) (brutto) Områder, der ikke er støtteberettigede Regionalstøtteloft +15 % Artikel 87(3)(c) (brutto) Regionalstøtteloft +10 % 50 % 50 % 50 % Anmeldelse Støtteforanstaltninger, der opfylder forordningens betingelser, er fritaget for anmeldelsespligten. Store projekter, der opfylder følgende tærskler, skal dog anmeldes individuelt: de samlede støtteberettigede udgifter ved hele projektet andrager mindst 25 mio. EUR, og bruttostøtteintensiteten udgør mindst halvdelen af den gældende maksimale støtteintensitet, eller det samlede bruttostøttebeløb andrager mindst 15 mio. EUR. Andre betingelser Inden 20 arbejdsdage efter gennemførelsen af den fritagne støtteordning eller individuelle støtteforanstaltning skal medlemsstaten forelægge Kommissionen en kortfattet beskrivelse af ordningen eller foranstaltningen. 19

20 FAKTABLAD 4 STØTTE TIL FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION Reference Dette faktablad er et sammendrag af "Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" (EUT C 323 af , s. 1) (i dette faktablad kaldet "rammebestemmelserne"). Anvendelsesområde Rammebestemmelserne omfatter alle foranstaltninger, hvorved der ydes statsstøtte til virksomhedernes forskning, udvikling og innovation. Støtte til F&U&I, der ikke betragtes som statsstøtte: - offentlig finansiering af forskningsinstitutioners F&U&I-aktiviteter, der ikke er af økonomisk art - F&U, som offentlige myndigheder har bestilt hos virksomhederne på markedsvilkår (offentligt udbud). Sektorer, der er omfattet af særregler: - transport ad jernbane, landevej og indre vandveje - landbrug og fiskeri: maksimal støtteintensitet på 100% i alle tilfælde (på visse betingelser) Begreber Grundforskning: forsøgsmæssigt eller teoretisk arbejde hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny viden om fænomeners og observerbare forholds grundlæggende elementer uden specifik praktisk anvendelse for øje. Industriel forskning: planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med det formål at erhverve ny viden eller nye færdigheder med henblik på udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Eksperimentel udvikling: erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser (herunder udvikling af kommercielt anvendelige prototyper eller pilotprojekter på visse betingelser). Støtteforanstaltninger En række foranstaltninger betragtes i rammebestemmelserne som støtteberettigede i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), nemlig støtte til: F&U-projekter tekniske gennemførlighedsundersøgelser SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder unge innovative virksomheder proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser 20

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 9.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 214/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder

Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Af advokat, partner Gitte Holtsø Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Modernisering af EU's statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder Europa-Kommissionen har indenfor de seneste

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS

RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 BILAG 1 J.nr. 173339 RAMMER FOR STØTTE TIL IDRÆTSHALLER OG FITNESS STATSSTØTTERETLIG VURDERING 1. STATSSTØTTEREGLERNE

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0070 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. oktober 2011 11/05089-5 /tlr-dep Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for tjenesteydelser

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 26.6.2014 L 187/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

SPØRGESKEMA BILAG. A. Generelle spørgsmål

SPØRGESKEMA BILAG. A. Generelle spørgsmål BILAG SPØRGESKEMA A. Generelle spørgsmål 1. Der ønskes indsendt oplysninger om følgende foranstaltninger under de midlertidige EF-rammebestemmelser: (i) begrænset støtte, som er forenelig med fællesmarkedet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

Retningslinjer for Regional Key Account 2015

Retningslinjer for Regional Key Account 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Sagnsnummer Kontor 2015-38674 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for Regional

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Resultattavle for statsstøtte. - Foråret 2004 -

Resultattavle for statsstøtte. - Foråret 2004 - Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0256 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2004 KOM(2004) 256 endelig UDKAST Resultattavle for statsstøtte - Foråret 2004 - (fremlagt

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 27.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 198/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Rammebestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere