Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune"

Transkript

1 Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune

2 Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. De skal gøres selvhjulpne og selvforsørgende, så de med udgangspunkt i samfundets rettigheder og pligter kan yde deres bidrag som nye borgere i Gentofte Kommune. Integrationen skal tilrettelægges, så nye flygtninge og indvandrere kan føle sig velkomne i Gentofte Kommune.

3 Modtagelse i Gentofte Kommune Mål: Nye flygtninge og indvandrere skal modtages, således at de kan føle sig velkomne og blive en del af Gentofte Kommune. Modtagelsen skal tilrettelægges således, at integrationen fra starten sigter mod at bibringe den enkelte flygtning og indvandrer viden om og forståelse for rettigheder og pligter i det danske samfund. Lovgivning: Udlændingeservice fordeler flygtninge til kommunen, der overtager integrationsansvaret for den enkelte fra udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse eller fra indrejsetidspunktet. Ifølge integrationsloven skal flygtningen have tilbudt et tilrettelagt introduktionsprogram senest én måned efter ankomsten. Introduktionsprogrammet indeholder tilbud om danskuddannelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Ligeledes indeholder det en erklæring om integration og aktivt medborgerskab samt en integrationskontrakt, der skal indgås i samarbejde med borgeren. Der kan udbetales introduktionsydelse i op til 3 år, såfremt den enkelte i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Modtagelsen tilpasses den enkeltes konkrete situation og er blandt andet afhængig af, om flygtningen indrejser direkte eller allerede befinder sig i Danmark. Ved ankomsten får flygtningen en kort introduktion om Gentofte Kommune og det fremtidige samarbejde, tilmelding til folkeregister, brug af sygesikring, legitimation, rettigheder og pligter. Senere gives der yderligere information, og der sker en planlægning af det videre integrationsforløb i samarbejde med den enkelte. Målsætningen er at sikre, at flygtningene og indvandrerne bliver bekendt med og forstår de rettigheder, pligter og vilkår, der er en forudsætning for, at de kan blive aktive og velfungerende borgere i det danske samfund. Initiativer: Gentofte Kommune har valgt at kvalificere integrationsopgaven ved at samle hovedparten af de medarbejdere, der arbejder med opgaven, i et særligt afsnit i Social & Sundhed. Integrationsspolitik 3

4 Bolig til flygtninge og indvandrere Mål: Flygtninge og indvandrere skal bo i passende boliger fordelt over hele kommunen. Lovgivning: Nyankomne flygtninge og indvandrere kan midlertidigt boligplaceres, men skal have tilbudt en permanent bolig snarest muligt efter ankomsten til kommunen. Ved anvisningen af permanent bolig tages der hensyn til familiens størrelse og eventuelle særlige behov - eksempelvis som følge af fysiske handicap. Initiativer: Gentofte Kommune har et antal ejendomme, der fungerer som midlertidig indkvartering for flygtninge, der afventer en permanent bolig, herunder i forbindelse med familiesammenføring. Ved oprettelse af nye indkvarteringer orienterer kommunen de nærmeste naboer. Gentofte Kommune foretager permanente boligplaceringer i en bred vifte af boliger, såsom kommunens egne boliger og almene boliger. Gentofte Kommune har ansat boligsocialmedarbejdere, der udfører en lang række opgaver i forbindelse med boligplaceringen. Opgaverne består både af opsyn og vedligeholdelse af de midlertidige boliger og den egentlige sagsbehandling i forhold til den konkrete boligplacering. Der gives både information om generelle boligforhold og konkrete oplysninger om den anviste bolig i forhold til vicevært, gennemgang af og hensigtsmæssig brug af boligen, gennemgang af lejekontrakt og ordensregler herunder introduktion til beboerforeninger og andre lokale aktiviteter. Endvidere ydes der praktisk hjælp i forbindelse med etablering og indflytning. Der introduceres kort til lokalområdet vedrørende muligheder for indkøb, busforbindelser mv.

5 Danskuddannelse Mål: Flygtninge og indvandrere skal lære dansk, så de kan indgå i det almindelige samfunds- og arbejdsliv, idet gode danskkundskaber er en forudsætning for integration. Danskuddannelse skal understøtte arbejdsmarkedsperspektivet ved blandt andet at tage udgangspunkt i dagligdagens og arbejdslivets behov samt eventuelt foregå i tilknytning til arbejdspladsen. Lovgivning: Ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. er formålet med danskundervisningen primært, at udlændinge bliver i stand til at gennemføre en normal samtale på dansk. Nyankomne flygtninge og indvandrere omfattet af integrationsloven skal tilbydes danskundervisning senest en måned efter ankomsten. Initiativer: Gentofte Kommune er i samarbejde med Sprogcenter Hellerup ansvarlig for, at sprogundervisningen tilrettelægges, så flygtninge og indvandrere tilegner sig viden om og færdigheder i at forstå og anvende det danske sprog. Sprogundervisningen tilrettelægges, så den er koordineret og fleksibel set i forhold til den øvrige del af integrationsprogrammet. Sprogundervisningen skal give mulighed for individuelt tilrettelagte sekvenser og efter behov foregå som en integreret del af et praktisk forløb. Sprogundervisningen afstemmes med hensyn til form og ugentligt timetal i forhold til den enkelte kursists forudsætninger. Visitation til danskundervisning sker via Social & Sundhed eller ved direkte henvendelse på Sprogcenter Hellerup. Integrationsspolitik 5

6 Tilbud om sprogstimulering til tosprogede 3-6 årige børn Mål: Gentofte Kommunes mål er, at børn af flygtninge og indvandrere allerede ved optagelse i skolen har tilegnet sig dansksproglige kompetencer på et niveau, der gør barnet parat til at påbegynde skolegangen på lige fod med dansktalende børn. Lovgivning: I henhold til 4 a i folkeskoleloven skal kommunen tilbyde særlig sprogstimulerende aktiviteter til tosprogede småbørn, der har et andet sprog end dansk som modersmål og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem undervisning eller andre pædagogiske aktiviteter, tilegner sig dansk. Tilbudet gives ud fra en faglig vurdering, og skal senest gives 1. august, det år barnet fylder 3 år. Initiativer: Gentofte Kommune tilbyder sprogstimulerende aktiviteter til tosprogede småbørn. Tilbudet gives i den daginstitution, hvor barnet er indmeldt. Det er vigtigt, at børnene bliver i de daglige rammer, og at det særlige sprogtilbud gives af personale, som børnene kender i forvejen. Der er afsat tid i institutionen til de sprogstimulerende aktiviteter, ligesom der er afsat økonomiske midler til materialer, forældresamarbejde og tolkebistand. Daginstitutionspersonalet modtager bistand fra tosprogskonsulenter til deres arbejde med de tosprogede børn. I henhold til folkeskoleloven skal alle tosprogede småbørn sprogscreenes, når de er henholdsvis tre og fem år. Tosprogskonsulenterne, som er uddannet talepædagoger, varetager denne opgave. Alle tosprogede småbørn, der ikke i forvejen går i daginstitution, og som har brug for særlig støtte til fremme af den sproglige udvikling, tilbydes en daginstitutionsplads senest 1. august det år barnet fylder 3 år. Er der familier, der ikke ønsker at modtage daginstitutionstilbudet, tilbydes der efter individuel vurdering 15 timers sprogstimulering om ugen i tilknytning til en daginstitution.

7 Undervisning af tosprogede elever Mål: Undervisningen af tosprogede elever skal organiseres med henblik på en målbevidst integration i det danske samfund og undervisningssystem. Lovgivning: Ifølge folkeskolelovens 32 er ethvert barn, der bor her i landet, undervisningspligtigt. Ifølge 5, stk.7 hedder det, at der i fornødent omfang skal gives særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i børnehaveklasse og i klasse, der ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge den almindelige undervisning. Initiativer: Tosprogede elever skal så hurtigt som muligt lære dansk og tilegne sig viden og færdigheder, så de kan begå sig i det danske samfund på lige fod med andre. Undervisning af tosprogede elever i klasse foregår i distriktsskolerne og i en modtageklasse på Ungdomsskolen for klasse. Herudover er der etableret et netværk med kompetente fagfolk med henblik på erfaringsopsamling, rådgivning og udvikling af området. Der er et særligt fokus på at sikre de bedst mulige overgange mellem børnehave, skole og fritid. Der er etableret et struktureret samarbejde mellem Gentofte Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning for at sikre at mindst 95 procent får en ungdomsuddannelse. Der foregår et intensivt samarbejde med forældrene for at sikre forståelsen for skole, GFO (Gentofte Fritidsordninger) og fritidslivet i kommunen. Sundhed Mål: Flygtninge og indvandrere, der kommer hertil, skal have orientering om det danske sundhedssystem, samt tilbud om relevante forebyggende tiltag og behandling for fysiske og psykiske sygdomme på lige fod med kommunens øvrige borgere. Lovgivning: Flygtninge og indvandrere er omfattet af de generelle tilbud inden for sundhedsområdet f.eks. sygesikring, tilbud fra hospitalsvæsenet og praktiserende læge. Der er dog en karensperiode på 6 uger efter ankomst til Danmark vedrørende visse ydelser. Bestemmelserne i sundhedsloven giver retningslinier for kommunens sundhedsplejetilbud, som også gælder for børn og unge af flygtninge og indvandrere. Initiativer: I forbindelse med modtagelse af flygtningen orienteres der om de danske sundhedstilbud, ligesom det vurderes, om den enkelte flygtning har behov for særlige behandlingstilbud. Sundhedsplejen besøger hjemmet ved familiens ankomst til kommunen. Hjemmet besøges ligeledes efter et barns fødsel og løbende indtil barnet er 10 måneder gammelt. Efter behov kan besøgene fortsætte, indtil barnet når skolealderen ligesom der kan aflægges besøg i løbet af graviditeten. Sundhedsplejen har kontakt til alle børn og unge i den undervisningspligtige alder. Familien oplyses om de kommunale tilbud i forhold til barnets sundhed og udvikling herunder sprogtilbud, 4 a. Sundhedsplejen er en kulturformidlende og brobyggende funktion mellem daginstitution og hjem i forhold til barnets sundhed og udvikling. Børn, unge og deres forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen. Integrationsspolitik 7

8 Arbejdsmarkedet Mål: Det er Gentofte Kommunes mål, at alle flygtninge og indvandrere i kommunen i den erhvervsaktive alder har en tilknytning til arbejdsmarkedet, svarende til den, der er normal for den erhvervsaktive del af befolkningen i kommunen. Den arbejdsmarkedsrettede indsats skal tage udgangspunkt i, at den enkelte flygtning og indvandrer bliver selvforsørgende. Der skal i videst muligt omfang tages udgangspunkt i den pågældendes uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Flygtninge og indvandrere tilbydes vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik på det ordinære arbejdsmarked såvel det private som det offentlige. Lovgivning: Et af de primære mål med integrationsloven er, at flygtninge og indvandrere hurtigt bliver selvforsørgende. På grundlag af den enkeltes individuelle færdigheder og forudsætninger skal der i samarbejde med den enkelte udarbejdes en integrationskontrakt, der introducerer til arbejdsmarkedet eller til en uddannelse. På grundlag af den integrationskontrakt skal flygtninge og indvandrere tilbydes vejledning og opkvalificering, ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. Flygtninge og indvandrere kan modtage uddannelsesstøtte efter samme regler som øvrige borgere. Initiativer: Gentofte Kommune afvikler i samarbejde med Sprogcenter Hellerup kurser, hvor flygtninge og indvandrere blandt andet introduceres til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der er tillige iværksat konkrete tiltag, i samarbejde med Sprogcenter Hellerup, der understøtter koblingen mellem sprog og arbejdsmarked, hvor danskundervisningen foregår på arbejdspladsen. Gentofte Kommune benytter en række særligt tilrettelagte projekter, som kan tilbydes flygtninge og indvandrere, der ikke umiddelbart kan tilbydes job på det ordinære arbejdsmarked. For at styrke relationen til hele arbejdsmarkedet, herunder at skaffe flere praktikpladser samt ordinære jobs, etablerer Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gentofte Kommune sociale partnerskabsaftaler med private og offentlige arbejdsgivere.

9 Ældre Mål: Ældre flygtninge og invandrere skal på lige fod med andre ældre borgere i Gentofte Kommune sikres en tryg og værdig alderdom. Lovgivning: Kommunens generelle servicetilbud gælder også ældre etniske minoritetsborgere. Afhængig af grundlag for opholdstilladelse og alder ved ankomst til Danmark er retten til pensionsydelser begrænset. Initiativer: Ældre flygtninge og indvandrere kan få indflydelse på de kommunale servicetilbud via blandt andet Seniorrådet. Gentofte Kommune er opmærksom på muligheden for at indgå i tværkommunalt samarbejde om tilbud, der specifikt retter sig mod ældre flygtninge og indvandrere. Det frivillige arbejde Mål: Lokale frivillige kræfter inddrages i størst muligt omfang i integrationsarbejdet som et supplement til det professionelle arbejde. Den frivillige indsats kan bestå både af aktiviteter og dannelse af netværk. De frivillige kommer fra mange sider af samfundet og med mange forskellige uddannelser og interesser og har deres styrke i de nære relationer, der kan opbygges til flygtninge og indvandrere. Lovgivning: Kommunen samarbejder med frivillige, sociale organisationer og foreninger og afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Initiativer: Gentofte Kommune yder økonomisk støtte til det frivillige arbejde blandt flygtninge og indvandrere ved blandt andet at støtte Netværksgruppen for flygtninge i Gentofte Kommune. Netværksgruppen består af en stor gruppe af frivillige borgere, der er i kontakt med mange af kommunens flygtninge og indvandrere. Netværksgruppen råder over et stort hus, der indeholder lokaler, som er indrettet til diverse aktiviteter. Netværksgruppen udsender tre gange årligt en aktivitetskalender med planlagte arrangementer. Integrationsspolitik 9

10 Kultur- og fritidstilbud Mål: I erkendelse af, at integration er en gensidig og aktiv proces, hvor flygtninge og indvandrere har et medansvar for egen integration, tilbydes disse sammen med kommunens øvrige borgere adgang til information om det danske samfund og mulighed for frit at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet. Informationen skal søges tilpasset den enkeltes forudsætninger og udformes således, at den motiverer modtageren til at søge viden om danske samfundsforhold og gerne inspirere til aktiv deltagelse i lokalsamfundet. Lovgivning: Gentofte Kommune er ifølge folkeoplysningslovens 1 og 4 forpligtet til med respekt for forskellige holdninger at yde tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab, demokrati og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Endvidere kan Folkeoplysningsudvalget ifølge folkeoplysningsloven 37, stk. 5 bl.a. træffe afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Initiativer: Gentofte Kommune stiller lokaler og anlæg til rådighed for den frivillige folkeoplysende virksomhed og tilbyder alle børn, unge og voksne mulighed for deltagelse i forskellige forenings- og sportsaktiviteter. Med udgangspunkt i aktiviteterne og det forpligtende fællesskab er det formålet at styrke deltagernes lyst og evne til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. I forbindelse med aktivitet for børn og unge ydes tilskud til uddannelse af foreningsledere og tilskud til foreningernes drift. Den folkeoplysende voksenundervisning støttes ved tilskud til lærerlønninger og tilskud til leje af lokaler. Pensionister tilbydes reduktion i deltagerbetalingen. Der er desuden afsat midler i Udviklingspuljen, idræt og motion der har til formål at fremme nye initiativer og udviklingsarbejde inden for det folkeoplysende foreningsarbejde. Der kan efter folkeoplysningsloven efter behov tilbydes undervisning specielt for flygtninge og indvandrere, men undervisningen må ikke være kompetencegivende og ikke omfattet af anden lovgivning, herunder lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.

11 Integrationsråd Mål: Integrationsrådet skal sikre kommunen kvalificeret rådgivning i varetagelsen af integrationsopgaven med det formål at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Lovgivning: Ifølge integrationsloven kan rådet afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om kommunens introduktionsprogrammer. Rådets udtalelser offentliggøres. Initiativer: I 1999 etablerede Gentofte Kommune et Integrationsråd bestående af 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Fra 1. januar 2006 er det hver enkelt kommune der afgør, om der skal være et Integrationsråd. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være et Integrationsråd i Gentofte Kommune. Rådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen og forskellige interessegrupper. Rådet arbejder på grundlag af en vedtægt, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Rådet har udarbejdet sin egen forretningsorden. Der afholdes ca. 6 møder om året og møderne afholdes fortrinsvis i temaform. Integrationsrådet afgiver hvert år i første kvartal en redegørelse om rådets virksomhed. Integrationsspolitik 11

12 Integrationspolitik Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund Tlf.: Udgivet af Gentofte Kommune august 2008 (revideret udgave) Layout: identitet & design as Foto: Michael Stochholm og SP3 Tryk: Zeuner Grafisk A/S Oplag: 2.000

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Vallø 2016. Kommuneplan for Vallø Kommune

Vallø 2016. Kommuneplan for Vallø Kommune Vallø 2016 Kommuneplan for Vallø Kommune Forord side 3 Kommunalbestyrelsens visioner for Vallø Kommune side 5 Hovedstruktur side 7 Centerstruktur Den offentlige og private service Det åbne land Den overordnede

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere