Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015"

Transkript

1 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

2 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge end tidligere. Dermed stiger også antallet af flygtninge - mænd, kvinder og børn - som kommer til Holbæk Kommune. Stigningen er markant inden for de seneste år; I 2010 modtog Holbæk Kommune 29 flygtninge, mens vi i 2015 skal modtage mindst 181 flygtninge. De flygtninge, der kommer alene, kan desuden senere søge om at få deres ægtefælle og mindreårige børn til Danmark. Byrådet besluttede i juni 2014 at nedsætte et integrationsråd, der i samarbejde med kerneområderne skulle udarbejde en integrationsstrategi. Det politiske ansvar for at udarbejde og realisere integrationsstrategien har Udvalget for Arbejdsmarkedet. Strategien er resultatet af samarbejdet mellem kerneområder og integrationsråd og med stærke bidrag fra det frivillige område. Strategien er første spor i en tosporet strategi, hvor spor 1 anviser, hvordan vi i Holbæk Kommune vil arbejde med at integrere nyankomne flygtninge og deres familier inden for det treårige integrationsprogram. Strategiens spor 2, som ventes færdig december 2015, vil sætte retning og rammer for integrationen af indvandrere, samt flygtninge som har været her længere end tre år. Velkommen hertil. Vi ved, du kan bidrage! (Medlem af Integrationsrådet) Holbæk Kommune byder nyankomne flygtninge velkommen. Vores syn på flygtninge er, at de er en fremtidig ressource, som kan bringe værdi til vores samfund. Vi har den forventning til flygtningene, at de så hurtigt som muligt kommer i uddannelse eller beskæftigelse eller at de på anden måde bidrager aktivt til samfundet. Kommunen, frivillige og lokalsamfundet møder omvendt flygtningene med en række tilbud, som skal hjælpe dem i gang med en tilværelse i Holbæk Kommune. Det gør vi, fordi vi ser integration som en proces, som bedst lykkes med aktive bidrag fra mange sider fra flygtningen selv, fra kommune, fra erhvervslivet og fra frivillige. 2

3 Strategiens temaer Integrationsstrategien skal styrke den koordinerede indsats på tværs af kerneområder og har fire temaer: Læring & trivsel (børn 0-14 år) Uddannelse til alle unge (unge 15-29) Alle kan bidrage - De voksne i job (+30) Fællesskab Aktiv medborger (et tværgående tema) Desuden er bolig og sundhed understøttende indsatser for de fire hovedtemaer. Visionen for strategien På baggrund af ovenstående har byrådet formuleret en vision for strategien. Strategien skal understøtte at flygtningene har forståelse for samfundets grundlæggende værdier og deltager i samfundslivet på lige fod med andre borgere (kerneopgaven Fællesskab). at flygtningene bidrager til kommunens vækst og bæredygtighed gennem læring, uddannelse og beskæftigelse samt et aktivt liv (alle øvrige kerneopgaver). at flygtningene kan forvente at blive mødt af et samfund, som byder dem velkommen og bidrager til at de får uddannelse eller job samt får mulighed for at deltage i samfundslivet. Denne strategi er vedtaget august Kerneområderne reviderer den én gang årligt i august. 3

4 Den nyankomne flygtning skal opleve, at den treårige integrationsperiode er sammenhængende og målrettet uddannelse eller job samt deltagelse i samfundslivet. Hvis der er tale om en familie, skal familien opleve en sammenhængende indsats omkring familien og dens medlemmer. Dette kræver koordinering og tæt, forpligtende samarbejde mellem kerneområderne med inddragelse af det frivillige område samt erhvervslivet. Derfor skal hver flygtning eller familie have én primær kontaktperson de første seks måneder efter ankomsten til kommunen. Kontaktpersonen har ansvaret for en god modtagelse af flygtningen. Desuden skal flygtningen have en helhedsorienteret plan. er et redskab for både flygtningen, kommunen og eventuelt andre samarbejdsparter. Den samler relevante oplysninger om flygtningen og integrationsforløbet på ét sted. Den giver viden om de elementer, der indgår i integrationsforløbet og overblik over, hvornår i forløbet vigtige aktiviteter finder sted. For familier omfatter planen hele familien. skal ligge klar inden for den første måned efter ankomsten. Den dækker det treårige integrationsprogram med særlig opmærksomhed på de første seks måneder. Alle kerneområder bidrager til planen både når den skal udarbejdes, og når den løbende skal revideres. Faste elementer i integrationsforløbet og i : Bolig Flygtningen får anvist en bolig i kommunen. Boligen kan være midlertidig, indtil der findes en varig bolig, eller indtil flygtningen bliver sammenført med sin familie og dermed får behov for en større bolig. Danskundervisning Senest en måned efter ankomsten bliver flygtninge over 18 år henvist til sprogskole, hvor de får danskundervisning dag eller aften i op til tre år. Unge mellem ca. 16 og 24 år bliver henvist til sprogcentrets ungeskole. I job/uddannelse Målet for flygtninge over 30 år er at komme i job. Derfor skal flygtninge hurtigst muligt i praktik eller job. Flygtninge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal hurtigst muligt i uddannelse. Er dette ikke en mulighed, skal den unge hurtigst muligt i job efter endt grundskole eller sprogskole. Aktiv medborger Som med alle andre borgere har vi en forventning om at flygtninge er aktive medborgere. Der er mange måder at være aktiv medborger på. Måske deltager man selv i foreningslivet eller er aktiv i lokalsamfundet. Måske støtter man op om, at ens børn går til sport. Måske engagerer man sig ved at hjælpe andre nyankomne flygtninge til rette, når man selv har været her i nogen tid. Sundhed Flygtninge skal have et sundhedstjek, når de kommer til kommunen. Afklaringen foregår så vidt muligt hos egen læge, således at man lærer sin læge at kende. Lægen skal være opmærksom på både det fysiske og psykiske helbred (bl.a. traumer). Mulige elementer i planen, hvis det er relevant for den enkelte eller for familien: 4

5 Familiesammenføring Hvis flygtningen har ægtefælle eller børn under 18 år i oprindelseslandet, kan der søges familiesammenføring efter gældende regler. Processen omkring ansøgning mv. fremgår af. Det giver ro for den enkelte til at koncentrere sig om uddannelse eller job. Familiens børn Den helhedsorienterede indsats er vigtig, når det gælder familier. Førskolebørn opskrives i daginstitution og skolebørn i modtagelsesklasse så hurtigt som muligt. Hvis det er påkrævet, er der mulighed for særlig skole-hjemkontakt eller anden understøtning af familien. Kompetenceafklaring Hvis flygtningen har erhvervserfaring eller uddannelse fra hjemlandet, skal disse så vidt muligt afdækkes, så den enkeltes ressourcer bliver matchet med arbejdsmarkedets muligheder. Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 5

6 Læring og trivsel En god og tryg hverdag er en grundlæggende forudsætning Ligesom alle andre børn og unge i Holbæk Kommune har flygtningebørn behov for en god og tryg hverdag, hvor de dannes og uddannes til at klare sig godt. Børn lærer og trives bedst, når også forældrenes hverdag er tryg og meningsfuld, og familien føler sig som en del af fællesskabet. Indsatsområder Helhedsorienteret indsats og god modtagelse Flygtningeforældre og deres børn har behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats i starten af deres ophold i Danmark. Målet er, at familien får etableret en tryg hverdag så hurtigt som muligt. Derfor vil vi give familierne et introduktionsforløb om, hvordan hverdagslivet former sig for en børnefamilie i Danmark. Vi vil introducere familien for dagtilbud, skole og sundhedstjek. Vi tilknytter desuden en familiekonsulent, som i samarbejde med skole eller dagtilbud hjælper familien til rette i den første periode. Læring og trivsel Småbørn kommer i videst muligt omfang i dagtilbud for at fremme børnenes sproglige kompetencer. Dagtilbuddene arbejder målrettet med at understøtte, at børnene lærer dansk og lærer danske normer at kende i mødet med danske børn og voksne. Der er særlig opmærksomhed på den daglige kontakt mellem forældre og personale som en naturlig ramme for formidling af normer og kultur. Både dagtilbud og skole bidrager til at sikre, at børn og forældre er klar til barnets skolestart, så overgangen bliver vellykket. Nyankomne skolebørn starter hurtigst muligt op i enten en af kommunens modtagelsesklasser eller i basisundervisning på distriktsskolen. Her lærer eleven det gode og præcise sprog, som er nødvendigt for at kunne lære. De indledende tilbud bygger bro til skolens øvrige hverdag og fag, og skolen sikrer en gradvis udslusning, så eleven senest efter to år er integreret i og får udbytte af almenundervisningen. Børn og familier med særlige behov Nogle flygtningefamilier vil have behov for en særlig indsats for at kunne fungere, så familiens børn og unge kan bringes i læring og trivsel. En særlig indsats kan for eksempel være sprogstimulering, psykologhjælp eller yderligere støtte fra familiekonsulenten. Vi tilpasser den særlige indsats til den enkelte familie, og indsatsen vil være så tæt på barnets daglige sammenhænge som muligt. MÅL: Alle flygtningebørn i dagtilbudsalderen kommer i dagtilbud. 95 pct. af eleverne i folkeskolen gennemfører grundskolens afgangsprøve. med minimum karakteren 2 og opnår muligheden for at få adgang til en ungdomsuddannelse Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 6

7 Uddannelse til alle unge Uddannelse er fundamentet for et godt liv Uddannelse er en investering i det enkelte menneske og samtidig til gavn for samfundet. Uddannelse er den bedste vej til selvforsørgelse og et godt liv. Hvis uddannelse ikke er en mulighed, er vejen frem at finde et job. Indsatsområder Sprog At kunne dansk i skrift og tale er afgørende for at kunne indgå i undervisning og tage en ungdomsuddannelse på lige fod med klassekammerater. Vi prioriterer derfor danskundervisningen særdeles højt for de unge. Vejen til selvforsørgelse går via en uddannelse, men for at kunne videreuddanne sig i Danmark er engelsk ofte også en forudsætning. Derfor skal vi arbejde for, at unge flygtninge lærer engelsk. Unge som har brug for at lære mere engelsk eller dansk vil fx kunne få kurser i ungdomsskolen. Uddannelses- og jobidentitet Unge, nyankomne flygtninge har ikke kendskab til det danske uddannelsessystem og til dansk arbejdspladskultur. Ofte har de ikke mulighed for at lære det af deres forældre, der heller ikke kender kulturen. Vi ønsker derfor at fremme indsatser, der bidrager til, at den unge flygtning får kendskab til det at tage en uddannelse. Den unge skal forstå, at uddannelse er vigtigt, fordi det er vejen til job. For nogle unge er fritidsjob en vej til at skabe en forståelse for den danske arbejdskultur. Samtidig vil den unge få en positiv oplevelse af at kunne bidrage til egen og eventuelt familiens økonomi. En anden vej frem er at unge hjælper unge. Unge flygtninge ønsker basalt set blot at være som andre unge og skal derfor hurtigst muligt have mulighed for at have en hverdag sammen med andre unge. Det kan både være etniske danskere eller andre flygtninge, der tager en flygtning under vingerne som frivillig og viser vejen til fx uddannelsesmiljø, fritidsaktiviteter, fritidsjobs eller lektielæsning. Det er afgørende, at den frivillige ikke står alene med opgaven, og vi vil derfor forpligte os på som kommune at være til rådighed. MÅL: Af de årige, som ikke i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse, begynder 30 pct. i uddannelse inden for det første år. Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 7

8 Alle kan bidrage de voksne i job Arbejde giver identitet, uafhængighed og værdi for både familien og samfundet Er man flygtning over 30 år, er det primære mål, at man kan kommer i job og kan forsørge sig selv og sin familie. Det samme gælder, hvis man er under 30 år, men har gennemført en uddannelse. Indsatsområder I job Indsatsen sigter mod, at flygtningen bliver selvhjulpen og er i stand til at finde og fastholde job. Men som nyankommen flygtning er sproget og manglende kendskab til arbejdsmarkedet barrierer, når man skal finde et job. Mange flygtninge har behov for støtte til at komme i praktik og i job. Derfor skal voksne flygtninge hurtigst muligt i praktik. For nogle tager det tre måneder, for andre seks måneder eller længere tid. Personlige jobformidlere (virksomhedskonsulenter) skal skabe kontakt mellem flygtning og virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder eller nyttejob skal være muligheder for flygtninge med særlige udfordringer eller begrænsninger i arbejdsevnen. De virksomheder, som bidrager med blandt andet praktikpladser, skal opleve, at de får den nødvendige understøtning, for eksempel gennem rådgivning og faste virksomhedskonsulenter. Dansk Det danske sprog kommer ikke automatisk til flygtningene, og sprogskolen er derfor et altafgørende tilbud til de nyankomne borgere. Dernæst bliver sproget videreudviklet væsentligt, når man møder danskere, fx på arbejdspladsen. Derfor skal de voksne flygtninge have mulighed for forløb, der kombinerer danskundervisning med praktik på virksomheder. Det kan for eksempel være i form af sprogmentorer, sprogpraktikker eller danskundervisning på virksomheden Kompetenceafklaring Mange flygtninge kommer med erhvervserfaring fra hjemlandet. Derfor er det vigtigt, at flygtningene får afdækket deres kompetencer for at sikre det bedste match med arbejdsmarkedets muligheder. Hvis flygtningen har en mellemlang eller videregående uddannelse fra hjemlandet, bistår kommunen med om muligt at få kompetencer afklaret og uddannelsen godskrevet. MÅL: Minimum 25 pct. af flygtningene skal være i job efter et år. Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 8

9 Fællesskab Aktiv medborger Deltagende medborgere Integration handler om andet og mere end danskundervisning og job. Det handler også om at kunne se sig selv som borger i det samfund, man bor i; om at have mulighed for og lyst til at være deltagende borger og undgå ensomhed og isolation. Indsatsområder Velkomst Når flygtninge ankommer til Holbæk, sætter vi en ære i at modtage dem, så de føler sig velkomne og trygge ved, at de kan blive en del af fællesskabet. Derfor vil vi fire gange årligt invitere nyankomne flygtninge til velkomstmøde, hvor repræsentanter for byrådet fortæller om kommunen om gensidige forventninger til fællesskabet. Lokalsamfund og fællesskab Det lokalområde, man bor i kan spille en væsentlig rolle for, at flygtninge lærer den danske kultur og det danske samfund at kende. Derfor vil vi via Holbæk Kommunes fælles-skabere bidrage til og understøtte foreninger og frivillige. Vi vil indgå partnerskaber med frivillige og foreninger i Holbæk Kommune, så vi får skabt et aktivt netværk til alle i fællesskabet. Desuden vil vi inddrage de flygtninge, som har været her nogen tid. En del af flygtningenes netværk bør også være de flygtninge, som har været i Holbæk i en periode. De har gjort sig egne erfaringer og kan dermed hjælpe nyankomne godt på vej. MÅL: Flere flygtninge tager del i fællesskabet og er aktive i foreninger eller klubber Færre flygtninge føler sig ensomme og står uden for fællesskabet Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 9

10 Understøttende indsatser Boliger til flygtningene findes i udgangspunktet i hele kommunen. Boligen skal give den enkelte mulighed for at komme rundt med offentlige transportmidler til blandt andet sprogskole, uddannelse og job. Sundhed Flygtninge skal have et sundhedstjek, når de ankommer til kommunen. Afklaringen foregår hos egen læge. Der skal være fokus på både det fysiske og psykiske helbred (bl.a. traumer). Det skønnes, at op mod 30 pct. af de flygtninge, der kommer til Danmark er traumatiserede i større eller mindre grad. Derfor skal kendskabet til, hvad det vil sige at være traumatiseret, komme bredere ud blandt de fagprofessionelle, der har med flygtninge at gøre det gælder både børn og voksne. Bolig Danskundervisning På vej til job/uddannelse Aktiv medborger Sundhed Familiesammenføring Familiens børn Kompetenceafklaring 10

11 11

12 dfdddvssv HOLBÆK KOMMUNE Kontaktinfo: Alle kan bidrage Jernbanevej Holbæk

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier STATUS

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier STATUS Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier STATUS Statusfarver bør markeres så realistisk som muligt. Markér kun med grønt, hvis I tror, at målene kan opnås Vi følger planen og leverer som aftalt

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI FOR BORGERE MED INDVANDRER- OG FLYGTNINGEBAGGRUND FEBRUAR 2017

INTEGRATIONSSTRATEGI FOR BORGERE MED INDVANDRER- OG FLYGTNINGEBAGGRUND FEBRUAR 2017 INTEGRATIONSSTRATEGI FOR BORGERE MED INDVANDRER- OG FLYGTNINGEBAGGRUND FEBRUAR 2017 Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION FORORD Forord v. Andreas Boesen, formand, og Dan Ingemann Jensen, næstformand i Udvalget for Internationalisering

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Side 1 af 9 11. november 2015 MLJ/HEN/KG Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Socialrådgiverne vil være med til at sikre en god og styrket integrationsindsats

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme:

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme: Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2014 1. BOLIGPLACERING Flygtninge der opnår opholdstilladelse fordeles jævnt ud i kommunerne (kvote) af Udlændingestyrelsen. Ofte ankommer

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Integrationspolitik. for. Lemvig Kommune

Integrationspolitik. for. Lemvig Kommune Integrationspolitik for Lemvig Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sprog... 6 Beskæftigelse - uddannelse... 6 Folkeskolen - ungdomsuddannelse... 7 Ældre... 10 Medarbejderkompetencer... 14

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

LÆRING OG INTEGRATION FOR TOSPROGEDE 0-18 ÅRIGE I VORDINGBORG KOMMUNE

LÆRING OG INTEGRATION FOR TOSPROGEDE 0-18 ÅRIGE I VORDINGBORG KOMMUNE Anbefalinger og praksisbeskrivelser LÆRING OG INTEGRATION FOR TOSPROGEDE 0-18 ÅRIGE I VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk Integration for tosprogede 0-18 årige i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Integrationsmodellen for Hedensted Kommune. Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune

Integrationsmodellen for Hedensted Kommune. Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune Integrationsmodellen for Hedensted Kommune Beskrivelse af indsatsen i integrationsperioden for nyankomne flygtninge i Hedensted Kommune 24-5-2016 Indholdsfortegnelse Motivation og baggrund for integrationsmodellen....

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Revideret handleplan: Flygtninge i job

Revideret handleplan: Flygtninge i job Revideret handleplan: Flygtninge i job Målsætning: flere flygtninge i beskæftigelse, jf. Integrationsstrategien spor 1 Med den reviderede handlingsplan er der tale om øget fokusering i forhold til den

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere