Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig støtte til idrætsaktiviteter"

Transkript

1 Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

2 Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at få et overblik over, hvad loven og de seneste ændringer betyder for dem. Vejledningen er udformet som en generel beskrivelse og gennemgang af lovens bestemmelser. Den enkelte kommune fastsætter selv sine lokale tilskudsbestemmelser, og vi skal derfor gøre opmærksom på, at den enkelte forening selv skal henvende sig til fritidskonsulenten i hjemstedskommunen for at forhøre sig om de konkrete lokale bestemmelser. Ifølge folkeoplysningsloven har børn og unge under 25 år krav på at få offentlig støtte til at dyrke deres fritidsinteresser. Tidligere blev loven, der omhandlede fritidsaktiviteter, kaldt "Fritidsloven", men den blev i 1991 afløst af "Lov om Støtte til Folkeoplysning". Denne lov er løbende blevet revideret, med den seneste gennemgribende ændring i 2000 og hedder nu "Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)". De væsentligste ændringer ved lovrevisionen er, at man har indført en formålsbeskrivelse og er vendt tilbage til det tidligere foreningsbegreb. Efterfølgende er loven blevet ændret i 2002, hvor man fjernede den kommunale forpligtelse til at afsætte midler til en "start- og udviklingspulje", og senest er det fra 1. januar 2004 blevet frivilligt for de enkelte kommuner at nedsætte et folkeoplysningsudvalg. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker at nedsætte et folkeoplysningsudvalg, kan man beslutte, at opgaverne i stedet varetages af kommunalbestyrelsen. Det er nu - i endnu højere grad end før - op til de enkelte kommuner og kommunernes folkeoplysningsudvalg at bestemme hvor mange penge, der skal bruges på området, og hvordan de skal fordeles. Ud over regler for tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge, indeholder loven også regler for tilskud til undervisning for voksne.

3 Hvad siger loven? Vejledning om folkeoplysningsloven og offentlig støtte til børn og unge Principperne i Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven fastlægger grundlaget for de frivillige foreningers rettigheder til offentlige lokaler og tilskud. Loven sikrer som udgangspunkt foreningernes rettigheder, men stiller til gengæld også nogle krav til virksomhedens indhold. Det er folkeoplysningsudvalget, som afgør, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter loven. Det sker ud fra en generel vurdering af vedtægterne, udvalgets lokalkendskab m.v., ligesom kommunalbestyrelsen kan beslutte, at foreningen skal indsende en årlig beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed beskrives. Med respekt for foreningernes forskellige holdninger sikrer loven offentlige tilskud m.v. til virksomhed, der bygger på fællesskab med baggrund i den enkelte forenings idégrundlag. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysning kan defineres som fritidsaktiviteter i frivillige foreninger med medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab. Det er samtidig de begreber, som adskiller den frivillige forening fra den kommercielle forening, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud.

4 Retten til aktivitetstilskud Hvem har ret til tilskud til lokaler og aktiviteter? Kort fortalt har alle foreninger, der tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år, ret til at få tilskud til lokaler og aktiviteter fra kommunen. Loven opstiller dog nogle helt faste betingelser. Blandt andet må ingen have kommercielle interesser i foreningen, alle indtægter skal gå til foreningsaktiviteterne, medlemmerne skal være med til at vælge ledelsen, der skal være medlemsdemokrati, afholdes generalforsamling etc. Herudover kan kommunen stille yderligere betingelser på nogle områder, f.eks. vedrørende foreningens tilknytning til kommunen, og der kan lægges et loft over tilskuddet til lokaler. Loven fastslår, at folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Alle foreninger for børn og unge under Danmarks Idræts-Forbund falder således inden for lovens område og er i lovens forstand en tilskudsberettiget forening, uanset om aktiviteten drejer sig om sport og motion - eller måske noget helt andet. Foreningerne har ret til at få tilskud fra kommunen til aktiviteter for de medlemmer, der er under 25 år, og som bor i kommunen. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte regler for, hvordan tilskuddet skal beregnes, og det er også op til den enkelte kommune at afgøre, om foreningen kan få tilskud til medlemmer over 25 år eller medlemmer, som bor uden for kommunen. Kommunen kan beslutte, at størrelsen af tilskuddet sættes i forhold til kontingentet. Hos kommunen kan I få oplyst, hvordan tilskuddet beregnes. I det samlede tilskud kan f.eks. indgå: Tilskud pr. medlem Tilskud pr. aktivitetstime Tilskud til udstyr og materialer Tilskud til ledere Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Transporttilskud Stævnetilskud Lejrtilskud Tilskud til udviklingsarbejde Tilskud til nye initiativer Tidligere var kommunerne forpligtet til at afsætte midler til en særlig start- og udviklingspulje til nye initiativer og enkeltstående aktiviteter eller til tværgående aktiviteter, hvor flere foreninger går sammen om at skabe nye former for fritidstilbud til børn og unge. Denne forpligtelse er nu væk, men kommunerne kan i stedet afsætte midler i den generelle tilskudsordning.

5 Gratisprincippet mindst 65% princippet Foreninger har ret til at få anvist og benytte egnede ledige lokaler, haller, udendørsanlæg m.v., der ejes af kommunen, amtet eller staten. Det kan f.eks. være ledige lokaler eller anlæg i forbindelse med idrætshaller, biblioteker, udstillingshaller, skoler, amtets sygehuse, amtsgymnasier, højere læreanstalter, universiteter, kulturcentre eller kaserner. Loven siger, at de offentlige lokaler og udendørsanlæg i princippet skal stilles gratis til rådighed med tilhørende faciliteter og fornødent udstyr for foreningerne. Der skal ikke betales for lys, varme og rengøring, men kommunen har dog lov til at opkræve et gebyr, hvis det er fastsat af kommunalbestyrelsens folkeoplysningsudvalg. Det er ikke en betingelse for at kunne låne offentlige lokaler, at man i øvrigt modtager tilskud til foreningens aktiviteter. En forening, der udelukkende har medlemmer over 25 år, har således også ret til vederlagsfri anvisning af lokaler. Hvis kommunen ikke kan anvise egnede offentlige lokaler til foreningen, har man i princippet ret til at få et tilskud fra kommunen, der dækker mindst 65% af lejen eller driftsudgifterne. Udgifterne skal dog stå i rimelig forhold til aktiviteten og antallet af deltagere, der benytter lokalet eller hallen. Kommunen har lov til at nedsætte tilskuddet til lokaler i forhold til det antal deltagere, der er over 25 år. Der sker dog ingen nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at lokaletilskuddet skal beregnes på baggrund af den faktiske deltagersammensætning i aktiviteten, altså hvor mange af de medlemmer, der er i lokalet, er over og under 25 år. Mange kommuner bruger fejlagtigt medlemssammensætningen, altså fordelingen af alle foreningens medlemmer over og under 25 år, som udgangspunkt for beregningen. Det betyder i praksis, at foreningen kan risikere, at lokaletilskuddet reduceres på grund af passive medlemmer eller andre voksne over 25 år, der ikke benytter lokalerne.

6 Tilskudsloft og undtagelser Kommunerne har lov til at lægge loft over tilskuddene til lokaler, så beløbet kommer til at dække mindre end 65% af udgifterne. Det glæder blandt andet, hvis der er tale om leje eller driftsudgifter, der overstiger "hvad der er normalt". Kommunen har også mulighed for at nægte at give lokaletilskud til nye lejemål, hvis man i stedet kan anvise egnede offentlige lokaler. Kommunen kan også afvise at yde lokaletilskud til udvidelser af eksisterende lejemål. Så et godt råd er: Spørg altid kommunen først, hvis I har planer om at opføre, indrette eller leje private lokaler eller haller til fritidsaktiviteter for børn og unge. Foreningens ansvar over for kommunen Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunen for de penge, lokaler og øvrige faciliteter, der stilles til rådighed. Kommunen har ret til at forlange at se regnskaber for anvendelsen af de kommunale tilskud, og kommunen kan endvidere forlange dokumentation for de aktiviteter, der foregår i foreningen. Hvis de tildelte tilskud ikke anvendes efter hensigten, eller ikke svarer til de faktiske aktiviteter, kan kommunen kræve tilskuddene tilbagebetalt. Hvis det drejer sig om en forening, der modtager store tilskud fra kommunen, kan kommunen forlange et regnskab for anvendelse af tilskuddet, som er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Hvem bestemmer hvordan lokalerne og tilskuddene fordeles? Det er kommunalbestyrelsens folkeoplysningsudvalg i den enkelte kommune, der administrerer folkeoplysningsloven og fastlægger de nærmere regler for, hvordan de offentlige lokaler og de penge, der er afsat til støtte, fordeles blandt foreningerne i kommunen. Folkeoplysningsudvalget skal bestå af mindst syv medlemmer, som repræsenterer både kommunalbestyrelsen og brugerne. Et flertal af medlemmerne vælges blandt de opstillede kandidater for foreningerne og oplysningsforbundene i kommunen. Kommunalbestyrelsens repræsentanter udgør et mindretal i udvalget. Efter den seneste lovrevision fra den 1. januar 2004 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg, men at udvalgets opgaver i stedet varetages af kommunalbestyrelsen eller fagudvalget. Kommunen kan i stedet nedsætte et rådgivende brugerudvalg, som kan komme med indstillinger til fagudvalget, men et sådant udvalg kan ikke få kompetence til at træffe beslutninger.

7 Hvor kan man få mere at vide, før man søger tilskud? Hos kommunen - typisk hos fritidskonsulenten - kan I få oplyst hvilke regler, der gælder i jeres kommune. I kan også få oplysninger om ansøgningsfrister m.v. og eventuelt få et forhåndstilsagn om, hvor meget jeres forening kan forvente at få i tilskud til lokaler og aktiviteter. Spørg eventuelt også om der findes en folder med information om kommunens tilskudssatser og den prioritering, som folkeoplysningsudvalget har vedtaget. Hvis I vil studere folkeoplysningsloven nærmere, kan I se den hos kommunen eller på Undervisningsministeriets hjemmeside, I kan også låne den på biblioteket eller få boghandleren til at skaffe den. I mange kommuner findes der et idrætssamvirke, hvor I kan hente gode råd og oplysninger. I kan også kontakte jeres breddekonsulenter i specialforbundene. Endelig kan I søge informationer på kommunens hjemmeside. Få råd og vejledning hos Danmarks Idræts-Forbund Hvis I ønsker yderligere information eller har spørgsmål til vejledningen, er I velkomne til at kontakte Danmarks Idræts-Forbund. I kan også stille spørgsmål til brevkassen "Spørg DIF" på vores hjemmeside Danmarks Idræts-Forbund Udvikling & Rådgivning Søren Gøtzsche Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon

8 Idrættens Hus. Brøndby Stadion Brøndby Telefon /2004. Layout: Danmarks Idræts-Forbund. Tryk: Formegon ApS

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere