Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål Anvendte regulatoriske metoder Basiskapital Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Metode Stresstest af kreditporteføljen Stresstest af markedsrisiko Specifikation af solvensbehov...9

3 Solvensbehov i Koncernen 30. september Kapitalmål s kapitalmål tager udgangspunkt i en solvenssituation, der er tilstrækkelig til, at banken kan fortsætte sin udlånsvirksomhed selv i negative konjunkturperioder. Kapitalen skal være tilstrækkelig til, at de reguleringsmæssige kapitalkrav kan opfyldes i sådanne situationer, og kapitalen skal kunne klare større uventede tab. Dette sikres ved at være i besiddelse af en kapital, der er større end den, der kræves lovmæssigt. Bankens kapitalplanlægning og -mål tilpasses den aktuelle samfundsøkonomiske situation og lovgivning. fokuserer på følgende: - Maksimal konsolidering - Optimering af de risikovægtede poster under hensyntagen til virksomhedens strategi og risikomål samt den konjunkturmæssige situation. Medmindre andet er anført, omfatter '' i nedenstående afsnit følgende virksomheder: koncernen, Erhvervsbank, Kapital Bank samt Realkredit. Risikovægtede aktiver ( 000) koncernen Erhvervsbank Kapital Bank Realkredit Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Solvens 16,8 % 18,2 % 19,7 % 39,2 % 1.1 Anvendte regulatoriske metoder benytter standardmetoden til beregning af kapitalkrav for henholdsvis kredit- og markedsrisiko og standardindikatormetoden til beregning af kapitalkrav for operationelle risici. Metodevalget forventes at være uændret i løbet af Basiskapital 's basiskapital opgøres i overensstemmelse med kapitel 10 i Lov om finansiel Virksomhed. Basiskapitalens sammensætning fremgår af nedenstående tabel.

4 Solvensbehov i Koncernen 30. september 2011 Basiskapital (DKK mio.) koncernen Erhvervsban k Kapital Bank Realkredit Aktiekapital Reserver Overført resultat Årets resultat Kernekapital i alt Primære fradrag i kernekapital Immaterielle aktiver Udskudt skatteaktiv Årets underskud Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag i kernekapital Halvdelen af kapitalandele > 10% Forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Ansvarlig lånekapital Fradrag, løbetid Opskrivningshenlæggelser overført til supplerende kapital Supplerende kapital i alt Fradrag i basiskapitalen Halvdelen af kapitalandele > 10% Basiskapital efter fradrag Tabel 1 Beholdning Restgæld, (DKK mio.) Udløb Var. % EUR % JPY Total Tabel Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1, skal finansielle institutioner gennemføre dels en proces til vurdering af, om deres basiskapital er tilstrækkelig i forhold til deres risikoprofil, dels en strategi til opretholdelse af kapitalniveauet. Dette kaldes normalt en analyse af den tilstrækkelige basiskapital (ICAAP).

5 Solvensbehov i Koncernen 30. september 2011 Mens minimumskapitaldækningskravet (8 % af de risikovægtede aktiver) kun omfatter opgørelse af kapital til dækning af uforudsete tab som følge af kredit-, markeds- og operationelle risici under søjle 1, omfatter søjle 2 ud over kapital til dækning af kredit-, markeds- og operationelle risici også kapital til dækning af alle andre væsentlige risici i. Analysen af tilstrækkelig basiskapital dækker alle processer og foranstaltninger, som skal sikre en passende identifikation og måling af risici og en tilstrækkelig intern kapital i forhold til risikoprofilen. Analysen af tilstrækkelig basiskapital skal sikre overensstemmelse mellem risikoappetit, risikostyring og risikokapital. Specielt er det vigtigt så hurtigt som muligt at opdage tendenser, som kan bringe banken i fare, således at kan træffe de nødvendige foranstaltninger. I denne henseende tjener analysen af tilstrækkelig basiskapital både interne og eksterne parters interesser. skal opgøre den tilstrækkelige basiskapital på baggrund af s særlige forhold og risikoprofil. Den tilstrækkelige basiskapital adskiller sig fra den solvensopgørelse, som løbende beregnes og sendes til Finanstilsynet, ved, at det er selv, som definerer sin tilstrækkelige basiskapital. Ved opgørelsen af sin tilstrækkelige basiskapital skal aktivt tage stilling til f.eks. bankens indtjening, vækst og risikoprofil. s opgørelse af tilstrækkelig kapital tager udgangspunkt i bl.a. modeller for økonomisk kapital, omfattende stresstests af væsentlige risikoområder, en støttemodel for interne ratings, en gennemgang af kapitalplaner og likviditet. Hvert kvartal udarbejdes der en intern rapport med en beskrivelse af den tilstrækkelige basiskapital/solvensbehovet med udgangspunkt i nuværende og kommende aktiviteter og i overensstemmelse med de generelle solvenskrav i Lov om finansiel virksomhed. Rapporten tilgår direktionen og godkendes af bestyrelsen kvartalsvist. Det godkendte solvensbehov indberettes hvert kvartal til Finanstilsynet. Ifølge de nye regler, der er udstedt af Finanstilsynet, er forpligtet til at oplyse sit solvenskrav hvert kvartal. ICAAP-metoden skal offentliggøres én gang om året. Ansvaret for udarbejdelsen af rapporten ligger i Risk Management, men til hver enkelt af de risici, der behandles i rapporten, er der tilknyttet en risikoejer internt i, som er ansvarlig, dels for at risikobilledet er korrekt beskrevet, dels for at den kapital, der allokeres, er tilstrækkelig.

6 Solvensbehov i Koncernen 30. september 2011 Følgende tabel giver en oversigt over risici og de tilknyttede risikoejere: Risiko type Afdeling Ansvarlig Økonomisk kapital Credit risk Risk Management / Modelling Head of Modelling Unlisted shares add on to general credit risk Banking Head of Banking Market risk Risk Management / Market Risk Head of Risk Management Operational risk Risk Management / Modelling Head of Modelling Model Risk Risk Management / Modelling Head of Modelling Andre risici Counter-cyclical buffer Risk Management / Modelling Head of Modelling Concentration risk Risk Management / Modelling Head of Modelling Control risk Risk Management Head of Modelling Earnings risk, quantitative Risk Management / Modelling Head of Modelling Earnings risk, qualitative Banking Head of Banking Earnings risk, qualitative Capital Markets Head of Capital Markets Growth Conditions Banking Head of Banking Liquidity risk Funding & IR Head of Funding & IR New business areas Banking Head of Banking New business areas Capital Markets Head of Capital Markets Overall Group risk Risk Management / Modelling Head of Modelling Reputation risk Funding & IR Head of Funding & IR Settlement risk Capital Markets Operations Head of CM Operations Strategic risk Funding & IR Head of Funding & IR Stress tests Credit Risk Stress Risk Management / Modelling Head of Modelling Market Risk Stress Risk Management / Market Risk Head of Risk Management Operational Risk Stress Risk Management / Modelling Head of Modelling Earning Risk Stress Risk Management / Modelling Head of Modelling Liquidity Risk Stress Funding & IR Head of Funding & IR OIV og nedskrivninger Unreserved probable impairments Credit Head of Credit Defaulted exposures after impairment charges Risk Management / Modelling Head of Modelling Customers with OIV mark Risk Management / Modelling Head of Modelling Management Management judgement on collective impairment charges Risk and Legal Head of Risk and Legal Tabel 3

7 Solvensbehov i Koncernen 30. september 2011 Rapporten behandler særskilt følgende emner: Business cycle movements Concentration risk, collateral Concentration risk, sector Concentration risk, single-name Control risk Credit risk Credit risk stress testing Dividend policy stress testing Earnings risk Earnings risk stress testing Economic capital model uncertainty Equity risk stress testing Foreign FX risk stress testing Growth conditions Interest rate risk stress testing Internal processes Large exposures Liquidity risk Liquidity risk stress testing Market risk Market risk stress testing New business areas Operational risk Operational risk stress testing Overall group risk Reputational risk Risks associated with new business Settlement risk Strategic risk Unlisted shares add on to general credit risk Unreserved probable impairments Value at Risk stress testing 1.4 Metode har udviklet en økonomisk kapitalmodel. Under denne model er kapital til det uforventede tab for kreditrisiko, markedsrisiko og den operationelle risiko målt til et konfidensniveau på 99,9 %. Den interne proces til estimering af solvensbehov anvender flere byggeklodser. Grundlaget for opgørelsen af den tilstrækkelige kapital, er s økonomiske kapitalmodel. De avancerede modeller gør det muligt at beregne et samlet risikomål på tværs af kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Opgørelsen af økonomisk kapital foretages i nøje overensstemmelse med de grundlæggende principper for de mest avancerede metoder i Kapitaldækningsdirektivet (CRD). De økonomiske kapitalmodeller indregner ikke diversifikationsfordele eller korrelationsstrukturer bortset fra dem, der eksisterer i CRD. Visse risikotyper opfanges dårligt i kvantitative modeller, derfor benyttes ekspert vurderinger til disse risici. Der udføres omfattende stresstesting med henblik på løbende at opfange fremtidige risikoelementer. Stresstests opdeles i 3 hovedelementer, som bidrager til den samlede risiko: kredit-, markeds- og operationel risiko. Den i dette afsnit beskrevne metode gælder ikke for Realkredit. Realkredit omfatter en afløbsportefølje med begrænset løbetid og minimale risici. Den for Realkredit anvendte metode er en tillægsmetode, som starter med minimumskapitalkravet på 8 % og tillægger kapitaludgifter efter Finanstilsynets retningslinjer Stresstest af kreditporteføljen Stresstests af kreditporteføljen gennemføres hvert kvartal. Formålet med stresstesten er at vurdere effekten af forskellige potentielle scenarier på defaultsandsynligheden for hver kunde og den afledte effekt på kapitalbehovet. Stresstestens horisont er de næste 3 år. Stresstesten forudsiger ikke, hvad der vil ske i nær fremtid, men viser effekten af forskellige potentielle scenarier.

8 Solvensbehov i Koncernen 30. september 2011 Alle anvendte scenarier vurderes mindst én gang om året, og om nødvendigt tilføjes der nye scenarier. Resultaterne af stressmodellen benyttes i den interne kapitaldækningsproces Stresstest af markedsrisiko s risikokomité har opstillet stresstestgrænser på koncernniveau samt for forskellige aktivitets- og produktniveauer i Capital Markets. Risk Management-afdelingen gennemfører og rapporterer dagligt stresstests for markedsrisiko. Risk Management gennemfører stresstests med udgangspunkt i historiske hændelser for renter, valutakurser og aktiekurser. Formålet er at vise konsekvenserne af ændringer i rentesatser, valutakurser eller aktiekurser, svarende til den største observerede ændring i et bestemt antal år for de aktuelle markedsrisikopositioner. Risk Management gør endvidere brug af standard stresstestscenarier for udvalgte områder. Under disse scenarier ændres renten med 0,1 procentpoint, 0,5 procentpoint, 1 procentpoint og 4 procentpoints i hver retning, medens valutakurserne ændres med 1 procentpoint, 2,5 procentpoints, 5 procentpoints, 10 procentpoints og 15 procentpoints i negativ retning. Stresstests yder et væsentligt bidrag til støtte for s samlede risikovurdering og -styring. Som følge heraf gennemgås og ændres scenarierne løbende for at afspejle ændringer i risikoprofilen og udviklingen på de finansielle markeder.

9 Solvensbehov i Koncernen 30. september Specifikation af solvensbehov De enkelte finansielle virksomheders tilstrækkelige kapital fremgår af tabel 4. Solvenskravet for koncernen, Erhvervsbank og Kapital Bank er opgjort i overensstemmelse med ICAAP metoderne. Som følge af de specielle forhold, der gør sig gældende i Realkredit, fastsættes størrelsen på den tilstrækkelige kapital på grundlag af minimumskapitalkravene. Risikotype (DKK mio.) koncernen Erhvervsbank Kapital Bank Realkredit Kreditrisiko ,6 Markedsrisiko ,4 Operationel risiko ,7 Andre bidragsydere til risici ,6 I alt ,3 ICAAP resultat 10,5 % 9,6 % 10,5 % 12,6 % Tabel 4 Specifikationen af den tilstrækkelige kapital er opdelt i nøgleområder. Kreditrisikosegmentet indeholder følgende poster: Koncentrationsrisiko Konjunkturbevægelser Kreditrisikostress OIV engagementer etc. Sikkerhedsrisiko Tillæg til unoterede aktier til den generelle kreditrisiko Usikkerhed om den økonomiske kapital Økonomisk kapital for kreditrisiko Andre bidragsydere til risici omfatter følgende: Afviklingsrisiko Indtjeningsrisiko Likviditetsrisiko Omdømmerisiko Vækstvilkår Markedsrisikosegmentet indeholder den kapital, der er beregnet af s Value at Risk (VaR) model. Det operationelle risikosegment omfatter den beregnede kapital af s VaR model for operationel risiko. Direktionen vurderer størrelsen på solvensbehovet i forhold til institutionens risikoprofil. Under denne vurdering kan tillæg, som ikke er modeldrevne, eventuelt indgå i solvenskravet.

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2010 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Revisionsudvalg... 5 1.2 Forankring... 6 1.3 Rapportering... 7 2 Kapitalstyring... 9 2.1 Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen...

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere