Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter"

Transkript

1 Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret i 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Forord Forordning 1282/2006 udgår og erstattes af forordning 1197/2009. Vejledningen er opdateret med følgende ændringer: Ny opdeling af produktgrupperne i bilag 2. Der er blevet færre men større grupper. 2 % - tolerancen ved udnyttelse af licenser erstattes af den generelle 5 % - tolerance. Rabatordning ved hurtig returnering af en licens med ubrugte mængder kan benyttes. Det særlige system med obligatoriske destinationszoner for ostelicenser ophører. Licenser til ordningen med mælkepulver til Den Dominikanske Republik kan benytte systemet med produktgrupper og produktkategorier på lige fod med de almindelige licenser. Ovennævnte ændringer gælder for licenser, der søges om fra den 1. januar Brug af nye produktgrupper med tilbagevirkende kraft De nye produktgrupper i bilag 2 kan efter ansøgning bruges med tilbagevirkende kraft på licenser, der er udstedt efter den 30. januar Det indebærer bl.a., at eksportører, som ikke har kunnet bruge licensen, fordi det eksporterede produkt (YM) var i en anden produktgruppe, kan få omgjort sagen, hvis varekode på licens og YM er i den samme nye produktgruppe. Vi skal have modtaget skriftlig ansøgning herom senest den 30. april For yderligere information ring til Mette Arnkilde på telefon Henvisning: Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 af 27. november 2009

3 Indholdsfortegnelse Licensdel Restitution uden licens Almindelig ordning for licens med forudfastsættelse af restitution Hvornår skal ansøgningen indsendes Hvordan udfyldes ansøgningen Online-ansøgning Papiransøgning Sikkerhedsstillelse Hvornår bliver licensen udstedt Europa-kommissionens særforanstaltninger Tildelingskoefficient Hvor længe er licensen gyldig Varemængde med restitution Særlige regler vedrørende anvendelsen af en licens Licens gyldig for en anden varekode i samme kategori Frigivelse af sikkerheden og rabatordningen Licitationer uden for EU og væbnede styrker i EU Aktiv forædling Licitationsordning til fastsættelse af restitutioner for visse varer Varer omfattet af licitationsordningen Licitationsperioden Indsendelse af bud Betingelser for indsendelse af bud (licensansøgning) Minimumsmængder og sikkerhedsstillelse for bud Udfyldelse af bud (licensansøgning) Resultat af licitationen Frigivelse af sikkerhed for bud Udstedelse af licens Undtagelser fra almindelige licensregler Gyldighedsperiode Overdragelse Frigivelse af sikkerhedsstillelse for licensen Eksport af ost til Canada Hvordan udfyldes ansøgningen Online-ansøgning Papiransøgning Sikkerhedsstillelse Overdragelse Deponering

4 4.5 Supplement til ansøgningen Hvornår udstedes licensen Hvor længe er licensen gyldig Anvendelse Udfyldning af rubrik 28b og 33 i YM Eksport af ost til USA Hvornår skal ansøgningen indsendes Hvordan udfyldes ansøgning om licens Supplement til ansøgning om licens Sikkerhedsstillelse Europa-kommissionens særforanstaltninger Hvornår bliver licensen udstedt Hvor længe er licensen gyldig Anvendelse af licens Udfyldning af rubrik 28b og 33 i YM Frigivelse af sikkerhed Eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Hvem kan søge licens Traditionelle eksportører Nye eksportører Restitutionssatser Hvornår skal ansøgning om foreløbig licens indsendes Hvordan udfyldes ansøgning om foreløbig licens Sikkerhedsstillelse Europa-Kommissionens særforanstaltninger Udstedelse af foreløbig licens Ansøgning om endelig licens Hvordan udfyldes ansøgning om endelig licens Online-ansøgning Papiransøgning Hvor længe er licensen gyldig Anvendelse Overdragelse Deponering Frigivelse/inddragelse af licenssikkerhed Bilag 1 Kategorier, licensgyldighed og licenssikkerhed Bilag 2 Produktgrupper Bilag 3 Varer omfattet af USA-ordningen under kontingentet for Bilag 4 Licensmeddelelse Mælkepulver til Den Dominikanske Republik Varedel Ansøgning om restitution Licens med forudfastsættelse af restitution

5 1.2 Krav til varens oprindelse Tarifering af varer Tarifering af navngivne oste Restitutionsvægt og licensvægt Udtagning af A- og B-prøver Anvendelse af B-prøven Ansvar for og omkostninger ved opbevaring af B-prøver Transportomkostninger Prøveomkostninger Konsekvenser for restitutionsudbetalingen Remplacering Vareoversigt Noter Regelgrundlag

6 Licensdel For at opnå eksportrestitution (herefter restitution) ved eksport af varer inden for vareområdet mælk og mejeriprodukter, skal eksportøren som hovedregel fremlægge en eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. I kapitel 1 i den generelle eksportvejledning findes reglerne for ansøgning om licens, udstedelse af licens og anvendelse af licens. Den generelle eksportvejledning findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med den generelle eksportvejledning Licensdelen handler om de særlige regler, som knytter sig til licenser for dette vareområde. Licensdelen er delt op i seks hovedafsnit. 1. Restitution uden licens 2. Almindelig ordning for licens med forudfastsættelse af restitution 3. Licitationsordning til fastsættelse af restitution for visse varer 4. Eksport af ost til Canada 5. Eksport af ost til USA 6. Eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik 1. Restitution uden licens (376/2008, art. 4, stk. 1 og bilag II, del III) Eksportøren kan opnå restitution uden at fremlægge licens når mængden pr. varekode pr. YM er på 150 kg og derunder. Også i en række andre tilfælde kan eksportøren opnå restitution uden at fremlægge licens. Læs mere i afsnit 1.0 i den generelle eksportvejledning. 2. Almindelig ordning for licens med forudfastsættelse af restitution 2.1 Hvornår skal ansøgningen indsendes (1187/2009, art. 4, stk. 2) Ansøgning kan indsendes hver dag enten elektronisk (online-ansøgning) eller på papir. Læs mere om de to ansøgningsmåder i afsnit 1.2 og 1.3 i den generelle eksportvejledning. Ansøgninger, der indsendes onsdag og torsdag i den uge, hvor ansøgningsperioden for licitationsordningen slutter, anses for indsendt på den første arbejdsdag, der følger efter torsdagen. Læs om licitationsordningen i afsnit 3. 4

7 2.2 Hvordan udfyldes ansøgningen (1187/2009, art. 4, stk. 3 og art. 6, stk. 1) Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle eksportvejledning Online-ansøgning Vælg varekode og licenstype EMF Papiransøgning Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med ansøgningsskemaet 2.3 Sikkerhedsstillelse (1187/2009, art. 9) Den sikkerhed, der skal stilles i forbindelse med ansøgning om licens, svarer til en procentdel af restitutionssatsen for den pågældende vare multipliceret med nettovægten. Procenten fremgår af bilag 1. For mælkepulver tilsat sukker bruges restitutionssatsen for mælkeandelen på hele varemængden. Sikkerhedsstillelsen er dog altid minimum 5 EUR pr. 100 kg. 2.4 Hvornår bliver licensen udstedt (1187/2009, art. 10, stk. 1) Licensen udstedes den femte arbejdsdag efter, at ansøgningen er modtaget i FødevareErhverv, medmindre Europa-Kommissionen træffer særforanstaltninger i mellemtiden. 2.5 Europa-kommissionens særforanstaltninger (1187/2009, art. 10, stk. 2, 3, 4 og art. 11) På grundlag af indberetninger om ansøgte licenser vurderer Europa-Kommissionen, om licenserne kan udstedes, eller om det er nødvendigt at gøre brug af de særlige foranstaltninger. Kommissionen kan bl.a. beslutte at: afvise de ansøgninger, som afventer udstedelse af licens anvende en tildelingskoefficient på de mængder, der er søgt om suspendere indsendelse af ansøgninger i indtil 5 arbejdsdage, eller i særlige tilfælde for en længere periode. Foranstaltningerne kan specificeres på bestemte produktgrupper og destinationer eller bestemte grupper af destinationer. Afvises ansøgningerne frigiver vi den stillede sikkerhed. Anvendes der tildelingskoefficient frigiver vi sikkerheden i forhold til de mængder, der ikke udstedes licenser for. 5

8 2.6 Tildelingskoefficient (1187/2009, art. 10, stk. 2 og 4) Hvis Europa-Kommissionen fastsætter en tildelingskoefficient på under 0,4, kan ansøgeren trække ansøgningen tilbage. Tilbagetrækningen skal ske skriftligt og senest 3 arbejdsdage efter den dag, hvor koefficienten er offentliggjort. Vi frigiver den stillede sikkerhed. 2.7 Hvor længe er licensen gyldig (1187/2009, art. 7) Gyldighedsperioden fremgår af bilag 1. Licensens sidste gyldighedsdag regnes fra den dag, ansøgningen er modtaget i FødevareErhverv. 2.8 Varemængde med restitution (1187/2009, art. 12) Eksportøren kan kun opnå restitution for den varemængde, der fremgår af licensens rubrik 17 og 18. Rubrik 22 i den udstedte licens er udfyldt med påtegningen Der betales kun restitution for den mængde, der er nævnt i rubrik 17 og 18. Uden restitution kan der eksporteres 5 % mere end denne mængde. 2.9 Særlige regler vedrørende anvendelsen af en licens (1187/2009, art. 6) Licensen er som udgangspunkt kun gyldig for den varekode, som er skrevet i ansøgningens rubrik 16. Hvis den varekode, som licensen søges for indgår i en produktgruppe, jf. bilag 2, kan den udstedte licens bruges ved eksport af alle varer i den pågældende produktgruppe. Benytter eksportøren denne mulighed, beregnes restitutionen på følgende måde: Er satsen for varekoden i YM højere end satsen for varekoden, som licensen er søgt for, udbetales restitutionen med satsen for varekoden i licensansøgningen. Er satsen for varekoden i YM lavere end satsen for varekoden, som licensen er søgt for, udbetales restitutionen med sats for varekoden i YM fratrukket 20 % af forskellen mellem de to satser. Se også afsnit 2.10 om mulighederne for at bruge licensen ved eksport af en vare i samme kategori Licens gyldig for en anden varekode i samme kategori (1187/2009, art. 7, stk. 2) En licens er også gyldig ved eksport af en vare under en anden varekode end den varekode, der fremgår af den anvendte licens og den tilhørende produktgruppe. Det er dog en betingelse, at varekoden er i samme kategori, jf. bilag 1, og har den samme restitutionssats. 6

9 Ved valideringen af YM i vores edb-system konstateres om disse krav er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, kan der ikke udbetales restitution og ikke afskrives på licensen Frigivelse af sikkerheden og rabatordningen (1187/2009, art. 2) Sikkerheden bliver frigivet efter reglerne i afsnit 1.10 i den generelle eksportvejledning. Bemærk, at for licenser, der er søgt fra den 1. januar 2010 inddrages hele sikkerheden, når mindre end 5 % af licensmængden er eksporteret og hele sikkerheden frigives, når 95 % af licensmængden er eksporteret. Er der eksporteret mellem 5 % og 95 % inddrages for 95 % af licensmængden minus eksporteret mængde. Ved hurtig returnering af en licens med ubrugte mængder, kan eksportøren få nedsat den sikkerhed, som skal inddrages. Læs mere om ordningen i afsnit 1.12 i den generelle eksportvejledning Licitationer uden for EU og væbnede styrker i EU (1187/2009, art. 8) Reglerne for disse licitationer findes i afsnit 1.16 i den generelle eksportvejledning. Eksportører, der ønsker at indgive bud, skal søge om en foreløbig licens. Der kan ikke indgives bud for ost under KN-kode Samtidig med ansøgning om foreløbig licens, skal der stilles en sikkerhed, som svarer til 75 % af procentsatserne i bilag 1, dog minimum 5 EUR 100 kg, jf. afsnit 2.3. Ansøgeren skal indsende bevis for, at licitationsudbyderen er et offentligt eller offentligretligt organ. Beviset kan være en erklæring fra den danske ambassade i det pågældende tredjeland eller det pågældende tredjelands ambassade i Danmark. Foreløbige licenser udstedes den femte arbejdsdag, jf. afsnit 2.4. Er der givet tilslag, skal eksportøren senest 60 dage efter fristen for indgivelse af bud indsende ansøgning om endelig eksportlicens. FødevareErhverv udsteder den endelige licens, når ansøgeren har indsendt bevis for, at han er tilslagsmodtager. Ansøgning om disse licenser skal indsendes på papir Aktiv forædling (1187/2009, art. 15) Ordningen med aktiv forædling er nærmere beskrevet i afsnit 4.9 i den generelle eksportvejledning. For smelteost under KN-kode gælder, at ansøgning om licens skal ledsages af en kopi af bevilling om aktiv forædling fra SKAT. I ansøgningens rubrik 20 skal der henvises til art. 17 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/

10 3. Licitationsordning til fastsættelse af restitutioner for visse varer 3.1 Varer omfattet af licitationsordningen (619/2008, art. 1) Følgende varer er omfattet af ordningen: Varekode Varebeskrivelse ex Skummetmælkspulver i sække af mindst 25 kg nettovægt, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og med et indhold af ikkemælkeprodukter på højst 0,5 vægtprocent. ex Naturligt smør i blokke på mindst 20 kg nettovægt, med fedtindhold på 82 vægtprocent og derover, men højst 85 vægtprocent. ex Smørolie (butteroil) i beholdere på mindst 20 kg nettovægt, med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder. 3.2 Licitationsperioden (619/2008, art. 4, stk. 2) Perioden begynder kl tirsdagen før den første tirsdag i måneden og tirsdagen før den tredje tirsdag i måneden med følgende undtagelser: i august begynder perioden den tredje tirsdag i december begynder perioden den første tirsdag. Hvis tirsdagen er en helligdag begynder perioden kl den følgende arbejdsdag. Perioden slutter kl på den første og tredje tirsdag i måneden med følgende undtagelser: i august slutter perioden den fjerde tirsdag i december slutter perioden den anden tirsdag. Hvis tirsdagen er en helligdag slutter perioden kl den foregående arbejdsdag. 3.3 Indsendelse af bud (1454/2007, art. 3) Kun erhvervsdrivende, der er etableret og momsregistreret i EF kan indgive bud. Deltagelse i en licitation sker ved, at ansøgeren indsender en licensansøgning efter reglerne i afsnit 1.2 i den generelle eksportvejledning. Ansøgningen fungerer i første omgang som licitationsbud og siden som licensansøgning, hvis buddet antages. Et indsendt bud kan ikke trækkes tilbage. I Danmark indsendes bud til FødevareErhverv. 8

11 3.4 Betingelser for indsendelse af bud (licensansøgning) (1454/2007, art. 3; 619/2008, art 2) Bud må kun indsendes i licitationsperioden og er kun gyldig for den licitationsrunde, som buddet er indsendt i. Bud kan ikke indsendes som online-ansøgning, men kan a) indleveres personligt mod kvittering for modtagelsen, eller b) sendes som anbefalet brev, eller c) sendes pr. telefax (nummer ). Ved a) og b) skal bud være i en forseglet dobbeltkuvert. Den inderste kuvert, der ligeledes skal være forseglet, skal bære påskriften Bud i forbindelse med licitation for mejeriprodukter. Ved c) skal rubrikken Bemærkninger til FødevareErhverv i ansøgningen være udfyldt med: Bud i forbindelse med licitation for mejeriprodukter. Hvert bud må kun omfatte én varekode og én restitutionssats. En ansøger kan indsende flere bud for den samme varekode. Bud gælder for eksport til alle destinationer undtagen følgende: tredjelande: Andorra, Liechtenstein, USA og Vatikanstaten EU-medlemstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar de udførsler, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, artikel 44, stk. 1 og artikel 45, stk. 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999. Det drejer sig bl.a. om levering af proviant til skibe og fly i EU og i tredjelande. 3.5 Minimumsmængder og sikkerhedsstillelse for bud (619/2008, art 5 og 6; 1454/2007, art. 3, stk. 6) Hvert enkelt bud skal være på mindst 10 tons. Ansøgeren skal samtidig med afgivelse af bud stille en sikkerhed på 15 % af den maksimumrestitution, der senest er fastsat ved licitation for de pågældende varer og bestemmelsessteder, jf. afsnit 3.4. Oplysninger om de seneste fastsættelser kan fås ved henvendelse til Eksportgruppen i Eksportstøttekontoret. Sikkerhedsstillelsen er dog altid minimum 5 EUR pr. 100 kg. Licitationssikkerheden overføres som sikkerhed for eksportlicensen, når et bud er antaget. 9

12 3.6 Udfyldelse af bud (licensansøgning) (1454/2007, art. 3; 619/2008, art. 4) Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med ansøgningsskemaet Rubrik 4: Navn, adresse og SE-nr. på budgiver (ansøger). Rubrik 7: Navn og kode på bestemmelseslandet. Bestemmelseslandet er ikke obligatorisk. Landekoderne findes i kapitel 15 i den generelle eksportvejledning. Rubrik 8: X for ja. Rubrik 9: X for ja. Rubrik 11: Sikkerhedsstillelse for buddet skrives i kroner og øre. Satser for sikkerhed fremgår af afsnit 3.5. Rubrik 15: Varebeskrivelse jf. afsnit Rubrik 16: Varekode jf. afsnit 3.1. Bemærk, at varekoden skal være med foranstillet ex. Rubrik 17: Mængde i tal. Bemærk krav om minimumsmængde i afsnit 3.5. Rubrik 18: Mængde i bogstaver. Rubrik 20: Bud på restitutionssats udtrykt i EUR med decimaler pr. 100 kg. Forordning 619/2008 Dato for sidste frist for afgivelse af bud. Bemærkninger til FødevareErhverv: Bud i forbindelse med licitation for mejeriprodukter Buddet er kun gyldigt hvis ovenstående regler er opfyldt, ikke omfatter andre betingelser end dem, der nævnt ovenfor og hvis der er stillet sikkerhed, jf. afsnit

13 3.7 Resultat af licitationen (1454/2007, art. 6) Efter hver licitationsperiode træffer Europa-Kommissionen beslutning om at fastsætte en maksimumsrestitution eller om ikke at yde restitution. Beslutningen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 3.8 Frigivelse af sikkerhed for bud (1454/2007, art. 7) Bliver et bud antaget, overføres den stillede sikkerhed for buddet som sikkerhed for den udstedte licens. Bliver et bud ikke antaget, frigiver FødevareErhverv sikkerhedsstillelsen hurtigst muligt. 3.9 Udstedelse af licens (1454/2007, art. 7) Senest den femte arbejdsdag efter, at Europa-Kommissionens beslutning om fastsættelse af en maksimumsrestitution er trådt i kraft, udstedes eksportlicensen for den mængde og den restitutionssats, der er anført i buddet. Rubrik 22 i licensen er udfyldt med: Der betales kun restitution for den mængde, der er nævnt i rubrik 17 og 18 Forordning om licitation (EF) nr. 619/2008 Sidste frist for afgivelse af bud er den. Restitutionssats: EUR pr. 100 kg 3.10 Undtagelser fra almindelige licensregler (619/2008, art. 8, stk. 1) Det er ikke muligt at bruge reglerne i afsnit 2.9 om Særlige regler vedrørende anvendelsen af en licens og i afsnit 2.10 om Licens gyldig for en anden varekode i samme kategori på licenser, som er udstedt på grundlag af en licitation Gyldighedsperiode (619/2008, art. 8, stk. 2) Gyldighedsperioden fremgår af bilag 1. Licensen er gyldig fra den dag, der er sidste frist for afgivelse af bud Overdragelse (376/2008, art.8) Licensen kan overdrages til en anden virksomhed. Læs om overdragelse i afsnit 1.7 i den generelle eksportvejledning Frigivelse af sikkerhedsstillelse for licensen De almindelige regler om frigivelse af sikkerhedsstillelse for licenser for mælk og mejeriprodukter gælder. Se afsnit

14 4. Eksport af ost til Canada (1187/2009, art ) Eksport af ost til Canada under det kontingent, der er fastsat i aftalen af 22. december 1995 mellem EU og Canada, kræver, jf. beslutning 95/591/EF, at eksportøren fremlægger en eksportlicens for SKAT ved eksporten og en attesteret kopi heraf for myndighederne i Canada ved indførslen. 4.1 Hvordan udfyldes ansøgningen (1187/2009, art. 17) Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle eksportvejledning. Første gang du søger om licens til et givet kontingentår, skal du indsende en erklæring, jf. bestemmelserne i afsnit Online-ansøgning Vælg varekode og licenstype CAN. Licensen skal søges på 8-cifret varekode (KN-kode). I rubrikken - Særlige bemærkninger skal eksportøren skrive: Ost til direkte eksport til Canada. Artikel 16 i forordning (EF) nr. 1187/2009. Kontingent for 20xx (årstal), eller Ost til eksport til Canada direkte eller via New York. Artikel 16 i forordning (EF) nr. 1187/2009. Kontingent for 20xx (årstal). Sendes osten til Canada via tredjelande i Europa, skal disse angives i stedet for eller sammen med angivelsen New York Papiransøgning Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med ansøgningsskemaet Rubrikkerne 7, 15, 16, 20 og Bemærkninger til FødevareErhverv udfyldes således: Rubrik 7: Canada CA. Sæt x i Ja for obligatorisk. Rubrik 15: Varebeskrivelse ifølge den kombinerede nomenklatur (KN). Rubrik 16: 8-cifret varekode (KN-kode) 12

15 Rubrik 20: Ost til direkte eksport til Canada. Artikel 16 i forordning (EF) nr. 1187/2009. Kontingent for 20xx (årstal), eller Ost til eksport til Canada direkte eller via New York. Artikel 16 i forordning (EF) nr. 1187/2009. Kontingent for 20xx (årstal). Hvis osten sendes til Canada via tredjelande i Europa, skal disse angives i stedet for eller sammen med angivelsen New York. Bemærkninger til FødevareErhverv: Uden restitution 4.2 Sikkerhedsstillelse (1187/2009, art. 20) Der skal ikke stilles sikkerhed. 4.3 Overdragelse (1187/2009, art. 19, stk. 3) Licensen kan ikke overdrages. 4.4 Deponering Licensen kan ikke deponeres. 4.5 Supplement til ansøgningen (1187/2009, art. 16, stk. 2) FødevareErhverv antager kun ansøgninger om licenser i et givet kontingentår, hvis ansøgeren: skriftligt erklærer, at alle de råvarer, der hører under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur (KN), og som anvendes til fremstilling af de varer, som ansøgningen indgives for, helt er fremstillet i EU skriftligt forpligter sig til efter anmodning fra FødevareErhverv at fremlægge alle supplerende bilag, der findes nødvendige for udstedelse af licensen og eventuelt at acceptere enhver kontrol, som FødevareErhverv foretager af regnskabet og af forholdene omkring fremstillingen af de pågældende varer. Betingelserne anses for opfyldt, hvis ansøgeren indsender et brev med følgende ordlyd: Betingelserne iht. art. 16 i Kommissionens forordning 1187/2009 vil blive overholdt for licenser, der søges om i kontingentåret 20xx (årstal) 4.6 Hvornår udstedes licensen (1187/2009, art. 18, stk. 1) Licensen udstedes hurtigst muligt efter, at ansøgningen er modtaget i FødevareErverv. 13

16 4.7 Hvor længe er licensen gyldig (1187/2009, art. 18, stk. 2) Licensen er gyldig fra den dag, hvor ansøgningen er modtaget og indtil den 31. december efter udstedelsesdagen. Licenser, der er udstedt fra den 20. december til den 31. december, er dog gyldige fra 1. januar til 31. december det følgende år. Vælger ansøgerne at benytte denne mulighed, skal der i rubrikken Særlige bemærkninger i online-ansøgningen, eller rubrik 20 i papiransøgningen under angivelsen kontingent for 20xx henvises til det følgende år. 4.8 Anvendelse (1187/2009, art. 19, stk. 1 og 2) Licensen kan kun anvendes til én forsendelse. Når YM er antaget af SKAT, er licensen udnyttet. Licensindehaveren sørger for, at en kopi af licensen, som er attesteret af SKAT, bliver forelagt myndighederne i Canada, når der søges om importlicens. 4.9 Udfyldning af rubrik 28b og 33 i YM Da oste til Canada ikke er omfattet af restitution, skal rubrik 28b i YM udfyldes med eksportart 700 og rubrik 33 udfyldes med varekoden på 8 cifre (KN-koden), jf. den anvendte licens. 5. Eksport af ost til USA (1187/2009, art ) Ost kan eksporteres til USA under et supplerende kontingent i henhold til GATT-aftalerne under Uruguay- og Tokyo-runderne. Det årlige kontingent og fordelingen på de enkelte grupper fremgår af bilag 3. Der kan kun udføres oste under denne ordning, hvis eksportøren har en licens. Dette gælder også, selvom der ikke er fastsat restitution til USA. 5.1 Hvornår skal ansøgningen indsendes (1187/2009, art. 22, stk. 2) Ansøgning om licens til brug for det kommende kontingentår skal indsendes i en bestemt periode året før. FødevareErhverv informerer om ansøgningsperioden i en separat meddelelse, fx informationsbrev. 5.2 Hvordan udfyldes ansøgning om licens (1187/2009, art. 22 og 25 samt årlig forordning om USA-ordning) Ansøgning om licens kan kun indsendes på papir. Ved ansøgning om licens anvendes et særligt skema, som findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema>animalske varer Genvej til siden med ansøgningsskema 14

17 Hver ansøgning må kun omfatte én produktgruppe, jf. bilag 3. Er produktgruppen opdelt i en Tokyo-runde og en Uruguay-runde, betragtes hver opdeling som en produktgruppe. Ansøgningen udfyldes således: 1. Produktgruppe ifølge Harmonized Tariff Schedule of the United States 2. Gruppebetegnelse ifølge Harmonized Tariff Schedule of the United States 3. Sæt kryds for kontingentets oprindelse 4. Ansøgers SE-nummer, navn og adresse 5. KN-kode (8 cifret varekode) 6. Mængden der ansøges om foreløbig licens for pr. KN-kode. For oste i lage, fx Feta, søges licensen for ostens egenvægt, dvs. nettovægten efter fradrag af vægten af lage. 7. Kode ifølge Harmonized Tariff Schedule of the United States 8. Eksport til USA i mindst ét af de foregående tre år af varer under den KN-kode, der søges om licens for sæt kryds 9. Importøren i USA er et datterselskab af ansøger sæt kryds 10. Navn og adresse på den importør, som ansøgeren har udpeget i USA 11. Sikkerhedsstillelsen i kr 12. Sæt kryds, hvis erklæring fra den udpegede importør er indsendt til FødevareErhverv 13. Sæt kryds for erklæring om, at virksomheden ikke har og ikke vil indsende andre ansøgninger for den samme produktgruppe i Danmark eller i andre medlemsstater. Ansøgning om licens for produktgruppe 16-Tokyo, 16-Uruguay, 17, 18, 20 og 21 skal omfatte mindst 10 tons, men højst 40 % af den mængde, der er til rådighed for den pågældende produktgruppe. Ansøgning om licens for produktgruppe 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo og 25- Uruguay skal omfatte mindst 10 tons og højst den mængde, der er til rådighed for den pågældende produktgruppe. 5.3 Supplement til ansøgning om licens (1187/2009, art. 22, stk. 3 og 5 samt årlig forordning om USA-ordningen) Sammen med ansøgning om licens skal der indsendes følgende supplerende dokumentation: Bevis for, at ansøgeren har eksporteret ost til USA af den type, som produktgruppen vedrører i mindst ét af de foregående tre år. Beviset skal bestå af YM eller udenlandsk eksportangivelse, som er behørigt påtegnet af myndighederne. Hvis der i stedet for originaldokumenter indsendes kopier eller edb-udskrifter, skal disse være behørigt påtegnet af de relevante toldmyndigheder. Bevis for, at den udpegede importør i USA er et datterselskab. Dette bevis kan være en revisorattest. En erklæring fra den udpegede importør om, at vedkommende, ifølge gældende regler i USA, er berettiget til at få udstedt en importlicens under kontingent. 5.4 Sikkerhedsstillelse (1187/2009, art. 22, stk. 2) Samtidig med ansøgning om licens, skal der stilles en sikkerhed på 5 EUR pr. 100 kg. 15

18 5.5 Europa-kommissionens særforanstaltninger (1187/2009, art. 23 samt årlig forordning om USA-ordningen) Hvis de ansøgte mængder pr. produktgruppe overstiger kontingenterne, skal Europa- Kommissionen fastsætte en fælles nedsættelseskoefficient. Hvis en nedsættelseskoefficient medfører, at der skal tildeles licenser for mængder på under 10 tons, skal FødevareErhverv fordele mængderne ved lodtrækning efter bestemte retningslinier, således at hver licens bliver på mindst 10 tons. Overstiger de ansøgte mængder ikke de mængder, der er til rådighed for det pågældende år, kan Europa-Kommissionen tildele de resterende mængder til interesserede. Sikkerhedsstillelsen frigives helt eller delvist for afviste ansøgninger, og for de mængder der overstiger de tildelte mængder. 5.6 Hvornår bliver licensen udstedt (1187/2009, art. 25) FødevareErhverv udsteder licenser senest den 15. december i ansøgningsåret. 5.7 Hvor længe er licensen gyldig (1187/2009, art. 25 samt årlig forordning om USA-ordningen) Licenser er gyldige fra den 1. januar til den 31. december i kontingentåret. 5.8 Anvendelse af licens (1187/2009, art. 22, stk. 1) Rubrik 16 i den udstedte licens er udfyldt med den 8 cifrede KN-kode, som er anført i ansøgningen. Licensen er imidlertid også gyldig ved eksport af ost under en anden KN-kode i samme gruppe, jf. bilag 3. I praksis fungerer det på den måde, at eksportøren udfylder rubrik 33 i YM med KNkoden/varekoden for den ost, der skal eksporteres. Vær opmærksom på, at det skal være en ost i samme gruppe. 5.9 Udfyldning af rubrik 28b og 33 i YM Rubrik 28b i YM udfyldes med eksportart 700. Rubrik 33 kan udfyldes med varekoden på 12 cifre eller KN-koden på 8 cifre. Bemærk, at varekoden på 12 cifre normalt også kræver supplerende angivelse af erklæringskode m.v., jf. varedelen Frigivelse af sikkerhed (1187/2009, art. 25) Sikkerhed frigives når eksportøren har indsendt kopi eller fotokopi af transportdokumentet, hvoraf det fremgår, at USA er bestemmelseslandet. 16

19 6. Eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik (1187/2009, art ) Ved eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik under det toldkontingent med nedsat told, der er aftalt mellem EU og Cariforumlandene, jf. Rådets afgørelse 2008/805/EF, skal der fremlægges en licens ved eksport fra Danmark og ved importen i Den Dominikanske Republik. Følgende varer er omfattet af ordningen: Varekode Varebeskrivelse Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i andre tilfælde Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 25 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 25 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i andre tilfælde Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder Mælk i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i andre tilfælde. Varerne skal være fremstillet fuldt ud i EU. Rent praktisk administreres ordningen i Danmark således, at eksportøren søger om licens i to omgange. Først søges om en foreløbig licens. Den foreløbige licens kan ikke bruges til eksport. På grundlag af den foreløbige licens, kan eksportøren efterfølgende søge om endelig licens, som skal bruges ved selve eksporten. 6.1 Hvem kan søge licens (1187/2009, art. 28) Kontingentet er på tons for en periode på tolv måneder, der begynder den 1. juli. Kontingentet er opdelt i to dele. En del for traditionelle eksportører og en del for nye eksportører. Bemærk, at en traditionel eksportør kan vælge at søge efter reglerne for nye eksportører i stedet for reglerne for traditionelle eksportører. 17

20 6.1.1 Traditionelle eksportører 80 % eller tons fordeles mellem eksportører i EU, der kan godtgøre, at de har eksporteret mælkepulver (jf. varekoderne ovenfor) til Den Dominikanske Republik i mindst tre af de seneste fire kalenderår før perioden for indsendelse af ansøgning om licens. Der kan søges om licens på grundlag af mængderne for ét af disse tre kalenderår. Med henblik på en praktisk administration af denne ordning ønsker FødevareErhverv at forhåndsgodkende eksportørens dokumentation for den gennemførte eksport. Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal indsendes i så god tid, at vi kan godkende grundlaget, inden fristen for ansøgning om foreløbig licens udløber, jf. afsnit 6.3. Dokumentationen ligger i to grupper. I den ene gruppe er der dokumentation for det kalenderår, eksportøren ønsker at benytte som grundlag for ansøgning om licens. Denne dokumentation skal som minimum indeholde oplysninger om: SE- nr. og navn på virksomhed varekode (kun eksport under de varekoder, der er nævnt ovenfor kan anvendes) ekspeditionsnummer på YM i stigende nummerorden nettovægt antagelsesdato nummer på anvendt eksportlicens. Den erhvervsdrivende, hvis navn er anført på YM, anses for at være eksportøren. En traditionel eksportør kan højst søge om licenser for en mængde, der svarer til 110 % af den samlede mængde for det pågældende kalenderår. Ansøgninger på større mængder afvises. I den anden gruppe er der dokumentation for regelmæssig eksport af mælkepulver (jf. varekoderne ovenfor) til Den Dominikanske Republik i de to andre kalenderår. Beviset kan fx være oplysning om ekspeditionsnummer på en YM fra hvert kvartal eller fotokopier af de pågældende YM. Den erhvervsdrivende, hvis navn er anført på YM, anses for at være eksportøren. Dokumentationen skal bestå af YM eller udenlandsk eksportangivelse. Dokumenterne skal være behørigt påtegnede af toldmyndighederne. Hvis der i stedet for originaldokumenter indsendes kopier eller edb-udskrifter, skal disse være behørigt påtegnet af relevant toldmyndighed. Efter aftale med FødevareErhverv er det muligt af fremlægges edb-udskrifter af online udførselsangivelser foretaget i bestemte lande og efter bestemte retningslinjer, eller henvise til YM, som er registreret i direktoratets edb-system Nye eksportører 20 % eller tons fordeles mellem ansøgere i EU, som på ansøgningstidspunktet kan godtgøre, at de i mindst 12 måneder har drevet handel med tredjelande med mælk og mejeriprodukter under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur. Ansøgeren skal være momsregistreret i EU. Med henblik på en praktisk administration af denne ordning ønsker FødevareErhverv at forhåndsgodkende eksportørens dokumentation for den gennemførte handel. Ansøgning om for- 18

21 håndsgodkendelse skal indsendes i så god tid, at vi kan godkende dokumentationen, inden fristen for ansøgning om foreløbig licens udløber, jf. afsnit 6.3. Dokumentationen bør som udgangspunkt indeholde beviser for 1 handel (eksport eller import) pr. kvartal i de seneste 4 kvartaler. Dokumentationen skal bestå af tolddokumenter (importangivelse), der viser at varerne er overgået til fri omsætning i EU eller er eksporteret ud af EU (YM eller udenlandsk eksportangivelse). Dokumenterne skal være behørigt påtegnede af toldmyndighederne ligesom dokumenterne vedrørende overgangen til fri omsætning i EU skal indeholde reference mellem licensansøgeren og varemodtageren. Hvis der i stedet for originaldokumenter indsendes kopier eller edb-udskrifter, skal disse være behørigt påtegnet af relevant toldmyndighed. Efter aftale med FødevareErhverv er det muligt af fremlægges edb-udskrifter af online indførsels-/udførselsangivelser foretaget i bestemte lande og efter bestemte retningslinjer, eller henvise til YM, som er registreret i direktoratets edb-system. En ny eksportør kan højst søge om licenser for en samlet mængde på 600 tons. Ansøgninger på større mængder afvises. 6.2 Restitutionssatser (1187/2009, art. 29) Satserne fremgår af forordninger med de almindelige restitutionsfastsættelser. Restitutionsbeløbet beregnes på grundlag af de satser, der er gældende den første dag i ansøgningsperioden, jf. afsnit Hvornår skal ansøgning om foreløbig licens indsendes (1187/2009, art. 28, stk. 3) Ansøgning om foreløbig licens indsendes hvert år mellem 1. og 10. april for kontingentet, der vedrører perioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Ansøgning kan ikke indsendes som online-ansøgning, men skal indsendes papiransøgning. Der kan kun indgives én ansøgning om licens pr. varekode og alle ansøgninger skal indgives samtidigt. 6.4 Hvordan udfyldes ansøgning om foreløbig licens (1187/2009, art. 30) Ansøgningen udfyldes efter reglerne i afsnit 1.3 i den generelle eksportvejledning. Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med ansøgningsskemaet Rubrik 7 og 20 udfyldes således: Rubrik 7: Dominikanske Republik DO og kryds i ja for obligatorisk destination. 19

22 Rubrik 20: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009: Toldkontingent for 1.7 (årstal) til 30.6 (årstal) for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF. Bemærk i øvrigt bestemmelserne om maksimale ansøgningsmængder, jf. afsnit og Sikkerhedsstillelse (1187/2009, art. 28, stk. 3a) Den sikkerhed, der skal stilles i forbindelse med ansøgning om foreløbig licens, svarer til en procentdel af restitutionssatsen for den pågældende varekode multipliceret med nettovægten. Procenten fremgår af bilag 1. Sikkerhedsstillelsen er dog altid minimum 5 EUR pr. 100 kg. Sikkerhedsbeløbet i kr. overføres til de endelige licenser, når de udstedes. 6.6 Europa-Kommissionens særforanstaltninger (1187/2009, art. 31, stk. 2) Ansøges der samlet om større mængder, end der er til rådighed på kontingenterne, kan Europa-Kommissionen fastsætte tildelingskoefficienter. Hvis anvendelsen heraf betyder, at der fastsættes en mængde på under 20 tons pr. ansøger, kan ansøgeren trække sin ansøgning tilbage. Det skal ske senest tre arbejdsdage efter, at koefficienterne er offentliggjort. Vi frigiver straks den stillede sikkerhed. Hvis der samlet ansøges om lavere mængder, end der er til rådighed for perioden, tildeler Europa-Kommissionen restmængderne ud fra objektive kriterier, idet der tages hensyn til licensansøgninger for alle produkter under KN-kode , og Udstedelse af foreløbig licens (adm.) Når Europa-Kommissionen har besluttet, i hvilket omfang der kan udstedes licenser for de mængder, der er ansøgt om, udsteder vi den foreløbige licens. I stedet for den sædvanlige licensblanket modtager ansøgeren en licensmeddelelse. Se eksempel i bilag 4. I meddelelsen bekræfter FødevareErhverv, at der er registreret en foreløbig licens i vort IT-system. Hver licensmeddelelse er forsynet med et journalnummer. 6.8 Ansøgning om endelig licens (1187/2009, art. 32, stk. 1) Endelig licens skal søges i perioden fra 1. juni til 15. februar det følgende år. Der kan søges om endelig licens for hele mængden eller for delmængder af den foreløbige licens. Endelige licenser kan opdeles i partiallicenser i hele licensens gyldighedsperiode. Se også afsnit 6.13 om deponering. 6.9 Hvordan udfyldes ansøgning om endelig licens Ansøgningen udfyldes efter reglerne i afsnit 1.3 i den generelle eksportvejledning. 20

23 6.9.1 Online-ansøgning Vælg varekode og licenstype DOM. Husk at vælge journalnummeret på licensmeddelelsen for den foreløbige licens i feltet Licitationsnr Papiransøgning Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med ansøgningsskemaet Rubrikkerne 7, 20 og Bemærkninger til FødevareErhverv udfyldes således: Rubrik 7: Den Dominikanske Republik - DO. Licensen forpligter til udførsel til dette land, så der skal sættes X i Ja for obligatorisk bestemmelsesland. Rubrik 20: Kapitel III, afdeling 3 i forordning (EF) nr. 1187/2009: Toldkontingent for 1.7 (årstal) til 30.6 (årstal) for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF. Bemærkninger til FødevareErhverv: Journalnummeret på licensmeddelelsen om den foreløbige licens Hvor længe er licensen gyldig (1187/2009, art. 32, stk. 2) Licensen er gyldig fra den faktiske udstedelsesdato til den 30. juni i det kontingentår, som ansøgningen vedrører Anvendelse (1187/2009, art. 27, stk. 1) For hver sending skal eksportøren fremlægge en attesteret kopi af licensen og en behørigt påtegnet kopi af YM for de dominikanske myndigheder. Attestation af licenskopi og påtegning af YM foretages af SKAT ved udførslen Overdragelse (1187/2009, art. 32, stk. 4) Licensen kan ikke overdrages Deponering (1187/2009, art. 27, stk. 1) Da SKAT skal attestere en licenskopi ved hver udførsel, kan licensen ikke deponeres. En endelig licens kan dog deponeres hvis eksportøren ansøger om udstedelse af partiallicenser til brug ved eksporten. Den deponerede licens kan ikke benyttes til eksport. 21

24 Ifølge afsnit 6.8 skal endelige licenser være søgt senest den 15. februar i det år, der følger efter året, hvor der er søgt om foreløbig licens Frigivelse/inddragelse af licenssikkerhed (1187/2009, art. 31, art. 32, stk. 3) Sikkerhed frigives kun i et af følgende to tilfælde: når eksportøren har indsendt kopi eller fotokopi af transportdokumentet, hvoraf det fremgår, at Den Dominikanske Republik er bestemmelseslandet når der som følge af, at Kommissionen har fastsat tildelingskoefficienter (se afsnit 6.6), ikke er udstedt licens for hele den mængde, der er ansøgt om. Sikkerhed for den foreløbige licens inddrages i forhold til de mængder, for hvilke der ikke er søgt om endelig licens inden ansøgningsfristens udløb, jf. afsnit 6.8. I tilfælde, hvor en erhvervsdrivende til hvem der er udstedt licens har givet urigtige oplysninger inddrages sikkerheden og licensen annulleres. 22

25 Bilag 1 Kategorier, licensgyldighed og licenssikkerhed Kategori nr. Licensgyldighed Licenssikkerhed I Smør og andre mælkefedtstoffer og smørbare mælkefedtprodukter henhørende under KN-kode: II Skummetmælkspulver henhørende under KN-kode: III Ost og ostemasse henhørende under KN-kode: 0406 IV Andre mejeriprodukter henhørende under KN-kode: til til Løbende måned plus 4 måneder Løbende måned plus 4 måneder Løbende måned plus 4 måneder Løbende måned plus 4 måneder 15 % af restitutionsbeløbet, dog mindst 5 EUR pr. 100 kg 15 % af restitutionsbeløbet, dog mindst 5 EUR pr. 100 kg 15 % af restitutionsbeløbet, dog mindst 5 EUR pr. 100 kg 15 % af restitutionsbeløbet, dog mindst 5 EUR pr. 100 kg 23

26 Bilag 2 Produktgrupper Gruppe nr. KN-kode og og Alle varekoder, jf. vareoversigten i varedelen, hvor de første cifre svarer til cifrene i KN-koden, er omfattet af den pågældende produktgruppe. 24

27 Bilag 3 Varer omfattet af USA-ordningen under kontingentet for 2010 Identifikation af gruppe ifølge tillægsbemærkningerne i kapitel 4 i Harmonized Tariff Schedule of the United States Gruppebetegnelse Identifikation af gruppe og kontingent Mængde til rådighed i 2010 (tons) 16 Not specifically provided for (NSPF) 16-Tokyo 908, Uruguay 3 446, Blue Mould , Cheddar , Edam/Gouda , Italian Type , Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation 25 Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation 22-Tokyo 393, Uruguay 380, Tokyo 4 003, Uruguay 2 420,000 25

28 Bilag 4 Licensmeddelelse Mælkepulver til Den Dominikanske Republik FødevareErhverv bekræfter hermed, at der er registreret en foreløbig eksportlicens i vort ITsystem. Licensen udstedes ikke. På grundlag af den registrerede licens skal der søges om endelige licenser senest den 15. februar det følgende år. Den foreløbige licens er registreret med følgende data: Journalnummer: xxxxxx 10. Modtagelsesdato: xx.xx.xx 11. Sikkerhedsstillelse: x,xx kr. 12. Sidste gyldighedsdag: xx 15. Varebeskrivelse: x 16. Varekode: xxxx xxxx xxxx 17. Licensmængde: x kg 20. Særlige bemærkninger: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr.1187/2009: Toldkontingent for 1.7 (årstal) til 30.6 (årstal) for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF. 21. Forudfastsættelsesdato: xx.xx.xx 23. Udstedelsesdato: xx.xx.xx Ansøgning om endelig licens: Ved ansøgning via systemet Online-ansøgning om eksportlicens skal journalnummeret vælges fra værdilisten i rubrikken Licitationsnummer. Ved ansøgning på papir skal journalnummeret skrives i rubrikken Bemærkninger til FødevareErhverv. 26

29 Varedel Ved eksport af landbrugsvarer med eksportrestitution (herefter restitution) skal eksportøren oplyse SKAT om hvilke varer, der skal eksporteres. Hertil bruges en udførselsangivelse landbrug (herefter YM). YM er eksportørens ansøgning om restitution. Læs mere i kapitel 2 i den generelle eksportvejledning, som findes på vores hjemmeside under: ferv.fvm.dk>virksomheder>eksport>eksportstøtte>vejledning og skema Genvej til siden med den generelle eksportørvejledning Varedelen handler om de særlige regler, der knytter sig til ansøgning om restitution for dette vareområde. 1. Ansøgning om restitution Ved ansøgningen om restitution er eksportøren ansvarlig for, at alle kravene til restitution for varekoden er opfyldt. 1.1 Licens med forudfastsættelse af restitution (612/2009, art. 4) For at opnå eksportrestitution er det som hovedregel en betingelse, at eksportøren ved udførslen fremlægger en eksportlicens med forudfastsættelse af restitution. Læs mere om ansøgning om licens i licensdelen. 1.2 Krav til varens oprindelse (612/2009, art. 12) For at opnå restitution er det en betingelse, at varen har oprindelse i EU. Der ydes ingen restitutioner ved udførsel af varer, der indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande. 1.3 Tarifering af varer Tarifering vil sige, at varen (varebeskrivelsen) knyttes til en bestemt varekode. Det er vigtigt, at eksportøren anvender den korrekte varekode til de varer, som skal eksporteres, idet restitutionssatsen og kravene til varens art og beskaffenhed bestemmes af varekoden. Reglerne for tarifering af varer findes i Toldtariffen under afsnittet Tarifering. SKAT kan give mundtlig også telefonisk vejledning om varers tarifering. 1.4 Tarifering af navngivne oste Tarifering af navngivne oste er bl.a. underlagt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004, bekendtgørelse nr af 13. december 2004 og restitutionsnomenklaturen i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 af 17. december Vareoversigten i denne vejledning svarer til restitutionsnomenklaturen. Opfylder osten en karakteristik i bilag 4 i bekendtgørelse nr. 335, skal den indplaceres under den varekode i vareoversigten (restitutionsnomenklaturen), hvor ostens navn optræder. 27

30 Eksempel: Har en ost karakter af Havarti, skal den indplaceres under en af følgende varekoder: Kan osten ikke tariferes under en af disse varekoder, fx fordi fedtindhold i tørstoffet er på under 45 vægtprocent, kan der ikke udbetales restitution. Ved eksport skal osten derfor indplaceres under den 8-cifrede KN-kode (Kombinerede Nomenklatur) I sådanne tilfælde skal eksportøren bruge en såkaldt industriblanket (udførselsangivelse industri) i stedet for YM. 1.5 Restitutionsvægt og licensvægt I en række tilfælde skal restitutionen beregnes på grundlag af en såkaldt alternativ vægt, dvs. nettovægten fratrukket vægten af de bestanddele, som ikke kan opnå restitution. Selv om restitutionen er beregnet efter alternativ vægt, skal licensen som hovedregel afskrives med varens nettovægt. En undtagelse herfra er ost i lage, fx Feta i saltlage, hvor licensen afskrives med den alternative vægt. 2. Udtagning af A- og B-prøver (273/2008) Eksport af mælk og mejeriprodukter med restitution er underlagt en række kontrolbestemmelser i forbindelse med fysisk kontrol ved eksporten, bl.a. udtages der systematisk prøver ved toldbehandlingen. For frisk ost (ikke modnet eller lagret) og ostemasse under varekode udtages der to prøver, benævnt A- og B-prøve. Viser en analyse af A-prøven, at varen ikke opfylder gældende krav, kan eksportøren vælge også at få analyseret B-prøven, jf. afsnit 2.1. Eksportøren kan imidlertid vælge, at der også skal udtages en B-prøve af de øvrige varer. Er dette tilfældet, skal eksportøren eller dennes repræsentant skriftligt anmode SKAT herom i forbindelse med den fysiske kontrol. 2.1 Anvendelse af B-prøven Godkendes A-prøven ikke, kan eksportøren skriftligt anmode SKAT om, at B-prøven skal analyseres. Anmodning skal rettes til indladningsregionen inden 7 arbejdsdage efter, at resultatet af A-prøven er modtaget. I forbindelse med udtagning og analyse af B-prøven skal eksportøren bl.a. være opmærksom på omkostningerne i forbindelse med opbevaring og transport m.v. af prøven Ansvar for og omkostninger ved opbevaring af B-prøver I forbindelse med den fysiske kontrol, foretager SKAT en plombering af B-prøven. Prøven skal opbevares under toldlukke for eksportørens regning og risiko hos eksportøren eller dennes repræsentant. Eksportøren er herefter ansvarlig for, at B-prøven opbevares under betryggende forhold, herunder at den opbevares korrekt i temperaturmæssig henseende. 28

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Online-ansøgning om eksportlicens

Online-ansøgning om eksportlicens Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger du online 8. maj 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Den generelle eksportørvejledning

Den generelle eksportørvejledning Den generelle eksportørvejledning Ny udgave - april 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Følgebrev Ny udgave af den generelle eksportørvejledning Eksportstøttekontoret

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Denne

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande.

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande. E K S P O R T Ø R V E J L E D N I N G - V A R E D E L Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningne for frisk frugt og grønt, som er omfattet af bestem-melserne

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningen for sukker, som er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution. Opnåelse af restitution er betinget af,

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012. Til importører Meddelelse nr. 06/2012 29. august 2012 /STC Åbning af EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 06/2010 15. december 2010 Orientering om gældende regler for import af tekstil og beklædning i 2011 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2011 de ensidige (autonome) kvoter

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 02/2013 tekstil og beklædning 4. januar 2013 Orientering om regler for import af tekstil og beklædning i 2013 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2013 de ensidige (autonome)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning om aktiv forædling for sammensatte varer

Vejledning om aktiv forædling for sammensatte varer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Til eksportører af sammensatte varer 2. oktober 2002 Vejledning om aktiv forædling for sammensatte varer 1. Aktiv forædling

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere