Å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 6"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r T o r n e g a d e R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f b o r n b r a n d. d k

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Selskabesoplysninger Ledelsesberetning Side Side Ledelsespåtegning Side 9 Revisionspåtegning Side 10 Anvendt regnskabspraksis Side 11 Resultatopgørelse og resultatdisponering Side 15 Balance Side 17 Egenkapitalopgørelse koncern Side 19 Brancheregnskaber koncern Side 20 Direktionens hverv Side

3 S e l s k a b s o p ly s n i n g e r Selskab Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne CVR-nr Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune Bestyrelse Egon Jensen, formand Adm. direktør Poul Almlund, næstformand Vicedirektør Bjarne Skou Mortensen Gårdejer Peter Brandt Koefoed Skohandler Jesper Weinrich Hansen Direktion Poul Friis Hansen Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København C Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12.april 2007 Dirigent: 3

4 l e d e l s e s b e r e t n i n g Hovedtal (t.kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede 28,2 28,4 26,6 26,8 25,9 Foreslået udbytte Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 58,6% 65,5% 43,9% 36,0% 60,2% Bruttoomkostningsprocent 23,2% 20,5% 26,6% 24,0% 26,1% Resultat af genforsikring i procent 5,5% 4,6% 10,7% - - Combined ratio 87,3% 90,6% 81,2% 60,0% 86,3% Operating ratio 85,9% 89,9% 79,4% - - Relativt afløbsresultat 10,1% 2,3% 34,7% - - Egenkapitalens forrentning 16,8% 15,8% 19,0% 26,2% 8,9% Solvensdækning 3,0 2,8 2,5 2,6 5,6 Hoved- og nøgletal er udarbejdet efter bekendtgørelse om finansielle rapporterfor forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis blev ændret pr. 1. januar Hoved- og nøgletal er ikke tilpasset den nye regnskabspraksis 4

5 l e d e l s e s b e r e t n i n g a k t i v i t e t e r Selskabets aktiviteter består i direkte tegning af skadeforsikring på Bornholm. Selskabet har desuden agentur for Topdanmark, hvortil bl.a. pensionsordninger og andre specialprodukter formidles. Herudover har selskabet mindre udlejningsvirksomhed af boligareal. Å r e t s r e s u ltat Året 2006 blev et meget tilfredsstillende år for Bornholms Brandforsikring A/S og resultatet overstiger forventningerne. Det samlede resultat for 2006 udgjorde 10,7 mio. kr. efter skat mod 9,5 mio. kr. i Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte med i alt 7,5 mio. kr. og at resten af årets overskud i alt 3,2 mio. kr. overføres til næste år. Med et resultat på 10,7 mio. kr. har forrentningen af egenkapitalen i 2006 udgjort 16,3 % beregnet ud fra den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalen udgør ultimo 2006 i alt 62,9 mio. kr., og selskabet er således velkonsolideret og har nu en kapitalstyrke, der er 3 gange så stor som finanstilsynets krav. F o r s i k r i n g s t e k n i s k r e s u ltat Også i 2006 er det forsikringstekniske resultat meget tilfredsstillende og noget bedre end budgetteret. Det forsikringstekniske resultat udgjorde i alt 12,7 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. i Combined ratio, som er et udtryk for de samlede udgifter til skader, genforsikring samt forsikringsmæssige driftsomkostninger set i forhold til præmieindtægterne, udgjorde 87,3 % i 2006 mod 90,6 % i Præmieindtægter Selskabet har i 2006 haft en vækst i de samlede præmieindtægter på 7,6 %. Med en i forvejen høj markedsandel, er det en tilfredsstillende vækst, idet væksten udover indeksreguleringen også skyldes en nettotilgang til forsikringsporteføljen. Væksten på præmieindtægten er igen realiseret uden gennemførelse af ekstraordinære præmieforhøjelser. Bruttopræmieindtægten i 2006 udgjorde i alt 88,6 mio. kr. mod 82,3 mio. kr. sidste år. Erstatningsudgifter Skadeforløbet for 2006 har været meget tilfredsstillende. Der har hen over året ikke været de store skadebegivenheder, dog har udviklingen været præget af en stadig stigning i erstatningernes størrelse vedrørende mellemstore personskader på bilforsikringen. Samtidig er skadesprocenten på ulykkeforsikring stigende. Selskabets samlede erstatningsudgifter reguleret for ændring i erstatningshensættelser er samlet faldet med 2,0 mio. kr. til 51,9 mio. kr. I 2006 udgjorde bruttoerstatningsprocenten 58,6 % mod 65,5 % i Det såkaldte afløbsresultat for egen regning viser et positivt afløb på i alt 3,3 mio. kr. mod 0,9 mio. kr. i Afløbsresultatet kan henføres til, at selskabets erstatningshensættelse har vist sig at være større end nødvendig. I erstatningsudgifterne indgår alle omkostninger af såvel direkte som indirekte karakter, som er forbundet med behandling af indtrufne skader. Ved indirekte skadesbehandlingsudgifter forstås lønninger til skadesmedarbejdere, taksatorer og andel af fællesomkostninger. Indirekte omkostninger er opgjort efter en skønsmæssig fordeling af de enkelte omkostningstyper. 5

6 l e d e l s e s b e r e t n i n g F o r s i k r i n g s t e k n i s k r e s u ltat ( F O R T S AT ) Genforsikring Nettoresultatet af genforsikringen (afgiven forretning) udgjorde en udgift på 4,9 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i Nettoresultatet er et udtryk for afgivne genforsikringspræmier med fradrag af modtagne erstatninger og provisioner. Omkostninger Selskabets generelle omkostningsudvikling i 2006 har været præget af omkostninger af engangsmæssig karakter i forbindelse med direktørs fratræden. Samtidig er resultatet præget af de sidste omkostninger i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum, færdiggørelse af indretning af domicilejendom samt udgifter til rekruttering af ny direktør. Bornholms Brand har i 2006 beskæftiget 28,2 fuldtidsbeskæftigede mod 26,4 i De forsikringsmæssige omkostninger udgjorde for 2006 i alt 20,6 mio. kr. svarende til en omkostningsprocent på 23,2 % mod en omkostningsprocent på 20,6 % i Sammenligning af omkostningsprocenten med årene i hoved- og nøgletalsoversigten vanskeliggøres af de i 2005 ændrede regnskabsregler, hvorefter en større andel af omkostningerne henføres til erstatningsudgifterne. Selskabet forventer et faldende omkostningsniveau og omkostningsprocent i I n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d Resultatet af investeringsvirksomheden efter forsikringsteknisk rente udgør for 2006 et tab på 0,3 mio. kr. mod en gevinst i 2005 på 3,0 mio. kr. Den negative udvikling på investeringsvirksomheden kan primært henføres til urealiserede tab på selskabets beholdning af værdipapirer. Under investeringsvirksomheden indgår ligeledes resultat i dattervirksomheden Bornholms-IT ApS i alt -2,7 mio. kr. 6

7 l e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o f o r h o l d Det er selskabets grundlæggende holdning, at selskabets værditilvækst primært bør ske gennem forsikringsmæssige risici og sekundært ved finansielle risici, hvorfor selskabets risici alene ligger indenfor disse forretningsområder. Forsikringsrisici Bornholms Brandforsikring A/S tegner skadeforsikringer for private, landbrug samt erhvervsvirksomheder. Det fremgår af selskabets acceptpolitik hvilke områder, hvilke typer og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes. Med henblik på at reducere risikoen for tab ved forsikringsbegivenheder, samt begrænse størrelsen af udsving i det forsikringstekniske resultat, tegnes genforsikring. Genforsikringsprogrammet skal sikre, at en enkelt skadebegivenhed eller en tilfældig ophobning af større skader ikke kan medføre et uacceptabelt tab af kapital. Genforsikringsprogrammet, som bl.a. indeholder hvilke typer af forretning, der skal tegnes reassurance på og fastlægger selskabets selvbehold ved forskellige skadebegivenheder, forelægges årligt bestyrelsen til godkendelse. Selskabets selvbehold vurderes med udgangspunkt i, hvad der er økonomisk forsvarligt og under skyldig hensyntagen til kapitalgrundlag m.v. Finansielle risici Finansielle aktiver placeres således, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser overfor forsikringstagerne. De finansielle risici vil primært være påvirket af den generelle renteudvikling samt kursudvikling m.v. på selskabets beholdning af værdipapirer. Rammerne for investeringer i finansielle aktiver er nærmere beskrevet i selskabets investeringspolitik, hvoraf det fremgår, i hvilke værdipapirer selskabets midler kan placeres. Endvidere tilsiger rammerne en vis spredning i selskabets investeringer for derved at imødekomme de konjunkturmæssige udsving. Udviklingen i selskabets investeringsportefølje forelægges løbende bestyrelsen til orientering. Inden for rammerne af selskabets investeringspolitik, er selve forvaltningen af investeringsporteføljen outsourcet til ekstern kapitalforvalter med virkning fra V i d e n r e s s o u r c e r Bornholms Brandforsikring ønsker fortsat at være et velanset og førende forsikringsselskab på Bornholm og lægger derfor stor vægt på faglig og seriøs behandling af kunderne. I den forbindelse vurderer selskabet, at det er vigtigt med stor lokal viden omkring de samfundsmæssige forhold. med gældende lovgivning indenfor forsikringsområdet. Selskabet prioriterer derfor videreuddannelse af medarbejderne højt bl.a. på Forsikringsakademiet - således at man altid har kontinuitet i medarbejderstaben til løsning af de forsikringsopgaver, som måtte forekomme i selskabet. Herudover er det vigtigt, at faglig viden hos medarbejderne opretholdes, således at man altid er ajour 7

8 l e d e l s e s b e r e t n i n g A k t i o n æ r f o r h o l d Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital: Bornholms Brand A.m.b.a., Rønne, Topdanmark Forsikring A/S, Ballerup. F o r v e n t n i n g e r t i l f r e m t i d e n Det er selskabets ønske, at den positive udvikling i 2006 skal komme kunderne til gode. Derfor er der ydet en specialrabat på 3,0 % på præmierne i 2007, svarende til en samlet præmierabat på 2,5 mio. kr. Der er i 2007 budgetteret med et resultat før skat på i alt 10,0 mio. kr., hvilket er lidt under resultatet for Der er i budgettet for 2007 indregnet en bruttoskadeprocent på 64,9 %. Bruttoskadeprocenten i 2006 var 58,6 %. Under investeringsvirksomheden forventes øget investeringsafkast i forhold til 2006, ligesom der forventes fortsat svagt stigende renteniveau Selskabet forventer fortsat positiv udvikling i forsikringsporteføljen. Vækst skal ske gennem fastholdelse og tiltrækning af kunder til forsikringsprodukter på et fuldt konkurrencedygtigt produkt- og prisniveau. Bestyrelsen har besluttet, at der for Bornholms Brandforsikring A/S skal udarbejdes en strategiplan, hvori såvel ledelse som medarbejdere inddrages. Det er hensigten, at strategiplanen skal være med til at udbygge selskabets position som bornholmernes foretrukne forsikringsselskab med kvalificeret betjening ved både forsikringsrådgivning og skadesbehandling. Selskabet forventer at implementere et nyt forsikringssystem ultimo 2007, hvilket vil betyde bedre muligheder med hensyn administration, økonomistyring og produktudvikling. B e g i v e n h e d e r e f t e r r e g n s k a b s å r e t s u d l ø b Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser fra balancedagen og frem til i dag som vil forrykke vurderingen af årsrapporten. 8

9 l e d e l s e s P ÅT E G N I N G L E D E L S E S PÅT E G N I N G Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 for Bornholms Brandforsikring A/S Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 12. april

10 A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S G e n e r e lt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 11

11 A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K s i s R e s u ltat o p g ø r e l s e Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne svarende til en periodisering efter forsikringernes dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af forsikringsaktiver. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatnings-hensættelser. Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. Erstatningerne er forsigtigt opgjort, men efterfølgende information og hændelser kan naturligvis medføre, at erstatningerne udbetales med et større beløb end de foretagne hensættelser. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på inventar, edb-anlæg, biler m.v. Modtagne provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber modregnes i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Renter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder de i regnskabsåret optjente renter samt modtagne udbytter af kapitalandele. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter såvel realiserede som urealiserede nettogevinster og -tab ved salg og værdiregulering af aktiver, som henhører under gruppen investeringsak-tiver i balancen. Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Kurtage, provision o.l. behandles som en del af anskaffelsessummen/salgssummen og beløbene indgår således resultatmæssigt i gevinster og tab. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat samt andel af skat i tilknyttede virksomheder. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat hensættes med 28 % af tidsmæssige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og passiver. Forekommer der ved opgørelsen af udskudt skat et aktiv, indregnes dette efter en forsigtig vurdering. Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhed. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 12

12 a n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s B a l a n c e Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar... 5 år EDB-anlæg... 3 år Automobiler... 5 år Domicilejendomme Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Omvurdering foretages så hyppigt, at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentlig fra domicilejendommens dagsværdi på balancedagen. Domicilejendommen afskrives lineært på grundlag af den omvurderede værdi baseret på en vurdering af brugstiden og forventet scrapværdi. Finansielle indregnes i balancen med udgangspunkt i afregningsdatoen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris - sædvanligvis svarende til nominel værdi - med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel gennemgang af tilgodehavenderne. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter selskabet har indgået. Hensættelserne er diskonteret med de af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringssatser. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til regnskabsmæssig indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af de tilknyttede og associerede virksomheders resultat. Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og investeringsforeningsandele samt kapitalandele måles til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler (lukkekurs). Udtrukne obligationer værdiansættes til kurs pari. Unoterede kapitalandele måles til kostpris eller en skønnet markedsværdi baseret på det senest foreliggende årsregnskab for den pågældende virksomhed. 13

13 A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S B a l a n c e Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af erstatninger for hver enkelt bestand af forsikringer som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: en sag for sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag for sag vurdering, et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag for sag vurdering og et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. Koncernregnskab Der udarbejdes ikke koncernregnskab, idet selskabets årsregnskab indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., Rønne. Brancheregnskab Brancheregnskaberne viser en specifikation af det forsikringstekniske resultat fordelt på selskabets væsentligste forsikringsklasser (brancher). I modsætning til opstillingen i resultatopgørelsen, hvor præmieindtægter og erstatningsudgifter m.v. opføres for egen regning, fordeles disse poster på bruttoforretning og afgiven forretning ved opstillingen af brancheregnskaberne. Resultat af afgiven forretning omfatter afgivne genforsikringspræmier, modtaget genforsikringsdækning samt modtagne provisioner og gevinstandele fra genforsikringen. De i regnskaberne anførte forsikringsmæssige bruttodriftsomkostninger er fordelt på grundlag af bruttopræmieindtægten for de enkelte brancher. Hensættelserne er diskonteret med de af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringssatser. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forvente at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og omkostninger som måtte forekomme i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ved erstatningens udbetaling. 14

14 r e s u ltat o p g ø r e l s e Forsikringsvirksomhed Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostnigner f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat Indtægter fra tilknyttede vikrsomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Resultat før skat Skat Årets resultat

15 r e s u ltat o p g ø r e l s e Resultatdisponering: Årets resultat Overført fra jubilæumsfond Overført fra tidligere år Til disposition Foreslået udbytte Overført til næste år I alt

16 b a l a n c e kr. kr. Aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hens. til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

17 B A L A N C E kr. kr. Passiver Egenkapital Aktiekapital Jubilæumsfond 0 0 Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til med tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt

18 e g e n k a p i ta l o p g ø r e l s e AKTIE JUBILÆ- OVER- FORE- TOTAL KAPITAL UMFOND FØRT SLÅET RESULTAT UDBYTTE kr. kr. kr. kr. kr. Egenkapital primo Korrektioner til primo som følge af ændret regnskabspraksis: Tilbageførte udjævningshensættelser Diskontering af forsikringshensættelser Ændring i anvendt regnskabspraksis i Bornholms-IT ApS Indregning skadesudgifter i skadehensættelser Udbetalt udbytte Årets resultat Egenkapital ultimo Udbetalt udbytte Årets resultat Egenkapital ultimo

19 b r a n c h e r e g n s k a b t.kr. t.kr. BRAND- OG LØSØREFORSIKRING (PRIVAT) Opkrævet bruttopræmie Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antallet af erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 11 9 Erstatningsfrekvens 9,0 11,4 BRAND- OG LØSØREFORSIKRING (ERHVERV) Opkrævet bruttopræmie Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antallet af erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året

20 b r a n c h e r e g n s k a b t.kr. t.kr. MOTORKØRETØJSFORSIKRING, KASKO Opkrævet bruttopræmie Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antallet af erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året 11 8 Erstatningsfrekvens 18,5 17,8 ANDEN FORSIKRING Opkrævet bruttopræmie Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Antallet af erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året Erstatningsfrekvens 3,6 3,8 21

21 D I R E K T I O N E N S H V E R V H v e r v Bestyrelsen har i medfør af lov om finansiel virksomhed 80 godkendt, at direktør Poul Friis Hansen har påtaget sig følgende hverv: Direktør for: Bornholms Brand A.m.b.a, Rønne Bornholms-IT ApS, Rønne Medlem af bestyrelsen i: Gensam Data A/S, Århus Gensafe Systems I/S, Århus 22

22 B o r n h o l m s B r a n d f o r s i k r i n g A / S CVR nr Tornegade Rønne Fax

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT. C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8. BORNHOLMS BRAND A.m.b.a.

ÅRSRAPPORT. C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8. BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2014 C V R n r. 1 5 4 9 1 3 8 8 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 11 LEDELSESPÅTEGNING... 11 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2013 (Selskabets 156. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35 Årsrapport 2013 Dansk Fartøjsforsikring A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 NEM Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning for perioden 01.01. 30.06.2015...

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug -2008 FORSIKRING 100 ÅR 1908 Årsrapport 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Femårsoversigt Koncern... 4 Femårsoversigt... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2007 87. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. april 2008.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18-6310 Broager

Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18-6310 Broager Årsrapport 211 Direktion Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18 631 Broager Ledelse Underdirektør Jens Harck Privatkundechef Flemming D. Christensen Erhvervskundechef Henning F. Thomsen Skadechef Ivan

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere