FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr

2 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5 Revisionspåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter til årsrapporten...17

3 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Birkegården Gravene Viborg CVR-nr Bestyrelse Direktør Carsten Møller Pedersen, formand Direktør Ole Færch Direktør Niels Stengaard Vase Direktør Lars Andersen Direktør Jørgen Ladekjær Økonomidirektør Birgitte Tausen Direktør Mogens Nellemann Skov Direktion Direktør Henrik Harrestrup Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. april Dirigent:

4 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 2 FEMÅRSOVERSIGT kr HOVEDTAL Præmieindtægter f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger. f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt NØGLETAL Erstatningsprocent f.e.r. 106,5 84,2 39,1 102,7 47,2 Omkostningsprocent f.e.r. 13,5 18,9 19,1 21,7 14,0 Egenkapitalforrentning i pct. 12,0 19,9 15,4 (0,1) 21,3 Solvensdækning 4,6 8,3 9,4 7,4 10,9

5 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 3 LEDELSESBERETNING Aktivitet Forsikringsselskabet Nærsikring A/S s virksomhed består uforandret i at afdække arbejdsskadeforsikringsrisikoen for aktionærkredsens kunder, samt yde forsikringsmæssig administration vedrørende arbejdsskadeforsikringer, som selskabet ikke selv er forsikringsgiver på. Økonomisk udvikling Resultatet for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S blev i 2004 et overskud på 10,2 mio. kr. mod et overskud på 14,6 mio. kr. i Det forsikringsmæssige resultat, som er negativt påvirket af øgede erstatningsudgifter efter at en Højesteretsdom fra december 2003 har ændret praksis for beregning af erstatning i fleksjobsager, anses ikke for tilfredsstillende, og de realiserede afløbsresultater har også set over en periode været utilfredsstillende. Regnskabet og nøgletallene er påvirket af, at selskabet i 2004 har opløst udjævningshensættelsen, og i stedet er overgået til at afsætte de individuelle erstatningshensættelser med en grundlagsrente på 2,00%. Investeringsforretningen udviser et tilfredsstillende resultat på 14,9 mio. kr. mod 13,3 mio. kr. i Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Selskabets forventede udvikling Selskabet gennemfører i løbet af 2005 en præmieforhøjelse på forsikringsbestanden som følge af det utilfredsstillende forsikringstekniske resultat. Der forventes en forbedret drift og indtjening i 2005 som følge heraf.

6 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 4 LEDELSESBERETNING (FORTSAT) Som følge af stigende genforsikringspræmier har det vist sig hensigtsmæssigt fremover at indtegne en større del af selskabets forretning for egen regning. Selskabet har derfor med virkning fra 2005 valgt at ændre sit reassuranceprogram til udelukkende at omfatte en katastrofedækning. Aktionærforhold Følgende aktionærer besidder hver for sig mindst 5% af aktiekapitalen: Forsikringsselskabet Himmerland gs., Aars Forsikringsselskabet Thisted Amt G/S, Thisted Lærerstandens Brandforsikring G/S, København K. Sønderjysk Forsikring G/S, Sønderborg Forsikringsselskabet Gl. Skanderborg G/S, Skanderborg Vestjylland Forsikring gs., Videbæk Købstædernes Forsikring, gensidig, København Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres således: 2004 t.kr. Udbytte 0 Overført til næste år

7 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 5 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om skadeforsikringsselskabers årsregnskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den 9. marts 2005 Direktion Henrik Harrestrup direktør Bestyrelsen Carsten Møller Pedersen Ole Færch Niels S. Vase formand Birgitte Tausen Lars Andersen Mogens N. Skov Jørgen Ladekjær

8 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 6 REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Vi har revideret årsrapporten for Forsikringsselskabet Nærsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. DEN UDFØRTE REVISION Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Århus, den 9. marts 2005 DELOITTE NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret Revisionsaktieselselskab Henrik Vedel Lars Jørgensen Henrik Glanz statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

9 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsregnskabet er aflagt efter reglerne i Lov om forsikringsvirksomhed med tilhørende regnskabsbekendtgørelse om skadeforsikringsselskabers årsregnskaber. I forhold til sidste år har selskabet ændret grundlagsrenten, der anvendes ved beregning af hensættelser til dækning af løbende ydelser, til 2,00%. Dette har bevirket, at den tidligere afsatte udjævningshensættelse til dækning af forskellen mellem hensættelserne opgjort med grundlagsrente på 2,75% og en grundlagsrente på 2,00%, er blevet opløst i 2004, og i stedet er indregnet i erstatningshensættelserne. Ændringer i selskabets beholdning af egne aktier indregnes fra og med 2004 alene som egenkapitalbevægelser. Resultatpåvirkningen af ovennævnte ændringer er både hver for sig og samlet set uvæsentlig. RESULTATOPGØRELSEN RESULTAT AF FORSIKRINGSVIRKSOMHED Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier, reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne svarende til en periodisering efter forsikringernes dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk rente f.e.r. indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Renten beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. med en rentesats på 2,47%, der svarer til årets gennemsnitlige rente for obligationer med kort løbetid.

10 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Da selskabets bruttohensættelser for løbende ydelser er opgjort under hensyntagen til rente, er der fradraget den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskonteringen. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger, reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser. Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter åledes kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Endvidere indgår forskellen mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år, og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse (afløbsresultatet). Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelser af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på inventar og EDB-anlæg. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renter og udbytter m.v. Resultat af investeringsvirksomhed indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og indfrielsesgevinster/ tab på værdipapirer samt modtagne udbytter af kapitalandele. Gevinster og -tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede gevinster og -tab ved salg og værdiregulering af værdipapirer indgår i resultatet af investeringsvirksomheden.

11 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Kursgevinster og -tab på værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret, eller anskaffelsessummen såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret. Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver indgår i opgørelsen af kursgevinster og -tab. Overført til forsikringsteknisk rente f.e.r. Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden, overføres den del som kan henføres til forsikringsdriften. ØVRIGE POSTER Andre ordinære indtægter og udgifter Andre ordinære indtægter og udgifter omfatter selskabets indtægter og udgifter i forbindelse med ydelse af forsikringsmæssig administration vedrørende arbejdsskadeforsikringer, som selskabet ikke selv er forsikringsgiver på. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet med 30%, da selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Udskudt skat hensættes med 30% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Skatteaktiver aktiveres, såfremt de forventes udnyttet af selskabet. Den skat der påhviler sikkerhedsfonden, hensættes ikke i balancen, men oplyses i en note.

12 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Koncerninterne transaktioner I det omfang selskabet varetager administrationen for selskabets aktionærer, afregnes vederlaget herfor på omkostningsdækkende basis. Øvrige ydelser der leveres til selskabets aktionærer, som led i den normale forsikringsdrift, afregnes på markedsmæssige vilkår. BALANCEN Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele værdiansættes til den på balancetidspunktet seneste noterede børskurs for alle handler. Unoterede kapitalandele værdiansættes til en skønnet markedsværdi, baseret på det seneste foreliggende årsregnskab for den pågældende virksomhed. Pantesikrede udlån værdiansættes til en skønnet markedsværdi på balancetidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag for hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Andre aktiver Inventar, edb-anlæg og biler værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar og kontormaskiner 5-10 år. Edb-anlæg 3 år. Biler 5 år. Aktiver med anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

13 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT) Præmiehensættelser for egen regning. Bruttopræmiehensættelser opgøres efter pro-rata metoden og udgør den del af præmierne, hvis forsikringsmæssige dækning rækker ind i det efterfølgende regnskabsår. Ved opgørelse af præmiehensættelserne f.e.r. modregnes der i bruttopræmiehensættelserne en eventuel andel, der kan henføres til genforsikringen. Erstatningshensættelser for egen regning Bruttoerstatningshensættelser omfatter beløb der er hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger, beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader samt beløb til dækning af erstatningssager, som kan genoptages eller på anden måde er behæftet med en vis usikkerhed. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne f.e.r. modregnes en eventuel andel, der kan henføres til de af selskabet tegnede genforsikringskontrakter. Hensættelser for løbende ydelser for egen regning Hensættelserne omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelser for ikke afløben risiko Der foretages hensættelser til ikke afløben risiko, når de afsatte præmiehensættelser ikke vurderes at være tilstrækkelige til at dække de omkostninger og forsikringsbegivenheder, som de vedrører. Hensættelserne for ikke afløben risiko opgøres som forskellen mellem præmiehensættelserne og de vurderede samlede forventede omkostninger til drift og til forsikringsbegivenheder i den periode, præmiehensættelserne vedrører.

14 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 12 RESULTATOPGØRELSE Note t.kr t.kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af hensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i hensættelser for ikke afløben risiko Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomk. f.e.r., ialt Ændring i udjævningshensættelser FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Renter og udbytter Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Adm. omkostninger i f.m. investeringsvirksomhed Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Overført til forsikringsteknisk rente RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED, I ALT

15 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 13 RESULTATOPGØRELSE (FORTSAT) Note t.kr t.kr Andre ordinære indtægter Andre ordinære udgifter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

16 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 14 BALANCE PR. 31 DECEMBER AKTIVER Note t.kr t.kr Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Inventar, edb-anlæg, biler m.v Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Egne aktier ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

17 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 15 BALANCE PR. 31. DECEMBER (FORTSAT) PASSIVER Note t.kr t.kr Aktiekapital Overkurs ved emission Sikkerhedsfond Reserve for egne aktier Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG INDSKUDSKAPITAL Bruttohensættelser Genforsikringsandel 0 0 Præmiehensættelser f.e.r Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser f.e.r Bruttohensættelser for løbende ydelser Genforsikringsandel Hensættelser for løbende ydelser f.e.r Udjævningshensættelser Hensættelser for ikke afløben risiko Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER F.E.R., I ALT Hensættelser til skatter HENSÆTTELSER TIL ANDRE RISICI OG ANDRE OMKOSTNINGER, I ALT

18 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 16 BALANCE PR. 31. DECEMBER (FORTSAT) PASSIVER (FORTSAT) Note t.kr t.kr Gæld i forbindelse med direkte forretning Gæld i forbindelse med genforsikring Selskabsskat 0 78 Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 15

19 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 17 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET t.kr t.kr 1. Bruttopræmieindtægter Bruttopræmier (direkte dansk forsikring) Ændring i bruttopræmiehensættelser Årets bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente f.e.r. Renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Ændring af diskontering af hensættelser (incl. ændring af grundlagsrente) Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i hensættelse for løbende ydelser Ændring i diskontering af hensættelse for løbende ydelser Afløbsresultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat afgiven forretning Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Erhvervelsesomkostninger provisioner Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indgår:

20 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 18 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 5. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. (fortsat) Personaleudgifter Lønninger Pension Sociale udgifter Lønsumsafgift Løn og pension til direktion indeholdt i ovennævnte Gennemsnitligt antal beskæftigede 6 5 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder Deloitte Revision Andre ydelser Nielsen & Christensen Revision Andre ydelser Samlet honorar til revisionsvirksomheder Kursgevinster og kurstab, netto Kapitalandele Investeringsforeningsandele Egne aktier Obligationer

21 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 19 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 7. Skat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Ændring af udskudt skat Betalt selskabsskat i år Andre finansielle investeringsaktiver Samlede anskaffelsessummer for: Kapitalandele Investeringsforeningsandele - aktiebaserede Investeringsforeningsandele - obligationsbaserede Obligationer Markedsværdi (bogført værdi) Inventar, edb-anlæg, biler m.v. Anskaffelsessummer 1. januar Tilgang i året 0 0 Afgang i året Anskaffelsessummer 31. December Akkumulerede afskrivninger 1. januar Tilbageført vedr. afgang i året Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

22 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 20 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 10. Egne aktier Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar Overført til egenkapitalen Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Egne aktier nom. 75 t.kr. (3 stk. á 25 t.kr.) er erhvervet i 1999 i henhold til generalforsamlingsbeslutning. Egne aktier udgør 1,8% af selskabskapitalen. 11. Hensættelser til skatter Udskudt skat hviler på følgende poster: Investeringsforeningsandele Obligationer Inventar, edb-anlæg m.v. samt indretning af lejede lokaler Udskudte skatter, i alt Opløsning af sikkerhedsfonden vil udløse en skat på ca Der er i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier ikke afsat udskudt skat af sikkerhedsfonden. Det forventes ikke at den fremtidige udvikling i de forsikringsmæssige hensættelser vil udløse beskatning af sikkerhedsfonden. 12. Egenkapital Aktiekapital Saldo pr. 1. januar Kapitaludvidelse 0 0 Nedskrivning 0 0 Saldo 31. december Aktiekapitalen er fordelt således: 164 stk. aktier á 25 t.kr

23 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 21 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 12. Egenkapital (fortsat) Overkurs ved emission Saldo pr. 1. januar Overkurs ved kapitaludvidelse 0 0 Nedskrivning 0 0 Saldo 31. december Sikkerhedsfond Saldo 31. december Sikkerhedsfonden kan i henhold til vedtægterne anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede. Beløbet er henlagt af ubeskattede midler. Reserve for egne aktier Saldo 1. januar Overført fra aktivkonto Saldo 31. december Overført overskud Saldo 1. januar Salg af egne aktier Overført af årets resultat Saldo 31. December Basiskapital og solvensmargen: Egenkapital i alt Værdi af egne aktier Ansvarlig indskudskapital - dog max. 50% af solvensmargen Basiskapital Solvensmargen

24 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 22 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET (FORTSAT) t.kr t.kr 13. Hensættelser for løbende ydelser f.e.r. Diskontering af hensættelserne er foretaget på grundlag af følgende forudsætninger: Forventet gennemsnitlig afviklingstid 16 år 17 år Anvendt rente 2,00% 2,75% Forudsat inflation 0% 0% 14. Udjævningshensættelser Henlagt primo Ændring i året Henlagt ultimo Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr. 31. december Lejeforpligtelse andrager 550 t.kr. i uopsigelighedsperioden.

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere