Udskrevet/Version: L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget"

Transkript

1 Side 1/15 Periode: 1. maj april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: L illerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/15 Note N E T T O K API T A L UD G I F T E R 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag 1. = Nettokapitaludgifter i alt O F F E N T L I G E O G A NDR E F AST E UD G I F T E R 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab Udgift til varmemester Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn. 6. Administration andet Bidrag til dispositionsfonden, maks. 233,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 155,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/15 Note V A RI A B L E UD G I F T E R 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 118, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Beboeraktiviteter Kurser, konferencer m.v Telefon Edb-udgifter Kontorholdsudgifter m.v Andre udgifter m.m Kontigent Grundejerforening Uforudsete udgiftsstigninger Juridisk assistance Annoncer = Variable udgifter i alt

4 Side 4/15 Note H E N L Æ G G E LSE R 120 til planlagt og periodisk vedligehold 178,71 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordning 19,86 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt E KST R A O RDIN Æ R E UD G I F T E R 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor 3 år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UD G I F T E R I A L T Årets overskud 0 = B A L A N C E

5 Side 5/15 Note O RDIN Æ R E IND T Æ G T E R B O L I G A F G I F T E R O G L EJE R Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kælderrum, garager, carporte m.v Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Indtægter varme/el Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt E KST R A O RDIN Æ R E IND T Æ G T E R 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 207 Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt 0 = IND T Æ G T E R I A L T Nødvendig merindtægt/underskud = N Ø D V E NDI G IND T Æ G T L EJE F O R H ØJE LSE R Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 2,37 763,84 18,08 781, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 2,37 763,84 18,08 781, Erhverv 0,00 2,37 0 Institutioner 0,00 2,37 0,00 0 I alt 2.518, Bemær k: H erudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 108,40 pr. bolig/måned.

6 Lillerød Boligforening Afd: 5 Side 6/15 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/ /13 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Regulering for året 2011/12 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00

7 Side 7/15 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt 0 2. E jendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter til fordeling Ejendomsskatter V andafgift Vandafgift Vandafledningsbidrag Vandafgift i alt

8 Side 8/15 4. Renovation Renovation Renovation udbetalt til lejere 5. Forsik ringer Renovation i alt Forsikring, bygning Forsikring, løsøre, biler etc. Forsikring i alt A dministration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr Renholdelse Administration i alt Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Funktionær tilskud Beboerservice Afledte viceværtomk. (tlf Viceværtservice (blå) AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) Pension (blå ejendomsfunk.) ATP i alt (blå ejendomsfunk.) Kørepenge (blå ejendomsfunk.) Refusion (blå ejendomsfunk.) Aconto (blå ejendomsfunk.) Fordeling (blå ejendomsfunk.) Overføres

9 Side 9/15 7. Renholdelse, fortsat Overført Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) Forsikringer: arbejdsskade og lignende Havearbejde mm (grønne timer) Havearbejde mm (Stor maskine) Saltning og snerydning (grønne timer) Saltning og snerydning (Ekstern assistance) Saltning og snerydning (Stor maskine) Skorstensfejning Trappevask, vinduespolering, rengøring Affaldskørsel Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm Diverse Syn af lejligheder Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Edb-linie ejendomsfunktionær Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning Bruttoløn, trappevask Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Syn af lejligheder kr Indkøb af rengøringsartikler Snerydning Affaldskørsel Diesel, rep.afd.maskiner mm Forsikringer: køretøjer o. lign. Lokaleudgifter Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/15 8. A lmindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Grønne mandskabstimer Legepladskonsulent Diverse Brandskader Stormskader Vandskader Andre skader Forsikringsskader med selvrisiko Individuel boligforbedring EnergiTrim Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning Afholdte udgifter (A-Ordning) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) Istandsættelse ved fraflytning i alt 0

11 Side 11/ D rift af fællesvaskeri Udgifter Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbler m.m Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring, på regning, vaskeri Løn, rengøring Vinduespolering, vaskeri Telefon Diverse Leasing/leje af vaskerianlæg Omkodning / nye vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 Indtægter Møntsalg Salg af vaskekort Vaskenøgle Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 Resultat af drift af fællesvaskeri D rift af fællesfaciliteter Udgifter Andel fællesfaciliteters drift nyttehaver leje af grund udgifter varmecentralen Momsrefusion vedr. varmecentral Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 Indtægter Andel af fællesfaciliteters drift Trappevask & Nødvendig trappevask Diverse viceværtarbejde Andre indtægter Indtægter el og varme Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0

12 Side 12/ D rift af selskabslokale Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Kapitalydelse fælleshus Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til selskabslokale i alt 0 Indtægter Lokaleleje Salg af service Indtægter fra selskabslokale i alt 0 Resultat af drift af selskabslokale Y delser vedr. realk reditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Administrationsbidrag Dækket af løbende offentlige tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 15. A fskrivninger på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder (kt.303.1) Individuel råderet Fraflyt.lejeres godtg.forb

13 Side 13/ Y delser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Bidreag Overskydende beboerbet. til LBF Ydelsesstøtte fra LBF Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 17. Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter v/prioritetydelser Diverse Forrentning reguleringskonto 18. Y delser vedr. driftsstøttelån 0 Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Hovedselskab/forening Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. 0

14 Side 14/ H usleje beboelse Familieboliger Almene familieboliger B-Ordning, hensættelse, familieboliger Hjemfaldsklausul, familieboliger Huslejereduktion, familieboliger Ungdomsboliger Almene ungdomsboliger B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger Huslejereduktion, ungdomsboliger Ældre-/plejeboliger Almene ældreboliger, ældreboliger B-Ordning, hensættelse, ældreboliger Hjemfaldsklausul, ældreboliger Huslejereduktion, ældreboliger 21. H usleje erhverv Erhverv Lejetillæg erhverv Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 22. H usleje kælder rum, garager og carporte Husleje kældre mv Garager, carporte m.m H usleje forbedringer Lejeforh.lejerforbedr. lejemål Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag

15 Side 15/ Renter Renter af indestående i boligorganisationen Renter af bankkonti Renter af obligationsbeholdning Andre renter 25. D riftssik ring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Budget 26-04-2007 Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Budget 26-04-2007 Side 1 af 12 Periode: 1. maj 2007-30. april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: 08-12-2014. Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 7 Kommune: Nipsvej, Tangevej, Finsensvej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: 20-11-2014. Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Grønningen Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune

Udskrevet/Version: 20-03-2013. DVB for Københavns Kommune Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: DVB for Københavns Kommune Afdeling 1 - Kollektivhuset Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej

Udskrevet/Version: 18-08-2014. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Smakkegårdsvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Smakkegårdsvej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 04-11-2013. Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 20 Kommune: Skyttevej Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 30-10-2013. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Æblehaven Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget Side 1/14 Periode: 1. maj 2010-30. april 2011 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 1 Kommune: Engparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Nørrevænget I Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Nørrevænget I Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1964 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Riddersborgparken Lolland Kommune Ibrugtagningsår 07-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumlund Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 14 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumlund Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 06-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: DVB- Næstved Afdeling: 2 Kommune: Snedkergården og Dehnsparken Næstved Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærum Vænge Side 1/14 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærum Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 2-20 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 2-20 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1947 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 32 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-04. januar 1900 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 32 Kommune: Ungdomsboligerne Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 42 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 42 Kommune: Tømmergangen Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 52 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 52 Kommune: Kastanie alle 9-13, Bøge alle 123-127 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 09-01 2009 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 50 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 50 Kommune: Åhavevej 1 - ældrecenter Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Skovkanten Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Skovkanten Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II

Udskrevet/Version: Gl. Holte Boligselskab. Rundforbiparken II Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Rundforbiparken II Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2004 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Rosenvænget 1-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 1-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Violvej 11-23 Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 19 Kommune: Lillerød Boligforening Violvej 11-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 08-01 2000 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sæbjørnshuse. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Sæbjørnshuse Gladsaxe Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1970 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Parken. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Boligforening/-selskab: DVB Parken Afdeling: 5 Kommune: Afdeling 5 - Kystparken Bornholms Regionskommune Ibrugtagningsår 01-01 1997 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/15 Periode: 1. oktober 2012-30. september 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Komm Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken

Udskrevet/Version: Boligselskabet VENBO STENLØSE. Damgårdsparken Side 1/15 Periode: 1. april 2013-31. marts 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet VENBO STENLØSE Damgårdsparken Egedal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1991 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Holbergsvej, Kolding Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 24 Kommune: Boligselskabet Kolding Holbergsvej, Kolding Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2000 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2014-31. marts 2015 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 21 Kommune: Rønnebærparken 1 Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Ribe Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 53 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. april 2017-31. marts 2018 Boligforening/-selskab: Ribe Boligforening Afdeling: 53 Kommune: Åmoseparken, Esbjerg Esbjerg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: DVB Syd. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/17 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kløvermarken Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kløvermarken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Skovvejen og Lærkevej Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Kolding Skovvejen og Lærkevej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1975 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Zahnsgade og Tøndervej 36 og 50 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Boligselskabet Kolding Zahnsgade 19-21 og Tøndervej 36 og 50 Kolding Kommune Ibrugtagningsår 15-09-1996

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: DVB Syd Afdeling: 3 Kommune: Vestergade m.fl. Aabenraa Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1967 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Brande Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv.

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Holstedv. Brammingev. Reg.Lodbrogsv. Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1961

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Kronborgvej Side 1/16 Periode: 1. september 2014-31. august 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Kronborgvej Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1999 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumvænge Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumvænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 15-02-1960 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse

Udskrevet/Version: Søllerød almene Boligselskab. Nærumhuse Side 1/16 Periode: 1. april 2016-31. marts 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Søllerød almene Boligselskab Nærumhuse Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 4 - Valby og Amager Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 63 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 63 Linåbakken - Linå - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1960 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo Sybergsvej, Møllevej, Mesinge Mark Kerteminde Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Udskrevet/Version: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 15 Kommune: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Kastanieparken 1-31 Faaborg-Midtfyn Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1983

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Middelfartvej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Middelfartvej 181-191 Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1948 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Villestoftehaven Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Villestoftehaven Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken

Udskrevet/Version: Andelsboligforeningen Samvirke. Provsteløkken Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 8 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Provsteløkken Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 3 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 3 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 3 - Brønshøj/Husum Københavns Kommune / Socialcenter

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 13 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 13 Nylandsvej, Slesvigvej - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 20 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Saxes Allé - Materialegård Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1994 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland. Sydvestfyn Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Sydvestfyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Udskrevet/Version: Boligforeningen Fyn-Bo. DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Boligforeningen Fyn-Bo DVB Vest- og Østfyn Assens Kommune,Kerteminde Kommune,Nyborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 4 Kommune: Grøndalsvej 29-31 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á

Læs mere

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Titusparken Side 1/16 Periode: 1. august 2013-31. juli 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Titusparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 15-08-1985 AFDELINGSDATA

Læs mere

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16

Periode: 1. januar december Boligforening/-selskab: AFDELINGSDATA. Faxe Kommune Afdeling: 2 Terslev Bygade 14-16 Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Faxe Kommune Afdeling: 2 Kommune: Terslev Bygade 14-16 Faxe Kommune Ibrugtagningsår 00-01 1900 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Lindebakken/Lindehøj Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Lillerød Boligforening Lindebakken/Lindehøj Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1984 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Afdeling: 2 Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 2 Kommune: Torvegade,Gartnervænget,Åvej,Kongevej,Slotsvej,Kirkealle,mfl Haderslev Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Gram Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 1 Kommune: Skolekobbel,Solbakken,Vænget Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13

Udskrevet/Version: Lillerød Boligforening. Poppelgården 3-13 Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Lillerød Boligforening Poppelgården 3-13 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1980 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Birketing 2-32, Viuf Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 11 Kommune: Boligselskabet Kolding Birketing 2-32, Viuf Kolding Kommune Ibrugtagningsår 06-01 2003 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Engdalen, Sdr. Bjert Side 1/16 Periode: 1. oktober 2015-30. september 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 25 Kommune: Boligselskabet Kolding Engdalen, Sdr. Bjert Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 2005 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 6 - Hectorgården Københavns Kommune / Socialcenter København

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 22 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 22 Kommune: Boligselskabet Kolding Baldersvej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 07-01 2006 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken

Udskrevet/Version: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre. Valhøjparken Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Valhøjparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1962 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Egevænget Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1972 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj

Udskrevet/Version: Søllerød Sociale Boligselskab. Lendemosehøj Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Søllerød Sociale Boligselskab Lendemosehøj Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1993 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2016-31. august 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten. Borupgård II Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 87 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Borupgård II Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1977 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Sjælsø Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Birkebo Sjælsø Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 09-01 1995 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Boligselskabet Kolding Nyhavn m.fl. Kolding Kommune,Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2015-31. juli 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. august 2014-31. juli 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Middelfart Andelsboligforening af 1946 Afdeling: 4 Kommune: Lillebæltsvænget 1-141 Middelfart Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1982

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Præstestræde Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 20 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Præstestræde Lolland Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1992 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården

Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Voldgården Side 1/16 Periode: 1. juli 2015-30. juni 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Voldgården Lolland Kommune Ibrugtagningsår 15-07-1994 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 04 Solgårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1957 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Skovkanten. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 12 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 12 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovkanten Hørsholm Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1988 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1

Udskrevet/Version: Boligselskabet BSB Søllerød. BSB Søllerød, afd. 1 Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet BSB Søllerød BSB Søllerød, afd. 1 Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1949 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland

Udskrevet/Version: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Odense Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1950 AFDELINGSDATA Antal

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 16 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 16 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Brogade, Torvegade og Orebyvej Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 67 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 67 Lyngbygade - Silkeborg Silkeborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1989 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 30 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 30 Kildevænget - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind

Udskrevet/Version: Boligselskabet Kolding. Vesterager 3-95, Almind Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 10 Kommune: Boligselskabet Kolding Vesterager 3-95, Almind Kolding Kommune Ibrugtagningsår 10-01 2002 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten

Udskrevet/Version: Boligselskabet Nordkysten Side 1/16 Periode: 1. september 2015-31. august 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 81 Kommune: Boligselskabet Nordkysten Hovparken Helsingør Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

BUDGETTET ER IKKE I NUL

BUDGETTET ER IKKE I NUL Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Skovengen Fredensborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge

Udskrevet/Version: Boligselskabet Birkebo. Kajerød Vænge Side 1/16 Periode: 1. juli 2016-30. juni 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Birkebo Kajerød Vænge Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1973 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto-

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 21 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 21 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 21 Engholmvej - Nørre Snede Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1969 AFDELINGSDATA

Læs mere

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab

Udskrevet/Version: Midtjysk Boligselskab Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 77 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 77 Adelgade, Asylgade, Banegårdsvej - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår

Læs mere