Udskrevet/Version: L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet/Version: 10-01-2013. L illerød Boligforening. Rugvænget/Sydvænget"

Transkript

1 Side 1/15 Periode: 1. maj april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: L illerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/15 Note N E T T O K API T A L UD G I F T E R 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag 1. = Nettokapitaludgifter i alt O F F E N T L I G E O G A NDR E F AST E UD G I F T E R 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab Udgift til varmemester Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn. 6. Administration andet Bidrag til dispositionsfonden, maks. 233,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 155,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/15 Note V A RI A B L E UD G I F T E R 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 118, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Beboeraktiviteter Kurser, konferencer m.v Telefon Edb-udgifter Kontorholdsudgifter m.v Andre udgifter m.m Kontigent Grundejerforening Uforudsete udgiftsstigninger Juridisk assistance Annoncer = Variable udgifter i alt

4 Side 4/15 Note H E N L Æ G G E LSE R 120 til planlagt og periodisk vedligehold 178,71 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordning 19,86 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt E KST R A O RDIN Æ R E UD G I F T E R 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor 3 år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UD G I F T E R I A L T Årets overskud 0 = B A L A N C E

5 Side 5/15 Note O RDIN Æ R E IND T Æ G T E R B O L I G A F G I F T E R O G L EJE R Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kælderrum, garager, carporte m.v Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Indtægter varme/el Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt E KST R A O RDIN Æ R E IND T Æ G T E R 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 207 Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt 0 = IND T Æ G T E R I A L T Nødvendig merindtægt/underskud = N Ø D V E NDI G IND T Æ G T L EJE F O R H ØJE LSE R Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 2,37 763,84 18,08 781, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 2,37 763,84 18,08 781, Erhverv 0,00 2,37 0 Institutioner 0,00 2,37 0,00 0 I alt 2.518, Bemær k: H erudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 108,40 pr. bolig/måned.

6 Lillerød Boligforening Afd: 5 Side 6/15 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/ /13 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Regulering for året 2011/12 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00

7 Side 7/15 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt 0 2. E jendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter til fordeling Ejendomsskatter V andafgift Vandafgift Vandafledningsbidrag Vandafgift i alt

8 Side 8/15 4. Renovation Renovation Renovation udbetalt til lejere 5. Forsik ringer Renovation i alt Forsikring, bygning Forsikring, løsøre, biler etc. Forsikring i alt A dministration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr Renholdelse Administration i alt Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Funktionær tilskud Beboerservice Afledte viceværtomk. (tlf Viceværtservice (blå) AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) Pension (blå ejendomsfunk.) ATP i alt (blå ejendomsfunk.) Kørepenge (blå ejendomsfunk.) Refusion (blå ejendomsfunk.) Aconto (blå ejendomsfunk.) Fordeling (blå ejendomsfunk.) Overføres

9 Side 9/15 7. Renholdelse, fortsat Overført Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) Forsikringer: arbejdsskade og lignende Havearbejde mm (grønne timer) Havearbejde mm (Stor maskine) Saltning og snerydning (grønne timer) Saltning og snerydning (Ekstern assistance) Saltning og snerydning (Stor maskine) Skorstensfejning Trappevask, vinduespolering, rengøring Affaldskørsel Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm Diverse Syn af lejligheder Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Edb-linie ejendomsfunktionær Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning Bruttoløn, trappevask Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Syn af lejligheder kr Indkøb af rengøringsartikler Snerydning Affaldskørsel Diesel, rep.afd.maskiner mm Forsikringer: køretøjer o. lign. Lokaleudgifter Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/15 8. A lmindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Grønne mandskabstimer Legepladskonsulent Diverse Brandskader Stormskader Vandskader Andre skader Forsikringsskader med selvrisiko Individuel boligforbedring EnergiTrim Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning Afholdte udgifter (A-Ordning) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) Istandsættelse ved fraflytning i alt 0

11 Side 11/ D rift af fællesvaskeri Udgifter Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbler m.m Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring, på regning, vaskeri Løn, rengøring Vinduespolering, vaskeri Telefon Diverse Leasing/leje af vaskerianlæg Omkodning / nye vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 Indtægter Møntsalg Salg af vaskekort Vaskenøgle Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 Resultat af drift af fællesvaskeri D rift af fællesfaciliteter Udgifter Andel fællesfaciliteters drift nyttehaver leje af grund udgifter varmecentralen Momsrefusion vedr. varmecentral Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 Indtægter Andel af fællesfaciliteters drift Trappevask & Nødvendig trappevask Diverse viceværtarbejde Andre indtægter Indtægter el og varme Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0

12 Side 12/ D rift af selskabslokale Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Kapitalydelse fælleshus Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til selskabslokale i alt 0 Indtægter Lokaleleje Salg af service Indtægter fra selskabslokale i alt 0 Resultat af drift af selskabslokale Y delser vedr. realk reditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Administrationsbidrag Dækket af løbende offentlige tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 15. A fskrivninger på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder (kt.303.1) Individuel råderet Fraflyt.lejeres godtg.forb

13 Side 13/ Y delser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Bidreag Overskydende beboerbet. til LBF Ydelsesstøtte fra LBF Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 17. Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter v/prioritetydelser Diverse Forrentning reguleringskonto 18. Y delser vedr. driftsstøttelån 0 Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Hovedselskab/forening Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. 0

14 Side 14/ H usleje beboelse Familieboliger Almene familieboliger B-Ordning, hensættelse, familieboliger Hjemfaldsklausul, familieboliger Huslejereduktion, familieboliger Ungdomsboliger Almene ungdomsboliger B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger Huslejereduktion, ungdomsboliger Ældre-/plejeboliger Almene ældreboliger, ældreboliger B-Ordning, hensættelse, ældreboliger Hjemfaldsklausul, ældreboliger Huslejereduktion, ældreboliger 21. H usleje erhverv Erhverv Lejetillæg erhverv Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 22. H usleje kælder rum, garager og carporte Husleje kældre mv Garager, carporte m.m H usleje forbedringer Lejeforh.lejerforbedr. lejemål Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag

15 Side 15/ Renter Renter af indestående i boligorganisationen Renter af bankkonti Renter af obligationsbeholdning Andre renter 25. D riftssik ring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur Ravnsborg Huse Køge Boligselskab Afd nr 200 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Ravnsborg Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere