FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094"

Transkript

1 Vort j.nr FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet IML) CVR Undertegnede bestyrelser for medlemsorganisationen Areopagos Danmark og for det religiøse samfund I Mesterens Lys opretter herved følgende fusionsplan: 1. Sammenlægningen (fusionen) omfatter Areopagos Danmark som den fortsættende og I Mesterens Lys som den ophørende organisation gennem en skattefri, uegentlig fusion. 1.1 ADK og IML sammenlægges uden likvidation i overensstemmelse med de to organisationers vedtægts-bestemmelser om sammenlægning med andre organisationer og fortsætter med navnet Areopagos Danmark og med binavnet I Mesterens Lys. Alle varemærkerettigheder til navnet IML og til Christfulness tilhørende IML overføres til ADK.

2 1.2 Det skal fremgå af præamblen i revideret vedtægt for ADK, at denne er etableret ved en sammenlægning (fusion) imellem de to organisationer. 1.3 ADKs hjemsted er fortsat Frederiksberg kommune med adresse på Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg. 2. Formålet med fusionen er i fællesskab at: 2.1 styrke og udbygge det hidtidige arbejde, der er udført i hver organisation og opnå synergi i organisationernes arbejde i højere grad end hidtil 2.2 opnå administrative besparelser gennem fælles administration og undgåelse af dobbelte administrative procedurer 2.3 videreføre og styrke I Mesterens Lys arbejde med at bygge bro mellem kirken og den nye åndelighed 2.4 at forberede I Mesterens Lys organisatorisk og strukturelt til at sikre arbejdets fortsættelse igennem og efter kommende generationsskifte 2.5 at styrke Areopagos medlemsbase og højne frivillighedskulturen og givertjenesten 2.6 at styrke Areopagos projektportefølje og engagement i mødet med religiøst søgende mennesker i Danmark 3. Fusionsdato 3.1 Fusionen skal have virkning fra den 31. december 2014, fra hvilket tidspunkt samtlige de sammenlagte organisationers rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt anses for overgået til ADK. 3.2 Begge organisationer aflægger sædvanligt årsregnskab med tilhørende status pr De reviderede årsregnskaber forelægges til godkendelse på ADKs første ordinære medlemsmøde i år C:\Users\lmd\Documents\Arepagos\Fusionsproces IML-Areopagos\Fusionsaftale Areopagos-IML november 2014 (3).doc :42 Side 2

3 3.3 Med fusionen overtager ADK de to organisationers aktiver og gæld som helhed uden undtagelser og forbehold. ADK indtræder således fuldt ud som universal successor i de sammenlagte organisationers rettigheder og forpligtelser i det omfang, dette er muligt. 3.4 Det forudsættes for begge organisationer, at samtlige rettigheder og forpligtelser af enhver art fremgår af de to organisationers reviderede årsregnskaber med status, at der ikke påhviler de to organisationer andre former for eventualforpligtelser end de, der fremgår af årsregnskabets noter og revisionsprotokollater samt hvad der naturligt hører ind under drift af de to organisationer med tilhørende udvalg og andre sædvanlige aktiviteter. 3.5 Såfremt der måtte vises sig væsentlige mangler ved de fremlagte oplysninger fra den ene parts side, er den anden part berettiget til at afbryde sammenlægningen og til at få alle hermed forbundne omkostninger erstattet af den misligholdende part og tilbageføre alle overførte aktiver og passiver. 3.6 Ansatte i IML. Der udarbejdes en fortegnelse over alle hel- eller deltids ansatte med kopi af gældende ansættelsesvilkår. De ansatte varsles i henhold til ansattes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse af ledelsen for IML senest 2 uger efter denne fusionsaftale er underskrevet. 3.7 Meddelelse til kontrakts- og samarbejdspartnere. Senest 1 måned før fusionsdatoen udsendes en orientering om fusionen til alle IMLs kontrakts- og samarbejdspartnere. 3.8 Misligholdelsesklausul. Såfremt de oplysninger, som er udvekslet mellem parterne forud for fusionens ikrafttræden måtte vise sig at indeholde væsentligt mangelfulde informationer, og som ikke gennem en forhandling i mindelighed kan føre til en regulering af fusionsaftalen, kan hver af parterne bringe gennemførelsen af fusionen til ophør og kræve alle allerede gennemførte overdragelser tilbageført uden yderligere krav mod hinanden. 4. Gennemførelsen af sammenlægningen forudsætter vedtagelser af de kompetente forsamlinger i de to organisationer som følger: C:\Users\lmd\Documents\Arepagos\Fusionsproces IML-Areopagos\Fusionsaftale Areopagos-IML november 2014 (3).doc :42 Side 3

4 4.1 ADK træffer på et medlemsmøde afholdt inden udgangen af 2014 med tilstrækkelig majoritet i henhold til vedtægterne beslutning om at gennemføre en sammenlægning (fusion) med IML. 4.2 IML træffer på et repræsentantskabsmøde afholdt inden udgangen af 2014 med tilstrækkelig majoritet i henhold til vedtægterne beslutning om at gennemføre en sammenlægning (fusion) med ADK. 4.3 Sammenlægningen er betinget af, at ADK med virkning fra 31. december 2014 af SKAT godkendes til at overtage alle de med de to organisationer oprettede gavebreve i henhold til ligningslovens 12, stk. 3 og at ingen af de forpligtede i henhold til eksisterende gavebreve overfor IML protesterer mod overførsel af forpligtelsen til ADK. 4.4 Sammenlægningen er betinget af, at Areopagos Stiftelsen, Norge kan godkende denne fusionsaftale og den reviderede vedtægt for ADK. 5. Forslaget til sammenlægning (fusion), der skal behandles på de respektive medlems- /repræsentantskabsmøder, skal indeholde: 5.1 Bestyrelsernes begrundelse og redegørelse for sammenlægningen. 5.2 Formulering af forslag til organisationernes sammenlægning uden likvidation. 5.3 En af MER Revision arbejdet udkast til åbningsbalance pr. 1. januar En af MER Revision udarbejdet revisorredegørelse vedrørende kreditorernes fyldestgørelsesmuligheder efter sammenlægningen. C:\Users\lmd\Documents\Arepagos\Fusionsproces IML-Areopagos\Fusionsaftale Areopagos-IML november 2014 (3).doc :42 Side 4

5 5.5 En færdigredigeret vedtægt for ADK, der skal gælde fra fusionens ikrafttræden og som ikke forventes udsat for redigeringer under organisationernes medlems- /repræsentantskabsmøder i En af de to nuværende bestyrelser i fællesskab af egen midte udpeget bestyrelse på op til 5 medlemmer og 2 suppleanter med angivelse af valgperioder på hhv. 2 og 4 år og meddelelse om bestyrelsens konstituering. Den nye bestyrelses medlemmer og suppleanter udpeges blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer af de fusionerende organisationer. 5.7 En fortegnelse over de af de nuværende bestyrelser i fællesskab udpeget revisor, sekretær, kasserer samt medlem af Areopagos stiftelsens bestyrelse og repræsentantskab. Alle er valgt indtil eventuel nyvalg kan finde sted på et medlemsmøde i Areopagos efter den 31. december En bemyndigelse for den nye bestyrelse til at foretage evt. redigeringer af Areopagos Danmarks vedtægt, såfremt dette forudsættes for opfyldelse af de for sammenlægningen stillede betingelser i forhold til SKAT. 5.9 En bemyndigelse til, at landsleder Lars Mollerup-Degn på de to organisationers vegne forestår alle nødvendige ekspeditioner til gennemførelsen af sammenlægningen samt fuldmagt til at tegne de to organisationer indtil den 31. december 2014 i den anledning I tilfælde af uoverensstemmelser om værdiansættelse af aktiver, passiver og/eller eventualforpligtelser finder opgørelse sted af disse værdier i overensstemmelse med lovgivningens sædvanlige regler herom, herunder specielt i forhold til lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber De med sammenlægningens (fusionens) gennemførelse forbundne omkostninger, herunder udgifter til rådgivere eller registreringsomkostninger betales af ADK. C:\Users\lmd\Documents\Arepagos\Fusionsproces IML-Areopagos\Fusionsaftale Areopagos-IML november 2014 (3).doc :42 Side 5

6 6. Underskrifter og datering. 6.1 Nærværende fusionsplan er udarbejdet og underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part oppebærer et eksemplar. 6.2 Offentliggørelsen i Statstidende finder sted snarest efter fusionen er vedtaget på begge organisationers respektive medlemsmøde/repræsentantskabsmøde og fusionens anerkendelse af stiftelsen Areopagos, med en frist på 8 uger til at fremkomme med krav eller indsigelser mod fusionen. 6.3 Underskrifter og datering. Frederiksberg, den 15. marts 2014 og den 5. november 2014 Bestyrelserne for Areopagos Danmark: I Mesterens Lys: C:\Users\lmd\Documents\Arepagos\Fusionsproces IML-Areopagos\Fusionsaftale Areopagos-IML november 2014 (3).doc :42 Side 6

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere