Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets formål er, 2 Idrætssamvirkets formål at fremme idrætslivet i kommunen, at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, at koordinere samarbejdet mellem medlemsforeninger i Skanderborg Kommune, at varetage den samlede idræts interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, at tilsikre, at idrætten gennem folkeoplysningslovens eller tilsvarende bestemmelser, opnår den i lovgivningen tilsigtede støtte, at følge udviklingen inden for opførelse, udbygning og vedligeholdelse af idrætsanlæg til fremme af idrætsinteressen. 3 Medlemmer Som medlem kan optages enhver i Skanderborg Kommune hjemmehørende idrætsforening. Anmodning om optagelse rettes til Idrætssamvirkets bestyrelse og skal være bilagt: - oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer,

2 - oplysning om foreningens samlede medlemstal, herunder aktive og passive medlemmer, - et eksemplar af foreningens vedtægter. 4 Udmeldelse/eksklusion Udmeldelse kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til Idrætssamvirkets formand til en 1. januar. En forening kan ekskluderes af Idrætssamvirket ved beslutning af repræsentantskabet med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på et repræsentantskabsmøde, har vedkommende forening krav på at få meddelelse herom senest 1 måned før repræsentantskabsmødets afholdelse. Ligeledes har den pågældende forening adgang til på repræsentantskabsmødet at fremføre sine bemærkninger til forslaget. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. En forening, der er ekskluderet i henholdt til en repræsentantskabsbeslutning, kan kun optages som medlem af Idrætssamvirket ved en ny repræsentantskabsbeslutning. Ved denne kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 5 Kontingent Idrætssamvirkets udgifter dækkes af det kommunale tilskud, ud fra et af repræsentantskabet vedtaget budget. Repræsentantskabet kan vedtage et kontingent til betaling af medlemsklubberne. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 6 Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Idrætssamvirkets øverste myndighed. Medlemsforeninger med op til 199 aktive medlemmer kan møde med 1 repræsentant. Medlemsforeninger med aktive medlemmer kan møde med 2 Medlemsforeninger med aktive medlemmer kan møde med 3 Medlemsforeninger med aktive medlemmer kan møde med 4

3 Medlemsforeninger med aktive medlemmer kan møde med 6 Medlemsforeninger med aktive medlemmer kan møde med 8 Og så fremdeles. (dvs. 2 repræsentanter pr. op til 500 yderligere aktive medlemmer). Medlemstallet opgøres pr. 31. december. Medlemmernes repræsentanter har hver 1 stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7 Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april. Mødet skal indkaldes skriftligt og igennem den lokale presse, med mindst 4 ugers varsel bilagt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 9. Eventuelt Der vedlægges navne på de personer, der er på valg, herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes således, at det er bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 8 Repræsentantskabsmødets ledelse Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægter og Idrætssamvirkets opløsning kvalificeret flertal jfr. 13 og 14.

4 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 6 medlemsforeninger indsender skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsens formand. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 5 uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med 3 ugers varsel. 10 Bestyrelse m.v. Bestyrelsen, der vælges på repræsentantskabsmødet, udgør Idrætssamvirkets daglige ledelse og repræsenterer Idrætssamvirket i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, ligesom bestyrelsen kan foreslå idrætsrepræsentanter fra bestyrelsen eller medlemsforeningerne til deltagelse i udvalgsarbejder med idrætslig interesse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, 1 i lige år og 1 i ulige år. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Revisorerne eller disses suppleant må ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er fremmødt. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes efter behov og indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel vedlagt dagsorden med tilhørende bilag. På dagsordenen medtages meddelte punkter fra bestyrelsesmedlemmer. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5 Dagsorden med tilhørende beslutningsreferat gøres offentlig tilgængelig via hjemmeside eller tilsendes medlemsforeningerne. 10 A Valg af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med stiftelsen I forbindelse med stiftelsen af Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune, vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen fra hver af de oprindelige Ry, Hørning og Galten Kommuner samt 3 medlemmer fra den oprindelige Skanderborg Kommune og del af Brædstrup Kommune, samlet dækkende hele Skanderborg Kommune efter kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007 med i alt 9 medlemmer. Valget foretages alene af de idrætsforeninger, der før sammenlægningen var repræsenteret i de før nævnte kommuner, således at idrætsforeninger i den oprindelige Ry Kommune vælger 2 bestyrelsesmedlemmer, idrætsforeninger i den oprindelige Hørning Kommune vælger 2 bestyrelsesmedlemmer, idrætsforeninger i den oprindelige Galten Kommune vælger 2 bestyrelsesmedlemmer og idrætsforeningerne i den oprindelige Skanderborg Kommune samt del af Brædstrup Kommune vælger 3 bestyrelsesmedlemmer. Valget finder sted på det stiftende repræsentantskabsmøde. Det medlem i de respektive 4 områder, der får flest stemmer i forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde er valgt for 2 år. De øvrige er valgt for 1 år. Der vælges desuden 4 suppleanter (en fra hver af de gamle kommuner), 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Den revisor, der får flest stemmer, er valgt for 2 år, den, der får færrest, er valgt for 1 år. 11 Regnskab og revision Idrætssamvirkets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapport skal indeholde driftsregnskab og status. Årsrapport forelægges det ordinære repræsentantskab til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

6 12 Tegning og hæftelse Idrætssamvirket tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan tildele kassereren alene fuldmagt til at disponere over bank- og girokonto. Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Idrætssamvirket. 13 Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Et forslag træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet udtrykkeligt besluttes på repræsentantskabsmødet. 14 Opløsning Bestemmelse om Idrætssamvirkets opløsning kan kun ske ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og efterfølgende fornyet vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes inden 5 uger efter det 1. møde. Til vedtagelse kræves på begge møder to tredjedele af de afgivne stemmer. Ved opløsning af Idrætssamvirket skal Idrætssamvirkets formue fordeles ligeligt til medlemsforeningerne. Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde, den 27. november 2006.

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere