Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland"

Transkript

1 til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland Rehabiliteringscenter Strandgården (Region Nordjylland) Rehabiliteringstilbud Strandgården Region Nordjylland Servicelovens 107 Rehabiliteringscenter Strandgården er et højt specialiseret døgntilbud, der tilbyder intensiv rehabilitering til voksne personer med erhvervet hjerneskade. det henvender sig fortrinsvis til personer, der har pådraget sig en moderat eller svær hjerneskade. Der foretages udredning af den enkelte med afsæt i scanningsbilleder, neuropsykologiske, test, terapeutiske undersøgelse og laves vurdering af hvordan personen håndterer praktiske og sociale hverdagssituationer. Rehabiliteringen tilrettelægges individuelt i forhold til de problematikker udredningen viser. Rehabiliteringen retter sig mod at generhverve fysiske, kognitive og sociale færdigheder og dermed størst mulig deltagelse i eget liv. Træningen sker med udgangspunkt i praktiske hverdagsaktiviteter og opgaver. Niveauet i træningen afhænger af skadens karakter. Hvis det er muligt skabes indsigt i de kognitive vanskeligheder og der indøves kompensatoriske strategier. Der arbejdes også alternativt med at lære omgivelserne at kompensere. Der afsluttes med udredning af fremtidigt støttebehov både kognitivt og fysisk og evt. en beskrivelse af behov i forbindelse med kommende boform. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialpædagoger, social- og sundheds og normering assistenter, sygeplejersker, ernæringsassistent, rengøringsassistent, pedel, administrativt personale. Der er desuden fast tilknyttede konsulenter: Speciallæge i neurologi, Psykolog, Talepædagog. Kvalitetsmodellen på flg. områder: Kommunikation, Brugerinddragelse, Individuelle planer, Kompetenceudvikling, Arbejdsmiljø & Ledelse. Et udviklingsprojekt med ICF (ICF er den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.) som metoderamme. Kompetenceudviklingsprojekt/neuropædagogik til hele medarbejdergruppen. Projekt kommunikation i det tværfaglige samarbejde med rehabilitering som udgangspunkt. Projekt mentorordning i forhold til pårørendesamarbejdet. Diverse monofaglige efteruddannelser/kurser 1

2 Behandlingscentret Østerskoven Region Nordjylland Servicelovens 107 Behandlingscentret Østerskoven er et landsdækkende rehabiliteringstilbud for personer med fødselsskade og erhvervet hjerneskade. Rehabiliteringstilbuddet er døgnbaseret. Der er 16 pladser til personer med fødselsskade og 6 pladser til personer med erhvervet hjerneskade. er fortrinsvis unge og voksne i alderen år. Der foretages udredning af den enkelte med afsæt i scanningsbilleder, neuropsykologiske, test, terapeutiske undersøgelse og laves vurdering af hvordan personen håndterer praktiske og sociale hverdagssituationer. Rehabiliteringen tilrettelægges individuelt i forhold til de problematikker udredningen viser. Rehabiliteringen retter sig mod at generhverve fysiske, kognitive og sociale færdigheder og dermed størst mulig deltagelse i eget liv. Træningen sker med udgangspunkt i praktiske hverdagsaktiviteter og opgaver. Niveauet i træningen afhænger af skadens karakter. Hvis det er muligt skabes indsigt i de kognitive vanskeligheder og der indøves kompensatoriske strategier. Der arbejdes også alternativt med at lære omgivelserne at kompensere. Der afsluttes med udredning af fremtidigt støttebehov både kognitivt og fysisk og evt. en beskrivelse af behov i forbindelse med kommende boform. Socialpædagoger, Social- og sundhedsassistenter, Omsorgs- og og normering pædagogmedhjælpere, Ergoterapeuter, Fysioterapeuter, Musikterapeut, Kommunikationsvejleder, Seksualvejleder, Husassistent, Pedel, Administrativt personale. Der er desuden fast tilknyttede konsulenter: Speciallæge i neurologi, Psykolog, Talepædagog Der arbejdes pt. med udvikling af STU forløb. Projekt Indflydelse på eget liv. Kvalitetsmodellen på flg. områder: Kommunikation, Brugerinddragelse, Individuelle planer, Kompetenceudvikling, Arbejdsmiljø & Ledelse. Et udviklingsprojekt med ICF som metoderamme. (ICF er den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.) Desuden en hel række udviklingsprojekter indenfor ASK, som er alternativ og støttende kommunikation og udnyttelse af ny teknologi for handicappede samt et projekt via Forebyggelsesfonden at udvikle og højne det psykiske arbejdsmiljø Diverse monofaglige efteruddannelser/kurser 2

3 Bofællesskabet Østre Boulevard Vesthimmerlands Kommune, Psykiatri- og handicapafdelingen Lov om almennyttige boliger - 85 Borgere med erhvervet hjerneskade i alderen år Hjælp til ADL, strukturering af/indhold i hverdagen, hjælp til økonomi Pædagoger, Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere. Der er tilknyttet terapeuter fra Psykiatri- og handicapafdelingen terapeutteam Botilbud, senhjerneskadeafdelingen Vestergården Thisted Kommune 108 Botilbud Buen Personale-sammensætning Senhjerneskadede fra 45 år og opefter. Målrettet at borgerne bibeholder funktionsniveauet via træning. Kvalitet i hverdagen. Pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper og sygeplejerske I ansøgningen om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje fra Thisted Kommune er et af punkterne, at der tilkøbes en fysio- og ergoterapeut i projektperioden. Formålet er at implementere daglig træning, sikre vidensdeling og kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Ved at samle omsorg/pleje og træning opnås et samlet helhedsorienteret tilbud i nærmiljøet. Botilbud Buen Hjørring Kommune - Handicapområdet ABL med 85 støtte Unge med erhvervet hjerneskade Hjælpen ydes som bostøtte og tilpasses den enkelte person Bostøtte medarbejdere, med faglig baggrund som ergoterapeut, pædagog og lignende, Ingen fast normering, da hjælpen ydes efter individuel vurdering Ingen Attruphøj Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Handicapafdelingen i Ældre - Handicapforvaltningen, Aalborg kommune ABL med 85 støtte på Attruphøj består af personer med moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, skader der som oftest er følger efter traumer, hjerneblødning, blodprop eller misbrug. det er opdelt i tre homogene grupper. Attrupvej 15A: 10 boliger for borgere med meget svær skade og kendetegnes med problem skabende adfærd. Boligerne er specielt indrettet til personer med 3

4 Indhold i tilbuddet Planer om udvikling udadreagerende adfærd. Attrupvej 15B: 7 boliger for borgere med meget svær hjerneskade og som oftest vil være i en vegetativ tilstand. Attrupvej 15C: 11 boliger til borgere med moderat til svær hjerneskade, som har behov for døgndækning. s behov er overvejende individuelt tilrettelagte tilbud om aktiviteter, undervisning, beskæftigelse mv., idet at mennesker med erhvervet hjerneskade ofte har svært ved at fungerer i større sociale sammenhænge. Formålet med tilbuddet er at give voksne med erhvervet hjerneskade et trygt og forudsigeligt hjemmemiljø, hvor den enkelte borger er værdsat og betydningsfuld. Hvor indflydelse og med/selvbestemmelse er en selvfølge, og hvor private grænser respekteres, Et sted hvor pædagogiske strategier og faglig viden danner grundlaget for beboerens vedligeholdelse og udvikling af personlige færdigheder, så de opnår størst mulig selvstændighed i eget liv. Der bliver benyttet en neuropædagogisk tilgang på Attruphøj. Personalets arbejde er organiseret i tværfaglige teams. På Attrupvej 15A og 15C er der primært af pædagoger med neuropædagogisk efteruddannelse ansat. På tilbuddet Attrupvej 15B består personalet hovedsagligt af sundhedsfagligt personale, sosu-hjælpere og sosu-assistenter, men der er også ansat socialpædagoger. Omkring 1/3 af personalet i 15B er uddannet i neuropædagogik. Tæt samarbejde med parter af alle typer fysio-, ergoterapeuter, talepædagoger, neuropsykologer, speciallæger m.m. VUM Gammel Kongevej, Stuen og 1. sal Aalborg kommune Boligerne udlejes efter lov om almene boliger jf. 105, stk. 2 og der ydes bistand efter Lov om Social Service jf. 85. det er delt i to: stuen og 1. sal, Gammel Kongevej, stuen består af 10 toværelses boliger og Gammel Kongevej 1.sal består af 13 toværelses boliger. Gammel Kongevej, stuen: Primært af borgere med svær erhvervet hjerneskade, hvor hjerneskaden er indtruffet efter det fyldte 20ende år. er borgere med behov for pleje og omsorgsbetonet pædagogisk støtte, i alle døgnets timer. Der er døgndækning. Gammel Kongevej, 1. sal: er homogent sammensat, fortrinsvist personer med erhvervet hjerneskade efter det 20. år. er borgere med moderat erhvervet hjerneskade, som kan have øvrige problemstillinger i tilslutning hertil. Der er fokus på aktiv deltagelse og støtten ydes som vejledning i alle dagligdagens aktiviteter. Der er ikke 4

5 og normering døgndækning, men mulighed for tilkald af personale alle døgnets timer. Målsætningen på Gl. Kongevej er at den enkelte borger oplever tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterbar. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. Det tilstræbes at den enkelte borger vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Det tilstræbes at den enkelte borger kommer til at mestre deres nuværende liv på en sådan måde at den enkelte føler livskvalitet. Stuen: Der er fokus på at bevare nuværende funktionsniveau, gennem ADL 1 aktiviteter. Det faglige omdrejningspunkt er neuropædagogik, hvor hverdagen tilrettelægges på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder. Ovenstående kombineres med ABC konceptet, som er et behandlingskoncept til hjerneskadede på et vedligeholdende niveau, herunder lejring og guidning. Alle borgere er bevilliget vederlagsfri fysioterapi, som de modtager fra Fysioterapien Hammerbakker. 1. sal: Varigt botilbud. Der tilbydes støtte til planlægning og strukturering af dagligdagens aktiviteter, ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Der er således fokus på og forventning om aktiv deltagelse. Støtten ydes dels i egen bolig, med henblik på, at borgeren kan opnå et selvstændigt liv, samt som tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter, med henblik på at styrke borgerens sociale kompetencer. Dagligdags gøremål varetages af borgeren selv, med vejledning og støtte efter en konkret individuel vurdering. Der er ansat pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, samt enkelte uuddannede(typisk vikarer). Normering: BUM/VUM Firkløveret, organiseret under Gl. Kongevej Aalborg kommune ABL med 85 støtte Firkløveret er fysisk placeret i Nibe og består af 6 toværelses boliger. Beboerne på Firkløveret består af personer mellem år. Der er tale om en blandet beboergruppe, bestående af personer med udviklingshæmning, udviklingshæmning med erhvervet hjerneskade, sclerose samt personer med svært erhvervet hjerneskadede. Beboerne har svære fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser og har derfor et omfattende pleje/omsorgsbehov. Fysisk er funktionsniveauet 1 ADL Almindelige Daglige Færdigheder 5

6 præget af forskellige svære grader af spasticitet, flere er kørestolsbrugere og tre har epilepsi. Det kognitive funktionsniveau er præget af skader i forhold til beboernes kommunikationsevner fra manglende sprog til moderate talevanskeligheder. Ligeledes er massive hukommelsesvanskeligheder, svingende grad af selverkendelse og moderate adfærdsvanskeligheder blandt følgevirkningerne for beboerne. Der er fokus på at bevare nuværende funktionsniveau, gennem ADL 2 aktiviteter. Støtten tilbydes således at borgerens initiativer imødekommes og selv udfører så mange funktioner som muligt. og normering Det faglige omdrejningspunkt er neuropædagogik hvor hverdagen tilrettelægges på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder. Ovenstående kombineres med ABC konceptet, som er et behandlingskoncept til hjerneskadede på et vedligeholdende niveau, herunder lejring og guidning. Alle borgere er bevilliget vederlagsfri fysioterapi, som de modtager fra Fysioterapien Hammerbakker. Der er ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, samt enkelte uuddannede(typisk vikarer). Normering: BUM/VUM Specialprojekterne, organiseret under Gl. Kongevej Aalborg kommune ABL + SEL 85 Borgere med svær erhvervet hjerneskade Specialprojekterne er et målrettet tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for individuelt tilrettelagt støtte i eget hjem. Udgangspunktet for samarbejdet med borgeren er helhedsorienteret så alle aspekter af dennes liv inddrages. Borgeren og dennes mulighed for selv at være aktivt deltagende i eget liv vægtes højt. Borgeren fastsætter i samarbejde med medarbejderne, indholdet af den pædagogiske støtte. Der tilbydes støtte til planlægning og strukturering af dagligdagens aktiviteter, ud fra den enkeltes ressourcer og behov. Støtten tilbydes således at borgerens initiativer imødekommes og selv udfører så mange funktioner som muligt, i alle aspekter af dagligdagen. Det faglige omdrejningspunkt er neuropædagogik hvor hverdagen tilrettelægges på måder, der giver borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder. 2 ADL Almindelige Daglige Færdigheder 6

7 og normering Pædagoger, Sosu-assistenter, ergoterapeut. Syrenbakken Driftsherre Personalesammensæ Syrenbakken. Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Handicapafdelingen i Ældre - Handicapforvaltningen, Aalborg kommune Boligerne udlejes efter lov om almene boliger jf. 105, stk. 2 og der ydes bistand efter Lov om Social Service jf. 85. for den samlede enhed Syrenbakken beskrives som personer i alderen år, med erhvervet hjerneskade samt tilgrænsende lidelser og med betydelig fysisk og psykisk handicap. Både det fysiske og psykiske funktionsniveau er varierende, fra moderat til meget svære skader, hvoraf nogle af beboerne er udad reagerende. I forlængelse heraf er beboernes behov for pleje og støtte ligeledes varierende. Den overvejende del af beboergruppen er kørestolsbrugere. Syrenbakken består af 48 lejligheder samlet i 8 bo-enheder med 6 beboere i hver. Hver lejlighed består af en stue, gang og badeværelse. Der arbejdes i høj grad med at tilrettelægge dagligdagen ud fra den enkelte beboers behov og individuelle ønsker, således at den enkelte oplever struktur og en høj grad af forudsigelighed i hverdagen. Den overordnede målsætning er at være et godt sted at bo, hvor der med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker skabes de rammer der giver den enkelte beboer et indholdsrigt liv. Der stiles mod at skabe en struktureret og tryg hverdag for den enkelte borger, med plads til spontanitet og under respektfuld kommunikation, således at beboeren oplever størst mulig livskvalitet. Der arbejdes ud fra ABC-konceptet så den enkelte borger bliver lejret og guidet på individuel vis. I den sammenhæng arbejdes der ud fra, at den enkelte beboer så vidt muligt skal vedligeholde og bevare de kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Ligeledes arbejdes der med neuropædagogiske principper. Beboerne er i centrum og der lægges stor vægt på ligeværd, omsorg, respekt og nærvær i samarbejde med beboeren. Respekt for den enkeltes ret til selv- og medbestemmelse og retten til indflydelse på egen livssituation vægtes højt. Der arbejdes med fast kontaktpersonale til hver beboer. Pårørende samarbejdet: Der er oprettet bruger- og pårørenderåd, der mødes minimum 4 gange årligt. Yderligere samarbejdes der med de pårørende på individuel basis. Medarbejdergruppen er sammensat tværfagligt og består af Social- og sundhedsassistenter/hjælpere, Socialpædagoger og Ergoterapeuter. De fleste af 7

8 tning og normering medarbejderne har en neuro-pædagogisk efteruddannelse. Yderligere er der et bredt tværfagligt samarbejde med læger, speciallæger, talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter mv. Arbejdsmetoderne omfatter neuropædagogik, socialpædagogisk støtte, sundhedsbevarende/forebyggende arbejde og i nogle boenheder psykiatrisk pleje og konfliktløsning, samt vejledning. Syrenbakken bliver specialiseret i målgruppen: Yngre personer med erhvervet hjerneskader med de heraf følgende fysiske handicaps som fx. spasticitet, epilepsi, afasi, apopleksi etc. og yngre personer med tilgrænsende lidelser/handicaps som fx. Sclerose, Huntingtons Chorea, og andre lidelser, der fører til hjerneskader som følge af sygdomsforløbet. Det anbefales at Handicap Afdelingens fremtidige planer indeholder et tilbud, som skal til gode se ældre personer med erhvervet hjerneskader og deres særlige behov. Jammerbugt kommune Der er botilbud under planlægning men ikke aktuelt i skrivende stund. SenhjerneskadeCenter Nord (Frederikshavn Kommune) SenhjerneskadeCenter Nord indeholder 3 elementer: Indhold i tilbuddet Botilbudet Anholtvej på SenhjerneskadeCenter Nord (20 boliger) Længerevarende botilbud (ABL og SEL 85) 20 boliger Midlertidige rehabiliterings- og aflastningspladser (ABL og SEL 85) 4 boliger Kompetence- og kulturcenter (aktivitets- og samværstilbud SEL 103, 104) Living Lab (samarbejde med Aalborg Universitet, University College Nordjylland og privat erhvervsliv) Frederikshavn Kommune er borgere med en erhvervet hjerneskade med et moderat til meget svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgerne har afsluttet behandling i Sundhedsvæsenet, og er berettigede til et specialiseret botilbud efter Servicelovens bestemmelser. Borgerne er ved indflytningstidspunktet over 18 år og har ikke et aktuelt misbrug. Senhjerneskadecenteret etableres som et Living Lab, idet der etableres et forsknings-, udviklings- og innovationsmiljø på centret, der med deltagelse af interesserede borgere, pårørende, medarbejdere, forskere, virksomheder mfl. skal bidrage med udvikling af ny viden, teknologier mv. inden for senhjerneskadeområdet. På SenhjerneskadeCenter Nord arbejdes der ud fra inklusionsparadigmet, hvor borgeren betragtes som et normalt fungerende menneske, der har pådraget sig fysiske og/eller kognitive skader. De mistede færdigheder skal i størst muligt omfang genvindes eller kompenseres for, således at borgerens livskvalitet opretholdes på trods af de fysiske, psykiske og sociale følger, der er resultatet af hjerneskaden. Botilbuddet vil dermed varetage den enkelte borgers individuelle behov for pleje, omsorg, støtte, træning og udvikling. Der tages udgangspunkt i, og videreudvikles på de forløb og metoder, som borgeren har været igennem i de tidligere faser af borgerens forløb i 8

9 sygehusvæsenet. Permanente boliger I januar 2012 står 10 permanente boliger klar til indflytning. I august 2012 står yderligere 10 permanente boliger klar til indflytning. SenhjerneskadeCenter Nord er et døgntilbud med døgndækning og et integreret dagtilbud. Udgangspunktet for støtten er, at skabe en tilværelse på beboerens præmisser, og hensigten er, at beboeren kan bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Midlertidige boliger Rehabiliterings og aflastningsophold Januar 2012 står 2 rehabiliterings og aflastningspladser klar til indflytning, og i august 2012 står yderligere 2 rehabiliterings og aflastningspladser klar til indflytning. Formålet med rehabiliterings-opholdet er, at borgeren opnår et højere funktionsniveau, øger sin livskvalitet og bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv ud fra de ressourcer og ønsker, borgeren og de pårørende har. Genoptræningen tager udgangspunkt i hverdagens gøremål, hvilket vil styrke evnen til at leve et selvstændigt liv. Under opholdet vil det blive vurderet hvilken type bolig, beskæftigelse og fritidsmuligheder, der er mest optimale for borgeren efter dennes genoptræningsophold. Aflastningsophold vil kunne anvendes, når en borger, der fx bor i eget hjem har behov for et aflastningsophold i en kortere periode. Kompetence- og Kulturcenter I SenhjerneskadeCenter Nords Kompetence- og kulturcenter tilbydes borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende at deltage i forskellige relevante aktiviteter og sammenhænge. Aktivitets- og samværstilbud: I Kompetence- og kulturcenteret på SenhjerneskadeCenter Nord er der mulighed for at deltage i aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Formålet er, at tilbyde en meningsfuld og netværksskabende dagligdag, hvor den enkelte brugers oplevelse af egen livskvalitet forbedres. Borgeren kommer til at indgå i interessefællesskaber, og vil kunne udvikle og vedligeholde færdigheder, der fx kan relateres til borgerens tidligere interesser og arbejdsliv. Målgruppe: for aktivitets- og samværstilbuddet er borgere med senhjerneskade, der enten bor på SenhjerneskadeCenter Nord, i et andet botilbud eller i egen bolig. Hjernesagen, Læsø og Frederikshavn:Hjernesagen for Læsø og Frederikshavn er en naturlig del af Kompetence- og kulturcenteret på SenhjerneskadeCenter Nord, idet Hjernesagen får lokaler på centeret, hvor deres aktiviteter, møder og arrangementer vil foregå. Musikterapi: Som en del af etableringen af forsknings- udviklings- og innovationsmiljøet på centeret er der etableret et musikrum i Kompetence- og kulturcenteret. Musiklokalet vil blive anvendt i Aalborg Universitets forsknings-projekter, som en del af aktivitets- og samværstilbudet og som en del af de aktiviteter, der i øvrigt vil foregå i Kompetence- og kulturcenteret. 9

10 Personalesamm ensætning og normering Planer om udvikling Andre rekreative muligheder: Borgerne har ligeledes mulighed for at anvende centerets spa-rum, sanserum/stillerum mv. således at der skabes meningsfulde oplevelser og stunder i borgerens hverdag, der kan bidrage til at højne den enkeltes livskvalitet. Medarbejdergruppen på SenhjerneskadeCenter Nord udgøres af et stærkt, tværfagligt team, hvor forskellige monofagligheder tilsammen yder en højt kvalificeret indsats. Følgende faggrupper: sygeplejerske, ergoterapeuter, fysioterapeut, SOSU assistenter, pædagoger mv. på centeret. Da SenhjerneskadeCenter Nord etableres som et Living Lab, vil der være et konstant fokus på udvikling inden for senhjerneskadeområdet. Dette fokus understøttes af et tæt samarbejde med Ålborg Universitet og University College Nordjylland. Udviklingsteamet for voksne med erhvervet hjerneskade, organiseret under Gl. Kongevej (Aalborg Kommune) Udviklingsteamet for voksne med erhvervet hjerneskade, organiseret under Gl. Kongevej ABL + SEL 85 Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Handicapafdelingen i Ældre - Handicapforvaltningen, Aalborg kommune Borgere med moderat til svær erhvervet hjerneskade i egen bolig, kommunedækkende tilbud. det er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade har behov for fortsat træning og vedligeholdelse af opnåede færdigheder, herunder støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet eller i fritids- og arbejdslivet. Opbygge og indarbejde rutiner omkring hverdagsaktiviteter, som for eksempel madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, tage offentlig transport med videre. Planlægge, strukturere og skabe overblik over hverdagens gøremål. Hjælpe til at læse og forstå post og diverse skrivelser og deraf følgeopgaver. Brug af kalendersystem, øvrige hjælpemidler til systematik og overblik. Opretholde og udvide borgerens sociale netværk. Støttende samtaler om hverdagen. Formål med støtte i eget hjem: Styrke livskvaliteten Støtte, inspirere og styrke den enkeltes ressourcer bedst muligt således at tilværelsen opleves meningsfuld Udvikling og vedligeholdelse af indlærte færdigheder fra genoptræningen Videreudvikle og implementere kompensatoriske strategier Etablering og fastholdelse af struktur i hjemmet, samt kognitiv træning (overblik, hukommelse, planlægning mm) 10

11 Træning i og støtte til udvikling af sociale kompetencer. Udviklingsteamets faglighed er funderet i: Viden om hjernens opbygning og funktion Neuropædagogisk tilgang, herunder kompenserende tiltag og strategier Aktivitetsanalyse, herunder støtte, planlægning, strukturering og udførelse af dagligdagens aktiviteter Jeg-støttende tilgang i samspil og kommunikation Ligeværdig dialog. Anerkender borgerens tanker, følelser, ønsker og behov med respekt Nærvær og empati. Vi er til stede i nuet og udviser imødekommenhed for at forstå borgerens bevæggrunde, opfattelse og handling. Vi er positivt ledende i relation og aktivitet Nærmeste udviklingszone (NUZO), fokus på udviklingsmuligheder og kompetencer Inklusion. Støtter borger i at genvinde indflydelse på eget liv med aktiv deltagelse i meningsfuld aktivitet Øvrige arbejdsområder Udviklingsteamet kan på baggrund af de faglige kompetencer tilbyde følgende: Koordinering af den samlede indsats hos borgeren, herunder kontakt til socialrådgiver, visitator, jobkonsulent, fysioterapeut, sygehus og andre instanser der er relevante i forhold til borgerens samlede liv. Vejledning til samarbejdspartnere og pårørende i forhold til konkrete borgere. Vejledningen kan være med til at give ny viden og forståelse af borgerens ændrede livssituation. Faglig vejledning Faglig vejledning kan ydes til samarbejdspartnere og pårørende til konkrete borgere. Vejledningen kan være med til at give ny viden og øge forståelsen og støtten til den hjerneskadede. Pædagoger og ergoterapeuter Udviklingsteamet har mulighed for at tilbyde koordinering af borgerens samlede sag og derigennem styrke oplevelsen af en indgang i systemet, som en del af koordinationscentret for målgruppen til Udviklingsteamet. Dette arbejde ligger ikke i borgerens ATA tid, hvorfor det vil forudsætte en afklaring af ressourcer til opgaven. Udviklingsteamet oplever øget tilgang af målgruppen af borgere med progredierende neurologiske lidelser. Endvidere øget tilgang af borgere med erhvervet hjerneskade kombineret med anden problematik såsom psykiatri eller misbrug. 11

12 Dagtilbud Brønderslev kommune 3 hold på uvisiteret tilbud på dag aktivitetscenter. 1 gruppe med nu 4 personer i visiteret heldagstilbud. Dag aktivitetstilbud Borgere med erhvervet hjerneskade. Uvisiteret: hjerne gym, fysisk aktivitet, mande erindrings værksted Visiteret: individuelt tilpasset aktiviteter og støtte i forhold til at få indarbejdet en struktur, træne hukommelse og kunne deltage i det sociale. Uvisiteret: beskæftigelses medarbejdere. og normering Visiteret: pædagogisk personale Gerne udvide antal pladser på visiteret tilbud og give personalet mere neuro faglig viden. Oprettelse at lokal afdeling af hjernesagen. Få oprettet åben cafetilbud hvor der er intrigeret aktivitets- og trænings tilbud til borgeren med erhvervet hjerneskade, pårørende tilbud og åben rådgivning. Oprettelse af et plejebolig afsnit for borgere med erhvervet hjerneskade og i tilknytning til dette have midlertidige afklarings -, trænings og aflastnings/ ferie pladser. Målrettet tilbud om beskyttet beskæftigelse i Vesthimmerland kommune Klub HjerneVærket (Hjørring Kommune) Klub HjerneVærket Arbejdsmarkedsområdet Hjørring Kommune, med Specialskolen for Voksne som daglig driftsenhed Servicelovens 104 samt Lovom aktiv beskæftigelse Voksne med erhvervet hjerneskade - Afklaring af erhvervsmulighed - Arbejde med forskellige aktiviteter såsom køkken/cafe,medieværksted, udendørsarbejde, kontoropgaver - Støtte til virksomhedspraktik - pedelarbejde og normering 8 medarbejdere som omfatter jobkonsulent, ergoterapeut, ernæringsassistent, administrativ medarbejder, pedel, pædagog Nej Dagsyren, organiseret under botilbuddet Syrenbakken Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Handicapafdelingen i Ældre - Handicapforvaltningen, Aalborg kommune Servicelovens 104 samværs- og aktivitetstilbud Dagtilbuddet Dagsyren er fysisk placeret på samme matrikel som botilbudet Syrenbakken 12

13 er voksne mennesker, mellem år, der har en medfødt eller erhvervet hjerneskade samt en betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. Brugergruppen spænder fra brugere der er motorisk velfungerende, til multihandicappede brugere der er total afhængige af hjælp. Der er kun få brugere med et verbalt sprog, kommunikationen foregår via forskellige hjælpemidler eller via kropssprog. Med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og formåen, tilrettelægges et meningsfuldt og struktureret samværs og aktivitetstilbud. Personalegruppen er samlet i et tværfagligt team, bestående af pædagoger, ergoterapeuter og sosu-assistenter. Tværfagligheden kommer til udtryk på møder og i planlægningsfasen af brugertiden, hvorimod der i samværet med brugerne ikke skelnes synligt mellem faggrupperne. På nuværende tidspunkt er der fokus på kommunikation, og udvikling af det kommunikative fællesskab og de teknologiske tiltag. Undervisningstilbud Hjerneskadeområdet v. Taleinstituttet: Ambulant lokalbaseret rehabilitering børn og unge Neuropsykologisk tværfaglig rehabilitering til voksne (Hjerneskadecentret) Afasiundervisning voksne Region Nordjylland Folkeskoleloven - Lov om specialundervisning for voksne Lov om social service Lov om aktiv beskæftigelse Lov af aktiv socialpolitik Børn og unge med kognitive/emotionelle/sensomotoriske følger efter erhvervet hjerneskade Voksne med lette til middelsvære kognitive/emotionelle/sensomotoriske følger efter erhvervet hjerneskade, som har behov for helhedsorienteret tværfaglig rehabiliteringsindsats på neuropsykologisk grundlag Voksne med undervisningsbehov ifht. afasi/dysartri/kognitive kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade det kan opdeles i fire dele: 1. Udredning af borgerens rehabiliteringsbehov og potentiale 2. Undersøgelser af borgerens funktionsniveau 3. Rehabiliteringsforløb, herunder også talepædagogisk undervisning 4. Supervision og undervisning til professionelle Ad 1)På baggrund af henvisning med beskrivelse af den problemstilling der ønskes hjælp til foretages en udredning af borgerens rehabiliteringsbehov og potentiale, ud fra indhentning af baggrundsoplysninger, sygehistorie 13

14 samt en udredende samtale med deltagelse af pårørende. Ad 2)Forud for stillingtagen til type af rehabiliteringstilbud og iværksættelse heraf foretages en neuropsykologisk undersøgelse, incl. screening for angst og depression, med mindre en sådan lige har fundet sted. Når det drejer sig om henvisning ifht. afasi, dysartri eller kommunikationsundervisning foretages en talepædagogisk undersøgelse. Andre faglige undersøgelser foretages efter behov: sensomotorisk udredning, specifik aktivitetsundersøgelse, vurdering af social interaktion (ESI), screening for skriftsproglige/matematikfaglige vanskeligheder, vurdering af personlighedsmæssige forhold, Rehabiliteringen baseres således på den ramtes individuelle behov, ud fra kognitive, fysiske, emotionelle og sociale udredninger. Ad 3) Der tilbydes forskellige former for tværfaglige rehabiliteringsforløb, tilpasset den enkeltes behov: Til børn og unge: Ambulant, lokalbaserede opfølgningsforløb til børn og unge Til voksne: individuelt tilrettelagte forløb, arbejdsintegrerede forløb og intensive gruppebaserede rehabiliteringsforløb. Rehabiliteringen sigter overordnet mod, at den ramte opnår et bedre funktionsniveau, får øgede handlemuligheder og selvstændighed samt mulighed for at reetablere en meningsfyldt tilværelse. Indsatsen retter sig mod at øge det fysiske, kognitive, praktiske, psykiske og sociale funktionsniveau, på baggrund af viden om hvordan neurologiske sygdomme samt fysiske, neuropsykologiske og emotionelle vanskeligheder påvirker borgerens dagligdag, sociale interaktion, indlærings- og beskæftigelsesmuligheder Der arbejdes med psykoedukation, træning af specifikke funktioner (f.eks. cog-med (arbejdshukommelse), kompenserende strategier og funktionel træning. Behandling og træning af sensomotoriske vanskeligheder, f.eks. syn og balance. Derudover er bearbejdning af reaktive følger, indsigt og accept af det ændrede funktionsniveau en vigtig del af indsatsen. Specialiseret socialrådgivning bidrager til afklaring af erhvervsevne. Ved afslutning af forløb udarbejdes statusrapport til borgeren og relevante instanser. Der afholdes statusmøde med relevante parter, hvor resultat af rehabiliteringen samt overlevering af forslag til fremadrettet indsats videregives. I alle forløb inddrages pårørende, ligesom pårørende tilbydes muligheden for særskilte gruppetilbud. For børn og unges vedkommende foregår den primære del af rehabiliteringsforløbet lokalbaseret, dvs. i skole og hjem, i form af observation, rådgivning og vejledning til barn, familie og professionelle. 4) Der tilbydes supervision og undervisning til andre fagprofessionelle indenfor alle fagområder 14

15 og normering Medarbejderne består af højt specialiserede psykologer/neuropsykologer, speciallærere/talepædagoger, neurofysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere samt sekretærer, og der er tilknyttet speciallæger inden for psykiatri og neurologi Medvirke til etablering af kursus og efteruddannelsestilbud til alle faggrupper Taleinstituttet er underleverandør til VISO ifht. børn, unge og voksne med erhvervede hjerneskader Taleinstituttet er leverandør til sundhedssektoren: talepædagogisk undervisning i fase 1 og 2 Specifikke data HC voksne: Intensive pladser HC voksne: Belægning (helårspladser) HC voksne: Medarbejdernormering (fuldtidsnormeringer på årsbasis) intensive 17 intensive 16 intensive 14 intensive 16 intensive forløb forløb forløb forløb forløb 2. halvdel af 139 borgere 167 borgere Indtil 1.11 året: borgere borgere HC voksne: 10,85 HC voksne: 11,20 HC voksne: 12,20 Undervisning til personer med erhvervet hjerneskade (Hjørring) Undervisning til personer med erhvervet hjerneskade Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Hjørring Kommune Lov om voksenundervisning Voksne med erhvervet hjerneskade Individuel eller holdundervisning som omfatter Kognitiv rehabilitering Kommunikation Undervisning af pårørende Fokus på nye muligheder IT-undervisning Læreruddannet personale Tilpasses efterspørgselen Afasiundervisning (Hjørring) Afasiundervisning Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Hjørring Kommune Lov om specialundervisning for voksne Voksne borgere med afasi, som følge af hjerneskade Taleundervisning tilpasset den enkelte. Enten som individuel undervisning, eller på hold. Kan foregå i borgernes eget hjem Talepædagoger og logpæd 15

16 det tilpasses efterspørgselen Kommunikationscenter (Thisted Kommune) Lov om specialundervisning for voksne Borgere med hjerneskade med alderen 18 år og opefter Undervisning, rådgivning og vejledning Speciallærere, fysioterapeuter og talepædagoger Derudover udbyder Specialskolerne i Aalborg og Aars uddannelsestilbud til målgruppen Åben telefonisk rådgivning (Taleinstituttet hjerneskadeafdelingen) Organisering Åben telefonisk rådgivning Åben rådgivning uden cpr.nummer registrering Funktioner Rådgivning til borgere, pårørende og professionelle ifht. Rehabiliteringsbehov og rehabiliteringsmuligheder. Vurdering og sparring ifht. Konkrete sager. Samarbejdsparter Kommunale koordinatorer - Kommunale terapeuter - rådgivere i Jobcentre læger revalideringscentre arbejdspladser - sygehuspersonale Erfaringer Den åbne rådgivning er typisk opringning fra borgere, pårørende eller professionelle, som søger vejledning i forhold til støtte- og rehabiliteringsmuligheder for hjerneskadede - vejledning i håndtering af skadens følger, herunder tilgang til bestemte skadestyper. Derudover bruges tilbuddet af kommunale rådgivere, der ønsker vejledning i forhold til deres sagsbehandlingsforløb, herunder råd om relevante udredninger og afprøvninger i forhold til arbejdsevneafklaring. 16

17 Tiltag på arbejdsmarkedsområdet (Brønderslev) Har nu fælles møde visitation, Jobcenter og familieafdeling hvor sager der vil komme til at være aktuelle for flere afdelinger tages op, og der laves aftaler om hvilke tilbud der bevilliges via lov om social service, Lov om specialundervisning for voksne og Lov om aktiv beskæftigelse. Job center sagsbehandler og evt. jobkonsulent medinddrages tidligt i forløbet og er med ved f.eks. statusmødet på BNC og Hjerneskade centeret. Nye tiltag: Det er politisk besluttet at der fra 2012, skal være en koordinerende sagsbehandler, der har til opgave at sørge for en koordineret indsats på tværs i kommunen og få udarbejder fælles mål for indsatsen. Alle afdelinger der har med voksne borgere skal bruger det samme journalsystem og udrednings værktøj (voksen udrednings metoden) Der er ikke specifikke tiltag for borgere med erhvervet hjerneskade på arbejdsmarkedsområdet i Thisted Kommune Tiltag på arbejdsmarkedsområdet (Region Nordjylland - Taleinstituttet) Et arbejdsintegreret forløb relateres direkte til arbejdsfunktioner. På baggrund af de foretagne undersøgelser og arbejdspladsens beskrivelse af krav, vurderes de funktionssvigt der skønnes at ville slå igennem ifht. arbejdsopgaverne. Mulige kompensationsstrategier gennemgås med den ramte, og ved møde på arbejdspladsen planlægges forløbet. I samarbejde med arbejdspladsen registreres de forventede vanskeligheder. Der aflægges besøg på virksomheden i faste intervaller, hvor der ydes supervision ifht. justering af de kompensationsstrategier den ramte er vejledt omkring. Kombineres ofte med individuel neuropsykologisk rådgivning, hvor der ydes støtte til indsigt og accept. Disse forløb foregår typisk i tæt samarbejde med kommunale jobkonsulenter Intensive rehabiliteringsforløb kan ligeledes indeholde udslusning/arbejdspraktik til en arbejdsplads i den sidste del af rehabiliteringsperioden, hvor Hjerneskadecentrets personale således indgår i at støtte borgeren i at anvende kompenserende strategier og få implementeret de relevante skånehensyn på arbejdspladsen. Tiltag på arbejdsmarkedsområdet (Aalborg Kommune) ARK Arbejdsrehabiliteringsklub. Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap, Handicapafdelingen i Ældre - Handicapforvaltningen, Aalborg kommune. Et fireårigt projekt løbende fra , støttet af satspuljemidler fra Servicestyrelsen Kræver ingen bevilling eller henvisning. det er frivilligt og gratis. ARK afholder matchningssamtaler for at afklare om ansøger er indenfor målgruppen. Personer med let til moderat erhvervet hjerneskade ARK er et tilbud om et arbejdsfællesskab, hvor målet er øget meningsfuld beskæftigelse. Beskæftigelse dækker over alt fra job på ordinære vilkår til fleksjob, job med løntilskud og eksempelvis frivilligt arbejde eller øget 17

18 fritidsbeskæftigelse for det enkelte medlem. Arbejdsopgaverne i ARK kan bestå af kontorarbejde, vedligeholdelsesarbejde, caféarbejde, planlægning af sociale arrangementer mm. Klubmedlemskabet giver mulighed for at tage hul på beskæftigelse på de vilkår og i det tempo, der passer den enkelte. Arbejdet i klubben kan være med til at give en bedre forståelse af den enkeltes ressourcer og jobmuligheder. Endvidere er klubben en god mulighed for at udbygge medlemmernes sociale netværk via et kollegafællesskab. Derudover er der mulighed for at sparre med klubbens jobkonsulent og medarbejdere omkring den fremtidige beskæftigelse. og normering I 2011 er der ansat: En projektleder, en jobkonsulent, to projektmedarbejdere. Fagligt er personalet sammensat af en psykolog, cand.scient.adm, socialrådgiver og en ergoterapeut. 18

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. Udviklingsteamet Målgruppe Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade, har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67 Behandlingscentret Østerskoven 3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Hjernecenter syd Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Et specialiseret tilbud i Aabenraa Kommune. Et team for borgere med erhvervet hjerneskade Et team for yngre borgere

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere