Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tendrup Møllevej. Organisatoriske forhold"

Transkript

1 1 of 5 Tendrup Møllevej Organisatoriske forhold Den 1. september 2013 åbner Botilbuddet Tendrup Møllevej i Hornslet. Botilbuddet er en del af Syddjurs Kommune v/ Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Boligerne er opført som lejeboliger ved Djurs Bo. Alle beboere har egen lejlighed med lejekontrakt. Beboerne modtager hjælp efter Serviceloven 85. Botilbuddet består af to afdelinger. De to afdelinger drives som selvstændige enheder, men har fælles natdækning og fælles afdelingsleder. Afdeling A Afdeling A: Består af 8 boliger til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser, flere beboere har derudover samt tillægsdiagnoser. D.d. bor der seks borgere. Beboerne visiteres til botilbuddet i Socialcentret, Social og voksen-handicap v/ Specialteamet og fra eksterne. Beboernes psykiske udviklingstrin ligger i normalområdet 1½- 3 år. Ale beboerne har en markant udviklingsforstyrrelse, der påvirker deres sociale samspil med andre. Det kan være manglende forestillingsevne eller ritualiserede og tvangsprægede handlinger, som kan føre til problemskabende adfærd. Beboernes sprog er forstyrret eller forsinket. Fælles for beboerne er at de har brug et overskueligt bomiljø, og en struktureret hverdag, hvor deres behov kan imødekommes Afdeling B Afdeling B: Består af 12 boliger til borgere der efter erhvervet hjerneskade i moderat grad, har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et varigt /længerevarende behov for støtte i dagligdagen fordelt over døgnet. Pr bor der fire borgere. For borgere med erhvervet hjerneskade sker visitation i Syddjurs kommunes Neuroteam suppleret med lederen af botilbuddet, eller fra eksterne Hjerneskadekoordinator er tovholder, Borgeren er færdigbehandlet og vurderet stabiliseret i forhold til diagnose, genoptræning og rehabiliteringsbehov i fase I + II + III, dvs. borgere i fase IV. Efter en konkret og individuel vurdering kan der også visiteres beboere i fase III, hvor der stadig er behov for genoptræning og rehabilitering.. Hvis borgers samlede sundhedstilstand under opholdet ændres betydeligt, enten i positiv eller negativ retning, vil 1

2 2 of 5 der ske revurdering af botilbuddet og evt. blive tilbudt et andet. Hovedvægten og den primære diagnose er den erhvervede hjerneskade. Borgers tidligere eller andre nuværende diagnoser ses naturligt indgå i mål og handleplan. Tilbuddet omfatter ikke borgere med: medfødt hjerneskade diverse progredierende lidelser svære misbrugsproblematikker voldsom udadreagerende adfærd behov for fast vagt Borgere med erhvervet hjerneskade kendetegnes oftest med, at have varige omfattende og komplekse fysiske, psykiske, kognitive skader med sociale og personlighedsmæssige problemer i varierende grad. Kognitivt: nedsat -impulskontrol, -planlægningsevne, - dømmekraft, -empati, -hukommelse, -opmærksomhed, - orienteringsevne, -vågenhed, -sprogforståelse, -sproglig udtryksevne samt ændring af personlighed. Kropsligt: lammelser, spasticitet, epilepsi, nedsat muskelstyrke Socialt: nedsat evne til at -udføre almindelige dagligdags opgaver, -drage omsorg for sig selv, - færdes, -indgå i sociale sammenhænge. Fysiske rammer Der er i alt 20 2-rums boliger(hhv m2) med eget bad toilet og tekøkken. Alle boligerne har en mindre opholdsterrasse. Bebyggelsen er opdelt i 4 boenheder, to til borgere med autisme og to til borgere med erhvervet hjerneskade. Derudover er der serviceareal med kontorer, vaskerum, vindfang m.m.. Hver boenhed er grupperet omkring et fælles opholdsareal. Hver boenhed har egen indgang/vindfang. Boenhederne er forbundet, således at beboerne har mulighed for at besøge hinanden og medarbejderne har mulighed for at hjælpe hinanden, hvis det er nødvendigt. Fællesrummene i hver boenhed indeholder køkken, spiserum og opholdsstue. Fra fællesrummene er adgang til fælles opholdsterrasse, derudover har alle boliger har en mindre opholdsterrasse. I tilbuddet er der et aktivitetsrum og på sigt vil det blive indrettet således at der er mulighed for at arbejde med udvikling og generhvervelse af tabte kompetencer. 2

3 3 of 5 Der vil endvidere være de nødvendige hjælpemidler til stede f.eks. loftlifte. Tendrup Møllevej er beliggende i nærheden af diverse butikker og tæt på off. transport. De fysiske rammer giver mulighed for en høj grad af selvstændighed og den enkelte beboers ret til at have et privatliv i boligen. Boligen er et væsentligt fundament for mennesker og skal danne grundlag for et hverdagsliv, således at den enkelte beboer så vidt det er muligt kan få støtte og vejledning til at udvikle og udnytte fysiske, psykiske og sociale ressourcer bedst muligt med henblik på at få en så selvstændig tilværelse som muligt med størst mulig livskvalitet. Værdier Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er handleplanen iht Lov om social service 141, evt. rehabiliteringsplan. Udfra dette vil medarbejderne udfærdige den individuelle pædagogiske handleplan. Målet er at støtte den enkeltes trivsel og livskvalitet og fremme det gode liv og give borgerne mulighed for at leve et trygt liv med høj grad af selvbestemmelse ud fra et rehabiliterende sigte. Målet er også at tilbyde støtte og omsorg i dagligdagen samt optræning og støtte til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af erhvervet hjerneskade. Der lægges vægt på borgerens selvbestemmelsesret og tryghed ud fra den enkeltes udviklingstrin og funktionsniveau. Som oftest vil de enkelte beboere deltage i Aktivitets- og samværstilbud uden for botilbuddet eller anden beskæftigelse i dagtimerne. Nøgleord og metode Der lægges vægt på gensidig respekt, værdighed og tryghed i samværet mellem beboere, pårørende og medarbejdere. Der fokuseres på hver enkelt beboers behov for pleje og omsorg, indflydelse på eget liv, træning, udvikling, læring, sociale kontakter og familieliv. Det er hensigten, at beboeren styrkes i at udvikle og vedligeholde sin evne til at klare dagligdagen og dens forskellige udfordringer. Trivsel: For at opnå trivsel, skal der være fokus på tillid, at den enkelte har det godt, udvikler sig og føler sig tryg. Samt at der aktivt drages omsorg for fysisk og psykisk pleje og velbefindende. Udvikling: Der skal være fokus på udvikling for den 3

4 4 of 5 enkelte på den enkeltes præmisser. Dette skabes gennem en anerkendende og værdsættende kultur, hvor dygtighed, engagement, samarbejde og fleksibilitet er kendetegnende. Der skal være plads til spontanitet og rummelighed er en selvfølge. Respekt og værdighed: Respekt og værdighed opnås, når man bliver mødt og forstået. Når ligeværd afspejler samarbejdet, og når diskretion og integritet er en selvfølgelighed. En grundlæggende forudsætning for dette er kommunikation på egne præmisser. Indflydelse på eget liv: For at sikre indflydelse på eget liv, skal der være aktiv fokus på selvbestemmelse og medbestemmelse samt hjælp til selvstændighed. Beboerne skal have valgmuligheder, og samtidig accept af ønsker omkring privatliv og fællesskab. Den enkelte beboer skal have råderum og roderum over egen bolig. Mangfoldighed: Botilbuddet skal afspejle samfundet, og have mod til at afspejle dets mangfoldighed. Det skal kunne rumme forskellighed og håndtere forskellig rummelighed, og man skal have ret til at være anderledes. Vi vil bl.a. inddrage følgende metoder: Neuropædagogisk tilgang med brug af udviklingsbeskrivelser, screeninger og evt. med udgangspunkt i borgerens rehabiliteringsplan vil være den ramme, der arbejdes udfra. Der vil være kontaktpersonordning og omdrejningspunktet er relationspædagogik og den anerkendende tilgang. Herunder fokus på selvbestemmelsesretten, det humanistiske menneskesyn, mindst-indgriben-princip og hjælp til selvhjælp. Narrativitet med den alternative fortælling og den gode historie Gentle teaching og Low arousal pædagogik Totalkommunikation, herunder bl.a. konkreter, tegntil-tale og støttesystemer som fx dags/uge stuktur/tavler ADL træning PADL og IADL Livshistorier ) Vi benytter os af støttesystemer med billedtavler, hvor dagsstruturen overskueliggøres. Ydelser En eller flere af følgende individuelle støtteformer kan indgå i ydelsen: Vedrørende borgeren: individuel tilgang med fokus på tryghed og selvbestemmelse 4

5 5 of 5 personlig pleje daglige gøremål (tøjvask, rengøring, indkøb, frisør, øvrige aftaler) administration af privatøkonomi administration af medicin samarbejde med Rehab Syddjurs samt fx sygehus, læge, speciallæge, talepædagog. aktiviteter og fritidsinteresser, herunder evt dagbeskæftiglese på Aktivitetstilbuddene på Skovly eller Marie Magdalene relationer, netværk, samvær og skærmning selvforståelse og selvindsigt at fastholde eller genskabe identitet struktur, genkendelighed og overskuelighed ansøgning af hjælpemidler, ledsageordning og lignende vedligeholdelse og udvikling af kompetencer, herunder vedligeholdende fysioterapi og ergoterapi Vedrørende samarbejde med myndigheden: udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen og afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en gang årligt Vedrørende kontakt til familie/netværk: samarbejde med de pårørende og netværket i det omfang, den enkelte borger ønsker det, fx støtte til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie og netværk Personaleforhold Afdelingslederen har en relevant uddannelse,suppleret med lederuddannelse. Afdelingslederen er en del af ledergruppen(8 ledere) i Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat: Følgende faggrupper er repræsenteret: Pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejerske, social- og sundhedshjælper, sosu-assistent og omsorgsmedhjælper. I takt med at kendskabet til beboergruppen bliver større kan der evt. ansættes andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, socialrådgivere. For at sikre dynamik i botilbuddet skal der være en kultur af rummelighed og udfordring, ved at udvise mod og kunne udvide grænser. Empati, fleksibilitet, positiv tilgang, samarbejdsorienterede er nogle nøgleord i forhold til de kompetencer medarbejderen er i besiddelse af. 5

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere