Afd. 4 Række. Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 4 Række. Husorden"

Transkript

1 Vridsløse Andelsboligforening Afd. 4 Række Husorden Formål Formålet med denne husorden er, at 4 Række skal være et godt og trygt sted at bo, hvor den enkelte skal tage hensyn til forskelligheder mellem mennesker, og hvor alle opfordres til at værne og udvikle det sociale og fysiske miljø. 1

2 Nabohensyn Musik og støj: Støjende værktøj: Må ikke være til gene for øvrige beboere. Man må ikke spille for åbne vinduer, og gældende lovgivning vedrørende støj på området skal følges. På hverdage i tidsrummet skal man udvise ekstra hensyn. Det er tilladt at anvende støjende værktøj i boligerne i kortere tidsrum. Mandag til fredag fra kl til kl , og på lørdage/søndage samt helligdage til Vaskemaskiner /tørretumblere: Brugen af maskinerne må finde sted i tidsrummet kl til Græsslåning/ Hækkeklipning: Grill: Brugen af elektriske/motoriserede maskiner må finde sted i tidsrummet mandag til fredag fra kl til 19.00, og på lørdage/søndage samt helligdage kl til Brugen af grill må ikke være til gene med forurenende røg for øvrige beboere. Man må kun benytte materialer, der er beregnet til grill. Udearealer Parkering: Varevogne og lastbiler over 3500 kg må ikke parkeres på P- pladserne. Campingvogne: Påhængskøretøjer må kun parkeres på de dertil indrettede P- pladser på parkeringspladsen ved Bjørnens Kvt. Bilkørsel: Det er ikke tilladt at køre med bil på stierne i bebyggelsen. Ved ind- og udflytning kan trækvogn lånes på ejendomskontoret. Motorcykel: Knallertkørsel: Det er forbudt at køre på motorcykel på stierne i bebyggelsen. Det er forbudt at køre på knallert på stierne i bebyggelsen. 2

3 Affald Husholdningsaffald: Andet affald: Affald skal henlægges i det affaldsstativ (Albertslundstativ), der hører til boligen. Der må ikke lægges/stilles noget affald på/ved stativet. Låget skal være lukket. Har man ikke nok i 1 stativ, kan man tilkøbe 1 ekstra. Henvendelse rettes til ejendomskontoret. skal lægges i afdelingens store containere i containergårdene i Bjørnens Kvt. og i Vædderens Kvt. Affaldet skal opdeles i brændbart, jern, elektronik og losseplads efter anvisningerne på skilte. Containerpladserne er kun beregnet for afdelingens beboere, og kun til affald, der vedrører afdeling 4 Række. Ovenstående er gældende til ny genbrugsgård er taget i brug. Haveaffald: Afleveres i båsene ved Bjørnens Kvt. 12 E. Ovenstående er gældende til ny genbrugsgård er taget i brug. Farligt affald: Skal afleveres til kommunen efter den gældende ordning eller afleveres på materialegården efter aftale med ejendomskontoret. Ovenstående er gældende til ny genbrugsgård er taget i brug. Der vil komme et nyt regelsæt vedr. affald, når den nye materialegård/genbrugsgård står klar. 3

4 Plankeværker og haver Vedligeholdelse af forhaver og baghaver inkl. hække. Beboerne har ansvar for at vedligeholde forhaver og bagstræder. Haven: Beboerne har pligt til at holde haverne ryddet, så naboer og genboer ikke generes. Beboerne skal foretage ukrudtsbekæmpelse mindst 3 gange årligt, inden 1. maj, 1. juli og 1. september. Beboerne skal endvidere holde arealerne rundt om huset, i bagstrædet og langs plankeværker rene for ukrudt. Græsset skal slås jævnligt, og affald af enhver art skal fjernes. Der må ikke henkastes madrester o.lign., da dette kan tiltrække rotter og andre skadedyr og give lugtgener. Beplantningen i haverne må ikke være til gene for naboer og genboer. Træer i for - og baghaver må maks. være i husets højde, og må ikke være til gene for naboer med væsentlig skygge, pollen o.lign. Træerne må ikke være i kontakt med bygningen. Slyngplanter o.lign. må ikke gro på ydermuren, da dette kan beskadige bygningselementerne. Der må ikke laves højbede op ad husenes ydermur, da man derved forhindrer udluftning i bygningsdelen. Afdelingen bruger ikke gift og ukrudtsmidler i ukrudtsbekæmpelsen. Beboerne opfordres ligeledes til at undlade at bruge gift. Hække i forhaverne må maks. være 1,50 m. Hække i baghaverne må maks. være 1,80 m. Ved misligholdelse af haven giver ejendomskontoret et skriftligt pålæg om at bringe de påtalte forhold i orden inden en måned. Bringes forholdene ikke i orden inden for den fastsatte tid, foranlediger ejendomskontoret de påtalte forhold udført af et gartnerfirma for beboerens regning. Beboerne kan vælge at lade driften overtage vedligeholdelsen af forhaver og bagstræder inkl. hække mod betaling over huslejen. Prisen fastsættes af ejendomskontoret efter forudgående vurdering af arbejdets omfang og timetal. 4

5 Plankeværker: Plankeværker og skure males af beboerne hvert 4. år. Malingen udleveres af ejendomskontoret. Farvevalg følger lokalplanen. Beboerne kan vælge at lade driften overtage vedligeholdelsen af plankeværker mod betaling over huslejen. Prisen fastsættes af ejendomskontoret efter forudgående vurdering af arbejdets omfang og timetal. Facader Udvendige facader: Pergola/Udestuer: Man må ikke bore i facaderne for at sætte f.eks. fuglekasser, blomster o.lign. op. udføres efter godkendte tegninger, der kan afhentes på ejendomskontoret. Ansøgning om opsætning sendes til ejendomskontoret og/eller BO-VEST, der skal godkende projektet, før det påbegyndes og efter opsætning. Ulovligt opsatte pergolaer/halvtage og udestuer vil med forudgående varsel blive nedtaget for beboernes egen regning. Beboerhuset Hjorten Formål: Beboerhuset skal være et sted, hvor alle beboere kan komme og i fred og fordragelighed deltage i socialt samvær med de øvrige tilstedeværende. Generelt: Alle beboere kan benytte beboerlokalet. Brugerne er ansvarlige for den daglige rengøring og oprydning. Husdyr må ikke medtages i beboerhuset i forbindelse med beboeraktiviteter. Aktiviteterne i beboerhuset må på ingen måde genere de omkringboende. Se særskilt reglement for beboerhuset. Udarbejdes når nyt beboerhus tages i brug. 5

6 Antenner / Paraboler Udvendige antenner: Der må kun opsættes antenner efter skriftlig tilladelse i overensstemmelse med afdelingens regler. Afdelingens regler: 1. Erhvervsstyrelsens betingelser skal overholdes. 2. Antennen inkl. mast må etableres i henhold til lokalplanen. 3. Antennen må på ingen måde have berøring med huset. Den må gerne monteres på plankeværket eller stå i baghaven forsvarligt fastmonteret. 4. Bygningsmyndighedernes tilladelse for opsætning skal på forlangende vedlægges. 5. I tilfælde af gener for naboernes modtageforhold inddrages tilladelsen, og antennen skal fjernes. 6. Der må ikke foretages indgreb i bestående anlæg. 7. Ansvarsforsikring til dækning af eventuelle følgeskader skal tegnes og forevises, efter tilladelse er givet. 8. Ved fraflytning eller inddragelse af tilladelse, skal beboeren sørge for fuld reetablering efter antennen. Radioamatørantenner: Radioamatører har mulighed for at søge om tilladelse til opsætning af antenner. Der skal søges skriftligt, og afdelingens regler SKAL overholdes. Fremgangsmåde: Ved ansøgning 1. Ansøgning bilagt tegning over placering og fastgørelse af mast fremsendes til ejendomskontoret og/eller BO-VEST. 2. I det omfang bygningsmyndighederne skal godkende opsætning af masten, skal ansøgning sendes til administrationen. 3. Efter sagsbehandlingen gives tilladelse. Paraboler: Paraboler opsættes efter udlejers anvisning. Parabolantenner må ikke opsættes på bygningen eller på skure. De må gerne monteres på plankeværker på den side, der vender ind mod bygningen, eller de må stå i baghaven. Paraboler må ikke være synlige over plankeværket. Snerydning Beboerne må selv drage omsorg for, at stien i forhaven er ryddet for sne og is om vinteren, således at post kan afleveres, og dagrenovation kan afhentes. 6

7 Sne skal være ryddet mellem kl og 22.00, jfr. generelle krav til snerydning. Beboerne kan vælge at lade driften overtage snerydningen mod betaling over huslejen. Prisen fastsættes af ejendomskontoret efter forudgående vurdering af arbejdets omfang og timetal. Husdyrsreglement Der må ikke holdes ulovlige og truede dyrearter eller forbudte hunderacer. Ved hus/kæledyr forstås i denne sammenhæng alle dyr, som ikke er i indendørs bure, terrarier eller akvarier. Det er tilladt efter ansøgning at have max. 2 hus/kæledyr i hver bolig. Husdyr må ikke være til gene for andre beboere med støj, lugt o.lign. Husk der skal ansøges om husdyrstilladelse på ejendomskontoret før anskaffelse. Hunde: Hunden skal være ansvarsforsikret, vaccineret mod hundesyge og mærket iflg. Lov af 1. januar Besørger hunden på fællesarealerne, er ledsageren pligtig til at samle op efter den. Uden for det private område skal hunden føres i snor og må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over den. Løse hunde skal holdes på privat område, og om fornødent skal havearealet indhegnes yderligere efter samråd med ejendomskontoret. Omkostningerne til hegn og vedligeholdelse heraf, samt fjernelse af hegn eller evt. øvrige omkostninger i forbindelse med dyreholdet skal afholdes af hundens ejer. Hunden må ikke genere omkringboende ved hyppig eller langvarig gøen. Der henstilles til, at støjende adfærd bringes til ophør. Hvis beboerne ikke efterlever dette, kan lejemålet bringes til ophør. Katte: Katte skal være neutraliserede, øremærket og vaccineret. Kattene må ikke være til gene for andre beboere, og skal holdes på eget område. 7

8 Herudover er det forbudt at holde andre husdyr f.eks. høns og duer. Ovenstående regler gælder også for besøgende hunde/katte. Tagene Færdsel på tagene er forbudt. Dette gælder også skurtagene. Desuden må tagene ikke bruges til opmagasinering. Legepladser Det er afdelingens ansvar, at legepladserne er godkendt af legepladsinspektør. Det er forældrenes ansvar, når børnene benytter legepladserne. Oprydning af legearealet samt tildækning af sandkasserne skal foretages efter brug. Alternativ energi Udarbejdes når nyt fremkommer Udlån fra materialegård/genbrugsgård Se beboerbladet: Figenbladet. Vagtordning Se beboerbladet: Figenbladet 8

9 Åbningstider Ejendomsfunktionærerne Se beboerbladet: Figenbladet Telefonnumre Se beboerbladet: Figenbladet Generelt Reglerne i denne husorden skal overholdes af alle beboere og deres gæster. Husordenen er udarbejdet for at skabe de bedste rammer for 4 Rækkes beboere. Hvis der er beboere, der overtræder husordenen, og der er behov for en klage, skal den sendes til ejendomskontoret. Hvis ejendomskontoret og/eller BO-VEST ikke mener at kunne løse problemet, kan der indgives skriftlig klage til Beboerklagenævnet i Albertslund Kommune. Klager skal altid være skriftlige. Information om klagemulighed kan fås på ejendomskontoret og/eller i BO-VEST. Alle vedtagelser på 4 Rækkes beboermøder skal efterleves. Hvis reglerne i Husordenen ikke efterleves kan lejemålet opsiges efter advarsel. Denne husorden er vedtaget på beboermødet 11/

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken 20. januar 2015 Fælles leveregler. En boligforening udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn,

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 almenbo@almenbo.dk

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015

HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015 Sydkystens Boligselskab 5111-8 Enebærhegnet HUSORDEN Vedtaget på afdelingsmøde 8. september 2015 Indledning En boligafdeling med mange beboere er i mangt og meget at sammenligne med et»miniaturesamfund«.

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING

HUSORDEN FOR BREGNEGÅRDEN, AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING HUSORDEN FOR "BREGNEGÅRDEN", AFD. 18, SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING Bregnegårdshaven 13-39 & 10-38 Bregnegårdsparken 9 23 & 8-80 Bregnegårdsvænget 3 71 & 4-28 Revideret August 2015 INDLEDNING: Denne husorden

Læs mere

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang Ordensreglement for afd. 14 - Navervang ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere