Kritik af empiri og systematik i den kognitive semantik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.2.1. Kritik af empiri og systematik i den kognitive semantik"

Transkript

1 metaforernes systematiske forekomster (fx Eckerström, 1998, Elofsson 1998, Andersen, M. S., 2000 og Forceville 2000), men tolker resultaterne mentalistisk. Flere steder er man således nok klar over, at der er et problem i den lakoff-johnsonske metafortilgang, men de alt for mange antagelser i forskellige retninger om, hvordan metaforerne i alternative tilfælde er strukturerede, er inkonsekvente og vildledende. Den kognitiv semantiske forskning ses som tilsyneladende behæftet med fejl, men i faglitteraturen demonstreres der ikke et alternativ. Der skal nedenfor gøres rede for disse synspunkter, og der skal demonstreres et alternativ Kritik af empiri og systematik i den kognitive semantik Nedenfor vil jeg give nogle eksempler på, at Lakoff og Johnson empiriske belæg for deres teori er tyndt. Det kan vises, at flere af de metaforiske ytringer, som Lakoff og Johnson bruger som belæg for deres teori, er meget lavfrekvente på Internettet. Dette kan ses som udtryk for, at Lakoff og Johnson ikke har undersøgt og kvalificeret deres metaforiske ytringer. Dette kapitel har ikke status af at modbevise Lakoff og Johnsons teori og eksistensen af begrebsmetaforer. Formålet er derimod at vise, at Lakoff og Johnson ikke har bevist deres teori empirisk. Ovenfor så vi (på side 95), hvorledes det empiriske grundlag, Lakoff og Johnson arbejder ud fra, må betegnes som uheldigt. Vi så på fx Lakoffs internetdatabase (Lakoff 1995), hvor der var fulgt op på ideerne fra Lakoff og Johnson 1980a. Vi så også de empirisk uheldige elementer i deres bog fra 1980 (på side 78). Bogen (1980a) betragtes flere steder som banebrydende, men på mange måder som ikkegennembearbejdet. I perioden siden starten af 1980'erne har de efter egne og andres udsagn rettet op på fejlene både teoretisk og empirisk. I det følgende skal jeg uden at være tendentiøs, men ved at slå ned repræsentative steder i deres arbejder siden 1980 og op til i dag undersøge nogle af deres teksteksempler for herved at pege på det uheldige i deres empiriske grundlag. I et samarbejde mellem Lakoff og Kövecses (Lakoff og Kövecses 1983) undersøges de metaforiske systemer, som afspejler kropsfølelser. Flere af eksemplerne er gengangere fra Lakoff og Johnson 1980a. I nedenstående ramme angives først eksemplerne fra deres arbejde, fx: lost his cool. An- 101

2 dre plausible muligheder undersøges også dette fremgår af efterfølgende linjer, fx: lost her cool. Tekststrengene i citationstegn er undersøgt. Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff og Kövecses (1983) (Lakoff og Kövecses 1983, 3): He lost his cool lost her cool 505. He was foaming at the mouth She was looking daggers at me 350. Det ses her at lost his cool er væsentligt mere udbredt end fx looking daggers at. På grund af den store størrelsesmæssige forskel mellem de forskellige udtryks frekvenser er det urimeligt at sætte metaforerne i samme liste, som Lakoff og Kövecses har gjort, for det indikerer, at udtrykkene er lige aktive i vores dagligdag. 102

3 Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff 1987 (Lakoff 1987, 388): Your insincere apology just added fuel to the fire Those are inflammatory remarks inflammatory remark 171. That kindled my ire 3. - kindled his ire kindled her ire 0. - Boy, am I burned up! 2 I gave vent to my anger vent to her anger vent to his anger 451. I Lakoff 1987 kan der findes en lang række metaforiske ytringer, der kun optræder lavfrekvent. Det er svært på denne baggrund stadig at betragte Lakoffs eksempler som vægtige empiriske beviser. Også her bemærkes, at der findes en række metaforiske ytringer, som anvendes regelmæssigt med frekvenser på flere hundrede og op til tusind. Det betyder, at mange af Lakoffs metaforiske ytringer ikke er særlig aktive. Det er ikke nogle ytringer, vi bruger igen og igen i vores dagligdag. Til gengæld er andre af Lakoffs metaforeriske ytringer meget frekvente, fx: fuel to the fire, og sådanne må karakteriseres som aktive i sproget. Bemærk også den lave frekvens i nedenstående ramme. 103

4 Eksempler på metaforiske ytringer fra Lakoff og Johnson 1999 (Lakoff og Johnson 1999, 64): The marriage is out of gas marriage is out of gas marriage was out of gas 0. En mere systematisk undersøgelse af Lakoffs metaforiske ytringer på hans hjemmeside viser samme tendens. Her gennemgås de tre første begrebsmetaforer systematisk, (a) a problem is a locked container for its solution, (b) a force is a moving object og (c) a problem is a body of water. Lakoff kommer her med ca. 25 metaforiske ytringer, som skal dokumentere hans teori. For alles vedkommende undersøges mindre dele af ytringerne (anført i citationstegn): 104

5 Undersøgelse af Lakoff 1995 A force is a moving object Even small magnets are sources of magnetism that can erase credit cards 3. The attractive force of the females pheromones is directed only at males of the same species 2. Greed is the strongest evil force at work in the world today 2. - Greed is the strongest force 0. - Greed is a strong force 0. It takes a long time for force applied at one end of a long train to reach the other end 523. The magnetic force pulled at the horseshoe magnetic force pulls magnetic forces pull 5. - magnetic forces pulled 1. The centrifugal force pushed the coin to the edge of the disk 6. - centrifugal force pushes 125. The force of the tractor beam held the shuttlecraft motionless 8. The force of his hypnotic words had me in its grip 2. - force of her hypnotic words 0. The force of gravity of the moon is much weaker 5. Big magnets emit strong undeniable forces 1. - magnet emits strong

6 Undersøgelse af Lakoff 1995 A problem is a body of water He dived right into the problem 5. - dive right into the problem 4. - dives right into the problem 0. - dived into the problem 1. - dive into the problem dives into the problem 1. - dived into the problems 0. - dive into the problems 6. - dives into the problems 0. He really immersed himself in the problem 4. - immerses himself in the problem 0. - immerses herself in the problem 0. - immersed herself in the problem 1. The problem itself is murky 2. - problem is murky problems are murky - 3 The murky waters of the investigation frustrated him 2. He d been fishing for the answer for weeks fishing for the answers 7. - fish for the answer fish for the answers 1. - fished for the answer 2. - fished for the answers 0. He kept coming up empty come up empty comes up empty came up empty

7 Finally the answer surfaced answer surfaces 32. The answer s just floating around out there answer is floating answer was floating 2. - answers are floating 6 - answers were floating

8 Undersøgelse af Lakoff 1995 A problem is a locked container for its solution We have to look deeply into this problem look deeply into the problem look deeply into the problems looked deeply into the problems looked deeply into the problem 3. The detective set out to crack the case 23. I m going to break this case wide open He finally found the key to the problem That s a hard problem hard problems I found his explanation impenetrable 3. The truth finally came out truth came out truth comes out truth come out The truth emerged truth emerges I en række tilfælde er de metaforiske ytringers frekvens meget lav, og herfra skal der fratrækkes det eller de eksempler på metaforiske ytringer, som søgemaskinen finder på Lakoffs hjemmeside. 108

9 Bemærk i denne oversigt den størrelsesorden, som adskiller dagligdags metaforiske ytringer som fx: truth comes out og hard problem og de meget sjældne ytringer, fx: look deeply into this problem, magnets emit strong og greed is the strongest force. I en række tilfælde er mine alternativer meget hyppigere end Lakoffs forslag, se fx: The centrifugal force pushed the coin to the edge of the disk 6 stk., Lakoffs forslag, og centrifugal force pushes 125 stk. På grundlag af disse forhold kan det konkluderes, at Lakoff ikke har undersøgt, om ytringerne er empiriske funderede. Disse metaforiske ytringer er antagelser dannet på baggrund af tynd empiri, og de kan derfor ikke betragtes som vægtige empirisk beviser. Lakoff og Johnson giver flere steder udtryk for deres egen empiris validitet, bl.a.: "Som vi skal se, så stiller de empiriske resultater, jeg fokuserer på, spørgsmålstegn ved to dominerende retninger i vor tid [nemlig objektivisme og dekonstruktivisme.][ ] Generelt er det, vi har fundet ud af, at betydning og værdier har deres grundlag i vore kroppes og hjerners natur og i vore interaktioner med vor fysiske, sociale og kulturelle omverden." (Johnson 1993, 27-28). "For more than two thousand years, philosophy has defined metaphysics as the study of what is literally real. The weight of that tradition is so great that it is hardly likely to change in the face of empirical evidence against the tradition itself." (Lakoff og Johnson 1999, 14). Til disse citater kan der knyttes nogle kommentarer. På det grundlag at Lakoff og Johnson har opfundet metaforer, kan de ikke sandsynliggøre, at de to synspunkter, som Johnson mener sig oppe imod (objektivisme og dekonstruktivisme), er undermineret. Den lakoff-johnsonske empiri er mere et udtryk for en hypotese om, hvorledes værdier og betydning har grundlag i vores kroppe mv., og den er bygget op på en hypotese om, hvilke systemer, der er i sproget. Johnsons formulering er så generel, at det er svært at se, hvorledes hans såkaldte empiri kan kædes sammen ikke blot med vores kropserfaringer, men også med så forskellige kategorier som hjernens struktur og den kulturelle omverden. Det er sågar svært at se, hvorledes vi skulle kunne tale om hjernens struktur som noget ydre, hvis vi tager Lakoff og Johnson på ordet, for så 109

10 ville vi alene kunne forstå hjernen via det sprog, som vores hjerne og krop i forvejen direkte havde udspring i, og vi ville ikke kunne afgøre, om den hjerne, vi så og forstod, var hjernen udefra eller hjernen indefra, idet det sprog, vi talte om og forstod hjernen med, var bestemt af hjernen og kroppen. Det er en problemstilling, der ikke er meget forskellig fra Descartes' koglekirtelproblematik, og der er mindst lige så meget selvsving i den. Den empirisme, Lakoff og Johnson taler om i citatet, må ses som hypoteser, og den har etableret sig som en tradition. Der er ikke tale om, at Lakoff og Johnson har modbevist nogle traditioner. De har talt om, at disse traditioner har kunnet modbevises. Det kan de givetvis på nogle punkter, men Lakoff og Johnson har etableret et tyndt grundlag, der netop ikke har bevist noget. For at kunne præcisere en kritik af den tradition, som Lakoff og Johnson taler om, må der først brydes med den lakoff-johnsonske metodik, dvs. tekstpoesitraditionen Strukturer i metaforerne Der har inden for de sidste ti år været en stadig større tendens til at se større strukturer og større systemer bag metaforerne. Metaforerne ses ikke i så høj grad som enkeltstående størrelser. Metaforerne indeholder to led, som er blevet betegnet dels tenor og vehikel, dels primært og sekundært led. Her anvendes betegnelserne mål og kilde for de to led, altså det objekt, der tales om, og det område eller scenario, dette objekt indskrives i. Det er ikke i så høj grad et spørgsmål om, hvorledes de to led i fx Peter er en ulv, nemlig Peter og ulv, interagerer med hinanden. Det er mere et spørgsmål om, hvorledes Peter indskrives i et helt system af viden om, hvad ulve og andre dyr kan og gør. Dette struktursynspunkt er ikke kun noget, som man nyligt har arbejdet med inden for den kognitive semantik, men man har også arbejdet med det inden for semantik generelt. Peirce (1995, 114) skriver således ud fra en mere traditionel semantisk tradition - at det at kalde en mand en ulv vækker et koordineret sæt af begreber eller kategoriseringer, hvori ulv spiller en rolle. Manden impliceres alt efter situationen at have rovdyrsegenskaber eller andre egenskaber, der hører til kategorien ulv. Han giver et mere detaljeret eksempel, idet han henviser til Minskys og Schanks 110

Metaforer, scenarier og teknologi. Carlo Grevy. November 2001. Ph.d.-afhandling. Handelshøjskolen i Århus

Metaforer, scenarier og teknologi. Carlo Grevy. November 2001. Ph.d.-afhandling. Handelshøjskolen i Århus Metaforer, scenarier og teknologi En undersøgelse af computermetaforer på et empirisk konstruktivistisk grundlag Carlo Grevy November 2001 Ph.d.-afhandling Handelshøjskolen i Århus 1 2 Forord Denne ph.d.-afhandling

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Savner mig (Titel på billede)

Savner mig (Titel på billede) 1 Savner mig (Titel på billede) Billedet er venligst reproduceret med tilladelse fra kunstneren Elsebeth Sommer 2...abduktion er det at se efter et mønster i et givet fænomen og forslå en hypotese herudfra

Læs mere

Kommunal bæredygtighed - forankring af forandringer

Kommunal bæredygtighed - forankring af forandringer CBS Cand.ling.merc. Kommunal bæredygtighed - forankring af forandringer - Et komparativt casestudie af to danske kommuners arbejde med at sætte bæredygtighed på den interne dagsorden Micha Meedom Bast

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s.

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s. City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse....... s. 1 2. Problemformulering..s. 2 3. Postmodernisme....s. 3 3.1 Beskrivelse

Læs mere

Abstract( Indholdsfortegnelse(

Abstract( Indholdsfortegnelse( Abstract( The following paper examines how the use of metaphors and prototypes influencetheunderstandingoftheabstractmathematicalconceptsubtractionin children.wehaveidentifiedthetripartitionofthemetaphors:thestructural,the

Læs mere

Fraseologi og anglicismer. Per Budtz-Jørgensen 53302 Vejleder: Lars Heltoft

Fraseologi og anglicismer. Per Budtz-Jørgensen 53302 Vejleder: Lars Heltoft Fraseologi og anglicismer Per Budtz-Jørgensen 53302 Vejleder: Lars Heltoft Indhold Indledning... 3 Problem... 5 Anglicisme: definitioner... 6 Gottlieb: Faste udtryk som symptom på dyb påvirkning... 10

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion Indholdsfortegnelse Del 1 - introduktion 1. Indledning... 5 1.1 Specialets opbygning... 6 2. Teori... 8 2.1 Videnskabsteori... 8 2.1.1 Socialkonstruktivisme... 9 2.1.2 Fænomenologisk sociologi...10 2.2

Læs mere

Regulering af Lobbyisme i EU

Regulering af Lobbyisme i EU Regulering af Lobbyisme i EU Vivian Uva Kandidatafhandling: Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse Antal anslag: 181.922 Vejleder: Sine Nørholm Just - Department of Business and Politics Copenhagen

Læs mere

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen

Årsagernes grænser. En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt. Susanne N. Christensen Susanne N. Christensen Årsagernes grænser En kritisk diskussion af J. L. Mackies begreb om det kausale felt Speciale 2014 Filosofi & Videnskabsteori Roskilde Universitet En kritisk diskussion af J. L.

Læs mere

besværlige frivillige?

besværlige frivillige? Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Abstract. It s not just about business, but business for the common good

Abstract. It s not just about business, but business for the common good Abstract It s not just about business, but business for the common good Einstein once said No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. To solve the most comprehensive

Læs mere

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin 1 Executive Summary 2 Employer Branding The other side of the coin The thesis is based on an interest in the phenomena employer branding and how an employer branding strategy affects employees either positively

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser 25. september 2006 L:\TEKST\FORLAG\CJJ\Endelig Chatrines Ph.D\akf version.doc/jp Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser af Cathrine Jespersen

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Børnehavekultur som social kapital Forskningsrapport fra et pilotprojekt Inge Marie Skaarup Juli 2008

Børnehavekultur som social kapital Forskningsrapport fra et pilotprojekt Inge Marie Skaarup Juli 2008 Børnehavekultur som social kapital Forskningsrapport fra et pilotprojekt Inge Marie Skaarup Juli 2008 Børnehavekultur som social kapital forskningsrapport - Inge Marie Skaarup 1 Indholdsfortegnelse I Baggrund

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Gode relationer på Facebook

Gode relationer på Facebook Gode relationer på Facebook Semester 10 Studieretning Kommunikation Gruppenummer 40 Vejlederens navn Søren Marquardt Frederiksen Anslag / sideantal 191.389 / 108 1 Gode relationer på Facebook Navn på universitetet

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere