FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler og cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler 1999

2 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 PROTOKOLLAT Protokollat om stillingsstruktur ved de sociale højskoler... 3 CIRKULÆRE Cirkulære om aftale om ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler... 7 AFTALE Aftale om ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler... 9 BILAG Bilag 1A) Regler om lektorbedømmelse ved de sociale højskoler...11 Bilag 1B) Arbejdsbeskrivelse for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler...14

3 1 CIRKULÆRE OM STILLINGSSTRUKTUR VED DE SOCIALE HØJSKOLER Dette cirkulære indeholder reglerne om ansættelsesvilkår under stillingsstrukturen ved de sociale højskoler Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen Protokollatet fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for: Lærere ved de sociale højskoler, der er ansat i henhold til overenskomsten for akademikere i staten eller organisationsaftalen for socialrådgivere i staten, i stillinger som indgår i Undervisningsministeriets notat af 30. december 1998 om stillingsstrukturen. Undervisningsministeriets notat fastsætter kvalifikationskrav og stillingsindhold for stillingerne adjunkt og lektor. Adjunkter og lektorer ved socialrådgiveruddannelsen på Ålborg Universitet er ikke omfattet af nærværende protokollat. 2. De særlige tillæg er anført i grundbeløb pr. 1. oktober Tillæggene er ikke pensionsgivende, såfremt de er mindre end kr (niveau 1/ ). Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 2 Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden i øvrigt bringes til ophør efter de sædvanlige regler i de respektive overenskomster. Til 3 Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov kan den anførte frist for anmodning om lektorbedømmelse efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde, dog højst 32 uger.

4 Til 6 Såfremt en ansøger til en lektorstilling har erhvervet sig særlige kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen uden dog at være kvalificeret til umiddelbart at kunne ansættes som lektor, kan den pågældende ansættes som adjunkt for et kortere tidsrum end to år, og lektorbedømmelse kan ske i tilknytning til den kortere ansættelsesperiode, jf. 2, stk. 2. Den pågældende skal dog som hovedregel have haft ansættelse som adjunkt i mindst ét år, inden ansættelse som lektor kan finde sted. Vikaransættelse som lektor forudsætter forudgående positiv lektorbedømmelse. Til 8 og 9 Når en lærer omfattes af stillingsstrukturen, bortfalder øvrige tillæg, som vedkommende måtte oppebære, herunder undervisningstillæg mv., bortset fra lokallønstillæg eller udligningstillæg. Finansministeriet Den 21. december 1999 P.M.V. E.B. Torsten Kjølby Nielsen 2

5 3 PROTOKOLLAT OM STILLINGSSTRUKTUR VED DE SOCIALE HØJSKOLER Stillingsstruktur ved de sociale højskoler Protokollatet omfatter medarbejdere, der er ansat efter overenskomsten for akademikere i staten eller organisationsaftalen for socialrådgivere i staten, og som er ansat i en stilling, der er omfattet af Undervisningsministeriets notat af 30. december 1998 om stillingsstrukturen for lærere ved de sociale højskoler 1 Ansættelse inden for stillingsstrukturen sker som adjunkt eller lektor. 2. Adjunkt Ansættelse som adjunkt sker efter opslag i en adjunkt/lektorstilling. Stk. 2. Ansættelse sker normalt for en periode på 2 år, men kan i særlige tilfælde ske for et kortere tidsrum. Stk. 3. Ansættelsesperioden kan forlænges med en ny 2-årig periode. Den samlede ansættelsesperiode som adjunkt kan dog højst være 6 år. Stk. 4. Hvis ansættelsesperioden ikke forlænges med en ny 2-årig periode, skal adjunkten have meddelelse herom senest 3 måneder før ansættelsesperiodens udløb. Adjunkten fratræder herefter uden yderligere varsel. Stk. 5. Ansættelsesperioden kan i særlige tilfælde forlænges med op til 1 år (f.eks. begrundet i langvarig sygdom eller barsel). 3 Ønsker adjunkten ansættelse som lektor, skal den pågældende senest 6 måneder inden udløbet af det 4. ansættelsesår anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Bedømmelsen foretages efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse ved de sociale højskoler, jf. bilag 1. Resultatet

6 af bedømmelsen skal meddeles adjunkten senest 3 måneder efter, at anmodningen om bedømmelse er fremsat. Stk. 2. Er bedømmelsen positiv, overgår adjunkten ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor. Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan dog aftale, at bedømmelsen finder sted på et tidligere tidspunkt end de normale 4 år. Stk. 4. Er bedømmelsen ikke positiv, fratræder den pågældende sin stilling uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden, medmindre adjunkten ansættes for en ny 2-årig periode. I så fald kan adjunkten senest 6 måneder inden denne periodes udløb fremsætte en anmodning om fornyet bedømmelse efter ovenstående regler. Er heller ikke denne bedømmelse positiv, fratræder den pågældende uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden. 4 Til adjunkter ydes et særligt tillæg på kr. årligt (niveau 1/ ). 5. Lektor Ansættelse som lektor sker normalt uden tidsbegrænsning. 6 Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse ved de sociale højskoler. Stk. 2. Forudgående ansættelse som adjunkt er ikke en betingelse for ansættelse som lektor. 7 For ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg til lektorer lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr. årligt (niveau 1/ ). Til lektorer ansat efter gammelt lønsystem ydes der et tillæg på kr. årligt (niveau 1/ ). 4

7 5 Tillæg til lektorer er pensionsgivende, hvis tillægget er kr. årligt (niveau 1/ ) eller højere. 8. Overgangsregler Lærere, der er ansat før 1. januar 2000, er ikke omfattet af bestemmelserne i 1-7. Stk. 2. Lærere, der er ansat før 1. januar 2000 kan vælge: - at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, eller - at overgå til ansættelse som lektor efter denne aftale. Ansættelse som lektor efter denne aftale forudsætter positiv bedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse som anført i 6. Stk. 3. Der er fastsat følgende frister for tilmelding til lektorbedømmelse: - Lærere, der er ansat før 1. januar 1997, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. januar Lærere, der er ansat i perioden 1. januar 1997 til 31.december 1999, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest 5 år efter ansættelsestidspunktet. - Ovennævnte frister kan ved lokal aftale forlænges i op til et år. Stk. 4. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende med virkning fra det tidspunkt, bedømmelsen er afgivet, til ansættelse som lektor efter 5-7. Stk. 5. Er bedømmelsen negativ, fratræder den pågældende sin stilling med overenskomstmæssigt varsel. 9. Ikrafttræden mv. Aftalen træder i kraft 1. januar 2000.

8 Stk. 2. Samtidig bortfalder øvrige tillæg, bortset fra tillæg af lokallønspuljen samt udligningstillæg til ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved de sociale højskoler. Stk. 3. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med overenskomsten efter reglerne i samme. København, den 21. december Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Statstjenestemændenes Centralorganisation II Finansministeriet P.M.V. E.B. Torsten Kjølby Nielsen Tommy Agerskov Thomsen

9 7 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LÆRERE MED TJENESTEMANDSANSÆTTELSE VED DE SOCIALE HØJSKOLER Lærere, som har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som tjenestemand, har med vedlagte aftale mulighed for at blive ansat som lektor efter reglerne i stillingsstruktur for de sociale højskoler. Adjunkter og lektorer ved socialrådgiveruddannelsen på Ålborg Universitet er ikke omfattet af aftalen. Lektorbedømmelsen forudsætter i disse tilfælde, at den pågældende forud for bedømmelsen har deponeret en ansøgning om afsked til ansættelsesmyndigheden. I tilfælde af at bedømmelsen er negativ, imødekommer ansættelsesmyndigheden den ansøgte afsked, og meddeler dette til den pågældende ved brev, hvori fratrædelsesvilkårene er fastsat. Tjenestemandsansatte lærere bør således, når de vælger at indstille sig til lektorbedømmelse med henblik på ansættelse som lektor efter stillingsstrukturen, være opmærksom på, at dette er at betragte som en ansøgt afsked fra den hidtidige stilling. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende til en stilling som lektor efter stillingsstrukturen, men bevarer i øvrigt sine ansættelsesvilkår som statstjenestemand.

10 Når en lærer omfattes af stillingsstrukturen, bortfalder øvrige tillæg, som vedkommende måtte oppebære, herunder undervisningstillæg mv., bortset fra evt. lokallønstillæg eller udligningstillæg. Finansministeriet Den 21. december 1999 P.M.V. E.B. Torsten Kjølby Nielsen 8

11 9 AFTALE OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LÆRERE MED TJENESTEMANDSANSÆTTELSE VED DE SOCIALE HØJSKOLER Denne aftale indgås i medfør af 45, stk. 1 i lov om tjenestemænd, jf. lovbekg. nr. 572 af 5. august 1991 med senere ændringer samt i henhold til 2, stk. 2 i hovedaftale af 27. oktober 1969 mellem Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer. For tjenestemandsansatte lærere ved de sociale højskoler, der er ansat i henhold til Undervisningsministeriets notat af 30. december 1998 om stillingsstruktur for adjunkter/lektorer ved de sociale højskoler, gælder følgende: 1 Lærere, der er ansat før 1. januar 2000, kan vælge: - at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, eller - at overgå til ansættelse som lektor efter aftale om stillingsstruktur ved de sociale højskoler. Ansættelse som lektor forudsætter positiv bedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse. Stk. 2. Der er fastsat følgende frister for tilmelding til lektorbedømmelse: - Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. januar 1997, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. januar Adjunkter og lektorer, der er ansat i perioden 1. januar 1997 til 31. december 1999, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest 5 år efter ansættelsestidspunktet. Ovennævnte frister kan ved lokal aftale forlænges i op til et år.

12 10 Stk. 3. Er bedømmelsen positiv, overgår pågældende til ansættelse som lektor med virkning fra det tidspunkt, bedømmelsen er afgivet. Stk. 4. Er bedømmelsen negativ, fratræder pågældende sin stilling med 3 måneders varsel. Stk. 5. Adjunkter og lektorer, der vælger ikke at lade sig bedømme, bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. 2 Til tjenestemandsansatte lærere, der overgår til ansættelse som lektor, og som er aflønnet på nyt lønsystem, aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på kr. årligt (niveau 1/ ). Til lektorer ansat efter gammelt lønsystem, ydes der et tillæg på kr. årligt (niveau 1/ ). 3 Aftalen har virkning fra 1. januar 2000 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 21. december 1999 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Torsten Kjølby Nielsen Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen

13 11 Bilag 1 (A+B) Undervisningsministeriet 30. december 1998 Bilag 1A) Regler om lektorbedømmelse ved de sociale højskoler I medfør af 2 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler, jf. lbk nr. 679 af 29. juli 1992 fastsættes følgende: 1 Kvalifikationsbedømmelse af adjunkter ved de sociale højskoler der overgår til ansættelse som lektor, jf. Undervisningsministeriets notat om stillingsstruktur for lærere ved de sociale højskoler af 30. december 1998, foregår efter reglerne i For hvert af uddannelsens 4 hovedområder nedsætter Undervisningsministeriet ét landsdækkende bedømmelsesudvalg bestående af fagligtpædagogisk kyndige personer, der har til opgave at foretage lektorbedømmelse af de adjunkter, der anmoder herom. De 4 socialfaglige hovedområder på socialrådgiveruddannelsen er: 1) Socialrådgivning og socialrådgivningsmetodik 2) Menneskers udvikling og interaktion 3) Retlig regulering 4) Samfund, politik, økonomi og organisation I sammensætningen af udvalgene skal det tilstræbes, at der er et indgående kendskab til såvel socialrådgiverpraksis som teoretisk forudsætning for at bedømme kombinationen af fagets teoretiske vidensbase samt socialt arbejdes praksisfelt. Stk. 2. Bedømmelsesudvalgene nedsættes af Undervisningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet. Hvert af bedømmelsesudvalgene inden for de 4 hovedområder består af 3 medlemmer, der er på lektorniveau:

14 Et medlem (formand), der har særlige teoretiske og praktiske forudsætninger inden for hovedområdet, skal findes blandt hovedområdets censorer. Der skal samtidigt udpeges mindst en suppleant for medlemmet. Et medlem, der har særlige teoretiske og praktiske forudsætninger på det socialfaglige område, skal være eller have været ansat ved en højere uddannelsesinstitution, en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende fra anden tilsvarende uddannelse i Norden. Der skal samtidigt udpeges mindst en suppleant for medlemmet. Når udvalgene træder i funktion, tiltrædes de af yderligere ét medlem, indstillet af den institution, hvor adjunkten er ansat. Stk. 3. De to medlemmer af bedømmelsesudvalget, som udpeges af hovedområdets censorer udpeges for en periode af 4 år, sammenfaldende med beskikkelsesperioden for censorerne. Hvis der i konkrete bedømmelsessager er tvivl om pågældende medlemmers habilitet indtræder suppleanten i stedet for. Stk. 4. Det tredje medlem, der indstilles af den institution, hvor adjunkten er ansat kan kun indtræde i bedømmelsesudvalget, når der ikke foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om den pågældendes habilitet. Stk. 5. Som tredje medlem kan kun indtræde lektorer eller andre personer, der må anses for at besidde fagligt-pædagogisk indsigt på samme niveau som lektorer. 3 Bedømmelsesudvalget afgiver en motiveret vurdering af adjunktens kvalifikationer, herunder om adjunkten må antages at kunne løse de lektorarbejdsopgaver, som fremgår af den arbejdsbeskrivelse for højskoleadjunkter/-lektorer, der er vedhæftet som bilag 1. Ved bedømmelsen skal der foretages en helhedsvurdering af adjunktens kvalifikationer såvel undervisningsmæssigt som i henseende til fagligt niveau, ligesom erfaring med og deltagelse i udviklingsarbejde på højskolen eller lignende institutioner indgår i den samlede bedømmelse. Særligt for så vidt angår de akademiske adjunkter, skal de demonstrere, at de er i stand til at relatere de teoretiske elementer deres fag bidrager med til socialrådgiveruddannelsen og fagets omsætningsfelt. 12

15 Særligt for så vidt angår de socialrådgiveruddannede adjunkter skal de demonstrere, at de er i stand til at analysere praksiserfaring og sætte den ind i en teoretisk forståelsesramme. For begge grupper bør det indgå i bedømmelsesgrundlaget, at adjunkten demonstrerer evne til at udvikle faget på vidensdelen og/eller på metodedelen. Stk. 2. Til brug for vurderingen indgiver adjunkten til bedømmelsesudvalget en beskrivelse med dokumentation af sine kvalifikationer, jf. stk. 1. Udvalget kan indhente en udtalelse om pågældendes faglige niveau, undervisningsmæssige kvalifikationer og deltagelse i udviklingsarbejde m.v. fra den højskole, hvor adjunkten er ansat. Udvalget kan tillige med ansøgers samtykke, indhente tilsvarende udtalelse fra tidligere ansættelsessteder. I ansættelsesstedets udtalelse kan indgå tilkendegivelser af faglig og pædagogisk art fra adjunktens kolleger og studerende. Udvalget kan tillige overvære adjunktens undervisning. Stk. 3. Resultatet af bedømmelsen skal meddeles adjunkten og højskolen senest 3 måneder efter, at begæring om bedømmelse er fremsat. 4 Bedømmer et flertal af udvalget adjunkten som kvalificeret til lektoransættelse, overgår adjunkten til ansættelse som lektor ved udløbet af adjunktansættelsen. 5 Ved direkte ansættelse som lektor af en ansøger til en adjunkt/lektorstilling, finder reglerne i 2-4 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Bedømmer et flertal af udvalget ansøgeren som kvalificeret til lektoransættelse, afgives der indstilling til bestyrelsen om, at den pågældende ansættes som lektor. 6 Lærere ved de sociale højskoler, der er ansat før 1. januar 2000 kan anmode om lektorbedømmelse (jf. protokollat af 21. december 1999 om stillingsstruktur ved de sociale højskoler) efter reglerne i

16 Bilag 1B) Arbejdsbeskrivelse for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler Det påhviler adjunkter/lektorer (herefter benævnt lærere) at udføre de opgaver, som ligger inden for højskolens formål. Herudover kan det pålægges læreren at udføre opgaver efter højskolens formål, herunder bl.a. de nedenfor nævnte. 1. Undervisning og opgaver i tilknytning til undervisning 1.1. Det påhviler enhver lærer at undervise i de fag og fagområder, herunder emner, temaer og problemstillinger, som læreren er kvalificeret til at varetage inden for hovedområderne Lærerne skal varetage planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning - selvstændigt og i kollegialt samarbejde - herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale og opgaver, rettelse og bedømmelse af besvarelser, rapporter og andre studieprodukter, samt indgå i drøftelser med de studerende om undervisningens planlægning og gennemførelse Lærerne skal medvirke ved forberedelsen og opfølgning af de studerendes praktik, gennemførelsen af praktikken og evalueringen heraf Socialrådgiveruddannede lærere skal endvidere følge de studerende i praktikperioden og forestå evalueringen heraf Lærerne skal medvirke ved gennemførelse af interne og eksterne prøver og eksaminer og andre studieprodukter i henhold til studieordning og -vejledning, herunder udarbejdelse af opgaver, forberedelse, eksamination og bedømmelse Lærerne skal varetage almindeligt tilsyn med og vejlede i brugen af undervisningsmateriel og inventar til undervisningen og medvirke ved lokaleplanlægning indretning af lokaler, herunder anskaffelse og vedligeholdelse af undervisningsmateriel o.l.

17 1.7. Lærerne skal følge den teoretiske og praktiske udvikling inden for deres fagområde nationalt og internationalt, herunder debatten inden for uddannelsen som helhed og i øvrigt inden for de områder, der hører under højskolens opgaver Lærerne skal deltage i pædagogisk, fagligt og tværfagligt samarbejde såvel mellem lærere og studerende på den enkelte institution som mellem flere institutioner og desuden deltage i højskolens møder, herunder møder med studerende, praktikvejledere og andre grupper Lærerne skal medvirke i det administrative arbejde gennem bidrag til faglige bedømmelser i forbindelse med ansættelser, eksamensklager, råds- og udvalgsarbejde samt deltage i internationale konferencer og arrangementer, informationsopgaver mv. 2. Særligt for lektorer Højskolens ledelse kan pålægge lektorer at varetage opgaver i forbindelse med den overordnede planlægning og organisering af praktik Herudover påhviler det lektorerne ud over det under pkt. 1 anførte at medvirke ved den overordnede planlægning og organisering af uddannelsen. medvirke ved rådgivning af de studerende og ved studievejledning. medvirke ved rådgivning af de studerende og ved studievejledning. medvirke ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af internatophold, ekskursioner og studierejser for de studerende i ind- og udland.

18 16 medvirke ved planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af undervisningsaktiviteter i forbindelse med internationalt samarbejde evt. på fremmedsprog. medvirke ved udvikling, planlægning og gennemførelse af højskolernes eksterne kursus- og konsulentvirksomhed, herunder efter- og videreuddannelse af socialrådgivere, socialformidlere og andre tilsvarende faggrupper. deltage i dokumentations-, analyse-, evaluerings-, forsøgs- og udviklingsprojekter i forbindelse med udvikling af socialrådgiveruddannelsen. deltage i vejledning af adjunkter og indtræde i bedømmelsesudvalg.

19 Cirkulære af 21. december 1999 Fmst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, 11. kontor Adresse: Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Telefon Telefax J.nr / PKAT Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf H:\f11\mar\cirk. om stillingsstruktur for adj og lekt.doc Pris: kr. 10,-

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl. FINANSMINISTERIET lærere ved Cirkulære om løn mv. for m.fl. erhvervsskolerne 1995 CIRKULÆRE OM LØN MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE M.FL. Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler 2.4.17 2.4.17 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED SLØJDLÆRERSKOLER Finansministeriet har den 29. september 1992 indgået følgende aftaler

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 9. september Perst.nr PKAT 50, 198. J.nr /15-5. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 9. september 2011 Perst.nr. 045-11 PKAT 50, 198 J.nr. 10-333/15-5 Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler 1999 4.5.2.C 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ARBEJDSTID OG AFLØNNING

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter)

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere (hospitalslaboranter) 1999 2.3.9 1 Indhold Side CIRKULÆRE Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 3 Bilag 1 Organisationsaftale

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 036-13 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere