Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, København Ø Danmark Telefon Telefax Dato: 27. maj Delårsrapport Omsætningen for blev DKK 416,2 mio. (: DKK 416,1 mio.) EBITDA for blev DKK 68,8 mio. (: DKK 65,2 mio.) Resultat før skat for blev DKK 33,9 mio. (: DKK 31,4 mio.) Egenkapitalen pr. 31. marts udgjorde DKK 900,4 mio. Egenkapitalen er påvirket af tilbagekøb af egne aktier i perioden for et samlet beløb på DKK 99,7 mio. Den nettorentebærende gæld pr. 31. marts udgjorde DKK 612 mio. Udsigterne for byggeaktiviteten i UK for er i løbet af april og maj måned blevet kraftigt forværret. For hele året forventes et resultat før skat af aktiviteterne i UK i niveauet DKK 0-10 mio. mod DKK 67,9 mio. for. Grundet den forventede nedgang i byggeaktiviteten i UK nedjusteres forventningerne til årets resultat før skat for til niveauet DKK mio. mod tidligere oplyst DKK mio. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Hans Gormsen eller CFO Martin Busk Andersen på tlf /12

2 H+H-KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (DKK mio.) Resultatopgørelse Omsætning 416,2 416, ,2 EBITDA 68,8 65,2 347,1 EBITA 39,3 35,5 230,5 Resultat af primær drift (EBIT) 39,3 35,5 222,4 Periodens resultat før skat 33,9 31,4 205,1 Året Balance Langfristede aktiver 1.477, , ,7 Periodens investeringer i langfristede aktiver 162,9 37,0 263,0 Kortfristede aktiver 475,8 454,6 422,0 Aktiver i alt 1.953, , ,7 Egenkapital 900,4 876,8 990,3 Rentebærende gæld (netto) 612,0 422,1 380,7 Øvrige forpligtelser 441,2 397,5 412,7 Passiver i alt 1.953, , ,7 Nøgletal Resultat pr. aktie 22,0 19,6 137,4 Udvandet resultat pr. aktie 22,0 19,5 137,0 Egenkapitalforrentning, p.a. 10,2% 10,7% 16,9% Børskurs, ultimo, DKK Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK Finansielle mål Salgsvækst (organisk) 0,0% 29,3% 11,3% Overskudsgrad (EBITA) 9,5% 8,5% 12,5% Afkastningsgrad, p.a. (ROIC) 10,0% 10,2% 16,1% Soliditetsgrad 46,1% 51,7% 55,5% Delårsrapporten er, for så vidt angår indregning og måling, udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og forventes at være gældende for aflæggelsen af regnskabet for helåret. Delårsrapporten er ikke revideret. 2/12

3 LEDELSESBERETNING Første kvartal var påvirket af en meget positiv udvikling på det østeuropæiske segment og en negativ udvikling på selskabets øvrige segmenter. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 33,9 mio. svarende til en fremgang på DKK 2,5 mio. i forhold til den tilsvarende periode for. Omsætning Omsætningen for første kvartal blev på DKK 416,2 mio., hvilket er på niveau med omsætningen for første kvartal af. Omsætningen var kraftigt stigende på det østeuropæiske segment, mens omsætningen i UK blev realiseret på et væsentligt lavere niveau. Omsætningen var ligesom i positivt påvirket af et meget mildt vejrlig i årets første måneder. Placeringen af påsken med et lavere antal arbejdsdage i første kvartal sammenholdt med har påvirket udviklingen i omsætningen negativt i niveauet 3 %. Opgjort i lokal valuta er omsætningen steget med 1,6 % i forhold til samme periode sidste år. Den indregnede omsætning er negativt påvirket af udviklingen i GBP, som gennemsnitligt er faldet med 12,6 % i forhold til samme periode sidste år. Modsat er koncernen positivt påvirket af udviklingen i PLN, som er steget med 9,7 % i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Afvigelse UK 128,1 159,9-19,9% Tyskland-Danmark 113,2 105,2 7,6% Østeuropa 141,1 91,9 53,5% Norden 50,3 63,6-20,9% Elimineringer -16,5-4,5 N/A Total 416,2 416,1 0,0% Resultat før skat Koncernen realiserede et overskud før skat på DKK 33,9 mio. for første kvartal svarende til en fremgang på DKK 2,5 mio. sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år. Resultatfremgangen skyldes en meget positiv udvikling på det østeuropæiske segment, mens resultaterne før skat på koncernens øvrige segmenter er realiseret på et lavere niveau. Den meget positive udvikling på det østeuropæiske segment sammenholdt med første kvartal kan i al væsentlighed henføres til et forbedret prisniveau på det polske marked. Afvigelse UK 8,4 17,5-9,1 Tyskland-Danmark 8,4 14,2-5,8 Østeuropa 25,4 6,7 18,7 Norden -2,7-2,0-0,7 Elimineringer -5,6-5,0-0,6 Total 33,9 31,4 2,5 Investeringer De samlede investeringer for første kvartal udgjorde DKK 163 mio. (: DKK 37 mio.). UK 3,4 22,2 Tyskland-Danmark 32,0 3,5 Østeuropa 126,2 8,9 Norden 1,3 2,0 Ikke-fordelte investeringer 0,0 0,3 Total 162,9 36,9 Den væsentligste andel af investeringerne kan henføres til opgraderinger af Gorzkowice-fabrikken i Polen og Most-fabrikken i Tjekkiet samt opførelsen af en ny fabrik i Skt. Petersborgområdet. Fabriksprojekterne forløber i overensstemmelse med planerne. De ombyggede fabrikker i Polen og Tjekkiet ventes i drift i løbet af andet kvartal, mens fabrikken i Skt. Petersborg ventes i drift i første halvår af januar erhvervede det tyske datterselskab en grusgrav for DKK 29 mio. i umiddelbar tilknytning til fabrikkerne i Wittenborn. Grusgraven har historisk været leverandør af sand til selskabets to fabrikker i Wittenborn. Der er i forbindelse med de større opgraderinger samt opførelsen af nye fabrikker indgået bindende aftaler med eksterne leverandører vedr. etableringer og ombygninger af produktionsanlæg. Ultimo marts var der indgået bindende aftaler i koncernen vedr. anlægsinvesteringer for i alt DKK 128,6 mio. 3/12

4 Finansiering Den samlede nettorentebærende gæld var pr. 31. marts DKK 612 mio. svarende til en stigning på DKK 231 mio. i forhold til 31. december. Den væsentlige stigning i den nettorentebærende gæld kan blandt andet henføres til investeringer i første kvartal. For hvert af de resterede tre kvartaler i ventes et gennemsnitligt investeringsniveau lidt under investeringsniveauet for første kvartal. Grundet det høje investeringsniveau for ventes den rentebærende gæld at stige betydeligt i løbet af året. Samlet ventes den nettorentebærende gæld ved udgangen af året at nå et niveau lidt under koncernens egenkapital. Opkøb af egne aktier i første kvartal er endvidere medvirkende til stigningen i den nettorentebærende gæld. Der er i alt erhvervet stk. egne B-aktier til en samlet anskaffelsessum på DKK 100 mio. Hovedparten af de erhvervede aktier er sket som led i aktietilbagekøbsprogrammet, som blev annonceret 18. januar. De resterende tilbagekøbte aktier er erhvervet med henblik på afdækning af aktieoptioner med en fastsat udnyttelseskurs. Der er ikke i første kvartal udnyttet aktieoptioner. Skattemæssige forhold Selskabsskat af periodens resultat er delvist estimeret. Den beregnede selskabsskat for koncernen for første kvartal af er DKK 9,8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 28,9 % (: 28,7 %). Egenkapital Koncernens egenkapital faldt med DKK 89,9 mio. i første kvartal af. 1. januar 990,3 870,4 Periodens resultat 24,1 22,4 Kursreguleringer -10,5-6,4 Køb af egne aktier -99,7-9,2 Øvrige reguleringer -3,8-0,4 31. marts 900,4 876,8 4/12

5 SEGMENTER UK Omsætningen for første kvartal i UK beløb sig til DKK 128,1 mio. svarende til en nedgang på 19,9 % i forhold til første kvartal. Målt i lokal valuta blev omsætningsnedgangen på 8,2 %. Den afsatte volumen for første kvartal var i niveauet 13 % lavere end afsætningen for første kvartal. Nedgangen i den afsatte volumen skyldes en generel nedgang i byggeriet og svarer stort set til den samlede nedgang af den afsatte volumen porebeton i UK. De opnåede salgspriser var på niveau med forventningerne. Afvigelse Omsætning 128,1 159,9-19,9% EBITDA 19,3 28,9-9,6 Resultat før skat 8,4 17,5-9,1 Produktionen er i løbet af blevet tilpasset det lavere aktivitetsniveau i markedet. Tre af selskabets fabrikker er nedsat eller planlagt nedsat til toholdsdrift, mod før treholdsdrift, mens den fjerde fabrik vil fortsætte på treholdsdrift. Toholdsdriften er organiseret således, at de variable produktionsomkostninger pr. m 3 porebeton stort set fastholdes på samme niveau som ved treholdsdrift. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 8,4 mio. mod DKK 17,5 mio. for den tilsvarende periode i. Det lavere resultat kan i alt væsentlighed henføres til en lavere afsætning. Tyskland-Danmark Omsætningen for første kvartal på det tysk-danske segment udgjorde DKK 113,2 mio., svarende til en stigning på 7,6 % i forhold til første kvartal. Justeret for en stigning i salget til koncernforbundne selskaber, herunder primært Polen, realiserede det tysk-danske segment en mindre nedgang i omsætningen. Afvigelse Omsætning 113,2 105,2 7,6% EBITDA 23,5 27,9-4,4 Resultat før skat 8,4 14,2-5,8 På det tyske marked blev der realiseret en mindre fremgang i omsætningen, mens der på det danske marked blev realiseret en betydeligt lavere omsætning sammenholdt med første kvartal. Den lavere omsætning på det danske marked skyldes primært et generelt lavere aktivitetsniveau. En intensiveret konkurrence på det danske marked har endvidere haft en negativ indvirkning på den afsatte volumen. Resultatet før skat for de tysk-danske aktiviteter blev på DKK 8,4 mio. mod DKK 14,2 mio. for den tilsvarende periode i. Nedgangen i resultatet kan primært henføres til et skift i afsætningen fra det danske marked til andre søsterselskaber. Herudover har perioden været negativt påvirket af gennemførte vedligeholdelsesprogrammer på selskabets tyske fabrikker. Østeuropa Omsætningen for første kvartal for det østeuropæiske segment udgjorde DKK 141,1 mio. svarende til en stigning på 53,5 % i forhold til første kvartal. Målt i lokal valuta er omsætningen steget med 44,7 %. Afvigelse Omsætning 141,1 91,9 53,5% EBITDA 34,5 14,8 19,7 Resultat før skat 25,4 6,7 18,7 Stigningen i omsætningen kan henføres til et højere prisniveau. Den afsatte volumen blev på et lidt lavere niveau for første kvartal sammenholdt med første kvartal. Aktivitetsniveauet på det polske marked var i første kvartal på et meget højt niveau. Et usædvanligt mildt vejrlig i årets første måneder bidrog ligesom i første kvartal til et højt aktivitetsniveau i byggeriet. Sammenholdt med var afsætningen til det polske marked i første kvartal af hæmmet af ombygningen af selskabets fabrik i Gorzkowice. Den samlede produktionskapacitet i Polen var i første kvartal af således reduceret med cirka 20 % i forhold til den tilsvarende periode i. En meget høj produktion på selskabets øvrige fire fabrikker i Polen bidrog til, at afsætningen af lokalt producerede produkter til det polske marked kun var i niveauet 8 % lavere end den tilsvarende periode sidste år. Omsætningen på det polske marked var endvidere positivt påvirket af et højere salg af porebeton fra selskabets tyske fabrikker. De opnåede salgspriser på det polske marked steg i løbet af første halvår fra et meget lavt niveau. De realiserede priser for første kvartal er derfor gennemsnitligt på et noget højere niveau sammenholdt med den tilsvarende periode i. De gennemsnitligt opnåede salgspriser for første kvartal af blev endvidere realiseret på et højere niveau sammenholdt med de gennemsnitligt opnåede salgspriser for fjerde kvartal af. 5/12

6 Grundet ombygning var selskabets fabrik i Tjekkiet lukket det meste af første kvartal. Den afsatte volumen på det tjekkiske marked var derfor på et lavt niveau. Fabrikken var også nedlukket i første kvartal af. Der blev realiseret en betydelig stigning i afsætningen til det ukrainske marked. Stigningen skal dog ses i forhold til et relativt lavt udgangspunkt. Grundet høje transportomkostninger bidrager den positive udvikling i salget til Ukraine kun i beskeden grad til koncernens resultat. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 25,4 mio. svarende til en stigning på DKK 18,7 mio. i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen kan i betydelig grad henføres til et forbedret prisniveau på den afsatte volumen. Norden Omsætningen for første kvartal på det nordiske segment beløb sig til DKK 50,3 mio. svarende til en tilbagegang på 20,9 % i forhold til første kvartal. Afvigelse Omsætning 50,3 63,6-20,9% EBITDA -0,2 0,7-0,9 Resultat før skat -2,7-2,0-0,7 Tilbagegangen i omsætningen kan henføres til både Finland, Sverige og Norge. Der blev for første kvartal realiseret et underskud før skat på DKK 2,7 mio. mod et underskud før skat på DKK 2,0 mio. for den tilsvarende periode i. Det lavere resultatniveau kan primært henføres til den lavere omsætning. Elimineringer og ikke-fordelte poster De ikke-fordelte nettoudgifter udgjorde DKK 5,6 mio. i første kvartal svarende til en stigning på DKK 0,6 mio. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til en eliminering af intern avance mellem segmenterne. FORVENTNINGER TIL ÅRETS RESULTAT Forventningerne til årets resultat før skat er i niveauet DKK mio. mod de senest udmeldte resultatforventninger på DKK mio. Nedjusteringen i resultatforventningerne skyldes udviklingen på markedet i UK. Forventningerne til udviklingen på koncernens øvrige markeder er stort set uforandrede i forhold til udmeldingerne i årsrapporten for. I Polen blev den afsatte volumen i første kvartal realiseret på et meget højt niveau, mens afsætningen indtil videre i andet kvartal har været noget lavere. Den lavere afsætning i den første del af andet kvartal sammenholdt med første kvartal af på det polske marked kan væsentligst henføres til opbygning af lagre hos kunderne i første kvartal. Byggeaktiviteten har været på et konstant højt niveau. Det forventes fortsat, at den samlede afsætning på det polske marked for vil blive på niveau med afsætningen for. På markedet i UK var det oprindeligt forventet, at salget ville blive på et lavere niveau sammenholdt med. Det var dog forventningen, at nedgangen i den afsatte volumen ville blive på under 10 %. Forventningerne til den afsatte volumen for i UK er imidlertid i løbet af april og maj måned blevet kraftigt reduceret. Boligmarkedet i UK er under voldsomt pres grundet forringet adgang til boligfinansiering og en generel nedgang i forbrugertilliden. De store husbyggere har i starten af andet kvartal givet meldinger om et markant lavere antal opførte boligenheder for den resterende del af året. Det forventes derfor nu, at den solgte volumen for hele bliver i niveauet 25 % lavere sammenholdt med den afsatte volumen for. Iværksatte tiltag med nedsættelse af antal skift i produktionen i UK vil være tilstrækkelige ved den forventede nedgang i afsætningen. Det lavere aktivitetsniveau i UK ventes at medføre, at det samlede resultat før skat for aktiviteterne i UK bliver i niveauet DKK 0-10 mio. mod et resultat før skat for på DKK 67,9 mio. 6/12

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts for H+H International A/S. Delårsrapporten for første kvartal aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. januar marts. Endvidere er det vor opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Direktion Hans Gormsen Adm. direktør Michael Witthohn Direktør Bestyrelse Anders C. Karlsson Bestyrelsesformand Morten Amtrup Kresten Andersen Bergsøe Christian Harlang Henrik Lind Peer Munkholt Lars Bredo Rahbek Lars Adam Rehof Udtalelser om fremtidige forhold: Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i fastsættelsen af priser for porebetonprodukter, markedets accept af nye produkter, lancering af konkurrerende produkter og integration af tilkøbte virksomheder. H+H International A/S er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger, såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven mv. 7/12

8 RESULTATOPGØRELSE Koncern Året Nettoomsætning 416,2 416, ,2 EBITDA 68,8 65,2 347,1 Afskrivninger -29,5-29,7-116,6 EBITA 39,3 35,5 230,5 Nedskrivninger 0,0 0,0-8,1 EBIT 39,3 35,5 222,4 Finansielle poster netto -5,4-4,1-17,3 Periodens resultat før skat 33,9 31,4 205,1 Skabt af periodens resultat -9,8-9,0-47,6 Periodens resultat 24,1 22,4 157,5 8/12

9 BALANCE AKTIVER Langfristede aktiver 31. marts 31. december Koncern 31. marts 31. december 2006 Immaterielle aktiver 125,1 107,9 101,9 103,1 Materielle aktiver 1.331, , , ,4 Andre langfristede aktiver 20,8 20,0 20,4 24,9 Langfristede aktiver i alt 1.477, , , ,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 211,9 189,6 209,1 172,5 Tilgodehavender 237,1 220,2 239,3 211,6 Likvide beholdninger 26,8 12,2 6,2 5,7 Kortfristede aktiver i alt 475,8 422,0 454,6 389,8 AKTIVER I ALT 1.953, , ,2 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 116,0 116,0 116,0 116,0 Overført resultat 749,6 839,5 737,6 731,2 Foreslået udbytte 34,8 34,8 23,2 23,2 Egenkapital i alt 900,4 990,3 876,8 870,4 Forpligtelser Langfristede forpligtelser 172,4 180,0 176,9 180,9 Kortfristede forpligtelser 880,7 613,4 642,7 586,9 Forpligtelser i alt 1.053,2 793,4 819,6 767,8 PASSIVER I ALT 1.953, , , ,2 Nettorentebærende gæld 612,0 380,7 422,1 353,1 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Segmentoplysninger 3 Køb af virksomhed 4 Begivenheder efter statusdagen 9/12

10 PENGESTRØMSOPGØRELSE Driftsaktiviteter 30,2-16,5 Investeringsaktiviteter -161,8-36,9 Finansaktiviteter 146,0 53,9 Periodens likviditetsændring 14,4 0,5 Likvide beholdninger pr. 1. januar 12,2 5,7 Kursregulering af likvider 0,2 0,0 Likvide beholdninger pr. 31. marts 26,8 6,2 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar 116,0-0,4 3,2 836,7 34,8 990,3 Egenkapitalbevægelser i i alt Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -10,5-10,5 Aktiebaseret vederlæggelse 0,4 0,4 Skat af egenkapitalbevægelser -1,3 0,9-0,4 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen -3,8-3,8 Periodens resultat 24,1 24,1 Totalindkomst i alt 0,0-11,8-2,9 24,5 0,0 9,8 Køb af egne aktier -99,7-99,7 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0-11,8-2,9-75,2 0,0-89,9 Egenkapital pr. 31. marts 116,0-12,2 0,3 761,5 34,8 900,4 Egenkapital pr. 1. januar 116,0 12,4-1,9 720,7 23,2 870,4 Egenkapitalbevægelser i i alt Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -6,4-6,4 Aktiebaseret vederlæggelse 0,4 0,4 Skat af egenkapitalbevægelser 0,3 0,3 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen -1,1-1,1 Periodens resultat 22,4 22,4 Totalindkomst i alt 0,0-6,1-1,1 22,8 0,0 15,6 Køb af egne aktier -9,2-9,2 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0-6,1-1,1 13,6 0,0 6,4 Egenkapital pr. 31. marts 116,0 6,3-3,0 734,3 23,2 876,8 10/12

11 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at indregnings- og målingsprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Segmentoplysninger UK Tyskland og Danmark Østeuropa Norden Elimineringer og ikke-fordelte poster* Koncern i alt Omsætning, ekstern 128,1 159,9 98,9 100,7 141,1 91,9 48,1 63,6 0,0 0,0 416,2 416,1 Omsætning, intern 0,0 0,0 14,3 4,5 0,0 0,0 2,2 0,0-16,5-4,5 0,0 0,0 EBITDA 19,3 28,9 23,5 27,9 34,5 14,8-0,2 0,7-8,3-7,1 68,8 65,2 Afskrivninger -9,8-10,8-12,1-11,4-5,6-5,4-1,8-1,9-0,2-0,2-29,5-29,7 EBITA 9,5 18,1 11,4 16,5 28,9 9,4-2,0-1,2-8,5-7,3 39,3 35,5 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 9,5 18,1 11,4 16,5 28,9 9,4-2,0-1,2-8,5-7,3 39,3 35,5 Finansielle poster netto -1,1-0,6-3,0-2,3-3,5-2,7-0,7-0,8 2,9 2,3-5,4-4,1 Periodens resultat før skat 8,4 17,5 8,4 14,2 25,4 6,7-2,7-2,0-5,6-5,0 33,9 31,4 * Elimineringsposterne består af transaktioner, der sker på tværs af segmenterne. Den interne handel mellem koncernselskaber foregår på almindelig armslængde-vilkår. H+H-selskaberne er geografisk opdelt i fire områder, hhv.: UK med fire fabrikker, Tyskland og Danmark med tre fabrikker i Tyskland og et salgskontor i Danmark, Østeuropa med fem fabrikker i Polen, en fabrik i Tjekkiet, et salgskontor i Ukraine og et salgskontor i Letland samt Norden bestående af en fabrik i Finland og salgskontorer i Sverige og Norge. Herudover er der en fabrik i Skt. Petersborg under opførelse. 11/12

12 NOTER 3 Køb af virksomhed Den 2. januar købte H+H Deutschland GmbH, Tyskland, en grusgrav i umiddelbar tilknytning til fabrikkerne i Wittenborn. Grusgraven har historisk været leverandør af sand til fabrikkerne i Wittenborn. Dagsværdi på overtagelsestidspunktet Regnskabsmæssig værdi før overtagelsen Immaterielle rettigheder 15,9 5,0 Grunde og bygninger 2,3 2,3 Andre materielle aktiver 9,4 0,0 Tekniske anlæg og maskiner 1,3 0,0 Varebeholdninger 0,1 0,1 Andre langfristede forpligtelser -0,4-0,3 Overtagne nettoaktiver 28,7 7,1 Goodwill 0,0 Samlet anskaffelsessum 28,7 Heraf likvid beholdning 0,0 Kontant anskaffelsessum 28,7 4 Begivenheder efter statusdagen Der blev i første kvartal tilbagekøbt stk. B-aktier. På selskabets ordinære generalforsamling 16. april blev det besluttet, at stk. B-aktier svarende til en pålydende værdi af DKK skal søges annulleret. Processen i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen er således blevet igangsat. Der er herudover ikke indtruffet efterfølgende begivenheder, der har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling. 12/12

Opjustering af forventet resultat før skat for 2007 til niveauet DKK mio.

Opjustering af forventet resultat før skat for 2007 til niveauet DKK mio. Fondsbørsmeddelelse nr. 155, 27 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4th Floor 21 Copenhagen Ø Denmark +45 35 27 2 Telephone +45 35 27 2 1 Telefax Delårsrapport 27 info@hplush.com www.hplush.com 24.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere