Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, København Ø Danmark Telefon Telefax Dato: 27. maj Delårsrapport Omsætningen for blev DKK 416,2 mio. (: DKK 416,1 mio.) EBITDA for blev DKK 68,8 mio. (: DKK 65,2 mio.) Resultat før skat for blev DKK 33,9 mio. (: DKK 31,4 mio.) Egenkapitalen pr. 31. marts udgjorde DKK 900,4 mio. Egenkapitalen er påvirket af tilbagekøb af egne aktier i perioden for et samlet beløb på DKK 99,7 mio. Den nettorentebærende gæld pr. 31. marts udgjorde DKK 612 mio. Udsigterne for byggeaktiviteten i UK for er i løbet af april og maj måned blevet kraftigt forværret. For hele året forventes et resultat før skat af aktiviteterne i UK i niveauet DKK 0-10 mio. mod DKK 67,9 mio. for. Grundet den forventede nedgang i byggeaktiviteten i UK nedjusteres forventningerne til årets resultat før skat for til niveauet DKK mio. mod tidligere oplyst DKK mio. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Hans Gormsen eller CFO Martin Busk Andersen på tlf /12

2 H+H-KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (DKK mio.) Resultatopgørelse Omsætning 416,2 416, ,2 EBITDA 68,8 65,2 347,1 EBITA 39,3 35,5 230,5 Resultat af primær drift (EBIT) 39,3 35,5 222,4 Periodens resultat før skat 33,9 31,4 205,1 Året Balance Langfristede aktiver 1.477, , ,7 Periodens investeringer i langfristede aktiver 162,9 37,0 263,0 Kortfristede aktiver 475,8 454,6 422,0 Aktiver i alt 1.953, , ,7 Egenkapital 900,4 876,8 990,3 Rentebærende gæld (netto) 612,0 422,1 380,7 Øvrige forpligtelser 441,2 397,5 412,7 Passiver i alt 1.953, , ,7 Nøgletal Resultat pr. aktie 22,0 19,6 137,4 Udvandet resultat pr. aktie 22,0 19,5 137,0 Egenkapitalforrentning, p.a. 10,2% 10,7% 16,9% Børskurs, ultimo, DKK Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK Finansielle mål Salgsvækst (organisk) 0,0% 29,3% 11,3% Overskudsgrad (EBITA) 9,5% 8,5% 12,5% Afkastningsgrad, p.a. (ROIC) 10,0% 10,2% 16,1% Soliditetsgrad 46,1% 51,7% 55,5% Delårsrapporten er, for så vidt angår indregning og måling, udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og forventes at være gældende for aflæggelsen af regnskabet for helåret. Delårsrapporten er ikke revideret. 2/12

3 LEDELSESBERETNING Første kvartal var påvirket af en meget positiv udvikling på det østeuropæiske segment og en negativ udvikling på selskabets øvrige segmenter. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 33,9 mio. svarende til en fremgang på DKK 2,5 mio. i forhold til den tilsvarende periode for. Omsætning Omsætningen for første kvartal blev på DKK 416,2 mio., hvilket er på niveau med omsætningen for første kvartal af. Omsætningen var kraftigt stigende på det østeuropæiske segment, mens omsætningen i UK blev realiseret på et væsentligt lavere niveau. Omsætningen var ligesom i positivt påvirket af et meget mildt vejrlig i årets første måneder. Placeringen af påsken med et lavere antal arbejdsdage i første kvartal sammenholdt med har påvirket udviklingen i omsætningen negativt i niveauet 3 %. Opgjort i lokal valuta er omsætningen steget med 1,6 % i forhold til samme periode sidste år. Den indregnede omsætning er negativt påvirket af udviklingen i GBP, som gennemsnitligt er faldet med 12,6 % i forhold til samme periode sidste år. Modsat er koncernen positivt påvirket af udviklingen i PLN, som er steget med 9,7 % i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Afvigelse UK 128,1 159,9-19,9% Tyskland-Danmark 113,2 105,2 7,6% Østeuropa 141,1 91,9 53,5% Norden 50,3 63,6-20,9% Elimineringer -16,5-4,5 N/A Total 416,2 416,1 0,0% Resultat før skat Koncernen realiserede et overskud før skat på DKK 33,9 mio. for første kvartal svarende til en fremgang på DKK 2,5 mio. sammenholdt med den tilsvarende periode sidste år. Resultatfremgangen skyldes en meget positiv udvikling på det østeuropæiske segment, mens resultaterne før skat på koncernens øvrige segmenter er realiseret på et lavere niveau. Den meget positive udvikling på det østeuropæiske segment sammenholdt med første kvartal kan i al væsentlighed henføres til et forbedret prisniveau på det polske marked. Afvigelse UK 8,4 17,5-9,1 Tyskland-Danmark 8,4 14,2-5,8 Østeuropa 25,4 6,7 18,7 Norden -2,7-2,0-0,7 Elimineringer -5,6-5,0-0,6 Total 33,9 31,4 2,5 Investeringer De samlede investeringer for første kvartal udgjorde DKK 163 mio. (: DKK 37 mio.). UK 3,4 22,2 Tyskland-Danmark 32,0 3,5 Østeuropa 126,2 8,9 Norden 1,3 2,0 Ikke-fordelte investeringer 0,0 0,3 Total 162,9 36,9 Den væsentligste andel af investeringerne kan henføres til opgraderinger af Gorzkowice-fabrikken i Polen og Most-fabrikken i Tjekkiet samt opførelsen af en ny fabrik i Skt. Petersborgområdet. Fabriksprojekterne forløber i overensstemmelse med planerne. De ombyggede fabrikker i Polen og Tjekkiet ventes i drift i løbet af andet kvartal, mens fabrikken i Skt. Petersborg ventes i drift i første halvår af januar erhvervede det tyske datterselskab en grusgrav for DKK 29 mio. i umiddelbar tilknytning til fabrikkerne i Wittenborn. Grusgraven har historisk været leverandør af sand til selskabets to fabrikker i Wittenborn. Der er i forbindelse med de større opgraderinger samt opførelsen af nye fabrikker indgået bindende aftaler med eksterne leverandører vedr. etableringer og ombygninger af produktionsanlæg. Ultimo marts var der indgået bindende aftaler i koncernen vedr. anlægsinvesteringer for i alt DKK 128,6 mio. 3/12

4 Finansiering Den samlede nettorentebærende gæld var pr. 31. marts DKK 612 mio. svarende til en stigning på DKK 231 mio. i forhold til 31. december. Den væsentlige stigning i den nettorentebærende gæld kan blandt andet henføres til investeringer i første kvartal. For hvert af de resterede tre kvartaler i ventes et gennemsnitligt investeringsniveau lidt under investeringsniveauet for første kvartal. Grundet det høje investeringsniveau for ventes den rentebærende gæld at stige betydeligt i løbet af året. Samlet ventes den nettorentebærende gæld ved udgangen af året at nå et niveau lidt under koncernens egenkapital. Opkøb af egne aktier i første kvartal er endvidere medvirkende til stigningen i den nettorentebærende gæld. Der er i alt erhvervet stk. egne B-aktier til en samlet anskaffelsessum på DKK 100 mio. Hovedparten af de erhvervede aktier er sket som led i aktietilbagekøbsprogrammet, som blev annonceret 18. januar. De resterende tilbagekøbte aktier er erhvervet med henblik på afdækning af aktieoptioner med en fastsat udnyttelseskurs. Der er ikke i første kvartal udnyttet aktieoptioner. Skattemæssige forhold Selskabsskat af periodens resultat er delvist estimeret. Den beregnede selskabsskat for koncernen for første kvartal af er DKK 9,8 mio. svarende til en effektiv skattesats på 28,9 % (: 28,7 %). Egenkapital Koncernens egenkapital faldt med DKK 89,9 mio. i første kvartal af. 1. januar 990,3 870,4 Periodens resultat 24,1 22,4 Kursreguleringer -10,5-6,4 Køb af egne aktier -99,7-9,2 Øvrige reguleringer -3,8-0,4 31. marts 900,4 876,8 4/12

5 SEGMENTER UK Omsætningen for første kvartal i UK beløb sig til DKK 128,1 mio. svarende til en nedgang på 19,9 % i forhold til første kvartal. Målt i lokal valuta blev omsætningsnedgangen på 8,2 %. Den afsatte volumen for første kvartal var i niveauet 13 % lavere end afsætningen for første kvartal. Nedgangen i den afsatte volumen skyldes en generel nedgang i byggeriet og svarer stort set til den samlede nedgang af den afsatte volumen porebeton i UK. De opnåede salgspriser var på niveau med forventningerne. Afvigelse Omsætning 128,1 159,9-19,9% EBITDA 19,3 28,9-9,6 Resultat før skat 8,4 17,5-9,1 Produktionen er i løbet af blevet tilpasset det lavere aktivitetsniveau i markedet. Tre af selskabets fabrikker er nedsat eller planlagt nedsat til toholdsdrift, mod før treholdsdrift, mens den fjerde fabrik vil fortsætte på treholdsdrift. Toholdsdriften er organiseret således, at de variable produktionsomkostninger pr. m 3 porebeton stort set fastholdes på samme niveau som ved treholdsdrift. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 8,4 mio. mod DKK 17,5 mio. for den tilsvarende periode i. Det lavere resultat kan i alt væsentlighed henføres til en lavere afsætning. Tyskland-Danmark Omsætningen for første kvartal på det tysk-danske segment udgjorde DKK 113,2 mio., svarende til en stigning på 7,6 % i forhold til første kvartal. Justeret for en stigning i salget til koncernforbundne selskaber, herunder primært Polen, realiserede det tysk-danske segment en mindre nedgang i omsætningen. Afvigelse Omsætning 113,2 105,2 7,6% EBITDA 23,5 27,9-4,4 Resultat før skat 8,4 14,2-5,8 På det tyske marked blev der realiseret en mindre fremgang i omsætningen, mens der på det danske marked blev realiseret en betydeligt lavere omsætning sammenholdt med første kvartal. Den lavere omsætning på det danske marked skyldes primært et generelt lavere aktivitetsniveau. En intensiveret konkurrence på det danske marked har endvidere haft en negativ indvirkning på den afsatte volumen. Resultatet før skat for de tysk-danske aktiviteter blev på DKK 8,4 mio. mod DKK 14,2 mio. for den tilsvarende periode i. Nedgangen i resultatet kan primært henføres til et skift i afsætningen fra det danske marked til andre søsterselskaber. Herudover har perioden været negativt påvirket af gennemførte vedligeholdelsesprogrammer på selskabets tyske fabrikker. Østeuropa Omsætningen for første kvartal for det østeuropæiske segment udgjorde DKK 141,1 mio. svarende til en stigning på 53,5 % i forhold til første kvartal. Målt i lokal valuta er omsætningen steget med 44,7 %. Afvigelse Omsætning 141,1 91,9 53,5% EBITDA 34,5 14,8 19,7 Resultat før skat 25,4 6,7 18,7 Stigningen i omsætningen kan henføres til et højere prisniveau. Den afsatte volumen blev på et lidt lavere niveau for første kvartal sammenholdt med første kvartal. Aktivitetsniveauet på det polske marked var i første kvartal på et meget højt niveau. Et usædvanligt mildt vejrlig i årets første måneder bidrog ligesom i første kvartal til et højt aktivitetsniveau i byggeriet. Sammenholdt med var afsætningen til det polske marked i første kvartal af hæmmet af ombygningen af selskabets fabrik i Gorzkowice. Den samlede produktionskapacitet i Polen var i første kvartal af således reduceret med cirka 20 % i forhold til den tilsvarende periode i. En meget høj produktion på selskabets øvrige fire fabrikker i Polen bidrog til, at afsætningen af lokalt producerede produkter til det polske marked kun var i niveauet 8 % lavere end den tilsvarende periode sidste år. Omsætningen på det polske marked var endvidere positivt påvirket af et højere salg af porebeton fra selskabets tyske fabrikker. De opnåede salgspriser på det polske marked steg i løbet af første halvår fra et meget lavt niveau. De realiserede priser for første kvartal er derfor gennemsnitligt på et noget højere niveau sammenholdt med den tilsvarende periode i. De gennemsnitligt opnåede salgspriser for første kvartal af blev endvidere realiseret på et højere niveau sammenholdt med de gennemsnitligt opnåede salgspriser for fjerde kvartal af. 5/12

6 Grundet ombygning var selskabets fabrik i Tjekkiet lukket det meste af første kvartal. Den afsatte volumen på det tjekkiske marked var derfor på et lavt niveau. Fabrikken var også nedlukket i første kvartal af. Der blev realiseret en betydelig stigning i afsætningen til det ukrainske marked. Stigningen skal dog ses i forhold til et relativt lavt udgangspunkt. Grundet høje transportomkostninger bidrager den positive udvikling i salget til Ukraine kun i beskeden grad til koncernens resultat. Resultatet før skat for første kvartal blev på DKK 25,4 mio. svarende til en stigning på DKK 18,7 mio. i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen kan i betydelig grad henføres til et forbedret prisniveau på den afsatte volumen. Norden Omsætningen for første kvartal på det nordiske segment beløb sig til DKK 50,3 mio. svarende til en tilbagegang på 20,9 % i forhold til første kvartal. Afvigelse Omsætning 50,3 63,6-20,9% EBITDA -0,2 0,7-0,9 Resultat før skat -2,7-2,0-0,7 Tilbagegangen i omsætningen kan henføres til både Finland, Sverige og Norge. Der blev for første kvartal realiseret et underskud før skat på DKK 2,7 mio. mod et underskud før skat på DKK 2,0 mio. for den tilsvarende periode i. Det lavere resultatniveau kan primært henføres til den lavere omsætning. Elimineringer og ikke-fordelte poster De ikke-fordelte nettoudgifter udgjorde DKK 5,6 mio. i første kvartal svarende til en stigning på DKK 0,6 mio. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til en eliminering af intern avance mellem segmenterne. FORVENTNINGER TIL ÅRETS RESULTAT Forventningerne til årets resultat før skat er i niveauet DKK mio. mod de senest udmeldte resultatforventninger på DKK mio. Nedjusteringen i resultatforventningerne skyldes udviklingen på markedet i UK. Forventningerne til udviklingen på koncernens øvrige markeder er stort set uforandrede i forhold til udmeldingerne i årsrapporten for. I Polen blev den afsatte volumen i første kvartal realiseret på et meget højt niveau, mens afsætningen indtil videre i andet kvartal har været noget lavere. Den lavere afsætning i den første del af andet kvartal sammenholdt med første kvartal af på det polske marked kan væsentligst henføres til opbygning af lagre hos kunderne i første kvartal. Byggeaktiviteten har været på et konstant højt niveau. Det forventes fortsat, at den samlede afsætning på det polske marked for vil blive på niveau med afsætningen for. På markedet i UK var det oprindeligt forventet, at salget ville blive på et lavere niveau sammenholdt med. Det var dog forventningen, at nedgangen i den afsatte volumen ville blive på under 10 %. Forventningerne til den afsatte volumen for i UK er imidlertid i løbet af april og maj måned blevet kraftigt reduceret. Boligmarkedet i UK er under voldsomt pres grundet forringet adgang til boligfinansiering og en generel nedgang i forbrugertilliden. De store husbyggere har i starten af andet kvartal givet meldinger om et markant lavere antal opførte boligenheder for den resterende del af året. Det forventes derfor nu, at den solgte volumen for hele bliver i niveauet 25 % lavere sammenholdt med den afsatte volumen for. Iværksatte tiltag med nedsættelse af antal skift i produktionen i UK vil være tilstrækkelige ved den forventede nedgang i afsætningen. Det lavere aktivitetsniveau i UK ventes at medføre, at det samlede resultat før skat for aktiviteterne i UK bliver i niveauet DKK 0-10 mio. mod et resultat før skat for på DKK 67,9 mio. 6/12

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts for H+H International A/S. Delårsrapporten for første kvartal aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. januar marts. Endvidere er det vor opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. Direktion Hans Gormsen Adm. direktør Michael Witthohn Direktør Bestyrelse Anders C. Karlsson Bestyrelsesformand Morten Amtrup Kresten Andersen Bergsøe Christian Harlang Henrik Lind Peer Munkholt Lars Bredo Rahbek Lars Adam Rehof Udtalelser om fremtidige forhold: Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i fastsættelsen af priser for porebetonprodukter, markedets accept af nye produkter, lancering af konkurrerende produkter og integration af tilkøbte virksomheder. H+H International A/S er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger, såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven mv. 7/12

8 RESULTATOPGØRELSE Koncern Året Nettoomsætning 416,2 416, ,2 EBITDA 68,8 65,2 347,1 Afskrivninger -29,5-29,7-116,6 EBITA 39,3 35,5 230,5 Nedskrivninger 0,0 0,0-8,1 EBIT 39,3 35,5 222,4 Finansielle poster netto -5,4-4,1-17,3 Periodens resultat før skat 33,9 31,4 205,1 Skabt af periodens resultat -9,8-9,0-47,6 Periodens resultat 24,1 22,4 157,5 8/12

9 BALANCE AKTIVER Langfristede aktiver 31. marts 31. december Koncern 31. marts 31. december 2006 Immaterielle aktiver 125,1 107,9 101,9 103,1 Materielle aktiver 1.331, , , ,4 Andre langfristede aktiver 20,8 20,0 20,4 24,9 Langfristede aktiver i alt 1.477, , , ,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 211,9 189,6 209,1 172,5 Tilgodehavender 237,1 220,2 239,3 211,6 Likvide beholdninger 26,8 12,2 6,2 5,7 Kortfristede aktiver i alt 475,8 422,0 454,6 389,8 AKTIVER I ALT 1.953, , ,2 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 116,0 116,0 116,0 116,0 Overført resultat 749,6 839,5 737,6 731,2 Foreslået udbytte 34,8 34,8 23,2 23,2 Egenkapital i alt 900,4 990,3 876,8 870,4 Forpligtelser Langfristede forpligtelser 172,4 180,0 176,9 180,9 Kortfristede forpligtelser 880,7 613,4 642,7 586,9 Forpligtelser i alt 1.053,2 793,4 819,6 767,8 PASSIVER I ALT 1.953, , , ,2 Nettorentebærende gæld 612,0 380,7 422,1 353,1 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Segmentoplysninger 3 Køb af virksomhed 4 Begivenheder efter statusdagen 9/12

10 PENGESTRØMSOPGØRELSE Driftsaktiviteter 30,2-16,5 Investeringsaktiviteter -161,8-36,9 Finansaktiviteter 146,0 53,9 Periodens likviditetsændring 14,4 0,5 Likvide beholdninger pr. 1. januar 12,2 5,7 Kursregulering af likvider 0,2 0,0 Likvide beholdninger pr. 31. marts 26,8 6,2 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar 116,0-0,4 3,2 836,7 34,8 990,3 Egenkapitalbevægelser i i alt Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -10,5-10,5 Aktiebaseret vederlæggelse 0,4 0,4 Skat af egenkapitalbevægelser -1,3 0,9-0,4 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen -3,8-3,8 Periodens resultat 24,1 24,1 Totalindkomst i alt 0,0-11,8-2,9 24,5 0,0 9,8 Køb af egne aktier -99,7-99,7 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0-11,8-2,9-75,2 0,0-89,9 Egenkapital pr. 31. marts 116,0-12,2 0,3 761,5 34,8 900,4 Egenkapital pr. 1. januar 116,0 12,4-1,9 720,7 23,2 870,4 Egenkapitalbevægelser i i alt Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -6,4-6,4 Aktiebaseret vederlæggelse 0,4 0,4 Skat af egenkapitalbevægelser 0,3 0,3 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen -1,1-1,1 Periodens resultat 22,4 22,4 Totalindkomst i alt 0,0-6,1-1,1 22,8 0,0 15,6 Køb af egne aktier -9,2-9,2 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0-6,1-1,1 13,6 0,0 6,4 Egenkapital pr. 31. marts 116,0 6,3-3,0 734,3 23,2 876,8 10/12

11 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at indregnings- og målingsprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Segmentoplysninger UK Tyskland og Danmark Østeuropa Norden Elimineringer og ikke-fordelte poster* Koncern i alt Omsætning, ekstern 128,1 159,9 98,9 100,7 141,1 91,9 48,1 63,6 0,0 0,0 416,2 416,1 Omsætning, intern 0,0 0,0 14,3 4,5 0,0 0,0 2,2 0,0-16,5-4,5 0,0 0,0 EBITDA 19,3 28,9 23,5 27,9 34,5 14,8-0,2 0,7-8,3-7,1 68,8 65,2 Afskrivninger -9,8-10,8-12,1-11,4-5,6-5,4-1,8-1,9-0,2-0,2-29,5-29,7 EBITA 9,5 18,1 11,4 16,5 28,9 9,4-2,0-1,2-8,5-7,3 39,3 35,5 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 9,5 18,1 11,4 16,5 28,9 9,4-2,0-1,2-8,5-7,3 39,3 35,5 Finansielle poster netto -1,1-0,6-3,0-2,3-3,5-2,7-0,7-0,8 2,9 2,3-5,4-4,1 Periodens resultat før skat 8,4 17,5 8,4 14,2 25,4 6,7-2,7-2,0-5,6-5,0 33,9 31,4 * Elimineringsposterne består af transaktioner, der sker på tværs af segmenterne. Den interne handel mellem koncernselskaber foregår på almindelig armslængde-vilkår. H+H-selskaberne er geografisk opdelt i fire områder, hhv.: UK med fire fabrikker, Tyskland og Danmark med tre fabrikker i Tyskland og et salgskontor i Danmark, Østeuropa med fem fabrikker i Polen, en fabrik i Tjekkiet, et salgskontor i Ukraine og et salgskontor i Letland samt Norden bestående af en fabrik i Finland og salgskontorer i Sverige og Norge. Herudover er der en fabrik i Skt. Petersborg under opførelse. 11/12

12 NOTER 3 Køb af virksomhed Den 2. januar købte H+H Deutschland GmbH, Tyskland, en grusgrav i umiddelbar tilknytning til fabrikkerne i Wittenborn. Grusgraven har historisk været leverandør af sand til fabrikkerne i Wittenborn. Dagsværdi på overtagelsestidspunktet Regnskabsmæssig værdi før overtagelsen Immaterielle rettigheder 15,9 5,0 Grunde og bygninger 2,3 2,3 Andre materielle aktiver 9,4 0,0 Tekniske anlæg og maskiner 1,3 0,0 Varebeholdninger 0,1 0,1 Andre langfristede forpligtelser -0,4-0,3 Overtagne nettoaktiver 28,7 7,1 Goodwill 0,0 Samlet anskaffelsessum 28,7 Heraf likvid beholdning 0,0 Kontant anskaffelsessum 28,7 4 Begivenheder efter statusdagen Der blev i første kvartal tilbagekøbt stk. B-aktier. På selskabets ordinære generalforsamling 16. april blev det besluttet, at stk. B-aktier svarende til en pålydende værdi af DKK skal søges annulleret. Processen i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen er således blevet igangsat. Der er herudover ikke indtruffet efterfølgende begivenheder, der har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling. 12/12

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere