H+H International A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H+H International A/S"

Transkript

1 H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease

2 Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK -31 mio. (: DKK 2 mio.). Resultat før skat for blev DKK -75 mio. (: DKK -38 mio.). Egenkapitalen pr. 31. marts udgjorde DKK 949 mio. Den nettorentebærende gæld pr. 31. marts udgjorde DKK 678 mio. Forventningerne til fastholdes. Der forventes således et negativt resultat før skat, dog noget bedre end underskuddet for på DKK 158,5 mio. før skat og særlige poster. De frie pengestrømme forventes at blive neutrale. De samlede investeringer forventes at blive under DKK 50 mio. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Hans Gormsen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf /13

3 H+H-koncernens hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Omsætning 236,4 221, ,0 EBITDA -30,8 2,0 1,0 EBITA -64,0-26,8-120,5 Resultat af primær drift (EBIT) -64,0-26,8-205,3 Periodens resultat før skat -75,1-38,1-263,5 Balance Langfristede aktiver 1.535, , ,4 Kortfristede aktiver 397,2 407,5 359,6 Aktiver i alt 1.932, , ,0 Egenkapital 949,4 690,5 958,2 Langfristede forpligtelser 813, ,7 749,6 Kortfristede forpligtelser 170,5 156,5 147,2 Passiver i alt 1.932, , ,0 Investeringer og gæld Periodens investeringer i langfristede aktiver 8,4 46,9 104,6 Rentebærende gæld (netto) 678,2 960,2 595,8 Pengestrømme Driftsaktiviteter -74,6-50,1-41,7 Investeringsaktivitet -7,9-46,6-119,4 Frie pengestrømme -82,5-96,7-161,1 Nøgletal Bruttomargin 14,0% 27,0% 23,2% Resultat pr. aktie -6,0-27,1-94,6 Udvandet resultat pr. aktie -6,0-27,1-94,6 Egenkapitalforrentning, p.a. -0,2-16,2% -27,3% Børskurs, ultimo, DKK 68, Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK 96, Soliditetsgrad 49,1 35,5 51,7 Året Delårsrapporten er ikke revideret. 3/13

4 Ledelsesberetning var karakteriseret ved på den ene side at have en betydelig fremgang i salget på et af koncernens hovedmarkeder (Storbritannien) og på den anden side et forholdsvis lavt aktivitetsniveau på koncernens øvrige markeder grundet den hårde vinter, som strakte sig langt ind i marts måned. Som følge af den hårde vinter var aktivitetsniveauet i de første 2½ måned på et markant lavere niveau end forventet, mens aktiviteten i sidste halvdel af marts var på et markant højere niveau. Sammenlagt blev i dårligere end forventet. Det vurderes, at aktivitetsniveauet for nyopførte boligenheder på hovedparten af koncernens markeder generelt har nået et bundniveau, og der er indikationer på moderate stigninger. Der opleves dog fortsat betydeligt prispres på koncernens produkter i primært Tyskland og Polen. Resultatet er negativt påvirket af en lavere produktion i 1. kvartal sammenholdt med samme periode i som følge af beslutningen om optimering af selskabets lagerbeholdninger. Omsætning Omsætningen for blev på DKK 236,4 mio. mod DKK 221,4 mio. i svarende til en stigning på DKK 15,0 mio. eller 6 %. Omsætningsfremgangen i i forhold til samme periode sidste år er sammensat af en betydelig fremgang på det britiske marked samt de relativt nye markeder i Rusland og Tjekkiet kombineret med en omsætningstilbagegang i de fleste andre lande på grund af den hårde vinter. Herudover er omsætningen positivt påvirket af valutakursudviklingen med DKK 12,7 mio. Omsætning Vesteuropa 167,2 156,4 Østeuropa 69,2 65,0 Total 236,4 221,4 Målt i lokal valuta steg omsætningen med 1 % sammenholdt med. Den indregnede omsætning er positivt påvirket af udviklingen i GBP, PLN, SEK, CZK og RUB. I det vesteuropæiske segment var omsætningen i Storbritannien og Benelux højere i sammenholdt med samme periode i, mens der oplevedes et større fald i de øvrige vesteuropæiske markeder. Samlet var omsætningen i Vesteuropa DKK 167 mio. mod DKK 156 mio. i samme periode sidste år svarende til en stigning på DKK 11 mio. eller 7 %. Målt i lokal valuta steg omsætningen med 3 % sammenholdt med. I det østeuropæiske segment var omsætningen i Rusland og Tjekkiet højere i sammenholdt med samme periode i, mens der oplevedes et større fald i omsætningen i Polen. Samlet var omsætningen i Østeuropa DKK 69 mio. mod DKK 65 mio. i samme periode svarende til en stigning på DKK 4 mio. eller 6 %. Målt i lokal valuta faldt omsætningen med 6 % sammenholdt med. Bruttofortjeneste Koncernens samlede bruttomargin udgør 14,0 % mod 27,0 % i samme periode. Bruttomarginen er negativt påvirket af en relativt lavere kapacitetsudnyttelse på koncernens fabrikker. Den hårde vinter satte sine spor på koncernens omsætning, og som følge heraf har produktionen været lavere. Produktionen har på visse fabrikker været yderligere reduceret som følge af optimering af koncernens lagre. Herudover har priserne i i især Tyskland og Polen, som er to af koncernens væsentlige markeder, fortsat været under pres. Priserne på disse markeder er under priserne i samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBIT) Koncernens resultat af primær drift var i DKK -64,0 mio. mod DKK -26,7 mio. i tilsvarende periode i. Resultatet er negativt påvirket af opstarten af fabrikkerne i Rusland og Tjekkiet, som har betydet øget salgs- og administrationsomkostninger sammenholdt med samme periode sidste år. Endvidere har opstarten af fabrikken i Rusland betydet, at afskrivningerne i er steget i forhold til samme periode. Resultat før skat Der blev i realiseret et resultat før skat på DKK -75,1 mio. mod et resultat før skat på DKK -38,1 mio. i svarende til et fald i resultat før skat på DKK 37,0 mio. Resultat før skat Vesteuropa -37,5-22,9 Østeuropa -30,9-7,3 Total -68,4-30,2 4/13

5 Stigende valutakurser, primært PLN og RUB, har haft en negativ indflydelse på resultat før skat, som dog er svagt modsvaret af en stigende GBP. Samlet har valutakursudviklingen haft en negativ indvirkning på DKK 4 mio. på resultatet før skat. Begge segmenter realiserede et fald i resultatet før skat. Det største fald i resultat før skat i absolutte værdier blev med en samlet nedgang på DKK 23 mio. i forhold til realiseret på det østeuropæiske segment. Investeringer De samlede investeringer i årets udgjorde DKK 8,4 mio. (: DKK 46,9 mio.). De samlede investeringer for året ventes forsat at blive under DKK 50 mio. Det midlertidige stop for alle nye investeringstiltag bortset fra nødvendige investeringer til vedligeholdelse er fastholdt. Den væsentligste andel af investeringerne i kan henføres til udrulning af nyt ERP-system i koncernen. Herudover har der alene været tale om investeringer til vedligeholdelse. Investeringer Vesteuropa 1,5 4,7 Østeuropa 4,6 40,0 Total 6,1 44,7 Skattemæssige forhold Selskabsskat for perioden er delvist estimeret. For er der indregnet en indtægt af selskabsskat på DKK 16,1 mio. svarende til en effektiv skattesats på 21,4 %. For udgjorde den indregnede selskabsskat en indtægt på DKK 9,0 mio. svarende til en effektiv skattesats på 23,9 %. Egenkapital Koncernens egenkapital faldt med DKK 9 mio. i. Periodens resultat påvirkede egenkapitalen negativt med DKK 59 mio., mens valutakursreguleringer af kapitalandele påvirkede egenkapitalen positivt med DKK 50 mio. Egenkapital 1. januar 958,2 743,2 Periodens resultat -59,0-29,0 Kursreguleringer 50,0-24,2 Øvrige reguleringer 0,2 0,5 31. marts 949,4 690,5 Finansiering Den nettorentebærende gæld udgjorde 31. marts DKK 678 mio. svarende til en stigning på DKK 83 mio. siden årets start. Den samlede nettorentebærende gæld ventes ultimo året at være i niveauet DKK 610 mio. De samlede finansieringsomkostninger udgjorde i DKK 11,1 mio. mod DKK 11,3 mio. for. Der er ikke aktiveret finansieringsomkostninger i 1. kvartal. I tilsvarende periode i blev der aktiveret finansieringsomkostninger på DKK 4,6 mio. i forbindelse med koncernens større investeringsprojekter. Finansieringsomkostninger i indeholder, ud over renter og valutakursreguleringer, amortisering af låneomkostninger og betaling for uudnyttede bindende ( committed ) kreditfaciliteter. Den gennemsnitlige rentesats for perioden udgjorde 5,6 % mod 6,5 % i. Rentesatsen er i betydelig grad negativt påvirket af højere rentemarginer og positivt påvirket af lavere markedsrenter. 5/13

6 Segmenter Vesteuropa Omsætningen for i Vesteuropa blev på DKK 167,2 mio. svarende til en stigning på DKK 10,8 mio. eller en stigning på 7 % i forhold til. Målt i lokal valuta blev fremgangen i omsætningen på 3 %. Aktivitetsniveauet på markederne i Vesteuropa var - bortset fra i Storbritannien - i de første 2½ måned på et lavere niveau end forventet på grund af den hårde vinter i Europa, mens aktiviteten i sidste halvdel af marts var på et markant højre niveau. Omsætningen på disse markeder blev i lavere end i samme periode i, men det vurderes, at en stor del af den lavere omsætning vil kunne indhentes i løbet af året. Sammenlagt blev det i dårligere end forventet for Vesteuropa. Grundet øget fokusering på cash flow blev færdigvarelaget i Vesteuropa reduceret i i forhold til samme periode i. Ændringen i lagerføringen af faste omkostninger mellem de to kvartaler har haft en negativ effekt på udviklingen i resultatet før skat. Resultatet før skat blev på DKK -37,5 mio. mod DKK -22,9 mio. for svarende til en tilbagegang på DKK 14,6 mio. Faldet i resultatet før skat skyldes en kombination af lavere indtjening pr. m 3 porebeton solgt og lavere volumen. De gennemsnitlige realiserede salgspriser i Vesteuropa på den afsatte volumen i blev på et lavere niveau sammenholdt med. Det vurderes, at aktivitetsniveauet i markedet for nyopførte boligenheder nu er nået et bundniveau, og der er indikationer på en vis moderat stigning særligt i Storbritannien. Det forventes således, at den øgede afsætning i slutningen af marts måned vil fortsætte ind i 2. kvartal. Herudover forventes det, at det øgede aktivitetsniveau i byggeriet vil standse prisfaldet i de markeder, hvor priserne har været under størst pres. Afsætningen i Storbritannien har i været markant højere end samme periode i. Markedet har været positivt påvirket af regeringens støtteprogrammer til igangsættelse af nybyggeriet. Den positive udvikling forventes at fortsætte resten af. Østeuropa Omsætningen for i Østeuropa blev på DKK 69,2 mio. svarende til en stigning på DKK 4,2 mio. eller en stigning på 6 % i forhold til. Målt i lokal valuta faldt omsætningen med 6 %. Aktivitetsniveauet har i Østeuropa været præget af den hårde vinter. Omsætning i det østeuropæiske segment er positivt påvirket af øget salg fra koncernens nye fabrik i Rusland og den opgraderede, genopstartede fabrik i Tjekkiet. Generelt har vinteren i Østeuropa har været meget hårdere end sidste år, hvilket har betydet, at salget i Østeuropa har været lavere end sidste år og lavere end forventet. Det vurderes, at en stor del af den lavere omsætning, der skyldes vintervejret, vil kunne indhentes i løbet af året. Aktiviteten i Østeuropa i sidste halvdel af marts måned var markant bedre end i resten af kvartalet, og den højere aktivitet forventes at ville fortsætte ind i 2. kvartal. Resultatet før skat blev på DKK -30,9 mio. mod DKK -7,3 mio. for svarende til en tilbagegang på DKK 23,6 mio. Faldet i resultatet før skat skyldes en kombination af lavere omsætning, lavere indtjening pr. solgt m 3 porebeton, større afskrivninger og højere renteudgifter. De større afskrivninger og renteudgifter skyldes færdiggørelsen af fabrikken i Rusland. Resultatet er endvidere negativt påvirket af de stigende valutakurser på PLN, RUB og CZK. Samlet har det påvirket resultatet før skat negativt med DKK 4 mio. Salgspriserne på det polske marked blev realiseret på et lavere niveau sammenholdt med, men på niveau med de realiserede salgspriser i fjerde kvartal. Elimineringer og ikke-fordelte poster De ikke-fordelte nettoudgifter udgjorde DKK 6,7 mio. i 1. kvartal svarende til et fald på DKK 1,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Faldet i ikke-fordelte nettoomkostninger kan primært henføres til kapitaltilførslen, som blev gennemført ultimo, hvilket har forbedret moderselskabets finansielle indtægter. I Tyskland har der været særlig fokus på optimering af produktion og salg. Dette har resulteret i oprettelsen af en ny supply chain-organisation og omorganisering af salget for at øge indtjeningen. Den øgede fokusering har betydet nedbringelse af lagrene i Tyskland. 6/13

7 Forventninger til årets resultat Forventningerne for regnskabsåret er et negativt resultat før skat, dog noget bedre end underskuddet for på DKK 158,5 mio. før skat og særlige poster. De frie pengestrømme forventes at blive neutrale, således at den rentebærende gæld ultimo forventes at blive i niveauet DKK 610 mio. De samlede investeringer i forventes at blive under DKK 50 mio. Forudsætninger Det er ledelsens vurdering, at de væsentligste forudsætninger for koncernens resultatforventninger for regnskabsåret relaterer sig til: Salgsvolumener og produktmix Priskonkurrence på en række af koncernens markeder Den generelle økonomiske udvikling Markedsudviklingen inden for byggematerialer Valutakurser Distributionsforhold Produktionseffektivitet Realisering af omkostningsbesparelser Vejrlig H+H-koncernens resultatforventninger for regnskabsåret er baseret på bl.a. følgende forudsætninger: En forventning om, at den generelle udvikling i konjunkturerne vil være stabiliseret, og at prisniveauet for koncernens produkter vil stige svagt set i forhold til november. At der indgås aftaler med et antal nye og eksisterende kunder, således at afsætningen kan understøttes, og der dermed ikke skal foretages nedskrivninger eller afholdes restruktureringsomkostninger. At H+H ikke har til hensigt at indgå aftaler om afdækning af valutaer for, og at valutakurserne primært for GBP, EUR, PLN, RUB og CZK vil være på niveau med valutakurserne ultimo november. Valutakurserne, som er forudsat i forbindelse med forventningerne, er: GBP/DKK 8,50, EUR/DKK 7,45, PLN/DKK 1,80, RUB/DKK 0,17 og CZK/DKK 0,29. Stabile energi- og råvarepriser i forhold til ultimo november. 7/13

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for for H+H International A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar marts. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 27. maj Direktion Hans Gormsen Adm. direktør Bestyrelse Anders C. Karlsson Formand Asbjørn Berge Næstformand Stewart A. Baseley Heine Dalsgaard Pierre-Yves Jullien Henrik Lind Udtalelser om fremtidige forhold: Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i fastsættelsen af priser for porebetonprodukter, markedets accept af nye produkter, lancering af konkurrerende produkter og integration af tilkøbte virksomheder. H+H International A/S er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger, såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven m.v. 8/13

9 Resultatopgørelse Koncern Nettoomsætning 236,4 221, ,0 Produktionsomkostninger -203,4-161,8-820,3 Bruttoresultat 33,0 59,7 247,7 Andre eksterne omkostninger -63,8-57,6-230,9 Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,0 0,0-7,8 EBITDA Året -30,8 2,0 9,0 Afskrivninger -33,2-28,8-121,5 EBITA -64,0-26,8-112,5 Nedskrivninger 0,0 0,0 92,7 EBIT -64,0-26,8-205,3 Finansielle poster, netto -11,1-11,3-58,2 Periodens resultat før skat -75,1-38,1-263,5 Skat af periodens resultat 16,1 9,1 31,0 Periodens resultat -59,0-29,0-232,5 Resultat pr. aktie -6,0-27,1-94,6 Udvandet resultat pr. aktie -6,0-27,1-94,6 Totalindkomstopgørelse Beløb i DKK mio Koncern Periodens resultat -59,0-29,0-232,5 Året Poster indregnet direkte i egenkapitalen Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 50,0-24,2 7,6 Skat af egenkapitalbevægelser 0,0-0,2-0,4 Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,6 1,8 Totalindkomst i alt -9,0-52,8-223,5 9/13

10 Balance AKTIVER Langfristede aktiver 31. marts 31. december Koncern 31. marts 31. december 2008 Immaterielle aktiver 114,9 109,7 111,3 117,5 Materielle aktiver 1.370, , , ,9 Andre langfristede aktiver 50,0 44,4 29,5 22,5 Langfristede aktiver i alt 1.535, , , ,9 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 204,2 209,9 222,3 212,0 Tilgodehavender 185,7 132,1 176,5 144,2 Likvide beholdninger 7,3 17,6 8,7 7,7 Kortfristede aktiver i alt 397,2 359,6 407,5 363,9 AKTIVER I ALT 1.932, , , ,8 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 490,5 490,5 109,0 109,0 Overført resultat 516,5 575,3 721,8 750,7 Andre reserver -57,6-107,6-140,3-116,5 Foreslået udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital i alt 949,4 958,2 690,5 743,2 Forpligtelser Langfristede forpligtelser 813,0 749, , ,7 Kortfristede forpligtelser 170,5 147,2 156,5 163,9 Forpligtelser i alt 983,5 896, , ,6 PASSIVER I ALT 1.932, , , ,8 Nettorentebærende gæld 678,2 595,8 960,2 863,0 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Segmentoplysninger 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 4 Begivenheder efter statusdagen 10/13

11 Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter -74,6-50,1 Investeringsaktiviteter -7,9-46,6 Finansaktiviteter 72,1 98,1 Periodens likviditetsændring -10,4 1,4 Likvide beholdninger primo 17,6 7,7 Kursregulering af likvider 0,1-0,4 Likvide beholdninger pr. 31. marts 7,3 8,7 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar 490,5-107,6 0,0 575,3 0,0 958,2 Egenkapitalbevægelser i i alt Totalindkomst i alt 0,0 50,0 0,0-59,0 0,0-9,0 Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0 50,0 0,0-58,8 0,0-8,8 Egenkapital pr. 31. marts 409,5-57,6 0,0 516,5 0,0 949,4 Egenkapital pr. 1. januar 109,0-115,1-1,4 750,7 0,0 743,2 Egenkapitalbevægelser i i alt Totalindkomst i alt 0,0-24,2 0,4-28,9 0,0-52,8 Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Egenkapitalbevægelser i i alt 0,0-24,2 0,4-28,8 0,0-52,7 Egenkapital pr. 31. marts 109,0-139,3-1,0 721,8 0,0 690,5 11/13

12 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at indregnings- og målingsprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Segmentoplysninger Koncern Vesteuropa Østeuropa Rapporteringspligtige segmenter Omsætning, ekstern 167,2 156,4 69,2 65,0 236,4 221,4 Omsætning, intern 0,6 2,9 0,1 0,0 0,7 2,9 EBITDA -12,7 3,4-10,3 5,9-23,0 9,3 Afskrivninger -20,9-21,7-11,5-6,9-32,4-28,6 Resultat af primær drift (EBITA) -33,6-18,3-21,8-0,9-55,4-19,2 Finansielle poster, netto -3,9-4,6-9,1-6,3-13,0-10,9 Resultat før skat -37,5-22,9-30,9-7,3-68,4-30,2 Langfristede aktiver 612,2 698,2 842,6 719, , ,0 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver 1,5 4,7 4,6 40,0 6,1 44,7 Aktiver 896, ,5 974,5 835, , ,2 Egenkapital 285,8 370,3 218,6 220,8 504,4 591,1 Forpligtelser 610,2 643,2 755,9 614, , ,1 Transaktioner mellem segmenter gennemføres på markedsmæssige vilkår. Afstemning af rapporteringspligtige segmenters resultat før skat Resultat før skat Segmentresultat før skat for rapporterinspligtige segmenter -68,4-30,2 Ikke-fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner -6,7 7,9-75,1-38,1 12/13

13 Noter 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. For H+H-koncernen vil målingen af aktiver, herunder værdiforringelsestest af goodwill samt langfristede aktiver, kunne påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af værdierne. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Koncernens væsentligste risici og de eksterne forhold, som kan påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for. 4 Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet efterfølgende begivenheder, der har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling. 13/13

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere