Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. April 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven April 2012

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 10. april 2012 RN A104/12 1. Dette notat følger op på sagen om forvaltning af kulturarven, som jeg indledte med en beretning i juni Notatet handler om Kulturministeriets gennemførelse af Kulturbevaringsplanen og udviklingen af de centrale kulturarvsregistre Museernes Samlinger (MS) og Kunstindeks Danmark (KID) arbejdet med at fastsætte mål for de kulturbevarende institutioners virksomhed og udviklingen af tilsyn med de statsanerkendte museer. 2. Indtil januar 2012 var Kulturarvsstyrelsen den ansvarlige enhed for de statsanerkendte museer. Styrelsen blev imidlertid pr. 1. januar 2012 lagt sammen med Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier og dannede Kulturstyrelsen. I notatet adresseres Kulturstyrelsen også i de forhold, der vedrører tiden før januar Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Notatet indeholder følgende konklusion: Kulturministeriet har siden 2007 søgt at løse de problemer med bevaringen af kulturgenstande, som beretningen omtalte, ligesom ministeriet har arbejdet for at styrke registreringsindsatsen på museumsområdet. Jeg er således tilfreds med, at Kulturministeriet har færdigudviklet de 2 centrale samlingsregistre og arbejdet med at fastsætte mål for de kulturbevarende institutioners virksomhed, og jeg finder det tilfredsstillende, at Kulturstyrelsen har udviklet deres tilsynsstrategier over for de statsanerkendte museer. Jeg vil derfor afslutte sagen på disse områder. Fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Denne del af min konklusion bygger jeg på følgende: Kulturstyrelsen havde færdigudviklet de 2 centrale samlingsregistre MS og KID i maj Styrelsen arbejder i dag på at modernisere registrene. Kulturministeriet har formuleret resultatmål for forbedring af indsatsen omkring registrering og konservering af genstande på de 2 hovedmuseer Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Ministeriet har taget en ny resultatstyringsmodel i brug, hvor institutionens effekter på det omgivende samfund er omdrejningspunkt. Kulturstyrelsen har udarbejdet et nyt koncept for kvalitetsudviklingen på de statsanerkendte museer og øget antallet af kvalitetsvurderinger pr. år siden Styrelsen har ambitioner om med tiden at gennemføre kvalitetsvurderinger på hvert af de statsanerkendte museer med 4-5 års mellemrum.

3 2 For så vidt angår gennemførelsen af kulturbevaringsplanen finder jeg det tilfredsstillende, at Kulturministeriet har gennemført eller som planlagt er i færd med at gennemføre 9 af de 11 initiativer fra kulturbevaringsplanen, som er omfattet af Rigsrevisionens opfølgning. Ét initiativ blev indstillet, da det viste sig ikke at være hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt at gennemføre. Kulturministeriet har imidlertid endnu ikke gennemført det initiativ i kulturbevaringsplanen, der handler om at løse Nationalmuseets magasinproblemer. Jeg kan konstatere, at ministeriet forventer, at der i løbet af 2012 vil blive truffet endelig beslutning om finansiering og igangsætning af magasinbyggeriet. Jeg vil fortsat følge ministeriets arbejde med at finde en løsning på Nationalmuseets magasinproblemer. Statslige og statsanerkendte museer Museumsloven omfatter 8 statslige og 112 statsanerkendte museer. Herudover findes en række private og fondsejede museer. De statslige museer er statsinstitutioner, som refererer direkte til Kulturministeriets departement. Kulturministeriet indgår rammeaftaler og fører tilsyn med museerne (undtagen Statens Naturhistoriske Museum, der hører under Københavns universitet). Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget, hvis det opfylder visse krav fastlagt i museumsloven. De fleste statsanerkendte museer er selvejende institutioner. Kulturstyrelsen forvalter, rådgiver og fører tilsyn med de statsanerkendte museer. Det registreringsefterslæb, der blev konstateret i beretningen, for både statslige og statsanerkendte museer på indberetning til de centrale kulturarvsregistre Museernes Samlinger (MS) og Kunstindeks Danmark (KID) er heller ikke indhentet, selv om museerne siden 2007 har forøget antallet af indberettede værker og genstande betragteligt. Jeg finder det utilfredsstillende, at en stor del af museernes samlinger fortsat ikke er indberettet til de centrale registre, bl.a. fordi registrenes fuldstændighed er et vigtigt fundament for en systematisk indsamlings- og kassationspolitik på museerne. Kulturstyrelsen forventer, at den fulde indberetning er tilendebragt i Jeg vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer, som ministeriet fortsat arbejder med. Kulturstyrelsens arbejde med at sikre, at museerne indhenter efterslæbet på indberetningen af museumsgenstande og -værker. I. Baggrund 3. Jeg afgav i juni 2007 en beretning om forvaltning af kulturarven. Beretningen handlede om forvaltningen af den fysiske kulturarv i arkiver, biblioteker og museer på Kulturministeriets område, de såkaldte ABM-institutioner. Beretningen viste, at Kulturministeriet havde taget en række hensigtsmæssige initiativer i forhold til forvaltningen af kulturarven i forbindelse med kulturbevaringsplanen. Rigsrevisionen kunne imidlertid også konstatere, at der var problemer med bevaringen af kulturgenstande på mange af ABM-institutionerne. Desuden viste beretningen, at der var behov for at styrke indsamlings- og registreringsindsatsen på museumsområdet. 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de bl.a., at de fandt det bekymrende, at en betydelig del af kulturgenstandene var under nedbrydning, og at magasinerne til opbevaring af genstandene var mangelfulde. Desuden fandt Statsrevisorerne problemerne med museernes registreringsefterslæb bekymrende.

4 3 Statsrevisorerne ytrede derudover ønske om, at Rigsrevisionen skulle inddrage emnerne indsamling og kassation i opfølgningen på beretningen. Jeg vil behandle disse emner under min gennemgang af Kulturministeriets arbejde med at gennemføre kulturbevaringsplanen, hvor koordineret indsamling og kassation af genstande netop er et af initiativerne. 5. Som svar på beretningen afgav kulturministeren en ministerredegørelse til Statsrevisorerne i oktober Heri oplyste ministeren, at beretningens konklusioner og anbefalinger ville indgå i Kulturministeriets løbende justeringer af initiativerne i kulturbevaringsplanen. 6. På baggrund af ministerredegørelsen afgav jeg i december 2007 et notat til Statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori jeg fremlagde mine planer for den videre opfølgning på beretningen. I notatet lovede jeg, at jeg ville følge udviklingen på følgende punkter: Kulturministeriets gennemførelse af kulturbevaringsplanen, herunder særligt sikring af kulturgenstande og magasinforhold museernes anvendelse af de 2 centrale registre Kulturministeriets arbejde med at fastsætte mål for de kulturbevarende institutioners virksomhed Kulturministeriets udvikling af strategier for en forøgelse af effekten og antallet af tilsyn ved de statsanerkendte museers indsats for forvaltningen af kulturarven. Dette notat indeholder min opfølgning på de nævnte punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på II. Resultatet af opfølgningen 7. Jeg gennemgår i det følgende de udestående punkter. Opfølgningen er baseret på møde og øvrig dialog med Kulturministeriets departement og Kulturstyrelsen samt gennemgang af skriftligt materiale, der dokumenterer udviklingen i sagen i perioden , herunder resultatkontrakter, rammeaftaler og årsrapporter fra de statslige institutioner på området. Desuden har Rigsrevisionen gennemgået relevant talmateriale udleveret af Kulturministeriet, bl.a. om uddelingen af puljemidler som led i gennemførelsen af kulturbevaringsplanen. Gennemførelsen af kulturbevaringsplanen 8. Aftalen om kulturbevaringsplanen blev indgået som led i aftale om finansloven for Aftalen omfattede i alt 19 initiativer, og der blev til formålet afsat 40 mio. kr. årligt i perioden Beretningen behandlede 12 af initiativerne, hvoraf de 11 endnu ikke var afsluttet, da beretningen blev afgivet i juni Rigsrevisionen har fulgt op på Kulturministeriets arbejde med at gennemføre disse sidste 11 initiativer. Heraf handler 7 om sikringen af kulturgenstande, og 4 om magasinforhold. Initiativer vedrørende sikring af kulturgenstande 10. Nedenstående tabel viser en oversigt over status på gennemførelsen af de 7 initiativer fra kulturbevaringsplanen, som handler om sikring af kulturgenstande.

5 4 Tabel 1. Status på gennemførelse af initiativer vedrørende kulturgenstande Initiativ Status i marts 2012 Øget indsats for bevaringen af den fysiske kulturarv Der afsættes midler til konservering af genstande på centrale statslige museer, arkiver og biblioteker. Initiativet gennemføres løbende. Pulje til konservering af truede genstande af enestående national betydning (ENB-genstande) på det ikke-statslige museumsområde Puljen kunne søges af statsanerkendte museer til at løse påtrængende bevaringsopgaver for ENB-genstande. Masseafsyring af papir En arbejdsgruppe bestående af specialister på papirafsyringsområdet skulle udarbejde en handlingsplan for masseafsyring af samlinger på arkiv- og biblioteksområdet. Institutionerne skulle herefter udarbejde handlingsplaner for masseafsyring inden udgangen af Bedre bevaring og håndtering af genstande Kulturstyrelsen skulle udarbejde vejledende standarder for den daglige bevaring og håndtering af genstande. Koordineret indsamling og kassation af genstande Kulturstyrelsen udarbejdede i 2005 retningslinjer for at forbedre koordineringen af indsamling og kassation inden for det kulturhistoriske museumsområde. Rigsrevisionen fandt i beretningen, at retningslinjerne endnu ikke var fuldt implementeret. Færdigudvikling af kulturhistorisk samlingsdatabase Kulturstyrelsen skulle udvikle en database, hvor landets museer kunne registrere alle deres samlinger. Øget elektronisk samlingsregistrering Der afsættes midler til en pulje til fremme af den elektroniske registrering på de kulturhistoriske museer. Initiativet blev gennemført i perioden Initiativet blev indstillet i Initiativet blev gennemført i Siden beretningen har styrelsen arbejdet med at gøre retningslinjerne nærværende ved at inddrage indsamlings- og kassationsområdet i kvalitetsudviklingskonceptet i Initiativet blev gennemført i Initiativet gennemføres løbende. ENB-genstande er genstande af enestående national betydning. Udvælgelsen af ENB-genstande er foretaget af det enkelte museum ud fra en vurdering af genstandens historie, videnskabelige betydning, symbolske værdi i forhold til den danske kulturarv mv. Eksempler på ENBgenstande er H.C. Andersens førsteudgaver, de originale grundlove, det centrale arbejde i en betydende kunstners samlede værk eller en helt særlig genstand som fx Solvognen. Som det fremgår af tabel 1, er alle 7 initiativer vedrørende kulturgenstande enten gennemført eller gennemføres løbende med undtagelse af ét initiativ om masseafsyring af papir, som er blevet indstillet. Gennemførelsen af de enkelte initiativer uddybes i det følgende. 11. For så vidt angår initiativet om øget indsats for bevaringen af den fysiske kulturarv er der siden 2004 årligt blevet afsat midler til konservering af genstande på centrale statslige museer, arkiver og biblioteker. Ud af de 40 mio. kr. pr. år, som er afsat på finansloven til gennemførelse af kulturbevaringsplanen, blev der afsat 16,5 mio. kr. i 2004, 16,7 mio. kr. årligt i perioden og 17,8 mio. kr. årligt i perioden til konservering på de centrale statslige arkiver, biblioteker og museer. Initiativet omfatter Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Initiativet sigter dels på den forebyggende konservering, dels på at indhente det konserveringsefterslæb, som blev konstateret i Udredning om bevaring af kulturarven i Kulturministeriet har oplyst, at konserveringsarbejdet forløber i overensstemmelse med de handlingsplaner, som institutionerne udarbejdede på foranledning af kulturbevaringsplanen, og som fastsætter mål for den løbende konserveringsindsats. Institutionernes årsrapporter viser således, at institutionerne i store træk har nået de mål, de har sat for konservering af ENB-genstande for perioden

6 5 Årsrapporterne for 2011 er endnu ikke udarbejdet, men Kulturministeriet oplyser, at Det Kongelige Bibliotek og Statens Museum for Kunst har nået deres mål for konservering af ENBgenstande for 2011, mens Nationalmuseet allerede nåede deres mål for 2011 i Statens Arkiver har i 2011 en målopfyldelse på 75 %, men forventer at nå 2011-målet i løbet af Det er samlet set Kulturministeriets vurdering, at indsatsen i forhold til det samlede konserveringsefterslæb, som blev beskrevet i beretningen, forløber som planlagt. 12. Til initiativet om en pulje til konservering af ENB-genstande på det ikke-statslige museumsområde har Kulturministeriet afsat 6 mio. kr. i 2004 og 4,6 mio. kr. årligt i perioden Kulturstyrelsen har administreret puljen, der blev uddelt i perioden Styrelsen oplyser, at puljen indfriede det akutte behov for at finansiere konserveringsindsatsen på de statsanerkendte museer. Fra 2008 blev puljen til konservering af truede genstande af enestående national betydning afløst af en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer. 13. For så vidt angår initiativet vedrørende masseafsyring af papir afgav den nedsatte arbejdsgruppe sin rapport i Arbejdsgruppen konkluderede imidlertid, at masseafsyring ikke var hensigtsmæssigt, hverken ud fra en bevaringsfaglig eller en økonomisk betragtning. Rapporten pegede i stedet på forbedring af magasinforholdene som alternativ bevaringsstrategi. Kulturministeriet vurderede på den baggrund, at masseafsyring ikke var bæredygtigt, og det videre arbejde med initiativet blev derfor indstillet. 14. Initiativet for bedre bevaring og håndtering af genstande blev gennemført i 2007, hvor Kulturstyrelsen udarbejdede retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande. Retningslinjerne er tilgængelige på Kulturstyrelsens hjemmeside, og styrelsen har oplyst, at retningslinjerne i dag indgår som en naturlig del af arbejdet med bevaring på arkiver, biblioteker og museer. 15. Kulturstyrelsen er ansvarlig for at sikre en koordineret indsamling og kassation af genstande på de statsanerkendte museer. Styrelsen løfter denne opgave på flere måder: Kulturstyrelsens retningslinjer for indsamling, udskillelse og kassation er tilgængelige på styrelsens hjemmeside. Som led i kvalitetsvurderingerne vurderer Kulturstyrelsen de statsanerkendte museers indsamlingspraksis i forhold til, om der er en nedskreven indsamlingspolitik, om indsamlingen er systematisk inden for museets vedtægtsbestemte ansvarsområde og udspringer af museets forskning, om indsamling og udvælgelse er fagligt begrundet og prioriteret med henblik på at opnå ny viden, og om indsamlingen koordineres med andre museer. Som led i kvalitetsvurderingerne gennemgår Kulturstyrelsen udskillelser og kassationer foretaget de sidste 4 år i forhold til formål og begrundelse, ligesom styrelsen undersøger, om museet har nedskrevne retningslinjer for udskillelse og kassation. Museerne skal ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse, hvis de ønsker at udskille til andre end statslige eller statsanerkendte museer, eller hvis de ønsker at kassere en genstand. Forinden skal museet have undersøgt, om andre statsanerkendte eller statslige museer ønsker at overtage genstanden. Koordineringen af indsamling og kassation understøttes endelig gennem tilskud til tematisk bestemte samarbejder mellem museerne i puljer, fx søfartspulje og landbrugspulje. Kulturstyrelsen vurderer, at der fortsat er udfordringer på indsamlingsområdet i forhold til at sikre en systematisk koordinering mellem museerne. Koordineringen udfordres bl.a. af, at der endnu udestår et betydeligt registreringsarbejde, før de 2 centrale registre over værker og genstande kan give et fuldstændigt overblik over museernes samlinger. Udskillelse og kassation Udskillelse af en museumsgenstand betyder, at de statsanerkendte museer overdrager genstanden til den oprindelige giver, til andre museer, eller at genstanden overgår til andre formidlingsformål på museet. Kassation vil sige, at genstanden destrueres. Begrundelser for kassation kan fx være, at der findes en dublet på museet eller på andre statsanerkendte eller statslige museer, eller at omkostningerne til konservering ikke står mål med genstandens forsknings- eller formidlingsmæssige værdi. Et statsanerkendt museum kan udskille til andre statslige og statsanerkendte museer uden at søge om tilladelse. Hvis museet vil udskille til andre end statslige eller statsanerkendte museer eller ønsker at kassere en genstand, skal det imidlertid ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde: museumsnummer beskrivelse af genstanden proveniens (dvs. oplysninger indsamlet i forbindelse med erhvervelsen) begrundelse for udskillelse eller kassation foto af genstanden.

7 6 På kassationsområdet lægger museumsloven op til en restriktiv praksis. Dette begrundes i bemærkningerne til museumsloven fra 2001 med, at en genstands kulturhistoriske eller billedkunstneriske værdi kan variere over tid, og at samlingerne i sig selv kan være udtryk for, hvad der på indsamlingstidspunktet blev opfattet som væsentlige bevaringsværdier. Hertil kommer et ønske om at sikre sig, at kassationen er velbegrundet og således sker med respekt for de oprindelige givere. Derfor er der tale om en relativt omstændelig proces, når et museum vil kassere en genstand fra sin samling, hvilket er med til at forklare, at omfanget af sager om kassation traditionelt har været begrænset. Det er Kulturstyrelsens vurdering, at der er en begyndende stigning i antallet af ansøgninger om kassation. Nedenstående figur viser udviklingen antallet af udskillelsessager i perioden , hvoraf hovedparten handler om kassation. Figur 1. Udskillelsessager i perioden (Antal) (jan.-mar.) Kilde: Kulturstyrelsen. Som det fremgår af figur 1, har antallet af udskillelsessager været stigende i perioden , om end der fortsat behandles relativt få sager. Således var der 27 sager i 2011 mod 5 sager i I 2012 har Kulturstyrelsen foreløbig behandlet 12 sager. Sagerne har hovedsageligt været ansøgninger om kassation. De dækker sammenlagt over ca genstande. Styrelsen forventer, at der over de næste år vil komme flere ansøgninger om kassation fra museerne. Dette skyldes dels en øget bevidsthed på museerne om betydningen af en professionel samlingsvaretagelse, dels at flere museer søger om tilskud fra puljemidler til bevaring med henblik på en gennemgang af samlingen, hvilket ofte aktualiserer behovet for udskillelse eller kassation. 16. Initiativet vedrørende færdigudvikling af kulturhistorisk samlingsdatabase blev gennemført i 2008, hvor de centrale kulturarvsregistre MS og KID var færdigudviklede. Museerne anvender i dag registrene som redskab til landsdækkende koordinering af deres indsamling, som opslagsværk ved forberedelse af særudstillinger og som redskab til formidling på internettet, jf. pkt om museernes anvendelse af de 2 centrale registre. 17. For at gennemføre initiativet om øget elektronisk samlingsregistrering er der siden 2005 blevet afsat midler på finansloven til en pulje til fremme af den elektroniske registrering på de kulturhistoriske museer. Der blev afsat 2,7 mio. kr. i 2005, 2,6 mio. kr. årligt i perioden , 4,8 mio. kr. i 2008, 4,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. årligt i perioden Puljen Elektronisk registrering på museer administreres af Kulturstyrelsen, der oplyser, at søgningen til puljen er stor og hvert år overstiger det afsatte beløb. Midlerne blev i de første år brugt til OCR-scanning, dvs. automatisk konvertering af papirbaserede registreringstekster til digitalt format. I dag bruges midlerne primært til indtastning.

8 7 Initiativer vedrørende magasinforhold 18. Tabel 2 viser en oversigt over status på gennemførelsen af de 4 initiativer fra kulturbevaringsplanen, som handler om magasinforhold. Tabel 2. Status på gennemførelse af initiativer vedrørende magasinforhold Initiativ Status i marts 2012 Manual for god magasinering Kulturstyrelsen skulle udarbejde en manual for god magasinering i samarbejde med relevante aktører på området. Initiativet blev gennemført i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland Der blev afsat 565 mio. kr. på finansloven for 2004 til etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Rigsdagsgården skulle brandsikres. Det Kongelige Bibliotek Udbygning af Det Kongelige Biblioteks læsesale og magasiner ved Københavns Universitet på Amager. Nationalmuseet Der blev ultimo 2003 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle belyse, hvordan Nationalmuseets magasinproblemer langsigtet kunne løses. Arbejdsgruppen kunne også inddrage spørgsmål om løsning af magasinproblemer for andre institutioner under Kulturministeriet i hovedstadsområdet. Arbejdsgruppen skulle afslutte sit arbejde inden sommeren Initiativet blev gennemført i Initiativet blev gennemført i Initiativet er endnu ikke gennemført. Som det fremgår af tabel 2, er 3 af de 4 initiativer vedrørende magasinforhold gennemført. Gennemførelsen af de enkelte initiativer uddybes i det følgende. 19. Kulturstyrelsen udarbejdede i 2007 en manual for god magasinering. Manualen har form af en elektronisk magasinmanual, som skal formidle erfaringer, viden og god praksis om alle emner inden for magasinering, fx byggematerialer, klimatiseringsprincipper og energiforbrug. Magasinmanualen findes på Nationalmuseets hjemmeside, men er også publiceret og oversat til engelsk. 20. Etableringen af de fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland og brandsikring af Rigsdagsgården er gennemført, og magasinerne blev taget i brug i juni Det nye rigsarkiv er etableret som et offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor et privat firma udlejer bygningerne til staten. Aftalen om byggeriet var statens første OPP-kontrakt. En del af aftalen er, at den private part, der står for byggeriet, også skal stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse. 21. Det Kongelige Biblioteks magasiner ved Københavns Universitet på Amager er opført og taget i brug. De planlagte forbedringer af magasinforholdene blev gennemført i 2010, hvor biblioteket dog samtidig kunne konstatere, at der stadig manglede magasinkapacitet. Derfor har biblioteket siden 2011 lånt dele af Statens Arkivers magasinplads på Kalvebod Brygge, som biblioteket efter planen igen skal fraflytte i Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på bibliotekets behov for magasiner til samlingerne fra For at løse Nationalmuseets magasinproblemer blev der som led i aftale om finansloven for 2004 nedsat en arbejdsgruppe, som i september 2005 fremlagde et forslag for Folketingets Økonomiudvalg om at opføre magasiner på Nationalmuseets grund på Kongevejen

9 8 Efter længere tids drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommune blev det imidlertid i slutningen af 2006 afklaret, at planen ikke kunne realiseres på denne grund på grund af bestemmelser i kommuneplanrammerne. Efterfølgende forsøgte Nationalmuseet sig med et andet forslag til placering af magasinerne på Frilandsmuseets grund, men museet kunne heller ikke få tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune til dette projekt, idet byplansudvalget på et møde i 2009 afgjorde, at projektet ikke var i overensstemmelse med kommunens bestemmelser om kun at tillade mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse. Museet besluttede sig derfor i 2009 for at opgive planerne om et magasinbyggeri i Lyngby-Taarbæk Kommune og i stedet finde en anden egnet grund til formålet. Nationalmuseet og Kulturministeriet arbejder således i dag med en plan om at etablere nye magasinbygninger i Hillerød Kommune. 23. I forhold til finansieringen af magasinbyggeriet har det siden 2004 ligget fast, at magasinbyggeriet delvist skulle finansieres gennem salg af Nationalmuseets ejendomme. Med Akt 197 af 19. august 2004 blev der således indskudt 10 ejendomme til en samlet værdi af 13 mio. kr. i Statens Ejendomsselskab. For at finansiere de nye planer om byggeri i Hillerød Kommune har Kulturministeriet og Nationalmuseet besluttet ydermere at indskyde ejendommene på Kongevejen og Disse ejendomme havde ifølge den offentlige vurdering en værdi af 60,4 mio. kr. I forbindelse med indskydelsen blev ejendommene imidlertid vurderet på ny af en valuar, som vurderede, at ejendommene kun havde en værdi af 8,7 mio. kr. Af finansloven for 2012 fremgår det, at Nationalmuseet i 2012 iværksætter et nyt magasinbyggeri, og at byggeriet bl.a. skal finansieres ved frasalg af Kulturministeriets eksisterende ejendomme og ved omlægning af eksisterende anlægsbevilling. Finansieringen af byggeriet er således endnu ikke helt afklaret. Ministeriet forventer, at der i løbet af 2012 vil blive truffet endelig beslutning om finansiering og igangsætning af magasinbyggeriet. Opsamling 24. Kulturministeriet har gennemført eller er som planlagt i færd med at gennemføre 9 af de 11 initiativer fra kulturbevaringsplanen, som er omfattet af Rigsrevisionens opfølgning, mens ét initiativ blev indstillet, da det viste sig ikke at være hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt at gennemføre. Dette finder jeg tilfredsstillende. Ministeriet har imidlertid endnu ikke gennemført det initiativ i kulturbevaringsplanen, der handler om at løse Nationalmuseets magasinproblemer. Jeg kan konstatere, at ministeriet forventer, at der i løbet af 2012 vil blive truffet endelig beslutning om finansiering og igangsætning af magasinbyggeriet. Jeg vil fortsat følge ministeriets arbejde med at finde en løsning på Nationalmuseets magasinproblemer. Museernes anvendelse af de 2 centrale registre 25. Museerne er forpligtet til løbende at indberette genstande og oplysninger til Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistre, der omfatter MS og KID. Formålet med registrene er at skabe et landsdækkende overblik over den samlede kulturarv, bl.a. med henblik på at sikre grundlaget for en koordineret indsamlings- og kassationspraksis. 26. Statsrevisorerne bemærkede ved deres behandling af beretningen, at de fandt det bekymrende, at flere af de statslige museer havde et omfattende registreringsefterslæb, og at såvel statslige som statsanerkendte museer ikke overholdt museumslovens krav om at indberette genstande og værker i de centrale registre. Det bekymrede endvidere Statsrevisorerne, at Kulturstyrelsen og Kulturministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at MS og KID var opdaterede og tilgængelige for museerne, idet beretningen viste, at udviklingen af registrene havde været præget af en række forsinkelser.

10 9 27. Kulturministeren skrev i sin redegørelse til Statsrevisorerne i oktober 2007, at det var Kulturministeriets klare forventning, at den iværksatte udvikling på området over en årrække ville imødekomme den rejste kritik. 28. Kulturministeriet oplyser, at status på den lokale registrering af værker og genstande på museerne er tilfredsstillende, men at der stadig er et efterslæb i forhold til museernes indberetning af registreringerne til MS og KID. 29. MS og KID var færdigudviklede i maj Efterfølgende har Kulturstyrelsen besluttet at modernisere registrene, så der etableres en ny fælles museumsdatabase. Med moderniseringen ønsker styrelsen bl.a. at udvikle placeringshenvisninger og arkiveringsfunktioner, så registrene i højere grad matcher museernes registreringsbehov. Udviklingen af det samlede registersystem følger den fællesstatslige it-projektmodel og forventes at være afsluttet i For at imødegå problemet med indberetningsefterslæbet bad Kulturstyrelsen i 2008 alle museer om at indsende en plan med milepæle for, hvornår de forventer at have foretaget en fuldstændig registrering og indberetning af deres samlinger. På baggrund af museernes handlingsplaner har styrelsen indgået individuelle aftaler med museerne om færdiggørelsen af deres indberetning inden for perioden Styrelsen fører løbende tilsyn med, om museerne følger deres planer gennem kvalitetsvurderinger og Danske museer i tal. 31. Kulturstyrelsen udarbejdede i februar 2009 en handlingsplan for at fremskynde museernes indberetning til MS og KID. Styrelsen ville bl.a. kontakte museerne med størst efterslæb for at drøfte muligheden for et særtilskud fra puljen Elektronisk registrering på museer, præcisere definitionen af en museumsgenstand, arbejde med at gøre de digitale systemer mere brugervenlige og tilbyde kurser og support i forbindelse med registreringen. På baggrund af arbejdet med handlingsplanen vurderer styrelsen, at den fulde indberetning fra de statsanerkendte og statslige museer forventes at være tilendebragt i Tabel 3 viser status for registreringsarbejdet i 2012 sammenlignet med situationen i 2007 og set i forhold til skønnet over det samlede antal genstande og værker. Tabel 3. Status for registrering i Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark i 2007 og 2012 (Antal) Museernes Samlinger (MS) Genstande/værker i alt (skøn) Registrerede genstande/værker ) ) 2007 Marts 2012 Ca. 5 mio. genstande. Ca. 21 mio. genstande genstande genstande. Kunstindeks Danmark (KID) Ca værker på de statsanerkendte museer. Hertil kommer værkerne på de statslige museer værker værker. 1) 2) Ifølge Kulturministeriets Udredning om bevaring af kulturarven (2003). Ifølge Kulturstyrelsens evaluering af museernes handlingsplaner for registrering og indberetning (2009). Kilde: Kulturarvsstyrelsen samt opslag i MS og KID. Tabel 3 viser, at skønnet over det samlede antal genstande, der skal registreres i MS, har ændret sig fra ca. 5 mio. genstande i 2003 til ca. 21 mio. genstande i Skønnet i 2003 fremgår af Kulturministeriets udredning fra 2003 Udredning om bevaring af kulturarven. I forbindelse med en evaluering, som Kulturstyrelsen gennemførte i 2009, blev de statsanerkendte museer imidlertid bedt om at indberette, hvor mange genstande de mente at have i deres samlinger, hvilket resulterede i en revurdering af skønnet til 21 mio. genstande.

11 10 Videre viser tabel 3, at der er sket en betydelig vækst i antallet af registrerede genstande og værker siden Ca. 18,5 mio. genstande og over værker, som er registreret på de statsanerkendte og statslige museer, er dog endnu ikke indberettet til MS og KID. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at opgaven med at indhente indberetningsefterslæbet er omfangsrigt, omstændeligt og meget resursekrævende for museerne. Det er Kulturministeriets vurdering, at det ikke er muligt yderligere at fremskynde museernes arbejde inden for rammerne af de resurser, de har til rådighed. Opsamling 33. Jeg kan konstatere, at museerne siden 2007 har forøget antallet af indberettede værker og genstande betragteligt. Der er dog fortsat et betydeligt efterslæb i forhold til museernes samlede indberetninger, hvilket bl.a. betyder, at der fortsat mangler et sikrere grundlag for en bedre indsamlings- og kassationspraksis på museerne. Dette finder jeg utilfredsstillende. Kulturstyrelsen forventer, at den fulde registrering er tilendebragt i Jeg vil fortsat følge styrelsens arbejde med at sikre, at museerne gennemfører den fulde indberetning. Målfastsættelsen for de kulturbevarende institutioner 34. Kulturministeren omtalte i sin redegørelse til Statsrevisorerne i oktober 2007, at Kulturministeriet i forbindelse med indgåelsen af resultatkontrakter med de 2 hovedmuseer Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst ville opstille resultatmål for forbedring af indsatsen omkring registrering og konservering af genstande. Tabel 4 viser de mål, der er formuleret for omfanget af registrering og konservering af genstande i Kulturministeriets resultatkontrakt med Nationalmuseet for perioden og rammeaftale med Statens Museum for Kunst for perioden Tabel 4. Mål for registrering og konservering af genstande på de 2 hovedmuseer Nationalmuseets resultatkontrakt for perioden Statens Museum for Kunsts rammeaftalefor perioden Mål for registrering Med et 12-årigt sigte (dvs. i 2020) er museets samlinger registreret. Undermål: Museet vil i perioden indhente den resterende del af museets registreringsefterslæb med ¼ årligt. Museet vil i hvert af årene i perioden overføre data vedrørende genstande til registreringssystemet Museernes Samlinger (MS). Museet udarbejder en plan for revision af museets samlingsforvaltning, der sikrer et komplet overblik over museets genstande. Museet rapporterer årligt om status for registreringen af samlingerne. Museet skal elektronisk registrere genstande/værker pr. år i aftaleperioden. Mål for konservering Alle genstande er opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold (4-6-årigt sigte) (dvs. i 2014). Undermål: Museet bringer i løbet af aftaleperioden af museets enestående nationalt bevaringsværdige genstande fra behandlingskrævende tilstand til formidlingsegnet eller stabiliseret tilstand. Museet skal færdigkonservere 165 genstande/værker pr. år i aftaleperioden. Heraf er behandlingen af de 160 genstande/værker muliggjort af den særskilte finanslovsbevilling til konservering i medfør af kulturbevaringsplanen. Som det fremgår af tabel 4, er de 2 museers mål for konservering og registrering både konkrete, målbare og tidsfastsatte.

12 11 For så vidt angår målene for konservering viser museernes årsrapporter, at begge museer har nået deres mål for Med hensyn til målene for registrering har Nationalmuseet kun opfyldt 2 af 4 mål for Museet begrunder i årsrapporten den manglende målopfyldelse med arbejdet med andre opgaver og problemer med at overføre data fra museets eget registreringssystem til MS. 35. Kulturministeriet har siden 2008 arbejdet med en ny model for resultatstyring af de 28 statslige kulturinstitutioner, som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst tilhører. Ifølge den nye model skal styringen finde sted på et niveau, hvor det er institutionens effekter på det omgivende samfund, der er omdrejningspunktet, i højere grad end de umiddelbare produkter. Institutionerne skal således formulere en forandringsteori, som beskriver sammenhængen mellem aktiviteter og effekter. De konkrete mål for, hvilke resultater institutionen skal opnå, formuleres i en rammeaftale, der indgås mellem ministeriet og institutionen. Ministeriet har oplyst, at rammeaftalerne med statsinstitutionerne udarbejdes, efterhånden som de gældende resultatkontrakter udløber. Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst har allerede indgået en rammeaftale for perioden , mens Nationalmuseets rammeaftale er under udarbejdelse. Opsamling 36. Jeg finder det tilfredsstillende, at Kulturministeriet har formuleret resultatmål for forbedring af indsatsen omkring konservering og registrering af genstande på de 2 hovedmuseer. Jeg kan i øvrigt konstatere, at ministeriet har taget en ny resultatstyringsmodel i brug, hvor institutionens effekter på det omgivende samfund er omdrejningspunktet. Kulturministeriets tilsynsstrategier på de statsanerkendte museer 37. Kulturministeren oplyste i sin redegørelse til Statsrevisorerne i oktober 2007, at Kulturstyrelsen ville udvikle strategier for en forøgelse af effekten og antallet af tilsyn på de 112 statsanerkendte museer. Kvalitetsudviklingskonceptet 38. I 2010 indførte Kulturstyrelsen et nyt kvalitetsudviklingskoncept, som bygger videre på det kvalitetsvurderingsredskab, som styrelsen indførte i Formålet med konceptet var at effektivisere styringen, så både styrelsen og museerne bruger færre resurser på kvalitetsudviklings- og tilsynsopgaverne. Desuden ønskede styrelsen at indtage en mere proaktiv rolle i opfølgningen på kvalitetsvurderingerne af museerne. Kvalitetsudviklingskonceptet består af følgende 5 elementer: Kvalitetsvurderinger af museerne med henblik på at sikre, at museerne opfylder relevante kvalitetskrav. Kulturstyrelsen gennemgår museets virksomhed på baggrund af fastlagte standarder for bl.a. indsamling, registrering og bevaring og udarbejder en rapport. Museet skal på baggrund af rapporten udarbejde en opfølgningsplan, som styrelsen skal godkende, og museet skal efter ca. 12 måneder kunne dokumentere opfølgningen. Når styrelsen har godkendt opfølgningen, er kvalitetsvurderingsprocessen afsluttet. Styrelsen har fra 2010 udvalgt museer til kvalitetsvurdering på baggrund af indberetningerne til Danske museer i tal. Danske museer i tal er en statistisk årsrapport med de væsentligste tal for de statsanerkendte museer baseret på indberetninger fra museerne om bl.a. deres arbejde på de museale hovedområder: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling samt andre dele af museets virksomhed. Formålet med udgivelsen er at skabe en bredere statistik på museumsområdet og skabe overblik over museernes arbejde. Danske museer i tal er hidtil udkommet én enkelt gang i 2011 på baggrund af tal fra 2009.

13 12 Museernes 4-årige arbejdsplaner, hvor museerne redegør for status og strategi i forhold til hovedopgaverne (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling), herunder opstilling af milepæle. Årlige ledelsesmøder mellem Kulturstyrelsen og museernes ledelser, herunder museumsleder og museumsbestyrelse, om de krav, der stilles til museumsdrift. Eventuelle resultataftaler/rammeaftaler mellem Kulturstyrelsen og de statsanerkendte museer, hvor styrelsen finder, at der er behov herfor. 39. Kulturstyrelsen har endnu ikke foretaget en vurdering af, i hvilket omfang kvalitetsvurderingskonceptet lever op til sit formål om at effektivisere styringen af de statsanerkendte museer. De første 60 kvalitetsvurderinger var dog med til at danne grundlag for Kulturministeriets museumsudredning i april Udredningen er udformet af en arbejdsgruppe under ministeriet og indeholder en række anbefalinger til udviklingen af det samlede museumsområde. 40. Kulturstyrelsen har oplyst, at styrelsen vil foretage en samlet gennemgang af kvalitetsvurderingerne, når alle de statsanerkendte museer er blevet kvalitetsvurderet om ca. 3 år. I den forbindelse vil styrelsen genoverveje kvalitetsvurderingskonceptets udformning. Antallet af kvalitetsvurderinger pr. år 41. Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at Kulturstyrelsen udvidede antallet af tilsyn ved de statsanerkendte museer. Det fremgår af styrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden , at styrelsen skal foretage 10 kvalitetsvurderinger pr. år i aftaleperioden. 42. Antallet af gennemførte kvalitetsvurderinger pr. år er steget fra 7 i 2007 til 12 i Bortset fra i 2008 har Kulturstyrelsen opfyldt kravet i resultatkontrakten for perioden om 10 kvalitetsvurderinger pr. år. Siden kvalitetsvurderingerne blev indført i 2004, har styrelsen i alt gennemført 81 kvalitetsvurderinger, hvoraf 2 museer er blevet vurderet 2 gange, dvs. at der indtil videre er gennemført kvalitetsvurderinger på 79 af landets 112 statsanerkendte museer. Styrelsen oplyser, at alle museer forventes at være kvalitetsvurderet om ca. 3 år, dvs. i Det er Kulturstyrelsens mål i fremtiden at kunne gennemføre flere kvalitetsvurderinger, så det enkelte museum med tiden vil blive kvalitetsvurderet med 4-5 års mellemrum. Dette er i overensstemmelse med anbefalingen i museumsudredningen. Kulturstyrelsen lægger dog den præmis til grund, at det samlede antal statsanerkendte museer reduceres over tid. Opsamling 44. Jeg kan konstatere, at Kulturstyrelsen har indført et nyt kvalitetsudviklingskoncept, der bygger videre på det kvalitetsvurderingsredskab, som styrelsen indførte i Jeg kan tillige konstatere, at antallet af kvalitetsvurderinger er steget siden 2007, hvilket er i tråd med Rigsrevisionens anbefalinger i beretningen. Jeg havde dog gerne set, at endnu flere statsanerkendte museer på nuværende tidspunkt var blevet kvalitetsvurderet, og jeg er derfor tilfreds med styrelsens ambition om med tiden at kunne gennemføre flere årlige kvalitetsvurderinger.

14 13 III. Næste skridt i sagen 45. Jeg vil følge udviklingen på følgende punkter: Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer, som ministeriet fortsat arbejder med. Kulturstyrelsens arbejde med at sikre, at museerne indhenter efterslæbet på indberetningen af museumsgenstande og -værker. Annie Nørskov

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven. Juni 2007

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven. Juni 2007 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltning af kulturarven Juni 2007 BERETNING OM FORVALTNING AF KULTURARVEN i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II. Baggrund, formål, afgrænsning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere