Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014"

Transkript

1 3 Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Miljø, plan, byg Brandvæsen og beredskab Vallensbæk Mose Forsyningsområdet Administration MBU Ejendomme Vej, Park og Natur Serviceområdet Materialegården Borger, bolig og integration Jobcenter Erhvervs og udviklingscenter Tværgående funktioner og projekter Kultur og borgere Fritid og idræt Sundhed, pleje og omsorg Børne og Familieområdet Voksne med særlige behov Visitation og hjælpemidler Dagtilbud Skoler & Uddannelser XX/90/91/92 Administration Kommunalbestyrelsen Demografi budget Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld... 44

4 4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold som fx tidligere politiske beslutninger med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer. 5

6 6

7 Miljø- og Byudvalget 2010 Miljø, plan, byg Områdebevillingen består af pengeposer til miljøtilsyn og øvrig planlægning, miljøpolitiske tiltag, byggesagsvederlag samt skadedyrsbekæmpelse. Budgettet på områdebevillingen fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Indsatsplanlægning på vandforsynings-området Nej / Byggesagsgebyrer ny lovgivning Ja / Skadedyrsbekæmpelse ny lovgivning Ja

8 Beredskabskommissionen 2020 Brandvæsen og beredskab Budgettet på de styrbare udgifter til løn og kommunens egne udgifter til brandudstyr m.v. er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte budget for Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 07/ Frivilligt Beredskab ja

9 Miljø- og Byudvalget 2025 Vallensbæk Mose Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning. 9

10 Miljø- og Byudvalget 2030 Forsyningsområdet De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmeforsyningen og renovationen. I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber. Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgår som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Reglerne indebærer, at men over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. o Varmeforsyningen I forbindelse med budgettet, udarbejdes investeringsplan, henlæggelsesplan og afskrivningsplan efter regler-ne i varmeforsyningsloven. Der indhentes oplysninger om forventet til køb og salg af varme, og der anvendes prisskøn fra VEKS budgetter. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Forud for takstberegningen foretages beregning af mellemværende mellem årene, som efterfølgende indgår heri. Den endelige beregning af taksterne sker i samarbejde med ekstern konsulent. o Renovation Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på henholdsvis erhverv, husholdninger og institutioner ved anvendelse af fordelingsnøgle. Efterfølgende fordeles udgifterne på de enkelte ordninger, som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, men budgetteres ikke. Den konkrete takstberegning er meget omfattende og kompliceret. Beregningen foretages af fagområdet. 10

11 o Taksterne De borgerettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside, Forsyningens hjemmeside samt i budget bilag 30. Oplysninger i øvrigt Der er i 2013 etableret en ny genbrugsstation på Holsbjergvej. Genbrugspladsen blev etableret med henblik på øget fokus på genanvendeligt affald. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budget og takster Renovation Budget og takster Varmeforsyning Færdiggørelse af budget 2014 (Renovation) Budget og takster 2014 Varmeforsyning Budget og takster 2014 Renovationsområdet Ovenstående KB. beslutninger vedrører primært anlægsprojekter samt de afledte konsekvenser heraf på driften i form af henlæggelser, afskrivninger samt takster. 11

12 Miljø- og Byudvalget 2040 Administration MBU Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger: El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter. Priser for varme, vand og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Bevillingerne til Falckabonnement og diverse forsikringer budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. 12

13 Miljø- og Byudvalget 2050 Ejendomme Bevillingen til risikostyring fremskrives med den almindelige prisfremskrivning for så vidt angår arbejder med sikring af dels de kommunale bygninger dels arbejdsmiljøet. Selvrisiko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 08/ Rammebesp. bygningsvedl. fra 2015 på 0,5 mio. Ja kr. 24/ Rammebesparelse selvrisiko og selvforsikring / Rammebesp. bygningsvedl. fra mio. kr. Ja (dog 4 mio. kr. i 2016) 07/ Betingede bevillinger i 2015 for kr. Nej / Inventar rammebesp. i 2015 på 1 mio. kr. Nej

14 Miljø- og Byudvalget 2060 Vej, Park og Natur Bevillingen til Vej, Park og Vandløb budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingerne til Vejbelysning, Rådgivning Miljø/Teknik og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Materialegårdens merforbrug i 2012 på i alt kr. spares ligeligt over de kommende 5 år fordelt mellem Materialegården og Miljø/Teknik 13/ Signalanlæg er flyttet fra pengepose Ja Vej/Park/Vandløb til pengepose Vejbelysning og ændret fra mindre styrbar til styrbar bevilling 13/ Vejafvandingsbidrag ændret fra styrbar til mindre Ja styrbar 07/ Betinget bevilling i 2015 på kr / Oprensning af Kanalen kr. Ja

15 Miljø- og Byudvalget 2070 Serviceområdet Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på kr. i Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjent, Trykkeri og Kongsholmcenter budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/ Da voldgiftssagen i forbindelse med branden i Kongsholmcentret endnu ikke helt er afsluttet, opretholdes centervagten indtil videre. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 09/ Besparelse på Portokontoen med kr. i Ja , med yd kr. i 2015 og med yd kr. i / Besparelse på Portokontoen med kr / Rengøring rammebesparelse kr. Ja / Trykkeriet rammebesparelse på kr. Ja / Kontorhold rammebesparelse på kr. Ja

16 Miljø- og Byudvalget 2080 Materialegården Bevillingen til Materialegården budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingen til Gårdmandsordningen, der nu er sammenlagt med Materialegårdens bevilling, budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning samt korrigeres for ændringer i institutionsmassen. Den enkelte institution tildeles et antal gårdmandstimer efter behov. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Materialegårdens merforbrug i 2012 på i alt Nej kr. spares ligeligt over de kommende 5 år fordelt mellem Materialegården og Miljø/Teknik 07/ Vintervedligeholdelse indkøbsaftale på salt besparelse på kr. i 2015 og fra kr. Varig

17 Økonomiudvalget 2084 Borger, bolig og integration Budgetteringen af områdebevilling 2084 Borger, bolig og integration tager udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. Tilbud til udlændinge Pengeposen indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktions- program og forløb for udlændige, kontanthjælp til udlændinge samt repatrieringsudgifter. Integrations- program og forløb m.v. Udgifterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013/14 kursister, for så vidt angår antal og fordeling på I1, I2, I3 og D kursister. Budgettet er summen af et antal forventede kursister til en pris baseret på VSK takstmodul for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af faktiske antal personer i 2013 og et fast tilskudsbeløb (ministerielt fastsat) prisfremskrevet til 2015 niveau. Der ydes 50% refusion af udgifterne, dog er nogle udgiftstyper omfattet af et loft. Udgifterne i budget for 2015 ligger alle indenfor loftet. Kontanthjælp til udlændinge. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske antal og kontanthjælpssatsen for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Repatriering. Budgettet er udarbejdet på baggrund af kendte antal sager de seneste 2 år og udgiftsmønster ved repatriering. Der tages udgangspunkt i en "fastsat standardpakke" for henholdsvis unge som vil tilbage og reetablere sig og ældre som ønsker at tilbringe deres alderdom i deres oprindelseslande. Boligsociale midler og tolke Pengeposen indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager. Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Budget 2015 er en fremskrivning af lønramme for 2014 til 2015 niveau. 17

18 Lægeerklæringer Pengeposen er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning samt opskrivning af budget i henhold til tillægsbevilling af 25. juni 2013 angående sundhedskoordinator som konsekvens af førtidspensionsreformen. Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Budget 2015 er en fremskrivning af lønramme for 2014 til 2015 niveau. Administration Borger og Ydelsescenter Hele pengeposen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget i perioden Økonomiske friplads Budgetteres på grundlag af forbruget i perioden Boligstøtte og tillæg Befordringsgodtgørelse og lejetab budgetteres skønsmæssigt. Boligstøtte m.v. budgetteres på grundlag af forbruget i perioden Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Boligsocial helhedsplan, medfinansiering (indstilling nej om prækvalifikationsansøgning til LBF godkendt endelig helhedsplan udarbejdes når udmelding fra LBF er kendt) Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for voksne udlændinge ja

19 Beskæftigelsesudvalget 2085 Jobcenter Budgetteringen af områdebevilling 2085 Jobcenter til budget 2015 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. Sygedagpenge Pengeposen indeholder udgifter til sygedagpenge, og er budgetteret på baggrund af udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere i 2013 og første halvår af 2014, samt fordeling heraf i 0-4 uger/5-8 uger/9-52 uger/52 uger og derover idet refusionssatserne er knyttet op på disse kategorier. Det tages ydermere udgangspunkt i sygedagpengesatsen for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Kontanthjælp Pr. 1 januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft hvilket blandt andet indebar afskaffelses af matchgrupper. I den nye reform opdeles kontanthjælpsmodtagere i voksne (over 30 år) samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover introduceres en ny ydelse uddannelseshjælp til unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I budget 2015 forventes det at antallet af modtagere er stabilt bortset fra dem der overgår til ressourceforløbsydelse. Budgettet bygger derudover på en lang række forudsætninger om hvilke borgere der skal have aktivitetstillæg, forsørgere/ikke forsørgere, hjemmeboende/ikke hjemmeboende samt andelen af aktive og passive ydelsesmodtagere. Baggrunden for forudsætningerne er det foreløbige forbrug i 2014 sammenholdt med de aktivitetstal der er til rådighed. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 % afhængig af om det er aktive eller passive ydelsesmodtagere. Dagpenge Pengeposen indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. I budget 2015 er udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret med udgangspunkt i aktiviteten i 2013 inklusiv et skønnet fald. Udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015 er skønnet på baggrund af aktiviteten i indeværende år samt aktiviteten på den tidligere ydelse gennem den særlige uddannelsesordning der er afsluttet i juni Der er stor uvished om udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 19

20 Revalidering Pengeposen indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med et stigende antal revalidender bl.a. som afledt konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob og reform af sygedagpengeområdet. Fleksjob og ledighedsydelse Pengeposen indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Pengeposen indeholder både fleksjobber på ny og gammel ordning. Overordnet set forventes det, at udgifterne til den nye ordning stiger, mens udgifterne til den gamle ordning falder. I budget 2015 er udgifterne til den nye ordning budgetteret ud fra en forventet månedlig tilgang. Udgifterne til den gamle ordning er budgetteret pba. af forventningerne til indeværende år, samt udviklingen de seneste år. Ressourceforløb Pengeposen indeholder udgifter til ressourceforløbsydelse som er en relativ ny ydelse indført i 2013 som en del af reformen af førtidspension og fleksjob og omfatter primært den målgruppe, der før reformen var overgået til førtidspension. Udgiften er budgetteret på baggrund af det forventede antal visitationer i resten af 2014 og hele De visiterede personer forventes hovedsagligt at komme fra kontant- og uddannelseshjælp og er derfor modregnet i skønnet for antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Ydelsessatsen er fastsat med på baggrund af fordeling blandt de nuværende modtagere prisfremskrevet til 2015 niveau. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Pengeposen indeholder driftsudgifter til forskellige beskæftigelsesindsatser samt forskellig målgrupper. Der afholdes udgifter til eksterne aktiviteter, men også interne projektforløb. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budgettet fra Der er store usikkerheder omkring forventningerne til arbejdsmarkedsforanstaltninger grundet virkningerne af de seneste års omfattende reformarbejde på området, ikke mindst de seneste reformer af henholdsvis sygedagpengeområdet og beskæftigelsesindsatsen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave et mere præcist skøn, end prisfremskrivningen af budgettet for

21 Løntilskudsordninger Pengeposen indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Der forventes et uændret niveau af løntilskud til forsikrede ledige, da antallet har været stabilt det seneste år. Budgettet for 2015 er derfor en prisfremskrivning af forventningerne til For løntilskud til kontanthjælpsmodtagere vurderes antallet at falde i 2015 set i forhold til tendensen skyldes, at kontanthjælpsreformen har gjort det mindre attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at være i kommunale løntilskud. En del af faldet forventes modsvaret af en stigning i antallet af private løntilskud. Det Lokale Beskæftigelsesråd Det forventes at LBR nedlægges som konsekvens af beskæftigelsesreformen som vedtages i december Der er ikke afsat penge til formålet i regeringens finanslovs forslag for Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Sygedagpengereform, tillægsbevilling til finansiering af virksomhedskonsulent og sagsbehandler Ja Budgetaftalen for punkt 7.1 Øget brug af sanktionering over for kontanthjælpsmodtagere Ja Budgetaftalen for punkt 7.2 Tidlige samtaler med dagpengemodtagere Budgetaftalen for punkt 7.3 Afskaffelse af tilskud til mentorer i virksomheder Ja Ja Budgetaftalen for punkt 7.5 Korps af frivillige mentorer Ja Budgetaftalen for punkt 7.6 Flere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb Ja Budgetaftalen for punkt 7.8 Hjemtagelse af aktivering til Jobhuset Ja Budgetaftalen for punkt 7.9 Udvidelse af kontrolgruppen Ja Budgetaftalen for 2015 Rammebesparelse på arbejdsleder til nyttejobsdeltagere Ja

22 Økonomiudvalget 2089 Erhvervs- og udviklingscenter Iværksætterkontaktpunkt er budgetteret på baggrund af den faktiske udgift for 2014 der er ordinært prisfremskrevet til 2015 niveau. Rådgivning på MPU's område er en andel af samlet budget der ligger i områdebevilling Miljø, Plan og Byg som skønnes anvendt under denne områdebevilling. Væksthus Hovedstadsregionen er budgetteret på baggrund af den faktiske udgift for 2014 der er prisfremskrevet efter forventet udvikling i Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen er budgetteret på baggrund af forventet andel af fællesbudget der ligger til grund for KB beslutning af 8. oktober

23 Børne- og Skoleudvalget 4091 Tværgående funktioner og projekter Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L 23

24 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget 4110 Kultur og borgere Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den en kommunal medfinansiering af filmfond i hovedstadsområdet på i alt kr. eller kr. i årene 2013, 2014 og Desuden vedtog kommunalbestyrelsen den som led i Den gode service i Albertslund, at der flyttes to medarbejdere fra Borgerservice til Biblioteket. De to medarbejders lønsum udgør kr. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Medfinansiering af filmfond i hovedstadsområdet Nej Den gode service i Albertslund: Flytning af 2 medarbejder fra Borgerservice til Biblioteket Ja Reduceret åbningstid for ydelser i Digital Ja Borgerservice Reduktion i udgifter til vedligeholdelse af kommunens kunstværker Ja

25 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget 4130 Fritid og idræt Hele bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Nedsættelse af Badesøens budget Nej (finansiering af ny vandrutsjebane) Folkeoplysningspuljen forøges jf ny model for Ja medlemstilskud Ny pulje til at børn af vanskelig stillede forældre Ja kan deltage i idræts og foreningsliv Reduktion af midler til sundhedsindsats i afdelingen. Reduktionen forøges med kr. i 2016 Ja

26 Velfærdsudvalget 4210 Sundhed, pleje og omsorg Områdebevilling 4210 Sundhed, pleje og omsorg er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er som følger: Forebyggende hjemmebesøg Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2014 til I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2013 til 2014 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2015 budgettet. Salg af servicepakker Budgettet er skønnet på baggrund af belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn. Beboerbetaling Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 6 mdr. af Social- og Sundhedselever Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til voksenelever. AER, bonus, præmier fra staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster. Udkørende nattevagt Lønsummen til den udekørende nattevagt i hjemmeplejen er baseret på at der skal være beredskab 8 timer hver nat 365 dage om året svarende til 2,53 årsværk a 29,75 timer ugentligt samt baseret på den aktuelle gennemsnitsløn. Træning og senhjerneskadede I budget 2015 er der foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af lønudgifter mellem servicelov og sundhedslov på baggrund af erfaringerne fra 1. halvår Lønmidlerne er fordelt med 82 % til sundhedsloven og 18 % til. Der er egenbetaling på kørsel til /fra træning. 26

27 Udarbejdelse af takster i forbindelse med det 3-kommunale samarbejde foretages af en tværgående økonomigruppe mellem de deltagende kommuner på baggrund af faktiske registreringer. Vederlagsfri fysioterapi Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der på dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler til øvrige områder indenfor pengeposen uden politisk forelæggelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering Området er budgetlagt med udgangspunkt i et skøn over den gennemsnitlige betaling pr. aldersgruppe fordelt på forskellige ydelsestyper samt forventninger til den demografiske udvikling jf. materiale til budgetseminaret. Herefter er der foretaget almindelig pris- og lønfremskrivning. Vejledende kan KL's budgetvejledning anvendes, kommunalstatistiske meddelelser tabel 4.1 om aktivitetsbestemt medfinansiering. Oplysninger i øvrigt I budgettet er indarbejde følgende punkter: 1. til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje bevilges 1 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. budgetaftale 2013 af Beløbet medgår til fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom. 2. til etablering af 3 årigt projekt, der skal foretage opsøgende arbejde hos de ældre i byen, der enten ingen eller ringe mulighed har for at benytte øvrige tilbud for samvær med andre ældre, bevilges 750 t.kr. årligt i , jf. tillægsaftale til budget 2013 af

28 Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Midler fra ministeriet for sundhed og nej forebyggelse til projekt hjerneskadeindsats Budgetaftale 2013 punkt 2.d. Til omstilling og nej udvikling af fremtidens hjemmepleje, dvs. fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom Tillægsaftale til budget 2013 Projekt Tid til Ældre Projekt styrke hele livet nej Budgetaftale 2014 Nye opgaver på Ja sundhedsområdet Budgetaftale 2014 Øget aktivitet indenfor tværgående løn, hjemmesygepleje og Ja træning m.v Projekt tid til ældre ophører Ja Indkøbsbesparelser Ja Ændret DRG-takster Ja Forbyggende sundhed tilført området Ja

29 Børne- og Skoleudvalget 4310 Børne- og Familieområdet Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Hertil er der dog nogle enkelte undtagelser: Klub Vest Budgettet på Klub Vest er reduceret med 0,5% i 2015 som følge af KKR s beslutning om 1% takstreduktion til og med PPR Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er befordring i forbindelse med specialskoler og -klasser samt udgifter til forvaltningsansat personale i PPR. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2014 pris- og lønfremskrevet til 2015-niveau. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning består af PPR s registrering af aktive bevillinger. Familieafsnittet Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er dækning af merudgifter efter 41, tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og advokatbistand efter 72 i lov om social service. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2014 P/L-fremskrevet til 2015-niveau. Yderligere er budget til fællesudgifterne fastlagt ved pris- og lønfremskrivning. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning er hentet fra databasen AØL, der vedligeholdes af Afdelingen for Social og Familie. Tandpleje Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Der er pr etableret en fælleskommunal tandregulering med 6 deltagende kommuner, der omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Albertslund kommuner. Hvidovre 29

30 kommune er driftsherre i forhold til det nye 60 selskab. Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af det af selskabets bestyrelse godkendte budget, hvor de deltagende kommuners andel af betalingen er opgjort i forhold til børnetallet. Staten har udmeldt at egenbetalingen i omsorgstandplejen udgøre 475 kr. årligt i 2014-pl. Beløb er fastsat i cirkulære. Området for specialtandpleje er skønsmæssigt budgetteret ud fra forventet forbrug. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet Ja / Budgetaftalen for 2015 pkt. 2.8 (rammebesparelse) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.9 (seks dagbehandlingspladser ændres til seks skoleopdateringsforløb) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.4 (interne skoler vs. Almen skole) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.10 (reduceret brug af aflastning) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.11 (digitalisering af behandling af 42) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.12 (styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.5 (indhentning af gevinster på indkøb og udbud) Ja Ja / Ja Ja Ja Ja Ja

31 Velfærdsudvalget 4320 Voksne med særlige behov Som udgangspunkt er områdebevillingen budgettet ud fra budget 2013, fremskrevet med alm. p/l. Hertil er der dog nogle enkelte undtagelser: Institutionsdrift Budgetterne på Stationstorvet, Klub Stoppestedet, Bofællesskaberne og Herstedøster Sidevej er reduceret med 0,5% i 2015 som følge af KKR s beslutning om 1% takstreduktion til og med Købsbudget Budget til køb af eksterne pladser til tilbud efter SEL 85 og 107 er fastsat som det forventede antal helårspersoner gange de gennemsnitlige udgifter i 2015-priser for de forskellige foranstaltninger og målgrupper. Datagrundlaget er hentet fra databasen AØL pr. maj 2014 og gennemgået i samarbejde mellem Afdelingen for Social og Familie og Økonomi og Stab. Med henblik på en mere effektiv styring på 85-området er budgettet for køb af ekstern 85-støtte lagt på samme pengepose som budgettet for kommunens eget SKP-korps. Hensigten er at sikre en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de enkelte tilbud. Ligeledes er budgettet til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) flyttet fra pengeposen Kontante ydelser til eget profitcenter under pengeposen til 107. For tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 101, 102, 103, 104, 108 og 109/110 er budget 2014 fastholdt i Kontante ydelser Førtidspension er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning. Derudover er satserne prisfremskrevet til 2015 niveau. Helbredstillæg, personlige tillæg samt enkeltydelser efter Lov om aktiv socialpolitik er budgetteret ved enten at PL-fremskrive budgetgrundlag 2014 eller ved fastsættelse på baggrund af forventede udgifter i Kontante ydelser efter serviceloven er budgetteret på baggrund af forventede udgifter i Som nævnt ovenfor er budgettet til BPA flyttet fra pengeposen Kontante ydelser til eget profitcenter under pengeposen til 107. Objektiv finansiering 31

32 Områder, der er omfattet af bekendtgørelsen om finansiering af de mest specialiserede tilbud (nr. 781 fra 2006) er budget 2014 fastholdt i Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Resultatet af den endelige opgørelse af særligt dyre enkeltsager i 2013, der er foretaget i foråret 2014, er lagt til grund for budget Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.5 (fra ekstern til kommunal SKP) ja / Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.6 (fra SKP til klub) ja Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.7 (Hjemtagelse af borgere til egen bolig) ja / Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.14 (revidering af kvalitetsstandarderne) ja Flere pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.15 (optimering af arbejdsgange i.f.m. mellemkommunale refusioner) ja

33 Velfærdsudvalget 4330 Visitation og hjælpemidler De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 4330 Visitation og hælpemidler er kort beskrevet nedenfor: Hjemmehjælp Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1. januar 31. maj Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere og p/l fremskrevet priser. Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrivning af 2014 taksterne. De mellemkommunale takster for 2015 beregnes først efter budgettet godkendelse og budgettet for salg af pladser reguleres ifm. færdiggørelsen af budgettet i december. Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående er budgetteret med en P/L-fremskrivning af 2014 budgettet. Hjælpemidler Budgettet på hjælpemidler er fremskrevet med P/L. Oplysninger i øvrigt Ved budgetforliget for 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig nedskrivning af budgettet for hjælpemidler på kr. og for fritidskørsel (Movia) på kr. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Færdiggørelse af budget tandpleje Ja Lønmidler til tandplejen Ja Hjælpemidler Ja Fritidskørsel (Movia) Ja ØU mindre køb af pladser Ja ØU Private leverandører Ja Salg af plejeboligpladser Ja

34 Salg af plejeboligpladser, grundet en fejlberegning fra KL, skal vi betale mindre for den aktivitetsbestemte medfinansering, hvilket udlignes over bloktilskudet 34

35 Børne- og Skoleudvalget 4410 Dagtilbud Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration. Daginstitutioner Hver enkelt daginstitution indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hver institution får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til institutionerne efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og institutionernes budgetter tilpasses efter de aktuelle børnetal i maj og september måned. Dagpleje Dagplejen overgår i forbindelse med etablering af et gæstedagplejehus til en ny struktur, og overgår i samme ombæring fra at være normeringsstyret til at blive rammestyret. Gæstehuset forventes etableret i vinteren 2014/2015. Budgettet 2015 er udregnet efter at dagplejen har 65 børn og hver dagplejer kan passe 4 børn, undtagen tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten der passer tre børn hver. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbeslutningen, at 4 børn betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg tæller de for 8 pladser. Inklusiv disse to typer tomme pladser skal dagplejerne derfor passe 71 børn (65+2+4). Dette giver en normering til 18 dagplejere, idet der rundes op til hele stillinger. Der tildeles budget svarende til gennemsnitslønnen i 2014 (lønfremskrevet). Desuden tildeles dagplejen budget til 4 ansatte til gæstehuset, hvor budgettet i 2014 lønfremskrives. Budget til dagplejens drift samt løn til tilsyn og dagplejens administration pris- og lønfremskrives. Dagtilbud administration Følgende dele af Dagtilbuds administration budgetteres med almindelig pris/lønfremskrivning: Børnefestuge Pulje til institutionssammenlægninger Forsikringspulje Pædagogiske konsulenter Kursuspulje Institutions Råd og nævn Sprogenheden og Førskolegruppen IT projekt 35

36 Følgende budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug: Frit valg af daginstitution Søskendetilskud Uerholdelig forældrebetaling Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal: Forældrebetaling Søskendetilskud Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen: - Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus, KB Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet i dagtilbuddet, KB Lukning af Solstrålen, KB Stigende besparelse i grundbeløb fra til kr. da Solstrålen lukkede 1. maj Reduktion af sprogenhedens budget, en stigende profil på besparelsen fra til kr, KB Besparelse på IT pulje og nedlæggelse af sammenlægningspulje KB Forsøg med udvidet åbningstid i 6 institutioner blev givet etårigt i 2014 og varigt fra Budget Tildeling af lønmidler til flere pædagoger (70/30 fordeling), kr. fra 2015 varigt og nye kr. fra 2016, KB Indkøbsbesparelse på dagtilbudsområdet på rengøringsartikler, aftørringspapir, engangshandsker mv. KB Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus Ja Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet Ja i dagtilbud Mertildeling til flere pædagoger Ja Reduktion af IT pulje og nedlæggelse af pulje Ja vedr. sammenlægning af institutioner Indkøbsbesparelse Ja

37 Børne- og Skoleudvalget 4510 Skoler & Uddannelser Nedenstående pengeposer bliver budgetteret ved pl-fremskrivning Administration skole Produktionsskolen EGU Erhvervsgrund uddannelse Ungdomsuddannelse vejledning Ungepakken Naturskolen Albertslund skolenet De resterende pengeposer bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller. Folkeskolerne Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO er, er budgetteret ud fra en ny ressourcetildelingsmodel. Det gælder også for Det 10. element (Vedtaget KB. d ). Den nye ressourcetildelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever. Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september Budget 2014, samt de sidste 5 måneder af budget 2013 reguleres i forbindelse med Elev/ klassetalsagen september Ungdomsskolen Ungdomsskolens lærerlønbudget er udregnet på en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet. Brøndagerskolen Udgiftssiden bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever. Klubberne 37

38 Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Ny ressourcetildelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcetildelingsmodel. Budgetaftalen spareforslagnr.54 Sammenlægning af HY og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar Besparelse er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel i 2012 ( kr.) Spareforslagnr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er indarbejdet i B Spareforslagnr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Besparelse i indarbejdet i resursetildelingsmodel Budgetaftalen nr.68 Oprette et Ungdomscenter Fordelt mellem Ungdomsskolen og Det 10 element Ja Ja Ja Ja Ja Har sparet kr. i budget Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO Ja Pkt.8 se i sammehæng med Ja Spareforslag nr.68 Oprettelse af et Ungecenterter Det 10 element i md jan:jul md aug:dec Ungdomskolen i md jan:jul md aug:dec Selv om Ungecenteret ikke er oprette skal besparelsen udmøntes Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012 Ja Budgetaftalen nr.56 Reduktion af transport til Ja svømmeundervisning kr. implementeret 100 % i B13. i Skolestrategi til alle pkt. 6. Ja Der skal overføres kr. fra Skolechefens pulje til xg PCA skolestrategi Pkt.?? Klub Vest ny Ressource tildelings model. Ja 5020xx Pkt.5 Lukning af Handbjerghus Acadre 12/ 5164 Budgetaftalen nr.1 Beregning lbnr Ja AMC Motorsportcenters fremtid Ja Budgetaftalen, UP klassen permanent Ja Yderligere inklusion - varig. KB: pkt.2 Budgetaftale fordelt ud fra sociale kriterier Snapslanten Udviklingen af skoleområdet Ja Ja

39 Økonomiudvalget XX/90/91/92 Administration Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.1 Ja Flere (Reduktion af kommunens administrative puljer) pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.2 Ja Flere -585 (Reduktion på administrationens driftsramme) pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.3 Ja og 0 (Lønadministration hjemtages) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.4 Ja (Effektivisering på IT-området) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.5 Ja (Indhentning af gevinster på indkøb og udbud) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.6 (Halvprisfremskrivning fra 2014 til 2015) Ja Flere pengeposer

40 Økonomiudvalget 8292 Kommunalbestyrelsen Pengeposen er fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Desuden er der i budgettet indarbejdet en stigning i udgifterne til kommunalpolitikernes løn mm. som følge af Folketingets godkendelse af bekendtgørelse 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. 40

41 Økonomiudvalget 8293 Demografi budget Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt fsv. angår korrektion i overslagsårene for den demografiske udvikling. Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsens 2. behandling, hvilken budgetreserve der eventuelt skal afsættes som sikkerhed mod, at regnskabet overskrider servicerammen. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler (Budget- og regnskabssystem afsnit 4.6 side 12) fastslår, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Herudover er der i 2015 indarbejdet skønsmæssigt budgetterede båndlagte budgetter, som modsvarer visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der potentielt kan være risiko for, at reduktionerne ikke fuldt ud realiseres i

42 Økonomiudvalget 9870 Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen. 42

43 Økonomiudvalget 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder. Delområde 1 - Renter. Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra lånedokumenterne. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender. Delområde 2 - Tilskud og udligning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. Delområde 3 Skatter. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. 43

44 Økonomiudvalget 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld Hovedkonto 8 er ikke omfattet af opdelingen på områdebevillinger, men opdelt i delområder. Delområde 1 - Forskydning i likvide aktiver. Budgetteres som balancepost ved henlæggelse/forbrug af kassebeholdningen. Delområde 2 Finansforskydninger. Budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra lånedokumenterne og skønnede afdrag på forventede optagne lån. Delområde 4 Låneoptagelse. Budgetteres ud fra den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer. Oplysninger i øvrigt Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne. Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsat nærmere begrænsninger i kommunernes adgang til at optage lån. 44

45 - -

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2014 2017. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2014 2017 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Budget 2013 2016. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2013 2016. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2013 2016 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2015

Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2015 3 Budget 2016-2019 Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2015 Indhold Indledning... 5 2010 Miljø & byg... 7 2020 Brandvæsen og beredskab... 8 2025 Vallensbæk Mose... 9 2030 Forsyningsområdet...

Læs mere

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2011 2014. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2011 2014 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

BUDGET Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering

BUDGET Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering 3 BUDGET 2017-2020 Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Miljø- og Byudvalg... 7 2010 Miljø, Byg og Brand... 7 2025 Vallensbæk Mose Grønt Område... 8

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere