Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014"

Transkript

1 3 Budget Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Miljø, plan, byg Brandvæsen og beredskab Vallensbæk Mose Forsyningsområdet Administration MBU Ejendomme Vej, Park og Natur Serviceområdet Materialegården Borger, bolig og integration Jobcenter Erhvervs og udviklingscenter Tværgående funktioner og projekter Kultur og borgere Fritid og idræt Sundhed, pleje og omsorg Børne og Familieområdet Voksne med særlige behov Visitation og hjælpemidler Dagtilbud Skoler & Uddannelser XX/90/91/92 Administration Kommunalbestyrelsen Demografi budget Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Renter, tilskud og udligning samt skatter Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld... 44

4 4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold som fx tidligere politiske beslutninger med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer. 5

6 6

7 Miljø- og Byudvalget 2010 Miljø, plan, byg Områdebevillingen består af pengeposer til miljøtilsyn og øvrig planlægning, miljøpolitiske tiltag, byggesagsvederlag samt skadedyrsbekæmpelse. Budgettet på områdebevillingen fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Indsatsplanlægning på vandforsynings-området Nej / Byggesagsgebyrer ny lovgivning Ja / Skadedyrsbekæmpelse ny lovgivning Ja

8 Beredskabskommissionen 2020 Brandvæsen og beredskab Budgettet på de styrbare udgifter til løn og kommunens egne udgifter til brandudstyr m.v. er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte budget for Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 07/ Frivilligt Beredskab ja

9 Miljø- og Byudvalget 2025 Vallensbæk Mose Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning. 9

10 Miljø- og Byudvalget 2030 Forsyningsområdet De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmeforsyningen og renovationen. I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber. Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgår som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Reglerne indebærer, at men over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. o Varmeforsyningen I forbindelse med budgettet, udarbejdes investeringsplan, henlæggelsesplan og afskrivningsplan efter regler-ne i varmeforsyningsloven. Der indhentes oplysninger om forventet til køb og salg af varme, og der anvendes prisskøn fra VEKS budgetter. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Forud for takstberegningen foretages beregning af mellemværende mellem årene, som efterfølgende indgår heri. Den endelige beregning af taksterne sker i samarbejde med ekstern konsulent. o Renovation Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på henholdsvis erhverv, husholdninger og institutioner ved anvendelse af fordelingsnøgle. Efterfølgende fordeles udgifterne på de enkelte ordninger, som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, men budgetteres ikke. Den konkrete takstberegning er meget omfattende og kompliceret. Beregningen foretages af fagområdet. 10

11 o Taksterne De borgerettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside, Forsyningens hjemmeside samt i budget bilag 30. Oplysninger i øvrigt Der er i 2013 etableret en ny genbrugsstation på Holsbjergvej. Genbrugspladsen blev etableret med henblik på øget fokus på genanvendeligt affald. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budget og takster Renovation Budget og takster Varmeforsyning Færdiggørelse af budget 2014 (Renovation) Budget og takster 2014 Varmeforsyning Budget og takster 2014 Renovationsområdet Ovenstående KB. beslutninger vedrører primært anlægsprojekter samt de afledte konsekvenser heraf på driften i form af henlæggelser, afskrivninger samt takster. 11

12 Miljø- og Byudvalget 2040 Administration MBU Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger: El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter. Priser for varme, vand og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Bevillingerne til Falckabonnement og diverse forsikringer budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. 12

13 Miljø- og Byudvalget 2050 Ejendomme Bevillingen til risikostyring fremskrives med den almindelige prisfremskrivning for så vidt angår arbejder med sikring af dels de kommunale bygninger dels arbejdsmiljøet. Selvrisiko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt. Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 08/ Rammebesp. bygningsvedl. fra 2015 på 0,5 mio. Ja kr. 24/ Rammebesparelse selvrisiko og selvforsikring / Rammebesp. bygningsvedl. fra mio. kr. Ja (dog 4 mio. kr. i 2016) 07/ Betingede bevillinger i 2015 for kr. Nej / Inventar rammebesp. i 2015 på 1 mio. kr. Nej

14 Miljø- og Byudvalget 2060 Vej, Park og Natur Bevillingen til Vej, Park og Vandløb budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingerne til Vejbelysning, Rådgivning Miljø/Teknik og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Materialegårdens merforbrug i 2012 på i alt kr. spares ligeligt over de kommende 5 år fordelt mellem Materialegården og Miljø/Teknik 13/ Signalanlæg er flyttet fra pengepose Ja Vej/Park/Vandløb til pengepose Vejbelysning og ændret fra mindre styrbar til styrbar bevilling 13/ Vejafvandingsbidrag ændret fra styrbar til mindre Ja styrbar 07/ Betinget bevilling i 2015 på kr / Oprensning af Kanalen kr. Ja

15 Miljø- og Byudvalget 2070 Serviceområdet Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på kr. i Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjent, Trykkeri og Kongsholmcenter budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/ Da voldgiftssagen i forbindelse med branden i Kongsholmcentret endnu ikke helt er afsluttet, opretholdes centervagten indtil videre. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 09/ Besparelse på Portokontoen med kr. i Ja , med yd kr. i 2015 og med yd kr. i / Besparelse på Portokontoen med kr / Rengøring rammebesparelse kr. Ja / Trykkeriet rammebesparelse på kr. Ja / Kontorhold rammebesparelse på kr. Ja

16 Miljø- og Byudvalget 2080 Materialegården Bevillingen til Materialegården budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingen til Gårdmandsordningen, der nu er sammenlagt med Materialegårdens bevilling, budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning samt korrigeres for ændringer i institutionsmassen. Den enkelte institution tildeles et antal gårdmandstimer efter behov. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget 14/ Materialegårdens merforbrug i 2012 på i alt Nej kr. spares ligeligt over de kommende 5 år fordelt mellem Materialegården og Miljø/Teknik 07/ Vintervedligeholdelse indkøbsaftale på salt besparelse på kr. i 2015 og fra kr. Varig

17 Økonomiudvalget 2084 Borger, bolig og integration Budgetteringen af områdebevilling 2084 Borger, bolig og integration tager udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. Tilbud til udlændinge Pengeposen indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktions- program og forløb for udlændige, kontanthjælp til udlændinge samt repatrieringsudgifter. Integrations- program og forløb m.v. Udgifterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013/14 kursister, for så vidt angår antal og fordeling på I1, I2, I3 og D kursister. Budgettet er summen af et antal forventede kursister til en pris baseret på VSK takstmodul for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af faktiske antal personer i 2013 og et fast tilskudsbeløb (ministerielt fastsat) prisfremskrevet til 2015 niveau. Der ydes 50% refusion af udgifterne, dog er nogle udgiftstyper omfattet af et loft. Udgifterne i budget for 2015 ligger alle indenfor loftet. Kontanthjælp til udlændinge. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske antal og kontanthjælpssatsen for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Repatriering. Budgettet er udarbejdet på baggrund af kendte antal sager de seneste 2 år og udgiftsmønster ved repatriering. Der tages udgangspunkt i en "fastsat standardpakke" for henholdsvis unge som vil tilbage og reetablere sig og ældre som ønsker at tilbringe deres alderdom i deres oprindelseslande. Boligsociale midler og tolke Pengeposen indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager. Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Budget 2015 er en fremskrivning af lønramme for 2014 til 2015 niveau. 17

18 Lægeerklæringer Pengeposen er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning samt opskrivning af budget i henhold til tillægsbevilling af 25. juni 2013 angående sundhedskoordinator som konsekvens af førtidspensionsreformen. Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Budget 2015 er en fremskrivning af lønramme for 2014 til 2015 niveau. Administration Borger og Ydelsescenter Hele pengeposen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget i perioden Økonomiske friplads Budgetteres på grundlag af forbruget i perioden Boligstøtte og tillæg Befordringsgodtgørelse og lejetab budgetteres skønsmæssigt. Boligstøtte m.v. budgetteres på grundlag af forbruget i perioden Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Boligsocial helhedsplan, medfinansiering (indstilling nej om prækvalifikationsansøgning til LBF godkendt endelig helhedsplan udarbejdes når udmelding fra LBF er kendt) Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for voksne udlændinge ja

19 Beskæftigelsesudvalget 2085 Jobcenter Budgetteringen af områdebevilling 2085 Jobcenter til budget 2015 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. Sygedagpenge Pengeposen indeholder udgifter til sygedagpenge, og er budgetteret på baggrund af udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere i 2013 og første halvår af 2014, samt fordeling heraf i 0-4 uger/5-8 uger/9-52 uger/52 uger og derover idet refusionssatserne er knyttet op på disse kategorier. Det tages ydermere udgangspunkt i sygedagpengesatsen for 2014 prisfremskrevet til 2015 niveau. Kontanthjælp Pr. 1 januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft hvilket blandt andet indebar afskaffelses af matchgrupper. I den nye reform opdeles kontanthjælpsmodtagere i voksne (over 30 år) samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover introduceres en ny ydelse uddannelseshjælp til unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I budget 2015 forventes det at antallet af modtagere er stabilt bortset fra dem der overgår til ressourceforløbsydelse. Budgettet bygger derudover på en lang række forudsætninger om hvilke borgere der skal have aktivitetstillæg, forsørgere/ikke forsørgere, hjemmeboende/ikke hjemmeboende samt andelen af aktive og passive ydelsesmodtagere. Baggrunden for forudsætningerne er det foreløbige forbrug i 2014 sammenholdt med de aktivitetstal der er til rådighed. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 % afhængig af om det er aktive eller passive ydelsesmodtagere. Dagpenge Pengeposen indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. I budget 2015 er udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige er budgetteret med udgangspunkt i aktiviteten i 2013 inklusiv et skønnet fald. Udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015 er skønnet på baggrund af aktiviteten i indeværende år samt aktiviteten på den tidligere ydelse gennem den særlige uddannelsesordning der er afsluttet i juni Der er stor uvished om udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 19

20 Revalidering Pengeposen indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med et stigende antal revalidender bl.a. som afledt konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob og reform af sygedagpengeområdet. Fleksjob og ledighedsydelse Pengeposen indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Pengeposen indeholder både fleksjobber på ny og gammel ordning. Overordnet set forventes det, at udgifterne til den nye ordning stiger, mens udgifterne til den gamle ordning falder. I budget 2015 er udgifterne til den nye ordning budgetteret ud fra en forventet månedlig tilgang. Udgifterne til den gamle ordning er budgetteret pba. af forventningerne til indeværende år, samt udviklingen de seneste år. Ressourceforløb Pengeposen indeholder udgifter til ressourceforløbsydelse som er en relativ ny ydelse indført i 2013 som en del af reformen af førtidspension og fleksjob og omfatter primært den målgruppe, der før reformen var overgået til førtidspension. Udgiften er budgetteret på baggrund af det forventede antal visitationer i resten af 2014 og hele De visiterede personer forventes hovedsagligt at komme fra kontant- og uddannelseshjælp og er derfor modregnet i skønnet for antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Ydelsessatsen er fastsat med på baggrund af fordeling blandt de nuværende modtagere prisfremskrevet til 2015 niveau. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Pengeposen indeholder driftsudgifter til forskellige beskæftigelsesindsatser samt forskellig målgrupper. Der afholdes udgifter til eksterne aktiviteter, men også interne projektforløb. Budgettet for 2015 er en prisfremskrivning af budgettet fra Der er store usikkerheder omkring forventningerne til arbejdsmarkedsforanstaltninger grundet virkningerne af de seneste års omfattende reformarbejde på området, ikke mindst de seneste reformer af henholdsvis sygedagpengeområdet og beskæftigelsesindsatsen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave et mere præcist skøn, end prisfremskrivningen af budgettet for

21 Løntilskudsordninger Pengeposen indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Der forventes et uændret niveau af løntilskud til forsikrede ledige, da antallet har været stabilt det seneste år. Budgettet for 2015 er derfor en prisfremskrivning af forventningerne til For løntilskud til kontanthjælpsmodtagere vurderes antallet at falde i 2015 set i forhold til tendensen skyldes, at kontanthjælpsreformen har gjort det mindre attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at være i kommunale løntilskud. En del af faldet forventes modsvaret af en stigning i antallet af private løntilskud. Det Lokale Beskæftigelsesråd Det forventes at LBR nedlægges som konsekvens af beskæftigelsesreformen som vedtages i december Der er ikke afsat penge til formålet i regeringens finanslovs forslag for Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Sygedagpengereform, tillægsbevilling til finansiering af virksomhedskonsulent og sagsbehandler Ja Budgetaftalen for punkt 7.1 Øget brug af sanktionering over for kontanthjælpsmodtagere Ja Budgetaftalen for punkt 7.2 Tidlige samtaler med dagpengemodtagere Budgetaftalen for punkt 7.3 Afskaffelse af tilskud til mentorer i virksomheder Ja Ja Budgetaftalen for punkt 7.5 Korps af frivillige mentorer Ja Budgetaftalen for punkt 7.6 Flere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb Ja Budgetaftalen for punkt 7.8 Hjemtagelse af aktivering til Jobhuset Ja Budgetaftalen for punkt 7.9 Udvidelse af kontrolgruppen Ja Budgetaftalen for 2015 Rammebesparelse på arbejdsleder til nyttejobsdeltagere Ja

22 Økonomiudvalget 2089 Erhvervs- og udviklingscenter Iværksætterkontaktpunkt er budgetteret på baggrund af den faktiske udgift for 2014 der er ordinært prisfremskrevet til 2015 niveau. Rådgivning på MPU's område er en andel af samlet budget der ligger i områdebevilling Miljø, Plan og Byg som skønnes anvendt under denne områdebevilling. Væksthus Hovedstadsregionen er budgetteret på baggrund af den faktiske udgift for 2014 der er prisfremskrevet efter forventet udvikling i Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen er budgetteret på baggrund af forventet andel af fællesbudget der ligger til grund for KB beslutning af 8. oktober

23 Børne- og Skoleudvalget 4091 Tværgående funktioner og projekter Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L 23

24 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget 4110 Kultur og borgere Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Kommunalbestyrelsen vedtog den en kommunal medfinansiering af filmfond i hovedstadsområdet på i alt kr. eller kr. i årene 2013, 2014 og Desuden vedtog kommunalbestyrelsen den som led i Den gode service i Albertslund, at der flyttes to medarbejdere fra Borgerservice til Biblioteket. De to medarbejders lønsum udgør kr. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Medfinansiering af filmfond i hovedstadsområdet Nej Den gode service i Albertslund: Flytning af 2 medarbejder fra Borgerservice til Biblioteket Ja Reduceret åbningstid for ydelser i Digital Ja Borgerservice Reduktion i udgifter til vedligeholdelse af kommunens kunstværker Ja

25 Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget 4130 Fritid og idræt Hele bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Nedsættelse af Badesøens budget Nej (finansiering af ny vandrutsjebane) Folkeoplysningspuljen forøges jf ny model for Ja medlemstilskud Ny pulje til at børn af vanskelig stillede forældre Ja kan deltage i idræts og foreningsliv Reduktion af midler til sundhedsindsats i afdelingen. Reduktionen forøges med kr. i 2016 Ja

26 Velfærdsudvalget 4210 Sundhed, pleje og omsorg Områdebevilling 4210 Sundhed, pleje og omsorg er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er som følger: Forebyggende hjemmebesøg Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2014 til I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2013 til 2014 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2015 budgettet. Salg af servicepakker Budgettet er skønnet på baggrund af belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn. Beboerbetaling Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 6 mdr. af Social- og Sundhedselever Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til voksenelever. AER, bonus, præmier fra staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster. Udkørende nattevagt Lønsummen til den udekørende nattevagt i hjemmeplejen er baseret på at der skal være beredskab 8 timer hver nat 365 dage om året svarende til 2,53 årsværk a 29,75 timer ugentligt samt baseret på den aktuelle gennemsnitsløn. Træning og senhjerneskadede I budget 2015 er der foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af lønudgifter mellem servicelov og sundhedslov på baggrund af erfaringerne fra 1. halvår Lønmidlerne er fordelt med 82 % til sundhedsloven og 18 % til. Der er egenbetaling på kørsel til /fra træning. 26

27 Udarbejdelse af takster i forbindelse med det 3-kommunale samarbejde foretages af en tværgående økonomigruppe mellem de deltagende kommuner på baggrund af faktiske registreringer. Vederlagsfri fysioterapi Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der på dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler til øvrige områder indenfor pengeposen uden politisk forelæggelse. Aktivitetsbestemt medfinansiering Området er budgetlagt med udgangspunkt i et skøn over den gennemsnitlige betaling pr. aldersgruppe fordelt på forskellige ydelsestyper samt forventninger til den demografiske udvikling jf. materiale til budgetseminaret. Herefter er der foretaget almindelig pris- og lønfremskrivning. Vejledende kan KL's budgetvejledning anvendes, kommunalstatistiske meddelelser tabel 4.1 om aktivitetsbestemt medfinansiering. Oplysninger i øvrigt I budgettet er indarbejde følgende punkter: 1. til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje bevilges 1 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. budgetaftale 2013 af Beløbet medgår til fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom. 2. til etablering af 3 årigt projekt, der skal foretage opsøgende arbejde hos de ældre i byen, der enten ingen eller ringe mulighed har for at benytte øvrige tilbud for samvær med andre ældre, bevilges 750 t.kr. årligt i , jf. tillægsaftale til budget 2013 af

28 Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Midler fra ministeriet for sundhed og nej forebyggelse til projekt hjerneskadeindsats Budgetaftale 2013 punkt 2.d. Til omstilling og nej udvikling af fremtidens hjemmepleje, dvs. fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektivisering samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom Tillægsaftale til budget 2013 Projekt Tid til Ældre Projekt styrke hele livet nej Budgetaftale 2014 Nye opgaver på Ja sundhedsområdet Budgetaftale 2014 Øget aktivitet indenfor tværgående løn, hjemmesygepleje og Ja træning m.v Projekt tid til ældre ophører Ja Indkøbsbesparelser Ja Ændret DRG-takster Ja Forbyggende sundhed tilført området Ja

29 Børne- og Skoleudvalget 4310 Børne- og Familieområdet Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Hertil er der dog nogle enkelte undtagelser: Klub Vest Budgettet på Klub Vest er reduceret med 0,5% i 2015 som følge af KKR s beslutning om 1% takstreduktion til og med PPR Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er befordring i forbindelse med specialskoler og -klasser samt udgifter til forvaltningsansat personale i PPR. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2014 pris- og lønfremskrevet til 2015-niveau. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning består af PPR s registrering af aktive bevillinger. Familieafsnittet Budgettet er lagt på baggrund af det forventede antal helårspersoner og gennemsnitspriser på de underordnede kostbærere. Undtaget herfra er dækning af merudgifter efter 41, tabt arbejdsfortjeneste efter 42 og advokatbistand efter 72 i lov om social service. I disse tilfælde er det korrigerede budget 2014 P/L-fremskrevet til 2015-niveau. Yderligere er budget til fællesudgifterne fastlagt ved pris- og lønfremskrivning. Datagrundlaget for den aktivitetsbaserede budgetlægning er hentet fra databasen AØL, der vedligeholdes af Afdelingen for Social og Familie. Tandpleje Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Der er pr etableret en fælleskommunal tandregulering med 6 deltagende kommuner, der omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Albertslund kommuner. Hvidovre 29

30 kommune er driftsherre i forhold til det nye 60 selskab. Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af det af selskabets bestyrelse godkendte budget, hvor de deltagende kommuners andel af betalingen er opgjort i forhold til børnetallet. Staten har udmeldt at egenbetalingen i omsorgstandplejen udgøre 475 kr. årligt i 2014-pl. Beløb er fastsat i cirkulære. Området for specialtandpleje er skønsmæssigt budgetteret ud fra forventet forbrug. Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet Ja / Budgetaftalen for 2015 pkt. 2.8 (rammebesparelse) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.9 (seks dagbehandlingspladser ændres til seks skoleopdateringsforløb) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.4 (interne skoler vs. Almen skole) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.10 (reduceret brug af aflastning) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.11 (digitalisering af behandling af 42) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.12 (styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.5 (indhentning af gevinster på indkøb og udbud) Ja Ja / Ja Ja Ja Ja Ja

31 Velfærdsudvalget 4320 Voksne med særlige behov Som udgangspunkt er områdebevillingen budgettet ud fra budget 2013, fremskrevet med alm. p/l. Hertil er der dog nogle enkelte undtagelser: Institutionsdrift Budgetterne på Stationstorvet, Klub Stoppestedet, Bofællesskaberne og Herstedøster Sidevej er reduceret med 0,5% i 2015 som følge af KKR s beslutning om 1% takstreduktion til og med Købsbudget Budget til køb af eksterne pladser til tilbud efter SEL 85 og 107 er fastsat som det forventede antal helårspersoner gange de gennemsnitlige udgifter i 2015-priser for de forskellige foranstaltninger og målgrupper. Datagrundlaget er hentet fra databasen AØL pr. maj 2014 og gennemgået i samarbejde mellem Afdelingen for Social og Familie og Økonomi og Stab. Med henblik på en mere effektiv styring på 85-området er budgettet for køb af ekstern 85-støtte lagt på samme pengepose som budgettet for kommunens eget SKP-korps. Hensigten er at sikre en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de enkelte tilbud. Ligeledes er budgettet til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) flyttet fra pengeposen Kontante ydelser til eget profitcenter under pengeposen til 107. For tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 101, 102, 103, 104, 108 og 109/110 er budget 2014 fastholdt i Kontante ydelser Førtidspension er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning. Derudover er satserne prisfremskrevet til 2015 niveau. Helbredstillæg, personlige tillæg samt enkeltydelser efter Lov om aktiv socialpolitik er budgetteret ved enten at PL-fremskrive budgetgrundlag 2014 eller ved fastsættelse på baggrund af forventede udgifter i Kontante ydelser efter serviceloven er budgetteret på baggrund af forventede udgifter i Som nævnt ovenfor er budgettet til BPA flyttet fra pengeposen Kontante ydelser til eget profitcenter under pengeposen til 107. Objektiv finansiering 31

32 Områder, der er omfattet af bekendtgørelsen om finansiering af de mest specialiserede tilbud (nr. 781 fra 2006) er budget 2014 fastholdt i Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Resultatet af den endelige opgørelse af særligt dyre enkeltsager i 2013, der er foretaget i foråret 2014, er lagt til grund for budget Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.5 (fra ekstern til kommunal SKP) ja / Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.6 (fra SKP til klub) ja Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.7 (Hjemtagelse af borgere til egen bolig) ja / Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.14 (revidering af kvalitetsstandarderne) ja Flere pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 2.15 (optimering af arbejdsgange i.f.m. mellemkommunale refusioner) ja

33 Velfærdsudvalget 4330 Visitation og hjælpemidler De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 4330 Visitation og hælpemidler er kort beskrevet nedenfor: Hjemmehjælp Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1. januar 31. maj Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere og p/l fremskrevet priser. Køb/salg af pladser Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrivning af 2014 taksterne. De mellemkommunale takster for 2015 beregnes først efter budgettet godkendelse og budgettet for salg af pladser reguleres ifm. færdiggørelsen af budgettet i december. Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående er budgetteret med en P/L-fremskrivning af 2014 budgettet. Hjælpemidler Budgettet på hjælpemidler er fremskrevet med P/L. Oplysninger i øvrigt Ved budgetforliget for 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig nedskrivning af budgettet for hjælpemidler på kr. og for fritidskørsel (Movia) på kr. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Færdiggørelse af budget tandpleje Ja Lønmidler til tandplejen Ja Hjælpemidler Ja Fritidskørsel (Movia) Ja ØU mindre køb af pladser Ja ØU Private leverandører Ja Salg af plejeboligpladser Ja

34 Salg af plejeboligpladser, grundet en fejlberegning fra KL, skal vi betale mindre for den aktivitetsbestemte medfinansering, hvilket udlignes over bloktilskudet 34

35 Børne- og Skoleudvalget 4410 Dagtilbud Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration. Daginstitutioner Hver enkelt daginstitution indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hver institution får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til institutionerne efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og institutionernes budgetter tilpasses efter de aktuelle børnetal i maj og september måned. Dagpleje Dagplejen overgår i forbindelse med etablering af et gæstedagplejehus til en ny struktur, og overgår i samme ombæring fra at være normeringsstyret til at blive rammestyret. Gæstehuset forventes etableret i vinteren 2014/2015. Budgettet 2015 er udregnet efter at dagplejen har 65 børn og hver dagplejer kan passe 4 børn, undtagen tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten der passer tre børn hver. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbeslutningen, at 4 børn betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg tæller de for 8 pladser. Inklusiv disse to typer tomme pladser skal dagplejerne derfor passe 71 børn (65+2+4). Dette giver en normering til 18 dagplejere, idet der rundes op til hele stillinger. Der tildeles budget svarende til gennemsnitslønnen i 2014 (lønfremskrevet). Desuden tildeles dagplejen budget til 4 ansatte til gæstehuset, hvor budgettet i 2014 lønfremskrives. Budget til dagplejens drift samt løn til tilsyn og dagplejens administration pris- og lønfremskrives. Dagtilbud administration Følgende dele af Dagtilbuds administration budgetteres med almindelig pris/lønfremskrivning: Børnefestuge Pulje til institutionssammenlægninger Forsikringspulje Pædagogiske konsulenter Kursuspulje Institutions Råd og nævn Sprogenheden og Førskolegruppen IT projekt 35

36 Følgende budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug: Frit valg af daginstitution Søskendetilskud Uerholdelig forældrebetaling Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal: Forældrebetaling Søskendetilskud Oplysninger i øvrigt Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen: - Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus, KB Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet i dagtilbuddet, KB Lukning af Solstrålen, KB Stigende besparelse i grundbeløb fra til kr. da Solstrålen lukkede 1. maj Reduktion af sprogenhedens budget, en stigende profil på besparelsen fra til kr, KB Besparelse på IT pulje og nedlæggelse af sammenlægningspulje KB Forsøg med udvidet åbningstid i 6 institutioner blev givet etårigt i 2014 og varigt fra Budget Tildeling af lønmidler til flere pædagoger (70/30 fordeling), kr. fra 2015 varigt og nye kr. fra 2016, KB Indkøbsbesparelse på dagtilbudsområdet på rengøringsartikler, aftørringspapir, engangshandsker mv. KB Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Ny struktur for dagplejen, herunder gæstehus Ja Aftale mellem regeringen og KL om bedre kvalitet Ja i dagtilbud Mertildeling til flere pædagoger Ja Reduktion af IT pulje og nedlæggelse af pulje Ja vedr. sammenlægning af institutioner Indkøbsbesparelse Ja

37 Børne- og Skoleudvalget 4510 Skoler & Uddannelser Nedenstående pengeposer bliver budgetteret ved pl-fremskrivning Administration skole Produktionsskolen EGU Erhvervsgrund uddannelse Ungdomsuddannelse vejledning Ungepakken Naturskolen Albertslund skolenet De resterende pengeposer bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller. Folkeskolerne Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO er, er budgetteret ud fra en ny ressourcetildelingsmodel. Det gælder også for Det 10. element (Vedtaget KB. d ). Den nye ressourcetildelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever. Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september Budget 2014, samt de sidste 5 måneder af budget 2013 reguleres i forbindelse med Elev/ klassetalsagen september Ungdomsskolen Ungdomsskolens lærerlønbudget er udregnet på en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet. Brøndagerskolen Udgiftssiden bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever. Klubberne 37

38 Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Ny ressourcetildelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcetildelingsmodel. Budgetaftalen spareforslagnr.54 Sammenlægning af HY og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar Besparelse er indarbejdet i ny resursetildelingsmodel i 2012 ( kr.) Spareforslagnr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er indarbejdet i B Spareforslagnr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Besparelse i indarbejdet i resursetildelingsmodel Budgetaftalen nr.68 Oprette et Ungdomscenter Fordelt mellem Ungdomsskolen og Det 10 element Ja Ja Ja Ja Ja Har sparet kr. i budget Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO Ja Pkt.8 se i sammehæng med Ja Spareforslag nr.68 Oprettelse af et Ungecenterter Det 10 element i md jan:jul md aug:dec Ungdomskolen i md jan:jul md aug:dec Selv om Ungecenteret ikke er oprette skal besparelsen udmøntes Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012 Ja Budgetaftalen nr.56 Reduktion af transport til Ja svømmeundervisning kr. implementeret 100 % i B13. i Skolestrategi til alle pkt. 6. Ja Der skal overføres kr. fra Skolechefens pulje til xg PCA skolestrategi Pkt.?? Klub Vest ny Ressource tildelings model. Ja 5020xx Pkt.5 Lukning af Handbjerghus Acadre 12/ 5164 Budgetaftalen nr.1 Beregning lbnr Ja AMC Motorsportcenters fremtid Ja Budgetaftalen, UP klassen permanent Ja Yderligere inklusion - varig. KB: pkt.2 Budgetaftale fordelt ud fra sociale kriterier Snapslanten Udviklingen af skoleområdet Ja Ja

39 Økonomiudvalget XX/90/91/92 Administration Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Politiske beslutninger kr. KB dato Beslutning Varig Midlertidig Pengepose Budget Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.1 Ja Flere (Reduktion af kommunens administrative puljer) pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.2 Ja Flere -585 (Reduktion på administrationens driftsramme) pengeposer Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.3 Ja og 0 (Lønadministration hjemtages) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.4 Ja (Effektivisering på IT-området) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.5 Ja (Indhentning af gevinster på indkøb og udbud) Budgetaftalen for 2015 budgetkatalogforslag 1.6 (Halvprisfremskrivning fra 2014 til 2015) Ja Flere pengeposer

40 Økonomiudvalget 8292 Kommunalbestyrelsen Pengeposen er fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning. Desuden er der i budgettet indarbejdet en stigning i udgifterne til kommunalpolitikernes løn mm. som følge af Folketingets godkendelse af bekendtgørelse 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. 40

41 Økonomiudvalget 8293 Demografi budget Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt fsv. angår korrektion i overslagsårene for den demografiske udvikling. Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsens 2. behandling, hvilken budgetreserve der eventuelt skal afsættes som sikkerhed mod, at regnskabet overskrider servicerammen. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler (Budget- og regnskabssystem afsnit 4.6 side 12) fastslår, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. Herudover er der i 2015 indarbejdet skønsmæssigt budgetterede båndlagte budgetter, som modsvarer visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der potentielt kan være risiko for, at reduktionerne ikke fuldt ud realiseres i

42 Økonomiudvalget 9870 Renteindtægter og udgifter vedrørende Borgerservice Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen. 42

43 Økonomiudvalget 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder. Delområde 1 - Renter. Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra lånedokumenterne. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender. Delområde 2 - Tilskud og udligning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. Delområde 3 Skatter. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL`s generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen. 43

44 Økonomiudvalget 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld Hovedkonto 8 er ikke omfattet af opdelingen på områdebevillinger, men opdelt i delområder. Delområde 1 - Forskydning i likvide aktiver. Budgetteres som balancepost ved henlæggelse/forbrug af kassebeholdningen. Delområde 2 Finansforskydninger. Budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra lånedokumenterne og skønnede afdrag på forventede optagne lån. Delområde 4 Låneoptagelse. Budgetteres ud fra den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer. Oplysninger i øvrigt Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne. Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsat nærmere begrænsninger i kommunernes adgang til at optage lån. 44

45 - -

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Budget 2012 2015. Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 3 Fremgangsmåde ved budgettering December

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere