Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark"

Transkript

1 Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne for god selskabsledelse og overdrager hermed resultatet til bestyrelsen for Københavns Fondsbørs. Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse offentliggjorde den 17. maj 2005 sin rapport, hvori komitéen foreslog et sæt reviderede anbefalinger, som var egnet til anvendelse under følg eller forklar -princippet, således som bestyrelsen for Københavns Fondsbørs havde anmodet om. Komitéen inviterede interessenter til at give deres kommentarer til rapporten og forslaget til justerede Anbefalinger. Komitéen har modtaget en række høringssvar og på baggrund heraf foretaget justeringer af Anbefalingerne. En overordnet tendens i høringssvarene er spørgsmålet om, hvordan følg eller forklar -princippet vil komme til udtryk, og hvordan selskaberne således faktisk skal forholde sig til Anbefalingerne. I den forbindelse har der også været bemærkninger til selve strukturen af det samlede sæt Anbefalinger. Derudover berører en del af høringssvarene anbefalingen om at offentliggøre ledelsesmedlemmernes vederlag på individ niveau. Endelig er der en række høringssvar, der berører spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed. Komitéen har i et brev til Københavns Fondsbørs bestyrelse givet en række bemærkninger til de væsentligste punkter i høringssvarene og justeringerne af Anbefalingerne på baggrund heraf. Brevet fra komitéen til Fondsbørsens bestyrelse, som er vedlagt denne pressemeddelelse, samt komitéens forslag til reviderede Anbefalinger er tilgængelige på samt Komitéens formand Lars Nørby Johansen udtaler: Vi er glade for den interesse, der fortsat vises for god selskabsledelse i Danmark, og for den række af høringssvar, som vi har modtaget. Særligt har vi noteret os, at der gennemgående i høringssvarene udtrykkes tilfredshed med den balancegang, som komitéen har fundet med hensyn til særlige danske forhold i relation til at indarbejde de to EUhenstillinger i det danske kodeks for god selskabsledelse. Vi har bestræbt os på, at Anbefalingerne vil få en bred accept blandt de børsnoterede selskaber. Nu overdrager komitéen resultatet af sit arbejde til bestyrelsen for Københavns Fondsbørs, der skal tage stilling til indarbejdelsen af Anbefalingerne i de regler, der gælder for børsnoterede aktieselskaber, herunder til indarbejdelsen af følg eller forklar -princippet. Hertil udtaler Lars Nørby Johansen: Vi vil gerne igen understrege, at indholdet af Anbefalingerne sammenholdt med følg eller forklar -princippet indebærer, at det væsentligste er, at der skabes OMX Exchanges COPENHAGEN STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

2 gennemsigtighed om selskabernes ledelsesstrukturer. Det er ligeså acceptabel at forklare sig om en Anbefaling som at følge den. Det er således ikke en værdi eller et mål i sig selv, at Anbefalingernes indhold følges af det enkelte selskab. Det må bero på det enkelte selskabs egen vurdering af dets egne forhold i hvilket omfang Anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt. Administrerende direktør Hans-Ole Jochumsen siger: Vi er glade for det store arbejde komitéen har lagt i revisionen af Anbefalingerne for god selskabsledelse, så de er anvendelige under følg eller forklar -princippet. Jeg forventer, at bestyrelsen for Københavns Fondsbørs vil behandle udkastet til nye Anbefalinger i løbet af de kommende måneder. Som led i denne proces vil bestyrelsen også drøfte implementeringen med Fondsbørsens rådgivende udvalg. Rapporten offentliggjort i maj 2005 og høringssvarene er tilgængelige i deres fulde ordlyd på samt For yderligere information, kontakt venligst: Lars Nørby Johansen, formand for komitéen for god selskabsledelse Hans-Ole Jochumsen, adm. direktør, Københavns Fondsbørs Ellen-Margrethe Soelberg, kommunikationschef, Københavns Fondsbørs Om OMX Exchanges OMX er en førende udbyder af mere effektive værdipapirtransaktioner. OMX består af to divisioner: OMX Technology og OMX Exchanges. OMX Exchanges ejer og driver børserne i København, Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga og Vilnius samt værdipapircentralerne i Estland og Letland. Gennem OMX Exchanges tilbyder OMX adgang til 80 procent af de nordiske og baltiske værdipapirmarkeder. For yderligere information, besøg venligst EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 2(7)

3 Bestyrelsen for Københavns Fondsbørs København, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har færdiggjort sit arbejde med revision af Anbefalinger for god selskabsledelse og overdrager hermed resultatet til bestyrelsen for Københavns Fondsbørs. Arbejdet i komitéen har været koncentreret i to faser: Bestyrelsen for Københavns Fondsbørs nedsatte komitéen for god selskabsledelse efter udarbejdelsen af Nørby-udvalgets anbefalinger fra Komitéen fremlagde sit arbejde i en rapport fra december Efter en høringsrunde drog komitéen en foreløbig konklusion i juni Efterfølgende fandt bestyrelsen for Københavns Fondsbørs det hensigtsmæssigt at udvide komitéens kommissorium således, at komitéen arbejdede videre med Anbefalingerne i lyset af et kommende følg eller forklar -princip i Danmark. I efteråret 2004 vedtog EU-kommissionen to henstillinger om henholdsvis ledelsens uafhængighed og om vederlag. Disse henstillinger er ligeledes blevet inddraget i komitéens arbejde med at revidere Anbefalingerne. På baggrund af sit arbejde offentliggjorde komitéen den 17. maj 2005 en rapport, der indeholdte komitéens overvejelser om mulige ændringer af Anbefalingerne for god selskabsledelse og et forslag til et sæt justerede Anbefalinger. Komitéen inviterede interessenter til at give deres kommentarer til de emneområder, der er nævnt i rapportens kapitel 6, og til det forslag til justerede Anbefalinger, som komitéen fremlagde i rapportens kapitel 7. Komitéen modtog høringssvar fra følgende: Advokatrådet BRF Kredit A/S Dansk Aktionærforening Dansk Industri Finansforbundet Finansrådet og Børsmæglerforeningen Foreningen af Interne Revisorer Forsikring & Pension OMX Exchanges COPENHAGEN STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

4 Brødrene Hartmann A/S HTS Interesseorganisationen Institutional Shareholder Services Lokale Pengeinstitutter NeuroSearch A/S Realkreditrådet Danmarks Rederiforening Professor Steen Thomsen (Handelshøjskolen i København) Virksomhedsrådgiver Teddy Wivel TDC A/S Som en overordnet tendens i høringssvarene koncentrerer disse sig om, hvordan følg eller forklar - princippet vil komme til udtryk, og hvordan selskaberne således faktisk skal forholde sig til Anbefalingerne. I den forbindelse har der også været bemærkninger til selve strukturen af det samlede sæt Anbefalinger. Derudover berører en del af høringssvarene Anbefalingen om at offentliggøre ledelsesmedlemmernes vederlag på individ niveau. Endelig er der en række høringssvar, der berører spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed. Gennemgående har komitéen noteret sig, at der i en række af høringssvarene udtrykkes tilfredshed med den balancegang, som komitéen har fundet med hensyn til særlige danske forhold i relation til at indarbejde de to EU-henstillinger i det danske kodeks for god selskabsledelse. Også den ændrede Anbefaling om kapital- og aktiestruktur er blevet modtaget positivt Høringssvarene har givet anledning til justeringer af det sæt reviderede Anbefalinger, der fremgik af rapporten offentliggjort i maj Disse ændringer fremgår af det vedlagte sæt Anbefalinger. Derudover ønsker komitéen i det følgende at knytte enkelte kommentarer til de nævnte områder, som høringssvarene særligt har beskæftiget sig med. Disse kommentarer skal læses i forlængelse af komitéens rapport. Følg eller forklar -princippet Følg- eller forklar -princippet er under udvikling til at være det princip, som internationalt gælder ved udarbejdelsen af Corporate Governance-anbefalinger. Dette var også baggrunden for, at bestyrelsen for Københavns Fondsbørs anmodede komitéen om at færdiggøre Anbefalingerne, så de ville være egnet til anvendelse under følg eller forklar -princippet. Komitéen har i rapporten offentliggjort i maj 2005 i et selvstændigt kapitel nærmere redegjort for princippets indhold og konsekvenserne af indførelsen af princippet og har herunder også berørt spørgsmålet om, hvorledes det kan implementeres. Det samlede sæt Anbefalinger, som det foreligger nu, er efter komitéens opfattelse egnet til at kunne finde anvendelse under følg eller forklar -princippet. Komitéen har i sit arbejde med færdiggørelsen af Anbefalingerne - og også i lyset af de indkomne høringssvar - tilstræbt, at Anbefalingerne enkeltvis og samlet har en sådan karakter, at det er muligt for selskaberne at forholde sig til indholdet heraf. Der er igen fra komitéens side grund til at understrege, at indholdet af Anbefalingerne sammenholdt med følg eller forklar -princippet indebærer, at det væsentligste er, at der skabes gennemsigtighed omkring selskabernes ledelsesstrukturer. Det er et gennemgående træk i høringssvarene, at følg EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 4(7)

5 eller forklar -princippet er blevet accepteret, og at der argumenteres for, at det er lige legitimt at forklare sig om som at følge en Anbefaling. Komitéen er enig i dette synspunkt. Det er ikke en værdi eller et mål i sig selv, at Anbefalingernes indhold følges af det enkelte selskab. Det må bero på det enkelte selskabs egen vurdering af dets egne forhold i hvilket omfang Anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt. Følg eller forklar -princippet er forudsat gennemført af bestyrelsen for Københavns Fondsbørs ved implementering af Anbefalingerne i de regler, som gælder for børsnoterede aktieselskaber på Københavns Fondsbørs, og komitéen har ikke til opgave at fremkomme med forslag hertil. Komitéen ønsker dog at tilkendegive, at det i forhold til Anbefalingernes omfang og karakter bør overvejes, at der gives selskaberne fleksible rammer for, hvorledes de ønsker at forholde sig til Anbefalingernes indhold. Et væsentligt træk i den internationale udvikling synes at være, at det i sidste ende er op til markedet at vurdere standarden for et selskabs Corporate Governance strukturer. Dette taler for, at de formelle rammer, som Anbefalingerne sættes ind i, gøres fleksible. Rapporteringsformen i årsrapporten bør således efter det enkelte selskabs valg kunne være såvel konkret i relation til hver enkelt anbefaling, som i beretningsform, f.eks. opdelt efter Anbefalingernes hovedafsnit. Anvendes beretningsformen i årsrapporten kan supplerende oplysninger eventuelt gives på selskabets hjemmeside. Det væsentlige set fra komitéens side er, at der skabes en sådan grad af gennemsigtighed om emnerne, at markedet kan forholde sig hertil. Strukturen af Anbefalingerne Strukturen i Anbefalingerne er grundlæggende uforandret, men komitéen har dog søgt at gøre det klart, hvornår der er tale om en Anbefaling, og hvornår teksten er udtryk for en kommentar. Dette har været et væsentligt element i at gøre Anbefalingerne egnet til at kunne finde anvendelse under følg eller forklar -princippet. Således er Anbefalingerne fortsat opdelt i otte hovedafsnit, som hvert indledes med nogle overordnede rationaler, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand for Anbefalinger. Dernæst følger de konkrete Anbefalinger, som komitéen er fastsat med udgangspunkt i rationalet. Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til Anbefalingerne. Kommentarerne er ikke en egentlig del af Anbefalingerne, men indeholder bl.a. praktiske anvisninger og eksempler på, hvorledes selskaberne kan anvende Anbefalingerne. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg En del af høringssvarene nævner Anbefalingen om bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg og relationen til implementeringen af takeover-direktivet i dansk ret. Komitéen skal for god ordens skyld oplyse, at Anbefalingen ikke er i uoverensstemmelse med takeover-diretivets implementering i dansk ret. Komitéen finder fortsat, at bestyrelsen skal anbefales at afholde sig fra på egen hånd og uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. Ledelsesmedlemmernes vederlag på individ niveau EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 5(7)

6 Forud for offentliggørelsen af rapporten i maj 2005 indeholdende forslaget til reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse overvejede komitéen nøje spørgsmålet om oplysninger om ledelsesmedlemmernes vederlag på individ niveau. Komitéen har været opmærksom på, at der er tale om en justering af Anbefalingerne, som ville medføre debat og uundgåeligt også kritik. Dette er også afspejlet i høringssvarene, men der har dog også været opbakning at spore. EU-henstillingen foreskriver, at der skal oplyses om de enkelte ledelsesmedlemmers vederlag. Set i lyset heraf samt den internationale udvikling på området står komitéen fast ved, at det danske sæt Anbefalinger for god selskabsledelse må indeholde en Anbefaling om, at selskaberne oplyser om de enkelte ledelsesmedlemmers vederlag. Det er komitéens opfattelse, at med en sådan Anbefaling er en vigtig del af EU-henstillingen om ledelsens vederlag indarbejdet i det danske kodeks for god selskabsledelse. Det er i øvrigt væsentligt at bemærke, at der er tale om en anbefaling, der vil komme til at gælde under følg eller forklar - princippet, og at det således - i overensstemmelse med hvad der fremgår overfor om følg eller forklar -princippet - vil være muligt at undlade at oplyse om ledelsesmedlemmernes individuelle vederlag. Uafhængighed i bestyrelsen Generelt er et grundlæggende element i Corporate Governance anbefalinger at sikre, at bestyrelsen kan agere uafhængigt af særinteresser. Dette fremgår også af EU-henstillingen om uafhængighed. En af de måder, hvor dette er søgt sikret i de forskellige landes Corporate Governance kodeks, er ved at anbefale, at en vis del af bestyrelsen skal bestå af uafhængige medlemmer. Med henblik herpå indeholder en række udenlandske kodekser en definition af, hvad der kan forstås som uafhængighed. Denne model er også anvendt i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse. I høringssvarene er det blevet anført, at komitéen i Anbefalingerne for god selskabsledelse er gået videre end EU-henstillingen om uafhængighed, da det i de danske Anbefalinger anbefales, at "flertallet" af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være uafhængige, mens EUhenstillingen foreslår, at "et tilstrækkeligt stort antal" af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige. Først og fremmest finder komitéen det væsentligt at understrege, at Anbefalingen foreskriver, at "flertallet af" de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal således ikke medregnes i denne opgørelse. Komitéen finder det i den forbindelse endvidere vigtigt at bemærke, at der i Anbefalingerne for god selskabsledelse under hensyntagen til de danske selskabsstrukturer ikke er foreslået en Anbefaling om, at selskaberne generelt har bestyrelsesudvalg, således som dette er foreskrevet i EUhenstillingen. Det forudsættes i EU-henstillingen, at såfremt der nedsættes færre end de tre udvalg (nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg), da bør bestyrelsen være sammensat således, at den opfylder de krav, der gælder for udvalgenes sammensætning. Som det fremgår af bilag A til Anbefalingerne for god selskabsledelse, bør flertallet af medlemmerne i henholdsvis nominerings-, vederlags- og revisionsudvalgene være uafhængige. Dette er således baggrunden for, at det hidtil har været anbefalet, at flertallet af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Komitéen vil dog medgive, at såfremt et selskab med en lille bestyrelse med et lige antal medlemmer ønsker at følge Anbefalingen om, at "flertallet" af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 6(7)

7 medlemmer er uafhængige, vil selskabet eventuelt vælge at udvide bestyrelsen. Komitéen har derfor besluttet at ændre "flertallet" til, at "mindst halvdelen" af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige. Dermed vil et selskab med en bestyrelse med et lige antal medlemmer, hvor den ene halvdel er uafhængige og den anden halvdel er afhængige også følge Anbefalingen. Komitéen overdrager resultatet af sit arbejde med Anbefalingerne til Fondsbørsens bestyrelse Fondsbørsens komité for god selskabsledelse mener på baggrund af disse overvejelser samt de overvejelser, der fremgår af komitéens rapport, at kunne overdrage et sæt Anbefalinger for god selskabsledelse til Københavns Fondsbørs bestyrelse, der kan anvendes under et følg eller forklar - princip, og som på hensigtsmæssig vis indarbejder EU-henstillingerne om henholdsvis ledelsens uafhængighed og ledelsens vederlag i de danske Anbefalinger for god selskabsledelse. Med venlig hilsen Lars Nørby Johansen Formand for Fondsbørsens komité for god selskabsledelse EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS 7(7)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

" formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger

 formanden dog det dobbelte - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger " formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger Min far, Bent Werlauff, der hele sit liv beskæftigede sig med

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere