Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014"

Transkript

1 Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014

2 Bæredygtighed på Glostrup Hospital På Glostrup Hospital ønsker vi at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Med udgangspunkt i det lokale miljø og med udgangspunkt i hospitalets kerneydelser - tænker vi hele vejen rundt og vælger de løsninger som samlet også er bæredygtige Vi prioriterer energi- og miljøtiltag, der totaløkonomisk set er de mest fordelagtige samtidig med, at der drages omsorg for de menneskelige ressourcer. Vi arbejder med udgangspunkt i vugge-til-vugge tankegangen, hvor det ultimative mål er at efterlade et positivt fodaftryk, og hvor affald betragtes som en ressource. Vi vil gennem en løbende proces gennemføre de bæredygtighedsprojekter, som ud fra en helhedsbetragtning miljø, økonomi og sociale aspekter giver de bedste resultater. Vision for bæredygtighed på Glostrup Hospital Glostrup Hospitals vision er at efterlade et positivt fodaftryk! Vi vil gennem samarbejde, nytænkning og udvikling påvirke alle vores samarbejdsog forretningspartnere til at gå i samme retning! Med udgangspunkt i visionen er det vores langsigtede mål: - at rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet - at vi ikke producerer affald men ressourcer til genanvendelse - at vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen - at anvende materialer der er fremstillet af fornybare ressourcer - at vi producerer mere energi end vi forbruger - at innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital De konkrete mål for 2035: - energikilden består af 50% vedvarende energi - CO2 emissionerne er reduceret med 50% - Affaldsmængden er reduceret med 50% - Vandforbruget er baseret på en 30% genanvendelsesgrad - Vi har et 100% økologisk køkken Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 2

3 Fra bæredygtighedsvision til konkret indsats Med udgangspunkt i vores vision for bæredygtighed har vi beskrevet mål og strategier indenfor 6 indsatsområder: - Bygningsmassen - Tekniske anlæg - Forsyninger - Affald og spildevand - Udeareler - Adfærd Før vi igangsætter konkrete aktiviteter indenfor vores indsatsområder foretager vi en screening ved hjælp af et prioriteringsværktøj vi har udviklet. Denne prioriteringsnøgle hjælper os med at score de enkelte projekter indenfor følgende parametre: miljømæssig effekt, sociale/trivselsmæssige gevinster og kvalitet samtidig undergår alle projekter en totaløkonomisk beregning, der forholder sig til tilbagebetalingstid, investeringsmuligheder og ressourcer. Ved hjælp af prioriteringsnøglen får vi således skabt en samlet, prioriteret liste med mulige bæredygtighedsprojekter. Den samlede liste er vores handlingsplan, og ud fra denne igangsætter vi projekter i den takt vi kan finde finansiering. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 3

4 Indsatsområde 1. Bygningsmassen Mål: At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At vi ikke producerer affald, men ressourcer til genanvendelse At vi producerer mere energi end vi anvender At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Den eksisterende bygningsmasse på Glostrup Hospital, som er opført i år , udgør i alt ca m 2. Bygningsmassens definerer både muligheder og barrierer i relation til øvrige fokusområder, hvilket bl.a. betyder at ændringer på et ydre forhold, som regel har indflydelse på de indre forhold. Hertil kommer, at de eksisterende bygninger er opført med en isolering på 50 mm og efter en ældre byggeteknik, som gør, at de ikke er tætte eller skybrudssikrede. Der bliver i dag i stigende grad stillet krav til, at nybyggeri opføres med en relativ høj isoleringsgrad, hvilket medfører at der skal mindre energi skal til opvarmning og ventilation, men samtidig medfører det også i sundhedssektoren, grundet den stigende anvendelse af apparatur, et øget behovet for køling. Indeklimaet har betydning for trivsel, helbred og produktivitet, og det er derfor afgørende, at de bygninger vi opholder os i har et godt indeklima. På Glostrup Hospital er den indre bygningsskal for 60% af bygningsmassen renoveret inden for de sidste 15 år. Hensigt: Hospitalets bygningsmasse omstilles til bæredygtige bygninger gennem minimering af energi- og ressourceforbrug samt øget anvendelse af vedvarende energi. Bygningsmasse skal fremstå med bæredygtige klimavenlige materialer indvendigt og udvendigt samtidig med, at lang levetid og lav vedligeholdelsesgrad prioriteres. Strategier: 1. Energiklassificering af den ydre bygningsmasse 2. Efterisolering af bygningsmassen, hvor dette er totaløkonomisk rentabelt 3. Forsinkelse eller genanvendelse af regnvand 4. Udarbejdelse af og implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets bygningsmasse 5. Anvendelse af certificerede materialer i forbindelse med renovering af den indre og ydre bygningsmasse Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 4

5 6. Udvikling og implementering af strategi for forbedring af indeklimaet, herunder temperatur, luftkvalitet, lys, støj, akustik og farlige stoffer. 7. Understøtte og udvikle innovative løsninger (intelligente facader og solafskærmning, der bidrager til opvarmning og køling) Key Performance Indikatorer: 1.1) At den ydre bygningsmasse er energiklassificeret 1.2) At der er gennemført efterisolering og udskiftet vinduer, døre og indgangspartier i de mest kritiske dele af bygningsmasse 1.3) At der er separation af alt regnvand og spildevand 1.4) At der foreligger en samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets bygningsmasse 1.5) At der ved alle indgreb i bygningsmassen anvendes certificerede materialer 1.6) At der er etableret grønne tage bygningsmassen, hvor det er muligt 1.7) At der jf. de i stratgien opstillede parametre er sket væsentlige forbedringer af indeklimaet i hovedparten af bygningsmassen Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 5

6 Indsatsområde 2. Tekniske Anlæg Mål: At vi producerer mere energi end vi forbruger At anvende materialer der er er fremstillet af fornybare ressourcer At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At vi ikke producerer affald, men ressourcer til genanvendelse At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Hospitalets tekniske anlæg er i alle senge- og behandlingsbygninger renoveret inden for de sidste 15 år. Ved renoveringerne har der overvejende været fokus på at opfylde kvalitets- og forsyningsbehov og energioptimering er ofte valgt fra af anlægsøkonomiske hensyn. De resterende tekniske anlæg og de tilhørende distributionsledninger er løbende vedligeholdt, men har udstået deres levetid og bør udskiftes og energirenoveres inden for få år. Energioptimering af de tekniske anlæg hænger sammen med mål og strategier for fokusområderne; bygningsmasse og forsyninger. Hensigt: Hospitalets tekniske anlæg og forsyningslinjer skal energieffektiviseres og optimeres således at energiforbruget minimeres mest muligt. Samtidig skal anlæggene være fleksible i forhold til den teknologiske udvikling og fremtidige ændringer i kapacitetsbehovet. Strategier: 1. Udarbejdelse af plan for systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg på baggrund at totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig rentabilitet samt fremtidige kapacitetsbehov 2. Systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg via egenfinansiering, OPP og ES- CO-samarbejder 3. Udvikling af innovative løsninger, herunder bl.a. aktive overflader og energibesparende teknologi Key Performance Indikatorer: 2.1) Der foreligger en plan for systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg på baggrund af totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig rentabilitet. 2.3) Der er etableret nyt nødstrømsanlæg via OPP 2.4) Der er etableret ny kølecentral med høj EER og ATES via OPP 2.5) Der er etableret ny og mere energieffektiv kølkreds, som kan håndtere det fremtidige kapacitetsbehov og ændring af temperatursæt til 12/18 C Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 6

7 2.6) Der er etableret nyt affalds- og spildevandshåndteringsanlæg via OPP 2.8) Der ved alle nybyggerier, renoveringer og flytninger er tænkt i energioptimering af de tekniske anlæg 2.9) Der er igangsat systematisk vedligehold og renovering af de 5% mest nødvendige anlæg Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 7

8 Indsatsområde 3. Forsyninger Mål: At vi producerer mere energi end vi anvender At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Forsyninger som vand, varme og el tilgår hospitalet fra eksterne leverandører. Øvrige forsyninger produceres på hospitalet, f.eks. køling, gasarter, ventilation mv. Fælles for forsyningerne er, at de er styret af behov og at de alle er essentielle for opretholdelse af hospitalets produktion. Forsyningssikkerhed skal derfor indgå som en parameter i forhold til energibesparende tiltag, ved omstilling til vedvarende energi og anvendelse af sekundavand (regn- og/eller spildevand). Pris er også en vigtig parameter i forhold til forsyninger uanset om de indkøbes eller produceres lokalt på hospitalet. Eksempelvis forventes en prisstigning på fjernvarme (som er baseret på forbrænding af affald) på grund af øget fokus på genanvendelse og nedbringelse af affald i regeringens miljøstrategi. For effektivt at kunne overvåge og styre forbruget af forsyninger, er der behov for detaljeret målinger af energiforbrug og et system til styring af bygningsdrift og optimering af klima- og forsyninger. Dette vil udover målinger af bygningsmassens tekniske anlæg muliggøre en styring af produktionen i forhold til brugerbehov samt understøtte en reduktion af unødige energistrømme. Såfremt der etableres en fælles it-platform vil det i et vist omfang være muligt at benchmarke og videndele om energioptimering af tekniske anlæg på tværs. Blandt de store udfordringer i forhold til forsyninger er klimaændringer og stigende anvendelse af medicoteknisk udstyr. Det betyder, at energiforbruget til el vil stige; men samtidig også, at der vil være behov for at etablere komfortkøling selvom der samtidig investeres i omfattende energirenovering af de tekniske anlæg og bygningsmassen. Det vil på den baggrund formentligt ikke være muligt at knække elforbrugs-kurven uden, at der samtidig investeres i produktion af vedvarende energi. Glostrup Hospital har i 2014 ingen energiproducerende anlæg. Hensigt: At minimere forbrug af energi og overgå til produktion eller køb af vedvarende energi Strategier: 1. Kravspecificering af energiforbrug i forhold til medicoteknisk apparatur og udstyr 2. Kortlægning af energiforbrug nuværende og fremtidigt Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 8

9 3. Genanvendelse af sekundavand (regn- og/eller spildevand) 4. Identificering og genanvendelse af overskudsvarme 5. Driftsoptimering (behovsstyring, målerstrategi, FM-system mv.) 6. Analyse og indkøb af energi fra vedvarende energikilder (sol og vind) 7. Adfærdskampagner Key Performance Indikatorer: 3.1) Der er konvertering til fjernvarme. 3.2) Der er etbleret nyt nødstrømsanlæg og ny kølcentral 3.3) Der foreligger en målerstrategi for vand, ventilation, køling og el 3.4) Der foreligger analyse af muligheder og konsekvenser ved indkøb af el og varme fra vedvarende energikilder 3.5) Der er igangsat tiltag med eksterne partnere om udvikling af vedvarende energi og besparende teknologier. 3.6) Der er gennemført energi- og vandbesparende aktiviteter i driften og hos brugerne. 3.7) Der kan observeres adfærdsændringer blandt personalet 3.8) Der foreligger kravspecifikation til indkøb af FM-system 3.9) Energinøgletal benyttes til benchmarke energiforbruget og kortlægge indsatsområder for energioptimering Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 9

10 Indsatsområde 4. Affald og spildevand Mål: Vi vil ikke producere affald men ressourcer til genanvendelse Vi vil rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet Vi vil ikke udlede miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Affald opfattes på Glostrup Hospital som ressourcer, der skal genanvendes. Det betyder at vi, udover øget genbrug og nedbringelse af mængden til afbrænding, fokuserer på materialevalg og re-design af vores ressourceforbrug, således at materialerne kan indgå i vedvarende kredsløb. Affald kan påvirke miljøet gennem flere problematikker, der bl.a. handler om tab af ressourcer, emission og migration af farlige stoffer til hhv. luften og vandmiljøet. Herudover indeholder hospitalsspildevandet en række miljøbelastende som ikke kan oprenses i traditionelle renseanlæg, herunder lægemiddelrester, hormonforstyrrende stoffer, sporestoffer og tungmetaller mv. Hospitalets eksisterende affaldshåndtering består af sortering til genanvendelse, forbrænding, speciel behandling og deponering. Der udføres endvidere egenkontrol af spildevand samt tiltag mhp. udfasning eller substitution af miljøbelastende stoffer, herudover har der gennem en peirode været arbejdet med nedbringelse af det samlede vandforbrug, som siden 1998 er reduceret med 50 %. Hertil kommer, en øget indsats på minimering af madspild som bl.a. har betydet en halvering. I dag sorteres hospitalets affald i 19 fraktioner med 18 underfraktioner og der er lavet aftaler med forskellige affaldsmodtagere til gavn for genanvendelse. Endvidere bliver der løbende vurderet substitutions muligheder for miljøbelastende stoffer. En skærpet indsats inden for affald og spildevand betyder en grøn omstilling med et væsentligt effektiviseringspotentiale for hospitalet. En omkostningseffektiv omstilling kræver innovative løsninger og anlæg, der udfordrer traditionelle metoder og adfærd. Vi har i den forbindelse viljen og potentialet til kunne løfte løsninger og handlinger internt, men er afhængig af at kommunen og eksterne aktører spiller med. Hensigt: Hospitalet forebygger, genanvender og minimer den producerede mængde af affald samt beskytter vandmiljøet via lokal rensning, håndtering og genanvendelse af oprenset spildevand. Der er således betydeligt potentiale for opnåelse af miljø- og økonomiske gevinster, samt øget sikkerhed, bedre hygiejne, bedre arbejdsmiljø og trivsel for hospitalets brugere. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 10

11 Strategier: 1. Etablering af lokalt affalds- og spildevandsrensningsanlæg på hospitalet 2. Kortlægning og løbende monitorering af miljøproblematiske hormoner, kemikalier og lægemidler i hospitaltes spildevand 3. Udvikling af handleplaner for LAR og forsinkelse af regnvand således at kloaknettet ikke belastes og naturlige vandmiljøer kan beriges 4. Plan for renovering og vedligeholdelse af kloaksystemet, således at driftsforstyrrelser, udsivning og overbelastning reduceres for at sikre det eksterne miljø. 5. Plan for separation af regn- og spildevand og anvendelsesmuligheder 6. Minimering af madaffald 7. Udarbejdelse af lokal affaldsplan, der står mål med regeringens ressourcestrategi Analyse og tilpasning af emballage og emballerede produkter 9. Udarbejdelse af plan og udfasning af affaldsproduktion 10. Analyse og plan for afsætning af forskellige affaldsfragmenter 11. Anvendelse af produkter der kan indgå i materialers kredsløb (recycling) 12. Anvendelse af miljøcertificerede materialevalg for indre og ydre bygningsmasse Key Performance Indikatorer: 4.1) Der er etableret lokalt affalds- og spildevandsrensningsanlæg 4.2) Der foreligger en plan for renovering og vedligeholdelse af kloaksystemet 4.3) Der foreligger en plan for og er gennemført tiltag mhp. separation af regn- og spildevand 4.4) Der forligger en lokal affaldsplan, der står mål med regeringens ressourcestrategi ) Der forligger en plan og er gennemført tiltag mhp. tilpasning af emballage og emballerede produkter 4.6) Der foreligger en plan for udfasning af affaldsprodukter 4.7) Produkters mulighed for recycling, er en prioritet ved alle indkøb fortaget af driftsafdelingen 4.8) Der forligger en kortlægning af miljøproblematiske hormoner, kemikalier og lægemidler i hospitalsspildevandet Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 11

12 Indsatsområde 5. Udearealer Mål: At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital At udearealer skal udvikles og anvendes som reakreative områder, hvor tilgængelighed, tryghed og sansestimulering, tilpasses til glæde for hospitalets bruger. Baggrund: Udearealer på Glostrup Hospital fungerer som offentligt byrum, rehabiliterende faciliteter og er samtidig en stor del af udsigten fra sengestuer og behandlingsafsnit, hvilket stiller krav til, at udearealerne er socialt inkluderende, er tryghedsskabende og indeholder rekreative elementer. Patienter og personale færdes på parkerings- og vejområder til og fra hospitalet, hvilket stiller krav til synlighed, tilgængelighed og sikkerhed. Udearealerne skal af klima- og miljømæssige hensyn samtidig medvirke til, at forsinke regnvand, sikre grundvandet og give bedre muligheder for dyr og planter. Hensigt: De forskelligartede funktioner i bygninger og udearealer skal understøtter hinanden, således at de kan benyttes og udvikles som reakreative, rehabiliterende og naturmæssige værdier for patienter, pårørende, personale og miljøet. Strategier: 1. Udarbejdelse af masterplan for vej- og parkeringsforhold 2. At forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder, herunder udarbejdelse af plan for forsinkelse eller genanvendelse af regnvand fra bygninger og udeareler for tage, parkeringsarealer og parkareal 3. Udarbejdelse af retningslinjer for saltning/grusning og anvendelse af kemikalier i udearealernes drift. 4. Understøtte og udvikle innovative landskabsløsninger 5. Kontinuert arbejde med tilgængelighed 6. Udarbejde strategi for rekreativt parkområde i samarbejde med Glostrup Kommune 7. Udarbejde en plan for klimatilpasningsløsninger 8. Kortlægning af anvendte miljøbelastende stoffer (Gartneri) Key Performance Indikatorer: 5.1) At der foreligger en samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets udeareler Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 12

13 5.2) At alt regnvand på matriklen forsinkes til minimum de i lokalplanen foreskrevne 1,5 l pr. brutto ha. 5.3) At der er separation af alt regnvand og spildevand 5.4) At der jf. de i strategien opstillede parametre er sket væsentlige forbedringer af udearealerne mht. social inkludering, understøttende rehabilitering og rekreativitet 5.5) At miljø, rekreative tiltag, tilgængelighed og færdsel er samtænkt. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 13

14 Indsatsområde 6. Adfærd Mål: At rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet At vi ikke producerer affald men ressourcer til genanvendelse At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At anvende materialer der er fremstillet af fornybare ressourcer At vi producerer mere energi end vi forbruger At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Adfærd definerer det enkelte individs måde at agere på. Internt er adfærd de aktiviteter der driver processerne til bæredygtige handlinger, hvor medarbejderne tager medansvar for hospitalets miljø- og energi indsats. Eksternt er vi underlagt udefrakommende handlinger i form af love og retningslinjer. Ønskes en adfærdsændring i forbindelse med nye beslutninger og strategier kan adfærden påvirkes ved holdningsbearbejdelse gennem kommunikation og inddragelse. Vi vil udfordre normbunden adfærd dels internt og eksternt ved at søge samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. Dette skal invitere til gensidige nye partnerskaber indenfor forsknings- og videns institutioner, erhverv og interesseorganisationer som grundlag for bæredygtig branding, hvor sundhed og trivsel går hånd i hånd med god driftsøkonomi. Hensigt: Gennem samarbejde, at påvirke og opfordre både medarbejdere og eksterne offentlige og private aktører til en medansvarlig adfærd, der understøtter bæredygtig udvikling i hospitalssektoren. Dette gælder i udvikling af love og retningslinjer, i produktion af varer og forsyninger til hospitalet samt i udviklingen af grønne teknologier. Strategier: 1. Opbygge og udvikle samarbejdsrelationer med videns institutioner, offentlige og private aktører om udvikling af innovative miljø- og energiløsninger. 2. Udvikling af kommunikationsplan internt og eksternt til spredning af miljø- og energiteknologisk viden 3. Udarbejde en politik der understøtter miljørigtig brug af kemikalier efter forsigtighedsprincippet 4. Udvikling af plan for medarbejderinddragelse med henblik på videns- og holdningsbearbejdning samt brugeradfærd 5. Udarbejde en handleplan der kan understøtte miljø- og energimæssig ansvarlighed 6. Skabe fora/platform hvor det er muligt at komme med miljø- og energiinitiativer i driftsafdelingen 7. Udarbejde en implementeringsstrategi for bæredygtighed i organisationen 8. Udarbejde en plan over de leverancer, det vil være muligt at påvirke Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 14

15 9. Deltagelse i regionale fokus- og erfagrupper og skabe netværk 10. Deltagelse i mobilitetskampanger 11. Påvirke medarbejders transport adfærd til og fra arbejde ved ny cykelparkering, oplader parkering til elbiler samt understøttende offentlig transport 12. Substitutionsmuligheder vedr. emballage og engangsartikler til bioplast 13. Muligheder for indkøb af linned og uniformer der er C2C certificerede Key Performance Indikatorer: 6.1) Samarbejdet med eksterne aktører om udviklingsprojekter er øget 6.2) At øge forankringen af bæredygtighedsstrategien i organisationen, der sikrer at strategien bliver en vedvarende proces 6.3) At øge medarbejder inddragelsen i bæredygtighedsarbejdet 6.4) At øge medansvar i udvikling af bæredygtighed på hospitalet 6.5) At øge videns- og læringsprocesser vedr. miljø- og energioptimering 6.6) At der etableres en fælles platform til interaktion om miljø- og energiarbejdet 6.7) At der etableres en kommunikations- og beslutningsplan 6.8) At emballage og engangsartikler substitueres til bioplast 6.9) At linned og uniformer er C2C certificerede og kan recykles Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 15

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Uden de store DRØMME mister vi evnen til at NYTÆNKE virkeligheden!

Uden de store DRØMME mister vi evnen til at NYTÆNKE virkeligheden! Uden de store DRØMME mister vi evnen til at NYTÆNKE virkeligheden! Om erfaringer med Cradle to Cradle på Glostrup Hospital Mie Rasmussen, Byggeteknisk chef, Glostrup Hospital Session om Cradle to Cradle

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 11 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 11... 3 1.1 Rettelse til Bilag 0 Appendiksfortegnelse...

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

» Balanced construction. kan omsættes til designparametre

» Balanced construction. kan omsættes til designparametre » Balanced construction En kort anal se af d iklingstendenser og h ordan de En kort analyse af udviklingstendenser og hvordan de kan omsættes til designparametre » Designparametre 1. Energi 2. Ressourcer

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast)

Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Strategi for Miljø og Energi 2015 2020 (udkast) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 16.11.2015 Dokument nr. 480-2015-353524 Sags nr. 480-2014-139587 Indhold Indledning... 2 Udvikling gennem samarbejde... 2

Læs mere

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr.

Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. Strategi for Miljø og Energi (UDKAST) Oprettet den 1. juni 2015, rev. 02.09.2015 Dokument nr. 480-2015-215842 Sags nr. 480-2014-139587 Strategi for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har i mange år

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst. 4. februar 2015

Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst. 4. februar 2015 1 Kortlægning af hospitalsspildevand i Region Hovedstaden rensning og substitution, innovation og grøn vækst 4. februar 2015 Region Hovedstaden Anne Marie Jakobsen specialkonsulent 2 Grøn og sund vækst

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Igangværende og kommende handlinger Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Igangværende og kommende handlinger Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Per Sand Indtast sagsnr. Læring & Pædagogik Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: PESA 29. februar 2016

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere