Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014"

Transkript

1 Glostrup Hospital Strategi for bæredygtighed Marts 2014

2 Bæredygtighed på Glostrup Hospital På Glostrup Hospital ønsker vi at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Med udgangspunkt i det lokale miljø og med udgangspunkt i hospitalets kerneydelser - tænker vi hele vejen rundt og vælger de løsninger som samlet også er bæredygtige Vi prioriterer energi- og miljøtiltag, der totaløkonomisk set er de mest fordelagtige samtidig med, at der drages omsorg for de menneskelige ressourcer. Vi arbejder med udgangspunkt i vugge-til-vugge tankegangen, hvor det ultimative mål er at efterlade et positivt fodaftryk, og hvor affald betragtes som en ressource. Vi vil gennem en løbende proces gennemføre de bæredygtighedsprojekter, som ud fra en helhedsbetragtning miljø, økonomi og sociale aspekter giver de bedste resultater. Vision for bæredygtighed på Glostrup Hospital Glostrup Hospitals vision er at efterlade et positivt fodaftryk! Vi vil gennem samarbejde, nytænkning og udvikling påvirke alle vores samarbejdsog forretningspartnere til at gå i samme retning! Med udgangspunkt i visionen er det vores langsigtede mål: - at rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet - at vi ikke producerer affald men ressourcer til genanvendelse - at vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen - at anvende materialer der er fremstillet af fornybare ressourcer - at vi producerer mere energi end vi forbruger - at innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital De konkrete mål for 2035: - energikilden består af 50% vedvarende energi - CO2 emissionerne er reduceret med 50% - Affaldsmængden er reduceret med 50% - Vandforbruget er baseret på en 30% genanvendelsesgrad - Vi har et 100% økologisk køkken Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 2

3 Fra bæredygtighedsvision til konkret indsats Med udgangspunkt i vores vision for bæredygtighed har vi beskrevet mål og strategier indenfor 6 indsatsområder: - Bygningsmassen - Tekniske anlæg - Forsyninger - Affald og spildevand - Udeareler - Adfærd Før vi igangsætter konkrete aktiviteter indenfor vores indsatsområder foretager vi en screening ved hjælp af et prioriteringsværktøj vi har udviklet. Denne prioriteringsnøgle hjælper os med at score de enkelte projekter indenfor følgende parametre: miljømæssig effekt, sociale/trivselsmæssige gevinster og kvalitet samtidig undergår alle projekter en totaløkonomisk beregning, der forholder sig til tilbagebetalingstid, investeringsmuligheder og ressourcer. Ved hjælp af prioriteringsnøglen får vi således skabt en samlet, prioriteret liste med mulige bæredygtighedsprojekter. Den samlede liste er vores handlingsplan, og ud fra denne igangsætter vi projekter i den takt vi kan finde finansiering. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 3

4 Indsatsområde 1. Bygningsmassen Mål: At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At vi ikke producerer affald, men ressourcer til genanvendelse At vi producerer mere energi end vi anvender At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Den eksisterende bygningsmasse på Glostrup Hospital, som er opført i år , udgør i alt ca m 2. Bygningsmassens definerer både muligheder og barrierer i relation til øvrige fokusområder, hvilket bl.a. betyder at ændringer på et ydre forhold, som regel har indflydelse på de indre forhold. Hertil kommer, at de eksisterende bygninger er opført med en isolering på 50 mm og efter en ældre byggeteknik, som gør, at de ikke er tætte eller skybrudssikrede. Der bliver i dag i stigende grad stillet krav til, at nybyggeri opføres med en relativ høj isoleringsgrad, hvilket medfører at der skal mindre energi skal til opvarmning og ventilation, men samtidig medfører det også i sundhedssektoren, grundet den stigende anvendelse af apparatur, et øget behovet for køling. Indeklimaet har betydning for trivsel, helbred og produktivitet, og det er derfor afgørende, at de bygninger vi opholder os i har et godt indeklima. På Glostrup Hospital er den indre bygningsskal for 60% af bygningsmassen renoveret inden for de sidste 15 år. Hensigt: Hospitalets bygningsmasse omstilles til bæredygtige bygninger gennem minimering af energi- og ressourceforbrug samt øget anvendelse af vedvarende energi. Bygningsmasse skal fremstå med bæredygtige klimavenlige materialer indvendigt og udvendigt samtidig med, at lang levetid og lav vedligeholdelsesgrad prioriteres. Strategier: 1. Energiklassificering af den ydre bygningsmasse 2. Efterisolering af bygningsmassen, hvor dette er totaløkonomisk rentabelt 3. Forsinkelse eller genanvendelse af regnvand 4. Udarbejdelse af og implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets bygningsmasse 5. Anvendelse af certificerede materialer i forbindelse med renovering af den indre og ydre bygningsmasse Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 4

5 6. Udvikling og implementering af strategi for forbedring af indeklimaet, herunder temperatur, luftkvalitet, lys, støj, akustik og farlige stoffer. 7. Understøtte og udvikle innovative løsninger (intelligente facader og solafskærmning, der bidrager til opvarmning og køling) Key Performance Indikatorer: 1.1) At den ydre bygningsmasse er energiklassificeret 1.2) At der er gennemført efterisolering og udskiftet vinduer, døre og indgangspartier i de mest kritiske dele af bygningsmasse 1.3) At der er separation af alt regnvand og spildevand 1.4) At der foreligger en samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets bygningsmasse 1.5) At der ved alle indgreb i bygningsmassen anvendes certificerede materialer 1.6) At der er etableret grønne tage bygningsmassen, hvor det er muligt 1.7) At der jf. de i stratgien opstillede parametre er sket væsentlige forbedringer af indeklimaet i hovedparten af bygningsmassen Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 5

6 Indsatsområde 2. Tekniske Anlæg Mål: At vi producerer mere energi end vi forbruger At anvende materialer der er er fremstillet af fornybare ressourcer At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At vi ikke producerer affald, men ressourcer til genanvendelse At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Hospitalets tekniske anlæg er i alle senge- og behandlingsbygninger renoveret inden for de sidste 15 år. Ved renoveringerne har der overvejende været fokus på at opfylde kvalitets- og forsyningsbehov og energioptimering er ofte valgt fra af anlægsøkonomiske hensyn. De resterende tekniske anlæg og de tilhørende distributionsledninger er løbende vedligeholdt, men har udstået deres levetid og bør udskiftes og energirenoveres inden for få år. Energioptimering af de tekniske anlæg hænger sammen med mål og strategier for fokusområderne; bygningsmasse og forsyninger. Hensigt: Hospitalets tekniske anlæg og forsyningslinjer skal energieffektiviseres og optimeres således at energiforbruget minimeres mest muligt. Samtidig skal anlæggene være fleksible i forhold til den teknologiske udvikling og fremtidige ændringer i kapacitetsbehovet. Strategier: 1. Udarbejdelse af plan for systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg på baggrund at totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig rentabilitet samt fremtidige kapacitetsbehov 2. Systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg via egenfinansiering, OPP og ES- CO-samarbejder 3. Udvikling af innovative løsninger, herunder bl.a. aktive overflader og energibesparende teknologi Key Performance Indikatorer: 2.1) Der foreligger en plan for systematisk vedligehold, renovering og udskiftning af tekniske anlæg på baggrund af totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig rentabilitet. 2.3) Der er etableret nyt nødstrømsanlæg via OPP 2.4) Der er etableret ny kølecentral med høj EER og ATES via OPP 2.5) Der er etableret ny og mere energieffektiv kølkreds, som kan håndtere det fremtidige kapacitetsbehov og ændring af temperatursæt til 12/18 C Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 6

7 2.6) Der er etableret nyt affalds- og spildevandshåndteringsanlæg via OPP 2.8) Der ved alle nybyggerier, renoveringer og flytninger er tænkt i energioptimering af de tekniske anlæg 2.9) Der er igangsat systematisk vedligehold og renovering af de 5% mest nødvendige anlæg Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 7

8 Indsatsområde 3. Forsyninger Mål: At vi producerer mere energi end vi anvender At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Forsyninger som vand, varme og el tilgår hospitalet fra eksterne leverandører. Øvrige forsyninger produceres på hospitalet, f.eks. køling, gasarter, ventilation mv. Fælles for forsyningerne er, at de er styret af behov og at de alle er essentielle for opretholdelse af hospitalets produktion. Forsyningssikkerhed skal derfor indgå som en parameter i forhold til energibesparende tiltag, ved omstilling til vedvarende energi og anvendelse af sekundavand (regn- og/eller spildevand). Pris er også en vigtig parameter i forhold til forsyninger uanset om de indkøbes eller produceres lokalt på hospitalet. Eksempelvis forventes en prisstigning på fjernvarme (som er baseret på forbrænding af affald) på grund af øget fokus på genanvendelse og nedbringelse af affald i regeringens miljøstrategi. For effektivt at kunne overvåge og styre forbruget af forsyninger, er der behov for detaljeret målinger af energiforbrug og et system til styring af bygningsdrift og optimering af klima- og forsyninger. Dette vil udover målinger af bygningsmassens tekniske anlæg muliggøre en styring af produktionen i forhold til brugerbehov samt understøtte en reduktion af unødige energistrømme. Såfremt der etableres en fælles it-platform vil det i et vist omfang være muligt at benchmarke og videndele om energioptimering af tekniske anlæg på tværs. Blandt de store udfordringer i forhold til forsyninger er klimaændringer og stigende anvendelse af medicoteknisk udstyr. Det betyder, at energiforbruget til el vil stige; men samtidig også, at der vil være behov for at etablere komfortkøling selvom der samtidig investeres i omfattende energirenovering af de tekniske anlæg og bygningsmassen. Det vil på den baggrund formentligt ikke være muligt at knække elforbrugs-kurven uden, at der samtidig investeres i produktion af vedvarende energi. Glostrup Hospital har i 2014 ingen energiproducerende anlæg. Hensigt: At minimere forbrug af energi og overgå til produktion eller køb af vedvarende energi Strategier: 1. Kravspecificering af energiforbrug i forhold til medicoteknisk apparatur og udstyr 2. Kortlægning af energiforbrug nuværende og fremtidigt Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 8

9 3. Genanvendelse af sekundavand (regn- og/eller spildevand) 4. Identificering og genanvendelse af overskudsvarme 5. Driftsoptimering (behovsstyring, målerstrategi, FM-system mv.) 6. Analyse og indkøb af energi fra vedvarende energikilder (sol og vind) 7. Adfærdskampagner Key Performance Indikatorer: 3.1) Der er konvertering til fjernvarme. 3.2) Der er etbleret nyt nødstrømsanlæg og ny kølcentral 3.3) Der foreligger en målerstrategi for vand, ventilation, køling og el 3.4) Der foreligger analyse af muligheder og konsekvenser ved indkøb af el og varme fra vedvarende energikilder 3.5) Der er igangsat tiltag med eksterne partnere om udvikling af vedvarende energi og besparende teknologier. 3.6) Der er gennemført energi- og vandbesparende aktiviteter i driften og hos brugerne. 3.7) Der kan observeres adfærdsændringer blandt personalet 3.8) Der foreligger kravspecifikation til indkøb af FM-system 3.9) Energinøgletal benyttes til benchmarke energiforbruget og kortlægge indsatsområder for energioptimering Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 9

10 Indsatsområde 4. Affald og spildevand Mål: Vi vil ikke producere affald men ressourcer til genanvendelse Vi vil rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet Vi vil ikke udlede miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Affald opfattes på Glostrup Hospital som ressourcer, der skal genanvendes. Det betyder at vi, udover øget genbrug og nedbringelse af mængden til afbrænding, fokuserer på materialevalg og re-design af vores ressourceforbrug, således at materialerne kan indgå i vedvarende kredsløb. Affald kan påvirke miljøet gennem flere problematikker, der bl.a. handler om tab af ressourcer, emission og migration af farlige stoffer til hhv. luften og vandmiljøet. Herudover indeholder hospitalsspildevandet en række miljøbelastende som ikke kan oprenses i traditionelle renseanlæg, herunder lægemiddelrester, hormonforstyrrende stoffer, sporestoffer og tungmetaller mv. Hospitalets eksisterende affaldshåndtering består af sortering til genanvendelse, forbrænding, speciel behandling og deponering. Der udføres endvidere egenkontrol af spildevand samt tiltag mhp. udfasning eller substitution af miljøbelastende stoffer, herudover har der gennem en peirode været arbejdet med nedbringelse af det samlede vandforbrug, som siden 1998 er reduceret med 50 %. Hertil kommer, en øget indsats på minimering af madspild som bl.a. har betydet en halvering. I dag sorteres hospitalets affald i 19 fraktioner med 18 underfraktioner og der er lavet aftaler med forskellige affaldsmodtagere til gavn for genanvendelse. Endvidere bliver der løbende vurderet substitutions muligheder for miljøbelastende stoffer. En skærpet indsats inden for affald og spildevand betyder en grøn omstilling med et væsentligt effektiviseringspotentiale for hospitalet. En omkostningseffektiv omstilling kræver innovative løsninger og anlæg, der udfordrer traditionelle metoder og adfærd. Vi har i den forbindelse viljen og potentialet til kunne løfte løsninger og handlinger internt, men er afhængig af at kommunen og eksterne aktører spiller med. Hensigt: Hospitalet forebygger, genanvender og minimer den producerede mængde af affald samt beskytter vandmiljøet via lokal rensning, håndtering og genanvendelse af oprenset spildevand. Der er således betydeligt potentiale for opnåelse af miljø- og økonomiske gevinster, samt øget sikkerhed, bedre hygiejne, bedre arbejdsmiljø og trivsel for hospitalets brugere. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 10

11 Strategier: 1. Etablering af lokalt affalds- og spildevandsrensningsanlæg på hospitalet 2. Kortlægning og løbende monitorering af miljøproblematiske hormoner, kemikalier og lægemidler i hospitaltes spildevand 3. Udvikling af handleplaner for LAR og forsinkelse af regnvand således at kloaknettet ikke belastes og naturlige vandmiljøer kan beriges 4. Plan for renovering og vedligeholdelse af kloaksystemet, således at driftsforstyrrelser, udsivning og overbelastning reduceres for at sikre det eksterne miljø. 5. Plan for separation af regn- og spildevand og anvendelsesmuligheder 6. Minimering af madaffald 7. Udarbejdelse af lokal affaldsplan, der står mål med regeringens ressourcestrategi Analyse og tilpasning af emballage og emballerede produkter 9. Udarbejdelse af plan og udfasning af affaldsproduktion 10. Analyse og plan for afsætning af forskellige affaldsfragmenter 11. Anvendelse af produkter der kan indgå i materialers kredsløb (recycling) 12. Anvendelse af miljøcertificerede materialevalg for indre og ydre bygningsmasse Key Performance Indikatorer: 4.1) Der er etableret lokalt affalds- og spildevandsrensningsanlæg 4.2) Der foreligger en plan for renovering og vedligeholdelse af kloaksystemet 4.3) Der foreligger en plan for og er gennemført tiltag mhp. separation af regn- og spildevand 4.4) Der forligger en lokal affaldsplan, der står mål med regeringens ressourcestrategi ) Der forligger en plan og er gennemført tiltag mhp. tilpasning af emballage og emballerede produkter 4.6) Der foreligger en plan for udfasning af affaldsprodukter 4.7) Produkters mulighed for recycling, er en prioritet ved alle indkøb fortaget af driftsafdelingen 4.8) Der forligger en kortlægning af miljøproblematiske hormoner, kemikalier og lægemidler i hospitalsspildevandet Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 11

12 Indsatsområde 5. Udearealer Mål: At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital At udearealer skal udvikles og anvendes som reakreative områder, hvor tilgængelighed, tryghed og sansestimulering, tilpasses til glæde for hospitalets bruger. Baggrund: Udearealer på Glostrup Hospital fungerer som offentligt byrum, rehabiliterende faciliteter og er samtidig en stor del af udsigten fra sengestuer og behandlingsafsnit, hvilket stiller krav til, at udearealerne er socialt inkluderende, er tryghedsskabende og indeholder rekreative elementer. Patienter og personale færdes på parkerings- og vejområder til og fra hospitalet, hvilket stiller krav til synlighed, tilgængelighed og sikkerhed. Udearealerne skal af klima- og miljømæssige hensyn samtidig medvirke til, at forsinke regnvand, sikre grundvandet og give bedre muligheder for dyr og planter. Hensigt: De forskelligartede funktioner i bygninger og udearealer skal understøtter hinanden, således at de kan benyttes og udvikles som reakreative, rehabiliterende og naturmæssige værdier for patienter, pårørende, personale og miljøet. Strategier: 1. Udarbejdelse af masterplan for vej- og parkeringsforhold 2. At forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder, herunder udarbejdelse af plan for forsinkelse eller genanvendelse af regnvand fra bygninger og udeareler for tage, parkeringsarealer og parkareal 3. Udarbejdelse af retningslinjer for saltning/grusning og anvendelse af kemikalier i udearealernes drift. 4. Understøtte og udvikle innovative landskabsløsninger 5. Kontinuert arbejde med tilgængelighed 6. Udarbejde strategi for rekreativt parkområde i samarbejde med Glostrup Kommune 7. Udarbejde en plan for klimatilpasningsløsninger 8. Kortlægning af anvendte miljøbelastende stoffer (Gartneri) Key Performance Indikatorer: 5.1) At der foreligger en samlet drifts- og vedligeholdelsesplan for hospitalets udeareler Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 12

13 5.2) At alt regnvand på matriklen forsinkes til minimum de i lokalplanen foreskrevne 1,5 l pr. brutto ha. 5.3) At der er separation af alt regnvand og spildevand 5.4) At der jf. de i strategien opstillede parametre er sket væsentlige forbedringer af udearealerne mht. social inkludering, understøttende rehabilitering og rekreativitet 5.5) At miljø, rekreative tiltag, tilgængelighed og færdsel er samtænkt. Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 13

14 Indsatsområde 6. Adfærd Mål: At rense spildevand så udledningen har drikkevandskvalitet At vi ikke producerer affald men ressourcer til genanvendelse At vi ikke udleder miljøfarlige stoffer til naturen At anvende materialer der er fremstillet af fornybare ressourcer At vi producerer mere energi end vi forbruger At innovation, samarbejde og bæredygtighed forenes på Glostrup Hospital Baggrund: Adfærd definerer det enkelte individs måde at agere på. Internt er adfærd de aktiviteter der driver processerne til bæredygtige handlinger, hvor medarbejderne tager medansvar for hospitalets miljø- og energi indsats. Eksternt er vi underlagt udefrakommende handlinger i form af love og retningslinjer. Ønskes en adfærdsændring i forbindelse med nye beslutninger og strategier kan adfærden påvirkes ved holdningsbearbejdelse gennem kommunikation og inddragelse. Vi vil udfordre normbunden adfærd dels internt og eksternt ved at søge samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer. Dette skal invitere til gensidige nye partnerskaber indenfor forsknings- og videns institutioner, erhverv og interesseorganisationer som grundlag for bæredygtig branding, hvor sundhed og trivsel går hånd i hånd med god driftsøkonomi. Hensigt: Gennem samarbejde, at påvirke og opfordre både medarbejdere og eksterne offentlige og private aktører til en medansvarlig adfærd, der understøtter bæredygtig udvikling i hospitalssektoren. Dette gælder i udvikling af love og retningslinjer, i produktion af varer og forsyninger til hospitalet samt i udviklingen af grønne teknologier. Strategier: 1. Opbygge og udvikle samarbejdsrelationer med videns institutioner, offentlige og private aktører om udvikling af innovative miljø- og energiløsninger. 2. Udvikling af kommunikationsplan internt og eksternt til spredning af miljø- og energiteknologisk viden 3. Udarbejde en politik der understøtter miljørigtig brug af kemikalier efter forsigtighedsprincippet 4. Udvikling af plan for medarbejderinddragelse med henblik på videns- og holdningsbearbejdning samt brugeradfærd 5. Udarbejde en handleplan der kan understøtte miljø- og energimæssig ansvarlighed 6. Skabe fora/platform hvor det er muligt at komme med miljø- og energiinitiativer i driftsafdelingen 7. Udarbejde en implementeringsstrategi for bæredygtighed i organisationen 8. Udarbejde en plan over de leverancer, det vil være muligt at påvirke Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 14

15 9. Deltagelse i regionale fokus- og erfagrupper og skabe netværk 10. Deltagelse i mobilitetskampanger 11. Påvirke medarbejders transport adfærd til og fra arbejde ved ny cykelparkering, oplader parkering til elbiler samt understøttende offentlig transport 12. Substitutionsmuligheder vedr. emballage og engangsartikler til bioplast 13. Muligheder for indkøb af linned og uniformer der er C2C certificerede Key Performance Indikatorer: 6.1) Samarbejdet med eksterne aktører om udviklingsprojekter er øget 6.2) At øge forankringen af bæredygtighedsstrategien i organisationen, der sikrer at strategien bliver en vedvarende proces 6.3) At øge medarbejder inddragelsen i bæredygtighedsarbejdet 6.4) At øge medansvar i udvikling af bæredygtighed på hospitalet 6.5) At øge videns- og læringsprocesser vedr. miljø- og energioptimering 6.6) At der etableres en fælles platform til interaktion om miljø- og energiarbejdet 6.7) At der etableres en kommunikations- og beslutningsplan 6.8) At emballage og engangsartikler substitueres til bioplast 6.9) At linned og uniformer er C2C certificerede og kan recykles Glostrup Hospital, Strategi for bæredygtighed, marts 2014 Side 15

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 2015 Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling Koncernøkonomi Fotos: Niels Åge

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling

Analyse af bæredygtighed som fremmer af regional grøn erhvervsudvikling Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Region Hovedstaden BÆREDYGTIGT BYGGERI Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Analyse af bæredygtighed som

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Forord Side 01. Fokusområder Side 33. Fokusområde 2 Energi og miljø i operationer Side 06. Fokusområde 5 - Klimaregnskab

Forord Side 01. Fokusområder Side 33. Fokusområde 2 Energi og miljø i operationer Side 06. Fokusområde 5 - Klimaregnskab Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for klima og energi Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Energihandlingsplan 2013-2020. for de kommunale ejendomme. J. nr. 82.09.01A00 1 Sag: 2012/00754 006

Energihandlingsplan 2013-2020. for de kommunale ejendomme. J. nr. 82.09.01A00 1 Sag: 2012/00754 006 Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme J. nr. 82.09.01A00 1 GLADSAXE KOMMUNE Energihandlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme Udarbejdet af: Center for Økonomi Ejendomscenteret

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere