Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014"

Transkript

1 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014

2 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt et underdimensioneret og ustabilt nødstrømsanlæg. Hospitalet har derfor behov for etablering af et nyt køle- og nødstrømsanlæg. Glostrup Hospital har besluttet at udbyde opgaven som et offentlig-privat partnerskab (OPP). Forud for udbuddet holdes en teknisk dialog med markedet. Side 2

3 Formålet med den tekniske markedsdialog Dialogen gennemføres med henblik på at: Afdække markedets syn på og erfaring med projekter af lignende karakter. Give indblik i potentielle leverandørers holdninger til risikodeling, projektomfang, levetider, tekniske funktionskrav, mulige tekniske løsninger og organiseringsmodeller. Medvirke til at sikre, at udbuddet kan afvikles under god konkurrence, med en attraktiv prissætning og rimelige finansieringsvilkår. Sikre, at den foretrukne projektmodel er realiserbar. Side 3

4 Baggrundsinformation Om projektet Side 4

5 Projektets formål Glostrup Hospital planlægger at udbyde et nyt køle- og nødstrømsanlæg som et OPP. Hensigten med projektet er at få en ekstern leverandør til sammen med Glostrup Hospital at drive disse områder på den mest optimale måde, samt at få energibesparelserne og andre optimeringer til at være med til at skabe finansiering af det samlede projekt. Projektets overordnede formål Forsyningssikkerhed (køl- og nødstrøm) Realisering af energibesparelser Totaløkonomiske gevinster Kendte driftsudgifter i kontraktperiode Garanti for opnåelse af besparelser på energi og drift Side 5

6 Baggrund for projektet Glostrup hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg, som ikke dækker hospitalets aktuelle kølebehov. I spidsbelastningsperioder kan det medføre nedlukning af scannere, mikroskoper og andet følsomt udstyr. Anlægget har i dag en effekt på 2x400 kw og 4x1 MW, hvilket er ca. 1,3 MW for lidt i forhold til den arealmæssige udvidelse og udviklingen i anvendelsen af medico-teknisk udstyr. Hospitalet udbygges i de kommende år med et større nybyggeri til neurologiske patienter svarende til en arealforøgelse på ca. 20 % til i alt ca m2, hvilket i kombination med et stigende behov for komfortkøling og ovennævnte problemer medfører et behov for etablering af en ny og større kølecentral. For at imødekomme hospitalets fremtidige behov forventes den nye kølecentral at skulle yde en effekt på 3 MW hvilket svarer til 3 gange effekten af det nuværende anlæg. Der forventes endvidere etableret et system (ATES), som giver mulighed for grundvandskøling og varmegenvinding samt bedre driftsøkonomi og reduceret CO2 udslip. Side 6

7 (baggrund forts.) Hertil kommer, at der ved udskiftning og integration af anlægget med kølecentralen er mulighed for opnåelse af en række synergieffekter vedr. bl.a. varme/køling og strømproduktion. Det skal bemærkes, at der både i forhold til køle- og nødstrøm er tale om beredskabsanlæg, hvilket bl.a. medfører krav til kapacitet og forsyningssikkerhed. Side 7

8 Projektet udbydes som OPP Offentlig-privat partnerskab Et OPP er bygge- og anlægsprojekt, hvor design, finansiering, byggeri, drift og vedligehold sammenkædes i ét aftaleforhold, som typisk løber over en længere tidsperiode. I forhold til nærværende projekt vil de løbende driftsbetalinger til OPPleverandøren internt hos Glostrup Hospital skulle finansieres via indhentede energibesparelser. Projektet forventes gennemført med en krydsende option, hvorved Glostrup Hospital ved kontraktens ophør har ret og pligt til at overtage anlægget. Forventet risiko- og opgavefordeling OPP-leverandøren forventes at forestå finansiering, design, drift og vedligeholdelse af køle- og nødstrømsanlægget i kontraktperioden. Af hensyn til sikkerhed og den efterfølgende drift efter kontraktens udløb vil OPP-leverandøren være forpligtet til at uddanne driftspersonalet på Glostrup Hospital i alle disse opgaver. Herudover vil Glostrup Hospital, af sikkerhedsmæssige årsager, til enhver tid kunne overtage styringen af anlægget mod en i kontrakten defineret kompensationsbetaling. Projektøkonomi Den samlede anlægsomkostning forventes af være mio. kr. Side 8

9 Forventede aktiviteter Eksisterende forhold Glostrup Hospital aftager overskudsvarme fra EON som ejer og driver et såkaldt LKV-anlæg (Lokal Kraft-Varme) på matriklen. Studier viser at EON s overskudsvarme er forholdsvis dyr i forhold til affaldsbaseret fjernvarme. Forventede fremtidige forhold Det eksisterende kedelhus har efter opsigelsen af EON s varmeforpligtigelse pr. 1. juli 2014 plads til indbygning af kølecentral, nødstrømscentral og fjernvarmedistribution, Køleanlægget udbygges til at dække det kommende neurobyggeri, samt de eksisterende bygninger. Det eksisterende varmesystem er ikke udlagt til at dække rehabiliteringscentret. Distributionen af køling foregår i dag via et eksisterende ringledningssystem fra eksisterende kølecentral. Kølebehovet må i fremtiden forventes at stige og at omfatte flere områder af hospitalet. Side 9

10 (forts. fra forrige side) Forundersøgelser viser at anvendelse af grundvandet under hospitalet til opvarmnings- og køleformål (ATES) er en realistisk mulighed der i kombination med et moderne distributionssystem vil kunne reducere hospitalets energiforbrug til drift af køling og opvarmning. Side 10

11 Praktiske oplysninger Form Den tekniske dialog afvikles som bilaterale møder mellem Glostrup Hospital og interesserede leverandører. Hvert møde forventes at have en varighed på ca. en time. Dagsorden Med udgangspunkt i dette oplæg efterspørges deltagernes erfaringer og syn på projektet, herunder tekniske løsninger, organisering, finansiering/projektøkonomi. Praktiske detaljer Tid og sted: Glostrup Hospital, Nordre Ringvej 57, Opgang 9, stuen. Henvendelser om dialogmøderne bedes rettet til: Guri Weihe, manager, EY, Side 11

12 Oplæg til dialog Spørgsmål Side 12

13 Vurdering af samarbejdsformen OPP Spørgsmålene er organiserede omkring tre overordnede temaer: Organisering Teknik Økonomi/finansiering og risikodeling Vurdering af samarbejdsformen OPP Hvilke erfaringer, gode såvel som mindre gode, har I med totaløkonomiske samarbejdsmodeller? Hvilke muligheder og udfordringer ser I for innovation ved anvendelse af funktionskrav på denne type projekter? Vurderer I, at det vil være muligt at udarbejde et køle- og nødstrømsprojekt på baggrund af funktionskrav? Har I erfaringer med funktionskrav fra lignende projekter, som Glostrup Hospital med fordel kunne få indblik i? Hvad er jeres holdning til at der er tale om beredskabsanlæg, hvilket bl.a. medfører krav til kapacitet og forsyningssikkerhed. Vurderer I, at I vil være i stand til at opføre det pågældende anlæg ved en OPP-samarbejdsform, herunder i forhold til såvel tekniske ressourcer som finansiel styrke? Samarbejdspartnere Hvordan forventer I, at markedet vil organisere sig med henblik på at byde på opgaven (konsortium, underleverandører osv.)? Vil der være forskel på organisationen i forbindelse med hhv. etablering af anlægget og den efterfølgende drift? Side 13

14 Tekniske løsninger / funktionskrav Mulige tekniske løsninger Hvilke tekniske løsninger forventer I at anvende i opgaveløsningen? Hvilke ideer har I til energioptimering, grundvandskøl, frikøl, absorbtionskøling etc. Hvordan vil I håndtere variation i kølebelastning? Hvordan vil I håndtere spidsbelastningsperioder (peaks)? Genbrug af eksisterende buffertanke? Kan I påpege elementer ved projektet, som kan medvirke til en optimering af det nuværende projektforslag? Hvilke elementer opfatter I som projektets styrker /svagheder? Hvilke muligheder ser I for at evt. svagheder kan imødegås? Hvor stort et byggeareal vil entreprenøren have behov for? Er der specielle bygningsmæssige krav? Hvilke informationer er væsentlige at have med i udbudsmaterialet? Hvad skal Glostrup Hospital stille til rådighed af information? Hvor detaljeret skal baseline beskrives? Hvad er jeres behov for viden fx ift. hospitalets nuværende drift(tal for spidsbelastninger, belastningsvariationer etc.)? Hvad betyder variation i kølebelastning for prissætningen af opgaven? Side 14

15 Tekniske løsninger / funktionskrav Projektforløb Beskriv venligst en forventet tidsplan ift. projekterings-, anlægs, ibrugtagelse/comissioning og driftsfasen (længde). I hvilken takt forventes anlæggets forskellige dele tilkoblet/ hvornår forventes fuld drift af anlægget herunder er der evt. behov for testforløb? Hvordan vil entreprenøren sikre en effektivt anlægsperiode, som griber mindst muligt ind i hospitalets drift? Har entreprenøren forslag til indhold af commissioning/test af krav af anlæg? Ønsker til driftsperioden Hvilke aktiviteter kan med fordel tilføjes driftsfasen? Hvilken erfaring har entreprenøren med uddannelse af driftsfolk? Har leverandøren ideer til hvordan man på en effektiv måde overvåger relevante driftsparametre? Ønsker til data fra hospitalet vedr. driftsperioden? Holdninger til kravspecifikationen Ønsker til detaljeringsgrad (høj /lav). Side 15

16 Tekniske løsninger / funktionskrav Besparelsespotentiale Hvad er jeres umiddelbare vurdering af besparelsespotentialet i forhold til den nuværende situation (f.eks. vand, varme, energi)? Ser I andre besparelsesmuligheder end de af Glostrup Hospital identificerede? IPR Er nogle af løsningerne beskyttede af andre rettighedshavere? Side 16

17 Økonomi / finansiering og risikodeling Økonomi / finansiering og risikodeling Hvilke risici er I ikke villige til at bære? Hvordan påtænker I at finansiere anlægget? Ser I nogle kommercielle muligheder i projektet (fx salg af overskydende energi (el) på markedsvilkår)? Hvilken form for driftsgaranti har I mulighed for at stille i projektet? Hvilke holdninger har I til gevinstdeling? (ift. driftsbesparelser, ændringer i energipriser, kapacitetsbehov m.m.) Hvad er jeres umiddelbare vurdering af den forventede anlægssum? Hvad er jeres forventninger ift. anlæggets levetid? Hvad er jeres forventninger ift. tilbagebetalingstid? Hvad skal der ske med anlægget, når kontrakten udløber (forventet restlevetid)? Hvad er jeres villighed til at forlænge driftsperioden? Ønsker til projektet Fx ønsker til projektets omfang (scope), risikodeling, incitamentsstrukturer, mv. Er der væsentlige elementer ved projektets udformning eller organisering, som ikke er blevet berørt? Side 17

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere